ΜΑΘΗΤΕΣ

Απόφαση (ΦΕΚ): Live streaming από τις αίθουσες των σχολείων

Η κάμερα θα πρέπει να εστιάζει αποκλειστικά και μόνο στον εκπαιδευτικό ή/και στον πίνακα της αίθουσας διδασκαλίας- Η ζωντανή μετάδοση δεν αφορά μέρος της διδακτικής ώρας που σχετίζεται με τυχόν εξέταση μαθητών
Δημοσίευση: 16/05/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση που ορίζει ότι όλως εξαιρετικά και μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους 2019-2020, οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δύνανται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκ- παίδευση (δηλαδή απευθείας μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό με τη χρήση κατάλληλων μέσων τεχνολογίας).

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ (Σημείωση esos: Η εκτίμηση αντικτύπου δεν είναι δημοσιοποιήσιμη)

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ο  εκπαιδευτικός λαμβάνει τα παρακάτω μέτρα:

α) Για τη μετάδοση του ήχου, η συσκευή θα πρέπει να είναι σταθερά τοποθετημένη κοντά στον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός διατηρεί το δικαίωμα σίγασης της φωνής μαθητή/τριας ή ακόμα και διακοπής της μετάδοσης, εάν το κρίνει απαραίτητο.

β) Στην περίπτωση που πραγματοποιείται μετάδοση εικόνας, η κάμερα θα πρέπει να εστιάζει αποκλειστικά και μόνο στον εκπαιδευτικό ή/και στον πίνακα της αίθουσας διδασκαλίας. Δεν επιτρέπεται να εστιάζει σε μα- θητές/τριες που βρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας.

γ) Η ζωντανή μετάδοση αφορά μόνο το μέρος της διδακτικής ώρας που αφιερώνεται στην παράδοση μαθήματος. Η ζωντανή μετάδοση δεν αφορά μέρος της διδακτικής ώρας που σχετίζεται με τυχόν εξέταση μαθητών/τριών.

Πότε γίνεται to  Live streaming

1. Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση δύναται να πραγματοποιείται:

α) Για τις σχολικές μονάδες οι οποίες τελούν σε καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, ως μέτρο για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, και για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν σε αυτό το καθεστώς, σύμφωνα με το πρόγραμμα που καθορίζεται από τον/την Διευθυντή/ντρια σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, με ανάλογη τήρηση των μέχρι σήμερα ισχυουσών οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β) Για τις σχολικές μονάδες, οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας λόγω του COVID-19, σύμφωνα με το ισχύον εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε σχολικής μονάδας ανά τμήμα, το οποίο δύναται να υποστεί τροποποιήσεις από τον/ την Διευθυντή/ντρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων για την κάλυψη των αναγκών της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. κοινή υπουργική απόφαση 51888/ΓΔ4/06-05-2020 (Β’ 1739).

Στην   περίπτωση αυτή παρέχεται ταυτόχρονη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δηλαδή ταυτόχρονη διδασκαλία σε μαθητές/τριες οι οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε μαθητές/τριες οι οποίοι δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από COVID-19, όπως αυτές ορίζονται από τους αρμόδιους φορείς για την παροχή ειδικής άδειας, ή ήδη νοσούν, ή έρχονται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.

Ήχος ή και εικόνα

2. Η υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πραγματοποιείται μέσω κατάλληλης ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία καθιστά δυνατή την απευθείας μετάδοση (ήχου ή/και εικόνας) του μαθήματος από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς προς τους μαθητές/τριές τους. Προς το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θέτει στη διάθεση των διδασκόντων και των μαθητών/τριών όλων των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας την υπηρεσία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας Webex Meetings της εταιρείας Cisco Hellas A.E., η οποία έχει διαμορφωθεί ειδικά για το Υπουργείο Παι- δείας και Θρησκευμάτων για τις ανάγκες παροχής της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και παρέχεται δωρεάν. Για την πρόσβαση στην πλατφόρμα οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες δύνανται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό (ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλέτα, κινητό, και στην περίπτωση των μαθητών/τριών και σταθερό τηλέφωνο) που ανήκει στη σχολική μονάδα ή στους ίδιους.

Ιδιωτικά Σχολεία

Επιτρέπεται στις σχολικές μονάδες ιδιωτικής εκπαίδευσης να επιλέξουν για την υλοποίηση της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τη χρήση άλλης αντίστοιχης ψηφιακής πλατφόρμας ανάλογα με τις ανάγκες τους και την υλικοτεχνική τους υποδομή. Στην περίπτωση που ιδιωτική σχολική μονάδα επιλέξει άλλη ψηφιακή πλατφόρμα από αυτήν που προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιβαρύνεται η ίδια με τα τυχόν σχετικά έξοδα/κόστη και με την υποχρέωση τυχόν παραμετροποίησης της συγκεκριμένης πλατφόρμας προς συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις και ιδίως τις διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137 A’).

Απενεργοποίηση  καταγραφής/ αποθήκευσης-  «Κλειδωμένες» ψηφιακές αίθουσες

Με τη δωρεάν παραχώρηση της ειδικά παραμετροποιημένης πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Webex από την εταιρεία Cisco Hellas Α.Ε., ενεργοποιείται η διαδικασία ταυτοποίησης εκπαιδευτικών και της διασύνδεσής τους με τους μαθητές/τριές τους. Βασικά χαρακτηριστικά της ειδικά παραμετροποιημένης πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι ότι:

Α. έχει απενεργοποιηθεί η δυνατότητα καταγραφής/ αποθήκευσης,

Β. έχουν δημιουργηθεί «κλειδωμένες» ψηφιακές αίθουσες, στις οποίες ο εκπαιδευτικός έχει τον αποκλειστικό έλεγχο εισόδου.

Οι Εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν καταχωρισμένη στην πλατφόρμα του myschool από την πλατφόρμα του Webex με τον ατομικό/προσωπικό τους σύνδεσμο για την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους και τη χρήση της εφαρμογής Webex Meetings. Με τον τρόπο αυτό, ο εκπαιδευτικός αποκτά την προσωπική του ψηφιακή τάξη και τον μοναδικό, προσωπικό σύνδεσμο που τη συνοδεύει.

Οι Διευθυντές Σχολείων

Ακολούθως, ο/η Διευθυντής/ντρια της κάθε σχολικής μονάδας αναλαμβάνει να συντονίσει την επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους/τις μαθητές/τριές τους, μετά από ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων.

