Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Εγκύκλιος “Διγαλάκη”: Διευκρινίσεις για τη διαδικασία διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων

Δημοσίευση: 27/04/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εγκύκλιο με την οποία παρέχονται   διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας Β. Διγαλάκης.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Για τη διακίνηση και διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται στην ως άνω ΚΥΑ και εφαρμόζονται αναλογικά όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 1141/2010 ΠΟΛ με θέμα «Διανομή και τιμολόγηση πανεπιστημιακών συγγραμμάτων», καθώς και στις με αριθμ. ΔΕΛ Ζ 1131086 ΕΞ 2019 και ΔΕΑΦ Δ 1016206 ΕΞ 29.1.2019 διευκρινιστικές οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά το μέτρο που το περιεχόμενο αυτών δεν έρχεται σε αντίθεση με όσα ορίζονται στην ως άνω ΚΥΑ. Συγκεκριμένα η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, οι οποίες επιλέγονται με ευθύνη του κάθε εκδοτικού οίκου, και όχι μέσω μίας εταιρίας ταχυμεταφορών, η οποία υποδεικνύεται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) και διασυνδέεται άμεσα με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ».

Ειδικότερα, για τη διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, ισχύουν τα κάτωθι:

Ο κάθε εκδοτικός οίκος μπορεί να ανακτήσει από τον λογαριασμό που διατηρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» συγκεντρωτική λίστα με όλα τα αναγκαία στοιχεία των δικαιούχων φοιτητών και των δηλωθέντων διδακτικών συγγραμμάτων, τα οποία θα πρέπει να διανεμηθούν μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στον τόπο παράδοσης που έχει δηλώσει ο κάθε δικαιούχος φοιτητής.

Κάθε εκδοτικός οίκος επικολλά τα πλήρη στοιχεία της αποστολής στο δέμα που περιλαμβάνει το/α αντίστοιχο/α σύγγραμμα/τα προς τον φοιτητή και εν συνεχεία το παραδίδει/προωθεί σε εταιρία ταχυμεταφοράς της επιλογής του, η οποία θα επιμεληθεί τη σχετική παράδοση.

Τα συγγράμματα αποστέλλονται μέσω εταιρίας ταχυμεταφοράς και παραδίδονται χωρίς την είσπραξη κάποιου αντίτιμου από τον φοιτητή. Η δαπάνη της ταχυμεταφοράς βαρύνει αποκλειστικά τους εκδοτικούς οίκους.

Η εταιρία ταχυμεταφοράς παραδίδει το δέμα στον δικαιούχο φοιτητή, στον τόπο παράδοσης, όπως αυτός έχει δηλωθεί από τον φοιτητή στο πεδίο της «Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης» στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ». Σημειώνεται ότι κατά την παράδοση των διδακτικών συγγραμμάτων δεν υποβάλλεται μοναδικός αριθμός (ΠΙΝ) από μέρους του φοιτητή, σε κάθε περίπτωση όμως ο φοιτητής οφείλει να υπογράψει για την παραλαβή αυτών όπου υποδεικνύεται από την εταιρεία ταχυμεταφοράς. Η παραλαβή των διδακτικών συγγραμμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο μόνο με την επίδειξη σχετικής εξουσιοδότησης, η οποία μπορεί να παραχθεί μέσω της ιστοσελίδας https://dilosi.services.gov.gr.

Η διαδικασία των αποστολών παρακολουθείται ηλεκτρονικά από το Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού των Ταχυδρομικών Αποστολών (ΕΣΠΕΤΑ) της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς που προβλέπονται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για τις εταιρείες ταχυμεταφορών.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποστολής και διακίνησης εκδίδονται υποχρεωτικά όλα τα σχετικά ειδικά έντυπα, τα οποία οι εταιρείες ταχυμεταφορών οφείλουν να εκδίδουν (voucher, αποδεικτικό παράδοσης - παραλαβής) σύμφωνα με τα όσα έχουν ήδη οριστεί στη με αριθμ. 1141/2010 ΠΟΛ, καθώς και τις με αριθμ. ΔΕΛ Ζ 1131086 ΕΞ 2019 και ΔΕΑΦ Δ 1016206 ΕΞ 29.1.2019 διευκρινιστικές οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά το μέτρο που τα οριζόμενα δεν έρχονται σε αντίθεση με την με αριθμ. 44726/Ζ1/9.4.2020 απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β ́1271). Για τους λόγους αυτούς δεν είναι απαραίτητη η έκδοση παραστατικών διακίνησης από μέρους των εκδοτικών οίκων κατά τη διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων μέσω των εταιριών ταχυμεταφορών.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποστολής και διακίνησης των συγγραμμάτων, σε εφαρμογή του άρθρου 5 της ως άνω ΚΥΑ οι εκδοτικοί οίκοι οφείλουν να συντάσσουν ειδική συγκεντρωτική λίστα με τα στοιχεία των παραδόσεων των διδακτικών συγγραμμάτων, την οποία εν συνεχεία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διανομής οφείλουν να αποστείλουν προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να ακολουθήσει η ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ».

