Placeholder

ΙΕΚ

Η εγκύκλιος “Βούτσινου” με 16 οδηγίες για την επανέναρξη λειτουργίας Ι.Ε.Κ.

Αντί των εξετάσεων προόδου οι καταρτιζόμενοι θα εκπονήσουν γραπτή εργασία
Δημοσίευση: 14/05/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Υπογράφηκε  από τον Γενικό Γραμματέα   Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης   Γ. Βούτσινο η εγκύκλιος με   αναλυτικές οδηγίες για την επαναλειτουργία, τη διαδικασία κατάρτισης και την ολοκλήρωση του εξαμήνου των ΙΕΚ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Ειδικλότερα, η εγκύκλιος

1. Για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια καταρτιζομένων, εκπαιδευτών και διοικητικού προσωπικού θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλοι οι κανόνες, όπως αυτοί περιγράφονται στις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.

2. Από 18 Μαΐου έως και 30 Ιουνίου 2020, θα διεξαχθούν τα θεωρητικά μαθήματα όλων των ειδικοτήτων και εκείνα τα εργαστηριακά μαθήματα, όπου αυτά δύνανται να πραγματοποιηθούν εντός Ι.Ε.Κ., εντός Εργαστηριακών Κέντρων και σε όσες επιχειρήσεις επιτραπεί η παρουσία καταρτιζόμενων, με αύξηση δύο (2) διδακτικών ωρών ανά ημέρα, με ανώτερο όριο τις τριάντα (30) διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε 35 ́ λεπτά.

3. Τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων των ωρολόγιων προγραμμάτων των Ι.Ε.Κ. δύνανται να πραγματοποιούνται με τη μέθοδο της επίδειξης από τον εκπαιδευτή προκειμένου να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό η επαφή των καταρτιζόμενων με κοινόχρηστο εξοπλισμό, υλικά, πάγκους εργασίας και επιφάνειες των εργαστηριακών χώρων. Επίσης, και στην περίπτωση της μεθόδου της επίδειξης θα πρέπει να αποφεύγεται η εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων που απαιτούν την χρήση κλιματισμού ή μηχανικού εξαερισμού. Όταν για τον προηγούμενο λόγο δεν εκτελείται κάποια άσκηση ή δεν επαρκεί ο εργαστηριακός χώρος βάσει των οδηγιών του Ε.Ο.Δ.Υ., το πρόγραμμα του συγκεκριμένου εργαστηρίου μπορεί να αναδιαμορφώνεται με τη σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου εκπαιδευτή και του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ.

4. Όσα από τα εργαστηριακά μαθήματα δεν είναι δυνατόν να γίνουν λόγω περιοριστικών μέτρων στους χώρους που διεξάγονται, θα πραγματοποιηθούν από την 1η έως και την 23η Σεπτεμβρίου με ανώτερο όριο τις τριάντα (30) διδακτικές ώρες την εβδομάδα, με αντίστοιχη κατανομή ωρών ανά ημέρα και εβδομάδα, σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε ειδικότητας.

5. Τα τμήματα με αριθμό καταρτιζόμενων μέχρι 15 θα λειτουργήσουν κανονικά εντός αίθουσας με τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, εκτός των περιπτώσεων καταρτιζόμενων που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 8 της παρούσας.

6. Επιβάλλεται περιορισμός στον αριθμό των καταρτιζόμενων ανά αίθουσα, για αποφυγή συγχρωτισμού στις περιπτώσεις τμημάτων άνω των 15 καταρτιζόμενων, με 1,5 μέτρο ενδιάμεση απόσταση, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.

7. Προκειμένου να επιτευχθεί περιορισμός των καταρτιζόμενων εντός της αίθουσας στα τμήματα με μεγαλύτερο αριθμό από 15 καταρτιζόμενους, και για να είναι δυνατή η απόσταση ασφαλείας μεταξύ τους, οι Διευθυντές των Ι.Ε.Κ. θα πρέπει να προχωρήσουν σε δημιουργία δύο (2) υποτμημάτων ανά τμήμα, με ισομερή επιμερισμό των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας ως εξής:

α) είτε δύο υποτμήματα εντός του Ι.Ε.Κ., όπου αυτό είναι δυνατό,

β) είτε ένα τμήμα που θα αποτελείται από καταρτιζόμενους που δύνανται να βρίσκονται εντός της αίθουσας και ένα δεύτερο τμήμα που θα αποτελείται από καταρτιζόμενους που δεν δύνανται ή δεν επιθυμούν να βρίσκονται εντός της αίθουσας και θα συνεχίσουν την κατάρτισή τους με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στις πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του κάθε Ι.Ε.Κ. θα γίνεται ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτές, το οποίο θα αναρτάται για το κάθε μάθημα ειδικότητας προς μελέτη από τους καταρτιζόμενους. Στην περίπτωση οποιασδήποτε τεχνικής δυσκολίας, οι εκπαιδευτές σε συνεργασία με τη διοίκηση του Ι.Ε.Κ. θα μεριμνούν για την αποστολή του εκπαιδευτικού υλικού στους καταρτιζόμενους με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο και μέσο.

