Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Σύγκλητος ΠΑΔΑ: Εισήγηση επί του Σ/Ν: « Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις»

Διαφωνούμε κάθετα με την τιμωρητική λογική (χρηματοδότηση του 20%) που περιλαμβάνεται στον τρόπο χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων
Δημοσίευση: 10/12/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η εισήγηση που ακολουθεί αποτελεί το επιστέγασμα και τον συγκερασμό των απόψεων των μελών της Επιτροπής που συστήθηκε με την υπ. αριθμ 72932/5-12-2019 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Η Επιτροπή αποτελείται από:

Σπυριδάκο Αθανάσιο, Καθηγητή Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κοσμήτορα Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών ως Πρόεδρο
Ιωαννίδη Γεώργιο, Καθηγητή Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Κοσμήτορα Σχολής Μηχανικών
Πρέσσα Χαράλαμπο, Καθηγητή Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού
Γώγου Λήδα, Καθηγήτρια Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας
Τσάκνη Ιωάννη, Καθηγητή Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Τροφίμων
Πάβη Ελπίδα, Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Κοσμήτορα της Σχολής Δημόσιας Υγείας
Καμινάρη Σταύρο, Πρόεδρο του Δ.Σ. των μελών Δ.Ε.Π. του ΠΑ.Δ.Α.
Χρόνη Ιωάννη, Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συλλόγου μελών Ε.ΔΙ.Π. του ΠΑ.Δ.Α.
Μελά Μαρία, Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συλλόγου μελών Ε.ΤΕ.Π. του ΠΑ.Δ.Α.
Κόντη Χρύσα, Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του ΠΑ.Δ.Α.

Με δεδομένο ότι ο χρόνος για την υποβολή της εισήγησης είναι μικρός σε σχέση με τα θέματα που πραγματεύεται το Νομοσχέδιο, η επιτροπή προχώρησε στη διατύπωση απόψεων  και θέσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική εισήγησή της αντίστοιχης επιτροπής που συστήθηκε με την αριθμ 43350/10-9-2019  απόφαση του Πρύτανη του ΠΑΔΑ και τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου του ΠΑΔΑ για την απάντηση της επιστολής της Υπουργού. Αφού η Επιτροπή μελέτησε, στο μέτρο του δυνατού λόγω περιορισμένου χρόνου,  το Νομοσχέδιο που αφορά στην  «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» προχώρησε στις παρακάτω παρατηρήσεις κατά άρθρο:

Άρθρο 2: Αποστολή της ΕΘ.Α.Α.Ε.

Στην αποστολή της ΕΘ.Α.Α.Ε. θα πρέπει να συμπεριληφθεί και το παρακάτω:

“5) Την εκπόνηση μελετών και επιστημονικών ερευνών σχετικά με την Ανώτατη Εκπαίδευση, τη Στρατηγική, τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές πρακτικές και πολιτικές στην Ανώτατη Εκπαίδευση που είναι απαραίτητες για την επίτευξη της αποστολής της.“

Στην παράγραφο 1 να διαγραφεί η πρόταση «και στην κατανομή της χρηματοδότησης των Α.Ε.Ι.» για τους λόγους που αναλύονται στις παρατηρήσεις του άρθρου 7.

Άρθρο 3: Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε.

Υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις ως προς τον τρόπο επιλογής και ορισμού Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. Στο Νομοσχέδιο προτείνεται ο ορισμός του να γίνεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του/της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πιστεύουμε ότι η διαδικασία αυτή δεν συνάδει με τον χαρακτήρα της Ανεξάρτητης Αρχής και προτείνουμε:

Ο ορισμός του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. να γίνεται:

1.    Μετά από διεθνή πρόσκληση και την υποβολή αιτήσεων από Έλληνες εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες μέλη ΔΕΠ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

