Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Πολυνομοσχέδιο: Οι αλλαγές στο Λύκειο

Επαναφέρονται στις πανελλαδικές εξετάσεις οι συντελεστές βαρύτητας σε δύο μαθήματα ανά Σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση
Δημοσίευση: 22/04/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με το άρθρο 6 του πολυνομοσχεδίου που τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση  προβλέπεται ότι σε όλα τα μαθήματα που διδάσκονται στο Λύκειο πραγματοποιείται, κατά τα προβλεπόμενα και στις ισχύουσες διατάξεις, γραπτή ωριαία εξέταση και στο δεύτερο τετράμηνο, με την εξαίρεση όμως:

(α) του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, στο οποίο δεν διεξάγεται καμία γραπτή ωριαία εξέταση,

(β) του μαθήματος της Πληροφορικής, στο οποίο ανατίθεται σε κάθε μαθητή η εκπόνηση ερευνητικής εργασίας, αντί για ωριαία γραπτή εξέταση και

(γ) του μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας, στο οποίο οι μαθητές εκπονούν επιπλέον και ερευνητική εργασία, η βαθμολογία της οποίας διαμορφώνει το 50% του βαθμού του εν λόγω (δεύτερου) τετραμήνου.

Η σχετική ρύθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση της καλλιέργειας της κριτικής και ερευνητικής σκέψης των μαθητών, η οποία επιτυγχάνεται με την εισαγωγή της εκπόνησης των ως άνω ερευνητικών εργασιών.

Με το άρθρο 7 ρυθμίζονται επιμέρους θέματα που αφορούν στις πανελλαδικές εξετάσεις και την πρόσβαση των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πρωτίστως για λόγους αποτελεσματικότερης οργάνωσης και διαχείρισης του προγράμματος σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η Β′ τάξη Λυκείου παραμένει τάξη στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει τόσο μαθήματα γενικής παιδείας όσο και μαθήματα δύο ομάδων προσανατολισμού, όπως ισχύει, άλλωστε, μέχρι και το φετινό σχολικό έτος (παράγραφοι 1 και 2).

Προβλέπονται, επίσης, η μείωση των Ομάδων Προσανατολισμού της Γ′ τάξης Λυκείου από τέσσερις σε τρεις (παράγραφος 3), σταθμίζοντας λόγους οργανωτικούς και συνάφειας μεταξύ μαθημάτων, ο καθορισμός ακολούθως της πρόσβασης στις σχολές και τα Τμήματα των τεσσάρων Επιστημονικών Πεδίων (παράγραφος 5), καθώς και η κατάργηση της προσμέτρησης του βαθμού του απολυτηρίου της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τέλος, επαναφέρονται στις πανελλαδικές εξετάσεις οι συντελεστές βαρύτητας σε δύο μαθήματα ανά Σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (παράγραφος 4), μεταξύ άλλων για λόγους ορθολογικότερης οργάνωσης και καλύτερης ευθυγράμμισης των πανελλαδικών εξετάσεων με το ειδικότερο αντικείμενο κάθε πανεπιστημιακής σχολής ή τμήματος.

Με το άρθρο 8 ορίζεται ότι για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών στο Γενικό Λύκειο απαιτείται γενικός μέσος όρος δέκα (10) τουλάχιστον, αντί για εννέα και πέντε δέκατα (9,5) που απαιτείται σήμερα, ο οποίος προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των, γραπτώς και μη, εξεταζόμενων μαθημάτων, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Οι ρυθμίσεις αυτές αποσκοπούν ιδίως στην ενίσχυση της γενικής παιδείας στο Λύκειο, καθώς και στον εξορθολογισμό του γενικού μέσου όρου προαγωγής / απόλυσης.

Περαιτέρω, προβλέπεται η κατάργηση της δεύτερης εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου για τους μαθητές των Α′ και Β′ τάξεων Λυκείου.

Και τούτο, διότι η επανεξέταση των μαθητών τον Ιούνιο, μόλις λίγες μέρες μετά την πρώτη εξέτασή τους στον ίδιο μήνα, δεν επιτρέπει την ουσιαστική προετοιμασία τους και επιτείνει το άγχος τους, καθιστώντας την αξιολόγηση αυτή αναποτελεσματική εν γένει.