8. Σε περίπτωση καταρτιζόμενων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή έρχονται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί, είναι δυνατή η ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση των καταρτιζόμενων, που προβλέπεται στην παράγραφο 7 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή οι καταρτιζόμενοι θα αποστείλουν γραπτή δήλωση στο Ι.Ε.Κ.

9. Οι εκπαιδευτές θα βρίσκονται εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Ι.Ε.Κ., από όπου και θα διεκπεραιώνουν τις καθημερινές διδακτικές τους υποχρεώσεις. Εκπαιδευτές που δεν θα μπορούν να παρευρίσκονται στην αίθουσα λόγω του ότι εμπίπτουν στην κατηγορία ειδικών αδειών απουσίας όπως ορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, δύνανται να παρέχουν τις διδακτικές τους υπηρεσίες εφαρμόζοντας την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλους τους καταρτιζόμενους.

10. Αντί των εξετάσεων προόδου οι καταρτιζόμενοι θα εκπονήσουν γραπτή εργασία.

11. Οι τελικές εξετάσεις θα γίνουν ΜΟΝΟ με την εκπόνηση γραπτών εργασιών που θα δοθούν στους καταρτιζόμενους από τους εκπαιδευτές.

α) Για τις ειδικότητες στις οποίες τα θεωρητικά και τα εργαστηριακά μαθήματα θα ολοκληρωθούν μέχρι τέλος Ιουνίου, οι εργασίες θα παραδοθούν από τους καταρτιζόμενους στους εκπαιδευτές από 22 έως 26 Ιουνίου 2020 και η αξιολόγηση και βαθμολόγησή τους από τους εκπαιδευτές θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 28 Ιουνίου 2020.

β) Για τις ειδικότητες στις οποίες τα εργαστηριακά μαθήματα θα ολοκληρωθούν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2020, οι εργασίες θα παραδοθούν από τους καταρτιζόμενους στους εκπαιδευτές από 21 έως 25 Σεπτεμβρίου 2020 και η αξιολόγηση και βαθμολόγησή τους από τους εκπαιδευτές θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2020.

γ) Τυχόν επανεξετάσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν με τον ίδιο τρόπο μέχρι 30 Ιουνίου 2020 και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020 αντίστοιχα.

12. Η τελική βαθμολογία κάθε μαθήματος του εξαμήνου 2020Α διαμορφώνεται από τους βαθμούς της γραπτής εργασίας της προόδου και της εργασίας της τελικής εξέτασης, σύμφωνα με τα αντίστοιχα ποσοστά βαρύτητας που προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας.

13. Το Ε ́ εξάμηνο της πρακτικής άσκησης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους περιορισμούς που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποιείται και επανεκκινεί στις 18 Μαΐου 2020.

14. Η λειτουργία της Μαθητείας των Δ.Ι.Ε.Κ. θα γίνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποιείται και επανεκκινεί στις 18 Μαΐου 2020. Η μία ημέρα της μαθητείας που διεξάγεται εντός Ι.Ε.Κ. θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα μέτρα ασφάλειας και τους περιορισμούς που ορίζονται στην παρούσα εγκύκλιο.

15. Στα διαλείμματα, τα οποία δύνανται να είναι και σε διαφορετικό χρόνο ανά τμήμα, καθώς και κατά τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

16. Στους χώρους των Ι.Ε.Κ. θα υπάρχουν αντισηπτικά και πρέπει να γίνεται φυσικός αερισμός των χώρων.

Σχόλια (3)

 
Απλά Μαθηματικά
15 Μάιος 2020 08:48

Δεν βγαίνουν οι ώρες με τίποτα.

 
@απλά μαθηματικά
15 Μάιος 2020 09:56

καλά, εσύ περίμενες να βγει ανακοίνωση-εγκύκλιος -οδηγίες για να βγουν οι ώρες ή για να βρίσκονται για τον ιστορικό του μέλλοντος ; πολύ αισιόδοξο σε βρίσκω. κοροϊδεύουν , κοροϊδευόμαστε και "η διαχείριση της κρίσης είναι υποδειγματική, οι υπηρεσίες του υπουργείου ανταποκρίθηκαν με επιτυχία και αντιμετώπισαν την κρίση προς όφελος όλων χωρίς εκπτώσεις στο εκπαιδευτικό έργο, μπλα μπλα μπλα" (εγώ τους γράφω τα δελτία τύπου; )

 
ΚΑΡΑΚΑΣ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
15 Μάιος 2020 13:49

Ας μην είμαστε αρνητικοί. Σημαντικό είναι να γίνεται ουσιαστική δουλειά (πραγματική μάθηση) και όχι να γραφούν κάποιες ώρες σε κάποια απουσιολόγια, όπως γίνεται. Ήταν μια δύσκολη περίοδος για όλους και περισσότερο δύσκολες καταστάσεις μπορεί να είναι μπροστά μας. Αν δεν χάσαμε συγγενή οφείλεται στα έγκαιρα δραστικά μέτρα. Αυτά τα δραστικά μέτρα θα έχουν επιπτώσεις που στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι με λίγη καλή θέληση θα είναι πολύ μικρές συγκριτικά με άλλους τομείς που θα πληγούν ανεπανόρθωτα. Ας κάνουμε όλοι λοιπόν τη δουλειά μας από εδώ και πέρα και δεν πειράζει για αυτά που χάθηκαν!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.