Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Οδηγίες για τις εφημερίες των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Η εγκύκλιος)

Οι εφημερεύοντες οφείλουν να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή στην άσκηση των καθηκόντων τους, παρεμβαίνοντας και προληπτικά προς αποφυγή δραστηριοτήτων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών
Δημοσίευση: 11/11/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οδηγίες με την επισήμανση  της  αυστηρής τήρησης τους , για τις εφημερίες των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, απέστειλε το υπουργείο Παιδείας σε όλες τις σχολικές μονάδες.

Αναλυτικότερα, οι οδηγίες του υπουργείου Παιδείας έχουν ως εξής:

  • Οι εφημερίες υπάγονται στα υποχρεωτικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν την ευθύνη της επιτήρησης και της προστασίας των μαθητών .
  • Ο Σύλλογος Διδασκόντων οργανώνει τον καταμερισμό εργασιών στα μέλη του .
  • Ειδικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ο Υποδιευθυντής του σχολείου καταρτίζει το πρόγραμμα για τους επόπτες της ημέρας σεσυνεργασία με τους διδάσκοντες και ανάλογα με τις χωροταξικές ιδιαιτερότητες των σχολικών μονάδων και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους και έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του .
  • Ο Διευθυντής των σχολικών μονάδων είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος και υπόλογος για την απαρέγκλιτη τήρηση των ανωτέρω.
  • Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ισχύουν οι ειδικές διατάξεις των άρθρων 12 και 18 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4559/18 (ΦΕΚ 142/Α/3-8-2018) άρθρο 23, καθώς και τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019- 2020 με αριθμ. πρωτ. 136712/Δ1/05-09-2019 (ΑΔΑ Ω3ΥΝ4653ΠΣ-ΤΛΨ) και στην εγκύκλιο λειτουργίας των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2019-2020 με αριθμ. πρωτ. 136727/Δ1/05-09-2019 (ΑΔΑ ΩΘΚΞ4653ΠΣ- ΞΗ2), και συγκεκριμένα:

«1. Η εφημερία αφορά την επιτήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και της αποχώρησής τους από το σχολείο, την ώρα των διαλειμμάτων, τη μέριμνα για την προστασία και τη σωματική ακεραιότητά τους, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και οτιδήποτε έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών.

2. Η οργάνωση της εφημερίας σε κάθε σχολείο συμπεριλαμβάνεται σε πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων στο οποίο ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τους σχολικούς χώρους που επιτηρούνται, τον αριθμό των εφημερευόντων εκπαιδευτικών, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους, την εφημερία κατά τη διάρκεια του ολοήμερου προγράμματος ή όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Για τη ρύθμιση των ζητημάτων αυτών και ειδικότερα για τον ορισμό του αριθμού των εφημερευόντων εκπαιδευτικών λαμβάνονται υπόψη η οργανικότητα του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών, η έκταση και η ιδιομορφία του σχολικού χώρου και εν γένει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σχολείου.

3. Στα πολυθέσια σχολεία (από 4/θέσια και πάνω) οι εφημερεύοντες και το πρόγραμμα των εφημεριών ορίζονται στην αρχή του σχολικού έτους με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων. Η κατάρτιση του προγράμματος των εφημεριών, το οποίο συμπεριλαμβάνει και την εφημερία στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ύστερα από πρόταση του Διευθυντή του σχολείου ή του Υποδιευθυντή, ο οποίος και έχει την εποπτεία της εφημερίας σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Το πρόγραμμα των εφημεριών αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού και υποβάλλεται στον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

4. Η εφημερία δεν ανήκει στις υποχρεωτικές εξωδιδακτικές υπηρεσίες που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α ́ 167) και από την υποχρέωση άσκησής της απαλλάσσονται μόνο ο Διευθυντής καθώς και ο Υποδιευθυντής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, μπορεί να απαλλαγεί εκπαιδευτικός από την εφημερία, όταν διαπιστώνεται ότι συντρέχει λόγος που δικαιολογεί την αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών εκ μέρους του εκπαιδευτικού.

5. Έκτακτη αντικατάσταση ή αναπλήρωση εφημερεύοντος εκπαιδευτικού και αλλαγή της ημέρας εφημερίας γίνεται μόνο από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του σχολείου. Οποιαδήποτε αντικατάσταση, αναπλήρωση και αλλαγή εφημερίας τεκμηριώνεται και καταγράφεται στο Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής.

6. Οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν το ωράριό τους σε δύο (2) σχολεία κάνουν εφημερία μόνο στο ένα, σε αυτό στο οποίο διδάσκουν περισσότερες ώρες. Καθήκοντα εφημερίας δεν ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε τρία και περισσότερα σχολεία, όταν τουλάχιστον το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστό κτίριο. Τα συστεγαζόμενα σχολεία αναφορικά με την αρμοδιότητα της εφημερίας θεωρούνται ως ένα σχολείο.

7. Στα ολιγοθέσια σχολεία, νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία (1/θεσια, 2/θεσια και 3/θεσια) εφημερεύοντες είναι όσοι ορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.

8. Τα σχολεία που συλλειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 19 καταρτίζουν κοινό πίνακα εφημερευόντων, ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί του συγκροτήματος, ανεξάρτητα από το σχολείο στο οποίο ανήκουν, να πραγματοποιούν τον ίδιο εβδομαδιαίο αριθμό εφημεριών. Η επιτήρηση γίνεται χωρίς διάκριση για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από το σχολείο στο οποίο φοιτούν.

9. Υπεύθυνος για την επιτήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας είναι ο εκπαιδευτικός που διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα. Ο εκπαιδευτικός εισέρχεται στην αίθουσα μαζί με τους μαθητές και μετά το τέλος του μαθήματος εξέρχεται από αυτή όταν έχουν αποχωρήσει όλοι οι μαθητές, συνοδεύοντας τους μαθητές στο προαύλιο.

10. Η αποχώρηση των μαθητών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου της τάξης. Αποχώρηση μαθητή από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του (ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη γονέων ή κηδεμόνων, εξασφάλιση συνοδείας μαθητών με ευθύνη των γονέων).»

Το υπουργείο Παιδείας σημειώνει   ότι:

Α. Οι εφημερίες δεν υπάγονται στις πρόσθετες εργασίες του άρ. 13 παρ. 8 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 245 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α’) και, συνεπώς, αυτές υπάγονται στα υποχρεωτικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών και δεν πρέπει να αμελούνται.

Β. Οι Σύλλογοι Διδασκόντων μεριμνούν για τον απαραίτητο αριθμό εφημερευόντων, ώστε να καλύπτονται με επάρκεια όλοι οι χώροι των σχολικών μονάδων από τους εφημερεύοντες.

Γ.  Η εφημερία είναι δυνατόν να αναλαμβάνεται από περισσότερους εκπαιδευτικούς την ίδια ημέρα εκ περιτροπής, αρκεί να εξασφαλίζεται η συνεχής και αδιάλειπτη επιτήρηση και προστασία των μαθητών.

Δ. Οι Διευθυντές/ Υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων φροντίζουν για την αναπλήρωση των εφημερευόντων όταν απαιτείται.

Ε. Οι εφημερεύοντες οφείλουν να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή στην άσκηση των καθηκόντων τους, παρεμβαίνοντας και προληπτικά προς αποφυγή δραστηριοτήτων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών.

Ζ. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ  ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Σχόλια (22)

 
s.o
11 Νοε 2019 21:58

Ένας μεγάλος πονοκέφαλος των τελευταίων ετών για τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς είναι τα delivary, ιδιαίτερα στα Λύκεια και σε σχολεία που η πρόσβαση είναι δυνατή σε όλη την περίμετρο. Νομίζω είναι καιρός να δει το ΥΠΑΙΘ το συγκεκριμένο θέμα. Ας νομοθετήσει την απαγόρευση των delivary στα σχολεία. Δεν είναι δυνατόν να ελέγχονται αυστηρότατα, και καλώς, τα κυλικεία των σχολείων και την ίδια στιγμή οι μαθητές να αγοράζουν από τα delivary.

 
Ένα κράτος που να έχει εφημερία
12 Νοε 2019 02:07

Καμία σλαβική χώρα από προσωπική μου εμπειρία.Ούτε για πλάκα δεν κάνουν εφημερία οι σλάβοι συνάδερφοι.Το αυτό και στην Ευρώπη και παντού.Η λέξη εφημερία στα σχολεία είναι άγνωστη.Ή έχουν άδικο όλα τα κράτη του κόσμου και δεν κάνουν εφημερία ή η χώρα των ευθυνόφοβων πολιτικάντηδων.Θα τολμούσε να βγει τέτοια εγκύκλιος σε άλλο κράτος;Ο υπουργός θα έφευγε αυθημερόν.Τα αιώνια μνημόνια ,η παραχώρηση του πλούτου της χώρας στους ξένους για 99 χρόνια και η εφημερία μόνο στην χώρα των υπερήφανων Ελλήνων που ο τράχηλος τους ζυγό δεν υπομένει εφαρμόζονται ,σε παγκόσμια αποκλειστική πατέντα.