Διατηρείται, κατ’ εξαίρεση, η δεύτερη εξεταστική περίοδος του Ιουνίου ειδικά για τους μαθητές της Γ’ τάξης Λυκείου, σταθμίζοντας αντικειμενικούς λόγους, που σχετίζονται με τη διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων.

Οι μαθητές των Α′ και Β′ τάξεων του Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον γενικό μέσο όρο δέκα (10) τουλάχιστον, παραπέμπονται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν από την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους, σε ειδική εξεταστική περίοδο, για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10), γραπτώς για τα μαθήματα της Ομάδας Α′ και προφορικώς για τα μαθήματα της Ομάδας Β′.

Στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου παραπέμπονται και οι μαθητές της Γ' τάξεως Λυκείου που δεν επιτυγχάνουν γενικό μέσο όρο δέκα (10) τουλάχιστον ούτε στη δεύτερη εξεταστική περίοδο του Ιουνίου.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 6

Προφορική βαθμολογία τετραμήνων στο Λύκειο

Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 103 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) αντικαθίστανται ως εξής:

«Σε όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου διενεργούνται στα μαθήματα όλων των Ομάδων δύο (2) υποχρεωτικές ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, μία (1) κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία (1) κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στο οποίο δεν διενεργείται οποιαδήποτε γραπτή δοκιμασία. Αν για λόγους αντικειμενικούς, δεν καταστεί εφικτό να πραγματοποιηθεί η ωριαία γραπτή δοκιμασία του πρώτου τετραμήνου, στο δεύτερο τετράμηνο διενεργούνται δύο (2) ωριαίες γραπτές δοκιμασίες.

Στο μάθημα της Πολιτικής Παιδείας οι μαθητές εκπονούν και ερευνητική εργασία στο β’ τετράμηνο, η βαθμολογία της οποίας αποτελεί το 50% του βαθμού του τετραμήνου αυτού.
Στο μάθημα της Πληροφορικής διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία στο πρώτο τετράμηνο, ενώ στο δεύτερο τετράμηνο οι μαθητές εκπονούν μία (1) ερευνητική εργασία, η βαθμολογία της οποίας αποτελεί το 50% του βαθμού του τετραμήνου αυτού.

Άρθρο 7

Διάρθρωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Γενικού Λυκείου και εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 (Α’ 193)αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η Α′ Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων γενικής παιδείας τριάντα πέντε (35) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για τα ημερήσια λύκεια και είκοσι πέντε (25) συνολικά διδακτικών ωρών για τα εσπερινά λύκεια.».

2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013, όπως αντικαθίσταται με την παρ. 1 του παρόντος, προστίθεται παρ. 2 ως εξής:

«2. Στη Β′ Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας τριάντα (30) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και δύο (2) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών, πέντε (5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για κάθε ομάδα.

Στη Β′ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας είκοσι (20) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και δύο (2) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών, πέντε (5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για κάθε ομάδα.

Οι μαθητές, εκτός από τα μαθήματα γενικής παιδείας, παρακολουθούν υποχρεωτικά και τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που επιλέγουν.».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Στη Γ' Τάξη Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού τριάντα δύο (32) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για τα ημερήσια λύκεια και είκοσι πέντε (25) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για τα εσπερινά λύκεια. Τα μαθήματα προσανατολισμού χωρίζονται σε τρεις (3) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, ως εξής:

α) Ανθρωπιστικών Σπουδών.
β) Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας. γ) Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Οι μαθητές, εκτός από τα μαθήματα γενικής παιδείας, παρακολουθούν υποχρεωτικά και τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που επιλέγουν.».

4. Η περ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου Επιστημονικού Πεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 4Α. Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας που προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη λήξη εκάστου σχολικού έτους και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους, ορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας σε δύο (2) μαθήματα ανά Σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.».