2.    Την εισήγηση τριμελούς επιτροπής που θα αποτελείται από ένα μέλος που θα ορίζεται από τον/την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και δύο μέλη από την Σύνοδο των Πρυτάνεων. Τα κριτήρια επιλογής θα περιλαμβάνουν τόσο ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά όσο και την πρότερη εμπειρία σε θέματα διοίκησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης και στην πιστοποίηση και αξιολόγηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

3.    Τον ορισμό του Προέδρου και Αντιπροέδρου με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με βάση την εισήγηση και τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η Επιλογή των άλλων μελών του Ανώτατου Συμβουλίου του ΕΘ.Α.Α.Ε. να γίνεται με παρόμοια διαδικασία δηλαδή:

1.     Διεθνή πρόσκληση και την υποβολή αιτήσεων από Έλληνες  εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

2.    Την εισήγηση τριμελούς επιτροπής που θα αποτελείται από ένα μέλος που θα ορίζεται από τον/την Πρόεδρο της ΕΘ.Α.Α.Ε. και δύο μέλη από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων (εκτός ΕΘ.Α.Α.Ε.). Τα κριτήρια επιλογής θα περιλαμβάνουν ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά και την πρότερη εμπειρία σε θέματα διοίκησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης και στην πιστοποίηση και αξιολόγηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Εισήγηση θα περιλαμβάνει τεκμηριωμένη αξιολογική κατάσταση των υποψηφίων και θα διαβιβάζεται στον/στην Υπουργό.

3.    Ο ορισμός των τεσσάρων μελών του Ανώτατου Συμβουλίου του ΕΘ.Α.Α.Ε θα γίνεται με απόφαση του/της Υπουργού με βάση την Εισήγηση και θα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 4: Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘ.Α.Α.Ε.

Στην περίπτωση επιλογής του Προέδρου και των Μελών του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης προτείνεται η ενεργότερη συμμετοχή της Συνόδου των Πρυτάνεων.

Ειδικότερα πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω αλλαγές:

Α) Η Επιτροπή Επιλογής (τριμελής) των μελών του Συμβουλίου θα πρέπει να αποτελείται από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του ΕΘ.Α.Α.Ε. και δυο ακόμη μέλη που θα προτείνονται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων, καθηγητές πρώτης βαθμίδας, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή καθηγητές, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ΑΕΙ του εξωτερικού.

Β) Τον τελικό αξιολογικό πίνακα και την τεκμηρίωση του θα τον κοινοποιεί ο Πρόεδρος του ΕΘ.Α.Α.Ε. στη Σύνοδο των Πρυτάνεων. Αν το 50% των Πρυτάνεων εκφράσουν αντιρρήσεις για συγκεκριμένη υποψηφιότητα, εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση, ο υποψήφιος διαγράφεται από τον οικείο πίνακα κατάταξης και τη θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος κατά σειρά υποψήφιος. Για την κατάταξη συνεκτιμώνται η εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης και διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία προκύπτει από τη συμμετοχή σε επιτροπές αξιολόγησης και συλλογικά όργανα διασφάλισης της ποιότητας ΑΕΙ, καθώς και από το σχετικό επιστημονικό και ερευνητικό τους έργο.

Γ) Η Απόφαση της Συνόδου των πρυτάνεων με τον τελικό αξιολογικό πίνακα δημοσιεύεται όπως και η απόφαση διορισμού των μελών του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες Ανώτατου Συμβουλίου

Διαφωνούμε κάθετα με την τιμωρητική λογική (χρηματοδότηση του 20%) που περιλαμβάνεται στον τρόπο χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων, πράγμα το οποίο έχουμε εκφράσει σε παλαιότερη εισήγησή μας, στην οποία αναφέρονται:

"Η χρηματοδότηση και η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Πανεπιστημίων θα είναι πλήρης από το Κράτος (Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία). Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να συνδεθεί η αξιολόγηση με την κρατική χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων. Η επιπρόσθετη κρατική χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων πρέπει να συνδεθεί με τον στρατηγικό σχεδιασμό και τις προγραμματικές συμφωνίες των Πανεπιστήμιων με το Υπουργείο σύμφωνα με την παρακάτω λογική:

