Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Οι προτάσεις του ΠΑΔΑ στις 22 αλλαγές για τα ΑΕΙ που ετοιμάζει η υπ. Παιδείας

“Τα τμήματα των Πανεπιστημίων να ορίζουν δική τους κατώτατη Βάση Εισαγωγής σε τουλάχιστον δυο μαθήματα των Πανελληνίων Εξετάσεων”
Δημοσίευση: 24/09/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Προτάσεις επί των 22 αλλαγών που ετοιμάζει η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως διατύπωσε η Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που συγκρότησε ο Πρύτανης Παν. Καλδής.

Ειδικότερα η Επιτροπή,   μεταξύ άλλων, εισηγείται:

 • Για τη θεσμοθέτηση βάσης εισαγωγής στα ΑΕΙ θα πρέπει να εφαρμοσθεί ένα μεικτό σύστημα

Α) Να υπάρχει ένα ελάχιστο γενικό κατώφλι για την Εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο (για παράδειγμα η  μέση βαθμολογία του μαθητή στις Πανελλήνιες να είναι μεγαλύτερη του 10)

Β) Τα Πανεπιστήμια (Σύγκλητος) να ορίζουν τον αριθμό των Εισακτέων στα τμήματα τους  με βάση τις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουν και ακαδημαϊκά κριτήρια.

Γ) τα τμήματα των Πανεπιστημίων να ορίζουν δική τους κατώτατη Βάση Εισαγωγής σε τουλάχιστον δυο μαθήματα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Τα μαθήματα αυτά θα είναι τα περισσότερο συναφή με το αντικείμενο του τμήματος. Για παράδειγμα, το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών θα μπορούσε νε θέσει ως κανόνα οι εισερχόμενοι φοιτητές να έχουν μέσο  βαθμό στα Μαθήματα «Μαθηματικά»  και «Φυσική»  μεγαλύτερο του 12. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίζεται η αντιμετώπιση δυσάρεστων  περιπτώσεων που έχουμε εισαγωγές φοιτητών οι οποίοι στο αντικείμενο του τμήματος δεν είχαν την ποθητή απόδοση.Την κατάργηση των μεταγραφών των Φοιτητών (εκτός από ορισμένες και εξειδικευμένες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα οι περιπτώσεις ΑΜΕΑ που χρήζουν της οικογενειακής υποστήριξης). Ταυτόχρονα, για τους ασθενέστερους οικονομικά  φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε Πανεπιστήμιο μακριά από τον τόπο διαμονής τους να  θεσμοθετηθεί πλήρης οικονομική στήριξη που θα περιλαμβάνει σίτιση, στέγαση και επιδότηση της  διαβίωσης.

 • Να μειωθεί ο αριθμός των μελών της Συγκλήτου ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικότερα
 • Να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες στο Πρυτανικό Συμβούλιο το οποίο θα αναλάβει τις αποφάσεις που σχετίζονται με Διοικητικά θέματα. Η Σύγκλητος, η Κοσμητεία και τα τμήματα θα  επιφορτισθούν με τις αποφάσεις των ακαδημαϊκών θεμάτων στο επίπεδο που τους αφορά έτσι ώστε αν αποφορτισθεί το έργο της Συγκλήτου.
 • Η μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο στο Συμβούλιο Ιδρύματος (ΣΙ) του Πανεπιστημίου αποτελεί θετική ενέργεια.
 • Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου αποτελεί και θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί αρμοδιότητα του Πρύτανη, του Πρυτανικού Συμβουλίου και της Συγκλήτου.
 • Η θεσμοθέτηση της Θέσης του Γενικού Γραμματέα κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική διοίκηση
 • Η Αξιολόγηση/Αποτίμηση θα πρέπει να περιλαμβάνει δυο Φάσεις:

α. Την Αρχική Αξιολόγηση/Αποτίμηση η οποία θα υποστηρίξει τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης (σε βάθος ορίζοντα  3 έως 5 ετών) και τελικά την σύναψη της Προγραμματικής Συμφωνίας με το Υπουργείο.

β. Την  τακτική περιοδική αξιολόγηση/ αποτίμηση κατά την οποία θα εξετάζεται ο βαθμός που έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδιασμού και τα αποτελέσματα της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, τόσο από την πλευρά του Πανεπιστημίου όσο και από την πλευρά του Υπουργείου. Στην περίπτωση αποκλίσεων θα εξετάζεται και η αναμόρφωση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και του Σχεδίου Δράσης με γνώμονα πάντα την επίτευξη των στόχων.

 • Οι πόροι που θα προκύπτουν από τον ΝΠΙΔ θα πρέπει να αξιοποιούνται για αναπτυξιακούς και μόνο σκοπούς του Πανεπιστημίου. Η Χρηματοδότηση των Λειτουργικών Δαπανών του Πανεπιστημίου είναι υποχρέωση του Κράτους.
 • Δημιουργία  κανονιστικού πλαισίου που θα επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερη εκμετάλλευση των δωρεών από τα Πανεπιστήμια.
 • Αναμόρφωση του τρόπου επιλογής  του προέδρου και των μελών της ΑΔΙΠ και η ουσιαστική ανεξαρτητοποίηση της ΑΔΙΠ από το υπουργείο.
 • Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η λειτουργία των ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών να λειτουργεί εις βάρος των  προγραμμάτων Σπουδών των Σχολών των  Πανεπιστημίων.
 • Θα πρέπει να απελευθερωθούν τα ΠΜΣ σε σχέση με:

 α) τους περιορισμούς που έχουν τεθεί στα μέλη ΔΕΠ. Λειτουργούν ανασταλτικά και ισοπεδωτικά  στην αναβάθμιση της  ποιότητας  των ΠΜΣ

β) τις Διοικητικές Διαδικασίες που δημιουργούν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις σε θέματα που θα μπορούσε να δίνονται λύσεις με ευέλικτο τρόπο.

