ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Εγκύκλιος: Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)

Δημοσίευση: 07/02/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εγκύκλιο που ορίζει τις διαδικασίες εκπαιδευτικών επισκέψεων και επιμορφωτικών δράσεων  στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) για το σχολικό έτος 2019-20, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Ειιδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) της επικράτειας (συν. Α) δύνανται να υποβάλουν αίτημα επίσκεψης (συν. Δ) για παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων:

α) Οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν εγκεκριμένα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ), όπως αυτά περιγράφονται στην με αρ. πρωτ. 190790/Δ7/04-12-2019 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Σχεδιασμός και Υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων ( ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ ), για το σχολικό έτος 2019-2020». Η αίτηση υποβάλλεται από τον/την Συντονιστή/στρια του κάθε Προγράμματος και στον/στην Υπεύθυνο/η ΠΕ ή ΑΥ ή ΠΘ ή ΣΔ των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, ανάλογα με το θεματικό περιεχόμενο του εγκεκριμένου προγράμματος.

Βασικό κριτήριο για την επιλογή του ΚΠΕ από τους εκπαιδευτικούς αποτελεί η συνάφεια του προγράμματος που εκπονούν με τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ, το οποίο αιτούνται να επισκεφθούν.

β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν την εποπτεία και την ευθύνη υλοποίησης Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο υποβάλλουν αίτηση σε ΚΠΕ της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και η εκπαιδευτική επίσκεψη δεν μπορεί να είναι άνω της μίας ημέρας. Η επιλογή των σχολικών μονάδων που θα επισκεφθούν κάποιο ΚΠΕ θα βασίζεται στη συνάφεια του θέματος της Ερευνητικής Εργασίας με τα υλοποιούμενα προγράμματα του ΚΠΕ και θα αποφασίζεται από την Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ.

Σε κάθε περίπτωση, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις που αφορούν Ερευνητικές Εργασίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 30% των εκπαιδευτικών επισκέψεων που δέχεται το ΚΠΕ.

γ) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) υποβάλλουν αίτηση σε ΚΠΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όπου ανήκει η Δομή. Λόγω της ιδιαιτερότητας της λειτουργίας των ΔΥΕΠ, ειδικά για τις δομές αυτές, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) η εκπόνηση προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων δεν αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης εκπαιδευτικής επίσκεψης (μονοήμερης ή πολυήμερης),

β) τα ΚΠΕ σε συνεννόηση με τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων διευκολύνουν την εκπαιδευτική επίσκεψη με προσαρμογή του ωραρίου της επίσκεψης στο ωρολόγιο πρόγραμμα των ΔΥΕΠ,

γ) οι αιτήσεις για εκπαιδευτική επίσκεψη σε ΚΠΕ, ειδικά για τις ΔΥΕΠ, μπορούν να κατατεθούν και μετά τη λήξη των προθεσμιών και θα εξετασθούν κατά περίπτωση και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του ΚΠΕ.

1.2 Ενέργειες Σχολικών Μονάδων, Υπευθύνων και ΚΠΕ - Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων διαδικασιών για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ΚΠΕ

1.2.1 Ενέργειες σχολικών μονάδων

Οι σχολικές μονάδες για κάθε πρόγραμμα που εκπονούν έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση επίσκεψης σε δύο (2) ΚΠΕ. Συνεπώς, οι επισκέψεις που μπορεί να πραγματοποιήσει κάθε σχολική μονάδα, στο πλαίσιο κάθε προγράμματος, είναι δύο (2): μία (1) επίσκεψη σε ΚΠΕ εντός εμβέλειας όπου ανήκει το σχολείο και μία (1) σε ΚΠΕ εκτός εμβέλειας. Για το τρέχον σχολικό έτος οι νομοί εμβέλειας των ΚΠΕ παραμένουν οι ίδιοι (βλ. έγγραφο 154927/Γ7/7-12-2010).

Ειδικότερα:

α) για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι επισκέψεις των σχολικών ομάδων της μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι 10 ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων και υλοποιούνται σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 της με αρ. πρωτ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017),

β) για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, οι ενδιαφερόμενες σχολικές ομάδες μπορούν να πραγματοποιούν επισκέψεις μέχρι και τις 10 Ιουνίου. Υλοποιούνται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 16 του Π.Δ. 79/2017 (109Α’) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και περιλαμβάνονται στις 9 διδακτικές επισκέψεις.

