ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Πρόταση νόμου για παράταση της θητείας και μετά τα 67 των πανεπιστημιακών που συνταξιοδοτούνται από την ΠΟΣΔΕΠ

“Υπό όρους αυστηρά προσδιορισμένους, και την παραμονή τους σε προσωποπαγείς θέσεις μέχρι τον διορισμό του νέου μέλους ΔΕΠ, που θα προσληφθεί κατόπιν επαναπροκήρυξης της κενωθείσας οργανικής θέσης τους”
Δημοσίευση: 09/04/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Πρόταση νόμου που ορίζει την παράταση της θητείας όσων το επιθυμούν, υπό όρους αυστηρά προσδιορισμένους, και την παραμονή τους σε προσωποπαγείς θέσεις μέχρι τον διορισμό του νέου μέλους ΔΕΠ, που θα προσληφθεί κατόπιν επαναπροκήρυξης της κενωθείσας οργανικής θέσης τους, κατέθεσε η ΠΟΣΔΕΠ στη Σύνοδο Πρυτάνεων  , προκειμένου αυτή να προωθηθεί στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, για να ενταχθεί στο επικείμενο πολυνομοσχέδιο.

Η ρύθμιση αυτή, σύμφωνα με την ΠΟΣΔΕΠ,  προτείνεται “με μοναδικό σκοπό την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών των Α.Ε.Ι. και δεν εμπεριέχει καμιά ιδιοτέλεια ή μεροληψία, στο μέτρο που προβλέπει ότι οι παραμένοντες στην υπηρεσία κατ' ανώτατο όριο για τρία ακόμη χρόνια, δεν θα μπορούν να καταλαμβάνουν διοικητικές θέσεις. Θα αποχωρούν δε αυτοδίκαια νωρίτερα, και πριν την συμπλήρωση της τριετούς θητείας σε προσωποπαγή θέση, όταν διοριστεί στην προκηρυχθείσα θέση τους το νέο μέλος ΔΕΠ”.

Η ΠΟΣΔΕΠ καλεί  τη Σύνοδο Πρυτάνεων να συλλέξει στοιχεία για τις προβλεπόμενες αφυπηρετήσεις των επόμενων ετών, ώστε να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα που πιστεύουμε πως θα αναδείξει τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα μια τέτοιας ρύθμισης, υπό τις νέες δυσμενείς συνθήκες που φαίνεται πως θα διαμορφωθούν στα δημοσιονομικά της χώρας,

Ενδεικτικά η ΠΟΣΔΕΠ αναφέρει ότι στο ΑΠΘ μέχρι το 2023 θα αποχωρήσει το 1 στα 6 μέλη ΔΕΠ που σήμερα υπηρετούν.

Ειδικότερα, στις 27-3-2020 υπηρετούσαν στο ΑΠΘ 1.680 μέλη ΔΕΠ, ενώ ο προβλεπόμενος αριθμός των αποχωρούντων μελών ΔΕΠ λόγω ορίου ηλικίας είναι συνολικά 297, και συγκεκριμένα:
- 68 για το έτος 2020
- 67 για το έτος 2021
- 69 για το έτος 2022
- 93 για το έτος 2023.

Πλέον αυτών, εκκρεμεί η προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ σε αντικατάσταση 85 μελών ΔΕΠ  που αποχώρησαν τον Αύγουστο του 2019. Αν αυτοί συνυπολογιστούν, τότε οι αφυπηρετούντες είναι ο 1 στους 5 υπηρετούντες το 2019.

Προς: τον Προεδρεύοντα Συνόδου Πρυτάνεων, Πρύτανη ΕΚΠΑ,
Καθηγητή κ. Μελέτιο-Αθανάσιο Δημόπουλο
Θέμα: Ρυθμίσεις αφυπηρέτησης μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ

Αξιότιμε κύριε Πρύτανη,

Αγαπητέ συνάδελφε,
σας υποβάλλουμε πρόταση της ΠΟΣΔΕΠ, για ρυθμίσεις σχετικά με την υποχρεωτική αφυπηρέτηση των μελών ΔΕΠ λόγω συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας τους, η οποία εγκρίθηκε μετά από διεξοδική συζήτηση της Εκτελεστικής Γραμματείας στη συνεδρίαση της 10-3-2020. Παρακαλούμε, με την ιδιότητά σας του προεδρεύοντος της Συνόδου των Πρυτάνεων, να την θέσετε υπόψη στη Σύνοδο, λόγω της σοβαρότητας του θέματος όπως εξηγούμε στη συνέχεια.

Η πρότασή μας εξειδικεύεται με το προσχέδιο μιας διάταξης νόμου, για να είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που προτείνουμε, ώστε να μην παρερμηνευτεί.

Δεν πρόκειται για επέκταση του ορίου ηλικίας για την αφυπηρέτηση των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, ένα θέμα πολύ παλιό και αμφιλεγόμενο.