Οι σύνδεσμοι

Ο/η εκπαιδευτικός, με τη σειρά του, αποστέλλει το σύνδεσμο της προσωπικής του ψηφιακής τάξης στους/στις μαθητές/ τριες ή στους γονείς/κηδεμόνες αυτών μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές/τριες μπορούν να συμμετέχουν στα μαθήματα πατώντας απλώς τον αντίστοιχο σύνδεσμο, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Ο μαθητής/τρια μπορεί να συνδεθεί στην ψηφιακή τάξη μέσω υπολογιστή, ταμπλέτας, κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου.

Τεχνική διαδικασία

Πριν την εκκίνηση της προγραμματισμένης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, πραγματοποιείται προεπισκόπηση του ήχου ή/και της εικόνας, ώστε να επιβεβαιώσει ο εκπαιδευτικός ότι ο ήχος ή/και η εικόνα λειτουργούν σωστά.

Στο σημείο αυτό, ο εκπαιδευτικός, όπως και ο κάθε μαθητής/τρια, έχει την επιλογή να απενεργοποιήσει τον ήχο ή/και την εικόνα του. Για τον έλεγχο πρόσβασης, οι τάξεις είναι κλειδωμένες και οι μαθητές/ τριες περιμένουν στην αίθουσα αναμονής ώσπου να τους επιτραπεί η συμμετοχή. Ο εκπαιδευτικός καλείται να εγκρίνει την είσοδο κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά.

Δυνατότητα απενεργοποίησης

Καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος, εκπαιδευτικός και μαθητής/τρια έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιούν και να επανενεργοποιούν την μετάδοση του ήχου ή/και της εικόνας τους. Ο εκπαιδευτικός έχει, κατά την κρίση του, τη δυνατότητα διακοπής μετάδοσης ήχου (σίγαση) από μαθητή/τρια, ή /και αποβολής του από την ψηφιακή τάξη. Στην τελευταία περίπτωση, είναι δυνατή η εκ νέου συμμετοχή του μαθητή/τρια στην ψηφιακή τάξη, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται ο εκπαιδευτικός να εγκρίνει σχετικό αίτημα του μαθητή/τριας εκ νέου.

Χρήση δεδομένων

Τα μεταδεδομένα που τυχόν παράγονται (χρόνος και διάρκεια μαθήματος, αριθμός συμμετεχόντων) από την ανωτέρω επεξεργασία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνητικούς ή στατιστικούς.

Θα χορηγηθεί ενημερωτικό έγγραφο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προς εκπαιδευτικούς, γονείς/κηδεμόνες και μαθητές/τριες.

Απαγορεύεται η καταγραφή και αποθήκευση

3. Απαγορεύεται η καταγραφή και αποθήκευση ήχου ή/και εικόνας του ηλεκτρονικώς μεταδιδόμενου μαθήματος καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου που μεταδίδεται ηλεκτρονικώς, πέραν της ζωντανής μετάδοσης ήχου ή/και εικόνας σε πραγματικό χρόνο με αποκλειστικούς αποδέκτες τους μαθητές/τριες. Η πλατφόρμα από το σχεδιασμό της και την παραμετροποίηση  που πραγματοποιήθηκε για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αποκλείει τέτοιου είδους καταγραφή. Στην περίπτωση παράνομης καταγραφής επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρ. 38 του ν. 4624/2019.

Οι μαθητές/τριες ενημερώνονται από τον εκπαιδευτικό, για τους κανόνες και όρους ορθής συμπεριφοράς που οφείλει να τηρεί ο μαθητής/τρια στην ψηφιακή τάξη, σύμφωνα και με τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δεν αφορά μέρος της διδακτικής ώρας που σχετίζεται με τυχόν εξέταση μαθητών/τριών

Ειδικά για την περίπτωση της ταυτόχρονης σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, ως αυτή ορίζεται στην περίπτωσης β της παραγράφου 1, η ζωντανή μετάδοση αφορά μόνο το μέρος της διδακτικής ώρας που αφιερώνεται στην παράδοση μαθήματος. Η ζωντανή μετάδοση δεν αφορά μέρος της διδακτικής ώρας που σχετίζεται με τυχόν εξέταση μαθητών/τριών.

Μέτρα: Η κάμερα μόνο προς τον εκπαιδευτικό

Ο εκπαιδευτικός λαμβάνει τα παρακάτω μέτρα:

α) Για τη μετάδοση του ήχου, η συσκευή θα πρέπει να είναι σταθερά τοποθετημένη κοντά στον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός διατηρεί το δικαίωμα σίγασης της φωνής μαθητή/τριας ή ακόμα και διακοπής της μετάδοσης, εάν το κρίνει απαραίτητο.

β) Στην περίπτωση που πραγματοποιείται μετάδοση εικόνας, η κάμερα θα πρέπει να εστιάζει αποκλειστικά και μόνο στον εκπαιδευτικό ή/και στον πίνακα της αίθουσας διδασκαλίας. Δεν επιτρέπεται να εστιάζει σε μα- θητές/τριες που βρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

4. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») είναι: α) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και

β) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή άλλου είδους νομική οντότητα ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας στα οποία έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της αντίστοιχης ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων υποχρεούται να ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ..

Τα προσωπικά δεδομένα των εκπαιδευτικών

5. Στο πλαίσιο λειτουργίας της ως άνω πλατφόρμας που διατίθεται προς χρήση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ισχύουν τα κάτωθι:

α) Τα προσωπικά δεδομένα των εκπαιδευτικών, συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αυτών, δύνανται να κοινοποιούνται στο συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής και δια- δικτυακού χώρου, αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής πλατφόρμας, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Εν συνεχεία, διαγράφονται από τους εν λόγω παρόχους.

Τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών/τριών, γονέων ή/και κηδεμόνων

β) Τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών/τριών, γονέων ή/και κηδεμόνων, συγκεκριμένα η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αυτών, αποτελούν αντι- κείμενο επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητά τους ως μαθητών/τριών ή/και γονέων ή κηδεμόνων και της σχέσης τους, αντίστοιχα, με το ελληνικό δημόσιο ή με τον ιδιωτικό φορέα στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της ιδιωτικής σχολικής μονάδας, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του ελληνικού δημοσίου ή του προαναφερθέντος ιδιωτικού φορέα, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Επιπλέον, οι μαθητές/τριες κατά τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κοινοποιούν σε συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή με τον προαναφερθέντα ιδιωτικό φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, κατ’ επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής πλατφόρμας και σύνδεσης με αυτήν μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser), και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, και εν συνεχεία αυτά θα διαγραφούν από τους εν λόγω παρόχους. Ακόμη και εάν οι μαθητές/τριες επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή της Webex, και όχι τη σύνδεση μέσω λογισμικού πλοήγησης, και πάλι στο πεδίο email δεν απαιτείται το προσωπικό τους email, αλλά μπορεί να συμπληρωθεί ένα τυχαίο, εικονικό email, π.χ. aa@aa.com, το οποίο ομοίως κοινοποιείται αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, και εν συνεχεία θα διαγραφεί από τους εν λόγω παρόχους.

