Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Σχετικά με την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο

Για να επιτύχει η εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο είναι επιτακτική η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών οι οποίοι θα τη διδάξουν.
Δημοσίευση: 13/05/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Γράφουν:

Ευφημία Τάφα, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης

Μαρίνα Τζακώστα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα με το άρθρο 2 «εισάγεται πιλοτικά στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου δράση για τη δημιουργική ενασχόληση των μαθητών με την αγγλική γλώσσα μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης δραστηριοτήτων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές αλληλεπιδρούν με έναν εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας παρουσία του Νηπιαγωγού». Το ερώτημα που τίθεται είναι: Πρέπει τα παιδιά τα οποία φοιτούν στο νηπιαγωγείο να έρχονται σε επαφή με μία ξένη γλώσσα και στη συγκεκριμένη περίπτωση με την αγγλική και εάν, ναι, με ποιο τρόπο;

Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας συντελείται η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Ως γλωσσική ανάπτυξη ορίζεται η πορεία που κάθε παιδί χωριστά ή ομάδες παιδιών ακολουθούν κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της (εκ)μάθησης μιας γλώσσας. H γλωσσική ανάπτυξη αναφέρεται σε διάφορες και διαφορετικές όψεις της γλώσσας. Η ανάπτυξη αυτών των διαφορετικών όψεων της γλώσσας καθορίζεται από έναν κομβικό παράγοντα τον χρόνο, ο οποίος ορίζεται ως το χρονικό πλαίσιο στη ζωή ενός παιδιού εντός του οποίου ολοκληρώνεται η εκμάθηση μιας ή περισσότερων γλωσσών. Αυτό το χρονικό πλαίσιο είναι συνδεμένο με τη λεγόμενη υπόθεση της κρίσιμης ή ευαίσθητης περιόδου. Για κάποιους, αυτό το χρονικό πλαίσιο εκτείνεται μέχρι τα 7 πρώτα έτη της ζωής του παιδιού ενώ για κάποιους άλλους μπορεί να επεκταθεί μέχρι τα 12-13 έτη. Όπως έχουν δείξει πολλές γλωσσολογικές, ψυχογλωσσολογικές και νευρογλωσσολογικές μελέτες, εντός του χρονικού πλαισίου της κρίσιμης ή ευαίσθητης περιόδου το παιδί κατακτά τη μητρική ή τις μητρικές του γλώσσες. Η κατάκτηση της μητρικής ή των μητρικών γλωσσών αφορά στην πλήρη ανάπτυξη τη προφορικής όψης των γλωσσικών συστημάτων σε όλα τα επίπεδα της γραμματικής ανάλυσης (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία). Με άλλα λόγια, εντός της κρίσιμης ή ευαίσθητης περιόδου ο φυσικός ομιλητής μιας ή περισσότερων γλωσσών καλλιεργεί την έμφυτη ικανότητά του για γλώσσα, για προφορικό λόγο ενώ εκτός της κρίσιμης ή ευαίσθητης περιόδου μαθαίνει και τη γραπτή τους διάσταση.

Με δεδομένη την κρίσιμη ή ευαίσθητη περίοδο και το πως αυτή επηρεάζει τη γλωσσική ανάπτυξη, γίνεται σαφές πως στον χρόνο φοίτησης στο νηπιαγωγείο το παιδί μπορεί να ενισχυθεί καθοριστικά με πολλούς τρόπους κατά τη διαδικασία της γλωσσικής του ανάπτυξης. Ο χρόνος φοίτησης στο νηπιαγωγείο είναι ο πολύτιμος χρόνος εντός της κρίσιμης ή ευαίσθητης περιόδου μέσα στον οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αλλάξουν τον ρου της γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού. Η στάση των εκπαιδευτικών καθώς και η διαμόρφωση και οργάνωση της τάξης είναι δυνατόν να επιταχύνουν ή να επιβραδύνουν τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Βεβαίως, πρώτιστος στόχος κατά την κρίσιμη ή ευαίσθητη περίοδο είναι η ολοκλήρωση της κατάκτησης της μητρικής γλώσσας, η έγκαιρη διάγνωση των γλωσσικών διαταραχών και η αποτελεσματική παρέμβαση ώστε η τυπική γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών να αποκατασταθεί. Επιπλέον, πραγματοποιείται και η πρώτη επαφή των παιδιών με τον γραπτό λόγο.

