ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Οι διατάξεις για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Δημοσίευση: 10/10/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το esos δημοσιεύει τις διατάξεις , σχετικά με τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία, επανακαθορισμό αρμοδιοτήτων της Επιστημονικής Επιτροπής και τροποποίηση του διδακτικού ωραρίου των υπηρετούντων εκπαιδευτικών,όπως κατατέθηκαν από την υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως, προς ψήφιση, στη Βουλή.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ   ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σχόλια (2)

 
πίσω από τις λέξεις;
15 Οκτ 2019 00:01

Ν4610/2019: Συνέργειες Πανεπιστημίων-Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, ΓΑΚ… (ΦΕΚ Α' 70/07.05.2019)
ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
[ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄]

Άρθρο 83

ΠΑΛΑΙΟ
3. Μαθητές που φοιτούν στις δημόσιες σχολικές μονάδες της ομάδας σχολείων της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) στην οποία ανήκει το πειραματικό σχολείο, μπορούν να εγγραφούν στους ομίλους του πειραματικού αυτού σχολείου, ύστερα από αίτηση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα, η οποία υποβάλλεται στο ΕΠ.Ε.Σ..
4. Αν σε πειραματικό σχολείο δεν λειτουργούν όμιλοι για τον γνωστικό τομέα για τον οποίο ενδιαφέρονται οι μαθητές, μπορούν να εγγραφούν σε ομίλους γειτονικού πειραματικού σχολείου, με τη διαδικασία της παραγράφου 3.
ΝΕΟ
3. Η εγγραφή των μαθητών των πειραματικών σχολείων στους ομίλους γίνεται με αίτηση των ασκούντων τη γονική μέριμνα προς το ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου. Η εγγραφή των μαθητών στους ομίλους για μαθητές που φοιτούν στις δημόσιες σχολικές μονάδες που υπάγονται στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση γίνεται με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. του πειραματικού σχολείου, κατόπιν αίτησης των ασκούντων τη γονική μέριμνα. Αν δεν λειτουργούν όμιλοι στο συγκεκριμένο πειραματικό σχολείο για το γνωστικό τομέα για τον οποίο ενδιαφέρονται οι μαθητές, μπορούν να εγγραφούν με την ίδια διαδικασία σε ομίλους άλλου πειραματικού σχολείου, εφόσον αυτοί λειτουργούν.
4. Καταργείται

Άρθρο 89
ΠΑΛΑΙΟ
1. Τα πρότυπα σχολεία υπηρετούν τους σκοπούς του άρθρου 74 και εντάσσονται σε ομάδα σχολείων του άρθρου 48 του ν. 4547/2018.
ΝΕΟ
1. Τα πρότυπα σχολεία υπηρετούν τους σκοπούς του άρθρου 74, εντάσσονται σε ομάδα σχολείων του άρθρου 48 του ν. 4547/2018 και υπάγονται διοικητικά στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Άρθρο 94

