Απόφαση: « Καθηγητής Σύμβουλος» ΕΠΑΛ

Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές/- τριες της Α ́ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), με στόχο τη συστηματική υποστήριξη των μαθητών/-τριών στη σχολική ζωή και τη δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα

25/10/2019

Ενημερώθηκε: 26/10/2019, 08:31

Άκουσε το άρθρο

Απόφαση για την οργάνωση και λειτουργία του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2019-2020, υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως.

Ο θεσμός του «Συμβούλου Καθηγητή» είναι μία καινοτόμος δράση που απευθύνεται σε όλους τους μαθητές/- τριες της Α ́ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), με στόχο τη συστηματική υποστήριξη των μαθητών/-τριών στη σχολική ζωή και τη δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα.

Σύμφωνα με την απόφαση οι κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα του «Συμβούλου Καθηγητή» είναι:

- Η αποδοχή και υποστήριξη των νεοεισερχόμενων μαθητών/-τριών και η εξοικείωσή τους με το σχολικό περιβάλλον, με στόχο την ομαλή προσαρμογή τους.

- Η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών, ώστε να αποφευχθούν οι συγκρούσεις και να βελτιωθεί το σχολικό κλίμα.

- Η ανάπτυξη δράσεων ώστε να είναι ευχερής και απρόσκοπτη η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

- Ο εντοπισμός πιθανών αιτιών που αναστέλλουν τη γνωστική πρόοδο των μαθητών/-τριών.

- Η ανάπτυξη δράσεων για τη δικτύωση της οικεί- ας σχολικής μονάδας, με άλλες σχολικές μονάδες που υλοποιούν τη δράση και η προώθηση της μεταξύ τους επικοινωνίας και ανταλλαγής εμπειριών.

- Η συνεργασία με τον Ψυχολόγο που απασχολείται στην οικεία σχολική μονάδα.

Εφαρμογή

Η απόφαση προβλέπει  με ευθύνη του/ της Διευθυντή/-τριας της σχολικής μονάδας, τη συγκρότηση  ομάδας εκπαιδευτικών, από τους υπηρετούντες στη σχολική μονάδα, που επιθυμούν να υλοποιήσουν τον θεσμό και ορίζεται ένας εξ αυτών ως Συντονιστής.

Η ομάδα, με τη συμμετοχή του Ψυχολόγου που απασχολείται στην οικεία σχολική μονάδα, εκπαιδεύεται στο πλαίσιο των αντίστοιχων δράσεων του Προγράμματος "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.", ώστε να δύναται να ανταποκριθεί στα ανατιθέμενα καθήκοντα και ειδικότερα σε τεχνικές συνέντευξης, ενεργητική ακρόαση και βασικές αρχές επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας. Στο πλαί- σιο της εκπαίδευσής της, η ομάδα μπορεί να συνεργάζεται με σχολικές μονάδες που υλοποιούν ήδη τη δράση καθώς και να ανατρέχει στη σχετική βιβλιογραφία για ενημέρωση.

Μετά την κατά τα ανωτέρω συγκρότηση και εκπαίδευσή της, η ομάδα των εκπαιδευτικών, οργανώνει, δια του Συντονιστή της, ενημέρωση του Συλλόγου Γονέων, καθώς και των τμημάτων Α ́ τάξης της οικείας σχολικής μονάδας, για την ύπαρξη και τον σκοπό της δράσης. Επίσης, σχετικές ανακοινώσεις αναρτώνται σε κάθε τμήμα, στον γενικό πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Κάθε μαθητής/-τρια της Α ́ τάξης ανατίθεται από τον συντονιστή της ομάδας στον «Σύμβουλο-Καθηγητή», ο/η οποίος/-α είναι εκπαιδευτικός-μέλος της ομάδας .

Κάθε «Σύμβουλος-Καθηγητής» αναλαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο πέντε (5) μαθητές, εφόσον αυτό είναι δυνατό. Κατά την κατανομή των μαθητών/-τριών σε «Συμβούλους-Καθηγητές», ο συντονιστής μεριμνά ώστε ο «Σύμβουλος-Καθηγητής»:

(α) να μη διδάσκει στο τμήμα του/της μαθητή/-τριας, εφόσον αυτό είναι δυνατό και

(β) να μην κατέχει θέση Διευθυντή/-τριας ή Υποδιευθυντή/-τριας στη σχολική μονάδα.

Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» πραγματοποιεί 1-2 φορές τον μήνα, συναντήσεις με τον/τη μαθητή/-τρια, διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτών η κάθε μία.

Οι συναντήσεις ορίζονται εντός σχολικού ωραρίου και σε χρόνο κατά τον οποίον ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» δεν ασκεί το διδακτικό του έργο εντός της σχολικής τάξης.

Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» παραλαμβάνει το/τη μαθητή/- τρια από την τάξη του και τον επιστρέφει σε αυτή μετά το τέλος της συνάντησης, φροντίζοντας να μη διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που διασφαλίζει την ιδιωτικότητα.

Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής», κατά την πρώτη συνάντηση, ενημερώνει το/τη μαθητή/-τρια για τη δράση και ορίζουν από κοινού τα όρια της συζήτησης, καθώς και το πρόγραμμα των υπόλοιπων συναντήσεων.

Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» τηρεί όλες τις αρχές της ενεργητικής ακρόασης, ενημερώνεται για τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του/της μαθητή/-τριας και διαμεσολαβεί, είτε μόνος του είτε σε συνεργασία με τον Ψυχολόγο της σχολικής μονάδας, για την επίλυση προβλημάτων του/της μαθητή/-τριας.

Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής», σε καμία περίπτωση, δεν αναλαμβάνει το ρόλο του ψυχολόγου ή του ψυχοθεραπευτή, αλλά λειτουργεί εντός των ορίων του παιδαγωγικού του ρόλου. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» ή η ομάδα των «Συμβούλων-Καθηγητών» αδυνατούν να παρέμβουν ή το θέμα είναι εκτός των αρμοδιοτήτων τους, ενημερώνουν τον/τη Διευθυντή/-τρια του σχολείου, και ζητούν τη συνδρομή αρμόδιου φορέα.

Η ομάδα των «Συμβούλων-Καθηγητών» ορίζει τακτικές και έκτακτες συναντήσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων συζητούνται ανώνυμα όλα τα ζητήματα που έχουν αναδυθεί από τις επιμέρους συναντήσεις με τους/ τις μαθητές/-τριες και χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Οι συναντήσεις αυτές έχουν ως στόχο την αποτίμηση της δράσης και την ανατροφοδότησή της.

Στις τακτικές και έκτακτες συναντήσεις της ομάδας «Συμβούλων-Καθηγητών» συμμετέχει και ο Ψυχολόγος της σχολικής μονάδας, με στόχο την παροχή εξειδικευμένων οδηγιών και κατευθύνσεων προς τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες εκπαιδευτικούς.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς η ομάδα συνεδριάζει για την αποτίμηση της δράσης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αυτής τηρούνται πρακτικά. Κάθε «Σύμβουλος-Καθηγητής» εκθέτει τα θετικά σημεία και τις αδυναμίες της δράσης και προτείνει τρόπους επίλυσης προβλημάτων και βελτίωσής της.

Κάθε «Σύμβουλος-Καθηγητής» συντάσσει, προαιρετικά, έκθεση και την καταθέτει στο αρχείο της δράσης που τηρείται στη σχολική μονάδα, για μελλοντική αξιοποίηση της εμπειρίας. Καθ ́ όλη τη διάρκεια της δράσης λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/- τριών, τηρείται το απόρρητο των διαδικασιών και όλες οι καταγραφές, εκθέσεις, πρακτικά κ.λπ. περιέχουν ανωνυμοποιημένα στοιχεία των μαθητών/-τριών, ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους.

Σχόλια (15)

Apostolos
|

Κάποιοι γράφουν για μισθούς Αλβανίας χωρίς να ξέρουν ότι οι τιμές των αγαθών στην Αλβανία είναι υψηλότερες από ότι στην Ελλάδα!

Και θα συμφωνήσω και εγώ ότι χωρίς αξιολόγηση δεν θα γίνουν ποτέ αυξήσεις μισθών γιατί μόνο οι άξιοι αξίζουν αυξήσεις, οι άλλοι πρέπει να πάνε στα σπίτια τους να ξανασκεφτούν την επαγγελματική τους αποκατάσταση. :))

@Έλενα-Μισθοί Αλβανίας
|

Σίγουρα μισθοί Αλβανίας δεν είναι όμως δεν είναι και το βιοτικό επίπεδο το ίδιο.
Αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι οι μισθοί είναι απο τους χαμηλότερους στην Ευρώπη και ότι με δυσκολία καλύπτονται τα βασικά. Ας γίνει αξιολόγηση με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης συνολικά (δομές, βιβλία, διευθυντές, εκπαιδευτικοί. κ.τ.λ) αλλά να δώσουν και τους ανάλογους μισθούς. Όχι όμως από την πίσω πόρτα διαρκώς "καινοτομίες" και "προγράμματα"!!

