Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Η υπερφόρτωση των σχολικών μονάδων με εξωδιδακτικές εργασίες βλάπτει σοβαρά το εκπαιδευτικό έργο

Δημοσίευση: 27/02/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Tου Παντελή Γαλίτη

Το απόφθεγμα «κάθε πέρσι και καλύτερα» φαίνεται να ταιριάζει ολοένα και περισσότερο στην λειτουργία των σχολικών μονάδων όσον αφορά στο συνεχώς αυξανόμενο εργασιακό εξωδιδακτικό φορτίο που τους ανατίθεται, χωρίς να υπάρχει η ανάλογη μέριμνα λειτουργικής διαχείρισής του.

Τα συνεχώς διαμορφούμενα εκπαιδευτικά δεδομένα, σε συνδυασμό ή προσδιοριζόμενα από τις κοινωνικές εξελίξεις, διαμορφώνουν ένα εκπαιδευτικό τοπίο, το οποίο τείνει να προσδιορίζεται από συνεχείς μεταβολές, μετατροπές και μεταρρυθμίσεις. Κάποιες από αυτές είναι ευπρόσδεκτες, αφού φαίνεται να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας. Άλλες δεν καταφέρνουν να δικαιολογήσουν την προσπάθεια εφαρμογής τους. Σε κάθε περίπτωση, η εκπαιδευτική κοινότητα καλείται να εφαρμόσει τις εκάστοτε εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και να υλοποιήσει καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα προς όφελος των μαθητών/-τριών. Κάθε καινοτόμα ενέργεια, ενώ επιχειρεί να προσθέσει σε χρήσιμες εκπαιδευτικές εμπειρίες στους μαθητές/-τριες, προσθέτει επιπλέον γραφειοκρατικό φορτίο στο ήδη δυσβάστακτο των εκπαιδευτικών μονάδων.

Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν τα παρακάτω:

➢    Η – καλοδεχούμενη φυσικά – προσπάθεια αναβάθμισης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την εφαρμογή του προγράμματος: Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ  (ΜΝΑΕ). Το πρόγραμμα αυτό, προτείνει για τα Επαγγελματικά Λύκεια δέσμη παρεμβάσεων, οι οποίες, υποστηριζόμενες από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, σκοπό έχουν να ενισχύσουν την παρουσία, τον ρόλο και την λειτουργία της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Η – επαναλαμβάνουμε,  καλοδεχούμενη – δέσμη αυτή παρεμβάσεων στηρίζει μεταξύ άλλων:

i.    Σχέδια Δράσης που υλοποιούνται στα ΕΠΑΛ, στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΝΑΕ
ii.    Τον θεσμό του Συμβούλου – Καθηγητή
iii.    Την τοποθέτηση Ψυχολόγων ΠΕ 23 στα ΕΠΑΛ
iv.    Την τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΠΕ 02 και ΠΕ 03 στην Α΄ ΕΠΑΛ στο πλαίσιο ενισχυτικής διδασκαλίας, προκειμένου να υποστηριχθούν οι αδύναμοι μαθητές /-τριες

Και ακόμη:

➢    Σε πολλά Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας εφαρμόζεται το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας εδώ και τέσσερα (4) έτη, το οποίο υποστηρίζει Μαθητεία των αποφοίτων των ΕΠΑΛ, η οποία υλοποιείται κατά κύριο λόγο στην αγορά εργασίας κάτω από την εποπτεία εκπαιδευτικών των Επαγγελματικών Λυκείων. Μία ημέρα την εβδομάδα πραγματοποιείται εργαστηριακό μάθημα στους χώρους των ΕΠΑΛ.

Και ακόμη:

➢    Πολλά σχολεία της χώρας υποδέχονται τους πρόσφυγες μαθητές, για τους οποίους ιδρύονται και λειτουργούν σε αυτά Τάξεις Υποδοχής Ι και ΙΙ – ΖΕΠ (Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας).

Οι παραπάνω, αποτελούν ενδεικτικές μόνο αναφορές σε σημαντικές – καινοτόμες σε αρκετές περιπτώσεις – εκπαιδευτικές δράσεις. Δράσεις, που όμως απαιτούν πολλές εργατοώρες, επιπλέον των ήδη υφισταμένων και καθορισμένων  για την λειτουργία των σχολείων μας.   

