Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Θεσμοθετείται Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (ΚΠΠ)

Ολες οι διατάξεις
Δημοσίευση: 05/12/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (ΚΠΠ), θεσμοθετείται με διατάξεις που θα εντάσσονται στο νέο ΣΧέδιο Νόμου για τη νεα ΑΔΙΠ και του ΕΛΚΕ.

Το ΚΠΠ πιστοποιεί τη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένου β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, όπως αυτά ορίζονται ως πρόσθετα προσόντα στο άρθρο 27 του ΠΔ 50/2001(Α ́39). Το ΚΠΠ δύναται να πιστοποιεί τη γνώση χειρισμού Η/Υ και σε άλλα ψηφιακά αντικείμενα.

Στις εξετάσεις για την απόκτηση του ΚΠΠ μπορεί να μετέχουν Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.

Εξετάσεις-εξεταστικά κέντρα

1. Το KΠΠ χορηγείται ύστερα από εξετάσεις που διενεργούνται προγραμματιζόμενες κατ’ έτος. Η διαδικασία των εξετάσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με κατάλληλο λογισμικό.

2. Οι εξετάσεις διενεργούνται στα Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (ΚΗΕ), τα οποία αποτελούν τα εξεταστικά κέντρα και λειτουργούν σε σχολικές μονάδες , καθώς και σε άλλους δημόσιους χώρους αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή σε δημόσιους χώρους αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων.

Συλλογικά όργανα εξετάσεων

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Εποπτική Επιστημονική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από δύο μέλη Δ.Ε.Π Τμημάτων Πληροφορικής των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, δύο εκπροσώπους του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ως αρμόδιου φορέα που εποπτεύεται από το ΥΠΑΙΘ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ηλεκτρονική πλατφόρμα εξέτασης, έναν εκπρόσωπο του ΙΕΠ και δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τους οποίους, τουλάχιστον ο ένας, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος από τα μέλη του, τα αναπληρωματικά μέλη της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής, καθώς και ένας γραμματέας με τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κλάδου ΠΕ, της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

Η θητεία των μελών της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής είναι τριετής εκτεινόμενη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του μεθεπόμενου έτους, από το έτος που αρχικά ανέλαβαν καθήκοντα.

Έργο της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής είναι

α) ο σχεδιασμός των ηλεκτρονικών εξετάσεων με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία έχει υλοποιηθεί από τον αρμόδιο φορέα με βάση κατάλληλα όργανα μέτρησης, προκειμένου να υπάρχει ικανοποιητική στάθμη στις δεξαμενές δοκιμασιών υλικού πιστοποίησης,

β) η μέριμνα, σε συνεργασία με τον αρμόδιο φορέα, για τη διατήρηση της ικανοποιητικής στάθμης των ανωτέρω δοκιμασιών,

γ) η εποπτεία λειτουργίας του συστήματος των ηλεκτρονικών εξετάσεων,

δ) ο έλεγχος καταλόγου των υποψήφιων δομών για την ένταξη τους στο ειδικό Μητρώο των ΚΗΕ κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου φορέα σχετικά με την επάρκεια των υποδομών εξοπλισμού τους,

ε) ο έλεγχος και η έγκριση των δοκιμασιών πιστοποίησης που εισηγείται ο αρμόδιος φορέας,

στ) ο έλεγχος και η έγκριση των σχετικών πινάκων επιτυχόντων από τα αρχεία αυτόματης βαθμολόγησης και η διαβίβαση τους στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κύρωση τους από τον Υπουργό και την απόδοση πιστοποιητικών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων αποτελούμενη από τρία μέλη της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος από τα μέλη της, τα αναπληρωματικά μέλη αυτής καθώς και ένας γραμματέας με τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής μπορεί να ορίζεται με την ίδια απόφαση περαιτέρω γραμματειακό προσωπικό. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι για ένα έτος.

Έργο της Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων είναι η προετοιμασία και η εποπτεία των διαδικασιών για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων και η αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων οργάνωσης που ενδεχομένως ανακύπτουν.

3. Σε κάθε ΚΗΕ ορίζεται, με απόφαση της Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων, η Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου, η οποία αποτελείται από έναν διοικητικό υπεύθυνο, έναν τεχνικό υπεύθυνο, έναν επόπτη και έναν επιτηρητή με τον αναπληρωτή του ανά αίθουσα εξεταστικού κέντρου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος από τα μέλη της.

Έργο της Επιτροπής είναι η υποστήριξη του εξεταστικού κέντρου κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Αμοιβές

Στους προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς των Επιτροπών, τους επιτηρητές και το κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται στις εξετάσεις και γενικά στις διαδικασίες του παρόντος νόμου, καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή κατ ́ αποκοπήν ή κατά συνεδρίαση, η οποία καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται:

α) οι προϋποθέσεις ίδρυσης των Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (ΚΗΕ), ύστερα από γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου

β) η καταχώριση των ΚΗΕ σε ειδικό Μητρώο, το οποίο τηρείται στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων

γ) οι όροι και οι προϋποθέσεις οργάνωσης των εξετάσεων καθώς και το πρόγραμμα εξετάσεων

δ) ο τρόπος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εξετάσεων

ε) ειδικότερα θέματα, σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας ηλεκτρονικών εξετάσεων

στ) η διαδικασία αξιολόγησης

ζ) ο τρόπος έκδοσης αποτελεσμάτων

η) ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται

θ) η συγκρότηση όλων των αναγκαίων για την διεξαγωγή των εξετάσεων ατομικών και συλλογικών οργάνων, οι αρμοδιότητες τους και οι λειτουργία τους,

ι) η πιστοποίηση της γνώσης χειρισμού Η/Υ και σε άλλα ψηφιακά αντικείμενα.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται το ύψος των εξετάστρων.