 
Ελένη
12 Νοε 2019 08:08

Ας τολμήσει το Υπουργείο να μας πει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, πόση ώρα είναι υποχρεωμένος να περιμένει ο εκπαιδευτικός που εφημερεύει για να έρθει ο γονιός να πάρει το παιδί του.

 
John
12 Νοε 2019 08:42

@ s.o: Ας ήταν μόνο αυτός ο "πονοκέφαλος" των εφημερευόντων και τι στον κόσμο! Αν είναι δυνατόν! Υπάρχουν πολύ σοβαρότερα θέματα, δυστυχώς! Όχι απλά "πονοκέφαλοι" αλλά "ημικρανίες"!
Υ.Γ. Γράφε το τουλάχιστον σωστά: delivery!

 
delivery
12 Νοε 2019 09:14

προς s.o.
Ελπίζω να μην είστε δάσκαλος ή καθηγητής.....

 
σαδ
12 Νοε 2019 09:55

για τα γέλια..... ο εκπαιδευτικός πρεπει να κανει τα παντα και φυσικά επειδή είναι αδύνατο είναι πάντα εν δυνάμει κατηγορούμενος

 
John
12 Νοε 2019 09:55

@ delivery: Μάλλον είναι "κυλικειάρχης"!

 
s.o
12 Νοε 2019 10:29

Ζητώ συγγνώμη για το λάθος, αλλά όταν γράφεις στο κινητό συμβαίνουν αυτά. Ας μείνουμε στο θέμα. Με αυτά που γράφετε κάποιοι από εσάς ( John, delivery) ή αγνοείτε το πρόβλημα ή δεν έχετε σχέση με την εκπαίδευση.

 
Δασκαλος
12 Νοε 2019 10:32

@Ένα κράτος που να έχει εφημερία
Υπαρχουν: Στις ΗΠΑ υπαρχει το lunch duty που διαρκει 45 περιπου λεπτα και μπορει να ειναι πολλες φορες την εβδομαδα.Τα καθηκοντα των εκπαιδευτικων ειναι σχεδον τα ιδια με αυτα που περιγραφει η εγκυκλιος. Λετε το ιδιο πραγμα στο esos εδω και χρονια και δεν εχετε κανει μια στοιχειωδη ερευνα.

 
John
12 Νοε 2019 11:24

@ s.o: Δηλαδή θέλετε να μας πείτε, εσείς που έχετε σχέση με την εκπαίδευση (;) σε εμάς τους μη έχοντες (!), ότι το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία είναι ότι κάποιοι μαθητές, σε κάποιες περιπτώσεις παραγγέλνουν φαγητό απ' έξω! Ήμαρτον! Ε, λοιπόν, θα ήμουν ευτυχισμένος αν είχα μόνο αυτό το 'πρόβλημα' να αντιμετωπίσω! Αλλά μάλλον θα επιλέξω να το 'αγνοήσω' για να έχω το νου μου σε άλλα πολύ σοβαρότερα θέματα, τα οποία εάν τα αγνοείτε, μάλλον εσείς δεν έχετε σχέση με την εκπαίδευση!