 • Για την Πρακτική Ασκηση:

α.  Η εξασφάλιση ότι οι φοιτητές θα απασχοληθούν σε αντικείμενα αμιγώς συναφή με το αντικείμενο της εκπαίδευσής τους

β.  Η χρηματοδότηση της απασχόλησης, έτσι ώστε να δοθεί κίνητρο τόσο στους φοιτητές όσο και στους  Φορείς που θα απασχολήσουν φοιτητές.

γ.  Το θεσμικό πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να αναμορφωθεί έτσι ώστε να προσφέρει κίνητρα στους φορείς του Ιδιωτικού Τομέα να απασχολούν φοιτητές. Στο χώρο της υγείας θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα για την πρακτική άσκηση των φοιτητών στα Δημόσια Νοσοκομεία.

δ. Θα πρέπει να παρέχεται στους φοιτητές και η δυνατότητα αναστολής της φοίτησής τους για περιορισμένο αριθμό εξαμήνων. Η αναστολή θα δίνεται στην αρχή του κάθε εξαμήνου με βάση κριτήρια και κανόνες που θα πρέπει να δικαιολογούνται από σχετικά έγγραφα.

Ακολουθεί ολόκληρη η εισήγηση προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά  με τα θέματα που αναφέρονται στην επιστολή της κας Υπουργού  

Η εισήγηση που ακολουθεί αποτελεί το επιστέγασμα και τον συγκερασμό των απόψεων των μελών της Επιτροπής που συστήθηκε με το υπ. αριθμ 43350/10-9-2019 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Με δεδομένο ότι δεν είναι διαθέσιμο σχέδιο νόμου που να αφορά τα θέματα που αναφέρονται στην επιστολή, η επιτροπή προχώρησε στην διατύπωση γενικών απόψεων, χωρίς να υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες. Επιπροσθέτως, τα θέματα που αναφέρονται στην επιστολή της κας Υπουργού  είναι πολλά, με υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας  και σημαντικά για την Ανωτατη Εκπαίδευση  και δεν είναι δυνατόν να αναλυθούν και εξαντληθούν στην παρούσα εισήγηση.  Αναλυτικότερη προσέγγιση και περιγραφή θέσεων θα μπορούσε  να γίνει μόνο στην περίπτωση που υπήρχε προς διαβούλευση σχέδιο νόμου για τα θέματα αυτά.

Αναλυτικότερα, για κάθε ένα από τα θέματα που   αναφέρονται στην επιστολή της κας Υπουργού η επιτροπή τοποθετείται ως ακολούθως:

1. Αποτελεσματικότεροι Θεσμοί Διοίκησης

Επανακαθορισμός αρμοδιοτήτων για τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου (Εύρος και εσωτερική κατανομή αρμοδιοτήτων, με στόχο την αποφυγή αλληλο-επικαλύψεων και αύξηση της αποτελεσματικότητας στη λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων)

Για την αποτελεσματικότερη διοίκηση των Πανεπιστημίων απαιτείται η δημιουργία ενός σταθερού και σαφούς θεσμικού πλαισίου που θα περιγράφει αναλυτικά τις αρμοδιότητες και  τις υπευθυνότητες των ατομικών και συλλογικών οργάνων και τις διοικητικές λειτουργίες των Πανεπιστημίων. Το θεσμικό πλαίσιο απαιτείται να καθορίζει και να κατοχυρώνει το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων και των ακαδημαϊκών τους μονάδων. Τα τελευταία έτη, η συνεχής μεταβολή των νόμων που αφορούν  στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και οι πολλές τροπολογίες που έχουν ψηφισθεί για να θεραπεύσουν επιμέρους προβλήματα, έχουν δημιουργήσει ένα δύσκολο στη διαχείριση και στην ερμηνεία θεσμικό πλαίσιο. Τα όργανα διοίκησης αναλώνονται περισσότερο στο να προσδιορίσουν και να ερμηνεύσουν, πολλές φορές κατά το δοκούν, το θεσμικό πλαίσιο και λιγότερο στο να λάβουν και να υλοποιήσουν αποφάσεις.

Η υπάρχουσα δομή δίνει περισσότερο έμφαση στη λήψη αποφάσεων στα Συλλογικά Όργανα (Γενικές Συνελεύσεις) για πολλά θέματα στα οποία δεν είναι απαραίτητη η συλλογικότητα. Για παράδειγμα, κάποιες από τις αποφάσεις δεν είναι απαραίτητα να λαμβάνονται σε επίπεδο Γενικών Συνελεύσεων αλλά σε επίπεδο Συμβούλιο Τμήματος ή για την περίπτωση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών σε επίπεδο Συντονιστικών Επιτροπών. Για παράδειγμα η Άδεια Μετακίνησης μέλους ΔΕΠ για συμμετοχή σε συνέδριο δεν είναι απαραίτητο να απαιτεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του τμήματος στο οποίο συμμετέχουν ο Πρόεδρος του Τμήματος και οι Υπεύθυνοι των Τομέων του τμήματος μπορεί να λάβει αυτήν την απόφαση.  Η ορθολογική κατανομή των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διοίκηση. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση του Πρυτανικού Συμβουλίου και της Συγκλήτου. Ειδικότερα, στα μεγάλα Πανεπιστήμια η Σύγκλητος αποτελείται από περισσότερο από 30 μέλη. Πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνουν δυο παρεμβάσεις.

Να μειωθεί ο αριθμός των μελών της Συγκλήτου ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικότερα

Να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες στο Πρυτανικό Συμβούλιο το οποίο θα αναλάβει τις αποφάσεις που σχετίζονται με Διοικητικά θέματα. Η Σύγκλητος, η Κοσμητεία και τα τμήματα θα  επιφορτισθούν με τις αποφάσεις των ακαδημαϊκών θεμάτων στο επίπεδο που τους αφορά έτσι ώστε αν αποφορτισθεί το έργο της Συγκλήτου.