Ιδιωτικά Σχολεία

6. Σε περίπτωση που σχολική μονάδα ιδιωτικής εκπαίδευσης επιλέξει άλλη ψηφιακή πλατφόρμα από αυτήν που διατίθεται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οφείλει να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να συμμορφώνεται με τις κείμενες δια- τάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και ιδίως ο σχεδιασμός της πλατφόρμας να ανταποκρίνεται από το σχεδιασμό και εξ ορισμού στις βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Σκοπός επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων

7. Σκοπός επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων είναι το δημόσιο αγαθό της παροχής εκπαίδευσης υπό καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως είναι η πανδημία του COVID-19. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. ε του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικά με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ του Γ.Κ.Π.Δ..

Τα υποκείμενα των δεδομένων

8. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να λάβουν επιβεβαίωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για το αν και κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα μεταδεδομένα που δημιουργούν, εφόσον έχουν χρησιμοποιήσει τα πραγματικά τους στοιχεία (email και ονοματεπώνυμο για τους εκπαιδευτικούς, ονοματεπώνυμο για τους μαθητές/τριες), έτσι ώστε να μπορούν να ταυτοποιηθούν. Επιπλέον, μπορούν να ικανοποιηθούν το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβειών στα δεδομένα πρόσβασης και υπό προϋποθέσεις το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία από το ελληνικό δημόσιο/ τον ιδιωτικό φορέα στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής σε άλ- λον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Προβλέπεται δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χα- ρακτήρα.

Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων

9. Ο/η Διευθυντής/ντρια της κάθε σχολικής μονάδας υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως όλους τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές/τριες και γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αποκλειστικά για το σκοπό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αποστέλλοντάς τους το ενημερωτικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή.

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων

10. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μαθητών/τριών, των γονέων/κηδεμόνων τους και του εκπαιδευτικού προσωπικού για τις εκπαιδευτικές δομές της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137). Τις αυτές υποχρεώσεις οφείλει να τηρεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια για τη λειτουργία ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών/τριών της σχετικής εκπαιδευτικής δομής, τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών και τους εκπαιδευτικούς που εργά- ζονται σε αυτήν.

Σχόλια (107)

 
εκπαιδευτικός
18 Μάιος 2020 13:47

-Το eclass είναι ολοκληρωμένο elearning module:δεν είναι για να ανεβάζει κάποιος μόνο φωτοτυπίες/φυλλάδια. Δημιουργείς αρθρωτά και ευκολοδιάβαστα μαθήματα σε υποενόητες, με μικρότερους ξεκάθαρους στόχους(microteaching), quiz,ερωτήσεις κατανόησης, έχει βιβλίο ύλης, που το διαμορφώνεις όπως θες, πρόγραμμα, επίσης μπορείς να παραμετροποιήσεις τις ασκήσεις. η αποστολή των εργασιών είναι εύκολη, αρκεί κάποιος να χει κάνει το απλό: να ενεργοποιήσει τα κατάλληλα εργαλεία στο μενού, και να μην τα αφήσει ως έχουν- όπως και η διάδραση με τους μαθητές μέσω των wiki, chat. Όποιος έχει ασχοληθεί με elearning γνωρίζει την αξιοποίηση των τελευταίων στην ενίσχυση της ορθογραφίας και της δημιουργικής σκέψης, και αποστολή ανατροφοδότησης. Καθώς και gamification module:πρόοδος ανά δεξιότητα.
Εννοείται ότι έχουν καθοδηγηθεί με απλές οδηγίες γονείς και μαθητές, αν δεν έχουν διαβάσει τον οδηγό μαθητή.

E-me: έχει ένα δωρεάν elearning authoring tool το h5p όπου όλα τα Modules μπορούν να ενσωματωθούν στο accordion για ένα ολοκληρωμένο μάθημα. Ακόμη και όταν η πλατφόρμα δεν λειτουργεί, μπορεί να γραφτεί στο h5p, να φτιάξει την παράδοση (έχει και ενσωματωμένο εργαλείο παρουσιάσεων και τις ασκήσεις , να τις ενσωματώσει σε blog/site.
Υπάρχουν επίσης άπειρες εφαρμογές που κάνουν το site app για μαθητές με κινητό.

Βιντεοπαρουσίαση: υπάρχουν άπειρες εκπαιδευτικές δυνατότητες δημιουργίας explanatory videos που είναι και η πραγματικά σύγχρονη τάση, για δημιουργία παρουσιάσεων χωρίς να εκτίθεται ο εκπαιδευτικός και τα παιδιά. Αυτά τα βίντεο μπορείς να τα ενσωματώσεις σε eclass/e-me. Όπως και να αξιοποιήσεις εφαρμογές whiteboard που έχει κάθε ταμπλετ, όπου μπορείς να ενσωματώσεις σημειώσεις, video, και να καλέσεις τα παιδιά να λύσουν ασκήσεις.

Δε χρειάζεται απαραίτητα να πάρεις εξοπλισμό: ένα stylus αρκεί.

Το ΠΣΔ έχει στο etwinning από το Μάρτη ανοιχτό σεμινάριο.

Αυτό που χρειάζεται πρωτίστως η κάθε τάξη είναι διαδραστικό με λογισμικό για elearning:η Κύπρος έχει το classflow. που μοιάζει με το moodle.
Θα μπορούσε να παραμετροποιηθεί αντίστοιχα το eclass για openboard. Για να μη ζήσουμε το έργο να πληρώνει το δημόσιο διαδραστικούς και τα λογισμικά μετά από λίγο καιρό να χρειάζονται πληρωμή.

Το webex μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επίλυση αποριών σε ορισμένη ώρα, στο κενό, παρουσία και διευθυντή/τριας, αν κρίνεται σκόπιμο. Χρειάζεται ούτως ή άλλως αναδιοργάνωση της ύλης των μέσων και του χρόνου.

Τέλος και στην Αγγλία και σε διάφορες διεθνείς πλατφόρμες (tes, canvas, newsletters :schoolweek, η εξ αποστάσεως γίνεται με βάση τους διεθνείς κανονισμούς και φυσικά το live streaming είναι αδιανόητο σε ανήλικους. . Καμιά εφαρμογή δεν αποτρέπει το screen grabbing/recording, εκτός και αν έχεις προσλάβει ειδική εταιρεία.
Σημείωση: σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όπου μαθητές /μαθήτριες συμετείχαν πιλοτικά σε πλατφόρμα ασύγχρονης τηλε

Ευπαθείς ομάδες: ο θεσμός της ενισχυτικής διδασκαλίας αφορά και τους/τις μαθητές/τριες που απουσιάζουν για αρκετό διάστημα. Μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως.