 
@Δάσκαλος 10:32
12 Νοε 2019 12:01

Σας ευχαριστώ για την απάντηση αλλά επιμένω.Από προσωπική εμπειρία σε κανένα σλαβικό κράτος δεν υπάρχει εφημερία.Από προσωπική επίσης εμπειρία δεν υπάρχει εφημερία στις σκανδιναβικές χώρες,στην Ιρλανδία .Για τις υπόλοιπες χώρες τα πληροφορήθηκα σε διεθνείς συναντήσεις εκπαιδευτικών.Για τις ΗΠΑ αναφέρεσθε σε ιδιωτικά ή δημόσια σχολεία;Υπάρχει ταυτόχρονα σεκιούριτη,φροντιστές κλπ;Λέω το ίδιο πράγμα χρόνια γιατί μόνο εδώ συμβαίνει,άντε και σε ορισμένα σχολεία των ΗΠΑ που λέτε.Πάντε εδω δίπλα στα Σκόπια ή στην Βουλγαρία και αν δείτε εφημερία ειδοποιήστε με.Να μην πω βορειότερα.Εφημερία υπάρχει για να φορτωθεί το τυχόν ατύχημα στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς.Στην φιλοσοφία των παραπάνω είναι ότι στο ατύχημα δεν φταίει το σχολείο αλλά ο γονέας κατά πρώτον που δεν συμβούλευε το παιδί του στο σπίτι για την συμπεριφορά του στο σχολείο.Αυτό και σε συνδυασμό ότι στην τρίτη παρατήρηση το παιδί φεύγει από το σχολείο και υποχρεούται ο γονέας να βρεί σχολείο που αν θα το δεχτεί πιθανόν και σε άλλη πόλη διατηρεί την ηρεμία και στα διαλείμματα.Για αυτό και είναι περιττή η εφημερία.Οι πάντες ,και ιδιαίτερα οι μαθητές,γνωρίζουν τα όρια τους.

 
ΔΜ
12 Νοε 2019 12:03

@Δασκαλος, εγώ σε μερικά Ευρωπαϊκά Λύκεια που επισκέφθηκα δεν υπήρχαν εφημερίες .
Εσείς αναφέρεστε ίσως σε πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σε άλλη διαδικασία !

 
Γ.Π.
12 Νοε 2019 12:36

Μπράβο Ελένη!
Τουλάχιστον μέχρι τις 2μ.μ. Μετά ισχύει ο Ποινικός Κώδικας.

 
Εκπαιδευτικός
12 Νοε 2019 13:52

@Δασκαλος.Εσεις γιατι υπερασπιζεσθε την εφημερια;.Ξερετε σε ατυχηματα στην ωρα εφημεριας ποσοι εκπαιδευτικοι μηνυθηκαν η εγινε ΕΔΕ ; Σε διπλανο σχολειο σε τραυματισμο μαθητη ο γονεας μηνυσε ολους τους εφημερευοντες και τον Διευθυντη.Αγχος,δικηγορικα απο την τσεπη τους κα.συν ΕΔΕ.Και να αθωωθουν τι εγινε;Ταλαιπωρηθηκαν ψυχικα και σωματικα;Αν σας τυχαινε να βλεπαμε ποσο υπερασπιστης της εφημεριας θα ησασταν.Αυτα ειναι πρωτοφανη στην παγκοσμια εκπαιδευση.Στην συμπαθη Ουγκαντα αμφιβαλλω αν υπαρχει εφημερια.

 
Ert
12 Νοε 2019 14:03

Lol Ελένη, το έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο σε στέλνει ΟΑΕΔ και φυλακή.

 
στην τρίτη παρατήρηση
12 Νοε 2019 14:32

ψάχνουν οι γονείς να βρουν σχολείο : αυτό είναι το φάρμακο για πολλά, ειδικά για τη συνπεριφορά. ας το εφαρμόσουμε. παράλληλα σοβαρή αναμόρφωση μαθημάτων, ωραρίων κλπ και μετά βλέπουμε τις βλακείες για αξιολογήσεις και λοιπά. τα πράγματα είναι απλά, όλοι οι άλλοι τα έχουν καταφέρει , μόνο στην ελλάδα δεν κινείται τίποτα , αλλά έχουμε και τους διδάκτορες και ικανούς να προτείνουν λύσεις ατελεσφορες για τα ελληνικά δεδομένα. κατά τα άλλα πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε δίκτυο προτύπων και θα μας σώσει ο νεός ΙΕΠ.

 
Αντώνιος Κρητικός
12 Νοε 2019 15:44

Συνάδελφοι, οι πολύτεκνοι στην Δευτεροβάθμια απαλλάσσονται των εφημεριών? Αν ΝΑΙ, τότε ποια εγκύκλιος-νόμος-Π.Δ. το αναφέρει αυτό?
Ευχαριστω

 
darkstar
13 Νοε 2019 10:59

Όσο τα σχολεία μας είναι ακατάλληλα για παιδιά και εκπαιδευτικούς, θα υπάρχουν εφημερίες. Το κράτος είναι υποχρεωμένο να φτιάξει πρώτα κτήρια άρτια για εκπαίδευση και μετά να ετοιμάζει αξιολογήσεις κλπ. Τόσα χρόνια μόνο με ανίκανους έχουμε να κάνουμε. Στο εξωτερικό σε όλες τις περιπτώσεις φτιάχνουν πρώτα όλες τις υποδομές και συνθήκες που προβλέπονται και μετά εφαρμόζουν σκληρή νομοθεσία. Είτε πρόκειται για δρόμους , είτε για σχολεία , είτε για οτιδήποτε. Όλα τα άλλα είναι για να νομίζουμε ότι κάτι κάνουμε.

