Placeholder

ΜΑΘΗΤΕΣ

Μετά τις γιορτές η αγωνία των μαθητών για τις βαθμολογίες του Α τετραμήνου

Δεκαήμερο διαγωνισμάτων πριν τις 20 του Γενάρη
Δημοσίευση: 23/12/2019
Εξετάσεις
Alt Text: 
Εξετάσεις
Title Text: 
Εξετάσεις
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με δεκαήμερο διαγωνισμάτων θα ξεκινήσουν ο νέος χρόνος για τους   μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων , μόλις επιστρέψουν από τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Ο κύκλος  των διαγωνισμάτων  για τα μαθήματα που μέχρι σήμερα οι μαθητές δεν έχουν εξεταστεί θα ολοκληρωθεί στις 20 του Γενάρη, οπότε αρχίζει η καταχώρηση των βαθμολογιών.

Εκτιμάται ότι οι βαθμολογικές επιδόσεις των μαθητών, ανά μάθημα, θα χορηγηθούν την πρώτη εβδομάδα του Φλεβάρη, και σε κάποια σχολεία , ίσως τέλη Ιανουαρίου.

Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια  :

α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία (τα ερωτήματα που θέτει, οι απαντήσεις που δίνει, η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, η συνεργασία του με συμμαθητές, η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται), από την οποία ο εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα κτλ.,

β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά,

γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, οι διαθεματικές εργασίες,

δ) οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες (προειδοποιημένες και μη προειδοποιημένες) και

ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ)» .

Όσον αφορά στις γραπτές δοκιμασίες, αυτές δεν διαφοροποιούνται ανά τάξη στο Γυμνάσιο και διακρίνονται σε

α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης και καλύπτουν ευρύτερη διδακτική ενότητα για την οποία έχουν διατεθεί μέχρι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες ή

β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα».

Στα μαθήματα της Ομάδας Α' 1 διενεργείται μόνο μια ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου.

Στα μαθήματα της Ομάδας Β'2 (διενεργείται μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου.

Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο διδάσκων μάθημα της δεύτερης ομάδας δύναται να επιλέξει, αντί της διεξαγωγής ωριαίας γραπτής δοκιμασίας σε κάποιο τμήμα ή κάποια τμήματα, την ανάθεση μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης στους μαθητές του τμήματος ή των τμημάτων. Στα μαθήματα της τρίτης Ομάδας3 δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία» .

Η βαθμολόγηση της γραπτής και προφορικής επίδοσης του μαθητή στο Γυμνάσιο γίνεται με ακεραίους βαθμούς στην κλίμακα 1-20, με κατώτερο όριο προαγωγής ή απολύσεως τον βαθμό 10 .

Ο γενικός βαθμός ετήσιας προόδου του μαθητή είναι ο μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων, ο οποίος αναγράφεται στα υπηρεσιακά βιβλία, έντυπα και τίτλους με το κλασματικό του μέρος.

Ο βαθμός αυτός επισημαίνεται με τους χαρακτηρισμούς: «ανεπαρκώς», «μέτρια», «καλά», «πολύ καλά», «άριστα».

Στα μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελλη- νική Λογοτεχνία), Μαθηματικά, Φυσική και Ιστορία, ο βαθμός της ετήσιας επίδοσης των μα- θητών είναι το ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου, του δεύτερου τετραμήνου και της γραπτής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης.

Στα μαθήματα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση), Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία-Γεωγραφία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Θρησκευτικά, Αγγλικά, Δεύτερη ξένη γλώσσα και Οικιακή Οικονομία, Τεχνολογία - Πληροφορική, Μουσική –Καλλιτεχνικά και Φυσική Αγωγή, ο βαθμός της ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι ο μέσος όρος των βαθμών του πρώτου και του δεύτερου τετραμήνου .

Γενικό Λύκειο

Τα είδη της αξιολόγησης είναι τα  εξής :

α) Η διαγνωστική αξιολόγηση στην αρχή κάθε σχολικού έτους έχει στόχο να καταγράψει τις ήδη κατεκτημένες γνώσεις των μαθητών του τμήματος και να συμβάλει στον ετήσιο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού.

β) Η διαμορφωτική αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους έχει σκοπό να προσδιορίσει τον βαθμό που έχουν επιτευχθεί κάθε φορά οι στόχοι της διδακτικής διαδικασίας, όπως αυτοί καθορίζονται από τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων μαθημάτων, παρέχοντας ανατροφοδότηση η οποία στηρίζει την προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Καταρχάς, πληροφορεί τον εκπαιδευτικό για τα αποτελέσματα του έργου του και των διδακτικών μεθόδων και εργαλείων που χρησιμοποιεί, τον βοηθά να εντοπίσει περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη για διαφοροποιημένη διδασκαλία και να ανασχεδιάσει τη διδακτική πράξη, με στόχο τη συνεχή βελτίωση και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς της.

Κατά δεύτερον, συμβάλλει στην αυτογνωσία και στην αντικειμενική πληροφόρηση των μαθητών ως προς τον βαθμό κατάκτησης των επιδιωκόμενων διδακτικών στόχων και τον βαθμό βελτίωσης των επιδόσεών τους, ώστε να εστιάσουν ανάλογα την προσπάθειά τους. Τέλος, υπηρετεί και την ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των παιδιών τους.

γ) Η τελική αξιολόγηση επιδιώκει την έγκυρη, αξιόπιστη, αντικειμενική και αδιάβλητη αποτίμηση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των μαθητών.

Για τη αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων οι εκπαιδευτικοί  συνεκτιμούν τα παρακάτω κριτήρια:

α. Tη συμμετοχή του στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία.

β. Tην επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα.

γ. Tην επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες.

δ. Tις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή το Σχολείο.

ε. Tον φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, όπου αυτός τηρείται.

Η βαθμολογική κλίμακα

Η βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών σε όλα τα μαθήματα  του Γυμνασίου και Λυκείου είναι 0 − 20 και λεκτικώς προσδιορίζεται με τους χαρακτηρισμούς:

α)Κακώς 0 – 5,

β) Ανεπαρκώς 5,1 – 9,4,

γ) Σχεδόν καλώς 9,5 – 13,

 δ) Καλώς 13,1 – 16,

ε) Λίαν καλώς 16,1 – 18 και

στ) Άριστα 18,1 – 20.

Σχόλια (1)

 
geomad
23 Δεκ 2019 23:00

Δεν ισχύει για όλους. Βγάλαμε το Α τετράμηνο χωρίς φιλόλογο. Ακόμη περιμένουμε...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.