ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Το Σχέδιο Νόμου για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων, Διευθυντών Εκπαίδευσης, Περιφερειακών Διευθυντών, Σχολικών Συμβούλων κλπ

Τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και οι θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, των άρθρων 4 και 5 του ν. 4547/2018 αντίστοιχα, όπως ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται.
Δημοσίευση: 19/05/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το esos δημοσιεύει κατ'  αποκλειστικότητα το Σχέδιο Νόμου για την επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, πάνω στο οποίο «δουλεύει» η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.

Όσον αφορά το χρόνο  προώθησης των ρυθμίσεων στη Βουλή  και των κρίσεων των στελεχών εκπαίδευσης υπενθυμίζουμε τη δήλωση της υπ. Παιδείας  Ν. Κεραμέως στις 22 Απριλίου σε ερώτηση του esos: “Σχετικά με τις Δομές Εκπαίδευσης  και τα Στελέχη Εκπαίδευσης θα κάνουμε ανακοινώσεις προσεχώς, όταν θα είμαστε έτοιμοι".

Με το Σχέδιο Νόμου:

Α. Θεσμοθετείται  η θέση  Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, έργο του οποίου  είναι η άσκηση επιστημονικής και παιδαγωγικής εποπτείας και η επίτευξη του βέλτιστου συντονισμού, σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, του έργου των:
α) Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης,
β) Κ.Ε.Σ.Υ. και
γ) Κ.Ε.Α..

Β. Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης συνιστάται Περιφερειακό Συμβούλιο Εποπτών (ΠΕ.Σ.ΕΠ.).

Γ. Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνιστάται από μία θέση Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Δ. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι μετονομάζονται “Σύμβουλοι Εκπαίδευσης”. Συνιστώνται επτακόσιες εβδομήντα (770) θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης.

Ε. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί με, τουλάχιστον, δεκαπενταετή εκπαιδευτική και δεκαετή διδακτική υπηρεσία. Από τα ανωτέρω δέκα (10) έτη διδακτικής υπηρεσίας, τα οκτώ (8) τουλάχιστον πρέπει να αφορούν την άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης πρέπει να διαθέτουν γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2.

Ζ. Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ., επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με τουλάχιστον, δωδεκαετή εκπαιδευτική και οκταετή διδακτική υπηρεσία.

Η. Τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)και οι θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, των άρθρων 4 και 5 του ν. 4547/2018 αντίστοιχα, όπως ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του  παρόντος νόμου καταργούνται.

Θ. Κατά τις επιλογές των στελεχών της εκπαίδευσης, προηγείται η επιλογή και τοποθέτηση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και ακολουθούν κατά σειρά οι επιλογές και τοποθετήσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Τοπικών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ., των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων, των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Α, των Διευθυντών και των Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. καθώς και των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και των υποδιευθυντών και υπεύθυνων τομέων Ε.Κ..

Ι. Από τα Συμβούλια Επιλογής καταργούνται οι αιρετοί ως μέλη αυτών.

Ειδικότερα το Σχέδιο Νόμου, μετά από σχετική επεξεργασία που έκανε το esos, προβλέπει τα εξής:

Που υπάγονται τα στελέχη  εκπαίδευσης

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης υπάγονται στο Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ οι λοιπές υπηρεσίες της παραγράφου 1 υπάγονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης υπάγονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ οι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα Ε.Κ. και τα Ε.Κ.Φ.Ε. υπάγονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

1.Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης συνιστάται μία θέση Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Η θέση Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης καταλαμβάνεται από Σύμβουλο Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ο οποίος επιλέγεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 25.

2. Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης υπάγεται στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και εποπτεύεται από τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Έργο του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης είναι η άσκηση επιστημονικής και παιδαγωγικής εποπτείας και η επίτευξη του βέλτιστου συντονισμού, σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, του έργου των:
α) Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης,
β) Κ.Ε.Σ.Υ. και
γ) Κ.Ε.Α..

4.Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) μεριμνά για την εφαρμογή της πολιτικής για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και καθοδηγεί σχετικά τα όργανα και τις δομές της παραγράφου 3,

β)μεριμνά για την οργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων ή σεμιναρίων και εν γένει εκπαιδευτικών δράσεων σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π.και Ε.Β.Π.,με τη συμμετοχή των οργάνων και δομών της παραγράφου 3 και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), εφόσον πρόκειται για κεντρικά σχεδιασμένα επιμορφωτικά προγράμματα, ή με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), επιστημονικούς φορείς και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης για θέματα που προκύπτουν από την καταγραφή των αναγκών των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς του και ενημερώνει σχετικά τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης,

γ) μεριμνά για τη διάχυση και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας και ίδιου ή διαφορετικών κλάδων σε παιδαγωγικά και επιστημονικά θέματα,

δ) εισηγείται προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για την έγκριση μετακίνησης των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Συμβούλων Εκπαίδευσης, όταν πρόκειται για μετακίνηση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, διαφορετική της έδρας τους,

ε) ενημερώνεται και παρακολουθεί, σε συνεργασία με τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, τις εκπαιδευτικές δράσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης,

στ) στο τέλος κάθε διδακτικού έτους επιλέγει και αναρτά στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ως καλές πρακτικές, εκπαιδευτικές δράσεις που οργάνωσαν οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, καθώς και τα όργανα και οι δομές της παραγράφου 3 κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους,

ζ) μελετά συστηματικά τις εκθέσεις των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης για τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση της συμβολής τους στην αναβάθμιση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, τις αποδελτιώνει και τις παρουσιάζει στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Εποπτών του άρθρου 4Α με σκοπό τον σχεδιασμό, προγραμματισμό και την ανάληψη δράσεων,

η) μεριμνά, σε συνεργασία με τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τα Κ.Ε.Σ.Υ., για:

αα) την εφαρμογή αντισταθμιστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση φαινομένων, όπως η σχολική αποτυχία, η διαρροή μαθητών και ο σχολικός εκφοβισμός,

ββ) την καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού και διακρίσεων και την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης, ενισχύοντας και στηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς με επιμορφώσεις,

γγ) την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για γονείς, με στόχο την ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν το γονεϊκό τους ρόλο και τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ή και με άλλες υποστηρικτικές δομές της τοπικής κοινότητας,

θ) υποστηρίζει, σε συνεργασία με τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τα Κ.Ε.Α., τη διοργάνωση καινοτόμων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων σε θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού και υγείας, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής και τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ.,

ι) διαμορφώνει κατόπιν συνεννόησης με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης την ημερήσια διάταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Εποπτών του άρθρου 4Α,

ια) συγκαλεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Εποπτών κατά την έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους, καθώς και τουλάχιστον δύο φορές το μήνα ή και εκτάκτως, όποτε κρίνεται αναγκαίο, με συμμετοχή, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, των Προϊσταμένων των δομών της παραγράφου 3,

ιβ) ενημερώνει τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Εποπτών και μεριμνά για την υλοποίησή τους,

ιγ) αναλαμβάνει τη διευθέτηση θεμάτων επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης, που του αναθέτει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης,

ιδ) εισηγείται προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για επιστημονικά – παιδαγωγικά θέματα,

ιε) ορίζει προσωρινό αναπληρωτή για Σύμβουλο Εκπαίδευσης, ο οποίος απουσιάζει ή κωλύεται, και ο οποίος έχει περιοχή ευθύνης μεγαλύτερη μιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή για Σύμβουλο Εκπαίδευσης, ο οποίος καλύπτει και τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Αναπληρωτής ορίζεται ένας από τους υπηρετούντες Συμβούλους Εκπαίδευσης της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

5. Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης συντάσσει ανά έτος εκθέσεις για τον προγραμματισμό του έργου του, καθώς και για την αξιολόγηση της συμβολής του στην αναβάθμιση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή αρμοδιότητάς του.

6. Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης υποστηρίζεται στο έργο του α) από το  Ι.Ε.Π., και β) από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το Τμήμα Επιμόρφωσης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και από τις κατά περίπτωση αρμόδιες λοιπές οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι ετήσιες εκθέσεις για τον προγραμματισμό και την  αξιολόγηση της συμβολής του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης στην αναβάθμιση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή αρμοδιότητάς του υποβάλλονται στονΓενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και κοινοποιούνται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και το Ι.Ε.Π..

7.Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) των παρ. 4 και 5 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2003 (Α΄ 1) ή το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία υπηρετεί ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ανάλογα με τον κλάδο και τη βαθμίδα εκπαίδευσης από την οποία προέρχεται. Για την απαλλαγή των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 31, γνωμοδοτεί το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) των παρ. 7 και 8 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2003 ή το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) της περίπτωσης Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 82 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), αντίστοιχα.

8.Η διοικητική υποστήριξη του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης παρέχεται από την Αυτοτελή Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης δύναται να ανατίθενται σε ένα (1) διοικητικό υπάλληλο ή αποσπασμένο εκπαιδευτικό της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Περιφερειακό Συμβούλιο Εποπτών

1. Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης συνιστάται Περιφερειακό Συμβούλιο Εποπτών (ΠΕ.Σ.ΕΠ.). Το ΠΕ.Σ.ΕΠ. συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο και τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ως μέλη. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου ή των μελών του στις συνεδριάσεις του ΠΕ.Σ.ΕΠ. συμμετέχουν οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ως γραμματέας του Συμβουλίου, με τον αναπληρωτή του, διοικητικός υπάλληλος της Περιφερειακής  Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή αποσπασμένος σε αυτή εκπαιδευτικός.

2. Το ΠΕ.Σ.ΕΠ. συγκαλείται κατά την έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους, καθώς και τουλάχιστον δύο φορές το μήνα ή και εκτάκτως, κατόπιν πρόσκλησης του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης καθορίζεται από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης κατόπιν συνεννόησης με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορούν να καλούνται και οι Προϊστάμενοι των δομών της παραγράφου 3.

3. Το ΠΕ.Σ.ΕΠ. επιλαμβάνεται:

α)Σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος:
αα) θεμάτων προτεραιότητας της εκπαιδευτικής πολιτικής,
ββ) ζητημάτων εκπαιδευτικού σχεδιασμού σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, όπως η εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών, η υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων και η αξιοποίηση διδακτικού υλικού, έντυπου και ψηφιακού και
γγ) θεμάτων συνεργασίας με φορείς που εμπλέκονται στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως το Ι.Ε.Π. και η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).
β)Σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:
αα) θεμάτων στήριξης της λειτουργίας των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και του εκπαιδευτικού τους έργου,
ββ) της διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων, της προώθηση της καινοτομίας και των συνεργασιών με Α.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα-ινστιτούτα και
γγ) του συντονισμού και της συνεργασίας των δομών της παραγράφου 3.
γ) Σε επίπεδο σχολικών μονάδων και Ε.Κ.:
αα) της στήριξης των στελεχών, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στο έργο τους,
ββ) της στήριξης του συλλογικού προγραμματισμού και αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. και
 γγ) της υποστήριξης της επιμόρφωσης ποικίλης μορφής και θεματολογίας.

4. Οι μετακινήσεις των μελών του ΠΕ.Σ.Ε.Π., καθώς και όσων καλούνται να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις του εγκρίνονται με απόφαση του  Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης

1.Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνιστάται από μία θέση Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Οι ανωτέρω θέσεις καταλαμβάνονται από Συμβούλους Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιλέγονται σύμφωνα με την παράγραφο 1Α του άρθρου 25.

2. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης υπάγεται στον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εποπτεύεται από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

3. Έργο των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης είναι η άσκηση επιστημονικής και παιδαγωγικής εποπτείας και η επίτευξη του βέλτιστου συντονισμού, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, του έργου των:

α) Συμβούλων Εκπαίδευσης,
β) Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών,
γ) Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού,
δ) Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. και
ε) σχολικών μονάδων και Ε.Κ..

