Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Διορίστηκε νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος στον ΕΟΠΠΕΠ η Ι. Λυτρίβη

Προηγήθηκε προκήρυξη διαγωνισμού
Δημοσίευση: 10/11/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Την Ιωάννα Λυτρίβη, Πολιτικό Επιστήμονα, υποψήφια στις τελευταίες Βουλευτικές εκλογές με τη ΝΔ,  όρισε η υπουργός Παιδείας Νίκη  Κεραμέως στη θέση  της Διευθύνουσας Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού   Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),     μέχρι 27-08-2022, ημερομηνία λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Προηγήθηκε προκήρυξη διαγωνισμού.

Τις υποψηφιότητες αξιολόγησε Επιτροπή αποτελούμενη από τους :

α) Γεώργιο  Βούτσινο , Γενικό Γραμματέα  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως Πρόεδρος,

β) Αναστασία Γκίκα   Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, ως μέλος,

γ) Γεωργία Παπαευθυμίου , Πρόεδρο  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ως μέλος.

Σύμφωνα με την απόφαση:

Η Ιωάννα Λυτρίβη είναι κάτοχος Πτυχίου Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (2005), και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Πολιτικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (2008).

Είναι Υποψήφια Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με θέμα διδακτορικής διατριβής «Νέες μορφές κοινωνικής ευπάθειας.Νέοι εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Κατάρτισης (NEETS) ΣΤΗΝ Ελλάδα και Διεθνώς. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις.

Γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα και διαθέτει πολύ καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας.

Η Ιωάννα Λυτρίβη διαθέτει πολύ σημαντική επαγγελματική προϋπηρεσία και εμπειρία, η οποία ανταποκρίνεται απολύτως τόσο στο αντικείμενο δραστηριότητας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. όσο και στις απαιτήσεις του νόμου και της πρόσκλησης.

Συγκεκριμένα εργάστηκε ως υπεύθυνη Εκπαίδευσης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (01/03/2010-30/06/2011-Αθήνα).

Μεταξύ των καθηκόντων της στην εν λόγω θέση ήταν:

α) ο συντονισμός, διαχείριση, ανάθεση και παρακολούθηση του έργου του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού του Κ.Ε.Ε.,

β) η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού - επιμορφωτικού έργου του Κ.Ε.Ε.,

γ) η ανίχνευση των αναγκών των πολιτών για τη διά βίου μάθηση,

δ) η επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων με αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους με συνέντευξη ή τεστ κατά περίπτωση και ένταξή τους σε προγράμματα και τμήματα μάθησης,

ε) η ανάθεση εκπαιδευτικού έργου σε εκπαιδευτές,

στ) η συμμετοχή σε συναντήσεις (απολογισμού και προγραμματισμού έργου) των στελεχών της διεύθυνσης του Κ.Ε.Ε. ανά εβδομάδα και από κοινού με τους εκπαιδευτές ανά μήνα,

ζ) η συμμετοχή σε διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης των Κ.Ε.Ε. και εξωτερικής αξιολόγησης των ενταγμένων στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση» πράξεων,

η) η αξιολόγηση εκπαιδευτών Κ.Ε.Ε. σε εκπαιδευτικό επίπεδο,

θ) η υποχρεωτική συμμετοχή στις κεντρικές ή περιφερειακές συναντήσεις των στελεχών διεύθυνσης των Κ.Ε.Ε. με την Ομάδα Έργου,

ι) η συνεργασία με την Ομάδα Έργου και τις διοικητικές δομές των Κεντρικών Υπηρεσιών Γ.Γ.Ε.Ε./Ι.Δ.ΕΚ.Ε.,

ια) η αξιολόγηση των παραγόμενων εκπαιδευτικών υλικών από εκπαιδευτές του Κ.Ε.Ε.,

ιβ) η υποβολή προτάσεων στην αρμόδια Υποομάδα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και εκπαιδευτικών υλικών την Ομάδας Έργου, για την εφαρμογή νέων ή συνδυαστικών προγραμμάτων στο Κ.Ε.Ε.

Επιπλέον εργάστηκε ως Υπεύθυνη Εποπτείας, Συντονισμού και Λειτουργίας του έργου «Σχολές Γονέων» στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Αθήνα).