5. Η περ. β’ του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Η πρόσβαση σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο γίνεται ανάλογα με την ομάδα

προσανατολισμού που έχει επιλέξει ο κάθε μαθητής ως εξής:

βα) Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του πρώτου Επιστημονικού Πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, τα Αρχαία Ελληνικά, η Ιστορία και τα Λατινικά.

ββ) Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του δεύτερου και του τρίτου Επιστημονικού Πεδίου ως εξής:

i) για την πρόσβαση στο δεύτερο Επιστημονικό πεδίο τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, η Φυσική, η Χημεία και τα Μαθηματικά και

ii) για την πρόσβαση στο τρίτο Επιστημονικό Πεδίο τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, η Φυσική, η Χημεία και η Βιολογία.

βγ) Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του τέταρτου Επιστημονικού Πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, τα Μαθηματικά, η Πληροφορική και η Οικονομία.»

Άρθρο 8
Μέσος όρος απόλυσης – προαγωγής μαθητών στο Γενικό Λύκειο

1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 112 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Για την προαγωγή και την απόλυση των μαθητών στο Γενικό Λύκειο απαιτείται Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον δέκα (10), ο οποίος προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

2. Οι μαθητές των Α′ και Β′ τάξεων του Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1, παραπέμπονται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους, σε ειδική εξεταστική περίοδο, για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10). Για τα μαθήματα της Ομάδας Α′, οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Για τα μαθήματα της Ομάδας Β′, οι εξετάσεις είναι προφορικές. Οι μαθητές δεν αξιολογούνται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Οι μαθητές, που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. προαγωγής, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 113 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι μαθητές των κατηγοριών της παρ. 1 του παρόντος των Α` και Β` τάξεων Γενικού Λυκείου που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1 του άρθρου 112, παραπέμπονται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πριν την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους σε ειδική εξεταστική περίοδο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 112.».

Ετικέτες: 
Νίκη Κεραμέως

Σχόλια (16)

 
Στράτος
22 Απρ 2020 23:06

Οι διατάξεις που αφορούν τη "Διάρθρωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Γενικού Λυκείου και εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου"(Άρθρο 7) περιέχουν ασάφειες. Παραπέμπουν σε δύο παλαιότερους νόμους τους οποίους τροποποιούν: τον 4186/2013 και τον 4610/2019.

Δημιουργείται όμως ασάφεια ως προς τα μαθήματα και τις ώρες που θα διδάσκονται στην κάθε τάξη. Για παράδειγμα στη Γ΄ τάξη αναφέρεται ότι "Οι μαθητές, εκτός από τα μαθήματα γενικής παιδείας, παρακολουθούν υποχρεωτικά και τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που επιλέγουν".

Δεν διευκρινίζεται όμως ούτε ποια είναι τα μαθήματα Γενικής ούτε πόσες ώρες θα διδάσκεται το κάθε μάθημα Γενικής και το κάθε μάθημα Προσανατολισμού.

Παρόμοια ασάφεια υπάρχει και για τις δύο άλλες τάξεις (Α΄ και Β΄). Αναφέρεται ο συνολικός αριθμός ωρών μαθημάτων εβδομαδιαία (35) αλλά όχι η κατανομή τους ανα μάθημα.

Να περιμένουμε τον καθορισμό των μαθημάτων του Ωρολογίου Προγράμματος με Υπουργική Απόφαση; Ή πρέπει να υπάρξει σαφής τροποποίηση της διάταξης;

Γιατί στον νόμο 4186/2013 του οποίου διατάξεις τροποποιούνται με το τωρινό πολυνομοσχέδιο, είναι σαφής η αναφορά στα μαθήματα και τις ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος.

 
John T
22 Απρ 2020 23:30

Φοβερή η αναβάθμιση της Πληροφορικής και στο Λύκειο! Δεν έχει καν σωστά τα ονόματα των μαθημάτων, εκτός αν εννοεί το Πανελλαδικό στην Γ Λυκείου και θέλει να κάνουν ερευνητική εργασία εκεί!