•    Η Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση/Αποτίμηση των Πανεπιστημίων έχει σκοπό την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης των Πανεπιστημίων, της θέσης τους (ακαδημαϊκά και διοικητικά), τον προσδιορισμό των σημείων στα οποία έχουν πλεονεκτήματα και των αδύνατων σημείων τους. Δεν είναι ζητούμενο η δημιουργία μιας κατάταξης των Πανεπιστημίων αλλά η γνώση της θέσης και της εκάστοτε παρούσας κατάστασης των Πανεπιστημίων και των προοπτικών τους με τη χρήση ενός ολοκληρωμένου και συνεπούς συνόλου κριτηρίων και δεικτών, όπως είναι αυτά τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί στις τελευταίες αξιολογήσεις από την ΑΔΙΠ.

•    Η Αξιολόγηση/Αποτίμηση θα υποστηρίξει τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού, τον προσδιορισμό βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων στόχων και την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης του Πανεπιστημίου, παρέχοντας την απαιτούμενη  πληροφόρηση για την εκπόνηση αποτελεσματικών και εφικτών δράσεων. Στην  εκπόνηση των προγραμματικών συμφωνιών  των Πανεπιστημίων με το Υπουργείο Παιδείας  θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του πανεπιστημίου και φυσικά να καθορίζεται η δημόσια χρηματοδότηση  του σχεδίου δράσης που θα έχει από κοινού συμφωνηθεί. Στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας θα περιγράφονται τόσο οι υποχρεώσεις του Πανεπιστημίου όσο και αυτές του Υπουργείου Παιδείας. Η επιπρόσθετη κρατική χρηματοδότηση θα πρέπει να συναρτάται με τις δράσεις που θα πρέπει να υλοποιήσει το Πανεπιστήμιο, προκειμένου να επιτύχει τους αναπτυξιακούς του στόχους. Η αξιολόγηση θα πρέπει να λειτουργεί διαμορφωτικά και όχι τιμωρητικά. Πιστεύουμε ότι δεν είναι ορθολογικό να επιβραβεύσουμε ή να τιμωρήσουμε με βάση την αξιολόγηση. Η επιπρόσθετη χρηματοδότηση πρέπει να αποτελεί το εργαλείο που θα βοηθήσει τα Πανεπιστήμια να αναπτυχθούν, να ενισχυθούν και να εκμεταλλευθούν τα δυνατά τους σημεία, να αντιμετωπίσουν τις ενδεχόμενες αδυναμίες τους,  να επιτύχουν τους στόχους τους και να παρέχουν ποιοτική εκπαίδευση στους φοιτητές τους.

Η Αξιολόγηση/Αποτίμηση θα πρέπει να περιλαμβάνει δυο Φάσεις.

Την αρχική αξιολόγηση/αποτίμηση η οποία θα υποστηρίξει τον στρατηγικό σχεδιασμό και την εκπόνηση του σχεδίου δράσης (σε βάθος ορίζοντα 3 έως 5 ετών) και τελικά τη σύναψη της Προγραμματικής Συμφωνίας με το Υπουργείο.

Την  τακτική περιοδική αξιολόγηση/ αποτίμηση κατά την οποία θα εξετάζεται ο βαθμός που έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του στρατηγικού σχεδιασμού και τα αποτελέσματα της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, τόσο από την πλευρά του Πανεπιστημίου όσο και από την πλευρά του Υπουργείου. Στην περίπτωση αποκλίσεων θα εξετάζεται και η αναμόρφωση του επιχειρησιακού σχεδιασμού και του σχεδίου δράσης με γνώμονα πάντα την επίτευξη των στόχων."

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αντικείμενο της ΕΘ.Α.Α.Ε. είναι η αποτίμηση και πιστοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και η χρηματοδότηση αποτελεί αντικείμενο της Πολιτείας.