Μεταξύ των καθηκόντων της ήταν:

α) η συμμετοχή σε διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων προβολής του έργου σε συνεργασία με στελέχη άλλων έργων της Γ.Γ.Δ.Β.Μ./Ι.Δ.ΕΚ.Ε.,

β) η συμμετοχή σε σεμινάρια επιμόρφωσης και περιφερειακές συναντήσεις στελεχών της Γ.Γ.Δ.Β.Μ./Ι.Δ.ΕΚ.Ε.,

γ) η ενημέρωση υποψήφιων εκπαιδευόμενων για τη συγκρότηση τμημάτωδ) η εξασφάλιση κατάλληλων χώρων εκπαίδευσης,

ε) η συνεργασία με εκπαιδευτές

στ) η τήρηση και συμπλήρωση προβλεπόμενων εντύπων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου,

ζ) η συμμετοχή σε διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης,

η) η συνεργασία με Ομάδα Έργου και τις διοικητικές δομές των Κεντρικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Β.Μ./Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Άλλωστε, έχει εργαστεί ως Επιστημονική Σύμβουλος διαδοχικά στη Βουλή των Ελλήνων (01/04/2015-11/06/2019), στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο- νικής Διακυβέρνησης (02/08/2012-27/01/2015) και στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (19/12/2010-30/06/2011).

Ειδικά στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ασκούσε επί τρία συνεχή έτη τα εξής καθήκοντα που αποδεικνύουν την ανάλογη προϋπηρεσία και εμπειρία:

α) Προετοιμασία και ενεργή συμμετοχή σε τεχνικές συναντήσεις με εκπροσώπους των Θεσμών (ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ) για την πορεία του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα.

β) Προετοιμασία και ενεργή συμμετοχή σε τεχνικές συναντήσεις με εκπροσώπους της Task Force για την Ελλάδα, αναφορικά με την τεχνική βοήθεια προς το Υπουργείο.

γ) Μέλος της Επιτροπής Συντονισμού για την εκπόνηση του Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

δ) Μέλος της Επιτροπής Συντονισμού για την Αναδιοργάνωση των Δομών και των φορέων της Κυβέρνησης.

ε) Επικεφαλής της ομάδας εργασίας για την εκπόνηση προτάσεων βελτίωσης της διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα.

στ) Συντονισμός και παρακολούθηση της υλοποίησης των Συστάσεων του ΟΟΣΑ για την μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 τομείς της ελληνικής οικονομίας. Από τα ανωτέρω καθήκοντα και θέσεις της αποδεικνύεται η επαγγελματική εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων καθώς και η επαγγελματική της εμπειρία στον σχεδιασμό και τη διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η διοικητική εμπειρία, σε θέσεις ευθύνης, στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, στην κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, στη διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων (project management), στη στοχοθεσία, στον συντονισμό ομάδων και στην παρακολούθηση επίτευξης στόχων.

Από την έκθεσή της για το όραμα και τη στοχοθεσία για το έργο και τη λειτουργία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., προκύπτει βαθιά γνώση του αντικειμένου αρμοδιότητας του οργανισμού, των πρακτικών και ουσιαστικών ζητημάτων που ανακύπτουν από τη δράση και λειτουργία του, ιδίως δε των προκλήσεων που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η νέα διοίκηση του οργανισμού.

Σχόλια (22)

 
ΜΑΥΡΟ-ΓΙΑ-ΛΟΥΡΟ
12 Νοε 2019 03:25

Αν μιλάμε για διαφάνεια και αξιοκρατία σύμφωνα με την νέα διοικητική οργανωτική δομή του Επιτελικού κράτους που θεσπίστηκε τον Αυγουστο του 2019 για διαφάνεια, λογοδοσία και ακομμάτιστη δημόσια διοίκηση να αναρτηθούν άμεσα όλα τα βιογραφικά των υποψηφίων για τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΕΟΠΠΕΠ στο διαδίκτυο ή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου παιδείας και να αποφασίσει το ΑΣΕΠ.

 
Δεν θα πηδηχτώ απ' το παράθυρο.
12 Νοε 2019 00:26

https://www.esos.gr/arthra/64967/syriza-i-n-kerameos-diorise-ti-synergat...

Τώρα εγώ γιατί ΔΕΝ πέφτω ούτε από τα σύνεφα, ούτε από το παράθυρο?
Επιτροπή αξιολόγησης διορισμένη από την Κεραμέως.... που επέλεξε την υπάλληλο της Κεραμέως, για τη θέση. Πού είναι το περίεργο? Και να σκεφτεί κανείς, ότι οι δύο πρώτοι είναι ΓΓ του Υπουργείου. Τους προτείνω εφεξής, ισόβια μέλη σε όλες τις επιτροπές αξιολόγησης.
Καταλάβατε τώρα μερικοί, γιατί σηκώνεται η τρίχα των εκαιδευτικών, όταν μιλά για αξιολόγηση ο Μητσοτάκης?

