Placeholder

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

Ειδική Έκθεση 143 σελίδων για ΔΟΑΤΑΠ και ΣΑΕΠ

Ειδική αναφορά στη χορήγηση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε πτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι.
Δημοσίευση: 11/10/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ειδική Έκθεση 143 σελίδων   του Συνήγορου του Πολίτη επικεντρώνεται στους ρυθμούς “χελώνας” αναγνώρισης των πτυχίων και Μεταπτυχιακών από τους δύο οργανισμούς του υπουργείου Παιδείας τον ΔΟΑΤΑΠ και το ΣΑΕΠ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Η έκθεση βασίζεται στην εμπειρία, τα πορίσματα και ευρήματα της Ανεξάρτητης Αρχής.

Καταγράφει την  παρούσα κατάσταση,  αναδεικνύει τις εστίες των προβλημάτων, αποκαλύπτει το μέγεθος της γραφειοκρατίας και αποτυπώνει τα όρια δυνατοτήτων της διοίκησης.

Παράλληλα, διευκολύνει στην επαναδιατύπωση και επαναπροσέγγιση, με φρέσκια ματιά και χωρίς προκατειλημμένες θέσεις, βασικών ερωτημάτων:

  • Ποιός ο σκοπός της ακαδημαϊκής αναγνώρισης;
  • Ποιός εκείνος της επαγγελματικής;
  • Γιατί η ακαδημαϊκή αναγνώριση δεν περιορίζεται σε ζητήματα ακαδημαϊκών σπουδών και σχετίζεται με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας;
  • Πώς πρέπει να ρυθμίζεται η αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων;
  • Ποιά θα πρέπει να είναι τα όρια εμπλοκής της διοίκησης σε όλη αυτή τη διαδικασία και ποιά τα περιθώρια που θα πρέπει να δοθούν στην ίδια την αγορά;
  • Ποιός είναι και ποιός θα έπρεπε να είναι ο ρόλος των επαγγελματικών οργανώσεων, σωματείων, επιμελητηρίων;
  • Πώς θα επιτευχθεί ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, χωρίς εκπτώσεις στους ελέγχους των τυπικών προσόντων αλλά και χωρίς μηχανισμούς και διαδικασίες που ανατροφοδοτούν γραφειοκρατικές δομές, αντιλήψεις, πρακτικές ή και αθέμιτες λογικές προστατευτισμού;

Η έκθεση επιχειρεί, επίσης, να διατυπώσει και συγκεκριμένες προτάσεις.

Χορήγηση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε πτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι.

Ο Συνήγορος του Πολίτη  στην Ειδική Έκθεση έχει εδικό Κεφάλαιο με τίτλο: ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΤΟ ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ" , και αναφέρει τα εξής:

Α. Στασιμότητα στη χορήγηση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε πτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι.

Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) ιδρύθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1404/1983142 ως σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αποστολή την παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για την εφαρμογή τους σε ορισμένο επάγγελμα και τη δημιουργία «στελεχών εφαρμογής» για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, κατά τρόπο διακρι- τό από τα Α.Ε.Ι.143.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθετική πρόβλεψη, τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τ.Ε.Ι. ρυθμίζονταν με την έκδοση σχετικών προεδρικών διαταγμάτων144. Σε εκτέλεση της σχετικής εξουσιοδότησης, εκδόθηκε το π.δ.318/1994145, με το οποίο καθορίσθηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής και γ) Τοπογραφίας των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τ.Ε.Ι.

Ωστόσο, με την υπ’ αριθμ. 678/2005 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ κρί- θηκε ότι η παρ.2 του άρθρου 1 του εν λόγω προεδρικού διατάγματος, με τις διατάξεις της οποίας είχαν απονεμηθεί στους προαναφερθέντες πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. επαγγελματικά δικαιώματα αναφερόμενα και στα τρία στάδια της κατα- σκευαστικής διαδικασίας, δηλαδή στη μελέτη, στην επίβλεψη και στην κατα- σκευή, αντίκειται στη διάταξη της παρ.7 του άρθρου 16 του Συντάγματος ως προς τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. των ως άνω επαγγελματικών ειδικοτήτων146. Αυτό είχε ως συνέπεια να παρα- μείνει σε ισχύ μόνο η διάταξη της παρ.1 του άρθρου 1 του π.δ.318/1994, η οποία, σύμφωνα με το σκεπτικό του Δικαστηρίου, δεν συνιστά επαρκές νομικό έρεισμα καθορισμού επαγγελματικών δικαιωμάτων των εν λόγω κατηγοριών πτυχιούχων των Τ.Ε.Ι.

