Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Οδηγίες υφ. Παιδείας προς τα Πανεπιστήμια

Η εγκύκλιος
Δημοσίευση: 11/05/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οδηγίες για  τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως 31.05.2020, προβλέπει εγκύκλιος την οποία υπέγραψε ο υφυπουργός, αρμόδιος για τα ΑΕΙ, Βασίλης Διγαλάκης.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Ειδικότερα, σύμφωνα  με τη εγκύκλιο, παρατείνεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Α.Ε.Ι. έως και 31.05.2020, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) από 11.5.2020 δύναται να συνεχιστεί ή να ξεκινήσει η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε προγράμματα πρώτου και δεύτερου κύκλου, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξαγόταν ή πρόκειται να διεξαχθεί δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Σημειώνεται ότι έως σήμερα έχουν εκδοθεί η με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114/10.4.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β ́1780) και η με αριθμ. 17312/Δ9. 506 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες ορίζουν τα ειδικότερα μέτρα για την προστασία της υγείας και την ασφάλεια σε χώρους εργασίας. Τα εν λόγω μέτρα εφαρμόζονται και για την πρακτική άσκηση φοιτητών στους εν λόγω φορείς.

β) από 25.5.2020 δύναται να ξεκινήσει η διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, οι οποίες δεν ήταν δυνατό να διεξαχθούν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

γ) από 25.5.2020 δύναται να διενεργηθούν εξετάσεις, για όσα μαθήματα έχει ολοκληρωθεί η διδασκαλία τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφόσον κρίνεται αναγκαία η φυσική παρουσία των φοιτητών.

δ) από 25.5.2020 επαναλειτουργούν οι αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών, εργαστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων και των εξετάσεων.

ε) από 25.5.2020 επαναλειτουργούν οι εστίες προκειμένου να μπορούν να διαμείνουν οι φοιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να παρακολουθήσουν τα μαθήματα κλινικών ή εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς και όσοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις που αναμένεται να διενεργηθούν με φυσική παρουσία.

Ο υφυπουργός Παιδείας επισημαίνει  στηνν εγκύκλιο:

Α. Η   εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, η οποία δεν εμπίπτει στις ως άνω περιπτώσεις α ́ και β ́, καθώς και η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών, θα συνεχίσουν να υλοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́55) και το πεντηκοστό δεύτερο άρθρο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́84) έως την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Β. Με σκοπό την απρόσκοπτη και ομαλή ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, δεδομένου ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Α.Ε.Ι. περιλαμβάνει μια σειρά από διατάξεις, όπως τον ελάχιστο αριθμό εβδομάδων διδασκαλίας, τη μέγιστη διάρκεια παράτασης του εξαμήνου, τη διενέργεια εξετάσεων αποκλειστικά μετά το πέρας της διδασκαλίας των μαθημάτων, η ενιαία εφαρμογή των οποίων πιθανότατα να δημιουργούσε πρόβλημα υπό τις κρατούσες συνθήκες σε ορισμένα προγράμματα σπουδών, παρασχέθηκε η δυνατότητα με την παράγραφο 3 του τριακοστού έκτου άρθρου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), να ρυθμιστούν τα ως άνω ζητήματα με την έκδοση σχετικής κανονιστικής απόφασης.

Γ. Ειδικότερα, προβλέφθηκε ότι: « Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ρυθμίζονται θέματα κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, σχετικά με τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α ́ και β ́ κύκλου των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι), την παράταση της διάρκειας του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, τη δυνατότητα αναπλήρωσης διδακτικών ωρών για τη διενέργεια εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, τη δυνατότητα σύντμησης του εαρινού εξαμήνου σε λιγότερες από δεκατρείς (13)
πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, την πρακτική άσκηση των φοιτητών, καθώς και ζητήματα σχετικά με τον χρόνο, τον τρόπο και τα μέσα διενέργειας των εξετάσεων των φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων α ́ και β ́ κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι..».

