Placeholder

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Η νέα προκήρυξη για το διορισμό εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης

Αιτήσεις από 15 Ιανουαρίου έως 3 Φεβρουαρίου-Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
Δημοσίευση: 24/12/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Προκήρυξη για  τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Με την προκήρυξη το ΑΣΕΠ καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73 και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου/ειδικοτήτων ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02, να υποβάλουν, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, για τον κλάδο/ειδικότητες ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02, για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των οικείων βαθμίδων εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 15 Ιανουαρίου, ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 3 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού/συμμετοχής, κατατάσσεται κατά κλάδο/ειδικότητα, και ανά μουσική ειδίκευση για τον κλάδο/ειδικότητες ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02, σε πίνακες κατάταξης (πίνακας Α ́- εκπαιδευτικών ΓΕ) κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των παρακάτω κριτηρίων (άρθρο 57 σε συνδυασμό με την παρ 4 του άρθρου 61 του ν.4589/2019):

Α1) Ως πτυχίο Α.Ε.Ι. νοείται το πτυχίο ιδρύματος του πανεπιστημιακού ή του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10), το γινόμενο των μονάδων που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του πτυχίου, με στρογγυλοποίηση στο δεύ- τερο δεκαδικό ψηφίο, με συντελεστή δύο μονάδων και πέντε δεκάτων της μονάδας (2,5) και με ανώτατο όριο τις είκοσι πέντε (25) μονάδες. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.

Α2) Ως δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. νοείται το πτυχίο το οποίο δεν αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού για τον κλάδο για τον οποίο τίθεται υποψηφιότητα.

Α4, Α5) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ή ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α ́) είκοσι (20) μονάδες.

 

Β) Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ́ της παρούσας. Μοριοδοτούνται μέχρι δύο ξένες γλώσσες ανά επίπεδο γλωσσομάθειας. Η γνώση περισσότερων των δύο (2) ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτείται. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος.

 

Γ9) Η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ́ του ΦΕΚ της παρούσας ή με την πιστοποίηση γνώσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α ́ επιπέδου τέσσερις (4) μονάδες.

Γ10) Όπου προβλέπεται η μοριοδότηση επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι. ή άλλο φορέα του δημόσιου τομέα που επο- πτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μοριοδοτείται μόνο μία (1) επιμόρφωση. Για τον υπολογισμό της διάρκειας πραγματοποίησης επιμορφωτικού προγράμματος ή σεμιναρίου λαμβάνονται υπόψη η ημερο- μηνία έναρξης και λήξης αυτού και εάν η διάρκεια τους είναι μικρότερη των επτά (7) μηνών δεν μοριοδοτούνται.

Δ11) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία: εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής: μία (1) μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες. Για τον υπολογισμό των μονάδων εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη η συνολική διάρκεια της πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α ́ 152), της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3762/2009 (Α ́ 75) και της παρ. 4 του άρθρου 23, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 6 και την παρ. 1.β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008, που έχει πραγμα- τοποιηθεί σε κλάδο της ίδιας εκπαιδευτικής κατηγορίας (ΠΕ) με τον κλάδο για τον οποίο τίθεται η υποψηφιότητα.

Ε12) Αριθμός τέκνων: τρεις (3) μονάδες για κάθε τέκνο ανήλικο για το οποίο ο υποψήφιος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ή άγαμο και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας ή σπουδάζει σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή σε ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και δεν έχει συ- μπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του.

Οι παροχές χορηγούνται σε γονέα ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία εί- ναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της ημεδαπής και αναγνωρισμένα εκπαιδευ- τικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.

Ε13) Αναπηρία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, ή τέκνου: το γινόμενο των μονάδων το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού αναπηρίας με συντελεστή τεσσάρων δεκάτων (0,4) της μονάδας. Σε περίπτωση αναπηρίας περισσότερων προσώπων του προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνεται υπόψη μόνο το ανώτερο ποσοστό αναπηρίας του ενός εξ αυτών. Η αναπηρία του υποψηφίου μοριοδοτείται, εφόσον δεν οφείλεται, κατά κανένα ποσοστό, σε ψυχικές παθήσεις.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι, που διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (παρ.3, άρθρο 54, ν. 4589/2019).