Στη συνέχεια, τα Τ.Ε.Ι. υπήχθησαν στην ανώτατη βαθμίδα εκπαίδευσης με τις διατάξεις του ν. 2916/2001147. Ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυ-

χιούχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι., στον ν. 3794/2009148 ορίσθηκε ότι αυτά θα καθορι- σθούν με τα διατάγματα ίδρυσής τους και σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, ενώ τα επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων ήδη υφισταμένων Τμημάτων Τ.Ε.Ι., στους οποίους δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμη, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, επαγγελματικά δικαιώματα, αυτά θα καθορισθούν με προεδρικά διατάγματα, με τήρηση ειδικής διαδικασίας, η οποία προέβλεπε την προηγούμενη διατύπωση γνώμης από το Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Π.Ε.) και από το Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Τ.Ε).

Το έτος 2009, με αφορμή τη διενέργεια έρευνας ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα Τεχνολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. του ν. 1404/1983, ο Συνήγορος του Πολίτη ενημερώθηκε από τη Διεύθυνση Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (πλέον Υπουρ- γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων), ότι, κατά τον χρόνο εκείνο συντάχθηκαν και προωθήθηκαν στο ΣτΕ προς επεξεργασία σχέδια προεδρικών διαταγμάτων για τον καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων σε είκοσι τρεις (23) ειδικότητες πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν και οι ειδικότητες του π.δ.318/1994. Το ΣτΕ, ωστόσο, αποφάνθηκε ότι ορισμένες ρυθμίσεις των εν λόγω σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων δεν προτείνονταν νομίμως, με αποτέ- λεσμα τα σχετικά σχέδια να επιστραφούν στη Διοίκηση149.

Στη συνέχεια, εκδόθηκε η με αριθμό 4917/2012 απόφαση του ΣτΕ. Όπως νομολογήθηκε με την εν λόγω απόφαση:

Τα διατάγματα καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυ- χιούχων Τ.Ε.Ι. αποτελούν εκτελεστικό νόμο της διάταξης του άρθρου 16 παρ.7 του Συντάγματος και συνεπώς η έκδοσή τους καθίσταται υποχρεω- τική για τη Διοίκηση.

Η επί μακρόν παράλειψη έκδοσης των ως άνω διαταγμάτων συνιστά πα- ράβαση του άρθρου 16 παρ.7 του Συντάγματος και παράβαση του άρθρου 5 παρ.1 του Συντάγματος, καθώς αποστερεί από τους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. του δικαιώματος να συμμετέχουν ελεύθερα στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, βάσει των νομίμων προσόντων που έχουν αποκτήσει μετά από επιτυχή φοίτηση στα Ιδρύματα αυτά.

Τέλος, με την εν λόγω απόφαση διατάχθηκε η Διοίκηση να προβεί στην τα- κτοποίηση του θέματος, πλην όμως, έως και το χρόνο σύνταξης της παρούσας, δεν έχει υπάρξει εξέλιξη στο ζήτημα της χορήγησης επαγγελματικών δικαιωμά- των στους προαναφερθέντες πτυχιούχους.

Το έτος 2017 καταργήθηκαν150 οι διατάξεις που προέβλεπαν τη σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας και των επιμέρους Συμβουλίων αυτού, μεταξύ των οποίων ήταν το Σ.Α.Π.Ε. και το Σ.Α.Τ.Ε.151, με αποτέλεσμα να προκαλούνται δυσχέρειες στην έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για τα επαγ- γελματικά δικαιώματα πτυχιούχων ήδη υφιστάμενων Τμημάτων Τ.Ε.Ι., στους οποίους δεν είχαν αναγνωριστεί επαγγελματικά δικαιώματα, μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3794/2009.