Θεσμικά αντίβαρα εντός του Πανεπιστημίου, απαραίτητα για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο στα Πανεπιστήμια και την ενίσχυση του αυτοδιοίκητου: Συμβούλιο Ιδρύματος (Ρόλος, Αρμοδιότητες, Τρόπος Επιλογής)

Στο πλαίσιο  της ενίσχυσης του αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημίων πιστεύουμε ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο στο Συμβούλιο Ιδρύματος (ΣΙ) του Πανεπιστημίου αποτελεί θετική ενέργεια. Η υπάρχουσα εμπειρία από την προηγούμενη εφαρμογή του μοντέλου διοίκησης με το Συμβούλιο Ιδρύματος έχει καταδείξει :

Α) Την ανάγκη συμμετοχής στο ΣΙ των τοπικών και εθνικών  θεσμών όπως είναι τα Επιμελητήρια, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι Ομοσπονδίες Εργαζομένων  κ.α.

Β) Τη συμμετοχή έγκριτων και καταξιωμένων Ελλήνων (και όχι μόνο) Επιστημόνων από το εξωτερικό και μάλιστα σε θέσεις Προέδρου η Αντιπροέδρου του Συμβουλίου.

Γ) Τη συμμετοχή μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου

Πιστεύουμε ότι ο αριθμός των μελών στα Σ.Δ. δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 7, ώστε να είναι ευέλικτο και λειτουργικό.

Ο ρόλος του Σ.Ι. θα πρέπει να εστιάζεται σε θέματα συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προβολής και Εξωστρέφειας των Πανεπιστημίων και να παρέχει εκείνη την υποστήριξη που θα οδηγήσουν τα Πανεπιστήμια να βελτιώσουν την διασύνδεσή τους με τον οικονομικό, παραγωγικό και κοινωνικό ιστό.  Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και σαφή διάκριση των αρμοδιοτήτων στο Σ.Ι. από αυτά του Πρυτανικού Συμβουλίου, ώστε να μην αποτελέσει τροχοπέδη και πεδίο σύγκρουσης. Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου αποτελεί και θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί αρμοδιότητα του Πρύτανη, του Πρυτανικού Συμβουλίου και της Συγκλήτου.

Τα μέλη του Σ.Ι. θα πρέπει να διακρίνονται σε εξωτερικά,  εσωτερικά και στα μέλη που εκπροσωπούν Συλλογικούς Φορείς. Καμία από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες μελών δεν θα έχει την πλειοψηφία.

Η επιλογή των Εξωτερικών μελών του ΣΙ πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνεται μετά από διεθνή  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  την υποβολή αιτήσεων και την αξιολόγηση των αιτήσεων με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια. Την  αρμοδιότητα για τη σύσταση της επιτροπής θα πρέπει να  την έχει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου  και να απαρτίζεται από εσωτερικά και εξωτερικά μέλη. Επίσης, η Σύγκλητος θα έχει και την ευθύνη της τελικής επιλογής των εξωτερικών μελών του ΣΙ.

Τα εσωτερικά μέλη του Σ.Ι. (Καθηγητές Α βαθμίδας που δεν κατέχουν θέση Ευθύνης στο Πανεπιστήμιο) θα επιλέγονται από το προσωπικό  του Πανεπιστημίου με τη διαδικασία των εκλογών.

Γενικός Γραμματέας στα Ανώτατα Ιδρύματα

Στο πλαίσιο της οικονομικής  και διοικητική αυτονομίας των Πανεπιστημίων, η θεσμοθέτηση της Θέσης του Γενικού Γραμματέα κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική διοίκηση. Η επιλογή του Γενικού Γραμματέα θα πρέπει να γίνεται με τη διαδικασία ανοικτής προκήρυξης στην οποία θα απαιτούνται από τους υποψηφίους υψηλά τυπικά προσόντα, μόρφωση και διοικητική εμπειρία.

2. Οικονομική Διαχείριση και Προσέλκυση Επιπλέον Πόρων

Κρατική Χρηματοδότηση

Θέσπιση νέων κανόνων (αντικειμενικών κριτηρίων  και δεικτών) για τον προσδιορισμό του ύψους της κρατικής χρηματοδότησης ανά Ίδρυμα. Σύνδεση της αξιολόγησης με τμήμα της κρατικής χρηματοδότησης.

Πολυετείς προγραμματικές συμφωνίες του Υπουργείου Παιδείας με τα Ιδρύματα, προκειμένου να διευκολυνθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός

Η χρηματοδότηση και η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Πανεπιστημίων θα είναι πλήρης από το Κράτος (Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία). Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να συνδεθεί η Αξιολόγηση με την Κρατική Χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων. Η επιπρόσθετη χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων πρέπει να συνδεθεί με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και τις Προγραμματικές Συμφωνίες των Πανεπιστήμιων με το Υπουργείο σύμφωνα με την παρακάτω λογική:

Η Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση/Αποτίμηση  των Πανεπιστημίων έχει σκοπό την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης των Πανεπιστημίων, της θέσης τους (ακαδημαϊκά και διοικητικά), τον προσδιορισμό των σημείων στα οποία  έχουν πλεονεκτήματα και των αδύνατων σημείων τους. Δεν είναι ζητούμενο η δημιουργία μιας κατάταξης των Πανεπιστημίων αλλά η γνώση της θέσης και της εκάστοτε παρούσας κατάστασης των Πανεπιστημίων και των προοπτικών τους με τη χρήση ενός ολοκληρωμένου και συνεπούς συνόλου κριτηρίων και δεικτών, όπως είναι αυτά τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί στις τελευταίες αξιολογήσεις από την ΑΔΙΠ.