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη/ξένη γλώσσα, έρευνες και πειράματα σε σχέση με τη λειτουργία του εγκεφάλου δείχνουν ότι η επιτυχής εκμάθηση της δεύτερης/ξένης γλώσσας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλο και μικρότερες ηλικίες. Μάλιστα, η διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας σε μικρά παιδιά βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων και του επιστημονικού ενδιαφέροντος. Η τάση είναι η ηλικία του «βαπτίσματος» στην εκμάθηση της δεύτερης/ξένης γλώσσας να μειώνεται διαρκώς. Πρόσφατες αλλαγές στα προγράμματα σπουδών σε όλη την Ευρώπη υποδεικνύουν και ενθαρρύνουν τη διδασκαλία γλωσσών στα παιδιά σε σημαντικά μικρότερη ηλικία. Παράλληλα, η συγκεκριμένη τάση εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο ενίσχυσης της πολυγλωσσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτυπώνεται σε σχετικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με στόχο τη δημιουργία και την οργάνωση μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής εκμάθησης γλωσσών από μικρή ηλικία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει στην πολυγλωσσία των πολιτών της, γεγονός που φαίνεται, για παράδειγμα, από την ενίσχυση της κινητικότητα των πολιτών της, στο πλαίσιο των προγραμμάτων ERASMUS και ERAMUS+, τα οποία αφορούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από τη νηπιαγωγείο μέχρι και το πανεπιστήμιο αλλά και τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την επιχειρηματικότητα.