 
Ρούγγα Ειρήνη
23 Απρ 2020 00:39

Για τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου:
Παρόλο που και πάλι με την βάση του 10 δεν θα υπάρχουν μαθητές που παραπέμπονται για τον Σεπτέμβριο, οι προφορικές βαθμολογίες των τετραμήνων στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου, καταργούνται. Το κατάλαβα σωστά;

 
Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ
23 Απρ 2020 10:31

Τελικά αυτό που η πληροφορική δεν είναι θετική επιστήμη με ξεπερνά. Όπως και το ότι περνάς στο τμήμα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ δίνοντας χημεία και όχι προγραμματισμό.
Απίστευτα πράγματα.....

 
Bill231
23 Απρ 2020 11:51

Ενώ φαντάζομαι 15 χρόνια που πήγαινες στο Χημικό ή στο Χημικό μηχανικό ή σε Γεωπονικές σχολές ή Γεωλογικές ή Τροφίμων ή ή ή με εξέταση σε προγραμματισμό υπολογιστών σου φαινόταν απολύτως φυσιολογικό ε;;;
Πως αλλάζουν τα πράγματα..

 
GR
23 Απρ 2020 12:35

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

1. Πού αναφέρονται τα ωρολόγια προγράμματα των τριών τάξεων του Λυκείου με τα μαθήματα ένα προς ένα και τις ώρες διδασκαλίας για καθένα από αυτά;

2. Πού αναφέρονται τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της ομάδας Α΄ στο Λύκειο, που μάλιστα θα ήταν και αυξημένα κατά ένα στη Β΄ και στη Γ΄ τάξη;

3. Ποιο είναι το γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα που προστίθεται στη Β΄και στη Γ΄τάξη;

4. Πού αναγράφεται κάτι για το "κόντρα" μάθημα στη Γ΄τάξη;

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ;

 
Νέα ύλη Πληροφορικής
23 Απρ 2020 13:48

Το μάθημα της Πληροφορικής χρειάζεται νέα ύλη και νέο βιβλίο, ως έχει δεν μπορεί να συνεχίσει να διδάσκεται. Οι υποψήφιοι για τμήματα ΗΜΜΥ εξετάζονται σε Μαθηματικά και Φυσική Κατεύθυνσης, ως μαθήματα βαρύτητας που είναι απαραίτητα για τις σπουδές τους. Προγραμματισμό μαθαίνουν οι φοιτητές στο α' εξάμηνο σπουδών, σε όλες τις σχολές επιστημών.

Οι ασκήσεις στην ΑΕΠΠ το μόνο που εξετάζουν είναι η εύρεση μέσου όρου και η ταξινόμηση με αλγόριθμο φυσσαλίδας (bubblesort).

 
Πε86
23 Απρ 2020 15:48

Αυτό που περιγράφεις για ασκήσεις του ΑΕΠΠ είναι μονο το 1% του μαθήματος!

 
Πριβληματισμένος
23 Απρ 2020 16:01

Τρεις κατευθύνσεις. Η κατεύθυνση θετικών σπουδών και υγεία 4 μαθήματα κατεύθυνσης.
Οι άλλες δύο;
Πόσα μαθήματα κατεύθυνσης προβλέπεται να έχουν;

 
Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ
23 Απρ 2020 16:19

Νέα ύλη πληροφορικής: Και μαθηματικά και φυσική διδάσκονται το α εξάμηνο. Τι είναι αυτά που λες;
Είναι βασικό ένας πρωτοετής στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών να γνωρίζει από πριν τι είναι πίνακες,αντικείμενα,κλάσεις και συναρτήσεις για να μπορέσει στο πανεπιστήμιο να αλλάξει level στον προγραμματισμό...Αλλιώς χάθηκε...Πίστεψε με. Εκεί σπούδασα.
Αλλά αντί για αυτό μαθαίνει χημεία.....................Δεν υπάρχει χημεία στην σχολή.
Συμφωνώ απόλυτη πως πρέπει να αλλάξουν τα προϊστορικά βιβλία.
Ζούμε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης. Πότε θα το καταλάβουμε σε αυτήν τη χώρα;

 
Νέα ύλη Πληροφορικής
23 Απρ 2020 17:46

Μαθαίνουν από την αρχή στο πανεπιστήμιο τι είναι συνάρτηση, όριο, παράγωγος, ολοκλήρωμα ή ιδιότητες δυνάμεων; Πέρα από αυτά, η Γραμμική Άλγεβρα (Πίνακες και Μιγαδικοί αριθμοί) είναι απαραίτητη στην κατεύθυνση, ενώ Πιθανότητες και Στατιστική πρέπει να επανέλθουν στην ύλη του Λυκείου ως εξεταζόμενο μάθημα γενικής παιδείας.

