Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Υφ. Παιδείας: Το Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει ήδη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις ως προς τους επιτυχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 2008

Δημοσίευση: 19/12/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει ήδη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς τον διορισμό των υποψηφίων των πινάκων διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 2008 με την κάλυψη του αριθμού των θέσεων, που είχαν αρχικώς προκηρυχθεί ενώ πλέον η ισχύς των σχετικών πινάκων διοριστέων και επιτυχόντων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών έτους 2008 έχει λήξει προ πολλού. Μετά δε την ισχύ του Ν. 4589/2019 εφαρμόζεται ήδη νέο σύστημα διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ.

Τα παραπάνω τονίζει η υφυπουργός Παιδείας Σ. Ζαχαράκη απαντώντας σε σχετική αναφορά της Βουλευτού Ζέττας   Μακρή σχετικά με την παράλειψη συμπερίληψης διορισμού επιτυχόντων διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008 με αφορμή τον διορισμό των δικαστικά δικαιωθέντων εκπαιδευτικών του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008, ενώ σημειώνει τα εξής:

 • Δεδομένου, δε, του περιοριστικού χαρακτήρα των διατάξεων του άρθρου 73 του Ν.4589/2019, δεν εναπόκειται στην ευχέρεια της Διοίκησης να επεκτείνει την εφαρμογή της σε άλλους επιτυχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 2008, πέραν των όσων σωρευτικά πληρούν τις προϋποθέσεις διορισμού που ορίζονται από την προαναφερόμενη διάταξη.
 • Ως εκ τούτου, και εφόσον δεν είχε/έχει περιέλθει στο Υ.ΠΑΙ.Θ., ούτε, εξάλλου, και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί της επιτροπής επιτυχόντων ΑΣΕΠ 2008 με παράλειψη συμπερίληψης διορισμού επικαλούνται στο υπόμνημά τους, αμετάκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, που να τους αφορά, εκδοθείσα μέχρι τις 29-1-2019, με την οποία να έχει γίνει δεκτή αίτηση ακυρώσεως κατά της παράλειψης του διορισμού τους, δεν προκύπτει η υπαγωγή τους στη ρύθμιση της διάταξης του άρθρου 73 του Ν. 4589/2019 και, συνακόλουθα, υποχρέωση της Διοίκησης να τους καλέσει προς διορισμό ή/και να αξιολογήσει περαιτέρω το αίτημά τους.
 • Με την αριθμ. 527/2015 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, οι διατάξεις των παρ. 1, 8 και 9 του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α ́) περί διορισμού εκπαιδευτικών από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών (ποσοστό 40%), από τον πίνακα εκπαιδευτικών με τριακοντάμηνη υπηρεσία αναπληρωτών ή ωρομισθίων και από τον πίνακα εκπαιδευτικών με εικοσιτετράμηνη υπηρεσία αναπληρωτών ή ωρομισθίων κρίθηκαν αντισυνταγματικές, καθόσον με αυτές προβλεπόταν ένα σύστημα διορισμού μόνιμων εκπαιδευτικών, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 103 του Συντάγματος.
 • Κατόπιν αυτών δημοσιεύθηκε ο Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α ́), με τον οποίο τίθεται πλέον νέο νομοθετικό πλαίσιο μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, καθώς και προσλήψεων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών τόσο της γενικής εκπαίδευσης, όσο και της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης υπό την αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ.
 • Βάσει των διατάξεων του προαναφερθέντος νόμου (ΚΕΦ. Ε ́ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - άρθρα 53 έως και 67) δεν θα πραγματοποιείται πλέον γραπτός διαγωνισμός εκπαιδευτικών και οι διορισμοί και οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών θα πραγματοποιούνται από πίνακες κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών, που θα καταρτίζονται από το ΑΣΕΠ κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις και θα έχουν ισχύ για δύο σχολικά έτη άνευ δυνατότητας τροποποίησης των στοιχείων στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. Στον νόμο αναφέρονται τα κριτήρια σύνταξης των εν λόγω πινάκων ενώ περιλαμβάνονται και μεταβατικές διατάξεις.
 • Στις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 4589/2019 ορίζεται ότι:
 • «1. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1Π/2008 (Τεύχος
 • Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 267/3.6.2008), 2Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 515/8.10.2008), 3Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 516/8.10.2008), 4Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 530/15.10.2008), 5Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 531/15.10.2008), που είχαν συμπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε κενές οργανικές θέσεις και σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από αυτές, εφόσον έχει εκδοθεί ως προς αυτούς, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αμετάκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου με την οποία έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως κατά της παράλειψης διορισμού τους. 2. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 καλούνται άπαξ προς διορισμό με βάση τη φθίνουσα σειρά κατάταξης που προκύπτει από τη συνολική βαθμολογία τους, όπως αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. και μέχρι την πλήρωση του συνολικού αριθμού των θέσεων ανά κλάδο και ειδικότητα, που αντιστοιχούσε στις θέσεις που καλύφθηκαν με τον διορισμό εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρ.2 περίπτωση α ́ υποπερίπτωση ββ ́ και της παρ.4 του άρθρου 6 του ν.3255/2004 (Α ́138), παρ.2 του άρθρου 5 του ν.3687/2008 (Α ́159) και των παραγράφων 1, 8 και 9 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Α ́71). 3. Ο διορισμός των υποψηφίων εκπαιδευτικών του παρόντος ισχύει από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1.».
 • Όπως προκύπτει από την Αιτιολογική Έκθεση της ως άνω διάταξης, «Με την προτεινόμενη διάταξη επιτυγχάνεται η συμμόρφωση της Διοίκησης σε σειρά δικαστικών αποφάσεων που ακολούθησαν τη δημοσίευση της ΣτΕ (Ολ.) 527/2015 απόφασης που εκδόθηκε ύστερα από πιλοτική δίκη του ά. 1 του ν. 3900/2010 (Α’ 213) και έκανε δεκτές τις αιτήσεις ακυρώσεως εκπαιδευτικών, επιτυχόντων του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. του έτους 2008, κρίνοντας ως αντισυνταγματικό τον διορισμό εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 8 και 9 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Α ́71) των οποίων η ισχύς παρατάθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις 21406/Δ2/2012 (ΦΕΚ Β’ 615), 49104/Δ2/2013 (ΦΕΚ Β’ 1017), 80110/Δ1/22.5.2014 (ΦΕΚ Β’ 1435).
 • Το σύνολο των ως άνω δικαιωμένων καλείται προς διορισμό με βάση τη φθίνουσα σειρά κατάταξης στον πίνακα υποψηφίων που προκύπτει από τη συνολική βαθμολογία τους, όπως αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις και να εκκινήσουν νέες διαγωνιστικές διαδικασίες για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών. Ο διορισμός των υποψηφίων ισχύει από την δημοσίευση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.».
 • Επομένως, με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 4589/2019 προβλέπεται ο διορισμός επιτυχόντων του τελευταίου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ και μόνο, εφόσον έχει εκδοθεί ως προς αυτούς, μέχρι την έναρξη της ισχύος του, ήτοι μέχρι τις 29-1-2019 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), «αμετάκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου με την οποία έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως κατά της παράλειψης διορισμού τους» και σύμφωνα με τις λοιπές προϋποθέσεις διορισμού που τίθενται κατά τις οικείες διατάξεις.
 • Με την αριθμ. πρωτ. 22963/Ε1/14-2-2019 (ανακοινοποίηση στο ορθό στις 15-3-2019) πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός 462 εκπαιδευτικών, επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 του ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α ́)» διαπιστώθηκε η υποχρέωση ενεργοποίησης διαδικασιών μόνιμου διορισμού για τους εκπαιδευτικούς, που πληρούσαν το σύνολο των προϋποθέσεων, κατά τα ανωτέρω.
 • Εν συνεχεία, εκδόθηκαν οι αριθμ. πρωτ. 58450/Ε1/12-4-2019 (ΑΔΑ:ΩΡΤΤ4653ΠΣ- ΩΨ8) και 66704/Ε1/24-4-2019 (ΑΔΑ:6ΣΑΟ4653ΠΣ-Φ6Η) προσκλήσεις, με τις οποίες δρομολογήθηκε η διαδικασία διορισμού των εν λόγω υποψήφιων εκπαιδευτικών, οι οποίοι και εκλήθησαν από ονομαστικούς πίνακες - αναπόσπαστο Παράρτημα των εν λόγω προσκλήσεων - βάσει της προαναφερθείσας διαπιστωτικής πράξης, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση περιοχών προτίμησης και ακολούθως εχώρησε ο διορισμός τους με τις αριθμ. πρωτ. 65185/Ε1/23-4-2019 (ΑΔΑ:ΩΘΟΟ4653ΠΣ-ΟΨΘ, ΦΕΚ 814 Γ ́), 65172/Ε1/23- 4-2019 (ΑΔΑ:6ΛΖ94653ΠΣ-ΒΥΚ, ΦΕΚ 813 Γ ́) και 79500/Ε1/20-5-2019 (ΑΔΑ:9Ω0Ε4653ΠΣ-ΧΒ4, ΦΕΚ 848 Γ ́) Υπουργικές Αποφάσεις χωρίς καμία αναδρομική συνέπεια.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.