Όπως υπογραμμίζει, λοιπόν, η έντονη ερευνητική δραστηριότητα και τα πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα που εκπονούνται στην Ευρώπη για το σκοπό αυτό η εκμάθηση της δεύτερης/ξένης γλώσσας κατά την προσχολική ηλικία σηματοδοτεί τη συστηματική διέγερση της επίγνωσης ή της έκθεσης σε παραπάνω από μία γλώσσες και μπορεί να  πραγματοποιηθεί, στο πλαίσιο της προσχολικής εκπαίδευσης πριν από το δημοτικό σχολείο. Στην πράξη, στις πολλές θετικές παραμέτρους της εκμάθησης της δεύτερης/ξένης γλώσσας κατά την προσχολική αλλά και την πρωτοσχολική ηλικία είναι η ενεργοποίηση της ικανότητας κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου. Επιπλέον, φαίνεται ότι τα μικρότερα παιδιά έχουν αρκετά κίνητρα για την εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας λόγω της κατά κάποιον τρόπο έμφυτης διάθεσής τους προς νέες εμπειρίες, με αποτέλεσμα να αναπτύσσουν και θετικές τάσεις αναφορικά με άλλες γλώσσες και πολιτισμούς. Τα παιδιά ηλικίας 5 έως 8 ετών σπανίως είναι απρόθυμα ή αρνητικά στην ξένη γλώσσα επειδή λόγω της περιέργειάς τους, ενθουσιάζονται να μαθαίνουν νέα πράγματα.  Είναι εξαιρετικά σημαντικό να τονιστεί ότι η εκμάθηση μια δεύτερης/ξένης γλώσσας φαίνεται ότι  δεν επιβαρύνει τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών ούτε φαίνεται να προκαλεί σε αυτά γλωσσικές διαταραχές. Συνοψίζοντας τα θετικά αποτελέσματα της εισαγωγής μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας στο νηπιαγωγείο είναι: πρώτον ότι τα παιδιά εκτίθενται στην πολυγλωσσία από μικρή ηλικία, δεύτερον έρχονται σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες, γεγονός το οποίο συνεισφέρει θετικά στην ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, και τρίτον καλλιεργείται ο αναδυόμενος πολυγραμματισμός και ο κοινωνικός γραμματισμός της μητρικής και της δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Ποιος όμως είναι ο κατάλληλος τρόπος για να αρχίσουν τα παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών να μαθαίνουν μία δεύτερη/ξένη γλώσσα και συγκεκριμένα την αγγλική κατά τη φοίτησή τους στο νηπιαγωγείο; Τα παιδιά κατά την προσχολική ηλικία μαθαίνουν με βιωματικό τρόπο και μέσα από το παιχνίδι. Για τον λόγο αυτό, τα μικρά παιδιά πρέπει να έρθουν σε επαφή με την αγγλική γλώσσα με παιγνιώδη τρόπο. Πολλοί μεγάλοι παιδαγωγοί και ψυχολόγοι έχουν υπογραμμίσει με έμφαση τη συμβολή του παιχνιδιού στην ανάπτυξη των μικρών παιδιών και υποστηρίζουν ότι το παιχνίδι είναι το σημείο εκκίνησης και ο κεντρικός άξονας της μαθησιακής διαδικασίας διότι με αυτό τα παιδιά όχι μόνο καλλιεργούν τις αισθήσεις τους αλλά βελτιώνεται η νοητική, συναισθηματική και γλωσσική τους ανάπτυξη.  Μέσω του παιχνιδιού τα παιδιά ικανοποιούν πολλές από τις βιολογικές και ψυχολογικές τους ανάγκες, εξερευνούν τον κόσμο, οικοδομούν ικανότητες και δεξιότητες, μαθαίνουν νέες μορφές συμπεριφοράς, μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα και καταστάσεις και γενικά προετοιμάζονται για τη ζωή. Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να ενταχθεί και η ενασχόληση με δημιουργικό τρόπο των μικρών παιδιών με την αγγλική γλώσσα. Μια γλώσσα τη μορφή της οποίας τη συναντούν καθημερινά στο κοινωνικό τους περιβάλλον και η οποία είναι η ευρύτερα ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο. Όπως λοιπόν στο νηπιαγωγείο τα παιδιά με παιγνιώδη και βιωματικό τρόπο αναπτύσσουν τον προφορικό τους λόγο και έρχονται σε επαφή με τον γραπτό λόγο, με τον ίδιο τρόπο πρέπει να εμπλακούν και σε παιγνιώδεις δραστηριότητες για να μάθουν την αγγλική. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα καταστρατηγηθεί ο χαρακτήρας του νηπιαγωγείου. Θα αλλάξει ο χαρακτήρας του νηπιαγωγείου, εάν αλλάξει η διδακτική μεθοδολογία και δεν οργανώνονται οι δραστηριότητες στην τάξη με τον κατάλληλο τρόπο για τα παιδιά αυτής της ηλικίας. 

Στο προσχέδιο νόμου αναφέρεται ότι αυτή τη διαδικασία θα την αναλάβουν εκπαιδευτικοί ΠΕ06 της αγγλικής φιλολογίας. Στον διάλογο που έχει αναπτυχθεί μετά τη δημοσιοποίηση του προσχεδίου νόμου έχει διατυπωθεί η άποψη ότι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 της αγγλικής φιλολογίας δεν έχουν επαρκή γνώση για να οργανώσουν αυτές τις δραστηριότητες στις τάξεις του νηπιαγωγείου και ότι θα έπρεπε αυτό να ανατεθεί στις νηπιαγωγούς. Οι νηπιαγωγοί όμως κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών στα Παιδαγωγικά Τμήματα των Πανεπιστημίων της χώρας δεν διδάσκονται τον τρόπο με τον οποίο διδάσκεται μια ξένη γλώσσα στα παιδιά. Ενώ οι απόφοιτοι από τα Τμήματα Αγγλικής Φιλολογίας έχουν εκπαιδευτεί στο θέμα αυτό. Εκείνο που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 της αγγλικής φιλολογίας είναι κατάλληλη επιμόρφωση ώστε να εκπαιδευτούν και να καταρτιστούν κατάλληλα για να μπορέσουν να προσαρμόσουν τη διδακτική μεθοδολογία στη συγκεκριμένη ηλικία των παιδιών. Για να επιτύχει η εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο είναι επιτακτική η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών οι οποίοι θα τη διδάξουν. Στο μέλλον, εάν προστεθεί στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων μάθημα διδακτικής μεθοδολογίας της αγγλικής τότε θα μπορέσουν και οι νηπιαγωγοί να αναλάβουν αυτό το έργο. 

