Placeholder

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Πολυνομοσχέδιο: Οι αλλαγές στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση

Δημοσίευση: 22/04/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με το άρθρο 25 του πολυνομοσχεδίου που τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση  προσδιορίζεται  ότι στις σχολικές μονάδες εποπτείας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς οι άλλοι τύποι σχολικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης υπάγονται στην εποπτεία των εκπαιδευτικών αρχών ξένων κρατών και δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτές η ελληνική κείμενη νομοθεσία.

Περαιτέρω, στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του Κεφαλαίου Α ́ του άρθρου 4 του ν. 4415/2016 προστίθεται η φράση «τις αναθέσεις μαθημάτων», καθώς ήδη εκδίδονται σχετικές υπουργικές αποφάσεις αναθέσεων μαθημάτων από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.) τουυπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Ι.Ε.Π.. Η εν λόγω αναφορά κρίνεται ενδεδειγμένη, στο γενικότερο πνεύμα της αναλυτικής αναφοράς των λοιπών θεμάτων, τα οποία ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

Με την περίπτωση β ́ της παραγράφου 1 δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης ισοτιμίας απολυτήριων τίτλων σε σχολικές μονάδες οι οποίες παρέχουν, εν όλω ή εν μέρει, ελληνόγλωσση εκπαίδευση και υπάγονται στην εποπτεία εκπαιδευτικών αρχών ξένων κρατών με τις μονάδες της ημεδαπής. Περαιτέρω, δίνεται η δυνατότητα στους γονείς των μαθητών να απευθύνονται για την πιστοποίηση μαθησιακών ζητημάτων και ζητημάτων υγείας των μαθητών στις εξειδικευμένες δομές της αλλοδαπής, θεραπεύοντας έτσι το σχετικό κενό που προκύπτει από τη μη ύπαρξη Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) για τους μαθητές των σχολείων εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο εξωτερικό.

Με την περίπτωση α ́ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου του σχεδίου νόμου τίθεται, επί το ορθότερο, στο Κεφάλαιο Β ́ «Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.)» του άρθρου 4 του ν. 4415/2016 διάταξη που είχε λανθασμένα τεθεί στο άρθρο 5 του ιδίου νόμου, το οποίο, όμως, αναφέρεται στην ενίσχυση την ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης γενικά.

Με την περίπτωση β ́ της παραγράφου 2 διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση Τ.Ε.Γ. από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ώστε να ενισχυθεί η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό με την αποστολή εκπαιδευτικού προσωπικού και υλικού.

Με την παράγραφο 1  του άρθρου 26   αποτυπώνεται, επί το ορθότερο, και διευκρινίζεται η διάκριση του εκπαιδευτικού υλικού στις δυο μορφές του (έντυπο-ψηφιακό). Με την παράγραφο 2 απλοποιείται η διαδικασία ενίσχυσης των Τ.Ε.Γ., ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

Με το άρθρο 27 ενισχύεται ο συμβουλευτικός ρόλος των Συντονιστών Εκπαίδευσης, προκειμένου να επιλύονται μαθητικά θέματα που ανακύπτουν λόγω των ιδιαίτερων παιδαγωγικών και κοινωνικών αναγκών που παρουσιάζονται στα ελληνόγλωσσα σχολεία του εξωτερικού, εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 Με το άρθρο 28  της πρώτης παραγράφου επιλύεται το θέμα της στελέχωσης κάποιων εκ των Συντονιστικών Γραφείων (π.χ. Καΐρου και Μαριούπολης), η στελέχωση των οποίων είναι δυσχερής λόγω της ιδιαιτερότητας ή σπανιότητας της γλώσσας της χώρας στην οποία λειτουργούν.

Με την ρύθμιση της δεύτερης παραγράφου, εναρμονίζεται το καθεστώς αποσπάσεων στους Συντονιστές Εκπαίδευσης εξωτερικού, με τις αντίστοιχες αλλαγές που επέρχονται στους εκπαιδευτικούς δυνάμει του αμέσως κατωτέρω άρθρου 30.

Με την παράγραφο 1 του  άρθρου  29 του σχεδίου νόμου διορθώνεται η εσφαλμένη παραπομπή του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, από το εσφαλμένο «παρ. 5 του άρθρου 4», στο ορθό «της παραγράφου 6 του κεφαλαίου Β ́ του άρθρου 4».

Με την παράγραφο 2 επιδιώκεται η επίσπευση της διαδικασίας καταβολής του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού.

Η αποκέντρωση της διαδικασίας, με τη μεταφορά της αρμοδιότητας στις Διευθύνσεις και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπου υπάγεται ο εκπαιδευτικός, εγγυάται την έγκαιρη καταβολή του ειδικού επιμισθίου, εξομαλύνει τη διαδικασία ελέγχου και παράλληλα διασφαλίζει τον ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβάλλονται από το Συντονιστικό Γραφείο στο οποίο έχει αποσπαστεί ο εκπαιδευτικός.

Τέλος, απαλλάσσονται οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από εκτελεστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες, προκειμένου να ασκήσουν το επιτελικό τους έργο.

Με τις περιπτώσεις α ́ και β ́ της παραγράφου 3 εξορθολογίζεται ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός των σχολείων του εξωτερικού σε βάση εξαετίας.