 
Αναστασία
13 Νοε 2019 13:52

Συζητάμε για τις εφημερίες ενώ υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα στα σχολεία. Με τις 114 αδικαιολόγητες απουσίες, σε ένα μεγάλο σχολείο μπορεί να είναι στην αυλή και 10-15 παιδιά την ώρα του μαθήματος όπου αρκετές φορές ενοχλούν τους υπόλοιπους που κάνουν μάθημα. Τους ρωτάς γιατί είσαι έξω και απαντούν "γιατί έτσι". Επικοινωνείς με το γονιό και σου λέει "ε! καλά". Αν θέλει λοιπόν να προφυλάξει τους μαθητές, ας περιορίσει δραστικά τις αδικαιολόγητες απουσίες και ας φροντίσει τα σχολεία να λειτουργούν (να έχουν εκπαιδευτικούς και να αντιμετωπίσει και τις καταλήψεις).

 
Nick
14 Νοε 2019 11:46

Μα καλά, κατηγορείτε την Πολιτεία γιατί... δίνει εντολή στους εκπαιδευτικούς να... προσέχουν τα παιδιά σας και να τηρούν τα καθήκοντα εφημερίας τους, που υπάρχουν εδώ και πολλές δεκαετίες; Προχτές εγώ, στο πλαίσιο της εφημερίας μου, είδα παιδιά να παίζουν με καρέκλα με ρόδες μέσα στην τάξη. Τους σταμάτησα φυσικά και τους έβγαλα από την τάξη (που μένει σε κάποια διαλείμματα ανοιχτή για μαθητή με κινητικό πρόβλημα, που δεν μπορεί εύκολα να βγαίνει σε κάθε διάλειμμα), φροντίζοντας να μην ξαναμπούν μέχρι να τελειώσει το διάλειμμα. Ε, την άλλη μέρα, σε χρόνο διαλείμματος που δεν τους πρόσεξε ο εφημερεύων (καθώς έχει όλο τον όροφο στην εποπτεία του, ανθρώπινο είναι), κάποιος τραυματίστηκε από αυτό το "παιχνίδι"... Η εφημερία είναι αναγκαία, μην τρελαθούμε: δεν μπορεί τόσα ανήλικα παιδιά να τα αφήνεις στο βρόντο. Εφόσον κάνεις κανονικά την εφημερία σου, αν συμβεί κάτι που ξεπερνά τις δυνατότητές σου, δεν έχεις πρόβλημα γιατί ήσουν εκεί. Αν όμως δεν πας στην εφημερία σου, έχεις. Πολύ ορθώς το Υπουργείο υπενθυμίζει τα αυτονόητα.

 
Ρια
19 Νοε 2019 10:26

Μια ολόκληρη κοινωνία διαλύθηκε με ρυθμούς πρωτοφανείς, η χώρα παραδόθηκε, το σχολείο υπολειτουργεί και οι επαναλαμβανόμενες οδηγίες απλώς υπενθυμίζουν το θλιβερό του πράγματος με εκπαιδευτικούς γεμάτους υποχρεώσεις και πολίτες χωρίς δικαιώματα.
Που είναι οι σχολικοί φύλακες; που είναι τα όρια και οι κανόνες στα σχολεία και στις οικογένειες; που είναι η ουσία της εκπαίδευσης (φωτογραφίες από ταξίδια και happenings στα σχολεία διακρίνονται παντού);
Δε σώζει η εφημερία γιατί δεν καλύπτεται και δεν προλαβαίνει επιτέλους ο εκπ/κος να τα κάνει όλα και πάντα και παντού, ειδικά αν τρέχει σε 2-3 σχολεία

 
Παναγιώτης Β
19 Νοε 2019 11:07

Σχεδόν όλες οι προκλήσεις της εφημερίας θα μπορούσε να επιλυθούν με την τοποθέτηση καμερών ασφαλείας και οι μισές προκλήσεις θα επιλύονταν με "dummy" κάμερες. Οπουδήποτε ανά την υφήλιο τοποθετήθηκαν κάμερες, η παραβατικότητα ελαχιστοποιήθηκε εντυπωσιακά! Ξέρω... είμαι βλάσφημος!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.