Σχόλια (16)

 
Ελεύθερος
13 Μάιος 2020 19:10

Εάν υποθέσουμε πως είναι θεμιτό και ευκταίο, τα Ελληνόπουλα να μαθαίνουν και αγγλικά από την νηπιακή ηλικία, σαν δεύτερη οιονεί μητρική γλώσσα, τότε δεν μιλάμε για ανεξάρτητο Εθνικό Κράτος, αλλά για αποικία. Έστω όμως, χάριν υποθέσεως, ότι θέλουμε να έχουμε ως πρότυπο την... Σιγκαπούρη!

Η εντός κρισίμου/ευαισθήτου περιόδου πρόσκτηση (acquisition) μιας γλώσσας δεν γίνεται με 1-2 ώρες ούτε σε σχολικό περιβάλλον. Για να γίνει εφικτή χρειάζεται πολλές ώρες ημερησίως ΚΑΙ σε οικογενειακό/οικιακό περιβάλλον. Άρα η εισαγωγή του μαθήματος έστω και υπό την μορφή των δραστηριοτήτων αποκλείεται να επιτύχει αυτόν τον στόχο έστω και κατ' ελάχιστον. Θα είναι σπατάλη ανθρωπίνων πόρων, χρημάτων και χρόνου, εις βάρος των άλλων σκοπών που υπηρετεί η φοίτηση στα Νηπιαγωγεία.

Για δε τα αγγλικά, αυτές οι λίγες λέξεις/φράσεις που θα μάθουν τα νήπια (και τα παιδιά της Α΄ και Β΄ Δημοτικού) δεν οφελούν σε τίποτε. Μαθαίνονται ακόπως σε μεγαλύτερη ηλικία και με καλλίτερες δυνατότητες οικειώσεως.

Συνεπώς, θα πρέπει να αποθαρρύνεται η διδασκαλία της αγγλικής (η οποιασδήποτε ξένης γλώσσας) σε παιδιά μικρότερα της Γ΄ Δημοτικού). Άλλο πράγμα η διγλωσσία, με γονείς που έχουν διαφορετική γλώσσα, και μπορούν τα τέκνα τους να μάθουν 2 μητρικές γλώσσες ταυτόχρονα, από την βρεφική ηλικία, και άλλο η Εκπαίδευση. Έτερον εκάτερον, κυρίες μου!

 
o tempora, o mores
13 Μάιος 2020 21:18

Αγαπητές κυρίες,
το πρόβλημα δεν είναι ποιος είναι πιο κατάλληλος να διδάξει τα Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο, ο απόφοιτος Αγγλικής Φιλολογίας ή ο Νηπιαγωγός. Σαφώς ο πρώτος. ΟΜΩΣ αυτό είναι ένα εντελώς αποπροσανατολιστικό ερώτημα.
Το σωστό ερώτημα είναι: Γιατί να διδάσκονται τα Αγγλικά σε παιδιά του Νηπιαγωγείου;;;; ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ, ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΜΠΟΛΛΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ. Και το συμπληρωματικό ερώτημα: Ποιος είναι πιο κατάλληλος να διδάσκει σε παιδιά Νηπιαγωγείου, ο απόφοιτος Αγγλικής Φιλολογίας ή ο Νηπιαγωγός; Η σωστή απάντηση είναι: Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ. ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΕΙ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ.

 
Σ
13 Μάιος 2020 22:42

Σαφώς και θα ήταν ευκολότερη η απόκτηση της γλώσσας σε περιβάλλον με φυσικούς ομιλητές, με τους οποίους το παιδί θα είχε καθημερινή και πολύωρη τριβή. Καθώς αυτό δεν είναι ρεαλιστικό σενάριο για τα περισσότερα παιδιά στην Ελλάδα, η εισαγωγή της αγγλικής από νηπιακή ηλικία κινείται στην κατεύθυνση της ευκολότερης και ομαλότερης απόκτησής της. Βέβαια μία ή δύο ώρες μπορεί να είναι καλύτερες από καθόλου, αλλά συμφωνούμε ότι περισσότερες θα ήταν πιο αποτελεσματικές. Βέβαια, τα πλεονέκτηματα της έκθεσης σε μια γλώσσα εντός του κρίσιμου παραθύρου δεν ακυρώνονται, απλά είναι ανάλογα της έκθεσης, έκθεσης η οποία θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων για τις μετέπειτα τάξεις.

