ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Παν. Πατρών: Το σχέδιο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο

Σήμερα ξεκίνησαν ήδη πιλοτικά σε αρκετά Τμήματα, μαθήματα προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου.
Δημοσίευση: 16/03/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ήδη συγκροτήσει Επιτροπή, με πράξη Πρυτάνεως, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊoύ COVID-19 στην εκπαιδευτική του λειτουργία και τη συνέχιση της ομαλής πορείας της εκπαίδευσης των φοιτητών του σε όλα τα προγράμματα σπουδών, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου. Η επιτροπή αποτελείται από τους: Νίκο Καραμάνο, Καθηγητή, Αναπληρωτή Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων (Πρόεδρος), Σταύρο Κουμπιά, Καθηγητή, Πρόεδρο Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ευστράτιο  Γαλλόπουλο, Καθηγητή, Πρόεδρο Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Βασίλειο Κόμη, Καθηγητή, Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Νικόλαο Αβούρη, Καθηγητή, Συντονιστής Κέντρου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Πολυμέσων, Αθανάσιο Καραλή, Καθηγητή, Συντονιστή Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης, Μιχαήλ Ξένο, Καθηγητή, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης, Θεόδωρο Σερεμέτη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δικτύων και Μηχανοργάνωσης, Χρήστο Βαλή, Τεχνικό Προσωπικό της Διεύθυνσης Δικτύων και Μηχανοργάνωσης, Ιωάννη  Αντωνόπουλο, Τμήμα Δικτύων Δεδομένων, Φωνής και Βασίλειο Γιαννακόπουλο, Τμήμα Δικτύων Δεδομένων, Φωνής.

Η Επιτροπή στην 3η της συνεδρίαση, σήμερα Κυριακή 15/3/2020, συνεκτίμησε τις συνθήκες που διαμορφώνονται από την επιδημία Covid-19.

Ήδη σε παγκόσμιο, αλλά και ειδικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ένας μεγάλος αριθμός ιδρυμάτων έχει εκκινήσει τη μετάπτωση των εκπαιδευτικών λειτουργιών σε μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις στο επίπεδο των εκπαιδευτικών συστημάτων.

Από την προηγούμενη ανακοίνωση της επιτροπής, δρομολογήθηκαν κοινές ενέργειες όλων των εμπλεκομένων δομών του Ιδρύματος (Κέντρο Δικτύων, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Πολυμέσων και Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης), προκειμένου μέσα στο διήμερο να εκπονηθούν τα αναγκαία υλικά και να εξειδικευτούν οι ρυθμίσεις εκείνες που θα καταστήσουν εφικτή την αντιμετώπιση των συνεπειών στην εκπαιδευτική λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών υπό τις παρούσες συνθήκες.

Οι προτεινόμενες λύσεις είναι ειδικού σκοπού, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτέρως έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί μετά τα μέτρα αναστολής λειτουργίας και τις επιπτώσεις που αυτά έχουν σε όλους τους τομείς του δημοσίου βίου και προκρίθηκαν με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των συνεπειών της κρίσης στο φοιτητικό πληθυσμό του Ιδρύματος. Προφανώς, δεν πρόκειται για εφαρμογή ενός νέου μοντέλου εκπαίδευσης, αλλά για έκτακτες ρυθμίσεις που στοχεύουν στο δραστικό περιορισμό των δυσάρεστων επιπτώσεων λόγω της διακοπής των εκπαιδευτικών λειτουργιών. Βασικός στόχος είναι η ολοκλήρωση του εξαμήνου και η ελάχιστη δυνατή απόκλιση από τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, με ιδιαίτερη μέριμνα για την ολοκλήρωση των σπουδών.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις και διευθετήσεις είναι οι ακόλουθες:

1.    Μετά και τη δημοσίευση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α55/11-3-2020) και για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή λειτουργίας δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης των μαθημάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου με βάση σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το οποίο συναρτάται:

(α) σε σύγχρονη εκπαίδευση για διαλέξεις με χρήση του λογισμικού Skype for Business, για το οποίο το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει δωρεάν άδειες, και

(β) σε ασύγχρονη εκπαίδευση με χρήση της ήδη υφιστάμενης πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, του e-class.

2.    Η εφαρμογή του συστήματος εκκινεί τη Δευτέρα 16/3/2020, με στόχο η μετάπτωση να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος της εβδομάδας. Το Πανεπιστήμιο Πατρών, με αφορμή αυτήν την έκτακτη κατάσταση, θα μπορούσε να επεξεργαστεί μακροπρόθεσμα αποδοτικές και αποδεκτές τεχνικές λύσεις για διδασκαλία από απόσταση για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, όπως αυτή που διάγουμε.

3.    Οι Πρόεδροι των Τμημάτων, μετά από διαβούλευση με το διδακτικό προσωπικό, καταρτίζουν τον κατάλογο μαθημάτων που θα ενσωματωθούν στις ρυθμίσεις αυτές, καθώς επίσης και τον κατάλογο των μαθημάτων που πιθανώς δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν με το προτεινόμενο σύστημα. Εξυπακούεται, ότι η αναλογία μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης (δηλαδή αξιοποίησης του Skype for Business και του e-class), καθορίζεται με γνώμονα την ελάχιστη δυνατή απόκλιση από τα προβλεπόμενα, στα περιγράμματα των αντίστοιχων μαθημάτων, μαθησιακά αποτελέσματα. Επίσης, ορίζονται ανά Τμήμα, με ευθύνη των Προέδρων, ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι για το εκπαιδευτικό μέρος (κατά προτεραιότητα μπορούν να αξιοποιηθούν οι υπεύθυνοι των Τμημάτων για τα Ανοικτά Μαθήματα) και τεχνικοί υπεύθυνοι για την επίλυση των προβλημάτων σε πρώτο επίπεδο και την επικοινωνία με τις αντίστοιχες δομές και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

4.    Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου θα ενημερωθούν για τη νέα φάση εκπαιδευτικής λειτουργίας προκειμένου εγγραφούν στα e-class των μαθημάτων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, μέσω του studentnews@upatras.gr.

5.    Έχει ήδη δημιουργηθεί ειδικός χώρος («μάθημα») στο e-class του Ιδρύματος με τίτλο «Εκπαιδευτική Λειτουργία την εποχή του Covid-19». Στον συγκεκριμένο χώρο έχουν ήδη αναρτηθεί, και διαρκώς θα εμπλουτίζονται, οδηγίες για τη λειτουργία και την αξιοποίηση του Skype for Business, καθώς επίσης και του e-class. Στο συγκεκριμένο μάθημα του e-class έχει δημιουργηθεί και Χώρος Συζήτησης, όπου το διδακτικό προσωπικό μπορεί να αναρτά καλές πρακτικές και προτάσεις, ενώ ο ίδιος χώρος μπορεί να λειτουργήσει και ως βήμα για διατύπωση αποριών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή σε αυτό, των μελών του διδακτικού προσωπικού όλων των κατηγοριών που πρόκειται να αξιοποιήσουν το σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ώστε να έχουν πρόσβαση σε όλα τα υλικά και τη διαθέσιμη ενημέρωση.

6.    Εγκαταστάθηκε τηλεφωνική γραμμή για επείγοντα τεχνικά προβλήματα (helpdesk), η οποία θα λειτουργεί από 09.00 έως 19.00 και θα υποστηρίζεται από τέσσερα στελέχη του Τμήματος Δικτύων.

7.    Δημιουργήθηκε ειδικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τεχνική υποστήριξη και διατύπωση ερωτημάτων τεχνικής φύσεως Τόσο η τηλεφωνική γραμμή όσο και ο λογαριασμός e-mail απευθύνονται στο διδακτικό προσωπικό, από το οποίο θα ενημερώνονται και οι φοιτητές.

8.    Εντός της εβδομάδας η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης θα δώσει κατάλογο ηλεκτρονικών πηγών, διδακτικών εγχειριδίων και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων που θα μπορούν να εντάσσονται στα εξ αποστάσεως μαθήματα.

9.    Η Επιτροπή θα συνεδριάζει σε καθημερινή βάση προκειμένου να επιλύει τα προβλήματα που θα παρουσιάζονται.

10.    Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα επανεξετάζονται με βάση τις εξελίξεις, τις νομοθετικές παρεμβάσεις της Πολιτείας και των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος.

Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλες τεχνικές λύσεις, εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, μοντέλα και μορφές εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Σήμερα όμως αυτό που προέχει είναι η επιλογή εκείνων των τεχνικών λύσεων με βάση τα άμεσα διαθέσιμα εργαλεία και τις υφιστάμενες υποδομές, ώστε με ελάχιστη ενημέρωση τα μέλη του διδακτικού προσωπικού να μπορέσουν να εκκινήσουν άμεσα το διδακτικό τους έργο. Τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού μπορούν να διατυπώνουν τις προτάσεις τους για βελτιστοποίηση του συστήματος στον ειδικό χώρο που δημιουργήθηκε στο e-class, ώστε να συνεκτιμώνται και να αξιοποιούνται σε νέες ρυθμίσεις και διευθετήσεις. Όπως πάντοτε, έτσι και σε αυτή την πρωτόγνωρη εκπαιδευτική κρίση, τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού ενημερώνονται για τις διαθέσιμες τεχνικές λύσεις, τις προσαρμόζουν στις δικές τους διδακτικές ανάγκες και προτεραιότητες και δημιουργούν τις δικές τους πρωτότυπες παρεμβάσεις συμβάλλοντας στην επίλυση των προβλημάτων φοίτησης που ήδη έχουν αντικειμενικά δημιουργηθεί.

Σε κάθε περίπτωση το Πανεπιστήμιο Πατρών, ακόμη και μέσα σε αυτές τις συνθήκες, θα εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα και θα κινητοποιήσει όλους τους δυνατούς ανθρώπινους πόρους προκειμένου να εκπληρώσει στο ακέραιο την αποστολή του και να σταθεί δίπλα στους φοιτητές μας και τις οικογένειές τους.

Η Πρύτανις                                                       Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Καθηγήτρια Βενετσάνα Ε. Κυριαζοπούλου     Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής Νικόλαος Καραμάνος

 

Σχόλια (1)

 
νεος επιστήμονας
16 Μαρ 2020 20:55

Μπάβο στο Πανεπιστήμιο Πάτρας και στην οργανωτική επιτροπή.
Πρώτοι ξεκίνησαν τα μαθήματα στο διαδίκτυο άλλωστε υπάρχουν ήδη αρκετά έτοιμα

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.