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων στον συνολικό βαθμό, προηγείται κατά σειρά ο υποψήφιος ο οποίος έχει περισσότερες μονάδες:

α) στα κοινωνικά κριτήρια, και αν και αυτές συμπίπτουν, ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο κρι- τήριο: αναπηρία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, ή τέκνου,

β) στα ακαδημαϊκά κριτήρια, και αν και αυτές συμπίπτουν, ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου,

γ) στο κριτήριο της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας.

Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επιλογή με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. κλήρωση
μεταξύ των ισοβαθμησάντων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ο κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και ειδικά προσόντα συμμετοχής και διορισμού βαθμολογείται με βάση τη μοριοδότηση των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 57 του ν.4589/2019.

Το Α.Σ.Ε.Π. καταρτίζει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης και απορριπτέων, οι οποίοι αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Α.Σ.Ε.Π. και του Υπουργείου Παι- δείας, και Θρησκευμάτων. Προς τον σκοπό αυτόν, το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να επικοινωνεί με χρήση τεχνολογιών πληρο- φορικής και επικοινωνιών με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να αναζητεί στοιχεία των υποψηφίων που βρίσκονται στην κατοχή του Υπουργείου αυτού και τα οποία επικαλούνται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. οι υποψήφιοι. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα προσόντα, κριτήρια/ιδιότητες δεν αποδεικνύονται με βάση τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ή εάν τα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν στις οικείες Δνσεις Εκ- παίδευσης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα, κριτήρια/ιδιότητες που δηλώνονται με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία. Επίσης προσόντα, κριτήρια/ιδιότητες τα οποία δεν θα δηλωθούν στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική), δεν θα ληφθούν υπόψη, ακόμη και αν υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά στις Διευ- θύνσεις Εκπαίδευσης.

Η κατάταξη των υποψήφιων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ πραγμα- τοποιείται στον Πίνακα Α ́ ανά μουσική ειδίκευση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ́).

Οι ανωτέρω προσωρινοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων καταρτίζονται από την Κεντρική Επιτροπή, που είναι αρμόδια για την τήρηση της όλης διαδικασίας και καταχωρίζονται στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www. asep.gr) και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr). Παράλληλα, το ΑΣΕΠ απο- στέλλει στον τύπο για δημοσίευση ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση.

Κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της, κατά τα ανωτέρω, καταχώρισής τους στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). Επιπλέον, η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώρι- ση στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ όσο και στη σχετική ανακοίνωση στον τύπο.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr) και στη δια- δρομή «Πολίτες-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες->Είσοδο Μέλους->Επιλογή->ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ»

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβό- λου (e-Παράβολο), επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www. asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυ- πο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ»), ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προ- θεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο. Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις και ελέγχει τη νομιμότητα των πινάκων κατάταξης υποψηφίων.

Ύστερα από τον έλεγχο των ενστάσεων, καταρτίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάτα- ξης, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την περίπτωση ιε ́ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (Α ́131).

Οι ανωτέρω πίνακες θα ισχύσουν για τα τρία σχολικά έτη που θα ακολουθήσουν τη λήξη του σχολικού έτους κατά το οποίο θα λάβει χώρα η δημοσίευση των τελικών αξιολογικών πινάκων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τη διάρκεια της ισχύος των τελικών αξιολογικών πινάκων, οι υποψήφιοι που θα ενταχθούν σε αυτούς μπο-
ρεί:

(α) να διορίζονται, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΓΕ της πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή

(β) να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί ΓΕ στην πρωτοβάθμια ή στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ενός (1) διδα- κτικού έτους.

Η ένταξη στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες δεν δημιουργεί δικαίωμα διορισμού ή πρόσληψης. Οι διορισμοί ή οι προσλήψεις θα πραγματοποιούνται, κατά την διάρκεια ισχύος των πινάκων, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, με βάση τη σειρά κατάταξης και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων, με τη διαδικασία των άρθρων 62 και 63 του ν. 4589/2019.

Κατά τη διάρκεια ισχύος τους, οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης δεν τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία.

