Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Η νέα προκήρυξη για το διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης

Αιτήσεις από 5 έως 24 Φεβρουαρίου -Τα απαιτούμενα προσόντα
Δημοσίευση: 24/12/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Το ΑΣΕΠ με την προήρυξη καλεί τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91, να υποβάλουν, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των οικείων βαθμίδων εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 5 Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 24 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού/συμμετοχής, κατατάσσεται, κατά κλάδο ή ειδικότητα, σε πίνακες κατάταξης (πίνακας Α ́- εκπαιδευτικών ΓΕ) κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των παρακάτω κριτηρίων (άρθρο 57 σε συνδυασμό με την παρ 4 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019):

Α1) Ως πτυχίο Α.Ε.Ι. νοείται το πτυχίο ιδρύματος του πανεπιστημιακού ή του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10), το γινόμενο των μονάδων που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του πτυχίου, με στρογγυλοποίηση στο δεύ- τερο δεκαδικό ψηφίο, με συντελεστή δύο μονάδων και πέντε δεκάτων της μονάδας (2,5) και με ανώτατο όριο τις είκοσι πέντε (25) μονάδες. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.

Α2) Ως δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. νοείται το πτυχίο το οποίο δεν αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού για τον κλάδο για τον οποίο τίθεται υποψηφιότητα.

Α4, Α5) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ή ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α ́) είκοσι (20) μονάδες. Ως δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών νοείται ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ο οποίος δεν αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού για τον κλάδο για τον οποίο τίθεται υποψηφιότητα.

Β) Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΦΕΚ της παρούσας. Μοριοδοτούνται μέχρι δύο ξένες γλώσσες ανά επίπεδο γλωσσομάθειας. Η γνώση περισσότερων των δύο (2) ξέ- νων γλωσσών δεν μοριοδοτείται. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος. Η γνώση της Γαλλικής, Αγγλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας δεν μοριοδοτείται στους αξιολογικούς πίνακες των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40, αντίστοιχα.

Γ9) Η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ́ του ΦΕΚ της παρούσας ή με την πιστοποίηση γνώσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α ́ επιπέδου τέσσερις (4) μονάδες. Δεν μοριοδοτείται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86.

Γ10) Όπου προβλέπεται η μοριοδότηση επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι. ή άλλο φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύ- εται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μοριοδοτείται μόνο μία (1) επιμόρφωση. Για τον υπολογισμό της διάρκειας πραγματοποίησης επιμορφωτικού προγράμματος ή σεμιναρίου λαμβάνονται υπόψη η ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτού και εάν η διάρκεια τους είναι μικρότερη των επτά (7) μηνών δεν μοριοδοτούνται.

Δ11) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία: εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής: μία (1) μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες. Για τον υπολογισμό των μονάδων εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη η συνολική διάρκεια της πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α ́ 152), της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3762/2009 (Α ́ 75) και της παρ. 4 του άρθρου 23, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 6 και την παρ. 1.β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008, που έχει πραγμα- τοποιηθεί σε κλάδο της ίδιας εκπαιδευτικής κατηγορίας (ΠΕ) με τον κλάδο για τον οποίο τίθεται η υποψηφιότητα.

Ε12) Αριθμός τέκνων: τρεις (3) μονάδες για κάθε τέκνο ανήλικο για το οποίο ο υποψήφιος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ή άγαμο και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας ή σπουδάζει σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή σε ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και δεν έχει συ- μπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του.

Οι παροχές χορηγούνται σε γονέα ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τρι- τοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της ημεδαπής και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.

Ε13) Αναπηρία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, ή τέκνου: το γινόμενο των μονάδων το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλα- σιασμό του ποσοστού αναπηρίας με συντελεστή τεσσάρων δεκάτων (0,4) της μονάδας. Σε περίπτωση αναπηρίας περισσότερων προσώπων του προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνεται υπόψη μόνο το ανώτερο ποσοστό αναπηρίας του ενός εξ αυτών. Η αναπηρία του υποψηφίου μοριοδοτείται, εφόσον δεν οφείλεται, κατά κανένα ποσοστό, σε ψυχικές παθήσεις.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Οι υποψήφιοι, που διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (παρ.3, άρθρο 54, ν. 4589/2019).

