ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Απόφαση: Οι “4” ενέργειες των στελεχών εκπαίδευσης για τη λειτουργία των ΚΕΣΥ

Δημοσίευση: 06/05/2020
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν  τα στελέχη εκπαίδευσης για τη λειτουργία των Κέντρων  Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)  , προβλέπει απόφαση την οποία υπέγραψε η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ειδικότερα η υφ. Παιδείας κάνει γνωστό ότι  τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) λειτουργούν, από 07-05-2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (ΦΕΚ Β ́ 5614) «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους» προγραμματίζοντας τις ενέργειές τους, οι οποίες απαιτούν και φυσική παρουσία μαθητών/τριών και γονέων ή κηδεμόνων, για τη διεκπεραίωση αιτημάτων αξιολόγησης και έκδοσης εκθέσεων αξιολόγησης-γνωμάτευσης με προτεραιότητα σε αιτήματα αξιολόγησης μαθητών/τριών Γ ́ Λυκείου για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλαγής βαθμίδας, επανάληψης φοίτησης και υποστήριξης από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης ή ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και για τη λειτουργία των Δευτεροβάθμιων Επιτροπών Διεπιστημονικής Αξιολόγησης.

Για τη λειτουργία των Κ.Ε.Σ.Υ. , σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, τα στελέχη εκπαίδευσης προβαίνουν στις κάτωθι ενέργειες

1. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. με ευθύνη των Προϊσταμένων τους, εφαρμόζουν, κατ’ αντιστοιχία, τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι Covid-19 για την επανέναρξη λειτουργίας σχολικών μονάδων, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην με αρ. πρωτ. 51380/Δ2/5-5-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι Covid- 19 για την επανέναρξη λειτουργίας σχολικών μονάδων», και σε συνεργασία με τους Συλλόγους Εκπαιδευτικού Προσωπικού, υποβάλλουν έως 07-05-2020, προς τις οικείες Π.Δ.Ε., εισηγήσεις για τις ανάγκες τους: α) σε εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, για τη δημιουργία περισσότερων διεπιστημονικών ομάδων και την ενίσχυση της διοικητικής υποστήριξης των υπηρεσιών τους, και β) σε απαραίτητους επιπλέον χώρους για την αποφυγή συνωστισμού και συγχρωτισμού, προκειμένου να ανταποκριθούν στη διεκπεραίωση των αιτημάτων εκπαιδευτικής αξιολόγησης και στην έκδοση των σχετικών εκθέσεων αξιολόγησης-γνωμάτευσης.

2. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, για την επιπλέον ενίσχυση και υποστήριξη του έργου των Κ.Ε.Σ.Υ., διαθέτουν με απόφασή τους, στα οικεία Κ.Ε.Σ.Υ., εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3699/2008 (Α ́ 199) όπως ισχύει, που υπηρετούν σε Τμήματα Ένταξης σχολικών μονάδων και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. καθώς και μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και σε Σ.Δ.Ε.Υ., της περιοχής ευθύνης τους, για το χρονικό διάστημα που έχει ανασταλεί η λειτουργία των ανωτέρω σχολικών μονάδων.

3. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης για την έκδοση της απόφασης διάθεσης εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. προς τα Κ.Ε.Σ.Υ. προβαίνουν στις κάτωθι ενέργειες:

α) Εκδίδουν, άμεσα με την λήψη του παρόντος και έως 07-05-2020, πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ως ορίζεται στο άρθρο 16 του ν.3699/2008 (Α ́ 199) και μέλη του Ε.Ε.Π., για διάθεσή τους στα Κ.Ε.Σ.Υ. για το χρονικό διάστημα που έχει ανασταλεί η λειτουργία των ανωτέρω σχολικών μονάδων, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως 11-05- 2020,

β) Εκδίδουν τη σχετική απόφαση διάθεσης του προσωπικού έως 12-05-2020 λαμβάνοντας υπόψη, τις υποβληθείσες ανάγκες σε προσωπικό των Κ.Ε.Σ.Υ. και την κατά προτεραιότητα διάθεση των:

αα) εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. και μελών του Ε.Ε.Π. που διαθέτουν εμπειρία υπηρέτησης σε Κ.Ε.Σ.Υ. (ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Κ.Δ.Α.Υ.) και υπέβαλαν αίτηση,

ββ) εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. και μελών του Ε.Ε.Π. που υπέβαλαν αίτηση,

γγ) εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. και μελών Ε.Ε.Π. που διαθέτουν εμπειρία υπηρέτησης σε Κ.Ε.Σ.Υ. και δεν υπέβαλαν αίτηση και

δδ) εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. και μελών Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στην περιοχή ευθύνης τους, χωρίς την έκδοση άλλης πρόσκλησης,

γ) Διαθέτουν με την ίδια απόφαση τη χρήση χώρων σχολικών μονάδων των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία, κατά προτεραιότητα όμορων με τα Κ.Ε.Σ.Υ., για την κάλυψη αναγκών όπως αυτές διατυπώθηκαν από τις υποβληθείσες προτάσεις αυτών.

4. Οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού προβαίνουν σε προγραμματισμό αξιολόγησης μαθητών/τριών και έκδοσης εκθέσεων αξιολόγησης- γνωμάτευσης με προτεραιότητα στα αιτήματα που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος λαμβάνοντας υπόψη:

α) το προσωπικό και τους διατιθέμενους χώρους, σύμφωνα με την απόφαση του/της οικείου/ας Π.Δ.Ε. και

β) την παρ. 1 του άρθρου 2 της Υ.Α. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (ΦΕΚ Β ́ 5614) «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους», στην οποία προβλέπεται: «.............................Το ωράριο των εκπαιδευτικών και του Ε.Ε.Π. του Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζεται στις έξι (6) ώρες ημερησίως και τριάντα (30) ώρες εβδομαδιαίως και του διοικητικού προσωπικού στις οκτώ (8) ώρες ημερησίως και σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως. Το ωράριο λειτουργίας του Κ.Ε.Σ.Υ. μπορεί να
παρατείνεται έως τις 19:00 για μία ή περισσότερες ημέρες της εβδομάδας με απόφαση του συλλόγου εκπαιδευτικού προσωπικού, εφόσον υπάρχει αναγκαιότητα και οι συνθήκες του χώρου και της διαθεσιμότητας του προσωπικού για επαρκή κάλυψη όλων των ωρών το επιτρέπουν. Κατά τις ημέρες απογευματινής λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζεται, με απόφαση του συλλόγου εκπαιδευτικού προσωπικού, τα μέλη του εκπαιδευτικού ή ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, που προσφέρει υπηρεσία, τηρώντας σε κάθε περίπτωση, ημερησίως, το 6ωρο ωράριό του.»

Σχόλια (1)

 
Ναντια
07 Μάιος 2020 09:07

Πολύ καλό και σοφό! Όλοι για όλους!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