Πολυνομοσχέδιο: Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης δέκα (10) τουλάχιστον, ή όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης δεκατρία (13) τουλάχιστον

22/04/2020

Άκουσε το άρθρο

Με το άρθρο 4 του πολυνομοσχεδίου που τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση  προβλέπονται αλλαγές στο ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής βαθμίδας του Γυμνασίου, μέσω της τροποποίησης των αντίστοιχων σχετικών διατάξεων του π.δ. 126/2016.

Κατά πρώτον, με τις τροποποιήσεις του π.δ. 126/2016 που προτείνονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, προβλέπεται η αναπροσαρμογή του συνολικού αριθμού των εξεταζόμενων μαθημάτων και του πλαισίου εξέτασής τους, κατά τρόπο πιο ισορροπημένο, ανά ομάδα μαθημάτων, στο Γυμνάσιο.

Ειδικότερα, προβλέπεται η αύξηση από τέσσερα (4) σε επτά (7) των μαθημάτων που εντάσσονται στην Ομάδα Α′ μαθημάτων και εξετάζονται γραπτά στις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις κάθε τάξης.

Δηλαδή, στα τέσσερα (4) μαθήματα που ήδη εξετάζονται γραπτά [Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία), Μαθηματικά, Φυσική και Ιστορία], προστίθενται τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση), της Βιολογίας και των Αγγλικών.

Επίσης, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο μάθημα της Πληροφορικής, το οποίο κατατάσσεται πλέον από την Ομάδα Γ′ στην Ομάδα Β′ μαθημάτων.

Προβλέπεται, παράλληλα, ότι στα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο πραγματοποιείται, κατά κανόνα, γραπτή ωριαία εξέταση και στο δεύτερο τετράμηνο, με την εξαίρεση:

(α) των μαθημάτων της Γεωλογίας-Γεωγραφίας, Χημείας, Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, Δεύτερης Ξένης Γλώσσας, Θρησκευτικών και Οικιακής Οικονομίας, στα οποία μπορεί, εναλλακτικά, να ανατίθεται σε κάθε μαθητή η εκπόνηση συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης,

(β) του μαθήματος της Πληροφορικής, στο οποίο ανατίθεται σε κάθε μαθητή η εκπόνηση συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης, αντί για ωριαία γραπτή εξέταση και

(γ) των μαθημάτων της Μουσικής, των Καλλιτεχνικών και της Φυσικής Αγωγής, στα οποία δεν διεξάγεται καμία γραπτή ωριαία εξέταση

Πέραν της ανακατανομής ορισμένων μαθημάτων σε Ομάδες κατά τα ανωτέρω, οι σχετικές τροποποιήσεις στοχεύουν στη συνεκτικότερη αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών, η οποία θα υποβοηθήσει τη συστηματικότερη παρακολούθηση και μελέτη των μαθημάτων και κατά το δεύτερο τετράμηνο

. Ενισχύεται δε η εκπόνηση συνθετικής δημιουργικής εργασίας ως εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησης, μέσω του μαθήματος της Πληροφορικής, διατηρουμένης της σχετικής ευελιξίας του διδάσκοντος και για όλα τα μαθήματα της Ομάδας Β’ κατά το δεύτερο τετράμηνο. Περαιτέρω, στην παράγραφο 3 ορίζεται ο χρόνος διενέργειας της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου και στην παράγραφο 4 η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων κάθε μαθήματος.

Κατά δεύτερον, με τις παραγράφους 5 έως 10 του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την προαγωγή και απόλυση των μαθητών Γυμνασίου.

Πιο συγκεκριμένα:

1) Καταργείται η δεύτερη εξεταστική περίοδος του Ιουνίου. Και τούτο, διότι η επανεξέταση των μαθητών τον Ιούνιο, μόλις λίγες μέρες μετά από την πρώτη εξέτασή τους στον ίδιο μήνα, δεν επιτρέπει την ουσιαστική προετοιμασία των μαθητών και επιτείνει το άγχος τους, καθιστώντας την αξιολόγηση αυτή αναποτελεσματική εν γένει. Παραμένει, βεβαίως, η επαναληπτική εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου.

2) Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης δέκα (10) τουλάχιστον, ή όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης δεκατρία (13) τουλάχιστον.

Εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πριν από την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα εκείνα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον, όμως, ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα.

Στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση τον Σεπτέμβριο και επαναλαμβάνει την τάξη.

3) Οι μαθητές της τρίτης τάξης που δεν κρίνονται άξιοι απόλυσης κατά τα ανωτέρω επαναλαμβάνουν την τάξη.

Πέραν της προώθησης της συστηματικότερης παρακολούθησης και μελέτης όλων των μαθημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, οι αλλαγές αυτές αποσκοπούν και στη σφαιρικότερη καλλιέργεια των μαθητών, λαμβανομένου ιδίως υπόψη του καθοριστικού ρόλου του Γυμνασίου στην πυραμίδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 4
Διδασκόμενα μαθήματα και αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 126/2016 (Α′ 211) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις (3) ομάδες ως εξής:

α) Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α′) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

Ομάδα Α′

αα) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία.

αβ) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση.

αγ) Ιστορία.

αδ) Μαθηματικά. αε) Φυσική.

αστ) Βιολογία. αζ) Αγγλικά.

β) Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β′) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: Ομάδα Β′

βα) Γεωλογία-Γεωγραφία.

ββ) Χημεία.

βγ) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. βδ) Θρησκευτικά.

βε) Δεύτερη ξένη γλώσσα.

βστ) Τεχνολογία – Πληροφορική. βζ) Οικιακή Οικονομία.

γ) Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ′) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: γα) Μουσική-Καλλιτεχνικά.
γβ) Φυσική Αγωγή.».

2. Η περ. Γ′ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 126/2016 (Α’ 211) αντικαθίσταται ως εξής:

«Γ. Στα μαθήματα της Ομάδας Α′ και της Ομάδας Β′ της των εδαφίων α και β, αντίστοιχα, της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία (1) κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου. Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο διδάσκων μάθημα της ομάδας Β′ δύναται να επιλέξει, αντί της διεξαγωγής ωριαίας γραπτής δοκιμασίας σε κάποιο τμήμα ή κάποια τμήματα, την ανάθεση μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης στους μαθητές του τμήματος ή των τμημάτων. Ειδικά για το μάθημα της Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία και κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου δεν διενεργείται ωριαία γραπτή δοκιμασία, αλλά ανατίθεται σε κάθε μαθητή η εκπόνηση συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης. Στα μαθήματα της Ομάδας Γ′ του εδαφίου γ′ της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία.

3. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 126/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α' της παρ. 1 του άρθρου 2 διεξάγονται σε εξεταστική περίοδο που διαρκεί από την 1η έως την 15η Ιουνίου».

4. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 126/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων είναι δίωρη για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, εκτός από τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, των οποίων οι δύο αντίστοιχοι κλάδοι, Γλωσσική Διδασκαλία-Νεοελληνική Λογοτεχνία και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση, συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση.».

5. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 126/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Κατ` εξαίρεση των διατάξεων της παρ. 1:

α) Μαθητής που απουσιάζει δικαιολογημένα από γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση λόγω ασθενείας που βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή λόγω άλλου σοβαρού κωλύματος που κρίνεται από τον Σύλλογο των Διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία, έπειτα από αίτηση του κηδεμόνα ή του ιδίου, εφόσον είναι ενήλικος, που υποβάλλεται στον Διευθυντή του Γυμνασίου, εξετάζεται άλλη ημέρα μέχρι και την 30η Ιουνίου, την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος Διδασκόντων. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για τους μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων των εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

β) Οι μαθητές της περ. α) εάν, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που βεβαιώνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή σοβαρού κωλύματος που κρίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία δεν προσέλθουν σε εξέταση την ημέρα που θα ορισθεί με απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν σε επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο, στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, και να εξετασθούν γραπτά σε όσα μαθήματα της Ομάδας Α' δεν εξετάσθηκαν. Για τους μαθητές αυτούς ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος στο τέλος Ιουνίου. Στην περίπτωση αυτή, οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι οι μαθητές, αν είναι ενήλικοι, καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση στον Διευθυντή του οικείου Γυμνασίου εντός δύο (2) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ότι οι μαθητές αυτοί θα εξετασθούν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.».

6. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του π.δ. 126/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,

αα) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή

αβ) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).

β) Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους (δεύτερη εξεταστική περίοδος) σε επαναληπτική εξέταση, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4). Αν ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη.

γ) Για τα μαθήματα της Ομάδας Α′ της παρ. 1 του άρθρου 2 οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής.

Για τα μαθήματα της Ομάδας Β′ και της Ομάδας Γ′ της παρ. 1 του άρθρου 2 οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις εξετάσεις.

δ) Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α′ και Β′ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής ή μαθητής της Γ′ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης σύμφωνα με την περ. α′ της παρ. 4 , επαναλαμβάνει την τάξη.».

7. Η παρ. 6 του άρθρου 14 του π.δ. 126/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Οι κατ ́ιδίαν διδαχθέντες και στρατεύσιμοι μαθητές προάγονται ή απολύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12. Όσοι δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης στις εξετάσεις του Ιουνίου παραπέμπονται κατ’ εξαίρεση στις επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10).».

8. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του π.δ. 126/2016 αντικαθίστανται ως εξής:
«Οι ανωτέρω μαθητές προάγονται ή απολύονται:

i) όταν έχουν σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον οκτώ (8) ή
ii) όταν έχουν γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον έντεκα (11).

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, οι ανωτέρω μαθητές παραπέμπονται και εξετάζονται, όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, στη δεύτερη εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από οκτώ (8).».

9. Το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ. 126/2016 αντικαθίστανται ως εξής:

« Οι ανωτέρω μαθητές προάγονται ή απολύονται:

i) όταν έχουν επιτύχει στα μαθήματα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» και «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον οκτώ (8) και σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή

ii) όταν έχουν γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δώδεκα (12).

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, οι ανωτέρω μαθητές παραπέμπονται και εξετάζονται, όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, στη δεύτερη εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από τα αριθμητικά όρια του στοιχείου i.

Οι ανωτέρω μαθητές μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο βαθμολογούνται και προάγονται ή απολύονται, όπως προβλέπεται για τους μαθητές της ημεδαπής.».

10. Το δεύτερο, το τρίτο και τα τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 15 του π.δ. 126/2016 αντικαθίστανται ως εξής

«Οι ανωτέρω μαθητές προάγονται ή απολύονται:

i) όταν έχουν επιτύχει στα μαθήματα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» και «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον οκτώ (8) και σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή

ii) όταν έχουν γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δώδεκα (12).

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, οι ανωτέρω μαθητές παραπέμπονται και εξετάζονται, όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, στη δεύτερη εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από τα αριθμητικά όρια του στοιχείου i.

Οι ανωτέρω μαθητές μετά το πρώτο έτος φοίτησής τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο εξετάζονται, βαθμολογούνται και προάγονται ή απολύονται, όπως προβλέπεται για τους μαθητές της ημεδαπής.»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (22)

Μιχαλης
|

καλησπερα σας.
Το πολυνομοσχεδιο θα ισχυει απο την επομενη σχολικη χρονια?

Αριστεία, όχι αστεία
|

Για όποιους δεν έχουν σχέση με την παιδαγωγική οι τελικές εξετάσεις, ιδίως οι ελληνικού τύπου που προάγουν την παπαγαλία, είναι το εργαλείο μάθησης. Για όποιους έχουν κάποια σχέση οι τελικές εξετάσεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά χάσιμο διδακτικού χρόνου.

o tempora, o mores
|

1. Τα Αρχαία διδάσκονται, αλλά δεν εξετάζονται στο Γυμνάσιο (ούτε από το πρωτότυπο ούτε από μετάφραση) τα τελευταία χρόνια
2. @Τραγέλαφος: Επίσης και τα Αγγλικά εξετάζονται στις Πανελλαδικές εξετάσεις! Άρα, πρέπει να τα διδάσκουμε στα παιδιά μόλις γεννηθούν;; Επιπλέον, ξένες γλώσσες και μουσική επιπέδου Πανελλαδικών μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο;;;;!!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
|