Στη συνέχεια, το έτος 2017, εκδόθηκε ο ν.4485/2017152 οι διατάξεις του οποίου ορίζουν ότι, όσον αφορά τους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι, τα επαγγελματικά δι- καιώματα των οποίων δεν είχαν ρυθμιστεί έως την έναρξη ισχύος του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Μηχανικών Τε- χνολογικής Εκπαίδευσης των Τ.Ε.Ι., θα εκδοθούν προεδρικά διατάγματα με τα οποία θα καθορίζεται το πλαίσιο πρόσβασης των ως άνω πτυχιούχων σε επαγ- γελματικές δραστηριότητες, βάσει των προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών που αποκτούν.

Τέλος, το έτος 2019 εκδόθηκε ο ν. 4610/2019153, οι διατάξεις του οποίου ορίζουν ότι με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης (πλέον Ανάπτυξης και Επενδύσεων), Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (πλέον Παιδείας και Θρη- σκευμάτων) και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναγνωρίζονται επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τμημάτων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) των Τ.Ε.Ι. Για την επίτευξη του προαναφερόμενου στόχου ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών συστήνεται και συγκροτείται εννε- αμελής επιτροπή έργο της οποίας είναι η εκπόνηση σχεδίου πρότασης για την έκδοση των απαιτουμένων προεδρικών διαταγμάτων, κατά ειδικότητα.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, λαμβάνοντας υπόψη ότι η χορήγηση επαγγελματι- κών δικαιωμάτων στους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι αποτελεί συνταγματική υποχρέωση του κανονιστικού νομοθέτη, σύμφωνα και με τη σχετική νομολογία του ΣτΕ154, θεωρεί ότι η εκπλήρωση της εν λόγω υποχρέωσης, μέσω της έκδοσης των π.δ. με τα οποία θα ρυθμίζονται τα ζητήματα της χορήγησης επαγγελματικών δι- καιωμάτων στους πτυχιούχους των ως άνω ειδικοτήτων, πρέπει να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα της Διοίκησης.

Κατωτέρω παρουσιάζονται δύο ενδεικτικές σχετικές περιπτώσεις που έχουν απασχολήσει τον Συνήγορο του Πολίτη και καταδεικνύουν με ενάργεια τις υστε- ρήσεις στο πεδίο της χορήγησης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους προανα- φερθέντες πτυχιούχους και τις δυσμενείς επιπτώσεις που αυτές συνεπάγονται.

1. Η περίπτωση των Τεχνολόγων Μηχανικών Τοπογραφίας

α) Θεσμικό πλαίσιο

Σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις155, δικαίω- μα σύνταξης εν γένει τοπογραφικών διαγραμμάτων έχουν οι διπλωματούχοι αγρονόμοι τοπογράφοι μηχανικοί και οι πολιτικοί μηχανικοί των πολυτεχνι- κών σχολών της χώρας, και δικαίωμα σύνταξης απλών τοπογραφικών δια-

γραμμάτων έχουν οι πολιτικοί υπομηχανικοί που υπάγονται στις διατάξεις του β.δ.769/1972156, υπό τους περιορισμούς που θέτουν οι σχετικές διατάξεις του.

β) Ή παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Κάτοχος πτυχίου Τοπογραφίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ημε- δαπού Τ.Ε.Ι. ζήτησε από τον Συνήγορο του Πολίτη την άσκηση των κατά τον ν.3094/2003 αρμοδιοτήτων του, καθώς η θυγατρική εταιρεία της Δημόσιας Επι- χείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) με την επωνυμία «Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.)157 δεν έκανε απο- δεκτό φάκελό του με τοπογραφικά διαγράμματα, με την αιτιολογία ότι φέρουν υπογραφή από Τοπογράφο Μηχανικό της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και όχι από Διπλωματούχο Τοπογράφο Μηχανικό των ημεδαπών Πολυτεχνικών Σχολών.