 
@Υποψηφιότητα
11 Νοε 2019 19:54

Άλλο πάλι και ετούτο... Από πότε η ερευνητική πορεία "στο εξωτερικό" είναι καλύτερη από την ερευνητική πορεία "στο εσωτερικό"; Στο εξωτερικό υπάρχουν πολύ καλύτερα ιδρύματα από την Ελλάδα αλλά και πολύ (και περισσότερα) πολύ χειρότερα... Επίσης, για την έρευνα κριτήριο δεν αποτελεί η "έδρα" αλλά η ποιότητά της. Ως προς το πως αυτή κρίνεται μάλλον δεν γνωρίζετε για να αναφέρεστε στην "έδρα" της έρευνας ως κριτήριο της ποιότητάς της...

 
Πτυχίο μετά το 2010
11 Νοε 2019 19:33

Πλέον πρέπει να θεωρείται απαραίτητο κάθε νέα ανακοίνωση διορισμών να περιλαμβάνει και ανθρώπους που έλαβαν πτυχίο μετά το 2010, δηλαδή είναι κάτω των 40 ετών και έχουν διεθνή εμπειρία.

Μοναδική ευκαιρία να έρθει ανανέωση, αλλιώς πάλι ανακύκλωση των ίδιων τακτικών επιλογής.

 
Υποψηφιότητα
11 Νοε 2019 18:45

Θεωρείται προσόν το διδακτορικό από ελληνικό ΑΕΙ χωρίς ερευνητική πορεία στο εξωτερικό; Σε ποια δεκαετία ζούμε, στο 1960;

 
Θανασης
11 Νοε 2019 16:26

Ζήτω η αριστεία, ζήτω η αξιοκρατία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία

 
Γ.Π.
11 Νοε 2019 15:30

@ Υποψήφιος διδάκτωρ
Να μην βιάζεσαι! Όλοι θα τακτοποιηθούν, σιγά σιγά. Άλλωστε οι θέσεις « σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού του Πρωθυπουργού» , « σύμβουλος Οργανισμού» και κάποιες άλλες παρόμοιες, είναι λίγες. Εσύ καλό είναι να πας στον ιδιαίτερο του κ. Υπουργού που γνωρίζεις, στον κ. Θόδωρο και να επιμείνεις να πάρει τηλέφωνο μπροστά σου, να απαι-τήσει την τακτοποίηση του αιτήματός σου! Και να φύγεις, μόνο όταν θα σου πει: « Το τακτοποίησα! Να πας στο καλό!»

 
υποψηφια διδακτορισσα
11 Νοε 2019 15:24

Εμενα ουτε το ΣΥΡΙΖΑ μου εδωσε καποια απο τις υποτροφιες που εδινε. Δεν μπορω να βρω μια τιμια εργασια για να καλυψω το κοστος των σπουδων μου. Σας ευχαριστω πολυ ολους σας.

 
Πιστοποίηση
11 Νοε 2019 14:33

Να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος επιλογής, μακριά από πολιτικές συμπάθειες και προσωπικές γνωριμίες.

Τόσο δύσκολο είναι να βρεθούν 10-15 κατάλληλοι υποψήφιοι και να αξιολογηθούν από μια επιτροπή;

 
Υποψήφιος διδάκτωρ
11 Νοε 2019 13:23

Εγώ γιατί δεν τοποθετήθηκα σε κάποιον οργανισμό;

 
νικος
11 Νοε 2019 10:52

Καλο ξεκινημα. Μια παρατηρηση: Η πιστοποίηση εκπαιδευτων ενηλίκων πρεπει να ειναι υποχρεωτικη και για τους αποσπασμενους μονιμους στις δομες αυτες και οχι μονο για τους ωρομισθιους.

 
Εξαιρετικά αφιερωμένο
11 Νοε 2019 10:44

1. Στους υπέρμαχους της αξιολόγησης "α λα Ελληνικά". Εάν πήγαιναν οι φάκελοι των υποψήφιων πχ σε κάποια επιτροπή καθηγητών/διοικητικών ενός Πανεπιστήμιου της Σουηδίας, πιστεύει έστω κι ένας, ότι θα προκρίνονταν η συμπαθέστατη κατά τα άλλα κα. Λυτρίβη?
2. Στους γονείς που με χίλιους κόπους και θυσίες σπουδάζουν τα παιδιά τους και μετά τα βλέπουν να ξενιτεύονται. Και που ψήφισαν, πιστεύοντας αυτούς που τους είπαν ότι θα φέρουν την αξιοκρατία, τη διαφάνεια, την αξιολόγηση, την επιστροφή στην κανονικότητα, την αριστεία κτλ κτλ.
3. Και φυσικά στην 3μελή επιτροπή αξιολόγησης. Στην κα. Γκίκα για παράδειγμα, που τη διόρισε η κα Κεραμέως, που τη διόρισε ο κος. Μητσοτάκης, που στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης όταν ήταν υπουργός(2012-2015), διορίστηκε(sic εργάστηκε) η κα. Λυτρίβη "για 3 συνεχόμενα χρόνια".
Ακαδημαϊκό ενδιαφέρον θα είχε επίσης, να μας ενημερώσει η 3μελής επιτροπή, εάν υπήρχαν άλλοι υποψήφιοι και ποιοί?

