Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Σύμφωνα συνεργασίας Πανεπιστημίων διασύνδεσης της αγοράς εργασίας με τον ακαδημαϊκό χώρο

Δημοσίευση: 24/01/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σύμφωνα συνεργασίας επεξεργάζονται  μεγάλα Πανεπιστήμια της χώρας, όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Πατρών, Πειραιώς και Ιωαννίνων, ώστε να επιτευχθεί η διασύνδεση της αγοράς εργασίας με τον ακαδημαϊκό χώρο, μέσω:

α) της συνδιοργάνωσης κοινών δράσεων εκπαίδευσης-κατάρτισης,

β)της υποβολής από κοινού και της συνδιεκδίκησης ανταγωνιστικών προτάσεων προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας με στόχο τη δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος εργασίας αλλά και επενδύσεων.

Τα παραπάνω ανακοίνωσε στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, ενώ παράλληλα σημειώνει τα εξής:

Α. Ένας από τους στρατηγικούς στόχους και σκοπούς της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία του Υπουργείου μας είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός, η προώθηση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση πολιτικών στον τομέα της αγοράς εργασίας. Στις αρμοδιότητές της εμπίπτουν, μεταξύ άλλων, η διαμόρφωση της κατάλληλης δημόσιας πολιτικής για την ανάσχεση της διαρροής των εργαζομένων και επιστημόνων σε τρίτες χώρες και η λήψη μέτρων πολιτικής για την προσαρμογή των εργαζομένων στο νέο τεχνολογικό και οικονομικό περιβάλλον [ΠΔ 134/2017 (ΦΕΚ Α ́168)].

Β. Στο παραπάνω κανονιστικό πλαίσιο, η Γενική Διεύθυνση, από τον Απρίλιο του 2019, δημιούργησε και ανέπτυξε την εθνική, διυπουργική και διεπιστημονική πρωτοβουλία «REBRAIN GREECE» για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας και την ανάσχεση του brain drain. Στην προσπάθεια συνεργούν και συνδράμουν μια σειρά στελεχών από Υπουργεία, δημόσιους φορείς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ΟΤΑ, μια σειρά άλλων οργανισμών αλλά και εκπρόσωποι από τα ινστιτούτα των κοινωνικών εταίρων. Είναι δε η πρώτη φορά, που σε αυτόν τον τομέα επιχειρείται εθνικά η σύμπραξη και η συνέργεια Υπουργείων, Ερευνητικών Ινστιτούτων, Πανεπιστημίων, ΟΤΑ, Διεθνών Ερευνητικών Φορέων, και μια σειρά άλλων οργανισμών. Σκοπός αυτής της σύμπραξης είναι τα προτεινόμενα προγράμματα δράσης να είναι στοχευμένα, να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και να συντελούν στην δημιουργία περιβάλλοντος επενδύσεων και ανάπτυξης.

Γ. Η Πρωτοβουλία «REBRAIN GREECE» προωθεί μια σειρά παρεμβάσεων υψηλής καινοτομίας, οι οποίες αξιοποιούν στο έπακρο το πρωτοποριακό εργαλείο του Μηχανισμού Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας, διεθνώς βραβευμένο μεθοδολογικό, επιστημονικό και αναλυτικό εργαλείο. Οι παρεμβάσεις, όπως ανακοινώθηκαν, είναι οι ακόλουθες:

Ι) Η πρωτοβουλία σχεδιάζεται να λάβει θεσμική υπόσταση, με τη μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, με το όνομα REBRAIN GREECE: Κέντρο Συλλογικής Τεχνογνωσίας για την Αγορά Εργασίας. Ένας συμβουλευτικός, ευέλικτος και χωρίς κόστος θεσμός στο Υπουργείο Εργασίας, χωρίς αμοιβή για τα στελέχη του, χωρίς τη δημιουργία άλλων θέσεων εργασίας, καθώς αυτά θα δραστηριοποιούνται παράλληλα με τα καθήκοντά τους στο Υπουργείο. Η πρωτοβουλία εντάσσεται πλέον κάτω από την ομπρέλα του Νομικού Προσώπου.