Τα εξεταζόμενα μαθήματα στο Γυμνάσιο
( με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμμα είναι 09)
1.Αρχαία από το πρωτότυπο
2. Αρχαία από μετάφραση
3. Νεοελληνική Γλώσσα
4. Νεοελληνική Λογοτεχνία
5. Ιστορία
6. Φυσική
7.Βιολογία
8. Αγγλικά
9. Μαθηματικά
Άρα, ας μην υποτιμάμε τη νοημοσύνη όλων ( εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων)...
Ελπίζω, να πρόσεξαν ότι τα ωριαία διαγωνίσματα έχουν αυξηθεί. Στα εξεταζόμενα μαθήματα οι μαθητές δεν έγραφαν ωριαίο διαγώνισμα στο τελευταίο τρίμηνο κ τώρα τετράμηνο.
Άρα, της πρώτης ομάδας μαθήματα εξετάζονται και στο δεύτερο τετράμηνο και στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις!!!

@Δημητρης
|

Βιωματική μάθηση, εσωτερικά κίνητρα, περιγραφική αξιολόγηση. Ξεκολλήστε λίγο από τις εξετάσεις. Έχει προχωρήσει ο κόσμος. Έχετε μπερδέψει το σχολείο με το νοσοκομείο.

Στέλλα
|

Τα παιδιά που εισήχθησαν με γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις στα Πρότυπα Σχολεία είναι ψυχοφθόρο να ξαναδώσουν εξετάσεις για το Λύκειο αφού εξαρχής γνώριζαν ότι αυτοδίκαια συνεχίζουν για το Λύκειο.Πόσες εξετάσεις πια πρέπει να δώσουν αυτά τα παιδιά?Ας ισχύσει αυτό το μέτρο για τα παιδιά που θα εισαχθούν φέτος που θα είναι γνώστες του μέτρου...Οι μαθητές θα αναγκαστούν να αλλάξουν σχολικό περιβάλλον παρα την θελησή τους και αυτό θα επηρεάσει την ψυχολογία τους με τον χειρότερο τρόπο ...Για τους μαθητες β και γ γυμνασίου θα μπορούσε να γίνει μια διαλογή με βαση την συνολική τους επίδοση...

Απογοητευμένη
|

Η Πληροφορική πρέπει επιτέλους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να πάρει την θέση που της αρμόζει. Να εξεταστεί το ΑΠΣ της Πληροφορικής εκ νέου. Οι ψηφιακές δεξιότητες και ο ψηφιακός κριτικός εγγραματισμός είναι απαραίτητο εφόδιο για τον μελλοντικό πολίτη. Πουθενά στην ύλη της Πληροφορικής δεν υπάρχει η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση και ξαφνικά αρχίσαμε οι εκπαιδευτικοί να μιλάμε στα παιδιά για σύγχρονη και ασύγχρονη. Εκτός το ότι πρέπει να διδάσκεται τουλάχιστον 2 ώρες την εβδομάδα στο Γυμνάσιο για να προετοιμάζονται οι μαθητές για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής, πρέπει να γίνεται συνδιδασκαλία και με άλλα μαθήματα. Βιωματικές διαθεματικές δραστηριότητες, να μην βαριούνται τα παιδιά και να υπάρχει κίνητρο. Με αυτό τον τρόπο θα αλλάξει και η σχέση των εφήβων με τον υπολογιστή, δεν θα τον βλέπουν πλέον ως παιχνιδομηχανή αλλά ως δημιουργικό εργαλείο. Τόσες δημοσιευμένες έρευνες υπάρχουν με συνδιδασκαλία Πληροφορικής και άλλων μαθημάτων με τόσα σημαντικά μαθησιακά οφέλη. Δεν τα βλέπει κανείς? Δεν ακούει κανείς τα παιδιά? Δεν αντέχουν άλλο το σχολείο να κάθονται τόσες ώρες ως παθητικοί δέκτες. Χρειάζονται ενεργητική μάθηση με συνεχείς εναλλαγές και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την βοήθεια των Τεχνολογιών της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας.