Άλλωστε, στη διαδικασία αποτίμησης των Προγραμματικών Συμφωνιών θα πρέπει να αξιολογείται και ο βαθμός που ανταποκρίνεται η Πολιτεία και στις δικές της υποχρεώσεις.

Η αποτίμηση δεν αφορά είναι μόνο την πλευρά των Πανεπιστημίων αλλά και τον βαθμό και τον χρόνο που υλοποιήθηκαν και οι υποχρεώσεις της Πολιτείας για την υποστήριξη της υλοποίησης των προγραμματικών συμφωνιών.

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες Συμβουλίου Αξιολόγηση και Πιστοποίησης

Στην παράγραφο 2 να προστεθεί:

«Οι Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης συγκροτούνται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

•    Τουλάχιστον ένα μέλος πρέπει να μην προέρχεται από τον χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης αλλά από τους Παραγωγικούς - Κοινωνικούς Φορείς ή από αναγνωρισμένες προσωπικότητες σχετιζόμενες με το γνωστικό αντικείμενο της υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκής μονάδας.

•    Τουλάχιστον ένα μέλος πρέπει να προέρχεται από χώρα εκτός της Ελλάδας.

•    Τουλάχιστον ένα μέλος πρέπει να είναι πτυχιούχος που ολοκλήρωσε τις σπουδές του το προηγούμενο έτος.

•    Τουλάχιστον ένα μέλος πρέπει να διαθέτει διοικητική εμπειρία σε ΑΕΙ.

•    Τουλάχιστον ένα μέλος πρέπει να έχει εμπειρία από συμμετοχή σε πιστοποίηση ΑΕΙ, ακαδημαϊκών μονάδων ή προγραμμάτων.

•    Κανένα μέλος της επιτροπής δεν θα πρέπει να διατηρεί σχέση συνεργασίας με το ΑΕΙ, την ακαδημαϊκή μονάδα ή το πρόγραμμα σπουδών υπό αξιολόγηση».

Άρθρο 10: Κριτήρια αξιολόγησης και πιστοποίησης

Στην περίπτωση η της παραγράφου 1 θα πρέπει να προστεθούν οι υλικοτεχνικές υποδομές, καθώς η επάρκεια και η ποιότητά τους επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών μονάδων. Συνεπώς, η περίπτωση η της παραγράφου 1 θα πρέπει να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

« η) η ποιότητα των υποστηρικτικών υποδομών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες, οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας και οι υλικοτεχνικές υποδομές»

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι για κάθε ΑΕΙ ή ακαδημαϊκή μονάδα τα κριτήρια θα εξειδικεύονται και θα αναθεωρούνται ανάλογα με το αξιολογούμενο ΑΕΙ ή ακαδημαϊκή μονάδα και τις προγραμματικές συμφωνίες που έχουν συνάψει με το Υ.ΠΑΙ.Θ. Συνεπώς, προτείνεται η εισαγωγή μιας ακόμη παραγράφου ως ακολούθως:

«7. Τα κριτήρια της πιστοποίησης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τυποποιούνται, εξειδικεύονται και αναθεωρούνται από το Σ.Α.Π. ανάλογα με το αξιολογούμενο ΑΕΙ ή ακαδημαϊκή μονάδα και τις προγραμματικές συμφωνίες που έχουν συνάψει με το Υ.ΠΑΙ.Θ.».

Άρθρο 12: Αποφάσεις Πιστοποίησης

Η παράγραφος 4 θα πρέπει να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

«Η περίπτωση της θετικής υπό όρους απόφασης ή της πρώτης αρνητικής απόφασης θα οδηγεί σε σύναψη συμπληρωματικής  προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου και του ΑΕΙ που θα περιλαμβάνει εκτός από τους στόχους και αναλυτικό σχέδιο δράσης για τη συμμόρφωση στα κριτήρια που δεν ικανοποιούνται με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Στο σχέδιο δράσης θα αποτυπώνονται τόσο οι υποχρεώσεις του ΑΕΙ όσο και της Πολιτείας. Η υποβολή συμπληρωματικής έκθεσης πιστοποίησης θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης και σε χρόνο τουλάχιστον τριών ετών από την αρχική απόφαση πιστοποίησης.».