Δικαιούχοι συμμετοχής στις εξετάσεις για το έτος 2020

Ειδικά για το έτος 2020 δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του ΚΠΠ έχουν αποκλειστικά οι μαθητές της Γ ́ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018 – 2019 που ολοκλήρωσαν το πιλοτικό πρόγραμμα της υπ’ αριθμ. 211455/Δ2/6-12-2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ : ΩΝΕΝ4653ΠΣ-Μ5Η) καθώς και οι μαθητές που θα ολοκληρώσουν παρόμοιο πρόγραμμα το σχολικό έτος 2019 – 2020.

Τροποποίηση του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 4335/2015

Η περίπτωση δ ́ της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν. 4353/2015 (Α ́ 176) αντικαθίσταται ως εξής: «δ) των εξετάσεων χορήγησης των Κρατικών Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας και Πληροφορικής»

 

Σχόλια (7)

 
Αν έχεις χρήμα διάβαινε
06 Δεκ 2019 10:33

Στο βωμό της ενίσχυσης της παραπαιδείας, πάει περίπατο η αυτόματη απόκτηση του μέσα στο γυμνάσιο η λύκειο.

 
Πληροφορικος
06 Δεκ 2019 15:08

πρεπει να λεγεται Κρατικο Πιστοποιητικο Χρησης Υπολογιστων ή Κρατικο Πιστοποιητικο Ψηφιακου Αλφαβητισμου ή Ψηφιακης Ευχερειας κτλ και

Παντως ΟΧΙ να λεγεται και Κρατικο Πιστοποιητικο Πληροφορικη

οπως αντιστοιχα λεγεται Διπλωμα Οδηγησης Αυτοκινητου και οχι Κρατικο Πιστοποιητικο Μηχανολογιας

 
Ολλανδία
06 Δεκ 2019 16:47

Στην Ολλανδία οι μαθητές που αποφοιτούν από το Λύκειο έχουν πιστοποίηση για γνώσεις ξένης γλώσσας και χειρισμού Η/Υ. Μια χαρά μπορούμε με μαθήματα από την Α' Γυμνασίου μέχρι την Γ' Λυκείου και στην Ελλάδα, εφόσον φυσικά ενταχθει και το Λύκειο στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

 
Γεωργία
10 Ιαν 2020 11:58

Από την εμπειρία μου σε 3 σχολεία ως καθηγήτρια του ΚΠπ, έχω να πω ότι πάνω από το 90% των μαθητών της Γ' Γυμνασίου, ουδεμία γνώση είχαν με το αντικείμενο, υποτίθεται ότι 3 χρονιές κάνουν πληροφορική, έχουν υποτίθεται διδαχθεί word και excel και εκτός από instagram, facebook και παιχνίδια δεν γνωρίζουν τίποτα, έχουν φτιάξει μέιλ για να κάνουν χρήση των έξυπνων κινητών και δεν ξέρουν ούτε τι μέιλ έχουν, πόσο μάλλον πως λειτουργεί.

 
Πληροφορικη
10 Ιαν 2020 13:14

μονοωρο μαθημα
σχεδον 20 45λεπτα το ετος
και φυσικα δεν διδασκουμε ecdl

προφανως υπαρχει προβλημα που η πολιτεια δε θελει να λυσει γιατι δεν ξερει νομιζει οτι τα παιδια μεγαλωνουν στον 19ο αιωνα

 
Ένα σωστό σχόλιο πιο κάτω απο τον πληροφορικό
11 Φεβ 2020 21:09

Το σωστότερο σχόλιο που έχω διαβάσει μέχρι τώρα απο τον κο πληροφορικό. Δεν πρέπει να λέγεται κανένα πιστοποιητικό απόδειξης γνώσεων πληροφορικής, αλλά βασικών γνώσεων κάποιων κύριων εφαρμογών γραφείου, διαδικτύου και γνώσης Η/Υ. Η λέξη γνώσεων πληροφορικής είναι λάθος

 
Υπολογιστικές συσκευές
11 Φεβ 2020 23:38

Είναι μέσα στα σπίτια και τις ζωές των παιδιών.

Άρα πρέπει από το Δημοτικό να διδάσκονται βασικές δεξιότητες και να μπαίνουν ΟΡΙΑ στη χρήση τους. Από το Γυμνάσιο μπορούν να ξεκινούν μαθήματα Πληροφορικής, στα πλαίσια του γενικού ωρολογιου προγράμματος.

Δεν μπορούν να αποφοιτούν το 2020 18χρονοι και να μην ξέρουν βασικό χειρισμό εφαρμογών γραφείου που είναι διαδεδομένες εδώ και 30 χρόνια. Σαν μάθημα Γυμνασίου πρέπει να διδάσκονται ιστορικά στοιχεία για το Internet και το Web, και απλές τεχνικές για τον προγραμματισμό (με χρήση μιας εύκολης στην εκμάθηση γενικής γλώσσας).

Τα υπόλοιπα, πχ. ειδικές εφαρμογές, μπορούν να διδάσκονται με ελεύθερα τρίμηνα σεμινάρια σε κάθε δημόσια πανεπιστημιακή σχολή ή ΙΕΚ.

https://www.esos.gr/arthra/66152/saronei-diadiktyo-ta-ellinopoyla-6-stoy...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