Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Κολλέγια: Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής στις διατάξεις που ψηφίστηκαν

Δείτε στο esos τις τελικές διατάξεις όπως ψηφίστηκαν στη Βουλή
Δημοσίευση: 25/10/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η επαγγελματική ισοδυναμία θα κρίνεται από τo υπουργείο Παιδείας, από το ΑΤΕΕΝ, ενώ τα επαγγελματικά προσόντα από τους επαγγελματικούς συλλόγους, σύμφωνα με την τροποποιητική αλλαγή που έγινε με νομοτεχνική βελτίωση της υπουργού παιδείας Ν. Κεραμέως , λίγο πριν ψηφιστούν χθες στο κοινοβούλιο, οι διατάξεις για την επαγγελματική ισοδυναμία τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κρατών-μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών.

Με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις καταργήθηκαν οι η περιπτ. γ΄της παρ. 9 και η παρ. 12 του άρθρου 98, που προέβλεπαν:

«5. Από την έκδοση της βεβαίωσης του Α.Τ.Ε.Ε.Ν., ο αιτών δικαιούται να ασκεί το οικείο επάγγελμα σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, η δε αρμόδια επαγγελματική οργάνωση ή αρμόδια διοικητική αρχή υποχρεούνται χωρίς καθυστέρηση να ενεργήσουν την εγγραφή του στα οικεία μητρώα και να εκδώσουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.».

«6. Οι επαγγελματίες, σχετικά με τους οποίους έχουν αποσταλεί ειδοποιήσεις σε άλλα κράτη- μέλη, ενημερώ- νονται γραπτώς σχετικά με αποφάσεις έκδοσης ειδο- ποιήσεων ταυτόχρονα με την έκδοση της εν λόγω ειδοποίησης και μπορούν να ζητήσουν τη διόρθωση των εν λόγω αποφάσεων ή να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών. Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. αποφαίνεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών. Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί το κατά τις κείμενες διατάξεις οικείο ένδικο βοήθημα, καθώς και το ένδικο βοήθημα της αγωγής όσον αφορά τυχόν ζη- μία που προκλήθηκε από μη έγκυρες ειδοποιήσεις που εστάλησαν προς άλλα κράτη-μέλη, ενώ και σε αυτές τις περιπτώσεις η απόφαση για την ειδοποίηση αναφέρει ότι ο επαγγελματίας έχει κινήσει δικαστικές διαδικασίες σχετικά με αυτήν.».

Ειδικότερα οι τελικές διατάξεις για τα Κολλέγια , όπως ψηφίστηκαν στη Βουλή, μετά τις νομοτεχνικές βελτιώσεις , έχουν ως εξής:

Άρθρο 168

Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010 (Α ́ 78)

Στο π.δ. 38/2010 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 2, οι οποίες καταργήθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 98 του ν. 4610/2019 (Α ́ 70), επαναφέρονται σε ισχύ ως εξής:

«3. Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται σε κάθε υπήκοο κράτους - μέλους ή τρίτης  χώρας ο οποίος, έχοντας αποκτήσει τίτλο τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, δεν πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

4. Εξαιρούνται της εφαρμογής των διατάξεων περί αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου τα επαγγέλματα του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ για τα οποία, όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ (αναγνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων προϋποθέσεων εκπαίδευσης), εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ι του Τίτλου ΙΙΙ περί γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης.»

β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 3, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την περίπτ. α ́ της παραγράφου 28 του άρθρου 30 ν. 4111/2013 (Α ́ 18), αντικαθίσταται ως εξής: « 5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 2 νοείται ως «τίτλος τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης» ο αναγνωρισμένος τίτλος τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών, μικρότερο τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό κύκλο σπουδών, που απονέμεται από ίδρυμα τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας.»

γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 4, η οποία καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 98 του ν. 4610/2019, επαναφέρεται σε ισχύ ως εξής:

«3. Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας με αυτόν που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος, παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού.»