Προτείνουμε την παράταση της θητείας όσων το επιθυμούν, υπό όρους αυστηρά προσδιορισμένους, και την παραμονή τους σε προσωποπαγείς θέσεις μέχρι τον διορισμό του νέου μέλους ΔΕΠ, που θα προσληφθεί κατόπιν επαναπροκήρυξης της κενωθείσας οργανικής θέσης τους.

Στο σχέδιο αιτιολογικής έκθεσης και προτεινόμενης διάταξης, που ακολουθεί ως παράρτημα, περιγράφονται οι λεπτομέρειες της ρύθμισης και εξηγούνται οι λόγοι που μας οδήγησαν στην πρόταση αυτή.

Η ρύθμιση αυτή προτείνεται με μοναδικό σκοπό την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών των Α.Ε.Ι. και δεν εμπεριέχει καμιά ιδιοτέλεια ή μεροληψία, στο μέτρο που προβλέπει ότι οι παραμένοντες στην υπηρεσία κατ' ανώτατο όριο για τρία ακόμη χρόνια, δεν θα μπορούν να καταλαμβάνουν διοικητικές θέσεις. Θα αποχωρούν δε αυτοδίκαια νωρίτερα, και πριν την συμπλήρωση της τριετούς θητείας σε προσωποπαγή θέση, όταν διοριστεί στην προκηρυχθείσα θέση τους το νέο μέλος ΔΕΠ.

Πιστεύουμε ότι η συγκυρία επιβάλλει να εξετάσετε και να αξιολογήσετε την πρότασή μας με ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου ότι τα επόμενα χρόνια οι αφυπηρετήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων θα είναι πολυάριθμες. Η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω από τη νέα δημοσιονομική στενότητα που με βεβαιότητα θα αντιμετωπίσουμε, λόγω των επιπτώσεων της τρέχουσας επιδημίας. Όπως φυσικά γνωρίζετε, το πρόβλημα δεν είναι μόνο ποσοτικό, καθώς δεν θα μπορούν να διδαχθούν συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα σε πολλές Σχολές, με αποτέλεσμα να μειωθεί ουσιωδώς το επίπεδο των προγραμμάτων σπουδών τους. Και φοβούμαστε ότι θα καταλήξουμε πάλι σε εμβαλωματικές λύσεις υποκατάστασης των αφυπηρετούντων μελών ΔΕΠ με άλλο προσωπικό, τις οποίες έχουμε δει και καταγγείλει στο παρελθόν ως αντιακαδημαϊκές και ανάρμοστες για σύγχρονα ποιοτικά  ΑΕΙ.

Καλούμε επίσης τη Σύνοδο να συλλέξει στοιχεία για τις προβλεπόμενες αφυπηρετήσεις των επόμενων ετών, ώστε να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα που πιστεύουμε πως θα αναδείξει τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα μια τέτοιας ρύθμισης, υπό τις νέες δυσμενείς συνθήκες που φαίνεται πως θα διαμορφωθούν στα δημοσιονομικά της χώρας,

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο ΑΠΘ μέχρι το 2023 θα αποχωρήσει το 1 στα 6 μέλη ΔΕΠ που σήμερα υπηρετούν.

Ειδικότερα, στις 27-3-2020 υπηρετούσαν στο ΑΠΘ 1.680 μέλη ΔΕΠ, ενώ ο προβλεπόμενος αριθμός των αποχωρούντων μελών ΔΕΠ λόγω ορίου ηλικίας είναι συνολικά 297, και συγκεκριμένα:
- 68 για το έτος 2020
- 67 για το έτος 2021
- 69 για το έτος 2022
- 93 για το έτος 2023.

Πλέον αυτών, εκκρεμεί η προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ σε αντικατάσταση 85 συναδέλφων που αποχώρησαν τον Αύγουστο του 2019. Αν αυτοί συνυπολογιστούν, τότε οι αφυπηρετούντες είναι ο 1 στους 5 υπηρετούντες το 2019.

Το ανωτέρω παράδειγμα αποκαλύπτει την σοβαρότητα της κατάστασης και αναδεικνύει την καταλληλότητα της προτεινόμενης ρύθμισης, που μπορεί να απαντήσει, προσωρινά έστω, στο οξύτατο διδακτικό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε.