Η αγγλική είναι διεθνής γλώσσα, που χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Το αν είναι χρήσιμο ή όχι εφόδιο για τα παιδιά η γνώση της σε άριστο επίπεδο ή απλώς προσόν "αποίκου" έχει να κάνει ίσως και με την ευχέρεια που έχει ο καθένας να αγνοήσει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

 
Τα κίνητρα είναι άλλα
13 Μάιος 2020 23:02

Και όλη αυτή η ανησυχία είναι μην τυχόν και μειωθούν οι ώρες των νηπιαγωγών. Είναι ειδικοί σε κάθε μαθημα. Απο μουσική, γυμναστική, καλλιτεχνικά, ξένες γλωσσες

 
O tempora o mores...
13 Μάιος 2020 23:14


Δεν γνωρίζω αν το γνωρίζετε, αλλά η σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτεί γνώση της κινεζικής γλώσσας. Μήπως να μαθαίνουμε κινεζικά στα παιδιά του νηπιαγωγείου, αφού όταν αυτά θα είναι 18 πιθανότατα η Κίνα θα έχει εκτοπίσει τις ΗΠΑ από τις αγορές; Προς το παρόν ας γελάσουμε με όλους αυτούς που προσκολλημένοι σε συντεχνιακά συμφέροντα παριστάνουν τους "κινέζους" όταν ζητάμε επιστημονική τεκμηρίωση για τη διδασκαλία της Αγγλικής σε τόσο μικρά παιδιά. Εγώ προτείνω να δίνουν τα παιδιά και πανελλαδικές εξετάσεις στο νηπιαγωγείο, για να είναι καλύτερα προετοιμασμένα να τα καταβροχθίσει η αγορά...

 
O tempora o mores...
13 Μάιος 2020 23:20

Οι νηπιαγωγοί είναι οι ειδικοί για αυτά που πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά του νηπιαγωγείου. Οι ειδικότητες δεν έχουν καμία απολύτως θέση στο νηπιαγωγείο. Ούτε στο Δημοτικό έχουν θέση περισσότερες ειδικότητες από αυτές που υπάρχουν. Το λένε αυτοί ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΤΟΥΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ;

 
ΣΕΕ των ΠΕΚΕΣ
13 Μάιος 2020 23:21

@Τα κίνητρα είναι άλλα
Δεν ξέρω ποιά είναι τα κίνητρα αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι η Κεραμέως, θα πάρει στο τέλος μόνο τις ψήφους των ΣΕΕ. Με όλους τους άλλους, κήρυξε πόλεμο.

 
In cauda venenum*
14 Μάιος 2020 01:09

*Στην ουρά είναι το δηλητήριο (αντίστοιχο του "πίσω έχει η αχλάδα την ουρά").

Διαβάζει κανείς ένα σοβαρό, ψύχραιμο, ισορροπημένο άρθρο, με επιστημονικό λόγο και λογικά επιχειρήματα. Σε επιμέρους σημεία, ίσως να διαφωνεί κανείς, όμως η ουσία του είναι στη σωστή κατεύθυνση.