δ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 14, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 1 του π.δ. 51/2017 (Α ́ 82), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το άρθρο 13 δεν κωλύει την αρμόδια αρχή του άρθρου 54, σε περίπτωση αίτησης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, να απαιτεί από τον αιτούντα την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρμογής επί τρία έτη, κατ’ ανώτατο όριο, ή την υποβολή σε δοκιμασία επάρκειας σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις εάν:

α) η εκπαίδευση που έχει λάβει ο αιτών αφορά τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από την εκπαίδευση στην Ελλάδα,

β) το νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα περιλαμβάνει μία ή περισσότερες νομοθετικά ρυθμιζόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες, οι οποίες δεν υπάρχουν στο αντίστοιχο επάγγελμα στο κράτος μέλος καταγωγής του αιτούντος, και η εκπαίδευση που απαιτείται στην Ελλάδα αφορά τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από τη βεβαίωση επάρκειας ή τον τίτλο εκπαίδευσης που διαθέτει ο αιτών.»

ε) Η παράγραφος 6 του άρθρου 14, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 98 του ν. 4610/2019, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Η δοκιμασία επάρκειας ή η πρακτική άσκηση προσαρμογής για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, διενεργείται από την οικεία επαγγελματική οργάνωση, εφόσον αυτή είναι οργανωμένη ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας πρακτικής άσκησης ή της δοκιμασίας.»

στ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 54, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 98 του ν. 4610/2019, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Αρμόδια αρχή για να δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και να εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών είναι το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων συνοδεύονται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού εκατό (100) ευρώ.»

ζ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 54, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 98 του ν. 4610/2019, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Αρμόδιες αρχές για την αναγνώριση  επαγγελματικών προσόντων, είτε επί τη βάσει του γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ι του Τίτλου Ι, είτε επί τη βάσει της αναγνώρισης της επαγγελματικής πείρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ   είναι οι οικείες επαγγελματικές οργανώσεις, εφόσον είναι οργανωμένες ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.»

η) Ύστερα από την παράγραφο 5 του άρθρου 54, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 98 του ν. 4610/2019 (Α ́ 70) και αντικαθίσταται με την περίπτωση ζ ́ του παρόντος άρθρου, προστίθεται παράγραφο 6 ως εξής:

«6. Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η απόφαση αναγνώρισης της αρμόδιας σύμφωνα με τις παράγραφο 1 και 5 αρχής εκδίδεται εντός  προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή ή την περιέλευση της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών. Εφόσον απαιτείται πρακτική άσκηση ή δοκιμασία, εκδίδεται εντός της ίδιας προθεσμίας απόφαση της αρμόδιας αρχής που ορίζει τα σχετικά με την πρακτική άσκηση ή τη δοκιμασία.

Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας ή της πρακτικής άσκησης, η απόφαση αναγνώρισης εκδίδεται από την αρμόδια αρχή εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της δοκιμασίας ή της πρακτικής άσκησης σε αυτή.»

θ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 57, η οποία καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 98 του ν. 4610/2019, επαναφέρεται σε ισχύ ως εξής:

«8. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει άπαξ ενδικοφανή διοικητική προσφυγή ενώπιον του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. και να ζητήσει την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της. Η προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους πενήντα (50) ευρώ. Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. γνωστοποιεί στον προσφεύγοντα την απόφαση του το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες.»

ι) Το άρθρο 57Α, το οποίο καταργήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 98 του ν. 4610/2019, επαναφέρεται σε ισχύ ως εξής:

«Άρθρο 57 Α

Γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας

1. Ο προϊστάμενος του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. κατόπιν εξέτασης του φακέλου και της αίτησης, μπορεί να εκδώσει απόφαση για πρακτική άσκηση προσαρμογής ή δοκιμασία επάρκειας, στη περίπτωση αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14. Στην περίπτωση αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, ο προϊστάμενος του Α.Τ.Ε.Ε.Ν., κατόπιν εξέτασης της αίτησης και του φακέλου μπορεί να εκδώσει απόφαση για γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας, εφόσον από την εξέταση της αίτησης και του φακέλου προκύπτουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του προγράμματος σπουδών που παρακολούθησε ο αιτών και του προγράμματος σπουδών συγκρίσιμου τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής.