Εξαρχής δεν υπήρξε ενδιαφέρον από πλευράς υπουργείου για τις ευπαθείς ομάδες: χρειαζόταν να καταγράψουν τις διαθέσιμες συσκευές ανά οικογένεια/σχολική μονάδα. Άλλο σχεδιασμό κάνεις , άλλες εφαρμογές χρησιμοποιείς, όταν γνωρίζεις ότι η πλειοψηφία των μαθητών κατέχει smartphone/
tablet και άλλο όταν έχουν όλοι σταθερό. Επιπλέον, υπάρχουν άπειρες εφαρμογές που αφορούν στην παράδοση μαθημάτων σε κινητό, ακόμη και όταν ο μαθητής.τρια είναι offline. Έτσι δεν υπάρχει χρέωση, βλ unesco.
Υπάρχουν ειδικές πλατφόρμες διεθνώς παραμετροποιημένες για διαφοροποιημένη διδασκαλία. Έχει σκοπό το υπουργείο να βρει χρηματοδότηση για παραμετροποίηση ως προς αυτήν την κατεύθυνση ; Εδώ ακόμη δεν έχει κάνει app τo φωτόδεντρο που βρίθει ασύμβατων εφαρμογών.

Δεν αξιοποιήθηκαν ως προς αυτήν την κατεύθυνση εργαλεία open source:edubuntu, miro, κλπ.
Ακόμη και στη χορήγηση ταμπλετ δεν υπάρχει σχέδιο και προοπτική.

Ακόμη και σήμερα δεν' έχει φτάσει ο εξοπλισμός σε σχολικές μονάδες για τους/τις μαθητές/τριες σε αρκετά σχολεία.Ούτε έχουν αναβαθμισθεί οι servers.
Οι πρακτικές και η μεθοδολογία που προκρίνει το ΥΠΑΙΘ, ακόμη κ η αξιολόγηση στοχεύει στην περαιτέρω φροντιστηριοποίηση του σχολείου.Ενός φροντιστηρίου του 1999.

Το εγχείρημα της εξ αποστάσεως στηρίχθηκε αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς και κάποιες περιπτώσεις ταλαντούχων ΣΕ που έκαναν στοχευμένες διδακτικές προτάσεις σεμινάρια, ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής τους. Και των εκπαιδευτικών πoυ εθελοντικά επιμόρφωσαν μέσω youtube , mail, eclass, κλπ τους/τις συναδέρφους τους.Καθώς και το προσωπικό των ΠΣΔ, eme

 
ΠΑΤΡΑ
18 Μάιος 2020 13:20

Μια φορά κι ένα καιρό στην Πάτρα ένας ψηλόλιγνος ΠΕ01 με το μολυβάκι και τον κατάλογο σήκωνε στον πίνακα για εξέταση και νόμιζε ότι έτσι έκανε τους μαθητές του να διαβάζουν και να μαθαίνουν.
Αλλά αυτοί γελούσαν για ένα απλό λόγο: ήξεραν την ημερομηνία που θα εξεταστούν και παρακολουθούσαν την ΠΑΡΑΔΟΣΗ την προηγούμενη ημέρα και διάβαζαν ΜΟΝΟ για την ημέρα της ΕΞΕΤΑΣΗΣ.
Αυτά κ. Κεραμέως γίνονταν τη δεκαετία του 1960 ... τώρα εσείς τα νομοθετήσατε και νομίσατε ότι πάτε μπροστά.
Και εδώ γελάμε εμείς τώρα ... αλλά ξέρουμε ότι θα κλάψουμε πολύ σύντομα, όταν κλείσουν τα σχολεία στις παραμεθόριες και στα άγονα νησιά μας, έτσι για να πουλήσετε και πάλι αυτή την έρμη χώρα ... ο ΙΟΣ σας έλυσε τα χέρια ...

 
Έχω πολλές απορίες ;)
18 Μάιος 2020 12:56

@Εκπαιδευτικός-γονιός
Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά με υποκείμενα νοσήματα που η προσέλευση τους στο σχολείο είναι απαγορευτική ασχέτως COVID και το υπουργείο έχει μεριμνήσει για κατ'οίκον διαδασκαλία. Γιατί για το παιδάκι που μπορεί να έχει π.χ. Λευχαιμία, τόσα χρόνια κανένας δεν νοιάστηκε να του κάνει εξ'αποστάσεως (που θα έκανε όλα τα μαθήματα) και του έστελνε δασκάλους στο σπίτι, ενώ για το παιδάκι που με μια υπεύθυνη δήλωση απλά δεν έρχεται στο σχολείο (και χωρίς κανέναν έλεγχο αν ο λόγος υφίσταται) πρέπει να καταπατήσουμε βασικά δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά μας δεδομένα και πιθανόν των μαθητών μας/παιδιών μας; Γιατί ΤΩΡΑ τέτοιος χαμός;;; Και μην πείτε ότι είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των απόντων, γιατί χωρίς έλεγχο δεν δέχομαι κανένα νούμερο.
Γιατί αφού έχουν το ΟΚ από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, το αφήνουν στην προσωπική ευχέρεια του κάθε εκπαιδευτικού το αν θα κάνει live streaming γράφοντας τη λέξη "δύνανται";
Μήπως γιατί δεν είμαστε/είναι τελικά τόσο καλυμμένοι - νόμιμοι;
Αν ήταν καλυμμένοι πιστεύετε δεν θα έγραφαν "υποχρεούνται!"; (και με 10 θαυμαστικά μπορώ να σας πω)
Όλα είναι παιχνίδια εντυπωσιασμού.

 
Εκπαιδευτικός - γονιός
18 Μάιος 2020 12:51

Όπως το φαντάστηκα. Τηλεφώνησα σήμερα το πρωί στο γυμνάσιο και η απάντησή τους ήταν ότι αν δεν καταλαβαίνει το παιδί κάτι από τα παρακάτω να ρωτήσει τους συμμαθητές του!!!! Δεν θα υπάρχει ούτε live streaming, ούτε διαδικτυακό μάθημα τα απογεύματα. Τελικά στο δημόσιο είμαστε εξαρτημένοι από την καλή θέληση του καθενός. Κάνουμε τον σταυρό μας.