Ανταποκρινόμενος, ο Συνήγορος του Πολίτη, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύ- ουσα νομοθεσία, έκρινε ότι νομίμως η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. επέστρεψε στον πτυχιού- χο Τ.Ε.Ι. του Τμήματος Τοπογραφίας τον φάκελο με τα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα. Ακολούθως, έθεσε το ζήτημα υπόψιν των αρμοδίων Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Υποδομών, Μετα- φορών και Δικτύων, πλέον Υποδομών και Μεταφορών, ζητώντας την ανάληψη

νομοθετικής πρωτοβουλίας, προκειμένου να εκδοθεί το απαιτούμενο προεδρι- κό διάταγμα για τη χορήγηση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους πτυχιούχους των Τμημάτων Πολιτικών Δομικών Έργων, Πολιτικών Έργων Υποδομής και Το- πογραφίας των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τ.Ε.Ι. Ωστόσο, έως και το χρόνο σύνταξης της παρούσας, δεν έχει υπάρξει εξέλιξη στο ζήτημα της χο- ρήγησης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους προαναφερθέντες πτυχιούχους. Σημειώνεται, ότι η υφιστάμενη εκκρεμότητα στη χορήγηση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. διαφόρων ειδικοτήτων έχει απασχολή- σει τον Συνήγορο του Πολίτη ήδη από την έναρξη της λειτουργίας του, το δε ζήτημα έχει αναδειχθεί σε σειρά Ετησίων Εκθέσεων158 της Αρχής.

2. Η περίπτωση των Ενεργειακών Επιθεωρητών

α) Θεσμικό πλαίσιο

Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή αποκτάται με την εγγραφή του δι- καιούχου στο αντίστοιχο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις159. Δικαίωμα άσκησης της επαγγελματικής δραστη- ριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή έχουν, μεταξύ άλλων, οι διπλωματούχοι μηχανικοί και οι πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν δικαίωμα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ.25 του άρθρου 2 του ν.4122/2013, σε συνδυασμό με την παρ.2 του άρθρου 12 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων160 και σύμφωνα με τη σχετική κείμενη εθνική νομοθεσία περί επαγγελματικών δικαιωμάτων.

β) Ή παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Κάτοχοι πτυχίου μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) των ειδικοτήτων «Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων», «Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδο- μής», «Μηχανικός Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων», «Μηχανολόγος Μηχανικός» και «Ηλεκτρολόγος Μηχανικός», οι οποίοι απέκτησαν την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή Α ́ Τάξης, ζήτησαν τη συνδρομή του Συνηγόρου του Πολίτη, προκειμένου να καταστούν Ενεργειακοί Επιθεωρητές Β ́ Τάξης. Όπως υποστήριζαν οι ενδιαφερόμενοι στις αναφορές τους, παρόλο ότι πλη- ρούν όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την εξέλιξή τους από την Α ́ στη Β ́ Τάξη, η διαδικτυακή εφαρμογή www.buildingcert.gr, μέσω της οποίας γίνονται οι εγγραφές στο αντίστοιχο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, δεν το επιτρέπει, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ενταχθούν στην Β ́ Τάξη και, συνεπώς, να έχουν περιορισμένα σχετικά επαγγελματικά δικαιώματα.

οποίο η υφιστάμενη διαδικτυακή εφαρμογή www.buildingcert.gr, δεν επιτρέπει σε κατόχους πτυχίου Τ.Ε.Ι. των ως άνω ειδικοτήτων, οι οποίοι έχουν καταστεί Ενεργειακοί Επιθεωρητές Α ́ Τάξης, να καταστούν Ενεργειακοί Επιθεωρητές Β ́ Τάξης, παρότι πληρούν τις οριζόμενες προϋποθέσεις, δηλαδή α) έχουν διενερ- γήσει τριάντα (30) ενεργειακές επιθεωρήσεις Α’ Τάξης σε κτίρια και κτιριακές μονάδες και σε συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, σύμφωνα με τα οριζόμε- να στις σχετικές διατάξεις, και β) έχουν δικαίωμα υπογραφής μελέτης ενεργει- ακής απόδοσης κτιρίων, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 893/31.8.2016 έγγραφο της Επαγγελματικής – Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μη- χανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.)162 με αποδέκτη το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Απαντώντας, το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων και η Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος του Υπουργείου Περιβάλλο- ντος και Ενέργειας, έθεσαν υπόψη του Συνηγόρου του Πολίτη εκτεταμένη αλ-