II)Το REBRAIN GREECE ως πρωτοβουλία, υπό τη νέα του μορφή, μεταφέρεται σε περιβάλλον ψηφιακής πλατφόρμας REBRAIN GREECE, ώστε να μπορεί να εκτελεί τις λειτουργίες της και με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, με μικρότερο κόστος, μεγαλύτερο εύρος ανάλυσης. Επιπλέον, η πλατφόρμα θα λειτουργήσει ως χώρος ψηφιακών διαγωνισμών για ζητήματα εθνικής εμβέλειας/σημασίας, όπου ομάδες επιστημόνων, εμπειρογνώμονες ή ομάδες αυτών θα συμμετέχουν με υποβολή συγκεκριμένων τεχνικών προτάσεων σε διαδικασία αξιολόγησης από υψηλού επιπέδου επιτροπή. Θα αποτελέσει, επιπλέον, τον χώρο καταγραφής και σύζευξης των Ελλήνων που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να στελεχώσουν εξειδικευμένες ειδικότητες και επαγγέλματα που τώρα είναι ακάλυπτες.

ΙΙΙ) Αdvanced Skills 4 Women: Αφορά ευαίσθητες πληθυσμιακές κατηγορίες, όπως γυναίκες νέες άνεργες με υψηλά προσόντα, οι οποίες δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση από την ανεργία, κατηγορίες της οποίας θα εκπαιδευτούν και θα εργαστούν στην ανάλυση και ερμηνεία των στοιχείων και στις εφαρμογές δεδομένων ανοικτού κώδικα ώστε να αναπτύξουν κατά την απασχόλησή τους σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς πραγματικό χαρτοφυλάκιο και ως αποτέλεσμα προστιθέμενης αξίας για τις επιχειρήσεις. Η δράση ενσωματώνει την τεχνολογία ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων και ψηφιακές εφαρμογές απεικόνισης δεδομένων, ώστε να μπορούμε να ερμηνεύουμε καλύτερα τα δεδομένα της αγοράς, για να σχεδιάζουμε πιο ωφέλιμες δράσεις για ανέργους και εργαζόμενους.

ΙV) AGRODIGITAL ENTREPRENNEUSHIP: Αφορά άνεργους νέες/νέους που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα (αγροδιατροφή) που θέλουν να αποκτήσουν επιχειρηματικές γνώσεις μέσω ψηφιακών εργαλείων κα μεθόδων. Εισάγεται σταδιακά και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης με συστήματα καταγραφής και πρόβλεψης της πορείας της κάθε καλλιέργειας και της δυνατότητας παρακολούθησης από κινητές συσκευές από απόσταση.

V) Dig_Circular: Σχετίζεται με το διεθνούς εμβέλειας ζήτημα της κυκλικής οικονομίας, εμπλέκοντας άνεργους τεχνικών επαγγελμάτων και κλάδων συναφών με τη κυκλική οικονομία, μέσω της εκπαίδευσης και εργασίας τους σε ψηφιακές μεθόδους προσέγγισης και εκσυγχρονισμού του τρόπου εργασίας των ωφελούμενων.

VΙ) OPEN MALLS: αναβάθμιση των δεξιοτήτων ανέργων ανθρώπων σε ψηφιακά εργαλεία όπως το digital marketing, to content & brand management για την ενίσχυση των προς συγκρότηση «ανοικτών κέντρων εμπορίου» των ΠΜΕ/ΜΜΕ σε συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους λογίζεται από το Υπουργείο ως μία σύγχρονη αλλά πολύ απτή δράση ενίσχυσης και των δύο εμπλεκόμενων μερών. Έτσι, θα μπορούσαν πολλοί πρώην άνεργοι, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία για την ερμηνεία των δεδομένων, να μετατραπούν σε κομβικούς επιχειρηματικούς συμβούλους των εν λόγω ΠΜΕ/ΜΜΕ.

VIΙ) Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Χειριστών Μηχανημάτων: Aφορά τους ήδη εργαζόμενους σε πιο τεχνικά επαγγέλματα και δεξιότητες, όπως αυτή της αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων των χειριστών μηχανημάτων. Η δράση αυτή μάλιστα συναρτάται με μια επαγγελματική κατηγορία 128.000 πολιτών. Από την παρουσίαση της σχετικής δράσης προέκυψε και η καινοτομία του 1ου Εξομοιωτή Εκπαίδευσης στα Βαλκάνια για τους χειριστές μηχανημάτων.

Σχόλια (1)

 
εκλογεςςςςςςςςς
25 Ιαν 2020 17:51

Κύριε βούτση όλα αυτα που λέτε..μας τα λεγάτε πριν τις εκλογές..συνεχιζετε πολιτικη συριζα...η μεταδευτεροβαθμια επαγγελματική καταρτιση δεν εχει επαγγελματικά δικαιωματα και μας μιλάτε για εξομοιωτες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