1.2.2 Ενέργειες Υπευθύνων (ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ ή ΣΔ)

Συγκεντρώνουν τα αιτήματα των σχολικών μονάδων και καταρτίζουν σχετικό πίνακα με τις σχολικές μονάδες που αιτούνται εκπαιδευτικών επισκέψεων, λαμβάνοντας υπόψη

(αα) τη συνάφεια του προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων που υλοποιούν με το προσφερόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ και (ββ) τη συχνότητα εκπαιδευτικών επισκέψεων της ίδιας σχολικής μονάδας σε ΚΠΕ, δίνοντας προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες με χαμηλή συχνότητα επισκέψεων σε ΚΠΕ της χώρας.

β) Μεριμνούν για τη διαβίβαση των σχετικών αιτημάτων στα ΚΠΕ μέσω των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, παρέχοντας σε αυτά τα παρακάτω πληροφοριακά στοιχεία:

1.2.3 Ενέργειες των ΚΠΕ

α) Τα ΚΠΕ, βάσει των πινάκων που τους έχουν αποσταλεί, επιλέγουν και καλούν τα σχολεία, σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 1.2.2 και αναρτούν στις ιστοσελίδες τους τις τελικές καταστάσεις των σχολικών ομάδων που έχουν εντάξει στον προγραμματισμό τους για επίσκεψη στο ΚΠΕ. Η διακίνηση δε των εγγράφων των ΚΠΕ προς τις σχολικές μονάδες γίνεται μόνο μέσω των Υπευθύνων (ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ ή ΣΔ).

β) Διαβιβάζουν το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών επισκέψεων στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΙΘ προς έγκριση, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στους Υπεύθυνους ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ ή Σχολικών Δραστηριοτήτων, 20 ημέρες πριν την πρώτη επίσκεψη.

1.2.4 Χρονοδιάγραμμα ενεργειών

α) Έως τις 21/02/2020 οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων που υλοποιούν με τους μαθητές τους προγράμματα ΠΕ,ΑΥ,ΠΘ καταθέτουν στους αρμόδιους Υπεύθυνους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αίτηση παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος σε ΚΠΕ. Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί που εκπονούν Ερευνητικές Εργασίες καταθέτουν αίτηση στο ΚΠΕ που ενδιαφέρονται να επισκεφθούν.

β) Έως τις 27/02/2020 οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης διαβιβάζουν στα ΚΠΕ τους πίνακες με τις αιτήσεις των σχολικών ομάδων για παρακολούθηση προγράμματος του ΚΠΕ.

γ) Έως τις 09/03/2020 τα ΚΠΕ, κατόπιν επικοινωνίας με τις ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες, καταρτίζουν το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών επισκέψεων που πρόκειται να δεχθούν.

Σημειώνεται ότι δε θα γίνονται δεκτές από τα ΚΠΕ (αα) εκπρόθεσμες καταστάσεις από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ββ) μεμονωμένες αιτήσεις από τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων, ακόμη και αν πληρούν όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

2. Επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, προσανατολισμένα στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, εκτός από την προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τις άλλες δραστηριότητές τους, εκπληρώνουν την αποστολή τους και μέσω της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

2.1 Σχεδιασμός και οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων των ΚΠΕ

Κάθε ΚΠΕ διοργανώνει επιμορφωτικές δράσεις για τους εκπαιδευτικούς (σεμινάρια, ημερίδες κ.ά.) με περιεχόμενο:

- εισαγωγικό σε θέματα αειφορίας, για εκπαιδευτικούς που δεν έχουν προηγούμενη επιμόρφωση,
- θεματικό, για εκπαιδευτικούς με επιμόρφωση σε σχετική με την αειφορία θεματολογία.

Οι εν λόγω επιμορφωτικές δράσεις διοργανώνονται από τα ΚΠΕ σε συνεργασία με τα οικεία ΠΕΚΕΣ και δύνανται να υλοποιηθούν από:

α) τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας εκάστου ΚΠΕ,

β) τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας κάθε ΚΠΕ σε συνεργασία με άλλα ΚΠΕ της ίδιας ή άλλης Περιφέρειας, γ) τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας κάθε ΚΠΕ σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ ή ΣΔ των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Ενοτήτων εμβέλειάς του. Οι ως άνω Υπεύθυνοι μεριμνούν για την επιλογή των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν και συναποφασίζουν με την Π.Ο. του ΚΠΕ για τη θεματολογία και το πρόγραμμα του κάθε σεμιναρίου.

