Αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

03/12/2019

Άκουσε το άρθρο

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη του Α΄ Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2019 στην ιστοσελίδα www.apografi.gov.gr .

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται από 03 Δεκεμβρίου έως και την 17η Δεκεμβρίου 2019.

Η αίτηση του εκπαιδευτικού για αποδέσμευση δεν είναι απαραίτητη δεδομένου ότι υποβάλλοντας αίτηση μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας οι Υπηρεσίες οφείλουν να προβούν σε οφειλόμενες ενέργειες προκειμένου να τηρηθούν οι διαδικασίες όπως αναφέρονται στην παρ. 6 αρ.3 του Ν. 4440/2016 (224Α’) όπως ισχύει: «[…]Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύναται να μεταταγούν ή να αποσπαστούν σε φορείς της παραγράφου 1 μόνο μέσω του ΕΣΚ, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων για την αποδέσμευσή τους από την άσκηση εκπαιδευτικών καθηκόντων».

Τέλος, η επικοινωνία των εκπαιδευτικών για την πορεία της αίτησής τους θα γίνεται αποκλειστικά μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά, οι οποίες θα επικοινωνούν με την Κεντρική Υπηρεσία για επιπλέον διευκρινίσεις ή ενημέρωση.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Σχόλια (3)

Μαρία Βογ.
|

Εφόσον οι εκπαιδευτικοί επιθυμείτε να μεταταγείτε σε διοικητικές θέσεις του υπόλοιπου δημοσίου, τότε να δεχτείτε να μετατάσσονται διοικητικοί υπάλληλοι και σε εκαπιδευτικές θέσεις. Και να πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων τον ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών, σωστά?

άλλα αντί άλλων
|

μπανανία σε όλα και επικεφαλής το παιδείας !

Θανασης
|

Χρήσιμοι νόμοι και νομολογίες που όλοι οι συνάδερφοι πρέπει να ξέρουν, και που το ΚΥΣΔΕ - ΚΥΣΠΕ κατόπιν παρέμβασης Γάβρογλου, αλλά και μετά τις εκλογές κατόπιν παρέμβασης Κεραμέως,σκοπίμως αγνόησαν και απέρριψαν τις αιτήσεις αποδέσμευσης αυθαίρετα, και κατά πάσα πιθανότητα παράνομα και αντισυνταγματικά:

α) παρ. 1 του αρθ. 19 του Ν. 4440/2016 που αναφέρει
«Κάθε γενική ή ειδική διάταξη για τη διενέργεια απόσπασης ή μετάταξης που αντίκειται στις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το ΕΣΚ καταργείται, με την επιφύλαξη του άρθρου 18, με εξαίρεση τις εξής ειδικές διατάξεις για τις αποσπάσεις: […]», και στην συνέχεια του οποίου δεν εξαιρείται η διάταξη της παρ. 7 του αρθ. 5 του Ν. 1824/1988, βάση της οποίας τα Υπηρεσιακά Συμβούλια απέρριψαν τις αιτήσεις με αστεία αιτιολογία

β) παρ. 3 του αρθ. 19 του Ν. 4440/2016 που αναφέρει
«Με την επιφύλαξη του άρθρου 18, καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, στις 15.9.2017, […] τα άρθρα 71, 72, 74 και 75 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α ́26),[…]», στα οποία προβλέπονταν κοινή απόφαση των οικείων Υπουργών για την διενέργεια μετατάξεων από υπηρεσία σε υπηρεσία και η διατήρηση σε ισχύ ειδικών διατάξεων που προβλέπουν μετατάξεις.

γ) αρθ. 13 του Ν. 4440/2016
«Το άρθρο 71 του Υπαλληλικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 71
Μετάταξη σε άλλη υπηρεσία
Η μετάταξη σε άλλη δημόσια υπηρεσία, ήτοι η μετακίνηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική θέση του σε κενή οργανική θέση άλλης υπηρεσίας, σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, για την οποία έχει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, διενεργείται για την κάλυψη πάγιων αναγκών σύμφωνα, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο ΕΣΚ.»