Και φτάνει στην τελευταία παράγραφο... και εκεί κρύβεται το... "δηλητήριο":

α) "Στον διάλογο που έχει αναπτυχθεί μετά τη δημοσιοποίηση του προσχεδίου νόμου έχει διατυπωθεί η άποψη ότι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 της αγγλικής φιλολογίας δεν έχουν επαρκή γνώση για να οργανώσουν αυτές τις δραστηριότητες στις τάξεις του νηπιαγωγείου και ότι θα έπρεπε αυτό να ανατεθεί στις νηπιαγωγούς". Το θέτετε ως δεδομένο; Σε ποιο διάλογο; σε ποια φόρα; ποια 'άποψη'; έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά και παιδαγωγικά; έχει βγει επίσημο πόρισμα; ή μήπως είναι απλά μια 'άποψη' συναισθηματικά και συντεχνιακά φορτισμένη;

β) "Στο μέλλον, εάν προστεθεί στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων μάθημα διδακτικής μεθοδολογίας της αγγλικής τότε θα μπορέσουν και οι νηπιαγωγοί να αναλάβουν αυτό το έργο". Ώστε αυτό είναι το ζητούμενο, το επίδικο; ποιος θα κάνει τα Αγγλικά στο νηπιαγωγείο; Δυστυχώς στο τέλος αποκαλύπτονται! Και όσον αφορά την ουσία: σοβαρά προτείνετε αυτό; είναι δυνατόν με ένα απλό 'μάθημα' διδακτικής μεθοδολογίας να μπορούν να διδάξουν Αγγλικά οι νηπιαγωγοί; είναι επιστημονικά και παιδαγωγικά ορθό αυτό; όχι βέβαια! είναι μήπως νομικά ορθό; όχι βέβαια! κατέχουν επισήμως το γνωστικό αντικείμενο οι νηπιαγωγοί; μήπως το έδωσαν στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ για διορισμό; μήπως περιλαμβάνεται στα επαγγελματικά τους δικαιώματα και τους περιγραφητές του επαγγέλματος; και το πιο βασικό: γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα σε τέτοιο βάθος και έκταση ώστε να μπορούν να διδάξουν; όχι μόνο το σύστημα/κώδικα αλλά και το μέσο επικοινωνίας και τις κοινωνιογλωσσικές συμβάσεις, τα διάφορα είδη γραμματισμών και δεξιοτήτων, τον πολιτισμό, τη κουλτούρα, τη λογοτεχνία τις παραδόσεις και τα έθιμα των χωρών που ομιλείται, κ.ο.κ; Είναι αντιεπιστημονικό και τουλάχιστον μη σοβαρό αν όχι επικίνδυνο να υποστηρίζει κάποιος ότι με τα επιστημονικά, διδακτικά και παιδαγωγικά δεδομένα που ισχύουν σήμερα, να μπορεί να διδάξει κάποιος Αγγλικά που δεν είναι απόφοιτος Πανεπιστημιακών Τμημάτων Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας!

 
Ian
14 Μάιος 2020 01:34

@ o tempora, o mores: Κατ' αρχάς φαίνεται μια αντίφαση στα λεγόμενά σας: στην αρχή λέτε ότι ο απόφοιτος Αγγλικής Φιλολογίας είναι πιο κατάλληλος να διδάξει τα Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο και στο τέλος λέτε ότι ο νηπιαγωγός είναι πιο κατάλληλος να διδάσκει σε παιδιά Νηπιαγωγείου. Στην ουσία όμως δεν είναι αντίφαση: είναι το σωστό! Άθελά σας ίσως, λέτε την αλήθεια! Αυτό ακριβώς που φαίνεται να σχεδιάζει το Υπουργείο, αυτό που φαίνεται να υποστηρίζει και ο κλάδος των εκπαιδευτικών Αγγλικής. ΟΚ. Το λύσαμε αυτό!

Ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα τότε; Όπως λέτε και εσείς: Το σωστό ερώτημα είναι: Γιατί να διδάσκονται τα Αγγλικά σε παιδιά του Νηπιαγωγείου; Σε αντίθεση όμως με αυτό που φωνάζετε, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΜΠΟΛΛΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ (ας φωνάξω και εγώ). Όμως, έτσι θα λυθεί το θέμα; με διαγωνισμό φωνασκιών; όχι με επιστημονικά τεκμηριωμένη συζήτηση, όχι με ερευνητικά και εμπειρικά δεδομένα; και τέλος όχι με ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ενός προγράμματος για να ΔΟΚΙΜΑΣΟΥΜΕ και εμείς στην πατρίδα μας κάτι πρωτοποριακό και καινοτόμο για να διαπιστώσουμε ΕΔΩ, στην δική μας εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα, αν έχει επιτυχία, εάν είναι αποτελεσματικό, εάν μας ταιριάζει, και να μην κάνουμε μόνο "εισαγωγή" γνώσης από το εξωτερικό (διαβάζοντας κυρίως αγγλόφωνη βιβλιογραφία - τι ειρωνικό, αλήθεια);