Η παράγραφος 5 θα πρέπει να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

«Στην περίπτωση έκδοσης αρνητικής απόφασης πιστοποίησης σε ΑΕΙ ή ακαδημαϊκή μονάδα για δεύτερη φορά, το Ανώτατο Συμβούλιο εκδίδει οριστική απόφαση αναφορικά με την πιστοποίηση του ΑΕΙ ή της ακαδημαϊκής μονάδας.».

Να διαγραφεί η παράγραφος 6 καθώς λειτουργεί με τη μορφή της τιμωρίας.

Τα παραπάνω προτείνονται διότι δεν είναι ζητούμενο η τιμωρία των ΑΕΙ αλλά η ανάπτυξή τους σε ένα πλαίσιο που η Πολιτεία είναι αρωγός και συνδράμει στις προσπάθειες που θα γίνονται σε ένα καλά δομημένο σύστημα αποτίμησης.  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει πρώτα να παρέχεται η ευκαιρία, ο χρόνος και οι υποδομές σε ένα ΑΕΙ ή ακαδημαϊκή μονάδα να προσαρμοσθεί και να θεραπεύσει τις ενδεχόμενες αδυναμίες, όπως και από την πλευρά της Πολιτείας να μεριμνήσει για να εξασφαλίσει τους απαιτούμενους πόρους και υποδομές  για τις ανάγκες της κάθε περίπτωσης. Άλλωστε, η παραπάνω προσέγγιση ταιριάζει περισσότερο με την κουλτούρα και τον τρόπο σκέψης στην Ελλάδα, όπου, σε κάθε περίπτωση, δίνεται η ευκαιρία της προσαρμογής στις νέες συνθήκες πριν την «τιμωρία». Ακόμη και η «τιμωρία» στον δικό μας πολιτισμό έχει στόχο τη δραστηριοποίηση και όχι την αυστηρή παύση ή κατάργηση.

Άρθρο 15 Συμφωνίες Προγραμματικού Σχεδιασμού

Για τις συμφωνίες Προγραμματικού Σχεδιασμού έχουμε ήδη αναφερθεί στα προηγούμενα και βρίσκουμε θετική την εφαρμογή τους με δυο  σημαντικές  διαφωνίες που πιστεύουμε ότι είναι κυρίαρχες για την αποτελεσματική ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Α) Η πρώτη αφορά στην αποτίμηση/αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης των προγραμματικών συμφωνιών. Η αποτίμηση θα πρέπει να είναι αμφίδρομη και να εξετάζεται και να περιλαμβάνει και το οικονομικό σκέλος όπως αναφέρεται στο 2 του παρόντος άρθρου. Για την επίτευξη της αποστολής του ένα ΑΕΙ ή ακαδημαϊκή μονάδα θα πρέπει να εξετάζεται αν είχε την έγκαιρη προβλεπόμενη από την προγραμματική συμφωνία χρηματοδότηση και το απαραίτητο  προσωπικό.  Συνεπώς, η γνώμη του ΕΘ.Α.Α.Ε θα πρέπει να εξετάζει και να αποτιμά το αποτέλεσμα με βάση τον βαθμό υποστήριξης και χρηματοδότησης που είχε το ΑΕΙ ή η ακαδημαϊκή μονάδα από την Πολιτεία.