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων στον συνολικό βαθμό, προηγείται κατά σειρά ο υποψήφιος ο οποίος έχει περισσότερες μονάδες:

α) στα κοινωνικά κριτήρια, και αν και αυτές συμπίπτουν, ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο κρι- τήριο: αναπηρία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, ή τέκνου,

β) στα ακαδημαϊκά κριτήρια, και αν και αυτές συμπίπτουν, ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου,

γ) στο κριτήριο της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας.

Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επιλογή με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμησάντων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ο κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και ειδικά προσόντα συμμετοχής και διορισμού, βαθμολογείται με βάση τη μοριοδότηση των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 57 του ν.4589/2019.

Το Α.Σ.Ε.Π. καταρτίζει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης και απορριπτέων, οι οποίοι αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Α.Σ.Ε.Π. και του Υπουργείου Παιδείας, και Θρησκευμάτων. Προς τον σκοπό αυτόν, το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να επικοινωνεί με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να αναζητεί στοιχεία των υποψηφίων που βρίσκονται στην κατοχή του Υπουργείου αυτού και τα οποία επικαλούνται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. οι υποψήφιοι. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα προσόντα, κριτήρια/ιδιότητες δεν αποδεικνύονται με βάση τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ή εάν τα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν στις οικείες Δνσεις Εκπαίδευσης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα, κριτήρια/ιδιότητες που δηλώνονται με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδι- κασία. Επίσης προσόντα, κριτήρια/ιδιότητες τα οποία δεν θα δηλωθούν στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρο- νική), δεν θα ληφθούν υπόψη, ακόμη και αν υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Οι ανωτέρω προσωρινοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων καταρτίζονται από την Κεντρική Επιτροπή, που είναι αρμόδια για την τήρηση της όλης διαδικασίας και καταχωρίζονται στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr). Παράλληλα, το ΑΣΕΠ αποστέλλει στον τύπο για δημοσίευση ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση.

Κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της, κατά τα ανωτέρω, καταχώρισής τους στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). Επιπλέον, η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώριση στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ όσο και στη σχετική ανακοίνωση στον τύπο.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr) και στη διαδρομή «Πολίτες-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες->Είσοδο Μέλους->Επιλογή->ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ»

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυ- ακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www. asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ»), ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υπο- βολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο. Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις και ελέγχει τη νομιμότητα των πινάκων κατάταξης υποψηφίων.

Ύστερα από τον έλεγχο των ενστάσεων, καταρτίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάτα- ξης, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την περίπτωση ιε ́ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (Α ́131).

Οι ανωτέρω πίνακες θα ισχύσουν για τα τρία σχολικά έτη που θα ακολουθήσουν τη λήξη του σχολικού έτους κατά το οποίο θα λάβει χώρα η δημοσίευση των τελικών αξιολογικών πινάκων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τη διάρκεια της ισχύος των τελικών αξιολογικών πινάκων, οι υποψήφιοι που θα ενταχθούν σε αυτούς μπορεί:

(α) να διορίζονται, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΓΕ της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή

(β) να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί ΓΕ στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους.

Η ένταξη στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες δεν δημιουργεί δικαίωμα διορισμού ή πρόσληψης. Οι διορισμοί ή οι προσλήψεις θα πραγματοποιούνται, κατά την διάρκεια ισχύος των πινάκων, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, με βάση τη σειρά κατάταξης και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων, με τη διαδικασία των άρθρων 62 και 63 του ν. 4589/2019.

Κατά τη διάρκεια ισχύος τους, οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης δεν τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία.

 

Ετικέτες: 
ΔιορισμοιΑΣΕΠ

Σχόλια (31)

 
θετις
24 Δεκ 2019 23:52

η συνεχεια του κράτους και η κατάντια της ΝΔ να τους κάνει πλάκα ο Γαβρογλου
χρόνια πολλά

 
Καταγραφή αναγκών
25 Δεκ 2019 10:09

Εγώ γιατί θυμάμαι να λένε ότι δεν έχουν καταγραφεί οι ανάγκες και γι' αυτό δεν μπορούν να γίνουν διορισμοί στη Γενική Εκπαίδευση;

 
Διαγωνισμός ΑΣΕΠ
25 Δεκ 2019 10:10

Όπως το βλέπω αυτό πρέπει να είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο.