Δ. Επίσης με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου ορίστηκε ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών ορίζονται τα ειδικότερα μέτρα και οι κανόνες σχετικά με την ομαλή και ασφαλή λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών δομών, συμπεριλαμβανομένων των Α.Ε.Ι., μετά την άρση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας αυτών, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη δημόσια υγεία, τα οποία θα πρέπει να τηρούνται κατά τη διενέργεια εξετάσεων, εφόσον κρίνεται αναγκαία η φυσική παρουσία των φοιτητών.

Ε. Βάσει των ανωτέρω, τις επόμενες ημέρες και αφού γνωστοποιηθούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού SARS-CoV-2 για όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας και τους κανόνες ασφαλείας, που θα πρέπει να ληφθούν ανά περίπτωση ως προς

α) τη διεξαγωγή των εργαστηριακών / κλινικών ασκήσεων,

β) την επαναλειτουργία των εστιών, γ) τη διενέργεια εξεταστικής με φυσική παρουσία, πρόκειται να εκδοθούν άμεσα οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις για τη ρύθμιση των ανωτέρω θεμάτων. Είναι προφανές ότι οι αποφάσεις των οργάνων του Ιδρύματός σας για τη ρύθμιση των ως άνω θεμάτων θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (ν. 4009/2011 και 4485/2017), αλλά και με το ειδικότερο θεσμικό πλαίσιο που τίθεται σε ισχύ σε εφαρμογή των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού SARS-CoV-2.

Ζ. Για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των ως άνω, ιδίως ως προς το θέμα διεξαγωγής της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με όλα τα Α.Ε.Ι., θα πρέπει αφενός να προασπίσει τη δημόσια υγεία εφαρμόζοντας τα προαναφερθέντα μέτρα προστασίας και τους κανόνες ασφάλειας, αφετέρου να διασφαλίσει με κάθε αναγκαίο μέσο την εγκυρότητα διεξαγωγής της εξεταστικής με αδιάβλητα μέσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ν.4009/2011. Για τον λόγο αυτό, καλούνται τα αρμόδια όργανα των Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις, μετά την έκδοση των σχετικών οδηγιών από τους αρμόδιους φορείς και αφού γνωστοποιηθεί σε όλους το κανονιστικό πλαίσιο, όπως αυτό θα διαμορφωθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης πανδημίας COVID-19.

Σχόλια (44)

 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
11 Μάιος 2020 15:59

Μα το όλο ζήτημα είναι να μην υπάρξει μετακίνηση μεγάλης μάζας φοιτητών από πόλη σε πόλη (τεράστιος αριθμός) οι οποίοι θα έρθουν για εξετάσεις με κίνδυνο του ταξιδιού και της μεταφοράς-διάδοσης του ιού. Άρα πάρτε την ευθύνη και νομοθετήστε το από απόσταση εξετάσεις.

 
άνθρακες ο θησαυρός
11 Μάιος 2020 16:35

τα περισσότερα Πανεπιστήμια ήδη αποφασίζουν να μην κάνουν ούτε εργαστήρια ούτε εξετάσεις με Φυσική Παρουσία.
Μπράβο τους θα έλεγα, καθώς αντιλαμβάνονται ότι αλλιώς θα μετακινούνταν χιλιάδες φοιτητές από όλα τα μέρη της Ελλάδας προς τα Πανεπιστήμια και στην συνέχεια πάλι σε όλα τα μέρη της Ελλάδας.
Δεν υπολογίζω το κόστος των μετακινήσεων και τις δυσκολίες στην διαμονή.
Βέβαια, αυτό που απουσιάζει από την πλευρά του υπουργείου είναι η οικονομική κάλυψη φοιτητών που δεν έχουν υπολογιστές ή που αναγκάζονται να πληρώσουν υπέρογκα ποσά για data κατά την περίοδο των εξετάσεων.
Σε αυτό το σημείο περιμένουμε την παρέμβαση του υφυπουργού!!