Η ρύθμιση της περίπτωσης γ ́ της παραγράφου 3 απορρέει από την αμέσως ανωτέρω προτεινόμενη ρύθμιση και κινείται στη λογική της περαιτέρω αξιοποίησης της εμπειρίας που αποκτούν οι εκπαιδευτικοί μας στο εξωτερικό.

Με την παράγραφο 4 αντικαθίσταται η περίπτωση δ ́ της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν.4415/2016.

Η έκδοση υπουργικής απόφασης ορισμού των εκπαιδευτικών που θα αποσπαστούν στο εξωτερικό, καθιστά δεσμευτικό τον αριθμό των δυναμένων να αποσπαστούν. Με δεδομένο όμως ότι οι υπουργικές αποφάσεις αποσπάσεων εκδίδονται πολύ πιο πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους, προκαλούνται έτσι προβλήματα στελέχωσης των σχολικών μονάδων.

Επίσης, καθίσταται αναγκαία η ρύθμιση λόγω του συνεχώς μεταβαλλόμενου αριθμού κενών, της δυναμικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας (που εξαρτάται από παράγοντες όπως τον αριθμό μαθητών και τις μεταβολές μονάδων στο εξωτερικό), με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία η έκδοση αλλεπάλληλων αποφάσεων αποσπάσεων.

Με την παράγραφο 5 επιλύονται θέματα αδυναμίας στελέχωσης των σχολικών μονάδων εξωτερικού και μάλιστα με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού δυναμικού με εμπειρία στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού.

Περαιτέρω, στην ίδια παράγραφο προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί που υποβάλλουν αίτηση ανάκλησης της απόσπασής τους, πριν αναλάβουν υπηρεσία στο εξωτερικό, αποκλείονται από τις διαδικασίες αποσπάσεων του ιδίου σχολικού έτους και των δύο επόμενων, ενώ, ήδη, προβλέπεται για τους εκπαιδευτικούς των οποίων η απόσπαση διακόπτεται «οικεία βουλήσει» να μην μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για τα δύο σχολικά έτη μετά τη διακοπή. Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στη μείωση των ανακλήσεων αποσπάσεων που συνήθως υπερβαίνει το 1/3 των περιλαμβανομένων στις υπουργικές αποφάσεις απόσπασης.

Οι ανακλήσεις αυτές προκαλούν σημαντικές και αχρείαστες καθυστερήσεις στη στελέχωση των σχολικών μονάδων του εξωτερικού. Τέλος, στην παράγραφο 5 προβλέπεται και η ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών για την καταβολή του επιμισθίου σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, ώστε να επιτυγχάνονται ο ταχύτερος έλεγχος και η καταβολή των επιμισθίων.

Με την παράγραφο 6 προσαρμόζεται και η διάταξη της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 στις νέες ρυθμίσεις σχετικά με την παράταση των αποσπάσεων κατά ένα έτος.

Η ρύθμιση της παραγράφου 7 κρίνεται αναγκαία, καθώς, λόγω αντικειμενικών παραγόντων, δεν καθίσταται πάντα δυνατή η συμπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε Τ.Ε.Γ.. Δίνεται η δυνατότητα στους τοποθετημένους εκπαιδευτικούς να συμπληρώνουν ωράριο και με την άσκηση καθηκόντων γραμματειακής υποστήριξης, κάτι που θα στηρίξει περαιτέρω τη λειτουργία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

Με την παράγραφο 8 καλύπτονται ιδιαιτέρως σοβαρές παιδαγωγικές ανάγκες μαθητών που χρειάζονται στήριξη σε μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, λόγω και των ιδιαίτερων κοινωνικών συνθηκών για τους Έλληνες της αλλοδαπής, και θεσμοθετείται για πρώτη φορά η δυνατότητα παράλληλης στήριξης σε σχολεία του εξωτερικού.

Με την παράγραφο 9 ορίζεται ότι ο αρμόδιος Συντονιστής Εκπαίδευσης οφείλει να αιτιολογεί με σαφήνεια τη διακοπή απόσπασης με βάση τα στοιχεία που ο ίδιος έχει στη διάθεσή του, πέραν των περιπτώσεων α’ και β’, και για τις περιπτώσεις γ’ και δ’ της παραγράφου 11 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016.

Με την παράγραφο 10 αυστηροποιείται η υφιστάμενη διάταξη του ν. 4415/2016 σχετικά με τις συνέπειες διακοπής απόσπασης «οικεία βουλήσει» και εναρμονίζεται ως προς το περιεχόμενό της με τη νέα διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ιδίου νόμου.

Με το άρθρο 30  εξειδικεύονται και εξορθολογίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό.

Με τηο άρθρο 31 αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της υποστελέχωσης των Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης. Επίσης, ρυθμίζονται και ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με την τοποθέτηση των ομογενών εκπαιδευτικών, οι οποίοι μπορεί να είναι τοποθετημένοι και στο Γραφείο Συντονιστή. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται και νομοθετικά η δυνατότητα στον Συντονιστή να πραγματοποιεί αυτές τις τοποθετήσεις, και να καταβάλλεται απρόσκοπτα το ειδικό επιμίσθιο στους εν λόγω εκπαιδευτικούς για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.