ληλογραφία των ως άνω υπηρεσιών, μετά τη θέση σε ισχύ του ν.4409/2016, με το Τ.Ε.Ε., την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. και τη Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδι- ασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να διευκρι- νισθούν: α) οι ειδικότητες εκείνες των διπλωματούχων μηχανικών και των πτυ- χιούχων μηχανικών Τ.Ε. που έχουν δικαίωμα υπογραφής μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και β) οι ειδικότητες εκείνες των Ενεργειακών Επιθεωρητών που νομιμοποιούνται να καταταγούν στις Τάξεις Α, Β’ και Γ’ των ενεργειακών επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 5 του άρθρου 52 του ν. 4409/2016. Σε συνέχεια της ως άνω αλληλογραφίας163, αποφασίστηκαν, με- ταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

ƒ  Να αποκτούν το δικαίωμα διενέργειας Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Α ́ Τάξης συγκεκριμένες ειδικότητες πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, όπως ενδεικτικά οι ειδικότητες Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανικός Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, Μηχανολόγος Μηχανικός, Πο- λιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής, οι οποίες αναφέρονται ρητά στον Πίνακα 4 του υπ’ αριθμ. οικ. 319/26.10.2016 εγγράφου του Σώματος Επι- θεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων με απο- δέκτη τη Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας.

ƒ  Οι ήδη εγγεγραμμένοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές στο Μητρώο των Ενερ- γειακών Επιθεωρητών μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4409/2016, δηλαδή

έως την 28.7.2016, των ειδικοτήτων που αναφέρονται στον Πίνακα 4 του ως άνω εγγράφου, να εντάσσονται στην Α ́ Τάξη των Ενεργειακών Επι- θεωρητών.

ƒ Να διερευνηθεί η δυνατότητα εξέλιξης των προαναφερθέντων στη Β ́ και Γ ́ Τάξη.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργει- ας, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν.4409/2016, λόγω του υφιστά- μενου νομοθετικού κενού όσον αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυ- χιούχων Τ.Ε.Ι. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, εφαρμόζει συγκεκριμένη πρακτική, επιτρέποντας σε ορισμένες ειδικότητες πτυχιούχων μηχανικών Τ.Ε.Ι. να αποκτούν το δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων Α ́ Τάξης, στην οποία ναι μεν εντάσσονται, αλλά παραμένουν καθηλωμένοι, έως ότου αντι- μετωπισθεί το θεσμικό κενό της χορήγησης σε αυτούς επαγγελματικών δικαιω- μάτων. Δυστυχώς, το εν λόγω ζήτημα παραμένει σε εκκρεμότητα επί δεκαετίες, παρόλη την προαναφερθείσα νομολογία του ΣτΕ, αλλά και τις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για την κάλυψη του υφισταμένου ρυθμιστικού κενού164.

Ανταποκρινόμενος, ο Συνήγορος του Πολίτη, κατόπιν μελέτης των σχετικών διατάξεων του κείμενου θεσμικού πλαισίου, και ιδίως των διατάξεων του άρ- θρου 52 του ν.4409/2016161, ζήτησε να ενημερωθεί σχετικά με το λόγο για τον

 

Σχόλια (9)

 
@ Απόστολος
14 Οκτ 2019 16:50

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο τα πανεπιστήμια σε Αγγλία και Ολλανδία ΔΕΝ δέχονται όλους τους αποφοίτους ΤΕΙ επειδή ακριβώς θεωρούν ότι υστερούν σε βασικές γνώσεις - σε πολλές επίσημες ιστοσελίδες ξένων ιδρυμάτων θα διαβάσετε ότι εξετάζονται κατά περίπτωση τα πτυχία από τα ελληνικά ΤΕΙ, γιατί ακριβώς δε θεωρούνται πανεπιστημιακά.