Η Αξιολόγηση/Αποτίμηση θα υποστηρίξει τη διαδικασία στρατηγικού Σχεδιασμού, τον προσδιορισμό βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων στόχων  και την εκπόνηση ενός Σχεδίου Δράσης του Πανεπιστημίου, παρέχοντας την απαιτούμενη  πληροφόρηση για την εκπόνηση αποτελεσματικών και εφικτών Δράσεων. Οι Προγραμματικές Συμφωνίες με το Υπουργείο Παιδείας  θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του πανεπιστημίου και φυσικά την χρηματοδότηση του Σχεδίου Δράσης που θα έχει από κοινού συμφωνηθεί.  Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Συμφωνίας θα περιγράφονται τόσο οι υποχρεώσεις του Πανεπιστημίου όσο και αυτές του Υπουργείου Παιδείας.  Η επιπρόσθετη   Κρατική Χρηματοδότηση θα πρέπει να συναρτάται με τις Δράσεις που θα πρέπει να υλοποιήσει το Πανεπιστήμιο, προκειμένου να επιτύχει τους αναπτυξιακούς του στόχους. Η αξιολόγηση θα πρέπει να λειτουργεί διαμορφωτικά και όχι τιμωρητικά. Πιστεύουμε ότι δεν είναι ορθολογικό να επιβραβεύσουμε ή να τιμωρήσουμε με βάση την αξιολόγηση. Η  χρηματοδότηση πρέπει να αποτελεί το εργαλείο που θα βοηθήσει τα Πανεπιστήμια να αναπτυχθούν, να επιτύχουν τους στόχους τους και να παρέχουν ποιοτική εκπαίδευση στους φοιτητές τους.

Η Αξιολόγηση/Αποτίμηση θα πρέπει να περιλαμβάνει δυο Φάσεις.

Την Αρχική Αξιολόγηση/Αποτίμηση η οποία θα υποστηρίξει τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης (σε βάθος ορίζοντα  3 έως 5 ετών) και τελικά την σύναψη της Προγραμματικής Συμφωνίας με το Υπουργείο.

Την  τακτική περιοδική αξιολόγηση/ αποτίμηση κατά την οποία θα εξετάζεται ο βαθμός που έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδιασμού και τα αποτελέσματα της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, τόσο από την πλευρά του Πανεπιστημίου όσο και από την πλευρά του Υπουργείου. Στην περίπτωση αποκλίσεων θα εξετάζεται και η αναμόρφωση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και του Σχεδίου Δράσης με γνώμονα πάντα την επίτευξη των στόχων.

Πρόσθετοι Πόροι.

Ίδρυση ΝΠΙΔ γα τη διαχείριση ιδίων πόρων από ερευνητικά προγράμματα, αξιοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας και περιουσίας των Πανεπιστημίων, όπως επίσης για τις επιχειρήσεις έντασης γνώσης .

Επιχειρήσεις έντασης γνώσης (spin off). Θέσπιση νέων κανόνων, διαδικασιών και κινλητρων για την αξιοποίηση 5της ερευνητικής δραστηριότητας των Ιδρυμάτων (Ενδεικτικά, μέσω επιχειρηματικών επιταχυντών, Θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων, τη υλοποίησης πατεντών και επιστημονικών ιδεών κ.ά.)

Απαράβατη προϋπόθεση είναι η διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα των Πανεπιστημίων (ΝΠΔΔ). Συμφωνούμε με την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου γα την Ίδρυση ΝΠΙΔ για την διαχείριση ιδίων πόρων από ερευνητικά προγράμματα, αξιοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας και περιουσίας των Πανεπιστημίων, όπως επίσης για τις επιχειρήσεις έντασης γνώσης, των οποίων  τον έλεγχο θα έχει το Πανεπιστήμιο. Σε κάθε περίπτωση οι πόροι που θα προκύπτουν από τον ΝΠΙΔ θα πρέπει να αξιοποιούνται για αναπτυξιακούς και μόνο σκοπούς του Πανεπιστημίου. Η Χρηματοδότηση των Λειτουργικών Δαπανών του Πανεπιστημίου είναι υποχρέωση του Κράτους.

Αξιοποίηση σχημάτων ΣΔΙΤ για την κάλυψη αναγκών των Ιδρυμάτων

Όσον αφορά στην αξιοποίηση σχημάτων ΣΔΙΤ για την κάλυψη αναγκών των Ιδρυμάτων (όπως για παράδειγμα της στέγασης των φοιτητών) η επιτροπή διάκειται θετικά προς αυτό το μοντέλο χρηματοδότησης υπό τους παρακάτω περιορισμούς:

Α) Να αναβαθμισθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους φοιτητές μας (για παράδειγμα ποιοτικότερη διαμονή στις εστίες)

Β) Να προσφέρονται υπηρεσίες προς τους φοιτητές μας που να είναι σε επίπεδο αντίστοιχες των προηγμένων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

Γ) Να μην  επιβαρυνθούν οικονομικά οι οικογένειες των φοιτητών μας. Αντίθετα, να  διευκολύνει και να υποστηρίζει τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, έτσι ώστε οι φοιτητές μας να προχωρούν στις σπουδές τους απερίσπαστοι.

Δ)  Να υπάρχει η απαιτούμενη διαφάνεια και λογοδοσία και ένα σαφές πλαίσιο για την εφαρμογή των ΣΔΙΤ.

Αναμόρφωση κανονιστικού πλαισίου για τις δωρεές

Πιστεύουμε ότι απαιτείται αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου για τις δωρεές προς τα Πανεπιστήμια. Σίγουρα, αυτό που έχει προκύψει από την υπάρχουσα εμπειρία είναι η δημιουργία ενός  κανονιστικού πλαισίου που θα επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερη εκμετάλλευση των δωρεών από τα Πανεπιστήμια.

3. Αξιολόγηση και Πιστοποίηση της Ποιότητας

Αναβάθμιση και ενίσχυση της ΑΔΙΠ στην Ανώτατη Εκπάιδευση

Θέσπιση νέου κανονιστικού πλαισίου για την αξιολόγηση των Ιδρυμάτων εν γένει, καθώς και τη διαμόρφωση αφελής του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας (συγχωνεύσεις, ενοποιήσεις ιδρυμάτων, δημιουργλια νέων τμημάτων) ιδίως με τη θέσπιση αντικειμενικών διαδικασιών και κριτηρίων και την πρόβλεψη προηγούμενης σχετικ΄ςη τεκμηρίωσης.