 
ΑΣΕΠ
25 Δεκ 2019 10:21

Ωραιος ο γραπτος διαγωνισμός ΑΣΕΠ που ειχε υποσχεθεί προεκλογικα η νυν κυβερνηση. Συνεχιζονται οι κωλοτουμπες μετα τις Πρεσπες, το μεταναστευτικό και το κοινωνικο μερισμα. Μονο εγω βλεπω οτι υπουργος παιδειας ειναι ακομα ο Γαβρογλου; Η ανυπαρκτη Κεραμεως γιατι πληρωνεται;

 
ΑΝΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
25 Δεκ 2019 11:56

Καλά ρε παιδιά η κυβέρνηση δεν έλεγε προεκλογικά ότι θα κάνει διαγωνισμό του ΑΣΕΠ; Θέλω να δω (αν έχουν τιμή και μπέσα), τους ΔΑΚΙΤΕΣ συνδικαλιστές να παραιτούνται και όχι να μας λένε ότι παλεύουν για τον κλάδο και άλλες τέτοιες γελοιότητες.

 
Γ.Π.
25 Δεκ 2019 12:05

Αποφάσισαν και επέλεξαν - το 2019 - τη χειρότερη* μορφή επετηρίδας, ως αξιο-κρατικό σύστημα επιλογής εκπαιδευτικών.
Ως Έλληνας πολίτης ζητώ, με σκυμμένο το κεφάλι, συγγνώμη από τους χιλιάδες πτυχιούχους των ελληνικών Πανεπιστημίων που τους στερούμε το δικαίωμα να ελπίζουν.

* Κάνει ένας μαθηματικός ένα διδακτορικό και ένα μεταπτυχιακό που έχουν σχέση με τα Εικαστικά και του δίνετε 60 μονάδες! Σε ποια προηγμένη ή αναπτυσσόμενη χώρα της Γης υπάρχει τέτοιο κριτήριο;

 
κωστας
25 Δεκ 2019 13:08

Ειχε πει οτι θα κανει διορισμο μετα απο διαγωνισμο ΑΣΕΠ. θα εδινε λεει ενα ποσοστο 30% απο ΑΣΕΠ.

 
Επετηρίδα???
25 Δεκ 2019 14:03

Κεραμέως παραιτήσου εξαπάτησες χιλιάδες που πίστεψαν ότι θα άλλαζες το νόμο-έκτρωμα του Γαβρόγλου. Η χειρότερη μορφή επετηρίδας, μεταπτυχιακά-διδακτορικά χωρίς έλεγχο συνάφειας, υπολογιστές-ξένες γλώσσες με πτυχία που πρέπει να πληρώσεις και τριετές κλείδωμα που πρώτη απ΄όλους έκραζε η ίδια η Κεραμέως!!!! Θα το πληρώσετε ακριβά στις εκλογές που έρχονται πολύ πιο γρήγορα από όσο νομίζετε.

 
Πε 71 ως πε78
25 Δεκ 2019 14:07

Από πού κι ως πού οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής πε71 απόφοιτοι του ΠΑ.ΜΑΚ έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν και ως πε 78 κοινωνικών επιστημών στη δευτεροβάθμια? Με ένα πτυχίο αποκτούν δύο κωδικούς?

 
Ελάχιστες θέσεις για μόνιμο προσωπικό
25 Δεκ 2019 17:51

Όλοι βλεπουν ότι οι θέσεις είναι ελάχιστες και γραπτός διαγωνισμός δεν έχει νόημα. Θα βγουν 800 επιλαχόντες για κάθε κατηγορία, και πώς να αξιολογηθεί ένας υποψήφιος με διαφορά 1 μονάδας από τον αμέσως επόμενο;

Το προφανές έγινε και αυτό που όλοι περιμέναν: οι νέοι απόφοιτοι, κάτω των 25 ετών, πρέπει να αποκτήσουν πρωτα ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ για μερικά χρόνια ως αναπληρωτές και μετά να διεκδικήσουν μόνιμη θέση.

Το γνωρίζουν όλοι, αυτή είναι η πραγματικότητα ανεξαρτήτως κυβέρνησης.

 
@Ελάχιστες θέσεις για μόνιμο προσωπικό
25 Δεκ 2019 18:00

Σταμάτα να κοροϊδεύεις τον κόσμο όπως η Κεραμέως. Νέος απόφοιτος κάτω από 25 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΤΥΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Τα παραμυθια του πρωθυπουργού για ΑΣΕΠ και αξιοκρατία πήγαν περίπατο. Η Κεραμέως έχει ακέραια την ευθύνη για το έκτρωμα που πάει να εφαρμόσει, το οποίο η ίδια καταψήφισε!!!!!

