Placeholder

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ο ΠΕΣΕΑ για τη «Λειτουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης»

Δημοσίευση: 07/05/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το Υπουργείο Παιδείας με την υπ’ αριθμ. αρ. πρωτ.: 51382/ΓΔ4/05-05-2020 Εγκύκλιο με θέμα «Λειτουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης» προχωρά σε άμεση Κινητικότητα εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού από τις σχολικές μονάδες (ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης) «για την επιπλέον ενίσχυση και υποστήριξη του έργου των Κ.Ε.Σ.Υ.». Πριν ακόμη λήξει η διαβούλευση για το Νέο Πολυνομοσχέδιο για την «Αναβάθμιση του Σχολείου»της» με «fast track» διαδικασίες και εν μέσω πανδημίας, βάζει σε εφαρμογή την κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού από τις ΣΜΕΑΕ και τα Τμήματα Ένταξης στα Κ.Ε.Σ.Υ. κάνοντας prova generale με στόχο να την κατοχυρώσει ως μια πάγια και διαρκή διαδικασία ανακατανομής του προσωπικού (Π.Ε.Σ.Ε.Α. 30-4-2020).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής -Π.Ε.Σ.Ε.Α. εκφράζει την αντίθεσή του και την ανησυχία του για την νέα κατάσταση που εγκαινιάζει στο χώρο της εκπαίδευσης η συγκεκριμένη εγκύκλιος. Συγκεκριμένα:

1.    Οι εκπαιδευτικοί που με διοικητικές πράξεις θα μετακινηθούν ακόμη και «χωρίς την έκδοση άλλης πρόσκλησης» καλύπτουν πάγιες θέσεις σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης. Στερεί την υποστήριξη μαθητών/τριών με αναπηρία  και με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες με τρόπο βίαιο και αυταρχικό.

2.    Έρχεται σε αντίθεση με την αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ. που «είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου» (άρθ. 7 του Ν. 4547 ΦΕΚ 102/12-6-2018).

3.    Στα  «Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/2020, δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο η κινητικότητα προσωπικού αλλά  στις ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: «Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας κάθε προϊστάμενης αρχής για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε αυτήν, θα πρέπει οι αρμόδιοι προϊστάμενοι, σταθμίζοντας την υποχρέωση αφενός προστασίας της υγείας των υπαλλήλων και της δημόσιας υγείας γενικότερα και αφετέρου εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, να προβαίνουν κατ’ άσκηση διακριτικής ευχέρειας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη διασφάλισή τους».

4. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στις «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο τριακοστό πέμπτο» αναφέρει:

«α) να καθίσταται δυνατή η ομαλή και ασφαλής λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, καθώς και εν γένει όλων των εποπτευόμενων από ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δομών, φορέων και υπηρεσιών, δημοσίων ή ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, ιδίως όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και κατά τη διάρκεια λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών και στη λήψη μέτρων υγιεινής,

β) να καθίσταται δυνατή η ομαλή και ασφαλής διενέργεια των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών όλων των εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων ή ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, εποπτευόμενων από ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Παιδείας,

γ) να διενεργούνται με ασφάλεια για τη δημόσια υγεία οι κάθε είδους εξετάσεις και αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων των προαγωγικών και των απολυτήριων εξετάσεων, καθώς και των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».

Αναφέρεται με σαφήνεια ότι «μπορεί να λαμβάνεται, ειδικώς για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021, και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης κείμενης σχετικής διάταξης, κάθε αναγκαίο μέτρο αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη της διδακτέας ύλης και η αναπλήρωση διδακτικών ωρών, όπως μέσω της τροποποίησης της ημερομηνίας έναρξης και λήξης των μαθημάτων, του διδακτικού και του σχολικού έτους, των ωρολογίων προγραμμάτων και των προγραμμάτων σπουδών».

Είναι σαφές ότι πουθενά δεν αναφέρεται η κινητικότητα ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη αναγκών στην εκπαίδευση. Ως εκ τούτου η Εγκύκλιος εκφράζει την πολιτική απόφαση της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να καλύψει πρόσκαιρα και με τρόπο άτεγκτου διοικητισμού τις πραγματικές ανάγκες των Κ.Ε.Σ.Υ. σε βάρος όμως των  των μαθητών /τριών των ΣΜΕΑΕ και των Τμημάτων Ένταξης.

Αποτελεί  ομολογία των ευθυνών για την υποστελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ. και  κάνει πράξη το «Ανάγκα και Θεοί πείθονται» με κανονιστικές ρυθμίσεις που δημιουργούν πολλά προβλήματα  στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές αλλά και στα Κ.Ε.Σ.Υ.

Ο Π.Ε.Σ.Ε.Α. είχε επισημάνει πριν την ψήφιση του Ν. 4547/12-6-2018 από την προηγούμενη Κυβέρνηση ότι «τα Κ.Ε.Σ.Υ. ενσωματώνουν υπηρεσίες που μέχρι σήμερα έχουν διαφορετικό αντικείμενο και απευθύνονται σε διαφορετικό μαθητικό πληθυσμό. Η προτεινόμενη οργανωτική σύνθεση δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα σε λειτουργικό αλλά και εργασιακό επίπεδο»  όπως επίσης ότι «τα ΚΕΣΥ εστιάζουν σε ένα απροσδιόριστο διοικητικοκεντρικό καθηκοντολόγιο που θα αφορά την επιμόρφωση, την ειδική αγωγή, την  συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι σήμερα για τη λειτουργία/στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ. δείχνουν ότι η Διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τείνει να αποδοθεί πλήρως στα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) τα οποία αποτελούν μηχανισμό της ελληνικής κρατικής νοσοκομειακής δομής υγείας. Άλλωστε η συνεχιζόμενη  παράλληλη χορήγηση γνωματεύσεων από τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, χωρίς την αναγκαία μαθησιακή αξιολόγηση των παιδιών από Εκπαιδευτικό, δημιουργεί πολλές στρεβλώσεις, αντιθέσεις και προβλήματα ενισχύοντας το ιατρικό μοντέλο κατά αντίθεση των πραγματικών αναγκών των μαθητών στο σχολείο» (Υπόμνημα του ΠΕΣΕΑ στην κ. Υπουργό και στην Υφυπουργό Παιδείας  24-09-2019).