 
Σεπτέμβριος 2020
11 Μάιος 2020 18:44

Τον Σεπτέμβριο, πώς θα λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια για την επαναληπτική εξεταστική; Τι θα γίνει με τα μαθήματα τον Οκτώβριο;

Πρέπει από το καλοκαίρι να καταρτιστεί ένα σχέδιο για όλα τα ΑΕΙ, σε συνεργασία με το υπουργείο. Με προσοχή και όχι πανικό.

 
Observator
11 Μάιος 2020 20:48

@ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
Aν κάποιος θέλει να κάνει εξετάσεις από απόσταση μπορεί να το κάνει. Δεν χρειάζεται νόμος.

 
Φοιτητρια ΑΕΙ
11 Μάιος 2020 22:43

Να προσθέσω και τις καθημερινές μετακινήσεις με τα αστικά... Όσα αστικά παραπάνω και να βάλουν ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη πάλι χαμός θα γίνεται... Υπάρχουν ήδη άτομα που δε φορουν μάσκες αγνοώντας ακόμα το πρόστιμο.

 
Οbservator
11 Μάιος 2020 23:30

@Φοιτητρια ΑΕΙ
To πρόβλημα είναι ότι η ζωή πρέπει να συνεχιστεί. Αν το υπουργείο θέλει εξ αποστάσεως εκπαίδευση τότε δεν χρειάζονται πανελληνιες εξετάσεις πέρα από λίγα εργαστηριακά τμηματα και δεν χρειάζονται φοιτητικές εστίες, φοιτητικά εστιατόρια και δομές φοιτητικής πρόνοιας. Ολα αυτα τα χρήματα θα πάνε σε διαδικτυακές υποδομές. Είναι δυσκολο τα πανεπιστημια να πατάνε σε δυο βάρκες. Αν δεν ησουν φοιτητρια και εργαζόσουν το ιδιο προβλημα θα ειχες με τη δημόσια συγκοινωνία. Ολοι είμαστε ευάλωτοι σαυτη την επιδημια.

 
Καθηγητής
12 Μάιος 2020 02:51

Δεν γίνεται να καθιερωθούν εξετάσεις από απόσταση, ούτε είναι προετοιμασμένα τα ΑΕΙ να δίνουν πτυχία τέτοιου τύπου. Φυσικά και χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση.

Observator
11 Μάιος 2020 20:48
@ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
Aν κάποιος θέλει να κάνει εξετάσεις από απόσταση μπορεί να το κάνει. Δεν χρειάζεται νόμος.

 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
12 Μάιος 2020 08:39

Το Υ.ΠΑΙ.Θ. σε αυτή τη φάση δεν πρέπει να αφήσει στην ευχέρεια του κάθε καθηγητή να απαιτήσει ή όχι φυσική παρουσία.Πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για όσο διαρκεί η πανδημία να νομοθετήσει για από απλοσταση εξέταση.Αν έστω και ένας καθηγητής απαιτήσει φυσική παρουσία από κάθε ΑΕΙ θα υπάρξει μετακίνηση "πόλεων πληθυσμών" καθώς και διαμονή και χρήση ΜΜΕ καθημερινή.Ο κίνδυνος μετάδοσης είναι βέβαιος και ιδιαίτερα σε καθηγητές με μεγάλη ηλικία και προβλήματα υγείας.ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΩΡΑ.

 
Επαναληπτική εξεταστική
12 Μάιος 2020 12:18

Και η επαναληπτική εξεταστική θα γίνει εξ αποστάσεως; Πώς θα λειτουργούν τα πανεπιστήμια στο φθινόπωρο, με πρόχειρες διαλέξεις εξ αποστάσεως.

Τα ΑΕΙ πρέπει να έχουν σαν προτεραιότητα τους φοιτητές και τις σπουδές.