 
Κλείστε όλες τις σχολές που αφορούν την εκπαίδευση
25 Δεκ 2019 18:32

Θεολόγοι,βιολόγοι κλπ δεν πρόκειται να εργαστούν ποτέ στην εκπαίδευση..Το αυτό δάσκαλοι,νηπιαγωγοί κλπ.Γιατί διατηρείτε σχολές και αυξάνετε τον αριθμό των εισακτέων όταν δεν υπάρχει η παραμικρή ελπίδα για δουλειά.Με γραπτό διαγωνισμό θα είχαν ελπίδα.Με την αναξιοκρατική και παγκοσμίου πατέντας επετηρίδα αυτό αποκλείεται.Κλείστε λοιπόν τις σχολές και μην κοροϊδεύετε τα παιδιά και τους γονείς.

 
Παραμύθια και αριθμοί
25 Δεκ 2019 18:45

Ποιος δεν είχε καταλάβει τι συμβαίνει, και μόνο από τους αριθμούς αναπληρωτών και μονίμων.

Δεν είναι θέμα συνδικαλιστών ή κυβέρνησης, όλοι το ίδιο θα κάνουν: χιλιάδες αποχωρήσεις, χιλιάδες αναπληρωτές, ποιος γραπτός διαγωνισμός; Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Κάποιοι πιστεύουν τις όποιες εξαγγελίες χωρίς να βλέπουν γύρω τους και διαρκώς απογοητεύονται.

Οι νέοι απόφοιτοι ξέρουν ότι το καθεστώς της επετηρίδας έχει πρακτικά επανέλθει, το θέμα είναι να το μάθουν και οι υποψήφιοι Λυκείου πριν επιλέξουν σχετικές σχολές

 
Απογευματινό Σχολικό Ωράριο
25 Δεκ 2019 19:27

Επιτακτική η ανάγκη καθιέρωσής απογευματινού ωραρίου, ώστε τουλάχιστον να έχουν μια ελπίδα απόκτησης προϋπηρεσίας οι νέοι εκπαιδευτικοί.

Προφανώς, μέχρι το 2030 πρέπει:

α) Να ενσωματωθεί η Ε' και ΣΤ' Δημοτικού, καθώς και η Α' Λυκείου, στο Γυμνάσιο

β) Να καθιερωθεί ενιαία 12χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, με τη φοίτηση στο Γενικό Λύκειο προϋπόθεση για το Εθνικό Απολυτήριο

Τα παραπάνω μέτρα θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς αλλά μακροπρόθεσμα θα είναι προς όφελος όλων των μαθητών: Με στοχευμένα μαθήματα, έμφαση σε βασικές γνώσεις, σωστή εξέταση και διαχείριση της διδασκόμενης ύλης.

Λέμε ότι υπάρχουν προβλήματα κατανόησης από πλευράς μαθητών: ας μπουν καθηγητές ειδικότητας στις γυμνασιακές τάξεις για να διδάξουν 6 χρόνια και όχι μόνο τρια. Ας μένουν ανοιχτά τα σχολεία μετά τις 2 το απόγευμα, για να γίνονται ενισχυτικά μαθήματα, μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής κ.α.

Τόσα χρήματα που ξοδεύονται από τις οικογένειες στην φροντιστηριακή εκπαίδευση θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν το Δημόσιο Σχολείο και θέσεις προσωπικού σε αυτό, με σωστή οργάνωση.

 
Γ.Π.
25 Δεκ 2019 20:04

Συγχαρητήρια και στη σύγχρονη ελληνική Αριστερά, όλων των αποχρώσεων.
Εύχομαι το πλήθος των αστέγων της να στείλει το μήνυμα στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Όπως το έστειλε και η Άλκη Ζέη:
«Ψάχνω την Αριστερά στην Ελλάδα και δεν τη βρίσκω πουθενά»
Συνέντευξη στη δημοσιογράφο Μ.Λ.στις 16/10/2017,

 
Μακ Μάναμαν
25 Δεκ 2019 20:34

Μόνο με εξετάσεις. Αυτοί που έχουν θεωρητικά προσόντα (μεταπτυχιακά κλπ) και αυτοί που έχουν προϋπηρεσία να αποδείξουν στην πράξη (εξετάσεις) τα προσόντα τους.