 
Πάλι τα ίδια..
14 Οκτ 2019 16:20

@Ερώτηση, λάθος διαβάζετε. Έχει γραφτεί και χιλιο ειπωθεί ότι οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ ζητούν επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα της διάρκειας , 4 χρόνια, και του επιπέδου , Ανώτατα ιδρύματα, σπουδών τους. Τίποτα περισσότερο , τίποτα λιγότερο. Η σπέκουλα για ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με αυτά των αποφοίτων Πολυτεχνείου αναπαράγεται , ώστε να μην εκδοθούν ποτέ επαγγελματικά δικαιώματα σε κάποιες ειδικότητες.

 
Apostolos
14 Οκτ 2019 07:16

Οι άλλες χώρες που είχαν ΤΕΙ γιατί έχουν λύσει τα προβληματά τους εδώ και χρόνια? Στην Αγγλία από 1990 τα polytechnics έγιναν universities χωρίς καμία αντίδραση και στην Σουηδία πριν κάποια χρόνια τα Högskolans ξεκίνησαν να ονομάζονται Universities (Αγγλικά είναι η 2η επίσημη γλώσσα στην Σουηδία). Μάλιστα κάνουν και πολύ απαιτητικά μεταπτυχιακά αυτά τα ιδρύματα. Οι Σουηδοί τα ονομάζουν Högskolan όπως παλιά αλλά και University!
Σε μια χώρα με αξιοκρατία ο καλός πάντα θα αναγνωριστεί, ενώ σε μια χώρα με διαφθορά και διαπλοκή αυτά που μετράνε είναι τα ονόματα και οι ταμπέλες (τα χαρτιά και τα <<δικαιώματα>>). Το show off δηλαδή.
Μαντέψτε ποια από τις δυο χώρες έχει χρεοκόπησε 4 φορές σε έναν αιώνα!

 
bob mastoras
14 Οκτ 2019 07:06

Αφού λοιπόν δεν διαβάζετε πουθενά ότι οι απόφοιτοι ΤΕΙ δεν έχουν ΕΔ και ενδιαφέρεστε για αυτό το θέμα, να διαβάσετε αποφάσεις του Στε που καταδικάζουν το δημόσιο για την μη έκδοση ΕΔ.

https://www.esos.gr/arthra/55647/kampana-sto-yp-paideias-apo-ste-gia-ta-...

 
Ερώτηση
13 Οκτ 2019 14:49

Ως συνήθως, δεν διαβάζω πουθενά ότι οι απόφοιτοι ΤΕΙ δεν έχουν αναγνωρισμένα δικαιώματα. Αν ήταν έτσι δεν θα δούλευαν πουθενά. Αυτό που διαβάζω και παραπάνω είναι ότι θέλουν αναβαθμισμένα δικαιώματα, δηλαδή ίδια με αυτά των μηχανικών του πολυτεχνείου. Θεωρούν απόλυτα λογικό οι πτυχιούχοι ΤΕΙ να είναι ακριβώς ίδιοι σε όλα με τους διπλωματούχους πολυτεχνείου, αυτό είναι όλο.

 
Σπύρος
11 Οκτ 2019 17:39

@ Mike. Διάβασες τι γράφει ο συνήγορος του πολίτη για τα κολλέγια; Πρέπει να αναγνωριστούν και ακαδημαϊκά. Η επαγγελματική ισοδυναμία είναι πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό; έπρεπε να είχαν αναγνωριστεί οι τίτλοι σπουδών αυτοί εδώ και 30 χρόνια. Διαβάστε να γνωρίζετε τι λέει η νομοθεσία αλλά και ο Συνήγορος του Πολίτη.

 
Άκης
11 Οκτ 2019 17:08

Και μετά από το διάβασμα όλου του κειμένου το συμπέρασμα είναι... "ευτυχώς που έκλεισαν αυτά"

 
Mike
11 Οκτ 2019 11:55

Τα κολέγια όμως ξέρουν να τα τρέξουν
Τραγικό οι πτυχιούχοι μηχανικοί να μην έχουν δικαιώματα στην χώρα αποφοίτησης τους και να έχουν κανονικά δικαιώματα στο εξωτερικό

 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΙΜΑΣ
11 Οκτ 2019 09:04

Ο αείμνηστος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής πόσο δίκιο είχε ΄στην ρήση του: "Η Ελλάδα είναι ένα απέραντο φρενοκομείο"

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