Μάλιστα, με δεδομένο ότι πολλά μαθήματα, εργαστήρια και κλινικές δεν έχουν διεξαχθεί το τρέχον εξάμηνο και αναμένεται να αναπληρωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, ενδεχομένως και κατά τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, οπότε προβλέπεται η αποχώρηση μεγάλου αριθμού συναδέλφων, υφίσταται άμεση ανάγκη να ρυθμιστεί με κάποιο τρόπο η παράταση της θητείας των αφυπηρετούντων, έστω και μόνον για φέτος, προκειμένου να μπορέσουν να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους στο σύνολό τους, στο μέτρο που εμποδίστηκαν να το πράξουν από τις συνθήκες που προέκυψαν μετά το κλείσιμο των Πανεπιστημίων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση επί της πρότασης που υποβάλλουμε.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος Ιωάννης Νηματούδης Καθηγητής         

Ο Γραμματέας Γιώργος Λιτσαρδάκης Καθηγητής

Παράρτημα

ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΦΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

ΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Την δεκαετία της κρίσης, τα Α.Ε.Ι. επλήγησαν ανεπανόρθωτα από την αφυπηρέτηση μεγάλου αριθμού μελών ΔΕΠ, οι θέσεις των οποίων δεν επαναπροκηρύχθηκαν, ενώ οι περισσότερες από αυτές δεν πληρώθηκαν έκτοτε για λόγους δημοσιονομικής στενότητας. Η έξοδος αυτή δεν οφειλόταν μόνο στην συνταξιοδότηση, αλλά και στην μετανάστευση πολλών μελών ΔΕΠ στο εξωτερικό λόγω των περικοπών που υπέστησαν οι αποδοχές τους. Ως αποτέλεσμα, τα Πανεπιστήμιά μας έχουν υποστεί βαρύτατο πλήγμα στην αξιοκρατική στελέχωσή τους, η οποία, μάλιστα, έγινε προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια να υποκατασταθεί στα εκπαιδευτικά καθήκοντα από ειδικό ή τεχνικό προσωπικό ή και με μετατάξεις από τον λοιπό δημόσιο τομέα, χωρίς ανοικτές διαδικασίες προκήρυξης.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, κάθε οργανική θέση μέλους ΔΕΠ που κενώνεται, επαναπροκηρύσσεται. Ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι, παρά την αύξηση των αναγκών σε θέσεις ΔΕΠ λόγω της πανεπιστημιοποίησης στο μεταξύ των ΤΕΙ, είναι εφικτό να τηρηθεί πιστά η δέσμευση αυτή του Έλληνα Νομοθέτη (η οποία σε κάθε περίπτωση υπόκειται στους περιορισμούς της δημοσιονομικής ευχέρειας του Ελληνικού Δημοσίου, όπως και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια της Διοίκησης, ακόμη και όταν την επιβάλλει ο νόμος), μέχρι να διοριστεί και να αναλάβει καθήκοντα το νέο μέλος ΔΕΠ, θα μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα, κατά το οποίο η θέση θα χηρεύει και το γνωστικό αντικείμενο δεν θα υπηρετείται όπως πριν την αφυπηρέτηση του μέλους ΔΕΠ.

Το επόμενο διάστημα λόγω της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, αναμένεται να πλήξει τα Ελληνικά Πανεπιστήμια ένα νέο μεγάλο κύμα συνταξιοδοτήσεων πανεπιστημιακών, που στελέχωσαν μαζικά τα ΑΕΙ της χώρας τη δεκαετία του 1980, ανυψώνοντας ουσιωδώς το επίπεδο των ιδρυμάτων τους.

Για να περιοριστούν οι συνέπειες της αποψίλωσης του στελεχιακού δυναμικού των Α.Ε.Ι., στο επίπεδο σπουδών που προσφέρουν, είναι αναγκαίο να παρασχεθεί η δυνατότητα να παρατείνουν -σε εθελούσια βάση- την παραμονή τους στην ενεργό υπηρεσία, για τρία ακόμη ακαδημαϊκά έτη κατ’ ανώτατο όριο, όσα μέλη ΔΕΠ, καθηγητές ή λέκτορες των ΑΕΙ, αφυπηρετούν στο εξής λόγω ηλικίας, εφόσον συναινέσει το Τμήμα τους, για λόγους ικανοποίησης των διδακτικών αναγκών του.