 
Μέτοικος στην Πάτρα
12 Μάιος 2020 13:26

Η υποκρισία περισσεύει. Ενώ στις πλατείες και στις παραλίες γίνεται "χαμός" χωρίς αποστάσεις και μάσκες συζητούμε αν ενήλικες (φοιτητές) μπορούν να δώσουν σωστά τις εξετάσεις με μάσκα και απόσταση 1.5 μέτρο ο ένας από τον άλλο! Φαίνεται όμως πως η κατεύθυνση του Υπουργείου είναι πως αφού δεν μπορούμε να τυπώσουμε και να μοιράσουμε πληθωριστικά ευρώ (helicopter money) ας τυπώσουμε και ας μοιράσουμε πληθωριστικά πτυχία. Οι υποδομές των ΑΕΙ (150-300 φοιτητές/έτος/Τμήμα) δεν επιτρέπουν εξ αποστάσεως εξετάσεις. Το ΕΑΠ μπορεί γιατί έχει 1 ΣΕΠ /15-20 φοιτητές ενώ ένα Τμήμα ΑΕΙ με 1000 φοιτητές και με πρόγραμμα σπουδών 50-60 μαθημάτων έχει 20 ΔΕΠ. Όλοι όσοι γράφουν για εξ-αποστάσεως θα επιστεύονταν γιατρό που πήρε το πτυχίο εξ αποστάσεως ?

 
Observator
12 Μάιος 2020 14:06

Διάβασα προσεκτικά την εγκύκλιο του κ. Διγαλάκη. Είναι προσεκτικά διατυπωμένη. Αυτό που ζητά είναι πριν αποφασίσουν τα Τμήματα για
τις εξετάσεις να περιμένουν τις οδηγίες του Υπ. Υγείας.

Δεν χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση γιατί μπορεί να γίνει με το υπάρχων καθεστώς αν ο διδάσκων κρίνει ότι θα είναι δίκαιη και αδιάβλητη. Αν μια τέτοια εξέταση θα είναι διαβλητή, ποιος είναι ο λόγος να την επιβάλλουν.

@Καθηγητής 12 Μάιος 2020 02:51
Δεν γίνεται να καθιερωθούν εξετάσεις από απόσταση, ούτε είναι προετοιμασμένα τα ΑΕΙ να δίνουν πτυχία τέτοιου τύπου. Φυσικά και χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση.

 
τα μάθατε τα νέα??
12 Μάιος 2020 14:12

με μια περιήγηση σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, διαπιστώνει κανείς ότι έχουν προσθέσει πλέον την εξ' αποστάσεως εξέταση και εκπαίδευση, ακόμα και σε αντικείμενα όπως η ιατρική κτλ κτλ.
Προφανώς χρειάζεται το εργαστήριο και η κλινική, αλλά μόνο αν τα Πανεπιστήμια αποφασίσουν να προσθέσουν την εξ' αποστάσεως τότε μόνο δημιουργείται δομημένο πρόγραμμα και εργαλεία.

 
Observator
12 Μάιος 2020 14:48

Διάβασα προσεκτικά την εγκύκλιο του κ. Διγαλάκη. Είναι ένα ωραίο λογοτεχνικό κείμενο και όχι εγκύκλιος. Έχουμε φτάσει μέσα Μάη και ακόμα δεν έχει ιδέα τι θα γίνει. Δεν υπάρχει δίκαιη και αδιάβλητη εξέταση μέσω webex ή MS Teams. Ας αφήσουν κάποιοι τα ανέκδοτα. Είναι λυπηρό. Θα περίμενα μεγαλύτερη σοβαρότητα από τον κ. Διγαλάκη.

 
Εγκύκλιος υπουργείου
12 Μάιος 2020 15:16

Όλα τα πανεπιστήμια έχουν προχωρήσει μόνα τους αφού οι επίσημες οδηγίες είναι ήξεις-αφήξεις. Το υπουργείο και τα ΑΕΙ ευνοούνται από την αοριστία γιατί τότε η ευθύνη μετακυλίεται στους διδάσκοντες.

Υπάρχει θέμα αν ο κάθε καθηγητής ή το κάθε τμήμα αποφασίζει ξεχωριστά για το αδιάβλητο της εξέτασης, άρα το πρόβλημα είναι γενικό.