 
Εκπαιδευτικός-γονιός
18 Μάιος 2020 01:43

Το πρόβλημα όμως παραμένει. Ακόμη και αν δεν πραγματοποιηθεί το live streaming απαιτείται μια λύση για τα παιδιά που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Εμείς δηλαδή που πραγματικά υποφέρουμε από υποκείμενα νοσήματα, τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε ίση πρόσβαση στην παράδοση των μαθημάτων;
Μας είπαν από το σχολείο ότι θα αναρτώνται ασκήσεις στο e-class. Είναι αυτό αρκετό για να κατανοήσει το παιδί την καινούργια ύλη; Μιλώντας με την ιδιότητα του γονιού θα πω ότι είναι απαράδεκτο να πρέπει εγώ να ψάχνω τρόπο να βοηθήσω το παιδί μου να το καταφέρει αυτό. Αν ζητούσαμε από τους καθηγητές να κάνουν υπερωρίες και να διδάξουν διαδικτυακά το απόγευμα και στα παιδιά που δεν έρχονται στο σχολείο θα το δέχονταν;" Όχι βέβαια" ήταν η απάντηση όσων συναδέρφων ρώτησα. Οι ιθύνοντες όμως είναι υποχρεωμένοι να μας βρούνε μια λύση, μια διέξοδο, γιατί αυτό που ζούμε θα συνεχιστεί δυστυχώς και στη νέα σχολική χρονιά.
Μιλώντας με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού με μεταπτυχιακό στο e-learning θα πω ότι η μέθοδος αυτή εάν εφαρμοστεί με τις σωστές παραμέτρους μπορεί να αποτελέσει για κάποια παιδιά παράθυρο στον κόσμο όπως αντίστοιχα έχει εφαρμοστεί και σε χώρες του τρίτου κόσμου για παιδιά που χρειάζονταν 3 ώρες για να φτάσουν στο σχολείο και το μόνο που διέθεταν από εξοπλισμό ήταν ένα κινητό 2G!
Τέλος, προς μεγάλη μου έκπληξη, παρατήρησα (καθαρά στον δικό μου κύκλο) ότι οι ενστάσεις σχετικά με την βιντεοσκόπηση των παιδιών προέρχονταν από γονείς μαθητών μου που έχουν καθημερινή έκθεση στα social media με καθημερινές αναρτήσεις video και φωτογραφιών από τόσο μικρή ηλικία. Ευκαιρία να αναλογιστούμε λιγάκι.

 
Μητερα
18 Μάιος 2020 00:44

Άρες μέρες κουκουναρες σ αυτό το υπουργείο της συμφοράς κάθε μέρα και μια ανακοίνωση μας έχετε εκνευρίσει εδώ και δυο μήνες έχουμε το άγχος των πανελληνιων με τα παιδια έχουμε το φόβο του κορωνοιου έχουμε και τη Κεραμέως με τις ιδέες της!!!!!!! Μητσοτάκη άλλαξε την δεν ξέρει τι της γίνεται εσυ θα χρεώθεις τις βλακείες της έτσι κι αλλιώς!!!!!

 
Εφοπλιστής
17 Μάιος 2020 21:08

Σενάριο πραγματικό: Φτωχή πολύτεκνη οικογένεια, με 6 παιδιά σε διαφορετικές τάξεις, που δεν θα πάνε σχολείο. Για να παρακολουθήσουν live streaming, πόσα laptop-tablet-λοιπό ηλεκτρονικό εξοπλισμό, θα χρειαστούν; Ο Αι Βασίλης θα τα φέρει;

 
Securut
17 Μάιος 2020 21:06

Ο εκτελών επεξεργασία δεδομένων ;;;;;;
Ο νόμος λέει ρητά ::::λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.
Ποιος λοιπόν είναι σε ένα δημόσιο φορέα ;;;; Η Cisco????

 
ΟΥΠΣ!!!
17 Μάιος 2020 18:54

ΑΧ ΚΑΗΜΕΝΕ ΜΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΕ ΣΩΚΡΑΤΗ! ΛΑΟΙ ΚΑΙ ΛΑΟΙ ΑΣΠΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΑΝ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ... ΜΑΣ ΕΚΑΝΕΣ ΠΕΡΗΦΑΝΟΥΣ!! ΤΩΡΑ????

 
Εκπαιδευτικός
17 Μάιος 2020 14:02

Για να γίνει σύνδεση απαιτείται λογαριασμός e-mail. Δεν έχω καμία σχέση ούτε υποχρέωση να επικοινωνώ με την cisco. Ποιός στον κόσμο μπορεί να με υποχρεώσει να ενεργοποιήσω λογαριασμό σε ιδιωτική εταιρεία στην οποία δεν είμαι εργαζόμενος της. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να έχει το δικαίωμα ο οποιοσδήποτε ακόμη και εργοδότης να κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα δικά μου (όχι μέσα στην τάξη αν και αυτό ελέγχεται) επειδή τα γνωρίζει σε τρίτους χωρίς την άδεια μου; Επειδή το υπουργείο έχει το email μου η το ΑΦΜ μου η τον τραπεζικό μου λογαριασμό μπορεί να τα κοινοποιήσει σε εταιρεία επειδή συνεργάζεται;

 
Ανήσυχη μητέρα ρωτά
17 Μάιος 2020 14:02

πώς θα προστατευθεί το παιδί μου από παιδόφιλους χάκερ, που μπορεί να παρακολουθούν ονλάιν;

 
Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι
17 Μάιος 2020 12:24

είμαστε ΕΝΑΝΤΙΑ στην τηλεκπαίδευση/τηλεργασία, γιατί δεν υπάρχει καμία εγγύηση για την ελευθερία των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, για τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού στην εκπαίδευση και για την διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της, επομένως η ασφαλής λύση είναι η διά ζώσης διδασκαλία στο δημόσιο και δωρεάν σχολείο με το επίσημο εκπαιδευτικό υλικό και με την συμμετοχή των μαθητών και ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ. Οι ΤΠΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον ΣΥΝΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ στην ζωντανή και διά ζώσης διδασκαλία, χωρίς καταγραφές, αναμεταδόσεις και αποθηκεύσεις.

 
Ανθη
17 Μάιος 2020 11:56

Σενάριο εργασίας: Εχω στο σχολείο την τεχνική δυνατότητα αλλά αποφασίζω να μην κάνω live streaming. Γονιός με μηνύει για στέρηση ίσων ευκαιριών για το παιδί του που ανήκει σε ευπαθή ομάδα. Είμαι νομικά καλυμμένη;