ΠΑΛΑΙΟ
3. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) γνωμοδοτεί για τη μετατροπή σχολείου ως πειραματικού,
β) γνωμοδοτεί για την ίδρυση νέας σχολικής μονάδας ως πειραματικής,
γ) γνωμοδοτεί για τον χαρακτηρισμό τμήματος ή τμημάτων σχολείου ως πειραματικών,
δ) γνωμοδοτεί για τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών στα πειραματικά σχολεία,
ε) γνωμοδοτεί για τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής μαθητών και μαθητριών στα πρότυπα γυμνάσια,
στ) γνωμοδοτεί για τη συνεργασία πειραματικών και πρότυπων σχολείων με Α.Ε.Ι. ή ερευνητικούς φορείς,
ζ) γνωμοδοτεί για την τροποποίηση του αναλυτικού και του ωρολογίου προγράμματος σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του παρόντος.
ΝΕΟ
3. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Γνωμοδοτεί για τη μετατροπή σχολείου ως πειραματικού.
β) Γνωμοδοτεί για την ίδρυση νέας σχολικής μονάδας ως πειραματικής.
у) Γνωμοδοτεί για τον χαρακτηρισμό τμήματος ή τμημάτων σχολείου ως πειραματικών.
δ) Γνωμοδοτεί για τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών στα πειραματικά σχολεία.
ε) Γνωμοδοτεί για τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής μαθητών και μαθητριών στα πρότυπα γυμνάσια.
στ) Γνωμοδοτεί για τη συνεργασία πειραματικών και πρότυπων σχολείων με Α.Ε.Ι. ή ερευνητικούς φορείς.
ζ) Γνωμοδοτεί για την τροποποίηση του αναλυτικού και του ωρολογίου προγράμματος σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του παρόντος.
η) Επιλύει οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο αφορά στη λειτουργία των ομίλων και δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
θ) Γνωμοδοτεί για την διάθεση των εκπαιδευτικών των οποίων παρατάθηκε η θητεία, εφόσον πλεονάζουν στο πειραματικό ή πρότυπο σχολείο όπου υπηρετούν, σε άλλο πειραματικό ή πρότυπο σχολείο για κατά προτεραιότητα κάλυψη λειτουργικών κενών ή για την κάλυψη αναγκών που έχουν σχέση με τους σκοπούς των πρότυπων και πειραματικών σχολείων στην ίδια περιφέρεια που ανήκει το πρότυπο ή πειραματικό σχολείο. Αν ο εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να υπηρετήσει με την παραπάνω διαδικασία, τότε τίθεται στη διάθεση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) ή Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.). Σε αυτή την περίπτωση διατηρεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την παράταση της θητείας του στο συγκεκριμένο πρότυπο ή πειραματικό σχολείο.
ι) Γνωμοδοτεί για τη διάθεση εκπαιδευτικών των οποίων ανανεώθηκε η απόσπαση σε πρότυπο ή πειραματικό σχολείο, εφόσον πλεονάζουν, για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε άλλο πρότυπο ή πειραματικό σχολείο. Αν οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να πλεονάζουν, επιστρέφουν στη θέση από την οποία αποσπάστηκαν.
ια) Διαβιβάζει στα οικεία Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. τα λειτουργικά κενά και είναι αρμόδια για την εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 76.

Άρθρο 96
ΠΑΛΑΙΟ
Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις που ισχύουν για τις σχολικές μονάδες της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Άρθρο 96
ΝΕΟ
1. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάζεις του παρόντος εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάζεις που ισχύουν για τις σχολικές μονάδες της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να τροποποιείται το διδακτικό ωράριο των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα πειραματικά και στα πρότυπα σχολεία. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται και οι σχετικές λεπτομέρειες της ρύθμισης.

Υπόλοιπες ρυθμίσεις άρθρου 168 - Ρυθμίσεις για τα πειραματικά και τα πρότυπα σχολεία του σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»
5. Μεταβατικά και έως την συγκρότηση των ΕΠ.Ε.Σ. σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 95 ν. 4610/2019, αυτά συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και λειτουργούν νομίμως με τα εξής μέλη:
α) Ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., ως Πρόεδρο.
β) Τον διευθυντή ή τους διευθυντές του οικείου πειραματικού ή πρότυπου σχολείου.
γ) Έναν (1) εκπαιδευτικό του πειραματικού ή του πρότυπου σχολείου, κατά περίπτωση, ο οποίος επιλέγεται από τον σύλλογο διδασκόντων του σχολείου εντός σαράντα οκτώ ωρών από την περιέλευση σε αυτόν του σχετικού αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, ως μέλος ορίζεται εκπαιδευτικός του σχολείου.
δ) Τον υπεύθυνο συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του πειραματικού ή του πρότυπου σχολείου.
Η επιλογή των προσώπων γίνεται σύμφωνα με τα προσόντα που ορίζονται στην 87633/Δ6/21-5-2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β' 2190).
Η λήξη της κατά τα ανωτέρω μεταβατικής συγκρότησης και λειτουργίας των ΕΠ.Ε.Σ. και η έναρξη της κατά το άρθρο 95 ν. 4610/2019 συγκρότησή τους διαπιστώνονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Τα ΕΠ.Ε.Σ. που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 5 ασκούν όλες τις κατά νόμον αρμοδιότητες των υπό συγκρότηση με τη διαδικασία του άρθρου 95 του ν. 4610/2019 ΕΠ.Ε.Σ..
7. Από τις 9.8.2019, ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4623/2019 (Α' 134), τα άρθρα 82, 83, 84 και 85 του ν. 4610/2019 εφαρμόζονται και στα πρότυπα σχολεία.

 
teacher
10 Οκτ 2019 09:42

Μπορεί να δει κανείς πίσω από τις λέξεις;;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