2. Η γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας σε επιστημονικά αντικείμενα - μαθήματα του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. λαμβάνει χώρα σε κάθε εξεταστική περίοδο που ορίζεται για το συγκεκριμένο μάθημα - επιστημονικό αντικείμενο σε Τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να επιλέξει το Τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής όπου επιθυμεί να εξεταστεί στο συγκεκριμένο μάθημα - επιστημονικό αντικείμενο και υποβάλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Tμήματος. Η αίτηση συνοδεύεται από την απόφαση του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. για την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων. Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκδίδει ειδική άδεια συμμετοχής στις εξετάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι γραπτές ή/και προφορικές, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος ή της σχολής των συγκεκριμένων αντικειμένων. Μετά την εξέταση, η Γραμματεία του Τμήματος εκδίδει βεβαίωση αποτελέσματος, με ένδειξη «επιτυχώς» ή μη και χωρίς βαθμολόγηση, την οποία ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι όροι για την αναγνώριση που αποφασίστηκαν με την προηγούμενη απόφαση του Α.Τ.Ε.Ε.Ν..»

Άρθρο 169

Μεταβατικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παύει η λειτουργία του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), το οποίο καταργήθηκε με το άρθρο 98 του ν. 4610/2019 και το οποίο διατηρήθηκε μεταβατικά σε λειτουργία δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του ίδιου νόμου.

2. Αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν υποβληθεί για εξέταση από το Σ.Α.Ε.Π., καθώς και ενδικοφανείς προσφυγές κατά των αποφάσεων του Σ.Α.Ε.Π. που έχουν ασκηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Α ́ 78), όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο.

3. Οι αιτήσεις και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για την αναγνώριση  ή επαγγελματικών προσόντων που έχουν υποβληθεί στο Σ.Α.Ε.Π. μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος επιστρέφονται από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. στους αιτούντες και υποβάλλονται με μέριμνα των αιτούντων στις οικείες επαγγελματικές οργανώσεις. Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ενημερώνει, με κάθε πρόσφορο μέσο, τους αιτούντες για την ως άνω μεταβολή της αρμοδιότητας εξέτασης, εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

4. Στην περίπτωση που με απόφαση του Σ.Α.Ε.Π. έχουν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος επιβληθεί αντισταθμιστικά μέτρα για την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών ή επαγγελματικών προσόντων, η βεβαίωση για την ολοκλήρωση των αντισταθμιστικών μέτρων υποβάλλεται στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ή στην αρμόδια επαγγελματική οργάνωση, η οποία είναι οργανωμένη ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, και η σχετική διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση της απόφασης αναγνώρισης από την κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή.

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 57Α του π.δ. 38/2010 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση που έχει οριστεί γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας σε επιστημονικά αντικείμενα – μαθήματα με απόφαση του Σ.Α.Ε.Π..

Άρθρο 170
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α)  η περιπτ. γ΄της παρ. 9 και η παρ. 12 του άρθρου 98, καθώς και το άρθρο 99 του ν. 4610/2019 (Α ́ 70),

β) η παράγραφος 2 του άρθρου 54 του π.δ. 38/2010, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 98 του ν. 4610/2019,

γ) η υπ’ αρίθμ. 48066/ΙΑ/31.03.2014 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β ́ 896),

δ) η υπ’ αρίθμ. 107282/Κ4/03.07.2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β ́ 2813).

Σχόλια (12)

 
Γιώργος
25 Οκτ 2019 17:41

.μια τρύπα στο νερό κ κεραμεως πάλι τα ίδια θα μας ταλαιπωρούν χειρότερα υπαρχυ πιθανότητα το ΤΕΕ να μας εγγράψει . λυπάμαι πιστευα οτι θα κάνατε κάτι καλύτερο χειρότερα απο το συριζα τα κάνατε

 
Πετρος
25 Οκτ 2019 22:57

Τωρα που μεταφερεται η εγγραφη στα επιμελητηρια ισως τακτοποιηθει ευκολοτερα το ζητημα με τα επαγγελματικα δικαιωματα (ακομα και με τη διενεργεια εξετασεων σε καποια μαθηματα)

 
Παναγιωτης
25 Οκτ 2019 23:00

Κ κεραμεως είσαι ανίκανη είχες πει μεχρι και ακαδημαϊκά δικαιώματα για φοιτητές κολλεγίων και τελικά μας στέλνει στους φορείς για την αναγνωριση των επαγγελματικων προσόντων χειρότερα δεν γινόταν