Ετικέτες: 
ΑΣΕΠΔιορισμοι

Σχόλια (17)

 
Επετηρίδα
25 Δεκ 2019 02:43

Προϋπηρεσία έως 120 μονάδες δηλ ισούται με :Τρία διδακτορικά,έξι μεταπτυχιακά,δεκαπέντε άλλα πτυχία κλπ.Δηλαδή διορίζονται αποκλειστικά και μόνο οι έχοντες προϋπηρεσία σαν νέα επετηρίδα.Χαίρε Μητσοτάκη που προεκλογικά μιλούσες μόνο για διαγωνισμό ΑΣΕΠ.Θα έχεις την μοίρα του Τσίπρα.Ίδιος και απαράλλακτος μαζί του.

 
Qwerty
25 Δεκ 2019 08:02

Σοβιετικού τύπου κριτήρια συριζαϊκής εμπνεύσεως. Πολύτιμο βιβλιογραφικό τεκμήριο το σχετικό έγγραφο για αντιθετική παράθεση με ό,τι ισχύει σε ολόκληρο τον κόσμο για την επιλογή εκπαιδευτικών.

 
Πλατάρος Γιάννης
25 Δεκ 2019 11:12

Έχουμε ένα σοβαρό πολιτικό φάουλ της ηγεσίας του υπουργείου, που τρομοκρατηθηκε από τα συνδικάτα και δεν τροποποίησε τον νόμο Γαβρογλου.
*Ο νόμος αυτός, ίσως, θα επιτρέψει τον διορισμό 2-3 αριστων υποψηφίων χωρίς προϋπηρεσία.
*το 99,9% των διορισθησομένων, θα έχει τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσίας.
* Ο νόμος αυτός θα επιφέρει διορισμούς "άπαξ δια... εικοσαετίας".
* η παράσταση έλαβε τέλος για κάθε
είδους πτυχιούχο καθηγητικής σχολής, για τα επόμενα 30 χρόνια και για 150.000 πτυχιούχους χωρίς προϋπηρεσία, που θα γίνουν οι ήδη 120.000 τους επόμενους μήνες.
* οι νυν 120. 000 εν δυνάμει υποψήφιοι χωρίς προϋπηρεσία, πίστεψαν, ότι "θα έχουν μια ευκαιρία" Αυτό δεν διαψεύστηκε· έχουν μια στις...100.000(!)
* αν με πιθανότητα 95% (υποκειμενική) δεν διορίσει τελικά ΟΎΤΕ ΕΝΑΣ υποψήφιος χωρίς προϋπηρεσία, δημιουργούνται προϋποθέσεις ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ, για χαρακτηρισμό του νόμου ως αντισυνταγματικου. Δηλ. φωτογραφικού, όπως και είναι. Τις πολιτικές συνέπειες δεν θα τις εισπράξει ο Γαβρογλου ο οποίος στο κάτω κάτω, έχει ειδικότητα κτηθεισα εν τω υπουργείω σε σύνταξη αντισυνταγματική νόμων, αλλά η κυβέρνηση συνολικά. Συνταξιούχος συντάκτης αντισυνταγματικών νόμων που δεν έχουν πάρει "σύνταξη."
* θα μπορούσαν να παρεμβάλλουν έναν διαγωνισμό χωρίς παιδαγωγικά και χωρίς γνωστικό αντικείμενο, μόνο γενικών γνώσεων, για όλους, κοινό, με άριστα το 60, πολλαπλών επιλογών, χωρίς αρνητική βαθμολογία, με 60 ερωτήσεις, χωρίς φροντιστήρια κτλ. Για να γεφυρωθεί το χάσμα το χαοτικό, μεταξύ 120 επιστημονικων και 120 εμπειρικων. Και χωρίς να υπάρχει βάση επιτυχίας στο τεστ. Έτσι για να υπάρξει ελάχιστη συνέπεια μεταξύ εξαγγελιων και πράξεων.
Το υποτυπώδες τεστ που προτείνω θα περιεσωζε το κύρος του κλάδου και θα έκανε ένα κλικ στην επαγγελματική του ανάπτυξη. Αντί για κλικ, θα μπορούσε και άλμα, αν είχαμε κανονικό συνδικαλισμό. Τώρα όμως θα εισπράξουμε ίσως και τα επιχειρα: Κανένας διορισμός τα επόμενα 20 χρόνια. Ακόμα και τα οποία κενά "μονίμως έκτακτα" θα καλύπτονται στο μέλλον με μετατάξεις προσωπικού που θα περισσεύει σε άλλα υπουργεία που θα τα πλήξει ευθέως η νέα τεχνολογία, μέχρι να συνταξιοδοτηθουν οι μετατασσόμενοι . Όλοι ένα πτυχίο θα το έχουν... Οι τράπεζες και οι ΔΟΥ, ήταν μονάχα η αρχή. Όλο το Δημόσιο θα συρρικνωθεί.
Οι νέοι πτυχιούχοι, καλά θα κάνουν να ξεσκονιζουν τα αγγλικά τους και να βγάλουν διαβατήριο...