Ενίσχυση του θεσμού της αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών.

Προφανώς και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της ΑΔΙΠ και μάλιστα να ενισχυθεί και ο βαθμός της ανεξαρτησίας της.

Σημαντικότερες ενέργειες αποτελούν κατά την άποψή μας η αναμόρφωση του τρόπου επιλογής  του προέδρου και των μελών της ΑΔΙΠ και η ουσιαστική ανεξαρτητοποίηση της ΑΔΙΠ από το Υπουργείο. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της ΑΔΙΠ θα πρέπει εκτός από την  γνώση του αντικειμένου να είναι καταξιωμένοι σε Διεθνές Επίπεδο και να χαίρουν της εκτίμησης και της εμπιστοσύνης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Αν θέλουμε να έχουμε μια επιτυχημένη απεξάρτηση αρχή θα πρέπει να φροντίσουμε να προσελκύσουμε εκείνους που θα δύνανται να συμβάλλουν θετικά στην προσπάθεια ανάπτυξης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η επιλογή του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της ΑΔΙΠ θα μπορούσε να γίνεται μέσω διεθνούς διαγωνισμού και να επιλέγεται ο καλύτερος με βάση αντικειμενικά κριτήρια.

Επίσης πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί η αξιοποίηση και Διεθνών Οργανισμών Αξιολόγησης και Πιστοποίησης. Για παράδειγμα θα μπορούσε να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα να πιστοποιηθούν ορισμένα από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών από Διεθνείς Οργανισμούς (για παράδειγμα τα ΜΒΑ). Αυτό θα λειτουργούσε θετικά στη εξωστρέφεια και την προσέλκυση φοιτητών από την αλλοδαπή.

4. Προγράμματα Σπουδών

Διεύρυνση  δυνατότητας δημιουργίας  ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων

Η δυνατότητα της δημιουργίας ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων θεωρείται θετικό βήμα προς την ανάπτυξη των Πανεπιστημίων και την εξωστρέφειάς τους.  Σε κάθε περίπτωση η θεσμοθέτηση των ξενόγλωσσων τμημάτων θα πρέπει να προβλέπει την λειτουργία τους στις περιπτώσεις εκείνες που δεν θα δημιουργούνται προβλήματα στην υλοποίηση των προπτυχιακών προγραμμάτων και ειδικότερα όσον αφορά στην απασχόληση των μελών ΔΕΠ και στην χρήση των υποδομών  των Ελληνόφωνων Προγραμμάτων Σπουδών. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η λειτουργία των ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών να λειτουργεί εις βάρος των  προγραμμάτων Σπουδών των Σχολών των  Πανεπιστημίων.

Απελευθέρωση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Η εφαρμογή του Ν 4485/ 2017 έχει καταδείξει τα σημαντικά προβλήματα στα ΠΜΣ και στη δυσκολία υλοποίησής τους. Με δεδομένο το Αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων θα πρέπει να απελευθερωθούν τα ΠΜΣ από τη  αγκίστρωσή τους από το Υπουργείο. Φυσικά και θεωρούμε ότι θα πρέπει να τεθεί κανονιστικό πλαίσιο για την ποιότητα, την βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα των ΠΜΣ. Σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται θεσμική  ενίσχυση και ειδικότερα όσον αφορά στην επιλογή των μελών ΔΕΠ που θα διδάξουν, στην επιλογή των Φοιτητών και στην Πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών. Με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι διοικητικές διαδικασίες για την δημιουργία και λειτουργία ενός ΠΜΣ είναι τόσο γραφειοκρατικές, πολύπλοκες, χρονοβόρες και περιοριστικές με αποτέλεσμα τα μέλη ΔΕΠ να αναλώνουν χρόνο σε αυτές σε βάρος άλλων ακαδημαϊκών καθηκόντων τους.

Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να απελευθερωθούν τα ΠΜΣ σε σχέση με:

 α) τους περιορισμούς που έχουν τεθεί στα μέλη ΔΕΠ. Λειτουργούν ανασταλτικά και ισοπεδωτικά  στην αναβάθμιση της  ποιότητας  των ΠΜΣ

β) τις Διοικητικές Διαδικασίες που δημιουργούν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις σε θέματα που θα μπορούσε να δίνονται λύσεις με ευέλικτο τρόπο.

Θεωρούμε επίσης πολύ σημαντικό να απελευθερωθεί η οικονομική διαχείριση των ΠΜΣ  από το δημόσιο λογιστικό.

Θα πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα των  δωρεάν τελών φοίτησης με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια κάτι  το οποίο θα πρέπει και να εμπλουτισθεί. Θα μπορούσε ένα ποσοστό των εισερχομένων φοιτητών (πχ 10%-20%) να εγγράφεται με δωρεάν τέλη φοίτησης με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια και ένα ποσοστό (5%-10%) να έχει τη δυνατότητα της υποτροφίας λόγω άριστης επίδοσης.  Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργούνται  κίνητρα στους φοιτητές. Τα ακριβή όρια των ποσοστών θα καθορίζονται, ανά περίπτωση, από τις Γενικές Συνελεύσεις των οικείων τμημάτων μετά από έγκριση της Συγκλήτου.

Επίσης, θα πρέπει να προβλέπεται και να ενισχύεται η θεσμοθέτηση υποτροφιών από Φορείς του Ιδιωτικού και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα σε ένα πλαίσιο που θα δημιουργεί κίνητρα και θα συνδέει τα ΠΜΣ με τον Οικονομικό και Παραγωγικό ιστό.