Δημήτρης
|

Για να μην επιβαρύνονται οι γονείς και να μην αγχώνονται οι μαθητές με τις πρόσθετες εξετάσεις, μια καλή λύση θα ήταν να περνάνε τα παιδιά τις τάξεις με υπεύθυνη δήλωση. Μάλιστα αυτή η πρακτική να υιοθετηθεί παντού, ακόμη και στις ιατρικές εξετάσεις !

Katerina
|

Ποια 7 μαθήματα θα εξετάζονται οι μαθητές του Γυμνασίου;;; Για να τα μετρήσουμε !!! Τα μαθήματα αρχαία από το πρωτότυπο και αρχαία από μετάφραση δεν είναι δύο μαθήματα; Δεν διδάσκονται σε 2 δίωρα το καθένα!Μάλλον δεν ξέρουν να μετρούν...

Τραγέλαφος
|

Τα βιβλία του γυμνασίου που εξετάζονται στις πανελλαδικές ακριβώς με την ύλη που περιέχουν είναι:
1) η γραμματική & το συντακτικό αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας (θεωρητική κατεύθυνση)
2) τα βιβλία μουσικής γυμνασίου & Α' λυκείου (ειδικό μάθημα Μουσική Αντίληψη & Γνώση).
Το μάθημα της Μουσικής δεν εξετάζεται με ωριαία γραπτή εξέταση στο Γυμνάσιο & Λύκειο, ούτε με ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές ή απολυτήριες, είναι όμως εξεταζόμενο μάθημα στις πανελλαδικές.
Τι δεν καταλαβαίνετε;

Katerina
|

Ποια 7 μαθήματα θα εξετάζονται οι μαθητές του Γυμνασίου;;; Για να τα μετρήσουμε !!! Τα μαθήματα αρχαία από το πρωτότυπο και αρχαία από μετάφραση δεν είναι δύο μαθήματα; Δεν διδάσκονται σε 2 δίωρα το καθένα!Μάλλον δεν ξέρουν να μετρούν...

ζορρο
|

γιατι υπαρχει μαθητης που μενει στο γυμνασιο εχοντας χαμηλη επιδοση ??????/μενουν μονο αυτοι που ξεπερνουν κατα πολυ τις απουσιες που και αυτες τις σβηνουμε τους σπρωχνουμε να περασουν να μην μεινει κανενας να μην εξεταζουμε το σεπτεμβριο και αν κατα λαθος ερθει κανενας τη λευκη κολλα την βαζουμε προβιβασιμο βαθμο ...........γιατι ελεγχει κανενας υπαρχει καμμια δικλιδα???????πλακα κανετε ολοι εσεις που βγαζετε τετοιες αποφασεις η δεν εχετε σχεση με την πραγματικοτητα και του τι γινεται σε ολα τα σχολεια η ειστε ασχετοι με το αντικειμενο

ΠΕ86
|

Μεγάλη η αναβάθμιση της πληροφορικής, μία ώρα στο νηπιαγωγείο στα μικρά νήπια, αλήθεια ποιος έχει περισσότερη ανάγκη τον υπολογιστή, το νήπιο ή ο έφηβος. Επαναφορά των 2 ωρών εβδομαδιαία στο Γυμνάσιο χθες, να μαθαίνουν οι μαθητές προγραμματισμό στο ίντερνετ και στα κινητά, ώστε να μπορούν να δουν το χρώμα του χρήματος αργότερα

Πληροφορική
|

Η Πληροφορική πρέπει να εξελιχθεί σε 3ωρο μάθημα από την Α' Γυμνασίου μέχρι τη Α' Λυκείου, με 2 ώρες θεωρία και 1 ώρα εργαστηριακή άσκηση.

Για τις εξετάσεις εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο οι μαθητές διαγωνίζονται σε Μαθηματικά και Φυσική, στην αντίστοιχη κατεύθυνση. Στο Λύκειο, στις ΑΕΠΠ δε μαθαίνουν προγραμματισμό αλλά μια ψευδογλώσσα.