@Έλενα-Μισθοί Αλβανίας
|

Έ όχι και μισθοί Αλβανίας .Ξέρεις πόσα παίρνει ο αλβανός συνάδελφος και γράφεις τέτοιες ανακρίβειες;Και μάλιστα αξιολογείται τακτικά.Εσύ θέλεις μισθό Ελβετίας χωρίς αξιολόγηση.

Ελενα
|

Με μισθούς Αλβανίας ποτέ δεν θα υπάρξει εκπαίδευση Ελβετίας.
Με δυσκολία καλύπτουμε τα βασικά έξοδα.

Γιώργος
|

Τα γνωστά.Για ολα φταίνε οι εκπαιδευτικοί που δεν δουλεύουν...

Μαρίες και Νίκοι
|

Αυτά πληρώνετε, αυτά λαμβάνετε, και ευχαριστώ να λέτε γιατί είναι πολλά.

Μαρια
|

Το βλέπω όποιος περισσεύει να εκτελεί χρέη γραμματέα ή συμβούλου χωρίς καμία ενημέρωση. Η δε αξιολόγηση είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Όπως αξιολογούν τους μαθητές να αξιολογούνται και οι ίδιοι, όπως στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Στα σχολεία πλέον αν κάποιος θέλει να κάνει μάθημα κάνει, αν όχι περνάει καλά και οι μαθητές του καλύτερα.

@νίκος
|

30 ώρες/εβδομάδα, βρείτε μου ΜΙΑ χώρα/κόσμο που να δουλεύουν οι καθηγητές. Σιγά σιγά, γίνεται μόνο η αγουρίδα μέλι αγαπητέ. Αξιολόγηση παντού.

Μακ Μάναμαν
|

Συμφωνώ με τον " νικος", εάν οι εκπαιδευτικοί έμεναν στο σχολείο 8.00-14.00, θα λυνονταν πολλά από τα προβλήματα λειτουργίας των σχολικών μονάδων

@νικος
|

Στο σχολείο θα "κάθονται" αφού δεν υπάρχει εξοπλισμός ούτε αρκετοί χώροι για να εργαστούν.

ΣΤΕΛΙΟΣ
|

Είτε σύμβουλο καθηγητή τον βαφτίσουν είτε καθηγητή σύμβουλο που δεν είναι το ίδιο η ουσία είναι πως είναι μη εκπαιδευμένος ο εκπαιδευτικός σε θέματα ενεργητικής ακρόασης αλλά και συμβουλευτικής.Αληθεια ο καθηγητής εμπιστοσύνης που βαρύγδουπα εξαγγέλθηκε όπως και τόσες άλλες κατά προτσιρεοτητα αλλαγές που πήγε;Γ αλήθεια είναι πως ότι επιβάλλεται με εγκυκλίους συναντά αντιδράσεις ενώ ότι ξεκινα με πρωτοβουλίες του συλλόγου λειτουργεί πιο αποτελεσματικα

νικος
|

Η λύση είναι οι καθηγητές να δουλεύουν 8 με 2. Πρέπει οι καθηγητές να κάθονται στο σχολείο. Μετά τα υπόλοιπα θα έρθουν μόνα τους σιγα σιγα. Επισης χρειαζεται αξιολογηση των καθηγητων.

Ελεύθερος
|

Χάσιμο χρόνου και ανούσιες συζητήσεις μεταξύ αναρμοδίων. Ο κάθε υπεύθυνος τμήματος για τους μαθητές του, και άμα δεν μπορεί λόγω σοβαρών συνθηκών, επιλαμβάνεται ο σύλλογος. Ο σύμβουλος καθηγητής είναι όλως περιττός θεσμός, που δημιουργεί πρόσθετο γραφειοκρατικό φόρτο, χωρίς να επιλύει ΚΑΝΕΝΑ πρόβλημα.

Εξομολογήσεις!!!
|

"Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που διασφαλίζει την ιδιωτικότητα." Θυμίζει εξομολογητήριο ?

Καλά ο ψυχολόγος
|

αλλά οι εκπαιδευτικοί για ποιο λόγο να μπούνε σε αυτή τη διαδικασία , εκτός των τόσων προβλημάτων που καθημερινά αντιμετωπίζουν στα ΕΠΑΛ, που τους προσθέτει μια πολύ σοβαρή και σημαντική καθημερινή και συστηματική διεργασία; Που απαιτεί καταγραφή συζητήσεων, συνεργασία με ψυχολόγο και φυσικά γονείς, ενημέρωση συλλόγου κ.τ.λ; Σε ποιο χρόνο και με ποιο κίνητρο; Αν η απόφαση είναι όπως αυτή που είχε βγει επί ΣΥΡΙΖΑ , ελάχιστοι θα δεχθούν!

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