 
Ιδιωτικη εκπαιδευση
25 Δεκ 2019 11:57

Η πολυετης διδακτικη προυπηρεσια σε ιδιωτικο σχολειο αναγνωριζεται ως κριτηριο καταταξης στον πινακα; Ελπιζω να εχει ληφθει μεριμνα για την ομαδα αυτη των εκπαιδευτικων.

 
Και εδώ ψέματα;
25 Δεκ 2019 12:26

Διαγωνισμό ΑΣΕΠ υποσχέθηκε δημόσια ο Μητσοτάκης πριν τις εκλογές.Σοβιετική επετηρίδα εφαρμόζει στην τελευταία μαρξιστική χώρα της Ευρώπης.Ο γιος πρωθυπουργού ,με αδερφή τ.υπουργό και πολιτικό,ανηψιό δήμαρχο της πρωτεύουσας και μελλοντικό αρχηγό της ΝΔ,όπως συνηθίζεται,και ίσως πρωθυπουργό θα περιμένατε κάτι καλύτερο από την μιζέρια του τίποτα;Κοινωνικά επιδόματα χωρίς επενδύσεις,μείωση φόρων χωρίς ανάπτυξη,οι Σκοπιανοί δεν εφαρμόζουν ούτε γράμμα από την συμφωνία και κάνουν πως δεν βλέπουν,βαριά εγκληματικότητα ανεξέλεγκτη,τα σύνορα είναι ιδεατά και όποιος θέλει μπαίνει,ετοιμάζεται για παράδοση του δικού μας πλούτου σαν συνδιαχείριση με αυτούς που δεν τους ανήκουν.ΝΔ θέλατε και μια πολιτική οικογένεια που μισθοδοτείται από πριν από τον πόλεμο από το δημόσιο ταμείο;Απολαύστε τους.Δικοί σας.

 
ΗΡΕΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
25 Δεκ 2019 12:27

ΕΥΝΟΗΤΕΣ ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. ΦΟΒΑΜΑΙ ΟΤΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ( ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΥΡΙΩΣ)...ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ....

ΝΕΟΣ ΕΥΠΑΤΡΙΔΗΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γέρασε ἀνάμεσα στΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΝΕΧΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΤΑ AΓΧΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ .
TH NYXΤΑ ΠΕΡΙΠΟΛΟΥΣΕ ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΥΦΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΉΣ
ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟΥΣ ΟΜΟΙΟΥΣ ΤΟΥ
ΤΟΥ ΑΡΕΣΑΝ ΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ, ΤΑ ΜΟΝΑΧΙΚΑ ΣΟΚΑΚΙΑ...
ΕΙΔΕ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΟΙΩΘΕ ΠΙΑ...
ΤΟΥ ΑΡΕΣΕ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΗ ΝΥΧΤΑ
ΘΥΜΑ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΛΗΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΕΧΤΡΩΝ...
ΕΝΑ ΤΟΝ ΤΡΟΜΑΖΕ ΠΙΟ ΠΟΛΥ
ΜΗΝ ΕΡΘΕΙ ὁ καιρὸς καὶ τὸν σπαράξουν τὰ σκυλιά
ΑΥΤΟΝ ΕΝΑΝ ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΘΥΣΙΕΣ...

 
Κων.Ντελ.
25 Δεκ 2019 13:18

Θα ήθελα να δει το Υπουργείο την περίπτωση των μουσικών ΤΕ16 που έχουν μεγάλη προϋπηρεσία και που δυστυχώς, αν και ήταν σε λίστες που ήταν να διοριστούν (τριανταμηνιτες...και με πολύ μεγαλύτερη ακόμα προϋπηρεσία) έχουν μείνει αδιοριστοι...τι θα γίνουν αυτοί οι συνάδελφοι; Έχουν οικογένειες και έχουν μείνει άνεργοι σε μεγάλες πια ηλικίες...έχουν μείνει στους πέντε δρόμους αυτοί οι άνθρωποι...τι σκοπεύει το Υπουργείο να τους κάνει; Και γω έχω πολύ αυξημένα τυπικά προσόντα σε σχέση με τους συναδέλφους του κλάδου μου, δεν είπα ποτέ όμως να διοριστούμε μόνο εμείς με τα αυξημένα προσόντα και οι υπόλοιποι του κλάδου μου να καταστραφούν. Τι πράγματα είναι αυτά;

 
Η αριστεία της επετηρίδας του Μητσοτάκη
25 Δεκ 2019 13:28

Αριστεία είναι η επετηρίδα που σαρώνει όλα τα προσόντα.Αριστεία είναι οι αιώνιες παρατάσεις θητειών.Αριστεια είναι η απραξία της Κεραμέως.Αριστεία είναι να εφαρμόζεις όλους τους νόμους της προηγούμενης κυβέρνησης χωρίς να μπορείς να προσθέσεις τίποτα δικό σου.Αυτή είναι η πολυσυλλεκτική ΝΔ των αρίστων όπου κυριαρχούν οι μεταγραφές υπουργών ,ΓΓ υπουργείων,προέδρων ΔΕΚΟ κλπ που δεν ψηφίστηκαν από κανέναν κατέχουν όμως πολιτικές θέσεις.

 
Ερτ
25 Δεκ 2019 15:08

Πλατάρος για υπουργός τώρα,χειροκροτώ όρθιος!

 
πανος
25 Δεκ 2019 15:11

για να γεμίσουν οι σχολικές αίθουσες: ο τότε διορισμός των πολυτέκνων στην εκπαίδευση ήταν ΜΕΓΑ ΚΙΝΗΤΡΟ για πολλούς οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την τότε εγκύκλιο και από το 2004-2010 διορίστηκαν πάνω από 4500 και απέδωσαν στο ΕΘΝΟΣ ανάλογες και παραπάνω γεννήσεις.

να διορισθούν άμεσα όλοι εκείνοι οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί που πίστεψαν στη συνέχεια και στη συνέπεια της πολιτείας,απέκτησαν 4ο και πλέον τέκνο αλλά δεν πρόλαβαν να διορισθούν το 2010 ελέω Διαμαντοπούλου....

Να καθιερωθεί για τις πάσης φύσεως προσλήψεις των εκπαιδευτικών όπως το 20% προέρχεται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων, όπως ισχύει για τις προσλήψεις όλων των άλλων Υπουργείων (άρθρο 1 παρ. 3 περ. δ και άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 3454/2006) προηγουμένων στις τοποθετήσεις των πολυτέκνων γονέων, που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα μέχρι και το 2011, αφού αυτοί είχαν αδικηθεί. Το μέτρο δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, αφού διορισμοί στην εκπαίδευση θα γίνονται.

 
panagiotis
25 Δεκ 2019 15:15

αυτός ο νόμος είναι του Σύριζα και τον εφαρμόζετε κι εσείς.δεν είχατε δικό σας πρόγραμμα για εφαρμογή αφότου αναλάβατε τη διακυβέρνηση του κράτους; αφου ο διορισμός των πολυτέκνων απέδωσε τα μέγιστα στην εκπαίδευση γεμίζοντας τις σχολικές αίθουσες από ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ, τι περιμένετε και δεν το εφαρμόζετε (η ΝΔ τον είχε εφαρμόσει)!!