Όσα μέλη ΔΕΠ κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, θα υπαχθούν αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις, με τις ίδιες μισθολογικές αποδοχές και το ίδιο ασφαλιστικό καθεστώς, χωρίς ωστόσο ούτε να μπορούν να εξελιχθούν σε ανώτερη βαθμίδα από αυτή που κατείχαν κατά την κανονική λήξη της υπηρεσίας τους. Ούτε θα μπορούν να εκλέγονται ως πρυτανικές αρχές, μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης, διευθυντές κλινικών ή εργαστηρίων ή άλλων κέντρων ή ινστιτούτων στα Πανεπιστήμιά τους. Και τούτο, διότι η θητεία στις ανωτέρω θέσεις θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακοπεί, καθώς η παράταση της ενεργού υπηρεσίας των εν λόγω καθηγητών ή λεκτόρων λήγει στο τέλος του ακαδημαϊκού εξαμήνου εντός του οποίου θα ορκίζεται και θα αναλαμβάνει καθήκοντα το νέο μέλος ΔΕΠ που θα εκλέγεται κατόπιν επαναπροκήρυξης της οργανικής τους θέσης, στο αυτό ή άλλο γνωστικό αντικείμενο, ανάλογα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματός τους.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται αφενός η συνέχεια στο διδακτικό έργο και αφετέρου δεν παρεμποδίζεται η επαναπροκήρυξη των θέσεων για την ανανέωση του προσωπικού. Επίσης, το δημοσιονομικό βάρος από την παραμονή των αφυπηρετούντων λόγω ηλικίας μελών ΔΕΠ που θα επιλέξουν να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία εκμηδενίζεται, αν δεν δημιουργείται κιόλας δημοσιονομικό όφελος, λόγω της μη καταβολής σε αυτούς των συντάξεων και κυρίως των λοιπών παροχών που θα δικαιούνταν λόγω της συνταξιοδότησής τους. Ενθαρρύνεται δε η Διοίκηση να επισπεύσει τις διαδικασίες αντικατάστασης των κενωθεισών θέσεων των παραμενόντων μελών ΔΕΠ, ώστε, με τον διορισμό και την ανάληψη καθηκόντων από τα νέα μέλη ΔΕΠ, να αποχωρήσουν αμέσως εκ της υπηρεσίας τα μέλη εκείνα που θα έχουν κάνει χρήση της δυνατότητας να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία για τρία ακόμη ακαδημαϊκά έτη κατ’ ανώτατο όριο.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο …

Εθελούσια παράταση της ενεργού υπηρεσίας των αφυπηρετούντων λόγω ηλικίας μελών ΔΕΠ των Α.Ε.Ι.

1. Οι Καθηγητές ή Λέκτορες των Α.Ε.Ι. μπορούν να ζητήσουν, με αίτηση που υποβάλλουν στο Τμήμα στο οποίο είναι τοποθετημένοι τρεις (3) μήνες πριν λήξει το ακαδημαϊκό έτος εντός του οποίου συμπληρώνουν ή συμπλήρωσαν το 67ο έτος της ηλικίας τους, να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία για τρία (3) επιπλέον ακαδημαϊκά έτη κατ’ ανώτατο όριο. Εντός του Ιουνίου εκάστου έτους, η Συνέλευση του οικείου Τμήματος καλείται να εγκρίνει τις αιτήσεις που θα υποβληθούν σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο εφόσον αυτό δικαιολογείται από τις διδακτικές ανάγκες του.

2. Οι Καθηγητές ή Λέκτορες των οποίων θα γίνει δεκτή η αίτηση από την Συνέλευση του Τμήματός τους κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, θα υπαχθούν αυτοδικαίως, από την έναρξη του επομένου της αιτήσεώς τους ακαδημαϊκού έτους, σε προσωποπαγή θέση καθηγητή ή λέκτορα της βαθμίδας στην οποία υπηρετούν, με τις ίδιες μισθολογικές παροχές και το ίδιο ασφαλιστικό καθεστώς, χωρίς, όμως, την δυνατότητα να εξελιχθούν περαιτέρω, σε περίπτωση που δεν είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας, και χωρίς την δυνατότητα να διατηρούν ή να καταλαμβάνουν θέσεις πρυτανικών αρχών, μονοπρόσωπων οργάνων, διευθυντών κλινικών, διευθυντών εργαστηρίων ή διευθυντών οιωνδήποτε άλλων κέντρων ή ινστιτούτων ή θέση μέλους γενικής συνέλευσης τομέα, τμήματος, σχολής ή μέλους συγκλήτου στο Α.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετούν για το διάστημα παράτασης της θητείας τους.

3. Κατά τα λοιπά, οι εν λόγω Καθηγητές ή Λέκτορες εκπληρώνουν κανονικά όλα τα καθήκοντά τους, όπως ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις, υποχρεούνται δε να αποχωρήσουν από την υπηρεσία και πριν την συμπλήρωση της τριετούς παράτασης της θητείας τους, στο τέλος του ακαδημαϊκού εξαμήνου, εντός του οποίου θα ορκιστεί και θα αναλάβει καθήκοντα το νέο μέλος ΔΕΠ που θα έχει στο μεταξύ εκλεγεί κατόπιν της προκήρυξης της οργανικής τους θέσης, η οποία θα διενεργείται σε κάθε περίπτωση, στο αυτό ή άλλο γνωστικό αντικείμενο ανάλογα με την σχετική απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, οι δε προσωποπαγείς θέσεις τους, τις οποίες αυτοί θα έχουν καταλάβει για τις ανάγκες παράτασης της θητείας τους, θα καταργούνται αυτοδικαίως.

4. Με πράξεις του Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι., οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διαπιστώνεται κάθε φορά τόσο η υπαγωγή των ως άνω Καθηγητών ή Λεκτόρων σε προσωποπαγείς θέσεις παράτασης της θητείας τους, όσο και η οριστική αποχώρησή τους από την ενεργό υπηρεσία και η συνεπόμενη κατάργηση των προσωποπαγών θέσεών τους κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα.