Έγκυρη ερμηνεία αυτών των διατάξεων γίνεται στην αποδεκτή από τον Υπουργό Παιδείας υπ’ αρ. 273/2017 γνωμοδότηση του Γ ́ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΑΔΑ: Ω62ΠΟΡΡΕ-9ΡΤ) επί ερωτήματος της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠΠΕΘ σχετικού με μετατάξεις, με τίτλο«Βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη εκπαιδευτικών υπό μετάταξη σε διοικητικές θέσεις της Κ.Υ. και Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4369/2016 και 4440/2016.», στο κεφάλαιο «Ερμηνεία διατάξεων – υπαγωγή» της οποίας αναφέρεται
α) Στο εδάφιο 15:
«Η διαδικασία μετάταξης εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις άλλων δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. προβλέπεται ειδικά στη διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 5 του ν. 1824/1988, οι οποίες μπορούν ακόμα να τύχουν εφαρμογής, συντρεχουσών και των λοιπών προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4440/2016, ως ισχύουσες την 2-12-2016. Τούτο συνάγεται εκ του ότι, αφενός η έναρξη εφαρμογής του ΕΣΚ -μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4472/2017 στις διατάξεις του οικείου ν. 4440/2016- τοποθετήθηκε εν τέλει στις 5-9-2017,(προηγούμενα είχε τοποθετηθεί στις 15-4-2017) και αφετέρου ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μετατάσσονται πλέον μόνο μέσω του ΕΣΚ (άρθρα 3 παρ. 6 και 19 παρ. 3 του ν. 4440/2016 ως ισχύει). Εξάλλου μέχρι την τελευταία αυτή ημερομηνία (15-9-2017) ίσχυε και το άρθρο 75 του Υπαλληλικού Κώδικα, (βλ. ρητή κατάργησή του με το άρθρο 19 παρ. 3 του ν. 4440/2016), το οποίο όριζε ότι ειδικές διατάξεις περί μετατάξεων που δεν ρυθμίζονταν από το κεφάλαιο αυτό, ( ενν . Το Κεφ. Β ́ του ΜΕΡΟΥΣ Δ ́ «ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ» του ΥΚ, που περιλαμβάνει τα άρθρα69-75 περί μετατάξεων ), διατηρούνται σε ισχύ».
β) Στο εδάφιο 20:
«Επί των ως άνω τεθέντων ερωτημάτων το Γ ́ Τμήμα ΝΣΚ κρίνει ομόφωνα ότι η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 7 του ν. 1824/1988, -η οποία υπό την ισχύ των διατάξεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 κατά την πρώτη τους έκδοση (μορφή), θα εθεωρείτο καταργημένη από το χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου αυτού (2-12-2016)-, μετά τις τροποποιήσεις της παρ. 3 του άρθρου 19 και την μετάθεση του χρόνου έναρξης εφαρμογής του ΕΣΚ, -στο οποίο υπήχθησαν ευθύς εξ αρχής με τη ρητή διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 3 του νόμου αυτού και οι εκπαιδευτικοί Α ́βάθμιας και Β ́βάθμιας εκπαίδευσης- εν τέλει στις 15-9-2017, εξακολούθησε να ισχύει μέχρι το τελευταίο αυτό χρονικό σημείο, επομένως ίσχυε στις 2-12-2016 και οι μετατάξεις των εν λόγω εκπαιδευτικών και σε διοικητικές θέσεις της Κεντρικής και αποκεντρωμένων υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ μπορούν να υλοποιηθούν εντός του οριζομένου από τη διάταξη αυτή πλαισίου, εφόσον συντρέχει σωρευτικά και η προϋπόθεση της έκδοσης ανακοίνωσης/πρόσκλησης ή υποβολής της
αίτησης του ενδιαφερομένου αποκλειστικά έως την 31/7/2017, που θέτει η διάταξη του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 4440/2016. Εξάλλου μέχρι το αυτό χρονικό σημείο (15-9-2017) ίσχυσαν και οι γενικές διατάξεις περί μετατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του άρθρου 75, σύμφωνα με την οποία ειδικές διατάξεις περί μετατάξεων, που δεν ρυθμίζονταν από το αντίστοιχο Κεφάλαιο αυτού, διατηρούντο σε ισχύ. […]»

δ) το αρθ. 7 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α 71/19.5.2010), διάταξη που τα σε διατεταγμένη υπηρεσία λειτουργούντα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια σκοπίμως αγνόησαν κατά τον Β΄ Κύκλο Κινητικότητας του 2018, σύμφωνα με την παρ. 1 του οποίου
«1. Ο προσδιορισμός των κενών θέσεων, των λειτουργικών αναγκών και των τυχόν υπεραριθμιών με σκοπό το διορισμό μόνιμων ή την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τις μεταθέσεις, τις μετατάξεις και τις αποσπάσεις μόνιμων εκπαιδευτικών γίνεται μέσω της διαδικασίας που ορίζεται στις επόμενες παραγράφους.»

Ας ελπίσουμε σε αυτόν τον κύκλο να πρυτανεύσει η κοινή λογική και το δημόσιο συμφέρον, και όχι η ανάγκη των πολιτικών προϊστάμενων να διατηρούν ακόμα και πλεονάζον ανά ειδικότητα σε περιοχές μετάθεσης προσωπικό, ώστε να διαθέτουν την απαραίτητη ευχέρεια στην εξυπηρέτηση των πελατειακών τους σχέσεων μέσω των κατά κοινή ομολογία αδιαφανών αποσπάσεων σε διάφορους εποπτευόμενους φορείς, περιφερειακές υπηρεσίες, Μητροπόλεις κλπ.,

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