Β) Η επίτευξη των στόχων ενός ΑΕΙ δεν εξαρτώνται από την κατανομή της χρηματοδότησης αλλά από την ίδια την χρηματοδότηση. Συνεπώς, δεν έχει νόημα να εκφράζει η ΕΘ.Α.Α.Ε. γνώμη για την κατανομή της χρηματοδότησης αλλά για το αν η υποστήριξη και ο βαθμός τήρησης της προγραμματικής συμφωνίας (νέες Θέσεις, Δημόσιες Επενδύσεις, Θεσμικό Πλαίσιο, κ.ά) ήταν αρκετή για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας. Συνεπώς, το σχετικό εδάφιο της παραγράφου 3 θα πρέπει να διορθωθεί ως εξής:

«Η γνώμη της ΕΘ.Α.Α.Ε. αφορά στα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ενώ, ως προς το οικονομικό σκέλος, η ΕΘ.Α.Α.Ε. εκφράζει γνώμη μόνο ως προς την επάρκεια της  συνολικής δημόσιας χρηματοδότησης και υποστήριξης στα Α.Ε.Ι. για την επίτευξη των στόχων της Προγραμματικής  Συμφωνίας».

Άρθρο 16.  Κατανομή της Δημόσιας Χρηματοδότησης στα Α.Ε.Ι.

Είμαστε εντελώς αντίθετοι με τον προτεινόμενο τρόπο κατανομής της χρηματοδότησης που περιγράφεται στο άρθρο 16. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι η λογική αυτή θα οδηγήσει σε ανταγωνιστικό περιβάλλον μεταξύ των ΑΕΙ της χώρας. Σε έναν χώρο που κυρίαρχο ζητούμενο είναι η συνέργεια μεταξύ των ΑΕΙ στην Έρευνα και στην Εκπαίδευση, δεν πρέπει να ευνοείται ο ανταγωνισμός στην κατανομή των πόρων διότι θα λειτουργήσει σαν τροχοπέδη και θα φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα όπως αναφέρεται στην παράγραφο γ του άρθρου. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι θα πρέπει μέσα από στοχευόμενες διαδικασίες να δίνονται κίνητρα για τη συνέργεια μεταξύ των Α.Ε.Ι σε έρευνα και εκπαίδευση. Συνθήκες διάκρισης δεν ευνοούν την ανάπτυξη. Πιστεύουμε ότι η ΕΘ.Α.Α.Ε. θα πρέπει  να στοχεύει στην περαιτέρω εκμετάλλευση των θετικών στοιχείων και της Αριστείας των Α.Ε.Ι. της χώρας και στη θεραπεία των αρνητικών στοιχείων και τη μείωση των επιπτώσεων.

Άρθρο 19: Κέντρα Αριστείας

Τα Κέντρα Αριστείας αποτελούν μια πρακτική προς τη θετική κατεύθυνση και δημιουργούν κίνητρα για περαιτέρω ανάπτυξη. Σε κάθε περίπτωση, τα Κέντρα Αριστείας θα πρέπει, στο πλαίσιο της επιβράβευσης, να συνδεθούν με επιπρόσθετη χρηματοδότηση, πέραν της Χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων. Δεν πρέπει να συνδεθεί η Χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων με τα Κέντρα Αριστείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 16.  

Στον Νόμο θα πρέπει να εξειδικευθεί περαιτέρω τόσο η δομή των κριτηρίων αξιολόγησης και ο τρόπος βαθμολόγησης των Κέντρων Αριστείας όσο και η πρόσθετη στήριξη προς αυτά.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Τέλος, τίθενται το παρακάτω ζήτημα όσον αφορά στην πληρότητα κάλυψης όλων των εμπλεκόμενων θεμάτων του Νόμου που σχετίζεται με το ΕΘ.Α.Α.Ε. Τα δι-ιδρυματικά Προγράμματα δεν αναφέρεται πως θα πιστοποιούνται. Προφανώς πρόκειται για παράληψη που θα πρέπει να συμπληρωθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Πιστεύουμε ότι οι τροποποιήσεις των νόμων 4485/2017, 4610/2019, 4521/2018, 4589/2019 που περιλαμβάνονται σε αυτό το Νομοσχέδιο είναι προς τη θετική κατεύθυνση για τη δημιουργία ενός ευέλικτου και  λειτουργικού περιβάλλοντος των ΕΛΚΕ και ταυτόχρονα εξασφαλίζει τη διαφάνεια. Πιστεύουμε ότι η Διαχείριση των Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων των Πανεπιστημίων θα πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί από το Δημόσιο Λογιστικό Σύστημα, ώστε οι ΕΛΚΕ να μετεξελιχθούν σε μια νέα ευέλικτη δομή που θα μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικότερα.