 
Γεωργία
14 Μάιος 2020 02:15

Διαβάστε σχετική βιβλιογραφία και έρευνες για τα οφέλη της ξένης γλώσσας από μικρή ηλικία μπας και πέσει λίγο φως στο σκοτάδι της άγνοιας!!!!!

 
Πίσω στο 80'....
14 Μάιος 2020 09:52

ΔΕΝ θα μαθαίνουν Αγγλικά τα Νήπια! Θα έρχονται σε μια οργανωμένη πρώτη επαφή με την ξένη γλώσσα!~

 
Αρθούρος
14 Μάιος 2020 10:19

Επιγραμματικά να αναφέρω τα εξής:
α)Όταν παλιότερα η κα Διαμαντοπούλου είχε δημοσιοποιήσει ως πρόθεσή της να ανακηρυχθεί η αγγλική γλώσσα ως δεύτερη ομιλούμενη στην Ελλάδα και να ληφθούν αντίστοιχα μέτρα,η ελληνική κοινωνία είχε αντιδράσει σθεναρά και το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό.Όταν σήμερα ανακοινώνονται τα μέτρα(αγγλικά στο νηπιαγωγείο,όταν ήδη τα χρόνια που πέρασαν η αγγλική έφτασε να διδάσκεται στην α'δημοτικού)αλλά δεν ανακοινώνεται η βαρύγδουπη απόφαση γιά ανακήρυξη της αγγλικής ως δεύτερης γλώσσας,οι αντιδράσεις είναι λίγες.
β)Έχω ξαναπεί ότι μεταξύ των τριών ή τεσσάρων αποικιοκρατών-δυναστών,δε διαλέγουμε το χειρότερο,ακόμα κι αν θεωρείται ότι ΣΗΜΕΡΑ η γλώσσα του είναι η πιό διαδομένη. Αύριο δεν ξέρουμε τί γίνεται.Εξάλλου,στη μέση της κρίσης μας,ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε πεί ότι "δε δίνω ούτε ένα ευρώ γιά τα PIGS" μέσα στα οποία ήταν βέβαια και η χώρα μας.Επίσης,σήμερα η Βρετανία δεν είναι μέλος της Ε.Ε.και γι'αυτούς ακριβώς τους λόγους,επειδή δηλαδή δε θέλει να ενισχύει οικονομίες σαν τη δική μας.Άρα,η αγγλική έπρεπε να είχε απορριφθεί όχι μόνο γιά συναισθηματικούς,αλλά και γιά πραγματικούς λόγους.
γ)Στη χώρα μας καλώς ή κακώς,ομιλούνται άλλες γλώσσες ως δεύτερες ή ως τρίτες από αιώνες.Η βλαχική(αρωμουνική),η τουρκική,η πομακική,η βορειομακεδονική,η ρομ και τα αρβανίτικα.Εμείς επιλέξαμε τον αφανισμό τους .Θα έπρεπε να μελετηθούν,να τυπωθούν αλφάβητα στα ελληνικά και να καλλιεργηθούν χωρίς ντροπή και αίσθημα κατωτερότητας .Δεν τις προτείνω γιά το Νηπιαγωγείο,αλλά θα μπορούσαν να διδάσκονται στο Γυμνάσιο σε όποιους μαθητές ήθελαν.
δ)Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου που κάποια απ'αυτά δεν έχουν μάθει να λένε τις ανάγκες τους,έχουν ανάγκη κυρίως από γυμναστές,μουσικούς και από λογοθεραπευτές,δηλαδή από επιστήμονες που στοχεύουν στα αισθητήρια της κίνησης του παιδιού.

 
Διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας
14 Μάιος 2020 16:27

Τα Αγγλικά θα έπρεπε να ενισχυθούν επειδή λειτουργούν σαν παγκόσμια γλώσσα επικοινωνίας σε εμπόριο, οικονομία και τεχνολογία.