Το Δ.Σ. του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής θεωρεί ότι πρέπει να αποσυρθεί η Εγκύκλιος και το Υπουργείο Παιδείας να μην προβεί σε καμιά μετακίνηση εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού. Κανείς δεν περισσεύει από τις σχολικές μονάδες ειδικής και γενικής εκπαίδευσης. Το Υπουργείο Παιδείας να χρηματοδοτήσει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε «να διενεργούνται με ασφάλεια για τη δημόσια υγεία οι κάθε είδους εξετάσεις και αξιολογήσεις» και να διαφυλάξει τα εργασιακά δικαιώματα και την υγεία των εργαζόμενων στα Κ.Ε.Σ.Υ., ιδιαίτερα όσων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Λόγω της πανδημίας να ισχύσει η εκ περιτροπής εργασία για την αποφυγή του συνωστισμού και ενδεχόμενης διασποράς του covid 19. Τα διαχρονικά μεγάλα προβλήματα του υποσυστήματος της ειδικής εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών δομών (κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή, , υπο-στελέχωση σε διδακτικό και σε υποστηρικτικό προσωπικό) δεν μπορούν να «κρυφτούν» με κανονιστικές πράξεις. Η  εγκατάλειψή του αποτελεί διαχρονική ευθύνη όλων των  ηγεσιών του Υπουργείου Παιδείας.

Καμιά εγκύκλιος «δεν εισάγει δίκαιο». Καμία εγκύκλιος δεν αποτελεί νομοθετική διάταξη. Η συγκεκριμένη Εγκύκλιος ενώ εμφανίζεται να ερμηνεύει νομοθετικές διατάξεις, στην ουσία τις ανατρέπει. «Σε κάθε περίπτωση, μια εγκύκλιος δεν μπορεί να παράγει αντίθετο δίκαιο από αυτό που με σαφήνεια ορίζεται από τον σχετικό νόμο, ούτε φυσικά να «αποσαφηνίζει» τον νόμο επί τα χείρω» (Εγκύκλιοι έναντι Νόμων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011/105).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ε.Σ.Ε.Α.
Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας

Μηνάς Ευσταθίου                                            Λευτέρης Ρατσιάτος

Ετικέτες: 
ΠΕΣΕΑ

Σχόλια (6)

 
Ελένη
07 Μάιος 2020 22:59

Ευτυχώς που υπάρχει και ο ΠΕΣΕΑ με τις έγκυρες και έγκαιρες παρεμβάσεις του.

 
Ζήσης
07 Μάιος 2020 23:02

Λόγω της πανδημίας να ισχύσει η εκ περιτροπής εργασία για την αποφυγή του συνωστισμού και ενδεχόμενης διασποράς του covid 19.

Πως είναι δυνατόν να απαιτείται η παρουσία όλου του προσωπικού σε καιρό πανδημίας και σε ακατάλληλους χώρους, χωρίς καθαρίστριες;

 
Χαρά
07 Μάιος 2020 23:05

Ο ΠΕΣΕΑ πάντα στοχευμένα ! Ακούστε εκεί στο Υπουργείο μια φορά αυτούς τους ανθρώπους που μιλάν πάντα με επιστημονικά δεδομένα κ στην καρδιά του προβλήματος!!!!

 
Αλεξάνδρα
08 Μάιος 2020 08:51

ΠΡΟΣΟΧΗ. Καμιά εγκύκλιος «δεν εισάγει δίκαιο». Καμία εγκύκλιος δεν αποτελεί νομοθετική διάταξη. Η συγκεκριμένη Εγκύκλιος ενώ εμφανίζεται να ερμηνεύει νομοθετικές διατάξεις, στην ουσία τις ανατρέπει. «Σε κάθε περίπτωση, μια εγκύκλιος δεν μπορεί να παράγει αντίθετο δίκαιο από αυτό που με σαφήνεια ορίζεται από τον σχετικό νόμο, ούτε φυσικά να «αποσαφηνίζει» τον νόμο επί τα χείρω» (Εγκύκλιοι έναντι Νόμων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011/105).

 
ΜΠΟΥΚ.ΔΗΜΗΤΡΗΣ
08 Μάιος 2020 10:21

Καμιά εγκύκλιος «δεν εισάγει δίκαιο». Καμία εγκύκλιος δεν αποτελεί νομοθετική διάταξη. Απλά πράγματα.

 
AΛΙΚΗ ΛΑΔΑ
16 Μάιος 2020 18:33

Αδιαμφισβήτητο γεγονός , " η ελαφρότητα του είναι " της εκπαιδευτικής πολιτικής προς τις εκπαιδευτικές δομές και τα ΚΕΣΥ όπως εκφράζεται στο Σχέδιο Νόμου και στις εγκυκλίους για την κινητικότητα των συναδέλφων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ως προς τη στελέχωση των ΚΕΣΥ. Εν καιρώ πανδημίας δεν μπορεί να αιφνιδιάζονται και να εισπράττουν την αναλγησία οι δομές και ο εκπαιδευτικός κόσμος και να αποτελεί "γρίφο" η πρόσβαση και η υποστήριξη των μαθητών Αμμεα στο δημόσιο σχολείο.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.