Σχόλια (36)

 
@ Ηλικία ή Ικανότητα;
11 Απρ 2020 11:12

Εγώ διορίστηκα στα 33 μου....

 
Don Quixote de la Mancha*
10 Απρ 2020 20:49

Μελέτησα το πρωί το μάθημα που παρέδωσε η φιλόλογος κυρία Σοφία Μπεκρή
και καταθέτω τώρα μία μικρή διασκευή προς αξιολόγηση.

- Σὺ δὲ οὐκ οἶδας ὅτι ἐγὼ εἰμὶ ὁ ἄρχων τοῦ οἴκου τούτου; εἶπεν αὐτῷ.
Ἀπῆλθεν οὕτως ὁ λαμπρός νέος περίλυπος σφόδρα… Ἦν γαρ ἔχων σχέδια πολλά τε καὶ αγαθά. Εἰ καὶ ἔδοξε τούτῳ ἐπὶ ἐπιστήμης κύριος εἶναι, ἐπικράνθη δ’ ὅμως ὅτι ο νόμος ἄδικος ἔστιν...

*δημοδιδάσκαλος ΠΕ70

 
Ηλικία αποχώρησης
10 Απρ 2020 19:43

Πώς θα διδάξουν νέους φοιτητές, ηλικίας 18 έως 25 ετών, άνθρωποι που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους πριν από τρεις ή τέσσερις δεκαετίες; Πώς θα καθοδηγήσουν τους νέους διδάκτορες την επόμενη δεκαετία; Αλλάζει ο άνθρωπος, αλλάζει και το μυαλό του και καλό να ξέρει πότε πρέπει να αποχωρήσει από την πρώτη γραμμή υπηρεσίας.

Ομότιμοι και συνταξιούχοι καθηγητές μπορούν να παραμείνουν ενεργοί σε συμβουλευτικό ρόλο ή να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στη συγγραφή βιβλίων. Δεν πρέπει να κατέχουν θέσεις ευθύνης στα πανεπιστήμια, όπου καλό ο μέσος όρος ηλικίας των ενεργών καθηγητών να είναι χαμηλός.

 
@αναγνώστης
10 Απρ 2020 16:30

Η πρόταση είναι της ΠΟΣΔΕΠ, όχι του Υπουργείου. Τα δε υπόλοιπα, σχετικά με το πόσα καλά ήμασταν δήθεν επί ΣΥΡΙΖΑ, εσύ τα λες, εσύ τα πιστεύεις (το ότι είναι και άσχετα με το θέμα, ψιλά γράμματα για τον τρόπο σκέψης σου, υποθέτω).

 
Προσωπικό ΑΕΙ
10 Απρ 2020 16:27

Το πρόβλημα είναι η διασπορά τμημάτων σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, που προφανώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν και είναι υποστελεχωμένα. Με μεταφορά θέσεων προσωπικού και συνένωση τμημάτων όλα τα ΑΕΙ θα ενισχυθούν και θα μπορούσαν να προκηρύξουν νέες θέσεις. Δεν υπάρχει ανάγκη για επέκταση ηλικίας συνταξιδιότησης εαν ληφθούν οι σωστές δομικές αποφάσεις.

Η ΠΟΣΔΕΠ τι προτείνει για τον χάρτη των ΑΕΙ; Μετά από 3 χρόνια θα είμαστε στα ίδια και χειρότερα αν δεν αλλάξουν οι σχολές.

 
Νέοι ερευνητές
10 Απρ 2020 15:21

Εμπειρία και δημοσιεύσεις μπορούν να αποκτηθούν από ένα νέο μέλος ΔΕΠ σε θέση επίκουρου καθηγητή, πολύ πιο εύκολα σε σχέση με τους δεκάδες συμβασιούχους που περιμένουν κάθε χρόνο σε ανασφάλεια αν θα υπάρχουν πιστώσεις για την πρόσληψή τους.

Εαν δε δοθούν μέσα στην επόμενη διετία, αυτές οι ευκαιρίες διορισμού στους νέους ανθρώπους τα πανεπιστήμια δε θα ανανεωθούν μέχρι το 2030. Από την άλλη, τα ΑΕΙ πρέπει να σταματήσουν να προωθούν μόνο εσωτερικούς υποψηφίους, όπως ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ με διδακτορικό από την ίδια σχολή.

Είναι άδικο για τους σημερινούς κατόχους διδακτορικών όταν τις τρεις προηγούμενες δεκαετίες, από το 1980 μέχρι το 2010, γίνονται μαζικοί διορισμοί σε μόνιμες θέσεις συχνά με λιγότερα προσόντα.