Καθιέρωση ενός Εσωτερικού  Προγράμματος Κινητικότητας για φοιτητές μεταξύ Ελληνικών Πανεπιστημίων, στο πρότυπα του ERASMUS

Υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις και περιορισμοί για την εφαρμογή ενός  συστήματος εσωτερικής κινητικότητας που σχετίζονται με  προβλήματα τόσο στα Πανεπιστήμια που θα συμμετέχουν όσο και με θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα στην εκπαίδευση. Παλαιότερα, έχει εφαρμοσθεί σύστημα κινητικότητας στην Ιταλία, το οποίο εγκαταλείφτηκε καθώς δημιούργησε περισσότερα προβλήματα από αυτά τα οποία αντιμετώπιζε η κινητικότητα.  Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή της κινητικότητας θα μπορεί να θεσμοθετηθεί εφόσον εξετασθούν και αντιμετωπισθούν όλοι οι περιορισμοί που λειτουργούν ανασταλτικά και να διασφαλισθεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης .

Ενίσχυση των Θερινών/Χειμερινών προγραμμάτων

Τα Θερινά/Χειμερινά Σχολεία μπορούν να εξυπηρετήσουν εξειδικευμένη επιμόρφωση-εκπαίδευση στο πλαίσιο της δια Βίου Μάθησης και Επιμόρφωσης. Πιστεύουμε ότι αφορά περισσότερο αποφοίτους και λιγότερο του προπτυχιακούς φοιτητές.

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο

Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο σε μαθήματα θεωρητικής κατεύθυνσης. Σε μαθήματα που περιλαμβάνουν εργαστηριακό και κλινικό αντικείμενο δεν ενδείκνυται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης ακόμη και όταν χρησιμοποιείται η τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνίας (Ηλεκτρονική Εκπαίδευση). Η Ηλεκτρονική Εκπαίδευση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την φυσική παρουσία του φοιτητή σε επίπεδο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.  Συνιστά εργαλείο υποστήριξης της δια ζώσης εκπαίδευσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά περίπτωση σαν τμήμα της συνολικής εκπαίδευσης (blended Learning). Επιπροσθέτως, μπορεόι να δώσει λύσεις σε ειδικές περιπτώσεις όπως είναι η εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες, οι φυλακισμένοι κ.ά.

Ενίσχυση του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε συναφή με τις σπουδές τους αντικείμενα.

Η επιτυχημένη εφαρμογή της πρακτικής άσκησης επί δεκαετίες στα ΤΕΙ έχει καταδείξει την ανάγκη ενσωμάτωσης στα προγράμματα σπουδών της πρακτικής άσκησης και της χρηματοδότησης της απασχόλησης των φοιτητών στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα. Η εφαρμογή της πρακτικής Άσκησης στα ΤΕΙ θεωρούμε ότι αποτελεί μια καλή πρακτική, η οποία οδήγησε στην διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν ορισμένα θέματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν όπως:

Η εξασφάλιση ότι οι φοιτητές θα απασχοληθούν σε αντικείμενα αμιγώς συναφή με το αντικείμενο της εκπαίδευσής τους

Η χρηματοδότηση της απασχόλησης, έτσι ώστε να δοθεί κίνητρο τόσο στους φοιτητές όσο και στους  Φορείς που θα απασχολήσουν φοιτητές.

Το θεσμικό πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να αναμορφωθεί έτσι ώστε να προσφέρει κίνητρα στους φορείς του Ιδιωτικού Τομέα να απασχολούν φοιτητές. Στο χώρο της υγείας θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα για την πρακτική άσκηση των φοιτητών στα Δημόσια Νοσοκομεία.

Καθιέρωση ανώτατου χρονικού ορίου ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών n+2 (πλην ορισμένων εξαιρέσεων)

Η επιτροπή θεωρεί ότι είναι προς την θετική κατεύθυνση η καθιέρωση χρονικού ορίου για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετασθούν οι παρακάτω περιπτώσεις.

Α) Οι ήδη υπάρχοντες φοιτητές, για τους οποίους θα πρέπει να προβλεφθούν μεταβατικές διατάξεις όπως έγινε και στην προηγούμενη προσπάθεια εφαρμογής του αντίστοιχου μέτρου.

Β) Οι φοιτητές που εργάζονται η για κάποιο σοβαρό και αιτιολογημένο λόγο δεν μπορούν να έχουν πλήρη φοίτηση (π.χ. θέματα υγείας, οικογενειακή κατάσταση) θα πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Για παράδειγμα, φοιτητής που εργάζεται θα έχει το δικαίωμα της μερικής φοίτησης. Σε ένα ή περισσότερα εξάμηνα να δηλώνει και να παρακολουθεί το 50% των μαθημάτων του εξαμήνου. Στην περίπτωση αυτή το χρονικό όριο ολοκλήρωσης των σπουδών μπορεί να επεκτείνεται αναλόγως (π.χ. για κάθε εξάμηνο μερικής φοίτησης να επεκτείνεται κατά ένα εξάμηνο το χρονικό όριο ολοκλήρωσης). Στην περίπτωση αυτή θα απαιτείται με αυστηρά κριτήρια και  κανόνες να καταθέτει ο φοιτητής τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία θα ελέγχονται από Επιτροπή στην αρχή του κάθε ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου σε επίπεδο Κοσμητείας.

Γ) Θα πρέπει να παρέχεται στους φοιτητές και η δυνατότητα αναστολής της φοίτησής τους για περιορισμένο αριθμό εξαμήνων. Η αναστολή θα δίνεται στην αρχή του κάθε εξαμήνου με βάση κριτήρια και κανόνες που θα πρέπει να δικαιολογούνται από σχετικά έγγραφα.

Λοιπά Θέματα

Καθιέρωση ελάχιστη Βάσης εισαγωγής στα ΑΕΙ και ο ρόλος των ΑΕΙ στον προσδιορισμό ανώτατης Βάσης Εισαγωγής και αριθμού Εισακτέων.

 Θεωρείται προς την σωστή κατεύθυνση η καθιέρωση της ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στα ΑΕΙ όπως επίσης και ο προσδιορισμούς του αριθμού εισακτέων στα τμήματα από τα ίδια τα ΑΕΙ.

Η Βάση εισαγωγής είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων:

Α) της ζήτησης των τμημάτων από τους φοιτητές, η οποία με τη σειρά της σχετίζεται με την φήμη του Πανεπιστημίου, την γεωγραφική του θέση, τις παρεχόμενες σπουδές και τη ζήτηση του αντικειμένου από την Αγορά Εργασίας.

Β) Από την δυσκολία των εξετάσεων εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο. Ανάλογα με το έτος υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις Βάσεις Εισαγωγής που σχετίζονται με την ευκολία ή δυσκολία των εξετάσεων ανά μάθημα. Ενδεχόμενα, το πρόβλημα αυτό να λυθεί με την Τράπεζα Θεμάτων για τις Εξετάσεις Εισαγωγής των μαθητών στα Πανεπιστήμια.

Ο αριθμός των εισερχομένων φοιτητών αποτελεί ένα θέμα που ταλανίζει πολλά Πανεπιστήμια και ειδικότερα αυτά που βρίσκονται στα μεγάλα Αστικά Κέντρα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη). Πολλά τμήματα δέχονται μεγάλο αριθμό φοιτητών και ο αριθμό αυτός γίνεται ακόμη μεγαλύτερος με τις μεταγραφές. Οι υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό στα Πανεπιστήμια του κέντρου πολλές φορές δεν επαρκούν  για την εκπαίδευση τόσο μεγάλου αριθμού φοιτητών. Το αντίθετο συμβαίνει σε πολλά Πανεπιστήμια της περιφέρειας και ειδικότερα σε αυτά που είναι περισσότερο απομακρυσμένα από τα μεγάλα Αστικά Κέντρα. Στα περιφερειακά Πανεπιστήμια οι φοιτητές είναι σαφέστατα λιγότεροι και οι υποδομές ενδεχόμενα να υπο-χρησιμοποιούνται

Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εφαρμοσθεί ένα μεικτό σύστημα

Α) Να υπάρχει ένα ελάχιστο γενικό κατώφλι για την Εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο (για παράδειγμα η  μέση βαθμολογία του μαθητή στις Πανελλήνιες να είναι μεγαλύτερη του 10)

Β) Τα Πανεπιστήμια (Σύγκλητος) να ορίζουν τον αριθμό των Εισακτέων στα τμήματα τους  με βάση τις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουν και ακαδημαϊκά κριτήρια.

Γ) τα τμήματα των Πανεπιστημίων να ορίζουν δική τους κατώτατη Βάση Εισαγωγής σε τουλάχιστον δυο μαθήματα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Τα μαθήματα αυτά θα είναι τα περισσότερο συναφή με το αντικείμενο του τμήματος. Για παράδειγμα, το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών θα μπορούσε νε θέσει ως κανόνα οι εισερχόμενοι φοιτητές να έχουν μέσο  βαθμό στα Μαθήματα «Μαθηματικά»  και «Φυσική»  μεγαλύτερο του 12. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίζεται η αντιμετώπιση δυσάρεστων  περιπτώσεων που έχουμε εισαγωγές φοιτητών οι οποίοι στο αντικείμενο του τμήματος δεν είχαν την ποθητή απόδοση.

Δ) Την κατάργηση των μεταγραφών των Φοιτητών (εκτός από ορισμένες και εξειδικευμένες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα οι περιπτώσεις ΑΜΕΑ που χρήζουν της οικογενειακής υποστήριξης). Ταυτόχρονα, για τους ασθενέστερους οικονομικά  φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε Πανεπιστήμιο μακριά από τον τόπο διαμονής τους να  θεσμοθετηθεί πλήρης οικονομική στήριξη που θα περιλαμβάνει σίτιση, στέγαση και επιδότηση της  διαβίωσης.

Σχόλια (11)

 
τουλάχιστον υπάρχουν κάποιες προτάσεις....
24 Σεπ 2019 10:46

με την δημιουργία του ΠΑΔΑ υπήρξε πολύ συζήτηση από τα εδραιωμένα Πανεπιστήμια.
Εδώ βλέπουμε να γίνεται πλέον ο συνομιλητής του Υπουργείου και με την νέα κυβέρνηση, παρουσιάζοντας θέσεις, προτάσεις κτλ....Τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια τι κάνουν???

 
Απόστολος
24 Σεπ 2019 11:19

Για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι λάθος να την θεωρούμε μόνο για θεωρητικά μαθήματα. Το ΕΑΠ για παράδειγμα κάνει εργαστήρια Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας στην Πάτρα τους θερινούς μήνες (Ιούλιο, Αύγουστο) και καλύπτει πλήρως τις εργαστηριακές ανάγκες.
Μπορούν λοιπόν να δημιουργηθούν εξ αποστάσεως προγράμματα σε όλα τα αντικείμενα έστω και με ορισμένες αναγκαστικές παρουσίες σε εργαστήρια σε συγκεκριμένο χρόνο.
Το ερώτημα είναι αυτά τα προπτυχιακά εξ αποστάσεως θα έχουν δίδακτρα όπως το ΕΑΠ ?

 
Αρθούρος
24 Σεπ 2019 11:30

Δεν είναι μόνο οι προτάσεις του Παδα γιά τον επερχόμενο νόμο γιά την τριτοβάθμια εκπαίδευση,είναι και το μνημόνιο συνεργασίας με τις Θερμοκοιτίδες Νεοφυών Επιχειρήσεων,το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Αττικής και το Δήμο Αγίας Βαρβάρας,γιά τη σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας,που υπογράφτηκε πριν από δεκαπέντε μέρες,όπως δημοσίευσε το εσοσ.
Ο λαός δεν έχει πιά μπλοκάκι μόνο γιά τους πολιτικούς,κεντρικής ή αυτοδιοικητικής πολιτικής σκηνής,αλλά και γιά όλους όσους βρίσκονται στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.Μετράει κι εκείνων η απόδοση και ειδικά τώρα που γίνονται πρυτανικές εκλογές στα διάφορα ιδρύματα,πρέπει να τους βάζει κι αυτούς στις θέσεις τους,όταν κι όπως μπορεί.Πολλή(κι όχι πολύ)συζήτηση, πρέπει να γίνεται στο λαό,και γιά τους διοικητές οργανισμών,κεντρικών δομών,νοσοκομείων και κοινωφελών εταιρειών.

 
DIMITRIS
24 Σεπ 2019 13:12

Τους ξεχάσατε τους αποφοίτους και εσείς για να γίνετε πολυτεχνείο.
Εξαιρετικοί.

 
ΑΔΙΠ και ΑΕΙ
24 Σεπ 2019 13:36

Οι σχολές των ΤΕΙ της Αττικής (ΑΣΠΑΙΤΕ, ΤΕΙ Αθηνών, ΤΕΙ Πειραιά) και της Χαροκοπείου και της Παντείου έπρεπε να απορροφηθούν από τις πανεπιστημιακές σχολές της Αττικής, πχ. ΕΜΠ, ΟΠΑ, ΕΚΠΑ, ΠΑΠΕΙ, ΓΠΑ, ΑΣΚΤ - ακριβώς όπως έγινε με τα ΤΕΙ της περιφέρειας σε Θεσσαλία και Πελοπόννησο και Μακεδονία και Θράκη.

Η ΑΔΙΠ δεν μπορεί να αξιολογήσει συνολικά, μέσα σε μια εβδομάδα, το σύνολο ενός ΑΕΙ και απλώς αθροίζει στατιστικά στοιχεία.

Οι επιμέρους αξιολογήσεις τμημάτων είναι σαν να μελετάμε ένα ή δύο πράσινα δέντρα σε ένα απανθρακωμένο δάσος.

Ας σταματήσουν να μετακυλίουν το βάρος στους φοιτητές και τους αποφοίτους Λυκείου (βάσεις εισαγωγής, χρονικό όριο φοίτησης σπουδών) και ας εξετάσουν την ΠΟΙΟΤΗΤΑ διδασκαλίας και έρευνας και μέριμνας που προσφέρουν στα ΑΕΙ.

 
Εξ αποστάσεως επιμόρφωση
24 Σεπ 2019 13:46

Με δύο μήνες "εντατικά" μαθήματα δεν καλύπτονται εξαμηνιαίες διαλέξεις και εργαστήρια και όλοι οι καθηγητές αναγνωρίζουν ότι τα εξ αποστάσεως πτυχία παρουσιάζουν πολλές ιδιομορφίες και δυσκολίες στην ενεργό συμμετοχή των σπουδαστών.

Επιμόρφωση λοιπόν γιατί η εκπαίδευση θέλει πολλά παραπάνω, δε ζούμε ακόμα στον ψηφιακό κόσμο ούτε μπορούμε να συμπυκνώσουμε μια τάξη σε μια οθόνη υπολογιστή.

Δε θα τα ισοπεδώσουμε όλα επειδή ορισμένοι θέλουν να "μεταρρυθμίσουν" ακόμα και τη φύση του εγκεφάλου, που έχει ανάγκη για κοινωνική επαφή σε ακαδημαϊκό περιβάλλον με οργανωμένο, ποιοτικό και φυσικό χρόνο!

 
Πτυχιούχος
24 Σεπ 2019 15:34

Ο πρύτανης του ΠΑΔΑ " ξέχασε " τους αποφοίτους όμως εμείς θα τον θυμόμαστε καθημερινά και αυτόν και τους υπόλοιπους καθηγητές της συγκλήτου που σήμερα κάνουν ότι δεν μας γνωρίζουν και κρατούν αποστάσεις σε ότι μας αφορά .
Θα τους θυμόμαστε όλους διότι μας μηδενισαν ουσιαστικά σπουδές και όνειρα μιας ζωής και μας άφησαν με ένα πτυχίο του οποίου η σχολή προέλευσής του καταργήθηκε- αντικαταστάθηκε , με μία άλλη και δεν ορίστηκε ποτέ διαδικασία για την αντιστοίχιση των πτυχίων μας.
Κύριε Πρύτανη και κύριοι καθηγητές σας ομιλούν οι μέχρι πέρσι φοιτητές σας.
Μας ξεχάσατε ; Εμείς όχι...

 
Bασίλης
24 Σεπ 2019 21:47

Όσες προτάσεις και να κάνουν, ο κύβος ερρίφθη ... Το ΠΑ.Δ.Α. θα αποτελέσει την κορωνίδα της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας, είτε ως Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών, είτε ως Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο. Είναι δίκαιο, γίνεται πράξη ...

 
Σμινθεύς
24 Σεπ 2019 22:30

@Bασίλης
Πραγματικά εχω μπερδευτεί. Αυτό που κυκλοφορεί εδω μέσα για περι μετατροπής, πόσα άτομα το διαδίδουν; Είστε παραπάνω απο δύο, ειλικρινά; Ή ενας ; Τα ΤΕΙ έκλεισαν φίλε μου. Και άλλοι χωρίσαμε, το ξεπεράσαμε όμως. Get a life!

 
Οδυσσέας
25 Σεπ 2019 09:59

@ Σμινθεύς
Αγαπητέ μου υπάρχουν θετικές εξελίξεις στο θέμα των πτυχιούχων τα έμαθες ; μην αγχώνεσαι όμως για τα πενταετή και το μάστερ διότι θα γίνουν και για αυτά κάποτε ...άλλες επιτροπές, υπάρχει χρόνος...
Προτεραιότητα τώρα έχει η αντιστοίχιση των πτυχιούχων η οποία ήταν μονόδρομος να γίνει ,όχι λόγω αδικίας αλλά για ουσιαστικούς και νομικούς λόγους.
C'est la vie ...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