Είναι γνωστό ότι οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία αναλαμβάνουν, εκτός του λειτουργήματος της διδασκαλίας, και επιπρόσθετο εξωδιδακτικό έργο (υπεύθυνοι τμημάτων, υπεύθυνοι εργαστηρίων, γραμματειακή υποστήριξη, κλπ.). Όμως, ο ολοένα διογκούμενος εργασιακός φόρτος που συνεπάγεται η διοικητική και γραφειοκρατική διεκπεραίωση των εργασιών υποστήριξης των εκάστοτε εφαρμοζόμενων στην σχολική μονάδα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε συνδυασμό με τις πάγιες διοικητικές και λοιπές υποχρεώσεις, δημιουργούν ασφυκτικές εργασιακές συνθήκες για το εκπαιδευτικό προσωπικό και την Διεύθυνση του σχολείου. Ακόμη και η συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων, όπως και η αντιμετώπιση εκτάκτων λειτουργικών κτηριακών αναγκών, επαφίεται στην μέριμνα της Διεύθυνσης του σχολείου, η οποία, με την συνεργασία των συναδέλφων εκπαιδευτικών, προσπαθεί να δώσει άμεσες κατά το δυνατόν λύσεις.

Δυστυχώς, η αυτονόητη και, θεσμοθετημένη άλλωστε (Βλ.: Ν. 1586/1985/ΦΕΚ 167 Α΄/30-9-1985 με θέμα: «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»), υποστήριξη της λειτουργίας των σχολείων με διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, δεν τίθεται καν προς συζήτηση.

Σύμφωνα όμως με τον Ν. 1566/1985:
«6. Σε κάθε σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μαθητές πάνω από διακόσιους (200) λειτουργεί γραμματεία, στην οποία τοποθετείται ένας διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ.

Στη γραμματεία των λυκείων που έχουν περισσότερους από πεντακόσιους (500) μαθητές τοποθετείται και δεύτερος γραμματέας, καθώς και τρίτος, αν έχουν περισσότερους από οκτακόσιους (800) μαθητές. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να οριστεί ότι σε κάθε 12θέσιο και πάνω δημοτικό σχολείο τοποθετείται διοικητικός υπάλληλος ως γραμματέας αυτού. 7. Σε κάθε λύκειο ή γυμνάσιο ή τεχνική - επαγγελματική σχολή, με μαθητές πάνω από διακόσιους (200), καθώς και σε κάθε δεκαθέσιο και πάνω δημοτικό σχολείο, τοποθετείται ένας κλητήρας - επιστάτης - φύλακας νυκτοφύλακας» (άρθρο 19).

Εξάλλου, η ανάγνωση και μόνο των καθηκόντων των Γραμματέων των σχολείων, είναι αρκετή από μόνη της για να τονίσει την σημαντικότητα της προσφοράς του έργου τους στην εύρυθμη λειτουργία  ενός σχολείου:

Καθήκοντα Γραμματέων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

«Οι Γραμματείς των σχολείων Μ.Ε. έχουν όλα τα δικαιώματα και καθήκοντα που απορρέουν από το Π.Δ. 611/77.

Τα ειδικότερα καθήκοντα των γραμματέων στα σχολεία ορίζονται ως εξής:

- Τηρούν το πρωτόκολλο του σχολείου (εισερχόμενα, εξερχόμενα έγγραφα, τοποθέτηση στους επιμέρους φακέλους) σύμφωνα με τις οδηγίες του διευθυντή του σχολείου.
- Συγκεντρώνουν τα ημερήσια δελτία απουσιών.
- Καταγράφουν τις απουσίες στα βιβλία "απουσιών"
- Καταγράφουν το "Ευρετήριο" των μαθητών
- Καταγράφουν τα μισθολογικά στοιχεία των υπαλλήλων του σχολείου από τις μισθολογικές καταστάσεις στα ειδικά βιβλία μισθοδοσίας.
(…)
- Δακτυλογραφούν οποιοδήποτε έγγραφο, βεβαιώσεις κλπ του σχολείου
- Καταγράφουν τα στοιχεία των μαθητών όχι όμως και την βαθμολογία.
α)στα ατομικά δελτία των μαθητών.
β) στο Μητρώο μαθητών
γ)στους ελέγχους των μαθητών
δ)στα απολυτήρια, ενδεικτικά, αποδεικτικά κλπ.

( Η καταγραφή της βαθμολογίας είναι έργο του Διευθυντή του σχολείου, του Υποδιευθυντή και της υπό την Προεδρία του πρώτου ειδικής επιτροπής από καθηγητές κλάδων Α3, Α4, και Α9 χωρίς να αποκλείονται οι άλλοι κλάδοι καθηγητών, με τη συμμετοχή του γραμματέα του σχολείου.)

- Αντιγράφουν τα δελτία κινήσεως του σχολείου, τα ωρολόγια προγράμματα διδασκαλίας, τα στατιστικά στοιχεία, τα πρακτικά του συλλόγου καθηγητών, Διευθυντή σχολείου, σχολικής εφορίας, τις μισθοδοτικές καταστάσεις ( τα οποία συντάσσονται από τον Διευθυντή, υποδιευθυντή του σχολείου ή εξουσιοδοτημένους καθηγητές για αυτά, εφ` όσον το επιθυμούν).

- Εκτελεί κάθε γραφική εργασία του σχολείου που δεν αναφέρεται στην Παρούσα διαταγή ( εγγραφή μαθητών, υλικό σχολείου, βιβλιοθήκη κλπ )» (Η /2467/02-03-1983 Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

Όσον αφορά στα καθήκοντα των Επιστατών – Κλητήρων:

«ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ή ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ κ.λ.π. ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

1. Το βοηθητικό προσωπικό του σχολείου (επιστάτης, κλητήρας κ, λ. π, ) έ¬χουν όλα τα δικαιώματα αλλά και καθήκοντα που απορρέουν από τη σχετική νο¬μοθεσία που διέπει τους δημοσίους υπαλλήλους (Π.Δ.611/1977).

2. Υπακούουν στο συλλογικό όργανο των διδασκόντων στο σχολείο σύλλογο δασκάλων ή καθηγητών, στο Δ/ντή του σχολείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του σε θέματα βοηθητικής εργασίας του σχολείου.
(…)

5. Φυλάσσει και αυτός τα κλειδιά του σχολείου και της βιβλιοθήκης και είναι συνυπεύθυνος για την ασφάλεια τους.

6. Ανοίγει και κλείνει το σχολείο και τη βιβλιοθήκη τις ορισμένες ώρες λειτουργίας τους, όπως και τα παράθυρα όλων των γραφείων και αιθουσών του σχολείου.

7. Επιβλέπει την καθαρίστρια για τον καλό καθαρισμό--όλων ανεξαρτήτως των χώρων τού σχολείου και της βιβλιοθήκης και κατά τους διαγωνισμούς ή όταν παρίσταται ανάγκη ο επιστάτης και ο καθαριστής-τρια του σχολείου τακτοποιούν τα θρανία και τις καρέκλες στις αίθουσες διαγωνισμών ή σχολικών εορτών κ.λ π
(…)

11. Όταν δεν εκτελούν εξωτερική και άλλη υπηρεσία παραμένουν στο γραφείο τους επιτηρώντας τους μαθητές ή δανείζοντας τους βιβλία σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου της βιβλιοθήκης.

12. Όπου δεν υπάρχει Γραμματέας σχολείου, ο επιστάτης σφραγίζει φακέλλους, τους συρράβει όπως επίσης σφραγίζει και φυλλομετρά και επικολλά τις κόλλες διαγωνισμού, τεστ, και χειρίζεται τον πολύγραφο κλπ.

13. Μεταφέρει την αλληλογραφία του σχολείου και της βιβλιοθήκης στο ταχυδρομείο ή σε Τράπεζες, οργανισμούς, ιδιώτες κλπ και το αντίθετο προς το σχολείο»

14. Αγοράζει ότι χρειάζεται για να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες ανάγκες του σχολείου (γραφική ύλη, απορρυπαντικά κ,λ.π.)

15. Αναζητά τους κατάλληλους τεχνίτες για την επιδιόρθωση φθορών ή αντικατάσταση ή επισκευή οιονδήποτε αντικειμένων στους χώρους του σχολείου (υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, μαραγκούς σιδηρουργούς κ.λ.π) και αναφέρει στον Δ/ντή του σχολείου την αποκατάσταση των ζημιών και σε κάθε περίπτωση συνεργάζεται και υπακούει στις εντολές των προϊσταμένων του.

16. Φροντίζει με τη συνεργασία των Μαθητ, Κοινοτήτων και την καθαρί¬στρια ώστε να αφαιρούνται από τους τοίχους με κατάλληλα μέσα τα διάφορα συνθήματα και άλλες ασχήμιες ώστε ο εξωτερικός περίβολος του σχολείου να είναι καθαρός,

17. Ανοίγει και σβύνει το καλοριφέρ, σώματα ηλεκτρικά ή μη για την θέρμανση ή αερισμό των χώρων όπου αυτά υπάρχουν.