 
εκπαιδευτικός
17 Μάιος 2020 10:53

Σχόλια-Προτάσεις

1)Να ερωτηθεί εγγράφως το ΥΠΑΙΘ καθώς και η Webex αν παρέχουν προστασία στο screen grabbing ή recording. Η συγκεκριμένη προστασία αφορά και στην προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.
2) Να ερωτηθούν εγγράφως οι αρμόδιοι αν στην επιλογή της παραπάνω πλατφόρμας είχαν θέσει ως παράμετρο το συγκεκριμένο είδος προστασίας, όπως και αν όφειλαν να το είχαν κάνει.
3)Να ερωτηθεί το Υπουργείο γιατί , σε αντίθεση με άλλες χώρες δεν εξέδωσε έναν επίσημο οδηγό προστασίας και συμπεριφοράς για τη χρήση του διαδικτύου και τον τρόπο επιτέλεσης της επικοινωνίας και των μαθημάτων, καθώς και για ενημέρωση και μαθητών και εκπαιδευτικών. Το code of conduct δεν υφίσταται πουθενά στον κόσμο ως απλό προφορικό συμβόλαιο μεταξύ εκπαιδευτικού μαθητή/τριας.
Επιπλέον, γιατί δεν καθοδήγησε τη διοίκηση ώστε η μέχρι τώρα επικοινωνία να τηρεί τα στοιχειώδη που βλέπουμε σε άλλες χώρες για προστασία πδ:
α)Επικοινωνία εκπαιδευτικών-γονέων από το επίσημο email του σχολείου.
β)Τηλεδιάσκεψη μόνο για εξαιρετικούς λόγους με γονείς-αφορά ανήλικους μαθητές.
Να ζητηθεί η έκδοση οδηγού /

-Οι επαγγελματικές ενώσεις πχ(σε άρθρο στο schoolsweek, 4/4/2020) προειδοποιούν ενάντια στο livestreaming κσι από το σπίτι.
Καμία προστασία των εκπαιδευτικών ως επαγγελματιών και φυσικών προσώπων.

Σε ό,τι αφορά στα μαθήματα και στο σχεδιασμό μαθημάτων:

1)Δεν έγινε καμία επιμόρφωση που να αφορά στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό μαθημάτων καθώς και μετατροπής των ΑΠΠΔ στα νέα δεδομένα:microteaching, flipped lessons καθώς και τον τρόπο αξιοποίησης των ήδη γνώσεων που έχουν οι εκπαιδευτικοί σε ΤΠΕ για το σχεδιασμό και παραγωγή υλικού προς την κατεύθυνση αυτής.Ούτε αξιοποιήθηκαν στο σχεδιασμό και στις επιμορφώσεις η αξιοποίηση εργαλείων όπως το onlyoffice γραφίς για την παραγωγή υλικού ώστε να μην χρεώνονται δεδομένα οι μαθητές.
Χρονισμός κατάλληλος του μαθήματος.
2)Δεν έγινε καμία επίσημη επιμόρφωση προς τους γονείς για το πώς να βοηθήσουν τα παιδιά τους ή εργαστήρια για τα παιδιά για την αξιοποίηση των πλατφορμών.
Οι ως τώρα προσπάθειες γίνονται σε προσωπικό επίπεδο.
3)Δεν αξιοποιήθηκαν στο σχεδιασμό του ΥΠΑΙΘ εργαλεία που ήδη διέθετε το ΠΣΔ : α)αξιοποίηση του moodle : κάθε σ.μ. μπορεί να κατεβάσει τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, να αξιοποιήσει έναν υπολογιστή ως σέρβερ. Επιπλέον διαθέτει εργαλεία gamification και όπως κ το eclass εργαλεία κατά της λογοκλοπής.
4)Φωτόδεντρο :εργαλεία και εφαρμογίδια ξεπερασμένα , όχι κατάλληλα για κινητές συσκευές.

Στην Κύπρο πάντως :έφτιαξαν σχολείο εξ αποστάσεως, επιμόρφωσαν τους εκπαιδευτικούς, υπάρχει ενδεικτικό υλικό και πρόγραμμα προσαρμοσμένο για μάθημα με τάμπλετ/κινητά, και φρόντισαν να εξοπλιστούν όλοι.

 
Ούτε βήμα πίσω
17 Μάιος 2020 10:00

Ούτε βήμα πίσω.
Ολοταχώς μπροστα.
Στο μεσαίωνα.

 
ΠΕ86 (Κ. Μακεδονία)
17 Μάιος 2020 02:12

Το όλον εγχείρημα αποτελεί ένα μεγάλο πυροτέχνημα. Δεν θα μπορέσει ποτέ να "σταθεί" μέσα σε μία Σχολική αίθουσα! Είναι κρίμα, τα "μεγάλα μυαλά" να δρομολογούν νέες καταστάσεις - εξελίξεις, δείχνοντας πόσο "εξ αποστάσεως" βρίσκονται και παραμένουν σε σχέση με την Ελληνική Δημόσια Εκπαίδευση!

Γιατί, μόνον ένας μάχιμος Εκπαιδευτικός που ζει και διδάσκει, για πολλά χρόνια μέσα σε τάξεις, μπορεί να έχει την ενσυναίσθηση των πραγμάτων και όχι μόνον ... Αλλά ήρθε η ώρα να πω ... "ξηγούμαι για να μην παρεξηγούμαι ... ", όπως έλεγε και ένας Αρχιλοχίας μας στο Στρατό. Είμαι σίγουρος , ότι εκεί στο Υπουργείο ... κάποιοι με καταλαβαίνουν ... μπορεί να μιλάω στη "δική τους γλώσσα" ... Επιτρέψτε μου να κάνω και λίγο χιούμορ!

Σοβαρά ζητήματα που ανακύπτουν:
==============================
1ον: Είναι φύσης αδύνατον, να καλυφθούν με τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό τα Σχολεία. Θα χρειαστούν: σύγχρονες βιντεοκάμερες με τρίποδο, καλώδια, φορητός υπολογιστής στον οποίο θα συνδέεται η κάμερα και πολύ καλή - γρήγορη ταχύτητα διασύνδεσης στο Διαδίκτυο ... Εάν υποθέσουμε ότι θα βρεθούν οι σχετικές πιστώσεις, απλά Μαθηματικά λέγουν τη γλώσσα της αλήθειας: 12 αίθουσες γενικής παιδείας σε ένα ΓΕΛ, 1 εργαστήριο θετικών επιστημών και 1 εργαστήριο Πληροφορικής, το όλον ίσον με δεκατέσσερις (14) αίθουσες, χρειαζόμαστε 14 κάμερες σε ένα Σχολείο επί χιλιάδες σχολικές μονάδες ... Και αν αναφερθούμε σε ταχύτητες διαμεταγωγής δεδομένων και το πόσο καλά "τρέχει" το Internet ακόμα και στα Σχολεία που έχουν οπτική ίνα ... χωρίς live streaming ... τότε ... μιλάμε και για άλλες πιστώσεις όσον αφορά στην αναβάθμιση της ταχύτητας ... Δε μπορώ να φανταστώ ... αν θα έχουν "έστω και λίγο Internet" τα γραφεία της Διοίκησης (Διευθυντές(ντριες) & Υποδ/ντές(τριες)).

2ον: Είναι αδύνατον στις περισσότερες σχολικές αίθουσες να είναι στραμμένη μια κάμερα προς τον μαυροπίνακα σε ευθεία γραμμή, επειδή θα "πιάνει" τις πλάτες των μαθητών, άρα θα πρέπει να τοποθετηθούν σε γωνία (ή στην πόρτα ή στα παράθυρα) ... Μη ξεχνάμε ότι οι περισσότερες αίθουσες είναι μικρές σε μέγεθος ...

3ον: Θα ήθελα να μας πει κάποιος τι θα γίνεται σε μαθήματα όπως: το Project, τα επιλεγόμενα μαθήματα π.χ. Σχεδίου ή Πληροφορικής ή στη Φυσική αγωγή ...
Για παράδειγμα στο Εργαστήριο Πληροφορικής θα λέμε στους μαθητές: "παιδιά είναι ώρα παράδοσης, ανοίγουμε την κάμερα, κλείστε τους υπολογιστές σας", θα βλέπετε μόνο στον πίνακα λευκού μαρκαδόρου ... και μη διανοηθεί να περάσει κάποιος μπροστά από την κάμερα για να πάει τουαλέτα ή ενδεχομένως και ο απουσιολόγος την ώρα της παράδοσης ...". Φυσικά αν προκύψει παραβατική συμπεριφορά μαθητών κατά την ώρα του μαθήματος - παράδοσης, τότε ... ανοίγουμε άλλο κεφάλαιο ...

4ον: Κάθε εργάσιμη ημέρα σχεδόν όλοι οι Διδάσκοντες φωτοτυπούν το δικό τους εκπαιδευτικό υλικό που πρόκειται να διαμοιράσουν κατά την παράδοση του μαθήματος τους. Πως θα παρακολουθούν τα παιδιά από το σπίτι; Άραγε θα παραμένουν βουβά; Ή θα γράφουν τις απορίες τους στο chat της πολύ ωραίας (και το εννοώ) πλατφόρμας του Webex meetings; Ο Εκπαιδευτικός θα πρέπει κατά την ώρα της παράδοσης να παρακολουθεί ταυτόχρονα και την πλατφόρμα στο φορητό;

5ον: Οι κάμερες θα βρίσκονται επί μονίμου βάσεως στις αίθουσες; Ή κάποιος Συνάδελφος εκπαιδευτικός θα τις μετακινεί κάθε ημέρα στην αρχή και στο πέρας των μαθημάτων; Και με τα παιδιά που θα έχουν κενό και θα θέλουν να διαβάσουν μέσα στην αίθουσα ποιος θα εγγυηθεί ότι δεν θα ανοίξουν τις κάμερες (ως παιχνίδι), χρησιμοποιώντας τυχαία, έναν από τους συνδέσμους ψηφιακής τάξης (link) των καθηγητών τους; Και όταν θα υπάρχει αδυναμία σύνδεσης με το Διαδίκτυο ... άραγε ποιον θα φωνάζουν για τεχνική στήριξη;

7ον: Όλα τα σεμινάρια επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών (Β1 & Β2 Επιπέδου) δεν τα λάβατε υπόψη σας; Γίνεται εκτενής αναφορά σε σενάρια μικροδιδασκαλίας, χρήσης εργαλείων Web 2.0 στην τάξη και σε αποθετήρια ψηφιακού υλικού όπως είναι το Φωτόδεντρο! Όλα αυτά πως θα εφαρμοστούν στον πίνακα; Ή η εργασία των μαθητών σε ομάδες ...

8ον και τελευταίο (για να μην σας κουράζω): Θεωρώ, πως μια κάμερα μέσα στην τάξη, θα δημιουργεί συνεχόμενα στο μέλλον μια πλασματική εικόνα στους μαθητές ή όποιους άλλους παρακολουθούν το "live" μάθημα ... σχετικά με την εικόνα των Εκπαιδευτικών, μιας και σε ένα μάθημα υπάρχουν και άλλα πράγματα που γίνονται όπως:

- η σύνδεση με την προηγούμενη ενότητα - μάθημα
- απαντήσεις σε απορίες μαθητών ...
- επίλυση τεχνικών θεμάτων σε Εργαστήρια (π.χ. κύριε ... δεν εκκινεί ο υπολογιστής μου)
- διενέργεια ολιγόλεπτων τεστ ...
- επίλυση - σχολιασμός γραπτών από προηγούμενα μαθήματα ...
- διαμοίραση φωτοτυπημένου υλικού (π.χ. φυλλάδια ασκήσεων, συμπληρωματικό υλικό κ.λ.π.)
- και πολλά - πολλά άλλα ... που τα ζουν όλοι οι Συνάδελφοι που ασκούν διδακτικό έργο ...

Στην παρούσα φάση:

- Θα πρέπει άμεσα να αναβαθμιστεί το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο επί συνόλου ...
- Θα πρέπει τάχιστα να επαναλειτουργήσουν τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ, στα οποία απασχολούνταν - εργάζονταν εξαιρετικοί Συνάδελφοι που βοηθούσαν σε τεχνική στήριξη σε όλα τα Σχολεία ...

Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους!

 
anastasia
17 Μάιος 2020 01:46

Όταν η υπουργός παιδείας και η αρμόδια υφυπουργός (που είναι και εκπαιδευτικός) δε γνωρίζουν ότι στο σχολείο το μάθημα γίνεται διαλογικά από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και δεν υπάρχει εξέταση και παράδοση όπως γινόταν πριν από 30 και βάλε χρόνια, τότε αυτός ο τόπος και η εκπαίδευση των παιδιών του δεν έχει κανένα μέλλον. Καληνύχτα σας!

 
Υπόθεση εργασίας
17 Μάιος 2020 00:48

Ας υποθέσουμε πως τελικά το μάθημα μεταδίδεται για χάρη του μαθητή που αυτός ή κάποιος στο οικογενειακό του περιβάλλον ανήκει στις ευπαθείς ομάδες.
Μελέτη περιπτωσεις:

Μαθητής που είναι απών (έχει 110 απουσίες) και δεν ανήκει στις παραπάνω κατηγορίες θα χρεωθεί απουσίες μια μέρα με λιακάδα που θα πάει παραλία και έτσι οι συνολικές απουσίες του θα υπερβαίνουν τις 114 και η φοίτηση του θα κριθεί μη επάρκης. Επαναλαμβάνει την ίδια τάξη το επόμενο σχολικό έτος.
Συμμαθητής του (με 110 απουσίες) που δεν έρχεται σχολείο, έχοντας καταθέσει Υπεύθυνη δήλωση ο κηδενόνας του, ότι αυτός ή κάποιος στο οικογενειακό του περιβάλλον ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, αποδέχεται την πρόταση του παραπάνω συμμαθητή του και πάνε μαζί στην παραλία.
Θα χρεωθεί απουσίες από τα σύγχρονα εξ αποστάσεως μαθήματα που για χάρη του μεταδίδονται από την τάξη; Θα κριθεί η φοίτηση του επαρκής;
Ε ρε γλέντια που θα κάνουν οι δικηγόροι!!!