@ Observator

Τόσο εύκολο είναι να προετοιμαστούν σε δύο εβδομάδες τα τμήματα σύμφωνα με τις οδηγίες; Δεν υπάρχουν ούτε διαθέσιμες αίθουσες ούτε προσωπικό, ειδικά στην περιφέρεια.

 
ΑΕΙ και ιός
12 Μάιος 2020 15:20

Το λάθος είναι στα ΑΕΙ και το υπουργείο.

Όλοι επισημαίνουν το αδιέξοδο: από τη μία δεν υπάρχουν οι αντικειμενικές συνθήκες για εξέταση 120-150 φοιτητών σύμφωνα με τις οδηγίες, από την άλλη τα πανεπιστήμια δεν ήταν καθόλου προετοιμασμένα για ψηφιακή παράδοση μαθημάτων ή εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Αφού δεν μπορούμε να επιβάλλουμε εξετάσεις χωρίς φυσική παρουσία, γιατί εκ των πραγμάτων δεν είναι αδιάβλητες, ας το αφήσουμε να αιωρείται, και ο καθένας ας κάνει ό,τι καταλαβαίνει; Είναι σοβαρή αυτή η πολιτική για τα ΑΕΙ;

 
Προχειρότητα
12 Μάιος 2020 16:43

Η καυτή πατάτα είναι στη μεριά των καθηγητών, που φυσικά δε θα διακινδυνεύσουν την ασθένεια, δική τους ή άλλων. Έτσι όμως πάλι υπάρχουν ανισότητες στη μεταχείριση και επικρατεί η προχειρότητα.

 
Μητερα φοιτητριας στη Σορβονη
12 Μάιος 2020 17:52

Η κορη μου σπουδαζει νομικη στη Σορβονη.Ηρθε 10Μαρτιου,που εκλεισαν τα πανεπιστημια.Τσ μαθηματα γινοντσι εξ αποστασεως,οπως καιεδω.Με πολλα τεχνικα προβληματα και καθηγητες που δεν τηρουν παντα το προγραμμα.Ηεξεταστικη ξεκιναει αρχες Μαιου και παει ,γιατι ανακοινωση δεν υπσρχει.Η επαναληπτικη γινεται τον Ιουνιο και οχι τον Σεπτεμβριο,οπως εδω.Μην ωραιοποιειτε λοιπον τις καταστασεις αν δεν ξερετε.Και μιλαμε για τη Σορβονη.

 
σχολιο για τα ΑΕΙ
12 Μάιος 2020 18:43

Το κάθε ΑΕΙ κάνει ότι του κατέβει , άλλα καλούν τους φοιτητές να δώσουν εξετάσεις δια ζώσης και άλλα μόνο δικτυακά ,
πότε δόθηκαν εξετάσεις δικτυακά και με ποια υποδομή , έχουν όλοι οι φοιτητές την κατάλληλη υποδομή να δώσουν εξετάσεις δικτυακά ?
εκεί που γίνεται πανηγύρι είναι στα εργαστήρια , αλλού είναι οκ μέχρι τώρα , αλλού τα πάνε για τον άλλο χρόνο , αλλού λένε ελάτε τώρα από τις 25
είναι σοβαρά πράγματα αυτά , δεν πρέπει τα ΑΕΙ της χώρας να έχουν μία ενιαία γραμμή, δεν πρέπει το υπουργείο να δώσει μια σαφή κατεύθυνση και
όχι εκθέσεις ιδεών ότι δήθεν δεν χάνεται το εξάμηνο και εδώ έχουν χάσει την μπάλα ή την πετούν στην εξέδρα

 
Observator
12 Μάιος 2020 20:35

@Εγκυκλιος Υπουργείου.
Αν δεν βγούν οδηγίες κανείς δεν μπορεί να πεί αν ειναι εφικτό να γίνουν
ασφαλείς εξετάσεις και είναι εφικτό να τηρηθούν οι οδηγίες. Οταν τίθενται
προδιαγραφές σε μια διαδικασία πρέπει να υπάρχει κάποιος που να επιμεληθεί την εφαρμογή των προδιαγραφών. Αυτή τη στιγμη δεν υπάρχουν ούτε προδιγραφές για μια αδιάβλητη εξ αποστάσεως εξέταση (ακόμα και μια προφορική δεν ειναι δίκαιη) ούτε προδιαγραφές για την εξέταση δια ζώσης.

