ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΕΙ

Η ΑΔΙΠ καλεί τα ΑΕΙ να καταθέσουν προτάσεις για πιστοποίηση

Δημοσίευση: 21/11/2019
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
Alt Text: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
Title Text: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) καλεί τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας να υποβάλουν προτάσεις για:

Α. Tην πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ).

Β. Tην ακαδημαϊκή πιστοποίηση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) που προσφέρονται από τα Τμήματα και τις Σχολές.

1. Πατήστε εδώ για τον Οδηγό  Πιστοποίησης

2. Πατήστε εδώ για το Υπόδειγμα_Πρόταση ΕΣΔΠ

3. Πατήστε εδώ για τοn Υπόδειγμα_Πρόταση ΠΠΣ

Ι. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Α. Για την πιστοποίηση των ΕΣΔΠ ο φάκελος υποβολής περιλαμβάνει:

Α0. Πίνακας Περιεχομένων Φακέλου.

Α1. Πρόταση Πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος, σύμφωνα με το συνημμένο «Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος».

Α2. ΦΕΚ ΕΣΔΠ.

Α3. Εγχειρίδιο Ποιότητας ΕΣΔΠ (περιλαμβάνεται ως συνημμένο η οργανωτική δομή της ΜΟΔΙΠ).

Α4. Εσωτερικούς Κανονισμούς Ιδρύματος (για συνολική ή επιμέρους λειτουργίες).

Α5. Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος.

Α6. Στοχοθεσία Ποιότητας του Ιδρύματος.

Α7. Στρατηγικός Προγραμματισμός του Ιδρύματος.

Α8. Το σύνολο των απαιτούμενων δεδομένων ποιότητας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016, 2016-2017, 2017- 2018 και τα ημερολογιακά έτη 2016, 2017, 2018 (εξαγωγή αναφοράς σε αρχείο .pdf από το ΟΠΕΣΠ). Για τις προτάσεις που θα κατατεθούν μετά την 31η Μαρτίου 2020, απαιτούνται και τα δεδομένα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και ημερολογιακό έτος 2019.

Α9. Λοιπό υλικό τεκμηρίωσης με σήμανση Α9.1, Α9.2, Α9.3, κ.λπ.

Β. Για την ακαδημαϊκή πιστοποίηση των ΠΠΣ ο φάκελος περιλαμβάνει:

B0. Πίνακας Περιεχομένων Φακέλου

Β1. Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης του ΠΠΣ του Ιδρύματος, σύμφωνα με το συνημμένο «Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών».

Β2. Πολιτική ποιότητας ΠΠΣ

Β3. Οδηγό Σπουδών (με πιστωτικές μονάδες ECTS του ΠΠΣ και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ).

Β4. Κανονισμό ΠΠΣ και λοιπούς κανονισμούς (π.χ. κινητικότητας, πρακτικής άσκησης κτλ.)

Β5. Περιγράμματα μαθημάτων (σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΑΔΙΠ) για όλα τα μαθήματα (σε ένα ενιαίο αρχείο .pdf με Πίνακα Περιεχομένων, οργανωμένα ανά εξάμηνο σπουδών).

Β6. Στοχοθεσία Ποιότητας του ΠΠΣ.

Β7. Υποδείγματα ερωτηματολογίων φοιτητών και αποτελέσματα επεξεργασίας τους (με στατιστικά αποτελέσματα του συνόλου των ερωτηματολογίων ανά ερώτηση και παράθεση των βασικών συμπερασμάτων που προκύπτουν).

Β8. Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΠΣ από τη ΜΟΔΙΠ (πρακτικό ΜΟΔΙΠ με κατάσταση ευρημάτων και ενδεχόμενες προτεινόμενες προληπτικές/ διορθωτικές ενέργειες).

Β9. Αναφορές δεδομένων από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 και τα ημερολογιακά 2016, 2017, 2018
(εξαγωγή αναφοράς σε αρχείο .pdf από το ΟΠΕΣΠ, ενότητες Τμήμα, ΠΠΣ). Για τις προτάσεις που θα υποβληθούν μετά την 31η Μαρτίου 2020, απαιτούνται και τα δεδομένα για το ακαδημαϊκό έτος 2018- 19 και ημερολογιακό έτος 2019.

Β10. Λοιπό υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. μελέτες απορρόφησης αποφοίτων, ερευνητικές επιδόσεις κτλ) με σήμανση Β10.1, Β10.2, Β10.3 κτλ.