 
Πέτρος
10 Απρ 2020 12:07

Και γιατί να μην προκηρύσσονται νωρίτερα οι θέσεις και να διορίζεται το νέο ΔΕΠ με την αφυπηρέτηση του 67χρονου....

 
kostas delidis
10 Απρ 2020 11:45

Εύστοχα σχεδόν όλα τα σχόλια και δικαιολογημένες οι επιφυλάξεις. Στην κατά τα άλλα ύποπτη πρόταση μπορεί να προστεθεί κάτι συμπληρωματικό και συγχρόνως θετικό. Να προκηρύσσεται η υπό εκκένωση θέση ένα η δύο χρόνια νωρίτερα. Εάν η πλήρωση της θέσης γίνει μέσα σ' αυτό το εύλογο χρονικό διάστημα τότε και μόνο τότε να μπορεί να είναι δυνατή η παράταση της θητείας. Λέτε να ενδιαφέρονται και να βοηθούν την επιτάχυνση των διαδικασιών διορισμού οι υποψήφιοι προς συνταξιοδότηση ?

 
ΠΕ04
10 Απρ 2020 01:46

Οι μόνοι που ζητούν αύξηση του ορίου ηλικίας είναι τα μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων και οι Δικαστικοί, τυχαίο;

 
Θύμιος
09 Απρ 2020 23:09

Κι εμένα μου φαίνεται ότι το μέτρο έχει σκοπό να μην γίνουν προσλήψεις τα επόμενα χρόνια.

 
Νέο μόνιμο προσωπικό
09 Απρ 2020 23:01

Σε ΑΕΙ σε δυτικές χώρες είναι συνηθισμένο νέοι ερευνητές έως 40 ετών να γίνονται καθηγητές. Τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν αντέχουν άλλο χωρίς ανανέωση του μόνιμου προσωπικού και της δομής τους: αυτές οι 300 αποχωρήσεις μπορούν να καλυφθούν με καλύτερη οργάνωση των τμημάτων και των σχολών.

Παράλληλα, πρέπει να δοθούν ευκαιρίες στη νέα γενιά επιστημόνων ώστε να ξεφύγει από το καθεστώς των συμβάσεων και να αναλάβει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των ΑΕΙ.

 
@Ηλικία ή Ικανότητα;
09 Απρ 2020 21:47

Σίγουρα ότι προνοεί η νομοθεσία για εκλογή και σε σχέση με 'εμπειρία, έργο, δημοσιεύσεις και πολλά άλλα - βασικά δεν υπάρχουν πολλά άλλα υπάρχει το τι ορίζει ο νόμος' θα πρέπει να ακολουθούνται. Σε κάθε προκήρυξη μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα όποιος επιθυμεί.
Όμως, αν δοθεί αυτή η 3 χρονη παράταση τα επόμενα χρόνια πιθανόν να μην δοθεί καμία νέα θέση στα ΑΕΙ στα επόμενα 3 χρόνια. Αν κάποιος νοήμον και μετά από αυτό που έχει συμβεί στα ΑΕΙ τα περασμένα 10 χρόνια, πιστεύει ότι θα πρέπει και τα επόμενα 3 να μην γίνουν προσλήψεις τότε το πιο πιθανό είναι ότι αυτό το νομίζει καθαρά λόγω προσωπικών συμφερόντων.

 
dstou
09 Απρ 2020 20:27

O εβδομηντάρης είναι ο νέος της εποχής

 
Ηλικία ή Ικανότητα;
09 Απρ 2020 19:56

Πρέπει να φτάσεις 40-45 για να διοριστείς στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κι αν είναι κάποιος "τυχερός", όπου υπάρχουν πολλαπλάσιες θέσεις. Είναι δυνατόν να πιστεύει κανείς σήμερα πώς είναι δυνατόν να διοριστεί κάποιος μέλος ΔΕΠ στα 35;; Γενικότερα η ηλικία είναι ένα αδιάφορο μέγεθος ως προς την ικανότητα διδασκαλίας, ιδίως όταν μιλάμε για πανεπιστημιακούς δασκάλους, δεν πρόκειται για σχολείο, ευτυχώς ή δυστυχώς. Χρειάζεται εμπειρία, έργο, δημοσιεύσεις και πολλά άλλα. Η συζήτηση πρέπει να γίνεται με επιστημονικούς όρους.

 
Dimitris
09 Απρ 2020 19:49

Και γιατί μέχρι τα 70 και όχι μέχρι τα 80 ή τα 90 ή τα 100... Αν δεν γίνει ποτέ ο διορισμός νέου μέλους ΔΕΠ (πράγμα πολύ πιθανό γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι θα εφαρμοστεί το μέτρο 1 πρόσληψη ανά 1 συνταξιοδότηση), ας μην συνταξιοδοτηθούν ποτέ.