Για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του άρθρου 5 της ως άνω ΚΥΑ, επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα της συγκεντρωτικής λίστας διανομής διδακτικών συγγραμμάτων, το οποίο θα συμπληρωθεί από κάθε εκδοτικό οίκο. Το αρχείο έχει τη μορφή υπολογιστικού φύλλου (xls) και περιλαμβάνει τις εξής στήλες: Κωδικός μοναδικής επιλογής, Κωδικός Βιβλίου στο ΠΣ Εύδοξος, Τίτλος Βιβλίου στο ΠΣ Εύδοξος, ISBN συγγράμματος, Κωδικός Εκδότη στο ΠΣ Εύδοξος, Κωδικός Φοιτητή στο ΠΣ Εύδοξος, Ονοματεπώνυμο Φοιτητή/Φοιτήτριας, Επωνυμία Εταιρείας ταχυμεταφοράς και Κωδικός αποστολής ταχυμεταφοράς (voucher no).

Κατά τη συμπλήρωση του ανωτέρω αρχείου θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι στήλες Κωδικός μοναδικής επιλογής, Κωδικός Βιβλίου στο ΠΣ Εύδοξος, Τίτλος Βιβλίου στο ΠΣ Εύδοξος, ISBN συγγράμματος, Κωδικός Εκδότη στο ΠΣ Εύδοξος, Κωδικός Φοιτητή στο ΠΣ Εύδοξος και Ονοματεπώνυμο Φοιτητή/Φοιτήτριας να έχουν τις ίδιες τιμές με τις τιμές του αρχείου που έλαβαν οι εκδοτικοί οίκοι από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3 της ως άνω ΚΥΑ.

Επισημαίνεται ότι κάθε εκδοτικός οίκος θα πρέπει να συμπληρώσει και να αποστείλει μία τελική συγκεντρωτική λίστα έγκυρης μορφής για το σύνολο των συγγραμμάτων που θα διανείμει κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Υπογραμμίζεται επίσης ότι η συμπλήρωση όλων των στηλών του υποδείγματος είναι υποχρεωτική προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ομαλή παρακολούθηση της διαδικασίας διανομής.

Το αρχείο της συγκεντρωτικής λίστας, το οποίο θα αποσταλεί ηλεκτρονικά προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα φέρει υποχρεωτικά ως ονομασία τον «Κωδικό Εκδότη» στο ΠΣ Εύδοξος. Η αποστολή του ανωτέρω αρχείου, συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εκδοτικού οίκου, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη συγκεντρωτική λίστα είναι ορθά, αληθή και ακριβή. Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα https://dilosi.services.gov.gr. Οι συγκεντρωτικές λίστες και οι υπεύθυνες δηλώσεις θα αποστέλλονται σε ψηφιακή μορφή με ηλεκτρονικό τρόπο και διαδικασία η οποία θα ανακοινωθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα, προς το Τμήμα Δ ́ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου στη συνέχεια να προωθηθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ». Κάθε εκδοτικός οίκος δύναται να αποστείλει το ανωτέρω αρχείο μαζί με την υπεύθυνη δήλωση μετά την ολοκλήρωση της διακίνησης των διδακτικών συγγραμμάτων του, και όχι αργότερα από την 17η Ιουλίου 2020.

Τα ανωτέρω ισχύουν αποκλειστικά για τη διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής των εκδοτικών οίκων για τα διανεμηθέντα διδακτικά συγγράμματα σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην ανωτέρω ΚΥΑ.