 
Άρης
17 Μάιος 2020 00:36

Θα τρελαθούμε ομαδικώς μου φαίνεται. Ρε παιδιά αυτές τις διαδικασίες (personal room) ένα ελάχιστο ποσοστό των εκπαιδευτικών τις γνωρίζει. Και αυτοί που τις γνωρίζουν, για να τις εφαρμόσουν, δε θα πρέπει να κάνουν μάθημα, αλλά να ασχολούνται μόνο με το άνοιξε κλείσε. Πόση ανοησία επιτέλους θα αντέξει αυτό το έρημο υπουργείο! Μα στο θεό σας, γίνονται αυτά;; Πόσο θα γελοιοποιηθείτε ακόμη;

 
@
17 Μάιος 2020 00:32

Όλο αυτό σαν αστείο μου φαίνεται!
Άρα να αναμένουμε σεμινάρια σκηνοθεσίας από το ΙΕΠ ;

 
Sunrise
17 Μάιος 2020 00:14

Δυστυχώς εκεί μακριά στο υπουργείο δεν γνωρίζουν ότι το μάθημα είναι διάδραση και όχι παράδοση κι εξέταση. Δεν μαθαίνουν μόνο οι μαθητές αλλά και οι δάσκαλοι, που ανατροφοδοτούνται από την καθημερινή ζύμωση με τους μαθητές τους και γίνονται καλύτεροι. Κι ενώ δεκαετίες τώρα κατευθύνουν τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν τις νέες πρακτικές στην τάξη, τώρα τους ζητούν να ξαναγυρίσουν στα εκπαιδευτικά πρότυπα της δεκαετίας του 1960. Μοιάζει με γινάτι, χωρίς να έχει κάποια ουσιαστική σκοπιμότητα και δείχνει εχθρότητα του υπουργείου προς τους εκπαιδευτικούς και ειδικά τους πιο καινοτόμους απ' αυτούς.

 
Εκπαιδευτικός!
17 Μάιος 2020 00:13

@αντιπολίτευση υπάρχει;
Αν βλέπεις μόνο τηλεόραση, όχι!
Αν διαβάζεις στο διαδίκτυο ή εφημερίδες , ναι!
Μάλλον εσύ το πρώτο!
Εδώ είναι ένα δείγμα από τα πάρα πολλά που δεν παίχτηκαν στην τηλεόραση!

 
Απάντηση στο ερώτημα @Ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο;
16 Μάιος 2020 23:32

Διαχρονικά και από την αφάνεια 5-6 οικογένειες ολιγαρχών και 3-4 φεουδαρχικές πολιτικές οικογένειες.Αυτήν την στιγμή είναι Πρωθυπουργός γιος Πρωθυπουργού,με αδερφή δεκαετίες πολιτικό και υπουργό,με ανηψιό δήμαρχο της Αθήνας με την μαμά του επίσης παλαιότερα Δήμαρχο που ετοιμάζεται για Πρωθυπουργός και εν συνεχεία θα τον ακολουθήσει ο γιος του νυν Πρωθυπουργού.Τί ρωτάς λοιπόν;Από άλλον πλανήτη ήρθες;

 
Νίκος
16 Μάιος 2020 23:26

Τους ψηφίσατε. Λουστείτε τους τώρα!

 
ΑΝΙΣΤΟΡΙΤΟ ΚΙΝΑΛ
16 Μάιος 2020 23:22

Το ΚΙΝΑΛ το αμαρτωλό ΠΑΣΟΚ δηλαδή δεν έχει τίποτα να πει για δημοκρατικά δικαιώματα.Έτσι φαίνεται πια ότι η διάρρηξη των σχέσεών του με τους δημοκρατικούς πολίτες είναι μόνιμη!

 
G.M.
16 Μάιος 2020 23:10

Καταρχήν όλα αυτά ακυρώνονται από το γεγονός πως υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δεν μπόρεσαν να ανοίξουν λογαριασμό στο Webex (πχ αναπληρωτές που διορίστηκαν μετά τις 10/1/2020 και τους πέρασαν στο myschool τον Απρίλιο ή εκπαιδευτικοί που άλλαξαν σχολείο τοποθέτησης μέσα στο 2020). Δηλ. το Υπουργείο προσπαθεί να βάλει στην εφαρμογή κάτι που το ίδιο δεν μπορεί να υποστηρίξει. Για να κάνουν μάθημα οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί τις προηγούμενες εβδομάδες τους έδωσα τους δικούς μου κωδικούς.
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ. ΕΧΩ ΣΤΕΙΛΕΙ EMAIL ΠΡΙΝ 20 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΛΑΒΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Με αυτά τα δεδομένα πως θα γίνει μετάδοση του μαθήματος; Ας λύσουν τα τεχνικά αυτά προβλήματα και μετά να έρθουν να συζητήσουμε. (Προφανώς σε μεγάλα σχολεία που ο router βρίσκεται στην άκρη του κτηρίου θα πρέπει να γεμίσουν το σχολείο repeaters).

 
Παπάς
16 Μάιος 2020 23:05

Ωραία....κανένας δεν συμφωνεί με την τάξη στούντιο...ούτε και εγώ....Πώς θα λύσουμε το πρόβλημα , δύο μαθητές το Σεπτέμβριο να λείπουν ένα μήνα από το σχολείο; θα κάνουν μάθημα ή όχι . Με ποιό τρόπο θα κάνουν; Αν υπάρχει άλλη , πρακτική και εφαρμόσιμη λύση, να προταθεί και βλέπουμε. Λύση όμως, όχι πετάω τη μπάλα στην κερκίδα....!!!

 
Β.ψ.
16 Μάιος 2020 23:03

Εγώ ως υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων τι κάνω; Απασχολώ με δραδτηριοτηες τους μαθητές που λείπουν ;

 
αντιπολίτευση υπάρχει;
16 Μάιος 2020 22:26

η Κεφαλίδου και το ΚΙΝΑΛ τοποθετήθηκαν ή περιμένουν την υπουργοποίηση;
ο ΣΥΡΙΖΑΣ;

 
Απορία
16 Μάιος 2020 22:24

Θα θέλαμε να ξέρουμε ποιοι εγκέφαλοι συνέλαβαν αυτή την ιστορία με τις κάμερες στην τάξη για 20 μέρες. Ποιον συνειρμό είχαν.

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς εκπαιδευτική διάνοια για να καταλάβει ότι δεν έχει καμία παιδαγωγική βάση.

Αλήθεια, ποια είναι τουλάχιστον η επικοινωνιακή βάση, το "όφελος" του θέματος για την υπουργό;

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