 
Πανεπιστήμια σε πανδημία
12 Μάιος 2020 21:50

Όποιες κι αν είναι οι οδηγίες, αδύνατον να εξασφαλιστούν από τα πανεπιστήμια σε περίοδο επιδημικής νόσου:

Α) Φυσική παρουσία σε αίθουσες: Πόσες σχολές έχουν μόνιμο προσωπικό καθαριότητας; Πόσα πανεπιστήμια έχουν πανεπιστημιούπολη με επαρκείς χώρους προαυλισμού; Τα ΑΕΙ στην περιφέρεια έχουν αμφιθέατρα αρκετά μεγάλα ώστε να χωρούν να εξεταστούν 150 φοιτητές με απόσταση 2 μέτρων;

Β) Εξ αποστάσεως εξέταση: Πώς διοργανώνεται ξαφνικά, χωρίς καμία προετοιμασία από διδάσκοντες και διδασκόμενους; Οι εργασίες πώς θα δοθούν και πώς θα βαθμολογηθούν; Είναι δυνατόν όλα τα μαθήματα να εξεταστούν προφορικά (πχ. εργαστηριακές ασκήσεις, ή ασκήσεις που απαιτούν αναλυτική απάντηση); Τα περισσότερα ΑΕΙ δεν έχουν ενδιαφερθεί καθόλου για τέτοιες εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης, και αυτό φαίνεται από την έλλειψη ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων.

Στο εξωτερικό ακυρώθηκαν εξετάσεις για τα έτη πέρα από το τελικό, αλλά εκεί είναι άλλο το σύστημα. Στην Ελλάδα εδώ και χρόνια τα μαθήματα είναι συγκεκριμένα, με σαφείς απαιτήσεις για γραπτή αξιολόγηση.

 
Φοιτητής
12 Μάιος 2020 22:23

πάντως ένα ειναι σίγουρο ότι τα εργαστήρια δεν είναι σωστό να μεταφέρονται στο επόμενο έτος διότι αυτό επιβαρύνει τις σπουδες του επόμενου έτους και ουσιαστικά παρατείνει τις σπουδές με ότι αυτό συνεπάγεται , ενοίκια επιπλέον , έξοδα κα
τώρα όσο για τον κορονοιο μπορεί κανείς να πει με βεβαιοτητα ότι από τον σεπτεμβριο θα είναι όλα οκ και οι εξετάσεις θα γίνονται κανονικά ?

 
Γονιος
13 Μάιος 2020 00:41

Ανοιξτε τωρα τα πανεπιστημια τωρα.Ολα τα αλλα ειναι εκ του πονηρου.Ολα θα ανοιξουν,ως και τουρισμος και τα πανεπιστημια κλειστα.Ημαρτον.

 
Απίθανες δικαιολογίες
13 Μάιος 2020 00:59

Περιμένοντας τον επιμελητή των προδιαγραφών ειδικών συνθηκών σε ΑΕΙ χωρίς προσωπικό και υποδομές. Δηλαδή, ήταν στραβός ο χάρτης για τον (αι)γιαλό, στραβά αρμενίσαμε, μετά στράβωσε το κλίμα και τώρα περιμένουμε τον γάιδαρο.