 
Έτοιμοι
25 Δεκ 2019 16:25

Ευτυχώς που ήταν έτοιμοι να κυβερνήσουν!!! Εφαρμόζουν πλήρως τους νόμους που καταψήφισαν ως αντιπολίτευση και ταυτόχρονα κοροϊδεύουν κατάμουτρα χιλιάδες που πίστεψαν σ αυτούς για να αλλάξει ο απαράδεκτος νόμος της επετηρίδας και των εκπαιδευτικών από ιδιωτικά σχολεία. Αυτή είναι η αριστεία κ. Μητσοτάκη; Ντροπή και αίσχος. Θα πληρώσεις ακριβά τις κωλοτούμπες όπως ο προηγούμενος. Θα έρθει γρήγορα η σειρά σου.

 
Αναπληρωτές
25 Δεκ 2019 17:48

Βέβαια, αυτό δε σημαίνει ότι δεν θα διοριστούν και ορισμένοι νέοι συνάδελφοι, έως 35-40 ετών, με προϋπηρεσία και μεταπτυχιακά

Με κάποιο τρόπο πρέπει να αξιοποιηθούν οι χιλιάδες αναπληρωτές, αυτό είναι το νόημα της νομοθεσίας και δεν μπορούν να προχωρήσουμε σε γραπτό διαγωνισμό φροντιστηριακού τύπου.

Αναγκαστικά δημιουργήθηκε μια επετηρίδα νέου τύπου, ποιος δεν το περιμένε στο σημείο που φτάσαμε - 10 χρόνια χωρίς διορισμούς, σε καθεστώς οικονομικής ύφεσης.

Το θέμα είναι ότι πάλι οι θέσεις είναι ελάχιστες, λιγότερες από 1.000

 
ΝΠ
25 Δεκ 2019 18:09

Τουλάχιστον θα επαναφέρουν τη διπλή μοριοδότηση των δυσπρόσιτων πριν την υποβολή των αιτήσεων; Και μέχρι πότε θα προσμετρηθούν τα μόρια της προϋπηρεσίας για όσους εργάστηκαν και την περσινή αλλα εργάζονται και τη φετινή χρονιά;

 
Αριστεία και διδασκαλία
25 Δεκ 2019 18:37

Καθηγητές στο σχολείο θα είναι, μην υπερβάλλουμε ότι πρέπει να έχουν δύο διδακτορικά. Για ποιο λόγο, πόσα πρότυπα σχολεία λειτουργούν; Έχει ξεφύγει η κατάσταση λόγω της ανεργίας και της συρρίκνωσης του μαθητικού πληθυσμού και απλώς συσσωρεύονται τίτλοι σπουδών για τη μοριοδότηση. Σε ένα τυπικό Γυμνάσιο και Λύκειο το πολύ ένα μεταπτυχιακό να χρειάζεται. Τα διδακτορικά είναι για τους ελάχιστους που θα γίνουν διευθυντές ή στελέχη.

Πλέον, μετά το 2000, χιλιάδες έχουν πτυχίο και οι περισσότεροι αποκτούν και ένα μεταπτυχιακό και επιπλέον πιστοποιήσεις, δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία αυτά στο κλίμα μιας πραγματικής σχολικής τάξης.

Θα δοθεί μια ευκαιρία το 2020 να διοριστούν οι αναπληρωτές που υπηρετούσαν τόσα χρόνια σε όλη την Ελλάδα, αλλά και πάλι είναι δεδομένο ότι θα συρρικνωθεί ο κλάδος.

Πόσοι εισάγονται κάθε χρόνο σε Παιδαγωγικά Τμήματα (Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί); Γιατί δε μειώνονται άμεσα στο μισό;

Για τις σχολές της Δευτεροβάθμιας, απλώς θα κατευθυνθούν αλλού. Η εργασία ως παιδαγωγοί πλέον είναι κλειστή επιλογή.

 
νικολετα
26 Δεκ 2019 08:47

δεν εχω καταλαβει, προκειται για μονιμους διορισμους; γιατι στο τελος κατι διαβασα για τριετια....

 
Γιώργος
27 Δεκ 2019 18:56

Όλοι εσείς που διαμαρτυρεστε για τον Μητσοτάκη: Δεν τον ξέρατε; Δεν τον είχατε δει αυτόν και την παράταξή του τόσα χρόνια; Πιστέψατε τα κανάλια ότι πρόκειται για παρθενογέννηση. Ας προσέχατε λοιπόν.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean