ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Οι αρμοδιότητες των Αντιπροέδρων του ΕΑΠ

Δημοσίευση: 07/10/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Καθορίστηκαν, με απόφαση που υπέγραψε ο πρόεδρος της Διοικούσας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Οδ. Ζώρας, οι αρμοδιότητες των Αντιπροέδρων του Ιδρύματος, οι οποίες έχουν ως εξής:

1. Ο Αντιπρόεδρος Ευστάθιος Ευσταθόπουλος , Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ορίζεται Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ο οποίος προΐσταται και του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος και του ανατίθενται οι αρμοδιότητες που αφορούν :

α) Την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας των ακαδημαϊκών οργάνων, μονάδων και δομών, όλα τα θέματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των Κοινών Προγραμμάτων Σπουδών με άλλα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και τα θέματα σχετικά με τα σύντομα προγράμματα σπουδών.

β) Όλα τα θέματα εγγραφών προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, φοίτησης, υποτροφιών, βραβείων, ανταλλαγών, καθώς και όλα τα θέματα φοιτητικής μέριμνας και κάθε άλλης δραστηριότητας που σχετίζεται με τους φοιτητές του Ιδρύματος.

γ) Όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση, με την επιλογή, βελτίωση και επικαιροποίηση των κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων για την επίτευξη των στόχων του Ιδρύματος, καθώς και την εποπτεία του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας.

δ) Όλα τα θέματα που αφορούν στο διδακτικό υλικό, στη δημιουργία, επικαιροποίηση, έγκριση, διανομή και αξιοποίησή του.

ε) Όλα τα θέματα διασφάλισης ποιότητας, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, καθώς και την εποπτεία της Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης και της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας.

στ) Όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εκλογή και εξέλιξη μελών Δ.Ε.Π., με την επαγγελματική ανάπτυξη, επιμόρφωση και πιστοποίηση δεξιοτήτων των μελών Δ.Ε.Π. και του συνεργαζόμενου διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, καθώς και την εποπτεία του Κέντρου Πιστοποίησης της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης.

ζ) Όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη χορήγηση αδειών στα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, για εκπαιδευτικούς λόγους, για συμμετοχή σε συνέδρια/ημερίδες/ σεμινάρια/διαλέξεις και για πανεπιστημιακές ανταλλαγές, καθώς και τον ορισμό τους σε επιτροπές των Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών.

η) Όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις διεθνείς δραστηριότητες, σχέσεις και συνεργασίες, το πρόγραμμα Erasmus+ και τα άλλα διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και την εκπροσώπηση στις διεθνείς ενώσεις στις οποίες το Ίδρυμα είναι μέλος.

θ) Την εποπτεία των διοικητικών υπηρεσιών, την υπογραφή εγγράφων και αποφάσεων που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση και τη χορήγηση αδειών όλων των κατηγοριών του προσωπικού του Ιδρύματος και την συνυπογραφή των απόψεων της Διοίκησης ενώπιον των αρμόδιων κάθε φορά Δικαστηρίων.

ι) Την υπογραφή των συμβάσεων του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ιδρύματος καθώς και κάθε απαιτούμενου για την πρόσληψη του ως άνω προσωπικού εγγράφου ή απόφασης.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, τούτου δε απουσιάζοντος ή κωλυομένου, από τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

2. Ο Αντιπρόεδρος Διονύσιος Μαντζαβίνος, Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, ορίζεται Αντιπρόεδρος Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης και του ανατίθενται οι αρμοδιότητες που αφορούν :

α) Την Προεδρία της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Επιτροπή Ερευνών του Ε.Α.Π.), την εκπροσώπηση του Ιδρύματος στη σύναψη συμβάσεων χρηματοδότησης με τρίτους για την εκτέλεση έργων και δραστηριοτήτων του Ειδικού Λογαριασμού, καθώς επίσης και όλα τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

β) Την εκπροσώπηση δικαστικώς και εξωδίκως του Ε.Λ.Κ.Ε.

γ) Την υπογραφή όλων των αναγκαίων εγγράφων για την υποβολή προτάσεων, προσφορών και αιτημάτων χρηματοδότησης για ερευνητικά και λοιπά έργα.