Με το άρθρο 32 εισάγονται ρυθμίσεις για τη μετάβαση στο δίγλωσσο πρόγραμμα κατά τρόπο πιο συστηματικό, παιδαγωγικά ορθό και οργανωμένο.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25
Τροποποιήσεις του άρθρου 4 του ν. 4415/2016

1. Στην περ. Α ́ του άρθρου 4 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) επέρχονται τροποποιήσεις ως εξής:
α) Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στις σχολικές μονάδες εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των υποπερ. αα ́ και αβ ́ της περ. α ́ του άρθρου 3, εφαρμόζονται όσα ισχύουν στα δημόσια σχολεία της ημεδαπής ως προς την έναρξη, τη διάρκεια και τη λήξη του σχολικού και του διδακτικού έτους, τις αργίες και τις διακοπές, τις εγγραφές, τις μετεγγραφές, τη φοίτηση και τις εξετάσεις κάθε είδους, τις αναθέσεις μαθημάτων, καθώς και τη χορήγηση τίτλων σπουδών. Στα Τ.Ε.Γ. της περ. β ́ του άρθρου 3, καθώς και στις άλλες μορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, των περ. γ ́ και δ ́ του άρθρου 3, εφαρμόζονται όσα ισχύουν στην εκάστοτε χώρα υποδοχής ως προς την έναρξη, τη διάρκεια και τη λήξη του σχολικού και του διδακτικού έτους, τις αργίες και τις διακοπές, τις εγγραφές, τις μετεγγραφές, τη φοίτηση και τις εξετάσεις κάθε είδους, τις αναθέσεις μαθημάτων, καθώς και τη χορήγηση τίτλων σπουδών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου φορέα και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), μπορούν να προβλέπονται παρεκκλίσεις από τα ωρολόγια προγράμματα, καθώς και να ρυθμίζονται άλλα ζητήματα της παρούσας, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις χώρες υποδοχής.».

β) Προστίθενται παρ. 6 και 7 ως εξής:

«6. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και έπειτα από γνώμη του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού, δύνανται να αναγνωρίζονται σχολικές μονάδες των υποπερ. αγ ́ και αδ ́ της περ. α ́ του άρθρου 3, ως ισότιμες με τις αντίστοιχες της ημεδαπής.

7. Αν ελλείπει γνωμοδότηση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της ημεδαπής και δεν υπάρχουν αντίστοιχοι θεσμοί στις χώρες υποδοχής, επιτρέπεται η προσκόμιση βεβαιώσεων από δημόσια νοσοκομεία και φορείς της αλλοδαπής για την πιστοποίηση μαθησιακών και κοινωνικών- παιδαγωγικών ζητημάτων, καθώς και ζητημάτων υγείας».

2. Στην περ. Β ́ του άρθρου 4 του ν. 4415/2016 επέρχονται τροποποιήσεις ως εξής:
α) Μετά την παρ. 2, προστίθεται παρ. 2Α ως εξής:
«2Α. Τα Τ.Ε.Γ., τα οποία δεν είναι ενταγμένα σε εκπαιδευτικές μονάδες ξένων χωρών, υποχρεούνται:

α) να ακολουθούν το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών που ορίζεται από το Κ.Ε.Γ. και το Ι.Ε.Π.,
β) να λειτουργούν τουλάχιστον τριάντα (30) εβδομάδες ανά έτος και συγκεκριμένες ώρες ανά εβδομάδα, που δεν μπορεί να είναι λιγότερες από είκοσι (20) συνολικά για όλα τα τμήματα διδασκαλίας.».

β) Μετά την παρ. 3, προστίθεται παρ. 3Α ως εξής:
«3Α. Τα Τ.Ε.Γ. αναγνωρίζονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον υποβάλλουν:
α) αίτηση του φορέα ίδρυσης και λειτουργίας του Τ.Ε.Γ. στην οποία σαφώς αναγράφονται η επωνυμία και η διεύθυνση στέγασης του Τ.Ε.Γ, καθώς και του φορέα του,
β) μεταφρασμένο καταστατικό λειτουργίας του φορέα με μέριμνα του οποίου λειτουργεί,
γ) βεβαίωση των οικείων διπλωματικών ή προξενικών αρχών ότι ο φορέας του Τ.Ε.Γ. δεν συνιστά κερδοσκοπικό οργανισμό,
δ) καταστάσεις τουλάχιστον σαράντα (40) φοιτούντων μαθητών, με τις ημερομηνίες γέννησης αυτών,

ε) αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας,
στ) ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας τουλάχιστον είκοσι (20) διδακτικών ωρών την εβδομάδα και τουλάχιστον τριάντα (30) διδακτικών εβδομάδων ανά έτος,
ζ) εισηγητική έκθεση του οικείου Σ.Γ.Ε., που περιλαμβάνει στοιχεία και πληροφορίες για το σχολείο, το κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον και τη διασύνδεση– απόσταση με άλλα γειτνιάζοντα Τ.Ε.Γ..
Τα αναγνωρισμένα Τ.Ε.Γ. αξιολογούνται από τον αρμόδιο Συντονιστή Εκπαίδευσης με έκθεση που υποβάλλει στο τέλος κάθε διδακτικού έτους. Στην έκθεση περιλαμβάνονται ο αριθμός των μαθητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας εξειδικευμένου φορέα ελληνικής γλώσσας και τα ποσοστά επιτυχίας.
Τα αναγνωρισμένα Τ.Ε.Γ. υποχρεούνται να λειτουργούν τουλάχιστον τριάντα (30) εβδομάδες ανά έτος και συγκεκριμένες ώρες ανά εβδομάδα, που δεν μπορεί να είναι λιγότερες από είκοσι (20) συνολικά για όλα τα Τμήματα διδασκαλίας.».

Άρθρο 26
Τροποποιήσεις του άρθρου 5 του ν. 4415/2016

1. Η περ. γ ́ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) τη διάθεση βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή,». 2. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα αναγνωρισμένα Τ.Ε.Γ. μπορούν να ενισχύονται εφόσον:
α) ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει συνολικά τους σαράντα (40) και

β) συμπληρώνονται οι οριζόμενες ώρες διδασκαλίας.
Αν δεν πληρούται κάποια από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η ενίσχυση μπορεί να γίνεται μόνο με τη διάθεση βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού, σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή.»

Άρθρο 27
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4415/2016

Στην υποπερ. αα ́ της περ. α ́ της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης επέχουν θέση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.».

Άρθρο 28
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4415/2016

Στην παρ. 4 της περ. Α’ του άρθρου 13 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Υποψήφιοι για τις θέσεις συντονιστών εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχουν:

α) δωδεκαετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση, από την οποία δέκα έτη τουλάχιστον σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

β) πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής και μίας εκ των αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης υποψηφίων με την ως άνω γλωσσομάθεια, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που διαθέτουν άριστη γνώση μιας εκ των αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι εκπαιδευτικοί θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως συντονιστών.».

Η παρ. 7 της περ. Α’ του άρθρου 13 του του ν. 4415/2016 (Α’ 159) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Οι συντονιστές εκπαίδευσης που επιλέγονται, τοποθετούνται στις θέσεις για τις οποίες έχουν επιλεγεί και υπηρετούν σε αυτές για τρία (3) έτη, με τις αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο στο εξωτερικό. Μετά τη συμπλήρωση της τριετίας η απόσπαση τους μπορεί να παρατείνεται, κατόπιν αιτήσεώς τους, για δύο (2) έτη ακόμη, με επιμίσθιο μόνο για το πρώτο έτος της παράτασης, αφού επανακριθούν από το Συμβούλιο Επιλογής της παραγράφου 1 και η προσφορά των υπηρεσιών τους κριθεί ως ικανοποιητική. Μετά την ολοκλήρωση της συνολικά πενταετούς κατά τα ανωτέρω απόσπασης στο εξωτερικό, είναι δυνατή η παράταση απόσπασης τους για ένα (1) ακόμη έτος χωρίς επιμίσθιο, με την ως άνω διαδικασία. Περαιτέρω παράταση της απόσπασης αποκλείεται.»

Άρθρο 29
Τροποποιήσεις του άρθρου 16 του ν. 4415/2016

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα παραπάνω στοιχεία επικαιροποιούνται σε κάθε μεταβολή, διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, κατά την έναρξη του σχολικού έτους, με ευθύνη του συντονιστή εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα της παρ. 6 της περ. Β ́ του άρθρου 4 και επανυποβάλλονται ανακεφαλαιωτικά εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους.»

2. Στην περ. α ́ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού καταβάλλεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπου ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός. Η καταβολή του ειδικού επιμίσθιου γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, έπειτα από σχετική μεταφορά πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στους προϋπολογισμούς των οικείων Διευθύνσεων ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.».

3. Στην περ. β ́ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Παράταση της απόσπασης μπορεί να χορηγηθεί με αίτηση του εκπαιδευτικού, η οποία υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δίμηνο του ημερολογιακού έτους, για δύο (2) ακόμη έτη με επιμίσθιο μόνο για το πρώτο έτος της παράτασης, κατόπιν εισήγησης του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων.»

β) Το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά την ολοκλήρωση της συνολικά πενταετούς κατά τα ανωτέρω απόσπασης στο εξωτερικό, είναι δυνατή η παράταση της απόσπασης για ένα (1) ακόμη έτος χωρίς επιμίσθιο, με την ως άνω διαδικασία.».

γ) Το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Δεν μπορούν να αποσπαστούν στο εξωτερικό εκπαιδευτικοί, που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει έξι (6) συνολικά έτη απόσπασης.».
4. Η περ. δ ́ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία για την απόσπαση των εκπαιδευτικών που αποσπώνται, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 1Α, τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια και τα όργανα επιλογής των αποσπασμένων, καθώς και οι ειδικότερες περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο.».

5. Στην παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 προστίθενται περ. ε ́, στ ́ και ζ ́ ως εξής:
«ε) Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η απόσπαση εκπαιδευτικών που έχουν διανύσει το προβλεπόμενο, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, χρονικό διάστημα απόσπασης, όταν οι ανάγκες είναι επιτακτικές και δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη των κενών, έπειτα από την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται ειδική πρόσκληση μετά την ολοκλήρωση και των αποσπάσεων της περ. γ ́ και οι αποσπάσεις εξετάζονται βάσει της διαδικασίας και των κριτηρίων απόσπασης που εκάστοτε ισχύουν.

Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται κατά τα ανωτέρω δεν δικαιούνται κανένα είδος επιμισθίου και εξόδων μετάβασης και επιστροφής.
στ) Εκπαιδευτικοί που υποβάλλουν αίτηση ανάκλησης μετά την κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων, καθώς και όσοι δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία στη χώρα απόσπασης μετά την έκδοση της απόφασης απόσπασής τους, διαγράφονται από τους πίνακες για όλες τις επιλογές τους και αποκλείονται από κάθε διαδικασία απόσπασης στο εξωτερικό εντός του ίδιου έτους, καθώς και από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση στο εξωτερικό για τα δύο (2) επόμενα σχολικά έτη.

ζ) Για την ταχύτερη συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο και ενταλματοποίηση, τα δικαιολογητικά για την καταβολή του ειδικού επιμισθίου αναρτώνται από τα Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης, με ευθύνη του Συντονιστή, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με χρήση ψηφιακής υπογραφής από τους Συντονιστές και Αναπληρωτές Συντονιστές. Η υποχρέωση της παρούσας ισχύει παράλληλα με την υποχρέωση έγκαιρης αποστολής των πρωτότυπων δικαιολογητικών και σε έντυπη μορφή.».

6. Η περ. α ́ της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτή μετά τη λήξη της απόσπασής τους, εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραν των έξι (6) ετών, με την έναρξη του έβδομου συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης η οργανική θέση που κατέχουν θεωρείται κενή, με τις συνέπειες που ορίζονται στην παρ. 9 της περ. Γ ́ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α ́167), και τίθενται στη διάθεση των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης από τις οποίες αποσπάστηκαν.».

7. Στην παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρούσας, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι απασχολούνται σε Τ.Ε.Γ. και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο, εξαιτίας της απόστασης των δομών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης μεταξύ τους ή εξαιτίας απρόβλεπτης μείωσης των μαθητών, μπορούν να απασχολούνται σε καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης του Συντονιστικού Γραφείου στο οποίο υπάγονται, μέχρι και τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Συντονιστή.».

8. Στην παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 προστίθεται περ. ε ́ ως εξής:
«ε) Εφόσον προκύπτουν τεκμηριωμένες από τον Συντονιστή Εκπαίδευσης ανάγκες, για παράλληλη στήριξη μαθητών στις σχολικές μονάδες των υποπερ. αα ́, αβ ́ και αδ ́ της περ. α ́ του άρθρου 3, μπορούν να αποσπώνται για τον σκοπό αυτό εκπαιδευτικοί πρόσθετων προσόντων της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 (Α’ 199). Εφόσον εκλείψουν οι συγκεκριμένες ανάγκες για τις οποίες αποσπάστηκαν, οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί δύνανται να τοποθετούνται βάσει της ειδικότητάς τους .».

9. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διακοπή της απόσπασης γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικά για τις περιπτώσεις α ́, β ́, γ’ και δ’ της παρούσας, η διακοπή της απόσπασης γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από γνώμη του Συντονιστή Εκπαίδευσης και σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων, οι οποίοι εκτιμούν τα πραγματικά περιστατικά, όπως αυτά συνάγονται από τις ετήσιες εκθέσεις

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού ή τις αναφορές του συντονιστή εκπαίδευσης και του προϊσταμένου της εκπαιδευτικής μονάδας.».
10. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Εκπαιδευτικοί, των οποίων η απόσπαση ή η παράτασή της διακόπτεται, σύμφωνα με την περ. γ ́ της παρ. 11, αποκλείονται από κάθε διαδικασία απόσπασης στο εξωτερικό εντός του ίδιου έτους, καθώς και από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση στο εξωτερικό για τα δύο (2) επόμενα σχολικά έτη.».

Άρθρο 30
Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4415/2016

Η παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης είναι αρμόδιοι και για τη χορήγηση στους εκπαιδευτικούς κανονικής άδειας, ειδικής άδειας, άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου, άδειας για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους ή άδειας εξετάσεων. Για τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που αποσπώνται σε εκπαιδευτικές μονάδες και γραφεία του εξωτερικού, χορηγείται αναρρωτική άδεια μέχρι οκτώ (8) ημέρες κατ′ έτος, με απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης, έπειτα από γνωμάτευση θεράποντος ιατρού. Δύο (2) ημέρες εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες, μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου. Αναρρωτική άδεια που υπερβαίνει τις οκτώ (8) ημέρες κατ’ έτος χορηγείται, έπειτα από γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής στην οποία υπάγονται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή οι υπηρεσίες στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι ανήκουν οργανικά στην ημεδαπή, με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α ́26). Για τους Συντονιστές Εκπαίδευσης η αναρρωτική άδεια χορηγείται με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή των υγειονομικών επιτροπών, εάν υπερβαίνουν τις οκτώ (8) ημέρες το έτος αντίστοιχα.»

Άρθρο 31
Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4415/2016

Η παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στα Γραφεία των Συντονιστών Εκπαίδευσης υπηρετούν μέχρι τρείς (3) διοικητικοί υπάλληλοι ανά γραφείο, οι οποίοι αποσπώνται για τον σκοπό αυτόν. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου Συντονιστή Εκπαίδευσης και της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί μπορούν να τοποθετούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αιτιολογούνται ειδικά.
Εκπαιδευτικοί οι οποίοι διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 817/1978 (Α ́ 170) μπορούν να τοποθετούνται σε Γραφείο Συντονιστή με πλήρες ωράριο.».

Άρθρο 32
Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4415/2016

Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. α) Εκπαιδευτικές μονάδες που λειτουργούν με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα δύνανται να μετατραπούν σε δίγλωσσες σε όλες τις βαθμίδες, έπειτα από διμερείς συμφωνίες μεταξύ των αρμοδίων οργάνων.

β) Ειδικά για τα ελληνόγλωσσα σχολεία της Γερμανίας, η διάρκεια και οι λεπτομέρειες της μετατροπής, ρυθμίζονται με διμερείς συμφωνίες με τα αντίστοιχα όργανα των επιμέρους ομοσπονδιακών κρατιδίων που είναι αρμόδια για την Παιδεία.».

Σχόλια (16)

 
bougdani
28 Απρ 2020 12:08

Προς αμερόληπτο.

Επειδή από πουθενά δεν προκύπτει, ας έχει το θάρρος η μαμά πατρίδα να τα κλείσει. Να πει δεν χρειάζομαι σχολεία, ΤΕΓ κλπ και τα ΚΛΕΙΝΩ. Όχι τα αφήνω, να μαραθούν και να πέσουν.

 
Νικήτας
26 Απρ 2020 16:18

Σε σωστή κατεύθυνση κινείται το Υπουργείο. Αφενός δίνει κίνητρο για νέες αποσπάσεις με επιμίσθιο και κατά το πρώτο έτος της παράτασης, αφετέρου δίνει τη δυνατότητα απόσπασης άνευ επιμισθίου σε όσους είχαν αποσπαστεί στο παρελθόν. Δύο ομάδες εκπαιδευτικών, αντί της μιας και μοναδικής με επιμίσθιο του κατάπτυστου νόμου του ΣΥΡΙΖΑ, έτοιμες να στελεχώσουν τα σχολεία. Όσοι διατείνονται ότι τα σχολεία θα αδειάσουν , επειδή δε δόθηκε το επιμίσθιο και για 5ο χρόνο, ας πάψουν να διαδίδουν αναλήθειες πανικού, γιατι γνωρίζουν πολύ καλά πως υπάρχουν εκπαιδευτικοί που επιθυμούν μα αποσπαστούν εκ νέου, χωρίς επιμίσθιο,για πολλούς και διάφορους προσωπικούς λόγους, έχοντας και την οικονομική δυνατότητα να το πράξουν.

 
Αμεροληπτος
26 Απρ 2020 15:36

Ρε παιδιά, για καθίστε καλά! Ο κάθε μετανάστης έφυγε από τη μαμά-πατρίδα για μια καλύτερη ζωή (απόλυτα σεβαστό και πολύ καλά έκανε). Δουλεύει στο κράτος υποδοχής και φορολογείται εκεί (απόλυτα λογικό). Από πού προκύπτει ότι η μαμά-πατρίδα οφείλει να ιδρύει και να συντηρεί σχολεία, ΤΕΓ κτλ τα οποία πληρώνει ο φορολογούμενος (Έλληνας ή μη) που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα;

 
Δάσκαλος
25 Απρ 2020 22:14

Δυστυχώς όλες οι ηγεσίες που περάσαν από το Υπ. Παιδείας δεν είχαν κανένα στόχο σχετικά με το τι θα κάνουν με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση. Αντί να προσπαθήσουν να κρατήσουν τα σχολεία αυτά όπου γης ανοιχτά και να διευρύνουν το πρόγραμμα τους διδάσκοντας όχι μόνο Νέα αλλά και Αρχαία Ελληνικά, κάνοντας τα αντάξια των Γαλλικών Ινστιτούτων και των Ινστιτούτων Γκαιτε, φάρους της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού τα έχουν αφήσει να παρακμάζουν μέχρι την οριστική εξαφάνιση τους. Την ίδια ώρα οι νέοι μετανάστες οι οποίοι έδωσαν νέα πνοή στις ελληνικές κοινότητες αναζητούν ένα σχολείο για να μάθουν τα παιδιά τους την γλώσσα και τον πολιτισμό της πατρίδας τους. Η πατρίδα όμως δεν νοιάζεται πια γι' αυτούς.

 
Προς μη εκπαιδευτικούς
25 Απρ 2020 18:25

Μην γράφετε και ξαναγραφετε τα ίδια. Κανένας δεν μπορεί να υποχρεώσει κανέναν εκπαιδευτικό να κάτσει σε μια θέση απόσπασης στο εξωτερικό που δεν θέλει ή στην οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά.
2 έτη απόσπασης με το ένα επιμίσθιο, δεν είναι συμβόλαιο που υπογράφεις. Είναι ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ να μείνεις στην οποία σου λένε απλώς πως τη μια χρονιά θα μπαίνεις μέσα με τα μπούνια αν τολμήσεις να κάτσεις.
Εννοείται πως κανείς δε θα κάτσει, εκτός και αν έχει ιδιαίτερο λόγο (πχ σπουδές) ή άλλα εισοδήματα.
Και στο τέλος τα σχολεία θα κλείσουν έτσι όπως πάει.
Καλή συμβουλή για ομογενείς εκπαιδευτικούς μόνιμους κατοίκους Γερμανίας είναι να βρουν μια καλή δουλειά εκεί που να τους δίνει αξιοπρεπή χρήματα (Έχει πολλές ακόμα) γιατί αυτά που ξέρανε σιγά σιγά αλλάζουν και στο τέλος θα μείνουν άνεργοι και χωρίς πραγματικά προσόντα.

 
ΚΑΝΕΛΛΑ
25 Απρ 2020 00:21

ΚΡΙΜΑ ΠΟΥ Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΔΩΣΕ 4ο ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΔΙΑΝΥΑΝΕ ΠΕΡΥΣΙ ΤΟΝ 3ο ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ...ΠΟΛΥ ΑΔΙΚΟ, ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΟΙ ΠΗΡΑΝΕ ΜΟΝΟ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ; ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝΕ ΚΑΙ 4ο ΧΡΟΝΟ, ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΘΑ ΦΥΓΟΥΝΕ ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΝΕ ΚΑΙ 5ο ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ, ΤΙ ΓΕΛΟΙΟ ;;; ΟΛΟΙ ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΦΑΣΙΣΤΟΥΝΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ; ΟΤΑΝ ΠΑΙΡΝΑΝΕ ΤΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΗΤΑΝ ΚΑΡΓΑ ΑΠΟ ΥΓΕΙΑ...ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝΕ 5η ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΧΩΣ, ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ; ΕΝΤΙΜΑ ΔΕΝ ΤΑ ΛΕΣ ΑΥΤΑ , ΜΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΟΜΩΣ...ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΤΥΧΕΡΟΙ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΑΥΤΟ, ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΘΟΥΝΕ ΕΝΤΙΜΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΞΕΡΑΝΕ ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝΕ 4ο ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ, ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝΕ ΚΑΙ 5η ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΥ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΖΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ ;....ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΙΜΑ ΠΡΑΜΑΤΑ ΑΥΤΑ !

 
ΝΟΤΗΣ
24 Απρ 2020 23:56

ΠΑΙΔΙΑ, ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ;
ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΟΒΑΡΟΙ ;
ΜΕ ΚΡΙΣΗ , ΜΕ ΤΟΣΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΑΡΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ;
ΑΣ ΣΚΕΦΤΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΑ, ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΞΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ , ΠΟΥ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΗΡΘΑΝΕ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ STAND BY, ΜΕΝΟΥΝΕ ΜΕ ΕΝΑΝ ΜΙΣΘΟ ΜΟΝΟ, ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝΕ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥΣ, ΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ; ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΕΝΑ ΣΙΓΟΥΡΟ, ΣΤΑΘΕΡΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...
ΜΑΚΡΙ...ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΒΓΑΙΝΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ...

 
Εκπαιδευτικός
24 Απρ 2020 23:50

Στην Γερμανία, χωρίς άλλα έσοδα, με ρον ελληνικό μισθό ΔΕΝ ΖΕΙΣ!
Σταματήστε την κοροϊδία, το επόμενο σχολικό έτος η Γερμανία εν πολλοίς θα αδειάσει.
Ειλικρινά, αναρωτιέμαι για τους λόγους που οδηγούν εκπαιδευτικούς να ΠΑΡΑΚΑΛΆΝΕ για αυτές τις θέσεις χωρίς επιμίσθιο.
Και το κράτος ας αναρωτηθεί σοβαρά τι θέλει επιτέλους από την ελληνόφωνη εκπαίδευση Γερμανίας και να δώσει αυτά που χρειάζονται.
Τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου δεν πρέπει να δίνονται ως λευκή επιταγή και χωρίς αξιολόγηση σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο με αμφίβολα αποτελέσματα.

 
NΙΚΟΣ
24 Απρ 2020 23:06

ΠΡΟΣ ΝΙΚΗ...
ΑΚΟΥΣΤΕ ΛΙΓΟ, ΜΗΝ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΑΣΑΦΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ, ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΚΑΒΑΙΝΕΤΕ...
ΟΤΑΝ ΛΕΝΕ ΚΑΠΟΙΟΙ, ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΝΝΟΟΥΝΕ, ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΠΑΙΔΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΗΓΑΝΕ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΠΗΡΑΝΕ ΕΕΛΗΝΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΖΗΣΑΝΕ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 18 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΟΥΝΕ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝΕ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ...ΔΩΣΑΝΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΝΕ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΕ, ΔΩΣΑΝΕ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ, ΚΑΠΟΥ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ, ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΝΗΣΙ ΙΣΩΣ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΘΩΡΙΟ....ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΟΥΣ Η ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ...ΖΗΤΗΣΑΝΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΠΗΓΑΝΕ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΖΗΤΑΝΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ, ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝΕ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝΕ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ !!! ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝΕ ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ !
ΓΙΑΤΙ ΕΝΟΧΛΕΙΣΤΕ ΚΑΠΟΙΟΙ ;;; ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝΕ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ;;; ΔΕΝ ΜΑΖΕΥΟΥΝΕ ΜΟΡΙΑ, ΠΟΛΛΑ ΜΟΡΙΑ, ΚΑΠΟΥ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ, ΝΑ ΠΑΡΟΥΝΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ; ΤΟ ΙΔΙΟ ΖΗΤΑΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ !!!
ΟΛΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ;;;
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝΕ ΟΛΟΙ ΤΑ ΙΔΙΑ, ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ;
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΙΠΩΘΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ...ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ, ΜΗΝ ΜΠΕΡΔΕΥΕΤΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ !!!!!!!!!!!

 
Νεφέλη
24 Απρ 2020 19:37

Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που στήριξαν αυτα τα σχολεία σε καιρό κρίσης. Τους απέκλεισε ο 4415. Καθε χρόνο το ιδιο σεναριο. Περιμένουν την παράταση για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Όταν επιτέλους πάρουν παράταση οπως εγινε φέτος πήγαιναν ανασφάλιστοι στο σχολειο εν μέσω πανδημίας Ενώ επαναφέρει το άρθρο 26β για την μετατροπή των αμιγών σχολείων σε διγλωσσα τιποτα για τους ανθρώπους που εχουν οικογένειες και αδικήθηκαν τοσο. Να πάρουν όλοι επιμισθιο για πέντε έτη , ομως όλοι οχι και παλι μια μερίδα ανθρώπων. Ομως προκαλεί εντύπωση. Κανενας δεν αποσπάστηκε με το πιστόλι στον κρόταφο Όλο γνώριζαν και το ύψος του επιμισθιου και για πόσα χρονια χορηγείται. Επίσης ηταν γνωστά πόσο ακριβό ειναι το εξωτερικό σε σχέση με ενοίκια και πόσο αργα γινόταν η καταβολή επιμισθιου. Άπειρα τα έγγραφα των ΕΛΜΕ και ομάδων εκπαιδευτικων Δεν καταλαβαίνω πραγματικά όλο αυτόν τον παροξυσμό. Αλλα ξέρω μέχρι να πάρει κάποιος απόσπαση φώναζε άρον άρον σταύρωσον αυτόν να φύγουν συνάδελφοι

 
Νίκη
24 Απρ 2020 16:30

@Μητέρα
Όταν οι ομογενείς περάσουν στα ελληνικά Πανεπιστημια δίνοντας τις ίδιες εξετάσεις που δίνουν τα εδώ Ελληνόπουλα, και αφού δουλέψουν πρώτα ως αναπληρωτές καμιά δεκαετία κάνοντας το γύρο των νησιών ως αναπληρωτές, τότε βεβαίως και να ζητήσουν απόσπαση στο εξωτερικό, όταν τους δοθεί το δικαίωμα . Όπως έκανα εγώ που δεν εκμετάλλευτηκα κανέναν εύκολο τρόπο εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο παρά το γεγονός ότι ο πατέρας μου εργαζόταν στη Γερμανία.

 
maria
24 Απρ 2020 12:43

Οι εκπαιδευτικοί που διαμαρτύρονται σήμερα για αδικίες, είναι εκείνοι που υπέγραψαν τριετή απόσπαση στο εξωτερικό.Τους χαρίσθηκε ένα επιπλέον έτος με επιμίσθιο.Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να είναι ευγνώμονες.

 
Μητερα
24 Απρ 2020 11:43

Αμάν πια με αυτά τα επιμίσθια, μόνο για επιμίσθια λετε, μόνο για αυτά ακούμε....για τα σχολεία καμία κουβέντα, ούτε για τους μαθητές, εύγε!!!
Ας γίνει μια ρύθμιση επιτέλους για τους ομογενείς, που και τα σχολεία γνωρίζουν και την γλώσσα κατέχουνε τέλεια, και τους έχουνε εδώ μόνο με έναν μισθο, δεν κοστίζουν τίποτα επιπλέον στο ελληνικό κράτος...

 
Δασκαλος
24 Απρ 2020 11:39

Να υπήρχε δικαιοσυνη για όλους!!!
Να δίνανε πέρυσι 4ο χρόνο επιμίσθιο σε όλους!!! Η όλοι η κανένας! Να είναι ευχαριστημένοι που πήρανε κάποιοι πέρυσι κ 4ο χρόνο επιμίσθιο κ να μην μιλάνε, άλλοι πήρανε μόνο 3 χρόνια. Υπογραψανε πως θα μείνουν 5ο χρόνο άνευ επιμίσθιο... Να το κάνουμε μια να μην μιλάνε, αλλιώς να επιστρεψουνε τα λεφτά πίσω, απλά πραματα

 
Γονεας
23 Απρ 2020 16:32

Αν καταλαβα καλα ουτε τους με γαμο ανευ επιμισθιου αναφερει .Μπραβο στη Ν Δ οτι δε καταφεραν οι προηγουμενοι εσεις θα το καταφερετε ...την ισοπεδοση της ελληνογλωσσης .

 
ΕΛΕΝΗ
23 Απρ 2020 14:14

ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΣΩΣΤΑ ΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΕΤΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ. ΑΡΑ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΩΡΕΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΑΠΟΣΠΑΣΘΕΝΤΕΣ. ΚΑΝΕΙΣ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.