Το θέμα είναι ότι η διδασκαλία τους πρέπει να δίνει έμφαση στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο-Λύκειο, όταν χτίζεται το μαθητικό προφιλ και όντως έχει σημασία οι έλληνες μαθητές να μπορούν μόνο με τα μαθήματα μέσα στο σχολείο (ίσως και με απογευματινές τάξεις) να λαμβάνουν ξενόγλωσση πιστοποίηση γνώσεων. Τα τραγουδάκια και η αλφαβητα στο Νηπιαγωγείο μικρή σημασία έχουν.

 
Theo le Grec III
15 Μάιος 2020 15:31

Αντί το ΥΠΑΙΘ να επαναφέρει τις 3 ώρες / βδομάδα στο Γυμνάσιο κ Λύκειο, να συνδεθεί ουσιαστικά και άμεσα το ΚΠγ με το Δημόσιο Σχολείο, αντί να εξοπλίσει με εποπτικά κ τεχνολογία 21ου αιώνα όλες τις αίθουσες για τις ξένες γλώσσες κλπ κλπ.βρήκε μια γρήγορη εύκολη πρόταση ΙΕΠ = λύση , την πιλοτική εισαγωγή αγγλικής σε νήπια ώστε να γίνουν και μερικά μεταπτυχιακά επ'αυτού ... όπως είχε γίνει και με το ΠΕΑΠ. Νο comments

 
Θεοδωρος Τελ.
16 Μάιος 2020 02:25

Η διδασκαλια των Αγγλικων στο νηπιαγωγειο και στις πρωτες ταξεις του δημοτικου ειναι εντελως αυθαιρετη, σε καμια περιπτωση τεκμηριωμενη επιστημονικα. Δεν ειναι τυχαιο οτι δεν παρατιθεται ουτε μια ερευνα που αποδεικνυει την εισαγωγη της στη νηπιακη και πρωτη σχολικη ηλικια!
Αντιθετως οι περισσοτερες ερευνες συγκλινουν στη διδασκαλια της ξενης γλωσσας απο τοτε που το παιδι κατακτα την αφαιρετικη ικανοτητα, δηλαδη απο την Ε' δημοτικου περιπου, αφου η μητρικη θα ειναι το μεσον αποκτησης της ξενης γλωσσας.
Συνεπως συμφωνω με εκεινους που υποστηριζουν οτι το ερωτημα δεν ειναι ποιος θα διδαξει την ξενη γλωσσα.
Εδω οι αποφασεις λαμβανονται απο τις εκαστοτε κυβερνησεις με οικονομικα και πολιτικα κρητηρια και τιποτα παραπανω!!! Δυστυχως ...
Οι αποπειρες που εγιναν πριν απο μια δεκαετια περιπου, το απεδειξαν και στην πραξη. Πληρης αποτυχια. Κανενας σκοπος δεν επετευχθη.
Αυτο λοιπον που επιβαλλεται, ως συνηθως, δια της βιας ειναι παντα κατα της γλωσσικης αναπτυξης των παιδιων, αφου δε διδασκεται στο φυσικο περιβαλλον του παιδιου, εκει δηλαδη που μιλιεται η γλωσσα αυτη. Για τον λογο αυτο οι δασκαλοι της Α'θμιας και Β'θμιας δεν πρεπει να εγκρινουν τετοιες πρακτικες που ειναι προφανως αντιπαιδαγωγικες.

 
Για να συνεννοηθούμε...
16 Μάιος 2020 10:15

Δε μιλάμε για διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας αλλά για μια πρώτη οργανωμένη επαφή με τη γλώσσα. Εξάλλου ούτε Ελληνικά διδάσκονται στο Νηπιαγωγείο!
Υπάρχουν πολλές μελέτες που καταλήγουν ότι όσο σε πιο μικρή ηλικία 2-3 ετών ερθει σε επαφή με μια δεύτερη ή και τρίτη ξένη γλώσσα τόσο πιο εύκολα και φυσικά την κατακτά μεγαλώνοντας.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.