Η πρόταση αυτή, πέρα της αντισυνταγματικότητας, θα οδηγήσει σε καθυστέρηση των διαδικασιών για νέες προσλήψεις (γιατί να μην περιμένει ο "νέος" 3 χρόνια μέχρι να πάρει σύνταξη στα 70 ο "παλιός", με τον κανονικό μισθό του και όλα τα "προνόμια" της θέσης;)

Για άλλη μία φορά η ΠΟΣΔΕΠ κατώτερη των περιστάσεων.

 
πολίτης
09 Απρ 2020 19:31

Μήπως είναι καθυστερημένο πρωταπριλιάτικο αστείο της ΠΟΣΔΕΠ;

- Αν κάποιος έχει "δόντι" θα καθυστερεί τον διορισμό του επόμενου
- Αν άλλος σταθεί άτυχος ή είναι αντιπαθής στη διοίκηση, ο διορισμός θα γίνεται στο πιτς-φιτίλι

Δεν το καταλαβαίνουν οι φωστήρες της ΠΟΣΔΕΠ ότι βοά από αντισυνταγματικότητα;

 
Άλλες εποχές
09 Απρ 2020 18:40

Δεν θεωρείται σωστό στη σημερινή εποχή να γίνεται εκλογή μέλους ΔΕΠ στα 40 έτη. Τα κοινωνικά, οικονομικά αλλά και βιολογικά δεδομένα (προσδόκιμο ζωής) στη σημερινή εποχή έχουν αλλάξει δραματικά και δεν επιτρέπουν τέτοιες πρακτικές που ανήκουν στο παρελθόν. Τα 45 θεωρείται μια ελάχιστα αποδεκτή ηλικία διορισμού σε θέση μονίμου μέλους ΔΕΠ. Μην λησμονούμε και τα 4 έτη υποχρεωτικής διδασκαλίας που πρέπει να κατέχει ως προϋπηρεσία πριν εκλεγεί.

 
ΠΟΣΔΕΠ?
09 Απρ 2020 18:02

Απαράδεκτη πρόταση. Επίσης υπάρχουν ασάφειες μεταξύ του 2. και 3. που το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα με άλλες νομοθεσίες.
Επίσης αυτά τα περί οικονομίας κλπ....μόνο ως απλή παραπλάνηση είναι...τον μισθό που θα παίρνει αυτός που θα συνεχίζει τον 'κόβει' από κάποιον 30 έτη πιο νεαρό.
Νέοι άνθρωποι πρέπει να στελεχώσουν τα Πανεπιστήμια.
Με τη κένωση της οποιαδήποτε θέσεις άμεση προκήρυξή της εντός 3 μηνών. Αυτό έπρεπε να προτείνει η ΠΟΣΔΕΠ, και όχι πάγωμα θέσεων (πλαγίως) για τα επόμενα τρία χρόνια, μιας και αν ισχύσει μία νομοθεσία όπως προτείνεται, πολύ απλά τα επόμενα τρία χρόνια δεν πρόκειται να πληρωθεί καμία από όλες αυτές τις θέσεις.

 
Εκλεκτορικά
09 Απρ 2020 17:31

Σε καμία χώρα δεν περιμένει κάποιος να φτάσει 50 ετών για να εκλεγεί. Η επετηρίδα που εφαρμόζουν τα ελληνικά πανεπιστήμια, με διορισμούς ερευνητών που είναι μεγάλης ηλικίας και με διδακτορικά σχεδόν αποκλειστικά από Ελλάδα δημιουργεί στρεβλώσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 
Πανεπιστήμια Ελλάδας
09 Απρ 2020 17:28

Η εκλογή νέων μελών ΔΕΠ πρέπει να γίνεται σε ηλικίες 35 έως 40, για να υπάρχει ανανέωση στα τμήματα. Εαν δε δοθούν ευκαιρίες για διεκδίκηση μόνιμης θέσης σε ανθρώπους που έλαβαν διδακτορικό μετά το 2010 οι σχολές θα παραμείνουν στάσιμες. Η λύση δεν είναι να μεταθέτουμε το πρόβλημα για την επόμενη δεκαετία, όταν τους διδακτορικούς 30 ετών θα τους διαδεχθούν οι σημερινοί φοιτητές 20 έτών.

 
Νίκος
09 Απρ 2020 17:07

@Θετικό μέτρο για τους νέους
Για τους νέους(?) των 55 ετών; Μέχρι τότε δεν δούλευαν ώστε να έχουν ένσημα;
Προτείνω οι διορισμοί των μελών ΔΕΠ να γίνονται στα 60 και να βγαίνουν στη σύνταξη στα 90.

 
Μόνιμα μέλη ΔΕΠ
09 Απρ 2020 15:26

Λανθασμένη η πρόταση για παράταση εργασίας των μελών ΔΕΠ μετά τα 67. Η ανανέωση δεν μπορεί να έρθει και ούτε αντιμετωπίζονται οι χρόνιες ελλείψεις στην στελέχωση με την παράταση. Όσοι εργάζονται στο πανεπιστήμιο από τη δεκαετία του '90 έχουν συμπληρώσει σχεδόν 30 χρόνια υπηρεσίας.