@Εξετάσεις και φροντιστήρια
|

Εσείς ακόμα νομίζετε ότι οι μαθητές μαθαίνουν με τις εξετάσεις. Πολλοί σύγχρονοι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η διαδικασία μάθησης είναι βιωματική και συντελείται μέσα στην τάξη. Ρίξτε και μια ματιά προς τη Σκανδιναβία. Πιο χαρούμενα παιδιά, πιο καλοί μαθητές. Οι εξετάσεις είναι ένα παρωχημένο σχήμα που έχει ξεπεραστεί εδώ και χρόνια. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες αποκτούνται όταν εφαρμόζονται σε καθημερινά προβλήματα, όχι όταν τις παπαγαλίζεις για τις εξετάσεις και τις έχεις ξεχάσει μετά από μια βδομάδα. Στη δική μου εποχή δεν εξεταζόμασταν στο Γυμνάσιο σε κανένα μάθημα. Δεν είδα καμιά διαφορά ούτε από τους προηγούμενους, ούτε από τους επόμενους.

PE86
|

Υπάρχει λόγος να αναβαθμιστεί η πληροφορική; Τα παιδιά μεγαλώνουν στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση της ψηφιακής εποχής και της τεχνητής νοημοσύνης αλλά ποιος νοιάζεται; Μια χαρά είναι 1 ώρα στο γυμνάσιο, λίγο word και ζωγραφική....άντε και λίγο power point....Α! ξέχασα, υπάρχει και το φωτόδεντρο.......Τα Ελληνόπουλα θα μάθουν προγραμματισμό στα 18.Αφού σήμερα δεν χρειάζονται οι γλώσσες προγραμματισμού; Είναι απαραίτητες;Κάποιοι πιστεύουν ότι είναι ντεμοντέ....Στο Λύκειο φυσικά εξαφανισμένη η πληροφορική. Περνάς Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με χημεία και όχι με προγραμματισμό.....Για γέλια....

@Εξετάσεις και φροντιστήρια
|

Ε τότε με τη λογική αυτή να μην δίνουν καθόλου εξετάσεις. Να περνάνε όλοι στην επόμενη τάξη με 20 στα τετράμηνα και να μην μαθαίνουν τίποτα όπως συμβαίνει τώρα. Να είναι το σχολείο παιδική χαρά που θα "μορφώνει" και δεν θα εξοντώνει. Μετά όταν θα βγουν στην αγορά εργασίας φυσικά θα ανακαλύψουν ότι δεν έχουν τα απαραίτητα εφόδια, αλλά τότε ..... θα είναι αργά!

Πάνος
|

Τι αναβάθμιση είναι αυτή για το μάθημα της Πληροφορικής;
Σε ένα μονόωρο μάθημα και μάλιστα μεικτό (θεωρητικό + εργαστηριακό) οι ώρες είναι μετρημένες. Μόνο για τα 2 διαγωνίσματα των τετραμήνων, θα πετάξεις στα σκουπίδια 3 + 3 ώρες.
Φοβερή αναβάθμιση. Μπράβο τους!
Εκεί που άφηναν να εννοηθεί ότι θα γίνει 2ωρο, μας αφαιρούν τουλάχιστον 6 ώρες, από τις ελάχιστες που έχουμε στη διάθεσή μας για τον ψηφιακό αλφαβητισμό των παιδιών.
Ντροπή. Και να σκεφτεί κανείς, ότι η περίοδος που διανύουμε, έχει αποδείξει περίτρανα, πόσο σημαντικός για τους νέους και νέες είναι ο ψηφιακός αλφαβητισμός.

Εξετάσεις και φροντιστήρια
|

Πιο πολλές εξετάσεις σημαίνει πιο πολλά φροντιστήρια. Είναι κοινός τόπος. Δηλαδή, κι άλλα βάρη στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Κι αν δεν τα πάει καλά ο μαθητής, επιπλέον φροντιστήρια το καλοκαίρι για την εξέταση του Σεπτεμβρίου.

ο Παραπονιάρης
|

Το ευχαριστώ της πολιτείας στους "πληροφορικούς" σήκωσαν το βάρος της όλης κατάστασης για όλες τις ειδικότητες και τα εύσημα πηγαίνουν στους φιλολόγους !!!! ΜΠΡΑΒΟ !!!

Βιοπληροφορική
|

Αν είναι δυνατόν να γράφουν τα παιδιά διαγώνισμα στην πληροφορική στο Γυμνάσιο. Τα διαγωνίσματα είναι για τα βασικά μαθήματα.

John T
|

Φοβερή η αναβάθμιση στο μάθημα της Πληροφορικής!

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