Σε περίπτωση που διατηρηθεί το Δημόσιο Λογιστικό στη Διαχείριση των ΕΛΚΕ και απαιτείται να τηρούνται αυστηρές και γραφειοκρατικές διαδικασίες, πιστεύουμε ότι ορισμένες ακόμη παρεμβάσεις θα έφερναν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Α) Η δυνατότητα της σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με Ιδιωτικούς Φορείς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών που έχει ανάγκη σε συνεχή βάση ο ΕΛΚΕ και τα προγράμματα που διαχειρίζεται. Περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας είναι οι μετακινήσεις των μελών ΔΕΠ και του ερευνητικού προσωπικού, τα αναλώσιμα και η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίζεται η μείωση του λειτουργικού κόστους των ΕΛΚΕ και θα μειωθεί η απασχόληση του Προσωπικού σε θέματα ρουτίνας, πράγμα που θα επιτρέψει την εστίαση σε περισσότερο σημαντικά διαχειριστικά θέματα τόσο το Διοικητικό προσωπικό όσο και τα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στα έργα.

Για παράδειγμα για μια μετακίνηση μέλους ΔΕΠ απαιτείται να ασχοληθεί το ίδιο το μέλος ΔΕΠ και μάλιστα να προπληρώσει το ταξίδι και η διαχείριση από τον ΕΛΚΕ γίνεται ανά μετακίνηση. Είναι ευνόητο ότι δημιουργεί φόρτο εργασίας, επιπρόσθετο λειτουργικό κόστος και δεν δημιουργεί κίνητρα για την εξωστρέφεια και κινητικότητα. Στην περίπτωση αυτή προτείνεται η σύναψη προγραμματικής  συμφωνίας του ΕΛΚΕ με περισσότερα από ένα γραφεία ταξιδιών και στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται καθορισμένες προδιαγραφές (πχ. Ξενοδοχεία, κ.α.) και άνω όρια στις δαπάνες (πρακτική που υπάρχει στο ERASMUS). Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα από τη μια μεριά να αποφορτισθεί το διοικητικό προσωπικό των ΕΛΚΕ και το ερευνητικό προσωπικό από γραφειοκρατική εργασία και να λαμβάνονται ποιοτικές υπηρεσίες και από την άλλη να εξασφαλίζεται η καλύτερη τιμή, ειδικότερα όταν οι μετακινήσεις προγραμματίζονται εγκαίρως. Η διαφάνεια εξασφαλίζεται καθώς οι προγραμματικές συμφωνίες θα είναι με περισσότερο του ενός προμηθευτή και θα μπορούν να λαμβάνονται προσφορές ανά μετακίνηση. Η έγκριση θα δίνεται σε κάθε περίπτωση από τα όργανα του ΕΛΚΕ.

Τα ίδια ισχύουν και για τις περιπτώσεις των αναλωσίμων και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Β) Σε ερευνητικά έργα που προβλέπονται εργολαβίες υπηρεσιών και για τις οποίες πρέπει να γίνεται διαγωνισμός (χρονοβόρος), να παρέχεται η δυνατότητα να μην γίνεται ο διαγωνισμός, εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος είναι Ερευνητικό Εργαστήριο του ίδιου ή άλλου Πανεπιστημίου ή Δημόσια Υπηρεσία και φυσικά η δαπάνη δεν ξεπερνά τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό για την υπεργολαβία. Αυτό θα διευκολύνει τη διαχείριση των προγραμμάτων και επιπρόσθετα θα ελαχιστοποιήσει το λειτουργικό κόστος. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος που επιλέγεται το συγκεκριμένο εργαστήριο ή φορέας.

Γ) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 23 πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ξεχωριστά η περίπτωση των υποτροφιών και ερευνητικών προγραμμάτων νέων επιστημόνων. Για αυτόν τον λόγο προτείνουμε την παρακάτω αλλαγή:

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017 να αντικατασταθεί ως εξής: «Ποσοστό έως 10% των περιουσιακών ταμειακών διαθεσίμων, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση της Συγκλήτου του ΑΕΙ, μπορούν να χρησιμοποιούνται για να αναλαμβάνονται δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισμού έργων/ προγραμμάτων του ΕΛΚΕ και για δαπάνες δημοσίων συμβάσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του ΑΕΙ και του ΕΛΚΕ. Ποσοστό έως 15% των περιουσιακών ταμειακών διαθεσίμων, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση της Συγκλήτου του ΑΕΙ, μπορούν να χρησιμοποιούνται για δαπάνες υποτροφιών και ερευνητικών/εκπαιδευτικών προγραμμάτων νέων επιστημόνων,….. Σε κάθε περίπτωση από τις παραπάνω η διαχείριση  θα γίνεται από τον ΕΛΚΕ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αφορά εν μέρει τα Πανεπιστήμια γιατί μπορούν να δημιουργήσουν  Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων,  όπως επίσης και στα ΕΚΕΔΙΒΙΜ να παρέχεται εκπαίδευση και προετοιμασία σε υποψηφίους για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής. Σε κάθε περίπτωση τα Πανεπιστήμια μέσω του ΕΚΕΔΙΒΙΜ θα μπορούν να εμπλακούν εφόσον έχουν διαθεσιμότητα σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Λοιπές Διατάξεις

Άρθρο 40. Αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας νέων τμημάτων ΑΕΙ

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, ως το καθολικό διάδοχο σχήμα της πρώην Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας στο οποίο έχουν ήδη ενταχθεί φοιτητές, συνεχίζει την εκπαιδευτική λειτουργία του και πιστοποιείται παράλληλα με τα λοιπά Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Σχόλια (4)

 
γιατί ειδικά το ΠΑΔΑ
11 Δεκ 2019 09:04

όλα τα ιδρύματα αναζητούν ποιους δείκτες μπορούν να αξιοποιήσουν για να διασφαλίσουν το 20%. Γιατί ανησυχεί το ΠΑΔΑ, αν έχει άριστα αξιολογηθεί?? το 20% θα είναι διασφαλισμένο.

 
@γιατί ειδικά το ΠΑΔΑ
11 Δεκ 2019 10:50

Από όλο το κείμενο της Συγκλήτου εσύ αυτό κατάλαβες??
(τόσα ξέρεις τόσα λες να μου πεις)

 
@@γιατί ειδικά το ΠΑΔΑ
11 Δεκ 2019 13:16

τα υπόλοιπα αποτελούν θέσεις πολλών ιδρυμάτων, όχι κάτι νεότερο.\
Να αναγνωρίσω την ανάγκη να αποτυπωθούν από το ΠΑΔΑ οι προβληματισμοί που απασχολούν για δεκαετίες τα Πανεπιστήμια.

 
Α.Ζ.
11 Δεκ 2019 20:19

Ποτε θα ορκιστουμε εμεις που τελειωσαμε το ΠΑΔΑ? Η διαδικασια εκκρεμει και το χρειαζομαστε αμεσα αρκετοι απο εμας που δουλευουμε στο δημοσιο και πρεπει να επικαιροποιησουμε τους ατομικους μας φακελους, για να συμμετασχουμε στην κινητικοτητα μεχρι τις 17.12! Ελεος! Ουτε βεβαιωσεις περατωσης σπουδων δεν δινουν!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.