Β11. Πρόσθετοι όροι (αφορά ΠΠΣ που απονέμουν ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.4485/2017).

Στο Παράρτημα Β11 θα πρέπει i) να τεκμηριώνεται ότι το σύνολο των απαιτούμενων μονάδων ECTS ανέρχεται τουλάχιστον σε 300, από τις οποίες τουλάχιστον οι 30 να αντιστοιχούν στη διπλωματική εργασία. ii) να περιλαμβάνεται συνδυαστικός Πίνακας με τα μαθήματα εμβάθυνσης/ειδικότητας, το αντίστοιχο εξάμηνο, τις μονάδες ECTS, την ειδικότητα που παρέχουν και το γνωστικό αντικείμενο του διδάσκοντα. iii) να περιλαμβάνεται κανονισμός ο οποίος να ρυθμίζει θέματα εκπόνησης και αξιολόγησης της διπλωματικής εργασίας (επιβλέπων, 3μελής εξεταστική επιτροπή, διακριτό θέμα ειδίκευσης, χρόνος εκπόνησης διάρκειας τουλάχιστον ενός εξαμήνου και αποδιδόμενες 30 μονάδες ECTS).

Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για την πιστοποίηση ενός προγράμματος σπουδών αποτελεί η ύπαρξη πιστοποιημένου Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του αντίστοιχου ΑΕΙ ή ΑΣΕΙ.

ΙΙ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η Παρασκευή 10 Απριλίου 2020.

Η επεξεργασία των προτάσεων και ο προγραμματισμός των πιστοποιήσεων θα γίνεται με βάση τη χρονολογική σειρά της υποβολής τους, ανεξάρτητα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι Προτάσεις και τα Παραρτήματα αυτών υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση της ΑΔΙΠ: adipsecretariat@adip.gr με θέμα: «Υποβολή Πρότασης Πιστοποίησης ΕΣΔΠ/ΠΠΣ: ... (τίτλος) του.... (ονομασία ΑΕΙ)».

Όλα τα αρχεία θα πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή αρχείου .pdf. Η σήμανση των υπό υποβολή ηλεκτρονικών αρχείων θα πρέπει να ακολουθεί αυτή των οδηγιών υποβολής π.χ. Α1, Α2, κτλ ή Β1, Β2, Β3, Β4.1. Β4.2 κτλ. Ο τίτλος κάθε αρχείου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 30 χαρακτήρες. Τα αρχεία δεν θα πρέπει να είναι οργανωμένα σε πολλαπλούς υποφακέλους, διαφορετικά καθίσταται δυσχερής η πρόσβαση σε κάθε αρχείο εξαιτίας της μεγάλης διαδρομής.

Επειδή το συνολικό μέγεθος των αρχείων ενδέχεται να υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο της ηλεκτρονικής αποστολής, οι ΜΟΔΙΠ των Ιδρυμάτων παρακαλούνται να αποστέλλουν τα αρχεία με τη χρήση συνδέσμου σε λογαριασμό Dropbox ή Google Drive, ή μέσω WeΤransfer. Οι λογαριασμοί θα πρέπει να επιτρέπουν πρόσβαση στην ΑΔΙΠ στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις adipsecretariat@adip.gr και quality-assurance@adip.gr

Στο διαβιβαστικό έγγραφο της Πρότασης θα πρέπει α δηλώνεται: α) για τα ΕΣΔΠ ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΜΟΔΙΠ β) για τα ΠΠΣ ο υπεύθυνος επικοινωνίας του οικείου Τμήματος.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 του Οδηγού Πιστοποίησης, ο έλεγχος της Πρότασης Πιστοποίησης πραγματοποιείται μία φορά και δίνεται προθεσμία 2 εβδομάδων για την υποβολή αναθεωρημένης Πρότασης.

IV. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης των προτάσεων περιγράφεται αναλυτικά στον συνημμένο «Οδηγό Πιστοποίησης».

Για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 210 9220944 και 210 9220238 ή στο e-mail: quality- assurance@adip.gr με τα στελέχη της Διεύθυνσης Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της ΑΔΙΠ, .

Ετικέτες: 
ΑΔΙΠ

Σχόλια (1)

 
Με τη βούλα τα καρούζια
22 Νοε 2019 08:11

με ασκήσεις επι χάρτου, γίνεται πιστοποίηση σπουδών!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