Πώς γνωρίζουμε μετά βεβαιότητας ότι μετά από 3 χρόνια θα βρεθούν πόροι για διορισμούς; Πάλι θα προταθεί μια πρόχειρη λύση και θα αργήσει η προκήρυξη θέσεων.

Η λύση είναι ο επανασχεδιασμός των τμημάτων: ένα τμήμα με 45 μέλη ΔΕΠ είναι βιώσιμο και πιο ισχυρό, ερευνητικά και εκπαιδευτικά, σε σχέση με τρία τμήματα με 15-20 μέλη ΔΕΠ. Πρέπει να γίνει μεταφορά των θέσεων προσωπικού από τα διάσπαρτα τμήματα σε ενιαίες πανεπιστημιακές σχολές και οργανωθούν 8 ή 10 ισχυρά ΑΕΙ σε όλη την Ελλάδα.

Οι νέοι επιστήμονες μπορεί να επιθυμούν να επιστρέψουν, κυρίως για κοινωνικούς λόγους. Εξάλλου, κάποτε πρέπει να ανανεωθεί το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Είναι υποχρεώση του κράτους να δίνει δυνατότητες στη νέα γενιά, όπως είχαν και οι παλαιότερες.

 
Θετικό μέτρο για τους νέους
09 Απρ 2020 15:17

Εφόσον η εκλογή νέων ΔΕΠ θα γίνεται πλέον συνήθως στην ηλικία των 45-55 ετών κατά μ.ο. , είναι λογικό η αφυπηρέτηση να γίνεται κάπου στα 75, με 25 χρόνια πλήρους υπηρεσίας. Στην ουσία αυτό το μέτρο είναι υπέρ των νέων διδακτόρων, γιατί με ηλικία συνταξιοδότησης στα 67 κανείς τους δεν θα έπαιρνε ποτέ σύνταξη, ούτε θα είχε σημαντικό χρόνο να σταδιοδρομήσει στον ακαδημαϊκό χώρο.

 
αναγνώστης
09 Απρ 2020 14:47

Κοιτάξτε λογική της ηγεσίας της παιδείας :
-θέλουμε να επιστρέψουν νέοι επιστήμονες στην Ελλάδα, τι να κάνουμε;
-κρατάμε παλιούς μέχρι τα 70 τους, ανοίγουμε τον δρόμο για μεγάλες μειώσεις μισθών και υποβαθμίζουμε την εκπαίδευση!!!
Μόνο κατανοώντας αυτά τα πράγματα βλέπει κανείς τον λογισμό του υπουργείου και της κυβέρνησης, δηλ με πολιτικές λιτότητας και απαξίωσης της παιδείας και του λαϊκού συμφέροντος. Πείτε μου κύριοι αναγνώστες πως πάμε μπροστά με τακτικές που διαχρονικά μας πηγαίναν πάντα πίσω. Επίσης για να προλάβω μερικούς η υποβάθμιση της οικονομίας γενικότερα δεν ήρθε με τον κορονοιό αλλά το βλέπαμε από πέρσι το τελευταίο τρίμηνο και εδώ έρχεται μια άποψη ότι όταν η κυβέρνηση μαζεύει τα λεφτά σε λίγα χεριά αυτόματα δεν υπάρχει ανάπτυξη άλλα μόνο υποβάθμιση.

 
Επιστήμονες
09 Απρ 2020 14:40

Τόπο στα νιάτα βρε, πρέπει και οι 75άρηδες να διδάσκουν στα Πανεπιστήμια...
Τι να μας πουν τα νιάνιαρα....των 35άρηδων, 40άρηδων κλπ... Αυτοί ακόμα μαθαίνουν την αλφαβήτα

 
ύποπτο
09 Απρ 2020 14:16

θα προκύψουν καθυστερήσεις σε εκλογή νέων μελών ΔΕΠ, ενδεχομένως σε νέα και επίκαιρα αντικείμενα.
εφόσον υπάρχουν ανάγκες το υπουργείο μπορεί να διαθέτει προγράμματα νέων ερευνητών και διδασκόντων.

...μην ψάχνουμε να βρούμε τρόπο να εξυπηρετήσουμε ψηφοφόρους εντός και εκτός ΑΕΙ....

 
ioannis
09 Απρ 2020 14:08

Όλοι λένε σήμερα ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ και οι ΔΕΠ λένε ΜΕΝΟΥΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ!!! Και μετά τα 67!
ΕΛΕΟΣ!!!

 
Γιώργος
09 Απρ 2020 14:04

Μέσα στην πανδημία με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος και αυτό;

 
Γρίφος
09 Απρ 2020 12:58

Γιατί οι νέοι επιστήμονες που "διαπρέπουν στο εξωτερικό" να θέλουν να απασχοληθούν από το Ελληνικό Δημόσιο?

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.