Τόσα χρόνια, από το 1980 μέχρι το 2020, σπούδασαν και αποφοίτησαν από το πανεπιστήμιο απόφοιτοι Πληροφορικής που έμαθαν δομημένο προγραμματισμό στο α' εξάμηνο και αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό στη συνέχεια.

Στην ΑΕΠΠ μολις φέτος προστέθηκε αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός, μέχρι πέρυσι η ύλη ήταν περιορισμένη σε απλές εντολές: Δομές Επιλογής, Δομές Επανάληψης, Διδιάστατοι Πίνακες, Ασκήσεις Ταξινόμησης και Εύρεσης Μέγιστου, Ελάχιστου και Μέσου Όρου. Παραμένει ένα μάθημα χωρίς θεωρία και χωρίς προαπαιτούμενες γνώσεις από προηγούμενες τάξεις, που καμία σχέση δεν έχει με αλγορίθμους ή δομές δεδομένων ή τεχνητή νοημοσύνη, άρα σε καμία περίπτωση δεν προετοιμάζει για τις σπουδές ή το επάγγελμα της Πληροφορικής.

 
Πληροφορική
23 Απρ 2020 17:50

Η επιστήμη της Πληροφορικής είναι θετική επιστήμη και η θέση της στη θετική κατεύθυνση. Αν θέλουμε να ζούμε στο 2020 και όχι στον 18ο αιώνα

 
Λίγο Λίγο
23 Απρ 2020 18:52

Λίγο Λίγο/Λίγο Λίγο/ Mου τα πήρες όλα (λέει το τραγούδι...)

 
Μηχανικοί και πληροφορική
23 Απρ 2020 19:23

Δεν είναι βασικό ο πρωτοετής να γνωρίζει από πριν προγραμματισμό, χιλιάδες φοιτητές σχολών πληροφορικής και πολυτεχνικών σχολών από θετική κατεύθυνση δε συνάντησαν κανένα πρόβλημα με τα μαθήματα προγραμματισμού.

Το θέμα είναι να αναβαθμιστεί το μάθημα της Πληροφορικής, και γι'αυτό πρέπει το υπουργείο να αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών σε Γυμνάσιο και Λύκειο.

 
blogtruman
23 Απρ 2020 20:41

Μερικές παρατηρήσεις ως εκπαιδευτικός πληροφορικής όλων των βαθμίδων.