δ) Την υπογραφή των συμβάσεων με τους φορείς χρηματοδότησης και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. .

ε) Την υπογραφή των εγγράφων που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών.

στ) Την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. .

ζ) Την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του εκχωρεί ο Πρόεδρος του Ιδρύματος για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ε.Λ.Κ.Ε. .

η) Τα θέματα που αφορούν το Γραφείο Διασύνδεσης, τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑ.ΣΤΑ.) της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε.) και τις Δημόσιες Σχέσεις του Ιδρύματος.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, τούτου δε απουσιάζοντος ή κωλυόμενου , από τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

3. Ο Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Καραμάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ορίζεται Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και του ανατίθενται οι αρμοδιότητες που αφορούν:

α) Την εποπτεία του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων.

β) Τη διαχείριση των οικονομικών πόρων του Ιδρύματος.

γ) Την υπογραφή :

i) των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και των ανατροπών (ανακλήσεων) ανάληψης υποχρέωσης.
ii) των αποφάσεων έγκρισης πραγματοποίησης δαπάνης
iii) των αποφάσεων έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για σύνολο συμβατικής αξίας που δεν απαιτεί έγκριση του αρμόδιου Υπουργού
iv) την έγκριση του τεκμηριωμένου αιτήματος σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού
v) των αποφάσεων απ' ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το καθοριζόμενο με απόφαση της Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος ,όριο.
vi) όλων των συμβάσεων και συμφωνητικών με αναδόχους προμήθειας ειδών, αναδόχους παροχής υπηρεσιών, μισθωτές και εκμισθωτές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου μετά την έγκριση της κατακύρωσης από τα αρμόδια συλλογικά όργανα του Ιδρύματος, τα οποία αφορούν στη διαχείριση των πόρων που προορίζονται προς άμεση χρήση των υπηρεσιών του Ιδρύματος.
νii) την υπογραφή προκηρύξεων, διακηρύξεων και συμβάσεων για την εκτέλεση έργων, προμηθειών και την παροχή υπηρεσιών προς το Ίδρυμα, εφ' όσον η συγκεκριμένη αρμοδιότητα δεν θα έχει μεταβιβασθεί, είτε ειδικά, είτε με άλλο τρόπο, σε άλλα όργανα.
viii) των μισθοδοτικών καταστάσεων των αποδοχών του προσωπικού του Ιδρύματος, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

δ) Το σύνολο των θεμάτων, που αφορούν στο σχεδιασμό, την κατάρτιση και την εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος, καθώς και των αντίστοιχων Απολογισμών, των θεμάτων που αφορούν τους ίδιους πόρους, τις λειτουργικές δαπάνες του Ιδρύματος, τις προμήθειες εξοπλισμού και τη λειτουργία και συντήρηση κτιρίων, των δικτύων υποδομής και λοιπών εγκαταστάσεων.

ε) Τα θέματα, που συνδέονται άμεσα, ή έμμεσα με τα περιουσιακά στοιχεία (κινητά, ακίνητα και άυλα) του Ιδρύματος, καθώς και για τα θέματα δωρεών ή κληροδοτημάτων προς το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

στ) Τα θέματα, που αφορούν τον προγραμματισμό και την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων, δικτύων υποδομής, αιθουσών διδασκαλίας, εξοπλισμών, καθώς και των τεχνικών έργων και μελετών που συνδέονται με τα ανωτέρω.

ζ) Κάθε θέμα, που συνδέεται με το σχεδιασμό της μηχανοργάνωσης όλων των διοικητικών και ακαδημαϊκών μονάδων και υπηρεσιών του Ιδρύματος, καθώς και τη σχεδίαση και υλοποίηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων για την υποστήριξη του πάσης φύσεως διοικητικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου.

η) Την εποπτεία της οργάνωσης και λειτουργίας όλων των τεχνικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών μηχανοργάνωσης, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης επικοινωνιών, δι- κτύων, της παραγωγής πολυμέσων και εκτυπώσεων, σε ότι αφορά το αντικείμενο των υπηρεσιών αυτών, εκτός των θεμάτων που αφορούν στην υπηρεσιακή και ακαδημαϊκή κατάσταση του προσωπικού.