 
Εξετάσεις
25 Δεκ 2019 22:30

Κανένα διαγώνισμα δεν είναι "αντικειμενικό" ώστε να ξεχωρίσουν 1-2 στους χιλιάδες αποφοίτους. Επίσης, οι αναπληρωτές τόσα χρόνια έχουν γίνει δεκάδες χιλιάδες άρα υπάρχει πίεση για ανθρώπους με πραγματική εμπειρία σε σχολική τάξη.

Μόνη λύση η αναδιοργάνωση των σχολικών μονάδων και επέκταση σχολικού ωραρίου

 
Εκπαιδευτικός
26 Δεκ 2019 02:55

Η νεοαριστερή Νέα Δημοκρατία ,με τους δεκάδες μεταγγραφέντες από ΠΑΣΟΚ,Ποτάμι κλπ υπουργούς,υφυπουργούς,γεν.γραμματείς υπουργείων ,προέδρους ΔΕΚΟ κλπ λογικό είναι να ακολουθεί τα χνάρια και τους νόμους του παλαιοαριστερού ΣΥΡΙΖΑ .Το θέμα είναι γιατί ψηφίζουν την ιμιτασιόν ΝΔ και όχι τον ορίτζιναλ ΣΥΡΙΖΑ.Γιατι να μην είναι ο εμπνευστής του νόμου Γαβρόγλου τώρα υπουργός και να είναι οι μιμητές του.

 
κορπορατισμός στο μεγαλείο του
26 Δεκ 2019 11:07

@Πε 71 ως πε78
Μην απορείτε. Με πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η.Υ. έχετε πρόσβαση τόσο σε θέσεις ΠΕ 86 όσο και σε θέσεις ΠΕ 83

 
Που είναι ο παπάς???
26 Δεκ 2019 14:26

Εδώ ασεπ εκεί ασεπ.... που είναι ο παπάς ρε παιδιά? Περιμένουμε με ενδιαφέρον την τοποθέτηση κάποιων, που μιλάνε για "εξετάσεις τύπου ΑΣΕΠ... Δικαιοκρισία... εντιμότητα" κτλ. Ακόμη και ποιά βιβλία πρέπει να διαβάσουν οι υποψήφιοι, συστήνουν! Α ξέχασα.... μόνο για τα στελέχη και τους Σ.Σ. σχολιάζουν-ενδιαφέρονται αυτοί....

 
Αμερόληπτος
26 Δεκ 2019 17:46

Εξετάσεις, εξετάσεις, εξετάσεις. Το υποσχεθήκατε προεκλογικά, σας το φωνάζουν όλοι, αλλά εσείς κα Κεραμέως αποδεικνύετε καθημερινά πως συμβουλεύεστε τον Γαβρόγλου και εφαρμόζετε όσα εκείνος με τις ιδεοληψίες του συριζα απέτυχε να κάνει. Ξεχάσατε πολύ γρήγορα γιατί σας επέλεξε ο λαός. Θα έρθει και η δική σας ώρα του εκλογικού απολογισμού και το αποτέλεσμα θα είναι ολέθριο για εσάς.Σας διαφεύγει πως είστε αναλώσιμη και από τους πρώτους υπουργούς που θα αλλάξει ο Μητσοτάκης με μηδέν έργο.

 
Καμπαμαρού
26 Δεκ 2019 18:13

Αρχικά, χρόνια πολλά.
Ως 38χρονος φυσικός που απασχολούμαι επί 13 συναπτά έτη στην παράλληλη εκπαίδευση (φυσικός σε φροντιστήρια της Αθήνας, 19 εν συνόλω, πάντα σε 30+διδακτικές ώρες/εβδομάδα) διερωτώμαι: η δική μου προϋπηρεσία γιατί να μην προσμετράται;
το πτυχίο μου είναι χαμηλόβαθμο (6,76-στερνή μου γνώση...)
έτυχε να αποκτήσω ένα μεταπτυχιακό σε συναφές αντικείμενο (της πλάκας, ομολογώ)
έχω πιστοποίηση άριστης γνώσης δύο ξένων γλωσσών και κάπου ένα ecdl.
Σούμα: δεν έχω καμιά ελπίδα έναντι κάποιου που είτε γιατί βρήκε "άκρη", είτε γιατί διείδε και το διεκδίκησε, έχει ώρες ως αναπληρωτής.
Μάταιος κόπος να το ελπίσω

 
Καθηγητής Αθμιας
27 Δεκ 2019 10:00

Με τις μετατάξεις από Αθμια σε Ββάθμια τι γίνεται; Θα διοριστούν νέοι σε ποια κενά; Αν δεν γίνει κινητικότητα εντός σε πραγματικά κενά που συμπληρώνεται με αναπληρωτές πως θα διορίσετε καινούριους και σε ποιες θέσεις; Πόσο ακόμα θα ταλαιπωρούνται όσοι επέλεξαν το λειτούργημα του εκπαιδευτικού εδώ και χρόνια και έδωσαν ΑΣΕΠ και διορίστηκαν και συνεχώς πληρώνουν νοίκια μετακινήσεις και πτυχία για να διδάσκουν με μισθό στα όρια της επιβίωσης; Προφανώς δεν θέλετε εκπαιδευτικούς αλλά εθελοντές με σκυμμένο το κεφάλι.

 
Απόστολος
27 Δεκ 2019 18:16

Ένα μεγάλο μπράβο στην Νίκη Κεραμέως και στην ΝΔ που συνεχίζει το έργο Γαβρόγλου και ΣΥΡΙΖΑ. Για μην μπαίνουμε καν στον κόπο να ψηφίζουμε πια. Κάνουν ότι θέλουν και είμαστε όλοι ήσυχοι.

 
Ελεύθερος
01 Ιαν 2020 21:31

@Αμερόληπτος
Εσύ καί ΟΛΟΙ όσοι προπαγανδίσατε υπέρ της ΝΔ προεκλογικώς είστε συνένοχοι. Σας είχαμε προειδοποιήσει οι σώφρονες ότι σε ΟΛΑ τα θέματα ισχύει η εξίσωση ΝΔ = ΣΥΡΙΖΑ με γραββάτες/ταγιέρ, αλλ' εκωφεύσατε!

 
Δεσποινα
02 Ιαν 2020 18:31

Η εκπαίδευση χρειάζεται νέους και με όρεξη εκπαιδευτικούς όχι κουρασμένους που απλώς θα μετρούν αντίστροφα για τη σύνταξη. Επίσης πουθενά δεν βλέπω με ποιο τρόπο κρίνεται η διδακτικη-παιδαγωγικη επάρκεια.

 
Νέοι αποφοιτοι
02 Ιαν 2020 20:08

Να μειωθούν άμεσα στο μισό οι θέσεις εισακτέων σε τμήματα Νηπιαγωγών και Δασκάλων, αυτό θα ήταν το πρώτο βήμα για την προστασία των μαθητών Λυκείου που τώρα αποφασίζουν σε ποια σχολή θα σπουδάσουν.

Επιπλέον, με τα σημερινά δεδομένα, οι πιο νέοι διοριστέοι θα είναι τουλάχιστον 35 ετών, για να έχουν συμπληρώσει τα μόρια από την προϋπηρεσία και να έχουν προλάβει να αποκτήσουν ένα μεταπτυχιακό.

Ομοίως και για τα δεκάδες διδακτορικά, που δίνονται απλώς για την "μοριοδότηση" και τη διεκδίκηση θέσης στελέχους

 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
03 Ιαν 2020 01:40

Καταρχήν καλή χρονιά σε όλους!!!!
Τελικά επειδή μάλλον δεν κατάλαβα καλά .... η προκήρυξη τουλάχιστον η 2ΓΕ δεν είναι για όλους;Ενισχύεται με κάποιον τρόπο αυτός που έχει προϋπηρεσία ή όχι;
Έτσι όπως τα διαβάζω ..... είναι για όλους τους πτυχιούχους και δεν αποκλείεται κάποιος που δεν έχει προϋπηρεσία. Ίσα ίσα νομίζω πως ευνοούνται οι βαθμοί πτυχίου τα μεταπτυχιακά οι πιστοποιήσεις Η/Υ οι ξένες γλώσσες κλπ προσόντα δηλαδή που συνήθως οι νεότεροι σε ηλικία έχουν.Κατάλαβα κάτι λάθος;

 
Εκπαιδευτική προϋπηρεσία
03 Ιαν 2020 19:12

Δίνει 120 μόρια (ανώτατο όριο) άρα ευνοούνται όσοι εργάζονται ως αναπληρωτές, που πολύ πιθανό να έχουν αποκτήσει και τις σχετικές πιστοποιήσεις, και ένα μεταπτυχιακό για τα τυπικά προσόντα.

 
Για καταργηση ν.γαβρογλου
28 Ιαν 2020 21:55

Κουβεντα

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean