Πανελλαδικές αποφοίτων ΕΠΑΛ: Η εγκύκλιος για την υποβολής δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις

27/03/2020

Άκουσε το άρθρο

Υπογράφηκε από την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως η εγκύκλιος , η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες υποβολής δηλώσεων αιτήσεων συμμετοχής των στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ.

Η Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις αποστέλλεται με e-mail  από τους υποψηφίους,από 30 Μαρτίου έως 9 Απριλίου, και καταχωρίζεται ηλεκτρονικά στα ΕΠΑΛ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Ποιοι έχουν δικαίωμα

Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ μπορούν να υποβάλουν- αποστείλουν ηλεκτρονικά:

A. Υποψήφιοι από Ημερήσια ΕΠΑΛ και υποψήφιοι από Εσπερινά ΕΠΑΛ οι οποίοι θα διεκδικήσουν το κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων των Ημερησίων ΕΠΑΛ σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των σχολών : ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού).

Συγκεκριμένα:

1. Μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ.

2. Κάτοχοι πτυχίου και απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 3475/2006, του ν.4186/2013 και
του ν.4386/2016.

3. Κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ισότιμου απολυτηρίου Λυκείου ή αντίστοιχου απολυτηρίου Λυκείου της Αλλοδαπής με πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑΛ του ν. 3475/2006 και των ν.4186/2013 και
4386/2016.

4. Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Β ́ κύκλου, ΤΕΛ, Ναυτικών Λυκείων, ΕΠΛ (Τμημάτων Ειδίκευσης) με πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑΛ του ν. 3475/2006 και των ν.4186/2013 και 4386/2016, οι οποίοι μπορούν να δηλώσουν: α) είτε τον Τομέα και την ειδικότητα που αντιστοιχεί στο πτυχίο του ΕΠΑΛ, β) είτε τον Τομέα και την ειδικότητα του αρχικού πτυχίου τους που αντιστοιχεί ή είναι συναφής με αυτή των ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016, όπως έχει καθοριστεί στον επισυναπτόμενο πίνακα αντιστοιχιών (σελ. 15).

Ειδικότερα την ανωτέρω Αίτηση-Δήλωση υποβάλλουν:

α) Απόφοιτοι ΕΠΑΛ παλαιοτέρων ετών, κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ, οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει πτυχίο ειδικότητας, καθώς επίσης και υποψήφιοι, οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει ούτε απολυτήριο ΕΠΑΛ, ούτε πτυχίο ειδικότητας, με την υποχρέωση να εξεταστούν επιτυχώς στις ενδοσχολικές εξετάσεις απόκτησης πτυχίου ή απολυτηρίου ή και των δύο μέχρι την ειδική εξεταστική περίοδο απόδοσης Απολυτηρίου, διαφορετικά θα θεωρείται άκυρη η συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

β) Απόφοιτοι τεχνικών ή επαγγελματικών λυκείων της αλλοδαπής, κάτοχοι βεβαιώσεων ισοτιμίας από τον ΕΟΠΠΕΠ, οι οποίοι θεωρούνται κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου της ημεδαπής και άρα μπορούν να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση υποψηφίων ΕΠΑΛ έτους 2020. Οι υποψήφιοι της εν λόγω περίπτωσης (β) μπορούν να δηλώσουν όποια ειδικότητα επιθυμούν στον αντίστοιχο τομέα τους, όπως αναφέρεται στη βεβαίωση ισοτιμίας του ΕΟΠΠΕΠ που προσκομίζουν.

γ) Κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ισότιμου απολυτηρίου Λυκείου ή αντίστοιχου απολυτηρίου Λυκείου της Αλλοδαπής, χωρίς πτυχίο ειδικότητας, οι οποίοι φοιτούν σε ΕΠΑΛ προκειμένου να αποκτήσουν πτυχίο ειδικότητας του ν.4386/2016, με την υποχρέωση να εξεταστούν επιτυχώς στις ενδοσχολικές εξετάσεις απόκτησης πτυχίου μέχρι την ειδική εξεταστική περίοδο απόδοσης Απολυτηρίου, διαφορετικά θα θεωρείται άκυρη η συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

δ) Κάτοχοι πτυχίων Εσπερινών ΤΕΛ , ΤΕΕ Β’ Κύκλου, ΕΠΛ, οι οποίοι όμως, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση – δήλωση με την κατηγορία των υποψηφίων των Εσπερινών ΕΠΑΛ που διεκδικούν θέσεις με το ειδικό επιπλέον ποσοστό 1% επί του συνολικού αριθμού εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

ε) Κάτοχοι πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ Β’ κύκλου) του ν.2909/2001, διότι θεωρούνται κάτοχοι τίτλου απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περ. α , της παρ 9 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου.

στ) Απόφοιτοι των ιδιωτικών Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ Β’ κύκλου), διότι τα πτυχία των ιδιωτικών ΤΕΕ Β’ κύκλου είναι ισότιμα με τα πτυχία δημοσίων ΤΕΕ Β’ κύκλου.

ζ) Μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης και απόφοιτοι τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. εφόσον έχουν φοιτήσει σε αυτό επί τέσσερα (4) πλήρη σχολικά έτη.

Β. Υποψήφιοι από Εσπερινά ΕΠΑΛ οι οποίοι θα διεκδικήσουν το ειδικό ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των σχολών: ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού). Συγκεκριμένα:

1. Μαθητές/-τριες που φοιτούν στην τελευταία τάξη των Εσπερινών ΕΠΑΛ τριετούς φοίτησης για να αποκτήσουν απολυτήριο και πτυχίο Εσπερινών ΕΠΑΛ του ν.4386/2016, με την προϋπόθεση ότι έχουν φοιτήσει με πλήρη φοίτηση και στις τρεις τάξεις (Α’, Β’ και Γ’) σε Εσπερινό λύκειο. (άρθρο 105 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α ́)).

2. Μαθητές/-τριες, κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ισότιμου απολυτηρίου Λυκείου ή αντίστοιχου απολυτηρίου Λυκείου της Αλλοδαπής, που φοιτούν στην τελευταία τάξη των Εσπερινών ΕΠΑΛ τριετούς φοίτησης για να αποκτήσουν πτυχίο Εσπερινών ΕΠΑΛ του ν.4386/2016, με την προϋπόθεση ότι έχουν φοιτήσει με πλήρη φοίτηση στις δύο τάξεις (Β’ και Γ’) στο τριετές Εσπερινό ΕΠΑΛ. (άρθρο 105 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α ́)).

3. Μαθητές/-τριες που κατά τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 φοίτησαν στην Α’ τάξη ημερησίου Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) και έχουν φοιτήσει με πλήρη φοίτηση τις τάξεις Β’ και Γ’ τριετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ προκειμένου να λάβουν πτυχίο και απολυτήριο εσπερινού ΕΠΑΛ. (άρθρο 19 του Ν.4664/2020 (ΦΕΚ 32 Α ́)).

4. Μαθητές/-τριες, κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Β ́ κύκλου, ΤΕΛ, Ναυτικών Λυκείων, ΕΠΛ (Τμημάτων Ειδίκευσης), που φοιτούν στην τελευταία τάξη των Εσπερινών ΕΠΑΛ τριετούς φοίτησης για να αποκτήσουν πτυχίο Εσπερινών ΕΠΑΛ ή απολυτήριο και πτυχίο Εσπερινών ΕΠΑΛ του ν.4386/2016, με την προϋπόθεση ότι έχουν φοιτήσει με πλήρη φοίτηση στις δύο τάξεις (Β’ και Γ’) σε Εσπερινό ΕΠΑΛ. (άρθρο 105 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α ́))

5. Μαθητές/-τριες που φοιτούν στην τελευταία τάξη των Εσπερινών ΕΠΑΛ τετραετούς φοίτησης για να αποκτήσουν πτυχίο και απολυτήριο Εσπερινών ΕΠΑΛ του ν.4386/2016. (άρθρο 105 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α ́)).

6. Απόφοιτοι που κατέχουν πτυχίο και απολυτήριο Εσπερινών ΕΠΑΛ τετραετούς φοίτησης. (άρθρο 105 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α ́)).
Διαδικασία υποβολής-αποστολής της Αίτησης – Δήλωσης

Με e-mail η Αίτηση – Δήλωση

Η Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις αποστέλλεται με e-mail από τους υποψηφίους και καταχωρίζεται ηλεκτρονικά στα ΕΠΑΛ. Τα έντυπα της Αίτησης – Δήλωσης (Υποδείγματα 1 και 2) αναρτώνται στο διαδίκτυο (στην επίσημη ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

Ο/Η υποψήφιος/α κατεβάζει και αποθηκεύει το αρχείο της Αίτησης – Δήλωσης που κατά περίπτωση τον αφορά, στον υπολογιστή του. Στη συνέχεια το συμπληρώνει (μόνο τα γκρι στοιχεία) με όποιο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου διαθέτει. Τέλος το αποστέλλει συμπληρωμένο ηλεκτρονικά (με e-mail) στο Λύκειο που φοιτά για ηλεκτρονική καταχώριση (βλ. αναρτημένη λίστα Λυκείων), μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία (30 Μαρτίου ως 9 Απριλίου 2020) ή, αν πρόκειται για απόφοιτο, στο ΕΠΑΛ από το οποίο αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του ΕΠΑΛ.

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος θελήσει εντός του διαστήματος υποβολής της Α-Δ, να τροποποιήσει την Α-Δ που υπέβαλε, τότε θα πρέπει να στείλει νέα Α-Δ με την ένδειξη «ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ» με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ζητώντας την ακύρωση της προηγούμενης, και επομένως θα ισχύει πλέον η νέα Α-Δ. Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση στο ΕΠΑΛ, στο πληροφοριακό σύστημα myschool εκτυπώνονται δύο αντίγραφα.

Όταν με νεώτερες οδηγίες οι υποψήφιοι παρουσιαστούν στα ΕΠΑΛ, θα γίνει έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες τους, θα υπογράψουν και στα δύο αντίγραφα και θα παραλάβουν το ένα, το οποίο και πρέπει να φυλάξουν μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Το δεύτερο υπογεγραμμένο αντίγραφο φυλάσσεται στο ΕΠΑΛ κατάθεσης.

Οι Διευθυντές των ΕΠΑΛ

Λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν φέτος, παρακαλούνται οι (Υπο)Διευθυντές των ΕΠΑΛ και οι υποψήφιοι, να τηρήσουν την προθεσμία (30 Μαρτίου ως 9 Απριλίου 2020), καθώς η μη εμπρόθεσμη υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης έχει συνέπειες στη συμμετοχή των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι (Υπο)Διευθυντές των ΕΠΑΛ τις πρώτες 2 μέρες να στείλουν e-mail στους μαθητές της τελευταίας τάξης, ενημερώνοντάς τους για την υποχρέωση υποβολής Αίτησης- Δήλωσης. Κάτι ανάλογο συστήνεται να γίνει και κατά τις τελευταίες ημέρες της προθεσμίας.

Επισημαίνεται ότι η Αίτηση - Δήλωση πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον/την ενδιαφερόμενο/-η καθώς εκφράζει την αυθεντική βούληση του/της ενδιαφερόμενου/-ης. Με την ηλεκτρονική αποστολή της Α-Δ, ο υποψήφιος συμφωνεί ώστε να γίνει καταχώρηση των στοιχείων από τον Δ/ντη στο πληροφοριακό σύστημα myschool.

Σημείωση: Οι υποψήφιοι, απόφοιτοι των Εσπερινών ΕΠΑΛ, αν επιθυμούν να συμμετάσχουν για το ειδικό επιπλέον ποσοστό του 1% θα απευθύνονται στο πλησιέστερο Εσπερινό ΕΠΑΛ. Αν επιθυμούν να συμμετάσχουν για το κοινό ποσοστό θέσεων των Ημερησίων ΕΠΑΛ, θα απευθύνονται είτε στο πλησιέστερο Εσπερινό ΕΠΑΛ, συμπληρώνοντας το Υπόδειγμα 2, είτε στο πλησιέστερο Ημερήσιο ΕΠΑΛ, συμπληρώνοντας το Υπόδειγμα 1 .

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