α) η πληροφορική ως κλάδος ανήκει στην θετική κατεύθυνση (παλαιά 1η δέσμη) και εκεί πρέπει να διδάσκεται ως βασικό μάθημα με 8/10 σχολές να έχουν κάποιου είδους αλγοριθμική/προγραμματισμό μέσα. Είναι παραφωνία η ένταξή της στην παλιά 4η δέσμη (οικονομίας ας πούμε) διότι απλά αυτή η κατεύθυνση δεν διαθέτει αρκετά δυνατούς μαθητές με θετικό υπόβαθρο. Αλλωστε εμφανίζεται το παράδοξο στις περισσότερες σχολές να εισέρχεσαι από την θετική κατεύθυνση και σωστά. Την δεκαετία του 90 οι περισσότερες σχολές Πληροφορικής σε δέχονταν από 1η δέσμη και μία (ή δύο) που δεν το έκαναν σύντομα το έκαναν και αυτές γιατί οι φοιτητές από 4η δέσμη ήταν ανεπαρκείς. Τώρα το υπουργείο ξανα-ανακαλύπτει το τροχό. Η πληροφορική είναι κλάδος της ευρύτερης επιστήμης των μαθηματικών και κάποτε πρέπει να το καταλάβετε. Επίσης για κάποιον που είπε ότι μαθαίνουν στο "πανεπιστήμιο" την πρώτη χρονιά προγραμματισμό ως καθηγητής σε κάποιο ΤΕΙ πληροφορικής τον καιρό των κατευθύνσεων που δεχόμασταν φοιτητές από θετική (χωρίς ΑΕΠΠ) και τεχνολογική (με ΑΕΠΠ) η διαφορά μεταξύ τους ήταν η μέρα με την νύχτα υπέρ των φοιτητών που είχαν προέλθει από Τεχνολογική κατεύθυνση καθώς οποιοδήποτε μάθημα πανελλαδικών εμπεδώνεται πολύ καλά από τους μαθητές καθώς είναι ουσιαστικά τα μαθήματα που διαβάσαν περισσότερο και πιο ουσιαστικά στη ζωή τους. Τους (και μας) βοηθάει ΠΑΡΑ πολύ να ξέρουν αλγοριθμική και προγραμματισμό από το Λύκειο.
β) Η Α' Λυκείου πρέπει να αποκτήσει 2ωρω τουλάχιστον υποχρεωτικό μάθημα δεξιοτήτων στην πληροφορική γιατί τα παιδιά έρχονται ανεκπαίδευτα από το γυμνάσιο που έχει μονοωρο μάθημα (μονόωρο= καθόλου μάθημα). Το υπάρχον μάθημα επιλογής είναι αρκετά καλό και με μία ανανέωση και εμπλουτισμό θα γίνει καλύτερο (εξ' αποστάσεως εκπαίδευση, στοιχειώδη trouble shooting κτλ). Το βιβλίο βέβαια ξεπεράστηκε αλλά με ελεύθερη διαμόρφωση από τον καθηγητή είναι καλό.
γ) η Β λυκείου πρέπει να αποκτήσει 2ωρο μάθημα επίσης. Το υπάρχον είναι ΑΕΠΠ αλλά από κάκιστο βιβλίο (κανένας δεν το χρησιμοποιεί, γράφουμε στον πίνακα) σε άθλιες συνθήκες διδασκαλίας μίας κουτσής ώρας (μονώορο=όχι μαθημα ειδικά για "θετικό" μάθημα όπως οι αγλοριθμοι και ο προγραμματισμός).
δ) στο γυμνάσιο μέχρι πότε θα έχουμε βιβλία του 2009 με office του 2003 στις εικόνες; Πρέπει να γίνει 2ωρο (με διατήρηση των μισών μαθητών) και ανανέωση της ύλης και των στόχων. Της Γ' ας αλλάξει επιτέλους αυτή η logo (για όσους την κάνουν) δεν είναι για γυμνάσιο. Ας κρατήσουν στο γυμνάσιο ΤΠΕ μαθήματα (email, cloud, office, OS and file handling) αλλά με σοβαρό βιβλίο και ασκησιολόγιο. Ξαναλέμε 1 ώρα = καμία ώρα (μια γιορτή, μια εκδρομή, μια αργία κάνεις και ένα μήνα να δεις μία τάξη).

Για το δημοτικό ομοίως.. Μονόωρο= όχι μάθημα. Ας το κάνουν 2ωρο στις μεγάλες τάξεις (ας καταργηθεί από Α, Β αν δεν υπάρχουν ώρες) και ας ελαφρύνουν λίγο την ύλη γιατί δεν υπάρχει "ωριμότητα" από τον μαθητή αυτής της ηλικίας να ανταποκριθεί στην ύλη.

 
Βικη
24 Απρ 2020 09:36

Να συνδεθεί το δημόσιο Λύκειο με την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Καθηγητές υπάρχουν, δώστε κίνητρα στους μαθητές να ολοκληρώνουν το Λύκειο με αναγνωρισμένο πιστοποιητικό στις ξένες γλώσσες. Δεν έχουν όλοι οι γονείς την οικονομική άνεση να στέλνουν τα παιδιά σε κέντρα ξένων γλωσσών.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.