ιβ) Κάθε θέμα που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τα Συστήματα Ποιότητας (ISO) του Ε.Α.Π., την επικαιροποίηση, συνεχή βελτίωση και αποτελεσματική εφαρμογή τους, την παρακολούθηση της επίδοσης και των ανασκοπήσεών τους, την επικοινωνία με Δημόσιες ή Δημοτικές Αρχές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα κ.λπ. (Φορείς Πιστοποίησης, διαχειριστική Αρχή, Υπουργεία, Περιφέρειες κ.α.), με την ευαισθητοποίηση όλων των στελεχών και απασχολουμένων στο Ίδρυμα για την τήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων και των προτύπων ISO.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ως άνω Αντιπροέδρου Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, τούτου δε απουσιάζοντος ή κωλυόμενου, από τον Αντιπρόεδρο Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας.

Οι Αντιπρόεδροι εισηγούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους στη Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος και μπορούν να υποβάλουν στο πλαίσιο των ανατεθεισών αρμοδιοτήτων τους, ερωτήματα προς τη Νομική Υπηρεσία του Ιδρύματος.

Καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής αναπληρώνεται κατά σειρά από τον Αντιπρόεδρο Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας,, εφόσον δε αυτός απουσιάζει η κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, και εφόσον και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται εν τέλει, από τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής μπορεί σε κάθε περίπτωση να ασκήσει και ο ίδιος όλες τις προαναφερθείσες αρμοδιότητες των Αντιπροέδρων.

Σχόλια (8)

 
@5ετια
09 Οκτ 2019 16:23

Δεν υπάρχουν εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών μηχανικών, ούτε γίνεται η ΠΛΗ από επιστήμη υπολογιστών να μετατραπεί σε μηχανικών υπολογιστών. Μήπως να δοκίμαζες με πανελλαδικές;

 
Άμεσα
08 Οκτ 2019 21:04

Να ακούσουμε τους κυρίους υπεύθυνους να μιλάνε για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχίων ΕΛ.Π. και Ε.ΠΟ. (ΠΕ78). Επίσης να ξεκινήσουν προεργασίες για γίνουν 5ετή τα ΦΥΕ και ΠΛΗ όπως υποστηρίχθηκε παραπάνω. Στηρίξτε τα πτυχία!

 
5ετια
08 Οκτ 2019 19:45

@κώστας

επιβάλλεται η μετατροπή σε 5ετών σπουδών για τα τμήματα Πληροφορικής και Φυσικής του ΕΑΠ. Είναι άδικο για ένα έτος να μην θεωρούνται σχολές μηχανικών.

 
Φοιτητές -Πτυχιούχοι
08 Οκτ 2019 14:50

Να ασκηθεί πίεση για τα επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με τις ακαδημαϊκές αποφάσεις που έχουν ληφθεί [ΠΕ78 για τον ΕΠΟ και νέο ΠΕ για τον ΕΛΠ]. Οτιδήποτε άλλο θα θεωρηθεί παταγώδης αποτυχία.

 
ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ
08 Οκτ 2019 08:19

Δώστε επαγγελματικά δικαιώματα!!!!!!

 
Nicky
08 Οκτ 2019 01:22

Επαγγελματικά δικαιώματα πρώτα και μετά όλα τα άλλα!! Παρατράβηξε.

 
κωστας
07 Οκτ 2019 22:39

σιδεροκεφαλοι,

ΕΛΠ αναδρομικη μετατροπη σε Ελληνικης Φιλολογιας και Πολιτισμου με δικαιωματα Φιλολογων

ΕΠΟ μετατροπη σε Ιστορικο

απο το ΔΕΟ να προκυψει νεο ΠΣ Οικονομιας και Χρηματοικονομικων Σπουδων

ΠΛΗ και ΦΥΕ να γινουν 5ετη

 
Καμιά ανοχή
07 Οκτ 2019 18:32

Δώστε επαγγελματικά δικαιώματα!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