 
Σχέδιο για τα ΑΕΙ
13 Μάιος 2020 01:12

Το μόνο που πρέπει να ενδιαφέρει είναι η ομαλή συνέχιση των σπουδών για τους φοιτητές. Πρέπει επίσης τον Οκτώβριο να είναι έτοιμα τα πανεπιστήμια για τους πρωτοετείς. Το υπουργείο και οι διοικήσεις τι ακριβώς έχουν να προτείνουν;

 
ΑΕΙ
13 Μάιος 2020 13:28

Χιλιάδες φοιτητές ειναι παρκαρισμένοι σπίτι των γονιών τους , εδώ και δυομιση μήνες περιμένουν , τα εξάμηνα τρέχουν , τα ενοίκια τρέχουν , η ανεργία παρατείνεται , κανείς δεν ενδιαφέρεται , το υπουργείο σφυρίζει κλέφτικα , όλοι ασχολούνται με τα λύκεια , που θα πάνε οι επιτυχόντες των πανελληνίων ουδείς ενδιαφέρεται , τέτοια αδιαφορία για τα ΑΕΙ και στα ΜΜΕ , καμμιά ερώτηση από κανένα , πραγματικά εντυπωσιακό αρνητικά βέβαια

 
Εξ αποστάσεως πτυχία
13 Μάιος 2020 15:11

Το ΓΠΑ και το ΑΠΘ αποφάσισαν ήδη ότι οι εξετάσεις θα γίνουν εξ αποστάσεως, στα περισσότερα μαθήματα.

https://www.esos.gr/arthra/67598/geoponiko-panepistimio-ex-apostaseos-oi...

https://www.esos.gr/arthra/67524/sygklitos-apth-ex-apostaseos-oi-exetase...

Όταν όμως έχεις σχολές σε 4-5 επαρχιακές πόλεις ή νησιά, ποιος θα πάρει την ευθύνη για κανονικές εξετάσεις, με φυσική παρουσία; Εδώ φαίνεται το αδιέξοδο στην πολιτική άκριτης επέκτασης και διασποράς των πανεπιστημιακών τμημάτων.

 
Οbservator
13 Μάιος 2020 15:56

@Γονιός
Το διακύβευμα είναι ποιος θα φέρει πρώτος το κρούσμα. Ο τουρισμός ή τα ΑΕΙ.
Αν το κρούσμα το φέρει το ΑΕΙ όλος ο τουριστικός κλάδος θα κατηγορεί το ΑΕΙ που έκανε εξετάσεις και κόβει το ψωμί του κόσμου. Αν το φέρει ο τουρισμός, θα αναζητηθούν ευθύνες από το αντίστοιχο χώρο που δεν θα είναι δημόσιος όμως. Αυτή η χώρα πρέπει να λειτουργήσει. Αλλά ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη όπως ποια είναι τα όρια της ευθύνης στο δημόσιο χώρο είναι ένα σύνθετο ζήτημα.

 
ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ
13 Μάιος 2020 20:12

απλά μια ερωτηση κανω , ποιος οφελείται ή καλύτερα ποιος θίγεται αν το εξαμηνο χαθεί , μήπως οι χιλιάδες φοιτητές που δυομιση τώρα μήνες κάθονται και περιμενουν την επιφοίτηση του υπουργείου , των καθηγητών ή οποιουδήποτε άλλου , τι είναι οι φοιτητές , μικρά παιδιά που δεν ξέρουν να προφυλακτούν ? αυτά με τις εξετάσεις εξ αποστάσεως είναι αχαρακτηριστα

 
Γονιος
13 Μάιος 2020 20:34

Το ΑΠΘ αποφασισε μια εκθεση ιδεων.Κανεις δεν ξερει τιποτα και ο καθε καθηγητης λεει τα δικα του.Βλεπω να χανεται το εξαμηνο καο ολοι θα ειναι διακοπες.Ειμαστε μια ωραια ατμοσφαιρα ,που λεν και τα καναλια.

 
Ομηρία φοιτητών
13 Μάιος 2020 20:47

Το να κρατούν οι πανεπιστημιακοί και το υπουργείο τους φοιτητές σαν ομήρους είναι καταστροφικό. Αν είχαν προνοήσει, θα μπορούσαν να εγγυηθούν την ασφάλεια των εξετάσεων, με επάρκεια χώρων για να τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας. Το ίδιο και με τα εξ αποστάσεως μαθήματα, δεν μπορεί τελευταία στιγμή να προετοιμαστεί ικανοποιητικό εκπαιδευτικό υλικό.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.