18. Μεταφέρει ,εφ΄ όσον δεν είναι αναγκαίος ο εργάτης, βιβλία ή άλλα αντικείμενα του σχολείου ή της βιβλιοθήκης από τον τόπο εκφορτώσεως στους χώρους του σχολείου ή της Βιβλιοθήκης και το αντίθετο στους χώρους της φόρτωσης.» (Η/2136/24-02-1983 Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

Οι παραπάνω εργασίες, όπως γίνεται κατανοητό, εφόσον δεν υφίσταται γραμματέας και βοηθητικό προσωπικό, αναλαμβάνεται από την Διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, με ό, τι αυτό συνεπάγεται σε βάρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και ακόμη, σε βάρος της διάθεσης ικανού χρόνου προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να αφουγκραστούν τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα των μαθητών/-τριών τους, να τους προσεγγίσουν σε χρόνο εκτός της διδακτικής διαδικασίας, να επικοινωνήσουν μαζί τους, να αναλάβουν στην ουσιαστική του διάσταση τον ρόλο του «Συμβούλου – Καθηγητή».

Η τοποθέτηση διοικητικού υπαλλήλου στις σχολικές μονάδες, καθώς και η τοποθέτηση επιστάτη – κλητήρα –φύλακα στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί αδήριτη αναγκαιότητα, η οποία θα συμβάλει τόσο στην αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση και διαχείριση των καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων στα σχολεία, όσο, ακόμη περισσότερο, στον απεγκλωβισμό πολύτιμου χρόνου, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν περισσότερο ως παιδαγωγοί για τους μαθητές/-τριές τους, και όχι ως οι γραμματείς, οι διεκπεραιωτές και οι συντηρητές της σχολικής τους μονάδας.

Σχόλια (4)

 
foros1
27 Φεβ 2020 12:15

Πρέπει επιτέλους, οι υποδιευθυντές των σχολείων να έχουν το ίδιο διδακτικό ωράριο με τους διευθυντές. Η υπερφόρτωση τους με εξωδιδακτικές εργασίες καθιστά αδύνατο το 14ωρο εκπαιδευτικό του έργο.
Και φυσικά, γραμματεία όπου η νομοθεσία προβλέπει.

 
Qwerty
27 Φεβ 2020 19:44

Η τοποθέτηση διοικητικού υπαλλήλου και επιστάτη ειναι,πράγματι, αναγκαία. Πόσοι, όμως, γονείς και εκπαιδευτικοί, είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ σχολικών μονάδων, πράγμα άμεσα συναρτώμενο με αυτές τις τοποθετήσεις;

 
Mr Nikos
29 Φεβ 2020 12:40

Πολύ καλογραμμένο κείμενο, μπράβο

 
Πλατάρος Γιάννης
29 Φεβ 2020 14:28

Τα μικρά σχολεία, έχουν ανάγκη υποδιευθυντων οπου με την τιμη του ενός αναπληρωτή, τα σχολεια αποκτούν δύο υποδιευθυντες. Συγκεκριμένων προσόντων, με μετρήσιμα 100% κριτήρια και συγκεκριμένα καθήκοντα.
Επιστατες, Γραμματείς, Φύλακες, είναι φύρα πλην εξαιρέσεων.
Τα παραπάνω τα γράφω με πλήρη επίγνωση, γνώση κι ενσυναισθηση.
Είναι ο, τι πιο λειτουργικό και οικονομικό μπορώ να σκεφθώ. Και λάθος δεν κάνω, αρκεί τα κριτήρια να είναι όπως πρέπει, δηλ. Μόνο μετρήσιμα με βαρυνουσα γνώμη και του διευθυντή, ο οποίος όμως να έχει παραπάνω μετρήσιμα προσόντα απ όσους προτεινει, άλλως δεν μέτρα ή γνώμη του. Μπορεί να γίνει αυτό, αντί να έχουμε ζωντανές υπάρξεις που παριστάνουν ότι προσφέρουν κοιτώντας μην δραπετεύσει το διδακτήριο, είτε φέρνοντας την αλληλογραφία που πλέον δεν υφίσταται, είτε καταχωρίζοντας απουσίες που είναι 15 λεπτά ανά εβδομάδα ανά υπεύθυνο τμήματος, που ξέρει και το ποιος πότε πως των μαθητών, ώστε να ειδοποιήσει τους γονείς για την φοίτηση.
Μακάρι να τους φωτίσει το Άγιο Πνεύμα να καινοτομησουν...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