Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Ο υπ. Εργασίας για τα προβλήματα εργαζομένων σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών

Δημοσίευση: 23/12/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σε απάντηση αναφοράς που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή   Γ.Καρασμάνη, αναφορικά με την ασφάλιση εργαζομένων σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών και σύμφωνα με το Αρ Πρωτ. 1348088/11.11.2019 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του ΕΦΚΑ ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης, τονίζει τα εξής:

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν.4415/16 (Α 159), το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης για τους διδάσκοντες καθηγητές, στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών, καθορίζεται στις (21) διδακτικές ώρες. Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα.

Με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 56 του ν.4472/17 (Α 74), με την οποία αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της ανωτέρω παραγράφου, καθορίστηκε για λόγους ερμηνευτικούς, ως πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο των καθηγητών των επιχειρήσεων αυτών οι 21 διδακτικές ώρες, κατ’ αντιστοιχία με το ωράριο των εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Κατ’ εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 45/2017 εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, με την οποία διευκρινίστηκε ότι σε περίπτωση που το εβδομαδιαίο ωράριο για τους διδάσκοντες καθηγητές φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών δεν είναι πλήρες (δηλαδή 21 ώρες εβδομαδιαίως), οι ημέρες ασφάλισής τους υπολογίζονται κατά αναλογία. Δεδομένου ότι οι σχετικές διατάξεις του ν.4415/16 είχαν ισχύ από την 06.09.2016, η ως άνω εγκύκλιος, κατέλαβε ακριβώς τις περιπτώσεις καθηγητών από την ίδια ημερομηνία.

Εν συνεχεία, με το αριθ. πρωτ. Φ.10141/οικ.33777/878/27.06.2018 έγγραφο του Υπουργείου μας και δεδομένης της μη κάλυψης των περιπτώσεων με μειωμένη απασχόληση (ωράριο κάτω των 21 διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως), και λόγω της ιδιομορφίας της απασχόλησης των καθηγητών που στην πλειοψηφία τους δεν απασχολούνται με πλήρες ωράριο, έγινε δεκτό ότι στις περιπτώσεις αυτές, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για τον καθορισμό ημερών ασφάλισης απασχολούμενων με μερική απασχόληση.
Επειδή ήδη είχαν διαμορφωθεί οι ημέρες ασφάλισης καθηγητών πριν από την έκδοση του ανωτέρω εγγράφου, κρίθηκε ότι αυτό θα πρέπει να έχει εφαρμογή από 01.09.2018 (νέο διδακτικό έτος). Με το περιεχόμενο αυτό, εκδόθηκε και η νεώτερη 34/2018 εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.

Β.’Οσον αφορά στο πεδίο αρμοδιότητας του Ο.Α.Ε.Δ., σας γνωρίζουμε τα εξής: Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 4 του Ν. 1545/1985:

«1. Για να δικαιούται επίδομα ο άνεργος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. Τα ημερομίσθια αυτά πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στους τελευταίους 14 μήνες πριν από τη λύση της εργασιακής σχέσης. Δεν λαμβάνονται υπόψη τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου.

»2. [...]

»3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας μετά πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. μπορούν [...] τα ημερομίσθια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να μειωθούν μέχρι 100 για όλους ή για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων. [...]»

Μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ (αριθμός απόφασης 1706/5-6-2018) εκδόθηκε η με αριθμό οικ. 41821/939/31-7-2018 κοινή απόφαση του υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την κανονιστική εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 1545/1985 σε συνδυασμό με το άρθρο 20 του Ν. 4270/2014, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 2-8-2018 (Φ.Ε.Κ. Β ́/3193). Η εν λόγω απόφαση προβλέπει «τη μείωση των ημερομισθιών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1545/1985 (Α ́ 91) όπως ισχύει, στα εκατό ημερομίσθια (100) για τον κλάδο των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών».

Αμέσως μετά την έκδοση της ως άνω Κ.Υ.Α., η Διεύθυνση Ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Δ. εξέδωσε την με αριθμό πρωτοκόλλου 53753/6-8-2018 Εγκύκλιο με την οποία παρέχονταν οδηγίες στις υπηρεσίες για την εφαρμογή της διάταξης και εφίστατο η προσοχή των αρμοδίων υπαλλήλων στην απαρέγκλιτη τήρηση των οδηγιών της 45/7-12-2017 Εγκυκλίου του Ε.Φ.Κ.Α.

Σημειώνεται τέλος ότι, όπως προκύπτει από το παρατεθειμένο ιστορικό, ο Ο.Α.Ε.Δ. ανέλαβε εγκαίρως την κανονιστική πρωτοβουλία και προέβη αμέσως σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των καθηγητών οι οποίοι δικαιούνται το επίδομα ανεργίας στο πλαίσιο της διακριτικής ευχέρειας που παρέχει στη Διοίκηση ο νόμος.

Σχόλια (2)

 
pikrapali
23 Δεκ 2019 12:03

Αν πρέπει να πας αναπληρωτής είσαι υποχρεωμένος να υπογράψεις υπεύθυνη δήλωση ότι θα παραιτηθείς από την απογευματινή σου δουλειά ως καθηγητής-υπάλληλος σε φροντιστήριο λόγω ασυμβίβαστου (ώστε να μην χρησιμοποιηθεί η πρωινή δουλειά στο σχολείο για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων το απόγευμα στο φροντιστήριο) το οποίο είναι άκρως λογικό.
Όταν όμως έρχεται η ώρα μιας προκήρυξης για εκπαιδευτικούς η απογευματινή δουλειά δεν μετράει πουθενά λες και δεν σου παρέχει συναφή εμπειρία με το αντικείμενο. Μιλάω για «συναφή εμπειρία» γιατί ΟΛΕΣ οι προκηρύξεις ΟΛΩΝ των υπουργείων ΟΛΑ τα χρόνια προσμετράνε την εμπειρία αυτή είτε προέρχεται από δημόσιο είτε από ιδιωτικό τομέα σε όλες τις άλλες θέσεις εργασίας εκτός από τους εκπαιδευτικούς…

 
georgoulasdimitrios@gmail.com
23 Δεκ 2019 10:43

Σημαντικές οι παραπάνω μεταρυθίσεις. Με βαση τα παραπανω είναι πλεον ώριμες οι συνθήκες ωστε οι εκπαιδευτκοί τών φροντιστηρίων να διορισθούν στα δημόσια σχολεία και αυτά τα οποία προσφέρουν τά φροντιστήρα να τα προσφέρει το δημόσιο σχολείο. Οι μαθητές να αξιοποιούν δημιουργικά το χρόνος τους. Είμαστε η μόνη χώρα που το φροντιστήριο έγινε θέσμος και σε Διεθνής Πιστοποιήσεις όπως εξετσεις pisa είμαστε στίς τελευταίες βαθμίδες κατάταξης.
Η απάντηση είναι δεν υπάρχουν χρήματα. Για τα φροντιστήρια πως βρίσκονται.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