 
Αντωνης
26 Οκτ 2019 00:17

Αλλα λέγατε και χειρότερα τα κάνατε κρίμα να μας κοροϊδεύετε την αναγνώριση των επαγγελματικων προσόντων .Υπάρχει περίπτωση το ΤΕΕ να μας δεχθούν λυπάμαι γιατί πιστέψαμε αυτα που είχατε πει

 
Θεμης
26 Οκτ 2019 00:20

Χειρότερα από το ΣΥΡΙΖΑ τα κάνατε πολύ κοροϊδία λυπαμε

 
Δημητρης
26 Οκτ 2019 00:27

Άλλαξε ο μανωλιος και έβαλε τα ρούχα του αλιως κ κεραμεως πάλι τα ίδια ντροπή για τόσα παιδιά πού δίνουν πραγματικά τον αγώνα τους δεν είναι πλούσια που σπουδάζουν σε κολλέγια είστε χειρότερη από τους προηγούμενους γιατί ταξατε και κοροιδεψατε

 
Apostolos
26 Οκτ 2019 01:13

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ η παρακάτω παράγραφος

<<Από την έκδοση της βεβαίωσης του Α.Τ.Ε.Ε.Ν., ο αιτών δικαιούται να ασκεί το οικείο επάγγελμα σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, η δε αρμόδια επαγγελματική οργάνωση ή αρμόδια διοικητική αρχή υποχρεούνται χωρίς καθυστέρηση να ενεργήσουν την εγγραφή του στα οικεία μητρώα και να εκδώσουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.>>

περιπτ. γ΄της παρ. 9 του άρθρου 98του ν. 4610/2019 (Α ́ 70),

 
Παρασκευας
26 Οκτ 2019 09:21

Παραπέμπουν για τα επαγγελματικα προσόντα στους συλλόγους και επιμελητήριο για την αναγνώριση κ κεραμεως μην μας κοροϊδεύετε τα κάνετε χειρότερα λυπάμαι αλλα λέγατε και αλλα κάνατε

 
Νικος
26 Οκτ 2019 11:00

Για την αναγνώριση των επαγγελματικων προσόντων το ΤΕΕ βάζει όρους τουλάχιστον τρία χρόνια εργασία στον τόπο προέλευσης του πτυχίου κ κεραμεως δεν τα γνωρίζατε αυτά σταματήστε την κοροϊδία

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
27 Οκτ 2019 02:26

Συγγνώμη που θα φανώ σκληρή, αλλά όσοι πιστέψατε την κ. Υπουργό, λουστείτε το. Ελπίζατε σε τι ακριβώς; Αυτό το (απαράδεκτο) καθεστώς αναγνώρισης ισχύει από το 2012 (νομίζω θυμόμαστε όλοι ποια κόμματα κυβερνούσαν τότε), συνέχισε να ισχύει και με τα άλλα κόμματα που ήρθαν το 2015, και τώρα ξαναήρθαν από τον Ιούλιο του 2019 οι παλιοί "σωτήρες", λες και δεν τους είχαμε δοκιμάσει ποτέ... Το μόνο που γίνεται ΟΛΑ αυτά τα χρόνια από ΟΛΑ τα κόμματα, είναι να μετονομάζονται οι Οργανισμοί και οι διατάξεις, έτσι για τα μάτια του κόσμου, μόνο και μόνο για να ελπίζουν οι ψηφοφόροι ότι κάτι αλλάζει. Στην πραγματικότητα, όχι μόνο δεν αλλάζει τίποτα, αντιθέτως, μπαίνει κάθε φορά ένα ακόμα λιθαράκι στην ταλαιπωρία των αποφοίτων των κολεγίων. Με τις υγείες μας.

 
@Νικος
27 Οκτ 2019 09:46

Φυσικό δεν είναι να απαιτείται η εργασία σου, στον τόπο προέλευσης του πτυχίου σου, για να σε αναγνωρίσει επαγγελματικά; Αν δεν έχει υπάρξει επαγγελματική εμπειρία, τι είδους αναγνώριση θα σου κάνουν; Αν δεν σε εμπιστεύονται οι εργοδότες της χώρας που σου εκχώρησε κάποιο πτυχίο με τη μέθοδο franchising, περιμένεις αυτό να το κάνει η Ελλάδα;

 
Γιαννης
27 Οκτ 2019 14:51

Δεν εχω καταλάβει θα ζητάνε τουλάχιστον τρία χρόνια προϋπηρεσίας στον τοπο προέλευσης του πτυχίου

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.