Σημειώνεται ότι (α) σε κάθε επιμορφωτική δράση ο αριθμός των συνεργαζόμενων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης δεν μπορεί να ξεπερνά τις έξι (6) και, κατά περίπτωση, μπορεί να φθάσει στις οκτώ (8) και (β) καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων εξετάσεων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ, καθώς και των απολυτηρίων και προαγωγικών εξετάσεων Γυμνασίων – Λυκείων οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν μπορούν να συμμετέχουν σε σεμινάρια των ΚΠΕ.

2.2 Σεμινάρια δικτύων που συντονίζονται από ΚΠΕ

Στο πλαίσιο των εθνικών, των περιφερειακών και τοπικών δικτύων που συντονίζονται από τα ΚΠΕ και σε ό,τι αφορά τη διοργάνωση σχετικών επιμορφωτικών σεμιναρίων ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Κάθε ΚΠΕ, σε συνεργασία με το οικείο ΠΕΚΕΣ, δύναται να σχεδιάζει και να υλοποιεί ένα επιμορφωτικό σεμινάριο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους για ένα Εθνικό Δίκτυο το οποίο συντονίζει και μπορεί να συνδιοργανωθεί από το συντονιστικό ΚΠΕ με ένα ακόμη ΚΠΕ που συμμετέχει στο δίκτυο, με την προϋπόθεση ότι θα υλοποιηθεί στην έδρα του συνεργαζόμενου ΚΠΕ. Στο εν λόγω σεμινάριο, από το συντονιστικό ΚΠΕ δύνανται να συμμετάσχουν έως και τρία (3) μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του.

2. Στο πλαίσιο των Περιφερειακών και Τοπικών Δικτύων μπορεί να διοργανωθεί μία επιμορφωτική δράση για κάθε δίκτυο.

3. Οιδαπάνεςπουτυχόνπροκύπτουνκατάτηνοργάνωση/διεξαγωγήτωνσεμιναρίωνκαλύπτονταιαπότα Τεχνικά Δελτία των ΚΠΕ για τους παρακάτω συμμετέχοντες (εφόσον έχουν εισήγηση ή υλοποιούν εργαστήριο), ως εξής:

α) μέχρι τέσσερα (4) συνεργαζόμενα ΚΠΕ (δύο μέλη από κάθε ΚΠΕ) και επιπλέον τα μέλη ΚΠΕ που συμμετέχουν στη Συντονιστική Επιτροπή,

β) μέχρι τέσσερις (4) Υπεύθυνοι ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ ή ΣΔ, οι οποίοι είναι μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ή έχουν στην αρμοδιότητά τους σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο Δίκτυο,

γ) τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, τακτικά ή αναπληρωματικά, που δεν ανήκουν στις δύο παραπάνω κατηγορίες (Πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι φορέων κ.ά.).

Επισημαίνεται ότι παράλληλα με το σεμινάριο επιμόρφωσης ενός δικτύου γίνεται και η συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, εάν υπάρχει κώλυμα συμμετοχής κάποιου τακτικού μέλους, το αντικαθιστά ένα από τα αναπληρωματικά μέλη.

2.3 Γενικές οδηγίες

α) Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών σε σεμινάρια των ΚΠΕ κατατίθενται στους Υπευθύνους ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ ή ΣΔ των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου. Τα ΚΠΕ θα πρέπει να διαβιβάζουν το αίτημα για την έγκριση του σεμιναρίου στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ, τουλάχιστον 20 (είκοσι) ημέρες πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής.

β) Για να είναι δυνατή και χωρίς καθυστερήσεις η διεκπεραίωση των αιτημάτων και η αποπληρωμή των εξόδων, τα έγγραφα για την έγκριση του σεμιναρίου θα πρέπει να περιλαμβάνουν ακριβείς πίνακες των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στους οποίους θα αναγράφονται (αα) το ονοματεπώνυμο, (ββ) η ειδικότητα, (γγ) ο αριθμός μητρώου του εκπαιδευτικού, (δδ) το σχολείο και (εε) το τηλέφωνο/e-mail του εκπαιδευτικού.

Ειδικά για τους συμμετέχοντες δημοσίους υπαλλήλους στους οποίους καλύπτεται μετακίνηση ή/και διαμονή, ισχύουν τα παρακάτω (βάσει του Ν. 4336/2015, άρθρο 4 και 10, ΦΕΚ 94A/14-08-2015):

1. Για κάθε μετακινούμενο (μέλος του ΚΠΕ, εκπαιδευτικό, ή εξωτερικό συνεργάτη κλπ.) θα πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία: ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθμός μητρώου του εκπαιδευτικού, κλάδος ή ειδικότητα, ημερομηνία αναχώρησης, έναρξης και λήξης των εργασιών, και επιστροφής, ο αριθμός των ημερών και των διανυκτερεύσεων, η πλήρης και σαφής αιτιολογία της μετακίνησης, ο τόπος και το μέσο μεταφοράς, καθώς και το ποσό της εκτιμώμενης δαπάνης.

2. Έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται μόνο όταν: η απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου είναι μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον αυτός κινείται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο. Για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί, όταν η απόσταση είναι μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια. Αν η μετακίνηση λαμβάνει χώρα και στην ηπειρωτική και νησιωτική χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα.

γ) Στα αιτήματα της έγκρισης επιμορφωτικών δράσεων και όπου προβλέπεται συμμετοχή μελών άλλου ΚΠΕ, θα πρέπει να αναγράφονται και τα ποσά που θα διαθέσει το κάθε ΚΠΕ από το δικό του Τεχνικό Δελτίο για τα συνολικά έξοδα συμμετοχής των μελών του.

Ο αριθμός των μελών ΚΠΕ (εξαιρουμένων των μελών του ΚΠΕ που κάνει τη διοργάνωση), Υπευθύνων ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ ή Σχολικών Δραστηριοτήτων και γενικότερα των εισηγητών, δεν πρέπει να ξεπερνά το 20% του συνολικού αριθμού των επιμορφούμενων σε κάθε δράση.

δ) Έξοδα μετακίνησης θα καλύπτονται μόνο στους εισηγητές. Τα μέλη των Π.Ο. των ΚΠΕ μπορούν να μετακινούνται προς άλλα ΚΠΕ ως εισηγητές (μέχρι δύο (2) από κάθε ΚΠΕ). Η μετακίνησή τους θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΚΠΕ στο οποίο ανήκουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί μετακινήσεων. Ομοίως, θα καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης και στους Υπευθύνους ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ ή ΣΔ, όταν η Διεύθυνσή τους συμμετέχει στη διοργάνωση της επιμορφωτικής δράσης και έχουν εισήγηση ή εργαστήριο.

ε) Εάν υπάρχει ανάγκη για την παραγωγή ή την αναπαραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε ψηφιακή μορφή στη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ηλεκτρονική διεύθυνση: disedu@minedu.gov.gr), προκειμένου να εγκριθεί ως προς την επιστημονική και παιδαγωγική καταλληλότητά του.

3. Συμμετοχή σχολικών ομάδων σε Θεματικά Δίκτυα

Τα ΚΠΕ ιδρύουν και συντονίζουν Θεματικά Δίκτυα (διεθνή, εθνικά, περιφερειακά, τοπικά).

Σχολικές ομάδες που εκπονούν προγράμματα ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ μπορούν να εντάσσονται στα Θεματικά Δίκτυα με αίτηση τους στο ΚΠΕ το οποίο συντονίζει το δίκτυο. Αναλυτική ενημέρωση για το περιεχόμενο του κάθε Δικτύου, καθώς και πληροφορίες για τον τρόπο ένταξης μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του κάθε ΚΠΕ (συνημμένος συγκεντρωτικός πίνακας των δικτύων).

Σχόλια (1)

 
σχολειο
10 Φεβ 2020 10:53

Τα προγράμματα χρειάζονται χρήματα. Θα ήταν πρακτικό να λαμβάνουν οι σχολ μονάδες το ποσό για να υπάρχει σωστός προγραμματισμός και να μπορούν οι μαθητές να συμμετέχουν.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.