 
ΔΕΠ
11 Νοε 2019 10:25

Εξαιρετική επιλογή που δεν έχει καμία σχέση με το κομματικό κράτος. Άξια τεχνοκράτης και με υψηλότατα προσόντα (υποψήφια διδάκτωρ). Σίγουρα δεν έπαιξε κανένα ρόλο η κομματική της ιδιότητα γιατί είναι άριστη ενώ και το πτυχίο φιλολογίας που διαθέτει είναι απόλυτα συναφές με τον οργανισμό στον οποίο θα προϊσταται. Επιτέλους επανήλθε η κανονικότητα .

 
μελος δεπ
11 Νοε 2019 06:50

εξσιρετικη επιλογη.εργατικοτατη και με ηθος

 
IEKtzis
10 Νοε 2019 23:14

Απόλυτα σχετική με τα ΙΕΚ ...

 
PE19
10 Νοε 2019 23:13

Καλή κοπέλα αυτό που μετράει είναι ότι είναι καλή κοπέλα !!!!
Κρίμα ....................
Μια κοπέλα με ΚΑΜΙΑ εμπειρία πρόεδρος τι να πω

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΑΞΗΣ
10 Νοε 2019 23:00

ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ !!!! ΑΓΝΟΗΘΗΚΑΝ ΔΥΝΑΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΗΜΗΘΗΚΕ ΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ.....
ΑΠΟΡΩ ΠΟΙΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ ......

 
ΠΕ04
10 Νοε 2019 19:20

"Ιδιαίτερη ευχάριστη έκπληξη αλλά και αίσθηση προκαλεί μια νέα υποψήφια της ΝΔ που διεκδικεί την εκλογή της στα βουλευτικά έδρανα στον νομό Αρκαδίας. Πρόκειται για την Ιωάννα Λυτρίβη.
Μάλιστα, εκείνο που εντυπωσίασε ήταν η ομιλία της υποψήφιας βουλευτού της ΝΔ κατά την τελετή εγκαινίων στο εκλογικό κέντρο της ΝΔ, στην Τρίπολη, με κεντρικό ομιλητή τον ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα πρόσωπο που πρόσκειται στο στενό προεδρικό περιβάλλον ενώ η ένταξή της στο ψηφοδέλτιο του νομού είναι προσωπική επιλογή του προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη." έγραφε ιστοσελίδα της Αρκαδίας.

Ειναι το ίδιο πρόσωπο;
Αν ΝΑΙ πάλι επιλέχθηκαν οι Άριστοι...
Ευτυχώς που δεν έκανα αίτηση....

 
γιαννης
10 Νοε 2019 17:58

Ειμαι σιγουρος οτι η Ιωαννα ειναι ικανοτατη ασχετα αν ειναι γαλαζιο παιδι ή οτι αλλο και θα κανει οτι μπορει.
Αλλα βαζεις φιλολογο να πιστοποιηση και να αξιολοξηση τεχνικες - εφαρμοσμενες επιστημες και δεξιοτητες.Αυτες δεν ειναι που απευθυνονται κατα πλειοψηφια στον οργανισμο που θα διοικησει.
Ειναι οξυμορο!!
Ισως το κοριτσι να εχει ιδικες ικανοτητες , θα δειξει, καλη επιτυχια.
Μηπως η υπουργος ομως εχει κανενα θεμα με το αντρικο φυλλο , κυριως γυναικες επιλεγει? Λετε ? Μπα δεν νομιζω, σπουδαγμενη γυναικα ειναι.

 
ΘΩΜΑΣ
10 Νοε 2019 17:25

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΑΤΟ!!!! ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ!!! ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ!!!

 
Εμπειρία
10 Νοε 2019 16:38

Από την έκθεσή της για το όραμα και τη στοχοθεσία για το έργο και τη λειτουργία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., προκύπτει βαθιά γνώση του αντικειμένου αρμοδιότητας του οργανισμού και μπλα μπλα μπλα...ρε παιδιά αυτά δεν τα έγραφαν ούτε οι προηγούμενοι που ήταν και άπειροι...(1/5 χρόνος βαριάς προϋπηρεσίας)

 
Ενα ακόμα δικό μας παιδί
10 Νοε 2019 16:35

Μα δεν έχει πάει στο Χάρβαντ.....

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.