Σχόλια (6)

 
@@Γύρω γύρω τα βιβλία
29 Απρ 2020 11:48

(1) άστοχη παρατήρηση, δείτε πότε θα πάρουν στα χέρια τους τα βιβλία

....για τα υπόλοιπα, αυτό Ακριβώς στηλιτεύω....άλλες λύσεις τόσο για τα συγγράμματα όσο και για πολλαπλές πηγές

 
@Γύρω γύρω τα βιβλία
28 Απρ 2020 09:48

(1) Το εξάμηνο βρίσκεται ακριβώς στη μέση του κι όχι στο τέλος.
(2) Πώς θα είναι διαθέσιμα τα βιβλία όταν οι φοιτητές δεν είναι μαθητές και τους επιτρέπεται να διαμορφώνουν το ατομικό τους πρόγραμμα, αφού πρώτα επί δύο εβδομάδες δύνανται να παρακολουθήσουν μαθήματα για να διαμορφώσουν γνώμη; Μάλλον συγχέεται τις προηγούμενες βαθμίδες εκπαίδευσης, στις οποίες το μαθητικό δυναμικό είναι ξεκάθαρο και το πρόγραμμα ΟΛΩΝ των μαθητών κάθε τάξης το ίδιο. Τα ξενόγλωσσα βιβλία στα σχολεία διανέμονται την πρώτη ημέρα;
(3) Από την 1η ημέρα κάθε εξαμήνου αντίτυπα των βιβλίων υπάρχουν στις βιβλιοθήκες των Πανεπιστημίων. Φέτος λόγω της πανδημίας η πρόσβαση δεν είναι εφικτή. Επίσης, το ηλεκτρονικό υλικό του κάθε ιδρύματος είναι τεράστιο, αλλά και η πρόσβαση σε διεθνές υλικό είναι απεριόριστη. Δεν γκρινιάζουμε τόσα χρόνια για το πολλαπλό σύγγραμμα; Το Πανεπιστήμιο δεν είναι σχολείο για να χρησιμοποιείς μία (άντε 2-3) πηγές μάθησης;

 
Γόρδιος
27 Απρ 2020 19:48

Δε γνωρίζω αν εννοείτε αυτά που γράφετε ή αν αστειεύεστε, αλλά - ειλικρινά - πιστεύετε ότι οι φορολογούμενοι Έλληνες θα πρέπει να χρηματοδοτούν το κυνήγι πτυχίων; Η διά βίου μάθηση δεν παρέχεται δωρεάν πουθενά!!

 
γύρω γύρω τα βιβλία
27 Απρ 2020 18:09

τα βιβλία θα κυνηγάνε τους φοιτητές, γύρω γύρω στην χώρα.

Που ακούστηκε να φτάσουν τα συγγράμματα στο τέλος του εξαμήνου στα χέρια των φοιτητών!!! Κανένας δεν ενδιαφέρεται για μια σωστή αντιμετώπιση του θέματος, όχι μόνο τώρα, αλλά ανέκαθεν.
Τα όποια βιβλία/συγγράμματα πρέπει να είναι διαθέσιμο από την πρώτη μέρα του μαθήματος, αυτό πρέπει να γίνεται, και δεν γίνεται.
Δεν μπορεί να μιλάμε από την μια για αιώνιους φοιτητές και να μην φροντίζουμε να παρέχουμε βιβλία, προσωπικό και υποδομές στους φοιτητές μας.

Υπάρχει κάποια εγκύκλιος για αυτά??

 
Γόρδιος
27 Απρ 2020 16:06

Με εμάς που είμαστε φοιτητές για τρίτο πτυχίο τί θα γίνει; Δυστυχώς καμία μέριμνα για αυτούς που κάνουν υπεράνθρωπο αγώνα ώστε να κάνουν την διά βίου μάθηση πράξη. Θλίψη και αγανάκτηση προκαλεί αυτή η παροιμιώδης αδιαφορία... Είναι σαν να μας λένε "κόψτε το λαιμό σας και βρείτε λύση". Αυτό θα πει ίσες ευκαιρίες στην μάθηση!

 
Παναγιώτης Β
27 Απρ 2020 16:03

Υπάρχει τρόπος, άρα γε, στα πλαίσια δημοσιογραφικής έρευνας, να μάθει και να δημοσιεύσει το e-sos

α) το ακριβές ποσό, που θα χρεωθεί και θα καταβάλει το Ελληνικό Δημόσιο για τα συγγράμματα;

και β) πόσοι εκδοτικοί οίκοι (σε απόλυτο αριθμό) εξέδωσαν και διανέμουν τα εν λόγω συγγράμματα;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.