4.Στις αρμοδιότητες του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης συγκαταλέγονται ιδίως οι ακόλουθες:

α) η προώθηση και εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, η εποπτεία, ο συντονισμός και η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων, καθώς και των Ε.Κ., με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου,

β) η οργάνωση και υλοποίηση, κατόπιν ενημέρωσης του Διευθυντή Εκπαίδευσης, επιμορφωτικών προγραμμάτων ή σεμιναρίων και εν γένει εκπαιδευτικών δράσεων, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., με τη συμμετοχή των οργάνων της παραγράφου 3 και σε συνεργασία με Α.Ε.Ι., επιστημονικούς φορείς και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης,

γ) ο συντονισμός του εκπαιδευτικού έργου των Συμβούλων Εκπαίδευσης,

δ) η εισαγωγή και υλοποίηση καινοτομιών και προγραμμάτων αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης,

ε) η εισήγηση προς το Διευθυντή Εκπαίδευσης για την έγκριση μετακίνησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης εντός της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,

στ) η χορήγηση αδειών προς τους Συμβούλους Εκπαίδευσης, (Διευθυντή Εκπαίδευσης)

ζ) η εποπτεία και καθοδήγηση  στον τρόπο με τον οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσηςπαρακολουθεί τον ετήσιο και τριμηνιαίο προγραμματισμό δραστηριοτήτων των Συμβούλων Εκπαίδευσης, της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και εποπτεύει τουλάχιστον ανά μήνα την εφαρμογή του.Στο πλαίσιο αυτό,ελέγχει τις μετακινήσεις, ενημερώνεται για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μεταφέρει τις οδηγίες του οικείου Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης,καθώς και των κατά περίπτωση αρμόδιων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

η) η συστηματική μελέτη των εκθέσεων, που συντάσσουνοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης για τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση της συμβολής τους στην αναβάθμιση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή αρμοδιότητάς τους. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσηςαποδελτιώνει και παρουσιάζει τις ανωτέρω εκθέσεις στο Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, με σκοπό τον σχεδιασμό, προγραμματισμό και την ανάληψη δράσεων,

θ) η διευθέτηση θεμάτων επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης που του αναθέτει ο  Διευθυντής Εκπαίδευσης,

ι) η εισήγηση προς το Διευθυντή Εκπαίδευσης για επιστημονικά – παιδαγωγικά θέματα,

ια) η σύγκληση σε συνεδρίαση των Συμβούλων Εκπαίδευσης της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης με έδρα διαφορετική της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης δύνανται να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης,

ιβ) η συνεργασία και οι μηνιαίες συναντήσεις με διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. ή οι  από κοινού συναντήσεις με διευθυντές σχολικών μονάδων, που ανήκουν σε ομάδα όμορων σχολείων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 48, της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθώς και οι προγραμματισμένες επισκέψεις σε σχολικές μονάδες και Ε.Κ.,

ιγ) η έγκριση των επιμορφωτικών ημερίδων και εν γένει των εκπαιδευτικών δράσεων που διοργανώνουν οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης,

ιδ) ο ορισμός προσωρινού αναπληρωτή για Σύμβουλο Εκπαίδευσης, ο οποίος απουσιάζει ή κωλύεται, και του οποίου η περιοχή ευθύνης εκτείνεται εντός της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Αναπληρωτής ορίζεται ένας από τους υπηρετούντες Συμβούλους Εκπαίδευσης της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

5. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης συντάσσει εκθέσεις για τον τριμηνιαίο και ετήσιο προγραμματισμό του έργου του, οι οποίες εγκρίνονται από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης και κοινοποιούνται στο Ι.Ε.Π. και αξιολογεί ετησίως τη συμβολή του στην αναβάθμιση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή αρμοδιότητάς του.

6. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης υποστηρίζεται στο έργο του από α) τον οικείο Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης και το Ι.Ε.Π., στους οποίους υποβάλλει τις ετήσιες εκθέσεις για την αξιολόγηση της συμβολής του στην αναβάθμιση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή αρμοδιότητάς του και β) τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Τμήμα Επιμόρφωσης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και τις κατά περίπτωση αρμόδιες λοιπές οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και γ) Τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Οι εκθέσεις προγραμματισμού και αξιολόγησης της παραγράφου 5 και της παρούσας παραγράφου κοινοποιούνται στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

7. Σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης λαμβάνει χώρα, κατά την έναρξη και τη λήξη του διδακτικού έτους, καθώς και τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο, ή και εκτάκτως, όποτε κριθεί αναγκαίο, κοινή συνεδρίαση του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, των οικείων Συμβούλων Εκπαίδευσης και των Συμβούλων Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, των οποίων η περιοχή ευθύνης εκτείνεται στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης με έδρα διαφορετική των συγκεκριμένων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης δύνανται να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Χρέη προέδρου στην κοινή συνεδρίαση ασκεί ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης Η συνεδρίαση πραγματεύεται θέματα, όπως α) ο ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων των Συμβούλων Εκπαίδευσης στην αρχή του σχολικού έτους, με τη θέση συγκεκριμένων στόχων, β) η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με σκοπό την επανεξέταση και ανατροφοδότηση του προγραμματισμού αυτού και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και γ) η τελική αποτίμηση του ετήσιου προγραμματισμού, κατά τη λήξη του σχολικού έτους, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμού, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος. Για τη διαμόρφωση της ημερήσιας διάταξης από τον πρόεδρο προηγείται σύσκεψη του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης με τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης. Σε κάθε συνεδρίαση ορίζεται από τον πρόεδρο ένας Σύμβουλος Εκπαίδευσης για την τήρηση των πρακτικών. Οι αποφάσεις της συνεδρίασης κοινοποιούνται στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης και στον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων της συνεδρίασης και ενημερώνει σχετικά τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

8.Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Εποπτών Ποιότητας Εκπαίδευσης, αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2003 ή το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία υπηρετεί ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ανάλογα με τον κλάδο και τη βαθμίδα εκπαίδευσης από την οποία προέρχεται. Για την απαλλαγή των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 31, γνωμοδοτεί το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2003 ή το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π..

9.Η διοικητική υποστήριξη του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης παρέχεται από τις οργανικές μονάδες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης δύναται να ανατίθενται σε έναν (1) διοικητικό υπάλληλο ή αποσπασμένο εκπαιδευτικό της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Κοινή Συνεδρίαση Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης

Σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης λαμβάνει χώρα, τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο, κοινή και για τις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης συνεδρίαση των Εποπτών Ποιότητας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τη συμμετοχή των οικείων Συμβούλων Εκπαίδευσης και των Συμβούλων Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, των οποίων η περιοχή ευθύνης εκτείνεται στις συγκεκριμένες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης με έδρα διαφορετική των συγκεκριμένων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης δύνανται να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Χρέη προέδρου στην κοινή συνεδρίαση ασκεί ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης με τα περισσότερα έτη ως στέλεχος εκπαίδευσης και χρέη αντιπροέδρου ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης της άλλης βαθμίδας. Η κοινή συνεδρίαση πραγματοποιείται κατόπιν κοινής απόφασης του προέδρου και του αντιπροέδρου με θέματα, όπως α) ο συντονισμός εκπαιδευτικών δράσεων για την προετοιμασία και την υποδοχή των μαθητών κατά τη μετάβαση από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, β) η αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων όπως η σχολική βία και ο εκφοβισμός, γ) η υποστήριξη δράσεων για την ανάπτυξη των οριζόντιων ικανοτήτων των μαθητών και άλλων εκπαιδευτικών καινοτομιών και δ) η συνεργασία με τα όργανα και τις δομές της παραγράφου 3 του άρθρου 5, τα Κ.Ε.Σ.Υ., τα Κ.Ε.Α., τις Επιτροπές Διεπιστημονικής, Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) και τις ομάδες σχολείων. Για τη διαμόρφωση της ημερήσιας διάταξης από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο προηγείται σύσκεψη των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης με τους οικείους Διευθυντές Εκπαίδευσης. Σε κάθε συνεδρίαση ορίζεται από τον πρόεδρο ένας Σύμβουλος Εκπαίδευσης για την τήρηση των πρακτικών. Οι αποφάσεις της κοινής συνεδρίασης κοινοποιούνται στους οικείους Διευθυντές Εκπαίδευσης και στον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης μεριμνούν για την υλοποίηση των αποφάσεων της κοινής συνεδρίασης και ενημερώνουν σχετικά τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τους οικείους Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

1.Συνιστώνται επτακόσιες εβδομήντα (770) θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης, οι οποίες πληρούνται από εκπαιδευτικούς που επιλέγονται, σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως 36 και κατανέμονται σε κλάδους ως εξής:

α) Νηπιαγωγών (ΠΕ60): εβδομήντα (72) θέσεις.

β) Δασκάλων (ΠΕ70): διακόσιες ενενήντα οκτώ (298) θέσεις.

γ) Θεολόγων (ΠΕ01): δεκαπέντε (15)θέσεις.

 δ) Φιλολόγων (ΠΕ02): εξήντα πέντε (65)θέσεις.

 ε) Μαθηματικών (ΠΕ03): σαράντα μία (41)θέσεις.

 στ) Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04): σαράντα μία (41) θέσεις.

 ζ) Γαλλικής (ΠΕ05): δέκα (10) θέσεις.

 η) Αγγλικής (ΠΕ06): είκοσι πέντε (25) θέσεις.

 θ) Γερμανικής (ΠΕ07):δέκα (10) θέσεις.

 ι) Καλλιτεχνικών (ΠΕ08): οκτώ (8) θέσεις.

 ια) Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11):είκοσι πέντε (25)θέσεις.

 ιβ) Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ78): οκτώ (8)θέσεις.

 ιγ) Μουσικής (ΠΕ79):δέκα (10)  θέσεις.

 ιδ) Οικονομίας (ΠΕ80): δεκατρείς (13) θέσεις.

 ιε) Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων(ΠΕ81): τέσσερις (4)θέσεις.

ιστ) Μηχανολόγων (ΠΕ82): εννέα (9) θέσεις.

ιζ) Ηλεκτρολόγων (ΠΕ83): έξι (6) θέσεις.

ιη) Ηλεκτρονικών (ΠΕ84): τέσσερις (4) θέσεις.

ιθ) Πληροφορικής (ΠΕ86): είκοσι πέντε (25) θέσεις.

κ) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας (ΠΕ87): επτά (7)θέσεις

κα) Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος (ΠΕ88): τέσσερις (4) θέσεις.

κβ) Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΠΕ89):δύο (2) θέσεις.

κγ) Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ91): δύο (2) θέσεις.

κδ) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης: εξήντα (60) θέσεις.

κε) Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης (ΠΕ73): δύο (2) θέσεις.

κστ) Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης:δύο (2) θέσεις.

κζ) Μουσουλμανικής Θρησκείας: δύο (2)

Οι θέσεις των περιπτώσεων κε΄, κστ΄ και κζ΄ κατανέμονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ οι λοιπές θέσεις κατανέμονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας με την απόφαση της περίπτωσης ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 18.

2.Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης υπάγονται στο Διευθυντή Εκπαίδευσης και εποπτεύονται από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπάγονται στον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης της βαθμίδας εκπαίδευσης, στην οποία έχουν την οργανική τους θέση. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Μουσουλμανικής Θρησκείας υπάγονται στον οικείο Επόπτη Ποιότητας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3.Έργο του Συμβούλου Εκπαίδευσης είναι η παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, η επιμόρφωση, η ενθάρρυνση και πολλαπλή στήριξη κάθε συστηματικής επιδίωξης για επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών στο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς και η συμμετοχή  στη διαδικασία αξιολόγησης  του εκπαιδευτικού έργου. Ειδικότερα, έργο του Συμβούλου Εκπαίδευσης είναι η υποστήριξη για την κάλυψη των καθημερινών διδακτικών και εκπαιδευτικών αναγκών, η παρακολούθηση και υποστήριξη της λειτουργίας των σχολικών εργαστηρίων και βιβλιοθηκών, η υποστήριξη της αξιοποίησης του υλικού και του εξοπλισμού τους και η ανάληψη πρωτοβουλιών με σκοπό τη βελτίωση της διδασκαλίας σε κάθε μάθημα, τη διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και την εν γένει ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με το διδακτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους, τους διευθυντές και προϊσταμένους τους και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία των σχολείων.

4. α)Κάθε Σύμβουλος Εκπαίδευσης έχει την επιστημονική ευθύνη, για τα θέματα του κλάδου του, του συνόλου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που υπάγονται στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπηρετούν περισσότεροι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης του ίδιου κλάδου, με απόφαση του οικείου Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ανατίθεται σε κάθε Σύμβουλο Εκπαίδευσης η επιστημονική ευθύνη μίας ενότητας σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Αν στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν προβλέπεται θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης ορισμένου κλάδου, την επιστημονική ευθύνη για τα θέματα του κλάδου αυτού αναλαμβάνει Σύμβουλος Εκπαίδευσης του ίδιου κλάδου άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, εάν ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης υπάγεται στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εάν ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης υπάγεται σε διαφορετική Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης διατηρούν την επιστημονική ευθύνη για τα θέματα του κλάδου τους.

β) Κάθε Σύμβουλος Εκπαίδευσης, πέραν της επιστημονικής ευθύνης της προηγούμενης περίπτωσης, έχει την παιδαγωγική ευθύνη μιας ενότητας σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της περιοχής ευθύνης του. Η ανάθεση αυτή γίνεται με απόφαση του οικείου Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης δεν αναλαμβάνουν παιδαγωγική ευθύνη, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης.

5. Η ανάθεση της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών μονάδων σύμφωνα με την παράγραφο4 γίνεται με βάση τις προτιμήσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης και τη σειρά τους στον πίνακα επιλογής της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2του άρθρου 21. Η παιδαγωγική ευθύνη νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων ανατίθεται αποκλειστικά σε Συμβούλους Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70, αντίστοιχα, η παιδαγωγική ευθύνη των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ανατίθεται αποκλειστικά σε Συμβούλους Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ενώ η παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών μονάδων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και των Ε.Κ. ανατίθεται κατά προτεραιότητα σε Συμβούλους Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ80 έως και ΠΕ89. Η επιστημονική ευθύνη του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανατίθεται αποκλειστικά σε Συμβούλους Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης, αντίστοιχα. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης έχουν την παιδαγωγική ευθύνη των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από κοινού με Συμβούλους Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ70 και οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης έχουν την παιδαγωγική ευθύνη των μειονοτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από κοινού με Συμβούλους Εκπαίδευσης των λοιπών κλάδων. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Μουσουλμανικής Θρησκείας έχουν την επιστημονική ευθύνη των μαθημάτων μουσουλμανικής θρησκευτικής ειδίκευσης των μουσουλμανικών ιεροσπουδαστηρίων, των μουσουλμανικών θρησκευτικών μαθημάτων στα μειονοτικά γυμνάσια - λύκεια και της διδασκαλίας του Κορανίου σε μαθητές - μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 3536/2007 (Α` 42) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4115/2013 (Α` 24). Κατά τα λοιπά, η επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη των μουσουλμανικών ιεροσπουδαστηρίων ανατίθεται σε Συμβούλους Εκπαίδευσης των λοιπών κλάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

6. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Συμβούλων Εκπαίδευσης, αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2003 ή το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετεί ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης, ανάλογα με τον κλάδο και τη βαθμίδα εκπαίδευσης, από την οποία προέρχεται. Για την απαλλαγή των Συμβούλων Εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 31, γνωμοδοτεί το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2003 ή το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. αντίστοιχα.

7.Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης συντάσσουν εκθέσεις για τον τριμηνιαίο και ετήσιο προγραμματισμό του έργου τους, οι οποίες εγκρίνονται από τον οικείο Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης και αξιολογούν ετησίως τη συμβολή τους στην αναβάθμιση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.

8. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης υποστηρίζονται στο έργο τους από τον οικείο Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, στον οποίο υποβάλλουν τις εκθέσεις για την αξιολόγηση της συμβολής τους στην αναβάθμιση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή αρμοδιότητάς τους. Οι εκθέσεις προγραμματισμού και αξιολόγησης της παραγράφου 7 και της παρούσας παραγράφου κοινοποιούνται στον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ.

Προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ. επιλέγεται εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως 36. Ο Προϊστάμενος ασκεί διοικητικά, επιστημονικά και παιδαγωγικά καθήκοντα, υπάγεται στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και εποπτεύεται από τον Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6»

Οι εκθέσεις του προγραμματισμού δράσης και της τελικής αποτίμησης του Κ.Ε.Σ.Υ. υποβάλλονται στον οικείο Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Στοιχεία των εκθέσεων αυτών καταχωρίζονται, με ευθύνη του Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ., στο ηλεκτρονικό σύστημα της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3848/2010, σε ειδικά διαμορφωμένα για το σκοπό αυτόν πεδία.»

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού δράσης και την παιδαγωγική και επιστημονική εποπτεία του Κ.Ε.Σ.Υ. από τον οικείο Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης., συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της έδρας του Κ.Ε.Σ.Υ.,τριμελής επιτροπή παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από έναν (1) Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, έναν (1) Σύμβουλο Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ60 ή ΠΕ70 και έναν (1) Σύμβουλο Εκπαίδευσης που προέρχεται από τους κλάδους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.»

Οι Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
 
Οι Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών τοποθετούνται στα Τμήματα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται στους προϊσταμένους των Τμημάτων αυτών και υποστηρίζονται στην άσκηση του έργου τους από τον οικείο Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Σύμβουλο Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ86,που έχει την επιστημονική ευθύνη των σχολικών μονάδων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.»

Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού

Οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού τοποθετούνται στα Τμήματα Εκπαιδευτικών Θεμάτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται στους προϊσταμένους των Τμημάτων αυτών και υποστηρίζονται στην άσκηση του έργου τους από τον οικείο Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ11, που έχει την επιστημονική ευθύνη των σχολικών μονάδων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.»

Υπεύθυνοι Ε.Κ.Φ.Ε.

Οι Υπεύθυνοι Ε.Κ.Φ.Ε. υπάγονται στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υποστηρίζονται στο έργο τους από τον οικείο Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ04, που έχει την επιστημονική ευθύνη των σχολείων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.»

Μισθολογικές Διατάξεις

 Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης:

αα) Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, εννιακόσια (900,00) ευρώ.

ββ) Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, … (600) ευρώ.

γγ) Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ.

δδ) Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης…(400) ευρώ.

εε) Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, …(350) ευρώ.

στστ) Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.

ζζ) Διευθυντές Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων, Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Μουσικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις, τριακόσια (300) ευρώ ή, εφόσον τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια και τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με λυκειακές τάξεις διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές και οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.

ηη) Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τριακόσια (300) ευρώ.

θθ) Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), δημόσιων Ι.Ε.Κ., Ειδικών Γυμνασίων, Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, τετραθέσιων και άνω γενικών και ειδικών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, καθώς και Εργαστηριακών Κέντρων, διακόσια πενήντα (250) ευρώ ή, εφόσον τα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές και οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές, τριακόσια (300) ευρώ.

ιι) Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων, Σ.Δ.Ε. και δημόσιων Ι.Ε.Κ., Υπεύθυνοι Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων, Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

κκ) Προϊστάμενοι μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών, εκατόν πενήντα (150) ευρώ.».

Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί με βάση αξιολογικούς πίνακες επιλογής και προτάσεις, που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

2. Για την επιλογή και τοποθέτηση στις παραπάνω θέσεις τα αρμόδια, σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 26, όργανα καταρτίζουν τους ακόλουθους αξιολογικούς πίνακες επιλογής, οι οποίοι ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την κύρωσή τους:
α) Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.
β) Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
γ) Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
δ) Συμβούλων Εκπαίδευσης.
ε) Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ.
στ) Διευθυντών Νηπιαγωγείων.
ζ) Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων.
η) Διευθυντών Γυμνασίων.
θ) Διευθυντών ΓΕ.Λ..
ι) Διευθυντών ΕΠΑ.Λ..
ια) Διευθυντών Ε.Κ..
ιβ) Διευθυντών Ειδικών Νηπιαγωγείων.
ιγ) Διευθυντών Ειδικών Δημοτικών Σχολείων.
 ιδ) Διευθυντών Γυμνασίων Ε.Α.Ε..
ιε) Διευθυντών Λυκείων Ε.Α.Ε.
ιστ) Διευθυντών Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων ή Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων ή Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων.
ιζ) Διευθυντών Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων.
ιη) Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών Γυμνασίων.
ιθ) Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών ΓΕ.Λ..
κ) Διευθυντών Μουσικών Σχολείων.
κα) Διευθυντών Καλλιτεχνικών Σχολείων.
κβ) Διευθυντών Ε.Ε.Ε.ΕΚ..

3. Τα αρμόδια σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 26 όργανα καταρτίζουν προτάσεις για την επιλογή και τοποθέτηση των εξής στελεχών της εκπαίδευσης:

α) Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης,
β) Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης,
γ) Προϊσταμένων των Κ.Ε.Α.
δ) Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ε) Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων Νηπιαγωγείων.
στ) Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων.
ζ) Προϊσταμένων Πειραματικών Νηπιαγωγείων.
η) Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων ΠειραματικώνΔημοτικών Σχολείων.
θ) Προϊσταμένων Ειδικών Νηπιαγωγείων.
ι) Προϊσταμένων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων.
ια) Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
ιβ) Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ιγ) Υποδιευθυντών Ε.Κ.
ιδ) Υπευθύνων τομέων Ε.Κ.
ιε) Υποδιευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
ιστ) Υποδιευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ιζ) Προϊστάμενου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

4. Οι πίνακες των περιπτώσεων α` έως ε` της παραγράφου 2 κυρώνονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι λοιποί πίνακες της ίδιας παραγράφου κυρώνονται από τους οικείους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Επιλογή Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί με, τουλάχιστον, δεκαπενταετή εκπαιδευτική και δεκαετή διδακτική υπηρεσία. Από τα ανωτέρω δέκα (10) έτη διδακτικής υπηρεσίας, τα οκτώ (8) τουλάχιστον πρέπει να αφορούν την άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης πρέπει να διαθέτουν γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2.

Πρόσθετη προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελεί η άσκηση καθηκόντων, για τέσσερα (4) και δύο (2) τουλάχιστον έτη αντίστοιχα, σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης της παραγράφου 2 του άρθρου 21, Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Προϊστάμενου Κ.Ε.Α., Προϊστάμενου Τμήματος Εκπαιδευτικών θεμάτων, Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, Σχολικού Συμβούλου, Συμβούλου Α΄ ή Β΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)ή Παρέδρου επί θητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), Προϊστάμενου Γραφείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊστάμενου ΚΔΑΥ, ΚΕΔΔΥ, διευθυντή Δ.Ι.Ε.Κ, Σ.Ε.Κ. ή Σ.Δ.Ε. ή Προϊσταμένου οργανικής μονάδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επιλογή Συμβούλων Εκπαίδευσης

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης των οικείων κλάδων με, τουλάχιστον, δεκαπενταετή εκπαιδευτική και δεκαετή διδακτική υπηρεσία. Από τα ανωτέρω δέκα (10) έτη διδακτικής υπηρεσίας, τα οκτώ (8)  έτη πρέπει να αφορούν την άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση), η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων για τους οποίους η γνώση ξένης γλώσσας αποτελεί προσόν διορισμού. Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή στη σχολική ψυχολογία ή μέλη του Ε.Ε.Π. με πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, με,τουλάχιστον, δεκαπενταετή εκπαιδευτική και δεκαετή διδακτική υπηρεσία. Από τα ανωτέρω δέκα (10) έτη διδακτικής υπηρεσίας, τα οκτώ έτη πρέπει να αφορούν την άσκηση διδακτικών καθηκόντων στο μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων της αντίστοιχης βαθμίδας. Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Μουσουλμανικής Θρησκείας επιλέγονται εκπαιδευτικοί με,τουλάχιστον, δεκαπενταετή εκπαιδευτική και δεκαετή διδακτική υπηρεσία. Από τα ανωτέρω δέκα (10) έτη διδακτικής υπηρεσίας, τα οκτώ έτη πρέπει να αφορούν την άσκηση διδακτικών καθηκόντων στα μουσουλμανικά ιεροσπουδαστήρια σε μάθημα μουσουλμανικής θρησκευτικής ειδίκευσης. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις για τις θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τις θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης Μουσουλμανικής Θρησκείας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο εκπαιδευτικής ή διδακτικής υπηρεσίαςκαι άσκησης διδακτικών καθηκόντων ή χωρίς τη γνώση ξένης γλώσσας.

Επιλογή προισταμένων  Κ.Ε.Σ.Υ.

Προϊστάμενοι Κ.Ε.Σ.Υ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί ή Ε.Ε.Π. των κλάδων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α` έως και γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 9, με,τουλάχιστον, δεκαπενταετή εκπαιδευτική και δεκαετή διδακτική υπηρεσία, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται για την τοποθέτηση στα Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου. Από τα ανωτέρω δέκα (10) έτη τα οκτώ  (8) πρέπει να αφορούν την άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα»

Επιλογή προισταμένων Κ.Ε.Α.

Προϊστάμενοι Κ.Ε.Α. επιλέγονται εκπαιδευτικοί με,τα ουλάχιστον, δεκαετή εκπαιδευτική και οκταετή διδακτική υπηρεσία. Από τα ανωτέρω οκτώ έτη τα έξι  (6) έτη πρέπει να αφορούν την άσκηση διδακτικών σε σχολική μονάδα.»

Επιλογή Διευθυντών Σχολείων

Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ., επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με τουλάχιστον, δωδεκαετή εκπαιδευτική και οκταετή διδακτική υπηρεσία. Από τα ανωτέρω οκτώ έτη τα έξι (6) πρέπει να αφορούν την άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα. Από τα ανωτέρω έξι έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα, τα τρία (3) τουλάχιστον έτη πρέπει να έχουν διανυθεί σε σχολικές μονάδες της οικείας βαθμίδας εκπαίδευσης έχοντας συμπληρώσει σε αυτές το 50% του υποχρεωτικού τους ωραρίου. Για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., εκτός των εκπαιδευτικών, μπορεί να επιλέγονται ως διευθυντές και μέλη Ε.Ε.Π. με δώδεκα τουλάχιστον έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Σ.Υ., από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη πρέπει να έχουν διανυθεί σε αντίστοιχη με την προς κάλυψη θέση Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της οικείας βαθμίδας εκπαίδευσης.»

Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των πρότυπων σχολείων

Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των πρότυπων σχολείων (Π.Σ.) και των πειραματικών σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι αα) από τα τρία (3) έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων του δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου έχουν διανύσει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2019-2020 δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον μήνες προϋπηρεσία με οργανική θέση ή επί θητεία σεΠ.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ή έχουν ολοκληρώσει μία μονοετή θητεία με θετική αξιολόγηση σύμφωνα με την παράγραφο ... του άρθρου … του ν. … από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής και ββ)είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.»

Προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων

Προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων και υποδιευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση στη μονάδα την οποία αφορά η επιλογή, με εξαίρεση τις θέσεις προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων Πειραματικών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων και υποδιευθυντών των ΠΕΙ.Σ. πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, που υπηρετούν με θητεία κατά το χρόνο επιλογής στη μονάδα την οποία αφορά η επιλογή. Προϋπόθεση υποβολής υποψηφιότητας για τις θέσεις προϊσταμένων και υποδιευθυντών σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. είναι ο εναπομένων χρόνος θητείας των υποψηφίων ως εκπαιδευτικών στα οικεία  Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. να μην υπολείπεται της θητείας στην οικεία θέση στελέχους. Στην περίπτωση, που δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί, που πληρούν την προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί των οποίων η θητεία ως εκπαιδευτικών υπολείπεται της θητείας στην οικεία θέση στελέχους. Στην περίπτωση αυτή η θητεία στη θέση στελέχους μειώνεται αντιστοίχως.

Οι υποψήφιοι υποδιευθυντές σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο της θέσης του υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα και να μην έχουν κριθεί υπεράριθμοι κατά το χρόνο της επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 14 του π.δ. 50/1996(Α`45). Υποδιευθυντές Ε.Κ. και υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, οι οποίοι υπηρετούν σε σχολική μονάδα η οποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ και συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του υποδιευθυντή ή υπεύθυνου τομέα στο οικείο Ε.Κ..
Ειδική προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση υποδιευθυντή και υπευθύνου τομέα Ε.Κ. είναι ο εκπαιδευτικός να ανήκει σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται για το Ε.Κ.

Υποδιευθυντές Ε.Κ., στα οποία ασκούνται διακόσιοι πενήντα (250) τουλάχιστον μαθητές και τα οποία εξυπηρετούν δύο (2) τουλάχιστον ΕΠΑ.Λ. που λειτουργούν σε διαφορετικό κύκλο λειτουργίας (πρωινό κύκλο, απογευματινό κύκλο, εσπερινό κύκλο), καθώς και υπεύθυνοι των τομέων τους, επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, οι οποίοι υπηρετούν σε σχολική μονάδα, η οποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ. και δεν έχουν κριθεί ως υπεράριθμοι κατά το χρόνο της επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 14 του π.δ. 50/1996.

Για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ως υποδιευθυντές μπορεί να επιλέγονται, εκτός των εκπαιδευτικών, και μέλη Ε.Ε.Π. με οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε. την οποία αφορά η επιλογή.

Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας ή της πιστοποιημένης γνώσης Τ.Π.Ε. Α` επιπέδου, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας ή χωρίς πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε., αντίστοιχα.»

Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Για την κατάταξη στους πίνακες επιλογής των περιπτώσεων   τα κριτήρια επιλογής αποτιμώνται με εκατό (100) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, σύμφωνα με τις ακόλουθες παραγράφους. Δεν μοριοδοτείται προσόν, που αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας σύμφωνα με το άρθρο 22.

2. Το κριτήριο της επιστημονικής - παιδαγωγικής συγκρότησης αξιολογείται με τριάντα (30) μονάδες κατ` ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) Τίτλοι Σπουδών: 13 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αα) διδακτορικό δίπλωμα, αναγνωρισμένο ως συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015 (Α΄176): 8 μονάδες,

ββ) δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα: 4 μονάδες,

γγ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, μετά από κύκλο σπουδών τεσσάρων (4) εξαμήνων (120 πιστωτικών μονάδων), αναγνωρισμένο ως συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015: 4 μονάδες,

δδ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, μετά από κύκλο σπουδών έως και  τριών (3) εξαμήνων (έως και 90 πιστωτικών μονάδων), αναγνωρισμένο ως συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015: 3 μονάδες,

εε) τίτλος διδασκαλείου μετεκπαίδευσης: 3 μονάδες. Ο τίτλος διδασκαλείου προσμετράται μόνο για την επιλογή Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εξομοίωσης σύμφωνα με το π.δ. 130/1990(Α` 52),

στστ) δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας φοίτησης τεσσάρων (4) εξαμήνων (120 πιστωτικών μονάδων): 2 μονάδες,

ζζ) δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας φοίτησης έως και τριών (3)  εξαμήνων (90 πιστωτικών μονάδων): 1,5 μονάδα,

ηη) δεύτερο πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης τετραετούς φοίτησης: 3 μονάδες,

θθ) δεύτερο Πτυχίο τεχνολογικής εκπαίδευσης διάρκειας  φοίτησης μικρότερης των τεσσάρων (4) ετών: 2 μονάδες,

ιι) επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης: 2 μονάδες και

κκ) τρίτο πτυχίο: 1 μονάδα.

Τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν διορισμού δεν μοριοδοτείται. Σε περίπτωση μετάταξης δεν μοριοδοτείται ο τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν για τη μετάταξη και μοριοδοτείται ο τίτλος που αποτέλεσε προσόν του αρχικού διορισμού.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Στις περιπτώσεις που ζητείται η δήλωση της διάρκειας φοίτησης, όπου αυτή δεν αποδεικνύεται, αποδίδεται η μικρότερη προβλεπόμενη μοριοδότηση.

β) Επιμόρφωση: 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αα) πιστοποιητικό ή βεβαίωση ετήσιας επιμόρφωσης Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.), Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.), Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), εφόσον δεν αποτέλεσε προσόν διορισμού: 1 μονάδα,

ββ) πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης ενός προγράμματος επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. συνολικής διάρκειας τριακοσίων (300), τουλάχιστον, ωρών ή εννεάμηνης, τουλάχιστον, διάρκειας: 1 μονάδα,

γγ) βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.), του Ι.Ε.Π. ή του Π.Ι.: 0,1 μονάδεςανά 10 ώρες βάσει της βεβαίωσης και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο. Η εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών δεν μοριοδοτείται,

δδ) πιστοποιητικό ή βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.): 0,1 μονάδες ανά 10 ώρες βάσει βεβαίωσης και έως 1 μονάδα κατά ανώτατο όριο,

εε) βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών με την ιδιότητα του επιμορφούμενου ή επιμορφωτή Α΄ ή Β΄: 1 μονάδα,

στστ) βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης θεματικών ενοτήτων  του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.): 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο, η οποία κατανέμεται ως εξής: ααα) 1 μονάδα για την ολοκλήρωση ετήσιας θεματικής ενότητας και  βββ) 0,50 μονάδες για την ολοκλήρωση εξαμηνιαίας θεματικής ενότητας.

Οι ανωτέρω βεβαιώσεις και πιστοποιητικά αξιολογούνται, εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό.

ζζ) πιστοποίηση επιμόρφωσης Β επιπέδου στις ΤΠΕ με την ιδιότητα του επιμορφούμενου ή επιμορφωτή: 1 μονάδα και

ηη) πιστοποίηση επιμόρφωσης Β1 επιπέδου στις ΤΠΕ: 0,50 μονάδες,

γ) Γνώση ξένων γλωσσών: 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αα) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2: 3 μονάδες,

ββ) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1: 2 μονάδες,

γγ) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου B2: 1 μονάδα,

δδ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2: 3 μονάδες,

εε) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1: 2 μονάδες και

στστ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου B2: 1 μονάδα

Αν ο υποψήφιος κατέχει αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας διαφορετικού επιπέδου, μοριοδοτείται μόνο για το ανώτερο. Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001(Α΄ 39). Η γνώση της ξένης γλώσσας που αποτέλεσε προσόν διορισμού για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40 δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης και δεν μοριοδοτείται.

δ) Συγγραφικό και ερευνητικό έργο επιστημονικού περιεχομένου σχετικού με τις επιστήμες της εκπαίδευσης και των διδασκόμενων μαθημάτων σύμφωνα με το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών: 8 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αα): Βιβλία, συλλογικοί τόμοι, πρακτικά συνεδρίων, διδακτικό και επιμορφωτικό υλικό: 6 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

ααα) βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων με Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Βιβλίου (InternationalStandardBookNumber  - ISBN): 2 μονάδες ανά βιβλίο,

βββ) βιβλία ελληνικών εκδοτικών οίκων με ISBN: 1,5 μονάδα ανά βιβλίο,

γγγ) κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους διεθνών εκδοτικών οίκων με ISBN: 1 μονάδα ανά κεφάλαιο,

δδδ) κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους ελληνικών εκδοτικών οίκων με ISBN: 0,50 μονάδες ανά κεφάλαιο,

εεε) εισηγήσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με έκδοση ISBN ή Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Σειρών (International Standard Serial Number - ISSN): 0,50 μονάδες ανά εισήγηση,

στστστ) εισηγήσεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με έκδοση ISBN ή ISSN : 0,25 μονάδες ανά εισήγηση,

ζζζ) συγγραφή σχολικού εγχειριδίου ή διδακτικού βιβλίου, το οποίο διανέμεται στους μαθητές ή εκπαιδευτικούς σε σχολικές μονάδες της δημόσιας εκπαίδευσης, ή συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών - Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ. - Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή αναμόρφωσης - εξορθολογισμού Προγραμμάτων Σπουδών και διδακτικής ύλης του Ι.Ε.Π. ή του Π.Ι.: 0,50 μονάδες ανά περίπτωση.

ηηη) δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού, πιστοποιημένου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Ι.Ε.Π. ή το Π.Ι. ή με σφραγίδα ποιότητας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.), το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.)  και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.): 0,25 μονάδες ανά λογισμικό,(που φιλοξενούνται στο φωτόδεντρο)

θθθ) δημιουργία επιμορφωτικού υλικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων φορέων ή του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.: 0,25 μονάδες ανά πρόγραμμα.

Στην περίπτωση ομαδικής συγγραφής λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης.

ββ) Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά: 6 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

ααα) άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με ISSN και σύστημα κριτών: 1 ανά άρθρο,

βββ) άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με ISSN και σύστημα κριτών: 0,50 ανά άρθρο και

γγγ) άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά χωρίς σύστημα κριτών: 0,25 ανά άρθρο.

Στην περίπτωση ομαδικής συγγραφής λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης.

ε) Διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση: 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο

άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. ή στη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.: 0,50 μονάδες ανά εξάμηνο.

Το κριτήριο της διδακτικής, της συμβουλευτικής-υποστηρικτικής και της διοικητικής εμπειρίας, αποτιμάται με εικοσιπέντε (25) μονάδες κατ` ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) Διδακτική υπηρεσία: 1 μονάδα ανά έτος διδακτικής υπηρεσίας και έως 6 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

Η άσκηση διδακτικής υπηρεσίας για χρονικό διάστημα βραχύτερο του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται.

Ή Άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα:

(αα) άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα, Ε.Κ., Σ.Δ.Ε. ή δημόσια Ι.Ε.Κ.,: 1 μονάδα ανά διδακτικό έτος και έως 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

ββ) άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.) εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί: 0,50 μονάδες  ανά διδακτικό έτος, το οποίο έχει αξιολογηθεί και έως 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Η μοριοδότηση της παρούσας υποπερίπτωσης προσαυξάνει την μοριοδότηση της υποπερίπτωσης αα).)

β) Παροχή επιμορφωτικού έργου σε προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, περιλαμβανομένων των προγραμμάτων του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., των Π.Ε.Κ., του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., και εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 0,1 ανά 10 ώρες βάσει βεβαιώσεων και έως 6 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Επιμορφωτικό έργο που αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον του υποψηφίου δεν μοριοδοτείται.  

γ) συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα:

αα) συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του Ι.Ε.Π. ή του Π.Ι., επιτροπής ερευνών Α.Ε.Ι., εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ερευνητικών κέντρων-ινστιτούτων βάσει βεβαίωσης: 1 μονάδα  ανά πρόγραμμα και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

ββ) συμμετοχή σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα ή δράσεις χρηματοδοτούμενα εν όλω ή εν μέρει  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως Lingua, Σωκράτης, Comenius, Erasmus/Erasmus+, Leonardo da Vinci και eTwinning ή σε προαιρετικές δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης στο  πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας σύμφωνα με το άρθρο …: 0,50 μονάδες ανά πρόγραμμα ή δράση και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

δ) Συμβουλευτικό - υποστηρικτικό έργο υπό την ιδιότητα του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Συμβούλου Εκπαίδευσης, του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ή του Σχολικού Συμβούλου: 1 μονάδα ανά έτος και έως 6 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

Το ανώτατο όριο των αξιολογικών μονάδων για τις περιπτώσεις α) έως δ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10.

ε) Διοικητική εμπειρία: 15 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αα) άσκηση καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  Προϊσταμένου επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εποπτευόμενου από αυτό φορέα,  Συμβούλου Α΄ του Ι.Ε.Π. ή Παρέδρου επί θητεία του Π.Ι.: 1 μονάδα ανά έτος και έως 6 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

ββ) άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ΠροϊσταμένουΕπιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ήΠροϊσταμένου Γραφείου Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κ.Ε.Σ.Υ., Κ.Δ.Α.Υ., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Συμβούλου Β΄ του Ι.Ε.Π., (Διευθυντή και Υποδιευθυντή Π.Ε.Κ.,) διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή Δ.Ι.Ε.Κ. ή Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Σ.Ε.Κ. ή Σ.Δ.Ε.: 0,75 μονάδες ανά έτος και έως 6 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

γγ) άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου νηπιαγωγείου ή ολιγοθέσιου δημοτικού σχολείου, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή Δ.Ι.Ε.Κ. ή Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Σ.Ε.Κ. ή Σ.Δ.Ε. ή υπευθύνου τομέα Ε.Κ., ή Προϊσταμένου Κ.Ε.Α. ή Υπευθύνου Λειτουργίας Κ.Π.Ε. ή Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων, ή υπευθύνου Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευση,(η συμμετοχή εκπαιδευτικού στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παραγράφου 8 του άρθρου 26 ή στα υπηρεσιακά συμβούλια ή η συμμετοχή αιρετού εκπρόσωπου εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια): 0,50 μονάδες ανά έτοςκαι έως 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο(Παράλληλη συμμετοχή σε περισσότερα συμβούλια το ίδιο χρονικό διάστημα δεν μοριοδοτείται αθροιστικά. Για τη μοριοδότηση των αναπληρωματικών αιρετών μελών των συμβουλίων απαιτείται συμμετοχή τους σε πέντε (5) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά έτος),

δδ) άσκηση καθήκοντα υπευθύνου σχολικών δραστηριοτήτων, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων, Σ.Σ.Ν., ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., Ε.Κ.Φ.Ε., ΚΕ.ΣΥ.Π., ΓΡΑ.ΣΥ., ή ΓΡΑ.Σ.Ε.Π., του υπεύθυνου Πληροφορικής και νέων Τεχνολογιών ή Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, σχολικών βιβλιοθηκών, οι οποίες είχαν λειτουργήσει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Κ.),εκπαιδευτικού εμπιστοσύνης ή άσκηση διοικητικών καθηκόντων με απόσπαση σε υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 0,25 ανά έτος και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

Χρόνος διοικητικής εμπειρίας βραχύτερος του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται.

Σε περίπτωση που συντρέχει σωρευτικά στο πρόσωπο υποψηφίου διοικητική εμπειρία των περιπτώσεων αα) έως και γγ) ως προσόν, που αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας λογίζεται η διοικητική εμπειρία, που μοριοδοτείται λιγότερο σύμφωνα με την περίπτωση ε) της παρούσας παραγράφου.

4. Το κριτήριο της αξιολόγησης του υποψηφίου στον διοικητικό και παιδαγωγικό τομέα αποτιμάται με 25 μονάδες κατ` ανώτατο όριο βάσει των εκθέσεων αξιολόγησης του υποψηφίου.

5. Το κριτήριο της γενικής συγκρότησης του υποψηφίου αποτιμάται με είκοσι (20) μονάδες κατ` ανώτατο όριο. Για την αποτίμηση του εν λόγω κριτηρίου διενεργείται προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, η οποία μαγνητοφωνείται. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η συγκρότηση της σκέψης και του παιδαγωγικού λόγου, η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας, η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης των εκπαιδευτικών δομών, ενώ συνεκτιμώνται τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου.

Για τη διεξαγωγή της συνέντευξης, αξιοποιείται μελέτη περίπτωσης από τράπεζα θεμάτων, την οποία θα κληθεί να πραγματευτεί ο υποψήφιος. Υπεύθυνη για την προετοιμασία της τράπεζας θεμάτων είναι η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., η οποία επικουρείται από το Ι.Ε.Π.. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: α) προετοιμασία του υποψηφίου πάνω στη μελέτη περίπτωσης, την οποία επέλεξε τυχαία από ένα σύνολο μελετών περίπτωσης και β) παρουσίαση από τον ίδιο του θέματος της μελέτης περίπτωσης και ερωτήσεις των μελών του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής προς τον υποψήφιο. Κατά το χρόνο της προετοιμασίας του υποψηφίου πραγματοποιείται εισήγηση από μέλος του Συμβουλίου Επιλογής  σχετικά με τον φάκελο του υποψηφίου.

Τα στοιχεία, τα οποία συνεκτιμώνται κατά τη συνέντευξη αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες ως εξής:

αα) η συγκρότηση της σκέψης και του παιδαγωγικού λόγου: 5 μονάδες,

ββ) η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας:5 μονάδες και

γγ) οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης των εκπαιδευτικών δομών: 10μονάδες.

6. Το Συμβούλιο Επιλογής δύναται με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του στελέχους της εκπαίδευσης.

Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατά την πρώτη επιλογή Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα κριτήρια επιλογής αποτιμώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4547/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο … με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:

α) Το κριτήριο της επιστημονικής - παιδαγωγικής συγκρότησης της παραγράφου 2  του άρθρου 24 του ν. 4547/2018 αποτιμάται με σαράντα (45) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
αα) το υποκριτήριο των τίτλων σπουδών της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 24του ν. 4547/2018αποτιμάται με 20μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
ββ) Το υποκριτήριο της επιμόρφωσης της περίπτωσης β) της παραγράφου 2 του άρθρου 24του ν. 4547/2018 αποτιμάται με 5μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
γγ) το υποκριτήριο του συγγραφικού και ερευνητικού έργου επιστημονικού περιεχομένου της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 24του ν. 4547/2018 αποτιμάται με 12 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.  
δδ) το υποκριτήριο του διδακτικού έργου στην ανώτατη εκπαίδευση της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 24του ν. 4547/2018 αποτιμάται με 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
β) Το κριτήριο της διδακτικής, της συμβουλευτικής - υποστηρικτικής και της διοικητικής εμπειρίας της παραγράφου 3 του άρθρου 24του ν. 4547/2018αποτιμάται με τριάντα (35) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

αα) το ανώτατο όριο των αξιολογικών μονάδων για τα υποκριτήριατων περιπτώσεων α) έως δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 24του ν. 4547/2018δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 16μονάδες.

ββ) το υποκριτήριο της διοικητικής εμπειρίας της περίπτωσης ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 24του ν. 4547/2018αποτιμάται με 19μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

γ) η αξιολόγηση στον διοικητικό και παιδαγωγικό τομέα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018, δεν λαμβάνεται υπόψηως μοριοδοτούμενο κριτήριο,.

δ) Το κριτήριο της γενικής συγκρότησης του υποψηφίουτης παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο  …. του παρόντος νόμου, αποτιμάται με είκοσι (20)μονάδες κατ` ανώτατο όριο. Για την αποτίμηση του εν λόγω κριτηρίου διενεργείται  προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, η οποία μαγνητοφωνείται.

Η συνέντευξη εστιάζει στην αυτοαξιολόγηση του υποψηφίου και τον σχεδιασμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του. Ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει και να παρουσιάσει μια περίπτωση από τις αναφερόμενες στην αυτοαξιολόγησή του και μια περίπτωση από τις αναφερόμενες στο σχεδιασμό του έργου του.  Το Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να ρωτήσει ο,τιδήποτε σχετίζεται με τα θέματα αυτοαξιολόγησης και σχεδιασμού.

Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η συγκρότηση της σκέψης και του παιδαγωγικού λόγου, η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας, η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης των εκπαιδευτικών δομών, ενώ συνεκτιμώνται τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου.

Τα στοιχεία, τα οποία συνεκτιμώνται κατά τη συνέντευξη αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες ως εξής:

αα) η συγκρότηση της σκέψης και του παιδαγωγικού λόγου: 5 μονάδες,

ββ) η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας:5 μονάδες και

γγ) οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης των εκπαιδευτικών δομών: 10μονάδες.

Ή Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατά την πρώτη επιλογή Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα κριτήρια επιλογής αποτιμώνται με εβδομήντα πέντε (75)κατ’ ανώτατο όριο μονάδες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4547/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο … με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:

α)Το κριτήριο της αξιολόγησης του υποψηφίου στον διοικητικό και παιδαγωγικό τομέα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018 δεν αξιολογείται.

β)Το κριτήριο της γενικής συγκρότησης του υποψηφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο  …. του παρόντος νόμου, αποτιμάται με είκοσι (20) μονάδες κατ` ανώτατο όριο. Για την αποτίμηση του εν λόγω κριτηρίου διενεργείται  προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, η οποία μαγνητοφωνείται.
Η συνέντευξη εστιάζει στην αυτοαξιολόγηση του υποψηφίου και τον σχεδιασμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του. Ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει και να παρουσιάσει μια περίπτωση από τις αναφερόμενες στην αυτοαξιολόγησή του και μια περίπτωση από τις αναφερόμενες στο σχεδιασμό του έργου του.  Το Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να ρωτήσει ο,τιδήποτε σχετίζεται με τα θέματα αυτοαξιολόγησης και σχεδιασμού.

Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η συγκρότηση της σκέψης και του παιδαγωγικού λόγου, η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας, η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης των εκπαιδευτικών δομών, ενώ συνεκτιμώνται τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου.

Τα στοιχεία, τα οποία συνεκτιμώνται κατά τη συνέντευξη αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες ως εξής:

αα) η συγκρότηση της σκέψης και του παιδαγωγικού λόγου: 5 μονάδες,

ββ) η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας: 5 μονάδες και

γγ) οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης των εκπαιδευτικών δομών: 10μονάδες.

Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής των Συμβούλων Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ.

1. Για την κατάταξη στους πίνακες επιλογής της παραγράφου 2 του άρθρου 21, τα κριτήρια επιλογής των Συμβούλων Εκπαίδευσης αποτιμώνται με εκατό (100) κατ’ ανώτατο όριο μονάδες, σύμφωνα με τις ακόλουθες παραγράφους. Δεν μοριοδοτείται προσόν, που αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας σύμφωνα με το άρθρο 22.

2. Το κριτήριο της επιστημονικής - παιδαγωγικής συγκρότησης αξιολογείται με τριάντα (30) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) Τίτλοι σπουδών: 13 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
αα) διδακτορικό δίπλωμα, αναγνωρισμένο ως συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015: 8 μονάδες,
ββ) δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα: 4 μονάδες,
γγ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, μετά από κύκλο σπουδών 4 εξαμήνων (120 πιστωτικών μονάδων), αναγνωρισμένος ως συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015: 4 μονάδες,
δδ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, μετά από κύκλο σπουδών έως και 3 εξαμήνων (έως και 90 πιστωτικών μονάδων), αναγνωρισμένος ως συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015: 3 μονάδες,
εε) δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας φοίτησης 4 εξαμήνων (120 πιστωτικών μονάδων): 2 μονάδες,
στστ) δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας φοίτησης έως και 3 εξαμήνων (90 πιστωτικών μονάδων): 1,5 μονάδα,
ζζ) τίτλος διδασκαλείου μετεκπαίδευσης: 3 μονάδες. Ο τίτλος διδασκαλείου προσμετράται υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εξομοίωσης σύμφωνα με το π.δ. 130/1990,
ηη) δεύτερο πτυχίο πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης 4ετούς φοίτησης: 3 μονάδες,
θθ) δεύτερο πτυχίο τεχνολογικής εκπαίδευσης διάρκειας  φοίτησης μικρότερης των 4 ετών: 2 μονάδες,
ιι) επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης: 2 μονάδες και
κκ) τρίτο πτυχίο: 1 μονάδα.
Τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν διορισμού δεν μοριοδοτείται. Σε περίπτωση μετάταξης δεν μοριοδοτείται ο τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν για τη μετάταξη και μοριοδοτείται ο τίτλος που αποτέλεσε προσόν του αρχικού διορισμού.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Στις περιπτώσεις που ζητείται η δήλωση της διάρκειας φοίτησης, όπου αυτή δεν αποδεικνύεται, αποδίδεται η μικρότερη προβλεπόμενη μοριοδότηση.

β) Επιμόρφωση: 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
αα) πιστοποιητικό ή βεβαίωση ετήσιας επιμόρφωσης Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.), Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.), Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), εφόσον δεν χρησιμοποιήθηκε ως προσόν διορισμού: 1 μονάδα,
ββ) πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης ενός προγράμματος επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. συνολικής διάρκειας τριακοσίων (300), τουλάχιστον, ωρών ή εννεάμηνης, τουλάχιστον, διάρκειας: 1 μονάδα,
γγ) βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων των Π.Ε.Κ. του Ι.Ε.Π. ή του Π.Ι.:  0,1 μονάδες ανά 10 ώρες παρακολούθησης βάσει της βεβαίωσης και έως 1 μονάδα κατά ανώτατο όριο. εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών δεν μοριοδοτείται,
δδ) πιστοποιητικό ή βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων Ε.Κ.Δ.Δ.Α.: 0,1 μονάδες ανά 10 ώρες παρακολούθησης βάσει της βεβαίωσης και έως 1 μονάδα κατά ανώτατο όριο,
εε) βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών με την ιδιότητα του επιμορφούμενου ή επιμορφωτή Α΄ ή Β: 1 μονάδα,
στστ) βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης θεματικών ενοτήτων  του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.): 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο, η οποία κατανέμεται ως εξής: ααα) 1 μονάδα για την ολοκλήρωση ετήσιας θεματικής ενότητας και  βββ) 0,50 μονάδες για την ολοκλήρωση εξαμηνιαίας θεματικής ενότητας.
Οι ανωτέρω βεβαιώσεις και πιστοποιητικά αξιολογούνται, εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό.

ζζ) πιστοποίηση επιμόρφωσης Β επιπέδου στις ΤΠΕ με την ιδιότητα του επιμορφούμενου ή επιμορφωτή: 1 μονάδα και
ηη) πιστοποίηση επιμόρφωσης Β1 επιπέδου στις ΤΠΕ: 0,50 μονάδες,

γ) Γνώση ξένων γλωσσών: 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
αα) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2: 3 μονάδες,
ββ) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1: 2 μονάδες,
γγ) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου B2: 1 μονάδα,
δδ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2: 3 μονάδες,
εε) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1: 2 μονάδες και
στστ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου B2: 1 μονάδα.
Αν ο υποψήφιος κατέχει αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας διαφορετικού επιπέδου, μοριοδοτείται μόνο για το ανώτερο. Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001. Η γνώση της ξένης γλώσσας που αποτέλεσε προσόν διορισμού για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40 δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης και δεν μοριοδοτείται.

δ) Συγγραφικό και ερευνητικό έργο επιστημονικού περιεχομένου σχετικού με τις επιστήμες της εκπαίδευσης και των διδασκόμενων μαθημάτων σύμφωνα με το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών: 8 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
αα): Βιβλία, συλλογικοί τόμοι, πρακτικά συνεδρίων, διδακτικό και επιμορφωτικό υλικό: 6 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
ααα) βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων με ISBN: 2 μονάδες ανά βιβλίο,
βββ) βιβλία ελληνικών εκδοτικών οίκων με ISBN: 1,5 μονάδα ανά βιβλίο,
γγγ) κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους διεθνών εκδοτικών οίκων με ISBN: 1 μονάδα ανά κεφάλαιο,
δδδ) κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους ελληνικών εκδοτικών οίκων με ISBN: 0,50 μονάδες ανά κεφάλαιο,
εεε) εισηγήσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με έκδοση ISBN ή ISSN: 0,50 μονάδες ανά εισήγηση,
στστστ) εισηγήσεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με έκδοση ISBN ή ISSN: 0,25 μονάδες ανά εισήγηση,
ζζζ) συγγραφή σχολικού εγχειριδίου ή διδακτικού βιβλίου, το οποίο διανέμεται στους μαθητές ή εκπαιδευτικούς σε σχολικές μονάδες της δημόσιας εκπαίδευσης ή συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών - Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ. - Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή αναμόρφωσης - εξορθολογισμού Προγραμμάτων Σπουδών και διδακτικής ύλης του Ι.Ε.Π. ή του Π.Ι.: 0,50 μονάδες ανά περίπτωση,

ηηη) δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού, πιστοποιημένου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Ι.Ε.Π. ή το Π.Ι. ή με σφραγίδα ποιότητας απότο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Ι.Ε.Π., το Ι.Τ.Υ.Ε., το Ε.Κ.Τ. και το Κ.Ε.Γ.: 0,25 μονάδες ανά λογισμικό,
θθθ) δημιουργία επιμορφωτικού υλικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ι.Ε.Π. Π.Ι., εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων φορέων ή του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. : 0,25 μονάδες ανά πρόγραμμα.

Στην περίπτωση ομαδικής συγγραφής λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης.
ββ) Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά: 6 μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
ααα) Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με ISSN και σύστημα κριτών: 1 μονάδα ανά άρθρο,
βββ) άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με ISSN και σύστημα κριτών: 0,50 μονάδες ανά άρθρο και
γγγ) άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά χωρίς σύστημα κριτών: 0,25 μονάδες ανά άρθρο.
Στην περίπτωση ομαδικής συγγραφής λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης.
ε) Διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση: 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο
άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. ή στη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.: 0,50 μονάδες ανά εξάμηνο.

3. Το κριτήριο της διδακτικής, της συμβουλευτικής-υποστηρικτικής και της διοικητικής εμπειρίας, αποτιμάται με εικοσιπέντε (25) μονάδες κατ` ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
α) Διδακτικήυπηρεσία: 1 μονάδα ανά έτος διδακτικής υπηρεσίας και έως 6 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

Η άσκηση διδακτικής υπηρεσίας για χρονικό διάστημα βραχύτερο του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν μοριοδοτείται.

Άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα:

αα) άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα, Ε.Κ., Σ.Δ.Ε. ή δημόσια Ι.Ε.Κ.,: 1 μονάδα ανά διδακτικό έτοςκαι έως 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
ββ) άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί: 0,50 μονάδες  ανά διδακτικό έτος, το οποίο έχει αξιολογηθεί και έως 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Η μοριοδότηση της παρούσας υποπερίπτωσης προσαυξάνει την μοριοδότηση της υποπερίπτωσης αα).

β) Παροχή επιμορφωτικού έργου σε προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, περιλαμβανομένων των προγραμμάτων του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., των Π.Ε.Κ., του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., και εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 0,1 ανά 10 ώρες βάσει βεβαίωσης και έως 6 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Επιμορφωτικό έργο που αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον του υποψηφίου δεν μοριοδοτείται.

γ) συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα:
αα) συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του Ι.Ε.Π. ή του Π.Ι., επιτροπής ερευνών Α.Ε.Ι., εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ερευνητικών κέντρων-ινστιτούτων βάσει βεβαίωσης: 1  μονάδα ανά πρόγραμμα και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

ββ) συμμετοχή σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα ή δράσεις χρηματοδοτούμενα εν όλω ή εν μέρει  από την Ε.Ε. ή άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως Lingua, Σωκράτης, Comenius, Erasmus/Erasmus+, Leonardo da Vinci και eTwinning ή σε προαιρετικές δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης στο  πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας σύμφωνα με το άρθρο …: 0,50 μονάδες ανά πρόγραμμα ή δράση και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

δ) Συμβουλευτικό - υποστηρικτικό έργο υπό την ιδιότητα τουΠεριφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Συμβούλου Εκπαίδευσης, του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ή του Σχολικού Συμβούλου ή του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου: 1 μονάδα ανά έτος και έως 6 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

Το ανώτατο όριο των αξιολογικών μονάδων για τις περιπτώσεις α) έως δ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.

ε) Διοικητική εμπειρία: 10 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
αα) άσκηση καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  Προϊσταμένου επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εποπτευόμενου από αυτό φορέα,  Συμβούλου Α΄ του Ι.Ε.Π. ή Παρέδρου επί θητεία του Π.Ι.: 1 μονάδα ανά έτος και έως 6 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

ββ) άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων,Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,Προϊσταμένου Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ή Προϊσταμένου Γραφείου Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κ.Ε.Σ.Υ., Κ.Δ.Α.Υ., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Συμβούλου Β΄ του Ι.Ε.Π.,(Διευθυντή και Υποδιευθυντή ΠΕΚ), διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή Δ.Ι.Ε.Κ. ή Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Σ.Ε.Κ. ή Σ.Δ.Ε.: 0,75 μονάδες ανά έτοςκαι έως 6 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

γγ) άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου νηπιαγωγείου ή ολιγοθέσιου δημοτικού σχολείου, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή Δ.Ι.Ε.Κ. ή Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Σ.Ε.Κ. ή Σ.Δ.Ε. ή υπευθύνου τομέα Ε.Κ., ή Προϊσταμένου Κ.Ε.Α. ή Υπευθύνου Λειτουργίας Κ.Π.Ε. ή Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων, ή υπευθύνου Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης(η συμμετοχή εκπαιδευτικού στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παραγράφου 1 του άρθρου 26 ή στα υπηρεσιακά συμβούλια ή η συμμετοχή αιρετού εκπρόσωπου εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια): 0,50 μονάδες ανά έτος και έως 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.(Παράλληλη συμμετοχή σε περισσότερα συμβούλια το ίδιο χρονικό διάστημα δεν μοριοδοτείται αθροιστικά. Για τη μοριοδότηση των αναπληρωματικών αιρετών μελών των συμβουλίων απαιτείται συμμετοχή τους σε πέντε (5) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά έτος),

δδ) άσκηση καθήκοντα υπευθύνου σχολικών δραστηριοτήτων, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων, Σ.Σ.Ν., ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., Ε.Κ.Φ.Ε., ΚΕ.ΣΥ.Π., ΓΡΑ.ΣΥ., ή ΓΡΑ.Σ.Ε.Π., του υπεύθυνου Πληροφορικής και νέων Τεχνολογιών ή Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, σχολικών βιβλιοθηκών, οι οποίες είχαν λειτουργήσει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Κ.),  εκπαιδευτικού εμπιστοσύνηςή άσκηση διοικητικών καθηκόντων με απόσπαση σε υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 0,25 ανά έτος και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

Χρόνος διοικητικής εμπειρίας βραχύτερος του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται.

4. Το κριτήριο της αξιολόγησης του υποψηφίου στον διοικητικό και παιδαγωγικό τομέα  του  αποτιμάται με είκοσι πέντε (25) μονάδες κατ` ανώτατο όριο βάσει των εκθέσεων αξιολόγησης του υποψηφίου.

5.Το κριτήριο της γενικής συγκρότησης του υποψηφίου αποτιμάται με είκοσι(20) μονάδες κατ` ανώτατο όριο. Για την αποτίμηση του εν λόγω κριτηρίου διενεργείται  προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, η οποία μαγνητοφωνείται. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται ησυγκρότηση της σκέψης και του παιδαγωγικού λόγου, η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας,η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς καιοι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου ως προς τη διαμόρφωση στάσεων, σχέσεων, ρόλων και δράσεων που μετασχηματίζουν τη μεν σχολική τάξη σε πλαίσιο ενεργού μάθησης και ενδυνάμωσης της φωνής των μαθητών, τη δε σχολική μονάδα σε κοινότητα επαγγελματικής μάθησης και ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Κατά τη συνέντευξη συνεκτιμώνται, επίσης, τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου.

Για τη διεξαγωγή της συνέντευξης, αξιοποιείται μελέτη περίπτωσης από τράπεζα θεμάτων, την οποία θα κληθεί να πραγματευτεί ο υποψήφιος. Υπεύθυνη για την προετοιμασία της τράπεζας θεμάτων είναι η Α,ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε, η οποία επικουρείται από το Ι.Ε.Π..  Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: α) προετοιμασία του υποψηφίου πάνω στη μελέτη περίπτωσης, την οποία επέλεξε τυχαία από ένα σύνολο μελετών περίπτωσης και β) παρουσίαση από τον ίδιο του θέματος της μελέτης περίπτωσης και ερωτήσεις των μελών του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής προς τον υποψήφιο. Κατά το χρόνο της προετοιμασίας του υποψηφίου πραγματοποιείται εισήγηση από μέλος του Συμβουλίου Επιλογής  σχετικά με τον φάκελο του υποψηφίου.

Τα στοιχεία, τα οποία συνεκτιμώνται κατά τη συνέντευξη αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες ως εξής:

αα) η συγκρότηση της σκέψης και του παιδαγωγικού λόγου: 5 μονάδες,

ββ) η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας:5 μονάδες και

γγ) οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου ως προς τη διαμόρφωση στάσεων, σχέσεων, ρόλων και δράσεων που μετασχηματίζουν τη μεν σχολική τάξη σε πλαίσιο ενεργού μάθησης και ενδυνάμωσης της φωνής των μαθητών, τη δε σχολική μονάδα σε κοινότητα επαγγελματικής μάθησης και ανάπτυξης των εκπαιδευτικών: 10μονάδες.

6. Το Συμβούλιο Επιλογής δύναται με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του Συμβούλου Εκπαίδευσης.»

Επιλογή Συμβούλων Εκπαίδευσης
 
Κατά την πρώτη επιλογή Συμβούλων Εκπαίδευσης τα κριτήρια επιλογής αποτιμώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 4547/2018με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:
α) Το κριτήριο της επιστημονικής - παιδαγωγικής συγκρότησης της παραγράφου 2  του άρθρου 24Aτου ν. 4547/2018αποτιμάται με σαράντα (45) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
αα) Το υποκριτήριο των τίτλων σπουδών της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 24Aτου ν. 4547/2018αποτιμάταιμε 20μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
ββ) Το υποκριτήριο της επιμόρφωσης της περίπτωσης β) της παραγράφου 2 του άρθρου 24Ατου ν. 4547/2018 αποτιμάται με 5μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
γγ) Το υποκριτήριο του συγγραφικού και ερευνητικού έργου επιστημονικού περιεχομένου της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 24Aτου ν. 4547/2018αποτιμάταιμε 12 μονάδες.
δδ) Το υποκριτήριο του διδακτικού έργου στην ανώτατη εκπαίδευση της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 24Aτου ν. 4547/2018αποτιμάταιμε 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
β) Το κριτήριο της διδακτικής, της συμβουλευτικής - υποστηρικτικής και της διοικητικής εμπειρίας της παραγράφου 3του άρθρου 24Aτου ν. 4547/2018 αποτιμάταιμε τριάντα (35) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
αα) Το υποκριτήριο ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 24Aτου ν. 4547/2018αποτιμάταιμε 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
ββ)Το ανώτατο όριο των αξιολογικών μονάδων για τις περιπτώσεις α΄ έως δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 24Aτου ν. 4547/2018δεν μπορεί να υπερβαίνει τις20 μονάδες.
γγ) Το κριτήριο της διοικητικής εμπειρίας της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 24Aτου ν. 4547/2018αποτιμάταιμε 15μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
γ) Το κριτήριο της αξιολόγησης του υποψηφίου στον διοικητικό και παιδαγωγικό τομέα της παραγράφου 4 του άρθρου 24Α του ν. 4547/2018 δε λαμβάνεται υπόψη ως μοριοδοτούμενο κριτήριο.

δ) Το κριτήριο της γενικής συγκρότησης του υποψηφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 24Α του ν. 4547/2018 αποτιμάται με είκοσι (20) μονάδες κατ` ανώτατο όριο. Για την αποτίμηση του εν λόγω κριτηρίου διενεργείται  προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, η οποία μαγνητοφωνείται.
Η συνέντευξη εστιάζει στην αυτοαξιολόγηση του υποψηφίου και τον σχεδιασμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του. Ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει και να παρουσιάσει μια περίπτωση από τις αναφερόμενες στην αυτοαξιολόγησή του και μια περίπτωση από τις αναφερόμενες στο σχεδιασμό του έργου του.  Το Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να ρωτήσει ο,τιδήποτε σχετίζεται με τα θέματα αυτοαξιολόγησης και σχεδιασμού.

Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται ησυγκρότηση της σκέψης και του παιδαγωγικού λόγου, η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας, η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς καιοι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου ως προς τη διαμόρφωση στάσεων, σχέσεων, ρόλων και δράσεων που μετασχηματίζουν τη μεν σχολική τάξη σε πλαίσιο ενεργού μάθησης και ενδυνάμωσης της φωνής των μαθητών, τη δε σχολική μονάδα σε κοινότητα επαγγελματικής μάθησης και ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Κατά τη συνέντευξη συνεκτιμώνται, επίσης, τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου.

Τα στοιχεία, τα οποία συνεκτιμώνται κατά τη συνέντευξη αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες ως εξής:
αα) η συγκρότηση της σκέψης και του παιδαγωγικού λόγου: 5 μονάδες,
ββ) η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας: 5 μονάδες και
γγ) οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου ως προς τη διαμόρφωση στάσεων, σχέσεων, ρόλων και δράσεων που μετασχηματίζουν τη μεν σχολική τάξη σε πλαίσιο ενεργού μάθησης και ενδυνάμωσης της φωνής των μαθητών, τη δε σχολική μονάδα σε κοινότητα επαγγελματικής μάθησης και ανάπτυξης των εκπαιδευτικών: 10 μονάδες.

Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ.

Για την κατάταξη στους πίνακες επιλογής της παραγράφου 2 του άρθρου 21, τα κριτήρια επιλογής των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. αποτιμώνται με εκατό (100) κατ’ ανώτατο όριο αξιολογικές μονάδες. Για τα κριτήρια επιλογής των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και την αποτίμησή τους σε αξιολογικές μονάδες εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 24 με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:

α)Διαφοροποιήσεις επί της παραγράφου 3 του άρθρου 24:

αα) το ανώτατο όριο των αξιολογικών μονάδων για τις περιπτώσεις α) έως δ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 13,

ββ) το ανώτατο όριο των αξιολογικών μονάδων για την περίπτωση ε) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 12,

β)Διαφοροποίηση επί της παραγράφου 5του άρθρου 24:

Το κριτήριο της γενικής συγκρότησης του υποψηφίου αποτιμάται με είκοσι (20) μονάδες κατ` ανώτατο όριο. Για την αποτίμηση του εν λόγω κριτηρίου διενεργείται  προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, η οποία μαγνητοφωνείται. Η συνέντευξη εστιάζει στην αυτοαξιολόγηση του έργου του υποψηφίου και τον σχεδιασμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του. Ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει και να παρουσιάσει μια περίπτωση από τις αναφερόμενες στην αυτοαξιολόγησή του έργου και μια περίπτωση από τις αναφερόμενες στο σχεδιασμό του έργου του.  Το Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να ρωτήσει ο,τιδήποτε σχετίζεται με τα θέματα αυτοαξιολόγησης και σχεδιασμού.

Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η συγκρότηση της σκέψης και του παιδαγωγικού λόγου, η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας, η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα διαμόρφωσης στάσεων, σχέσεων, ρόλων και δράσεων, που μετασχηματίζουν τη σχολική μονάδα  σε πλαίσιο ενεργοποίησης και συλλογικής δράσης των εκπαιδευτικών με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας της. Κατά τη συνέντευξη συνεκτιμώνται, επίσης, τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου.

Τα στοιχεία, τα οποία συνεκτιμώνται κατά τη συνέντευξη αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες ως εξής:

αα) η συγκρότηση της σκέψης και του παιδαγωγικού λόγου: 5 μονάδες,

ββ) η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας:5 μονάδες και

γγ) οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα διαμόρφωσης στάσεων, σχέσεων, ρόλων και δράσεων, που μετασχηματίζουν τη σχολική μονάδα  σε πλαίσιο ενεργοποίησης και συλλογικής δράσης των εκπαιδευτικών με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας της: 10 μονάδες.

Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ.

Κατά την πρώτη επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. εφαρμόζεται το άρθρο 24Β του ν. 4547/2018 με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:

α) Το κριτήριο της επιστημονικής - παιδαγωγικής συγκρότησης της παραγράφου 2  του άρθρου 24του ν. 4547/2018, η οποία εφαρμόζεται αναλόγως και για την επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων σύμφωνα με το άρθρο 24Β  του ίδιου νόμου,  αποτιμάται με σαράντα (45) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
αα) το υποκριτήριο των τίτλων σπουδών της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 24του ν. 4547/2018 αποτιμάται με 20μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
ββ) το υποκριτήριο της επιμόρφωσης της περίπτωσης β) της παραγράφου 2 του άρθρου 24του ν. 4547/2018 αποτιμάται με 5μονάδες κατ’ ανώτατο όριο
γγ) το υποκριτήριο του συγγραφικού και ερευνητικού έργου επιστημονικού περιεχομένου της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018 αποτιμάται με 12 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.  
δδ) το υποκριτήριο του διδακτικού έργου στην ανώτατη εκπαίδευση της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 24του ν. 4547/2018 αποτιμάται με 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
β) Το κριτήριο της διδακτικής, της συμβουλευτικής - υποστηρικτικής και της διοικητικής εμπειρίας της παραγράφου 3 του άρθρου 24του ν. 4547/2018,η οποία εφαρμόζεται αναλόγως και για την επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων σύμφωνα με το άρθρο 24Β του ίδιου νόμου, αποτιμάται με τριάντα οκτώ (35) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
αα) το ανώτατο όριο των αξιολογικών μονάδων για τα υποκριτήριατων περιπτώσεων α) έως δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 24του ν. 4547/2018 δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 16μονάδες.

ββ) το υποκριτήριο της διοικητικής εμπειρίας της περίπτωσης ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 24του ν. 4547/2018 αποτιμάται με 19μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

γ) Το κριτήριο της αξιολόγησης του υποψηφίου στον διοικητικό και παιδαγωγικό τομέα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018,η οποία εφαρμόζεται αναλόγως και για την επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων σύμφωνα με το άρθρο 24Β του ίδιου νόμου, δεν αξιολογείται.

Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής των Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.

Κατά την πρώτη επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. τα κριτήρια επιλογής αποτιμώνται με εβδομήντα πέντε (75) κατ’ ανώτατο όριο μονάδες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24Β του ν. 4547/2018. Το κριτήριο της αξιολόγησης του υποψηφίου στον διοικητικό και παιδαγωγικό τομέα της παραγράφου 4 του άρθρου 24Β του ν. 4547/2018 δελαμβάνεται υπόψη ως μοριοδοτούμενο κριτήριο.  

Επιτροπές αποτίμησης του συγγραφικού έργου

Το συγγραφικό έργο των υποψήφιων στελεχών της εκπαίδευσης δύναται να αποτιμάται από τριμελείς επιτροπές, οι οποίες αποτελούνται από Συμβούλους Α΄ του Ι.Ε.Π. ή Επιστημονικούς Συμβούλους του Γραφείου Επιστημονικών Συμβούλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και ο αριθμός τους δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό των συμβουλίων επιλογής ανά κατηγορία στελεχών της εκπαίδευσης. Η επιτροπή αποτίμησης του συγγραφικού έργου εισηγείται στο αρμόδιο συμβούλιο επιλογής σχετικά με τις αξιολογικές μονάδες, που αντιστοιχούν στο κριτήριο της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 των άρθρων 24 και 24Α, όπως ισχύουν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, όπως ισχύουν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Για τη λειτουργία της εν λόγω επιτροπής αποτίμησης συγγραφικού έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).»

Αρμόδια όργανα και διαδικασία επιλογής

1.Οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του Υπουργού για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής που συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο4 του άρθρου 26. Στη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να συμμετάσχουν οι 5 πρώτοι υποψήφιοι από κάθε αξιολογικό πίνακα επιλογής.
1A.Οι Επόπτες  Ποιότητας της Εκπαίδευσης και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του Υπουργού για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 26. Η πρόσκληση εκδίδεται μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1. Στη διαδικασία του πρώτου εδαφίου μπορούν να συμμετάσχουν οι 10 πρώτοι υποψήφιοι από κάθε αξιολογικό πίνακα επιλογής.

2. Οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Α. ορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της έδρας του Κ.Ε.Α., που συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο8 του άρθρου 26.

3. Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του οικείου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της παραγράφου 8 του άρθρου 26. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του Δ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής της περίπτωσης δ) τηςπαραγράφου 2 του άρθρου 26.

4. Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων, καθώς και οι υποδιευθυντές και οι υπεύθυνοι των τομέων Ε.Κ. επιλέγονται από το αρμόδιο, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 26, Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής, ύστερα από πρόταση του οικείου συλλόγου διδασκόντων, η οποία διατυπώνεται σε συνεδρίαση, στην οποία δεν συμμετέχουν τα μέλη που κωλύονται σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α` 45), καθώς και οι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Η πρόταση, μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων, διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής, το οποίο, ύστερα από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης την τοποθέτηση των υποδιευθυντών ή υπευθύνων τομέων Ε.Κ. Στην περίπτωση των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., η πρόταση, μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων, διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας στο οικείο Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.), σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 26, το οποίο, ύστερα από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης την τοποθέτηση των υποδιευθυντών.Αν σε σχολική μονάδα προβλέπεται και δεύτερος υποδιευθυντής, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 30, ο σύλλογος διδασκόντων προτείνει και τη σειρά τοποθέτησης των δύο υποδιευθυντών (υποδιευθυντής Α` και Β`). Αν ο σύλλογος διδασκόντων δεν διατυπώσει πρόταση για την επιλογή των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, καθώς και των υποδιευθυντών και των υπευθύνων Ε.Κ. ή για τη σειρά τοποθέτησης των υποδιευθυντών, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ή το οικείο ΕΠ.Ε.Σ., στην περίπτωση των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.. Στην περίπτωση που υποψήφιοι για τη θέση υποδιευθυντή σχολικής μονάδας είναι περισσότεροι από τις θέσεις που προβλέπονται, ο σύλλογος διδασκόντων και το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ή το οικείο ΕΠ.Ε.Σ., στην περίπτωση των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.,λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 23 και ειδικότερα την ικανότητα του υποψηφίου να επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, συνέπεια και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.»

5. Τα λοιπά στελέχη επιλέγονται από το συμβούλιο που είναι αρμόδιο για την επιλογή, σύμφωνα με το άρθρο 26.»
 
Συμβούλια επιλογής

1. Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστάται πενταμελές Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. Το Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από τα εξής μέλη:
α) ένα (1) μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.,
β) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. ή ομότιμους καθηγητές Α.Ε.Ι., που ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, ένας (1) από τους οποίους έχει ειδίκευση σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση και δύο (2) προέρχονται από συναφείς με την εκπαίδευση κλάδους, και
γ) έναν (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2.Για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνιστώνται Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής, ως εξής:
α) Α΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής με έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των στελεχών της παρούσας παραγράφου των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Αττικής και Στερεάς Ελλάδας,
β) Β΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής με έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των στελεχών της παρούσας παραγράφου των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης,
γ) Γ’ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής με έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των στελεχών της παρούσας παραγράφου των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων,
δ) Δ΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των στελεχών της παρούσας παραγράφου των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.

3. Τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής της παραγράφου 2 είναι πενταμελή, συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελούνται από τα εξής μέλη:
α) ένα (1) μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.,
β) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. ή ομότιμους καθηγητές Α.Ε.Ι., που ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, ένας (1) από τους οποίους έχειειδίκευση σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση και δύο (2) προέρχονται από συναφείς με την εκπαίδευση κλάδους, και
γ) έναν (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή έναν (1) Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής, οι οποίοι ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου ή του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου, κατά περίπτωση.

4. Για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης συνιστώνται Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής, ως εξής:
α) Α΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου,  Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.
β) Β΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της περίπτωσης α).
γ) Γ’ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και Βορείου Αιγαίου.  
δ) Δ΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της περίπτωσης γ).

5. Τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής της παραγράφου 4 είναι πενταμελή, συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελούνται από τα εξής μέλη:
α) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. ή ομότιμους καθηγητές Α.Ε.Ι., που ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίοι προέρχονται από συναφείς με την εκπαίδευση κλάδους,
β) έναν (1) Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής ή έναν μέλος του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. ή ένα μέλος του Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.,οι οποίοι ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου ή του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. ή του Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., κατά περίπτωση  και
γ) έναν (1) Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Επιλογής, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Ή
έναν (1) Επιστημονικό Σύμβουλο του Γραφείου Επιστημονικών Συμβούλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή ένα εκπρόσωπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ο οποίος υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..

Η κατάρτιση των πινάκων επιλογής και η επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης των κοινών κλάδων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86, ΠΕ91) ανατίθεται στα συμβούλια των περιπτώσεων β) και δ) της παραγράφου 4, στα οποία συμμετέχουν επιπλέον ένας (1) Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του οικείου Συμβουλίου Επιλογής,ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.Η κατάρτιση των πινάκων επιλογής και η επιλογή των ΣυμβούλωνΕκπαίδευσης για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση και των Προϊσταμένων Κ.ΕΣ.Υ. ανατίθεται στα συμβούλια των περιπτώσεων α) και γ)της παραγράφου 4, στα οποία συμμετέχουν επιπλέον ένας (1) Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του οικείου Συμβουλίου Επιλογής, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση ορίζεται ο Πρόεδρόςτου Συμβουλίου,ο οποίοςπροέρχεται από τα μέλη της περίπτωσης α).

6. Με την απόφαση συγκρότησης των συμβουλίων των παραγράφων 1έως5 ορίζεται και ο γραμματέας τους με τον αναπληρωτή του. Γραμματέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός, που υπηρετείστο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της έδρας του Συμβουλίου.Με την ίδια απόφαση μπορεί να ανατίθεται μέχρι σε πέντε διοικητικούς υπαλλήλους ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς η γραμματειακή υποστήριξη των Συμβουλίων Επιλογής.

7. Η θητεία του προέδρου και των μελών των συμβουλίων των παραγράφων 1έως 5αρχίζει με τη συγκρότηση των Συμβουλίων Επιλογής και είναι τετραετής.

8. H κατάρτιση των πινάκων επιλογής και η επιλογή των διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.καθώς και η επιλογή των προϊσταμένων σχολικών μονάδων, των υποδιευθυντών σχολικών μονάδωνκαι των υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ., πραγματοποιείται από Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής, το οποίο συγκροτείται σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από τα εξής μέλη:

α) Τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, με το νόμιμο αναπληρωτή του  ως Πρόεδρο,
β) δύο(2) Συμβούλους Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, κατά περίπτωσηκαι
γ) δύο (2) εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, οι οποίοι έχουν δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία.
Τα μέλη των περιπτώσεων β) και γ) επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, αν ο πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει ο αναπληρωτής του και αν και αυτός έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει μέλος του Συμβουλίου που έχει την ιδιότητα Συμβούλου Εκπαίδευσης, το οποίο ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

9. Με την απόφαση συγκρότησης των συμβουλίων της παραγράφου 8 ορίζεται και ο γραμματέας τους με τον αναπληρωτή του. Γραμματέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της έδρας του Συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ανατίθεται μέχρι σε πέντε διοικητικούς υπαλλήλους ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς η γραμματειακή υποστήριξη των Συμβουλίων Επιλογής.

10. Η θητεία του Προέδρου και των μελών των Συμβουλίων της παραγράφου 8 αρχίζει με τη συγκρότηση των Συμβουλίων Επιλογής και διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Προέδρου ως Διευθυντή Εκπαίδευσης.

11. H κατάρτιση των πινάκων επιλογής και η επιλογή των διευθυντών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και η επιλογή των προϊσταμένων ΠΕΙ.Σ. πραγματοποιείται από την οικεία Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.). Η επιλογή των υποδιευθυντών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. πραγματοποιείται από τα οικεία ΕΠ.Ε.Σ., τα οποία στην περίπτωση αυτή συνεδριάζουν με τη συμμετοχή μόνο των μελών των περιπτώσεων α) έως γ) της παραγράφου 1 του άρθρου … του ν. …

12. Ο αριθμός των μελών των Συμβουλίων που ορίζονται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το ένα τρίτο τουλάχιστον του συνόλου των οριζόμενων μελών.

13. Κάθε μέλος συμβουλίου επιλογής, με εξαίρεση τον πρόεδρο, αναλαμβάνει τη μελέτη συγκεκριμένου αριθμού αιτήσεων που του ανατίθενται από τον πρόεδρο και προετοιμάζει σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο. Η κατανομή των αιτήσεων των υποψηφίων στα μέλη του συμβουλίου γίνεται κατά τυχαίο τρόπο.

14.Στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων των παραγράφων 1 έως 5, αν ο πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει ο αναπληρωτής του και αν και αυτός έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει μέλος του Συμβουλίου που έχει την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., το οποίο ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

15. Στα μέλη των συμβουλίων δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτά, εκτός των οδοιπορικών τους. Οι συνεδριάσεις των συμβουλίων γίνονται με φυσική παρουσία των μελών τους.»

Οι υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι για τις προκηρυσσόμενες θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης υποβάλλουν αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας, όπου εμπεριέχονται τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων δικαιολογητικά, σε πληροφοριακό σύστημα ή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου έχουν οργανική θέση, ως εξής:

α) οι υποψήφιοι για τις θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη θέση του Διευθυντή μίας μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,

β) οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις ενός μόνο κλάδου Συμβούλων Εκπαίδευσης δύο κατ` ανώτατο όριο Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
γ) οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις των Κ.Ε.Σ.Υ. μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,

δ) οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις δύο κατ` ανώτατο όριο Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
ε) οι υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., αντίστοιχα, μίας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών που προηγούνται της επιλογής στην ίδια θέση διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ., δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του διευθυντή του σχολείου ή Ε.Κ. όπου υπηρετούν, αλλά μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επιλογή σε θέση διευθυντή οποιουδήποτε άλλου σχολείου ή Ε.Κ. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις μέχρι πέντε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι προς τοποθέτηση διευθυντές πρέπει να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ., που δηλώνουν.
στ) οι υποψήφιοι για τις θέσεις προϊσταμένων Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη θέση μίας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
ζ) οι υποψήφιοι για τις θέσεις προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων %

Σχόλια (188)

 
Dario Moutso
28 Ιουν 2021 19:48

@Πρώην Στέλεχος 28 Ιουν 2021 13:57
Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αγαπητέ συνάδελφε να αφιερώσετε λίγο από τον χρόνο σας και να μας γράψετε λίγα λόγια για το πως μετράμε την ποιότητα....

 
@ πρώην στέλεχος
28 Ιουν 2021 16:57

ΤΑ ΕΙΠΕΣ ΟΛΑ . δε μας σώζει τίποτα

 
Πρώην Στέλεχος
28 Ιουν 2021 13:57

Δεν υπάρχει κανένας τρόπος στις κρίσεις που θα γίνουν τώρα να εκτιμηθεί ποιοτικά η θητεία των υποψήφιων ως στελεχών, ή του έργου τους ως εκπαιδευτικών. Επειδή θα μετρήσουν και πάλι τα τυπικά προσόντα και η συνέντευξη, η πλειονότητα όσων επιλεγούν δεν αποκλείεται καθόλου να υπήρξαν ανεπαρκείς ως εκπαιδευτικοί ή στελέχη και εντούτοις να επιλεγούν και πάλι, είτε λόγω τίτλων, είτε λόγω επικοινωνιακότητας, είτε λόγω κομματικών γνωριμιών.
Οι δε 25 μονάδες που προβλέπονται στο νομοσχέδιο για την in- service αξιολόγηση, εκτός του ότι είναι πολύ λίγες ( αν πράγματι θέλεις τους πραγματικά ικανούς), θα ισχύσουν μετά τη λήξη των (δεύτερων προσωρινών), δηλαδή όταν η Ν. Δημοκρατία συγκυβερνήσει με το ΚΙΝΑΛ, που δεν αποδέχεται τις ρυθμίσεις της Κεραμέως. Οπότε, ζήσε Μάη μου..., Αυτοί είναι οι συλλογισμοί στις κεφαλές του τωρινού ΥΠΕΘ.
Για άλλη μια φορά, αναξιοκρατία, δυστυχώς

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
07 Ιουν 2021 22:50

Τι γίνετε με τα μεταπτυχιακά αναγνωρισμένα για από το ΑΤΕΕΝ (το οποίο είναι φορέας του ΥΠΑΙΘ) όπως έχει νομοθετηθεί το 2019.
Μέχρι το 2017 αυτά τα μεταπτυχιακά τα αναγνώριζε το ΔΟΑΤΑΠ και μοριοδοτείτο σε όλες τις κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης. Όμως στην συνέχεια ο κ. Γαβρόγλου αφαίρεσε την έγκριση της ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ και αυτά τα μεταπτυχιακά τα αναγνώριζε το ΣΑΕΠ (Υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας) και μοριοδοτούνταν στις κρίσεις στελεχών. Το 2019, πριν τις εκλογές, ο κ. Γαβρόγλου καταργεί το ΣΑΕΠ για να το μετατρέψει σε μια ταχύρυθμη υπηρεσία (μέσα σε 3 μήνες να γίνεται η αναγνώριση, όπως είχε προαναγγείλει). Μετά τις εκλογές που κέρδισε η Ν.Δ η κ. Κεραμέως με νομοθετική ρύθμιση (Άρθρο 168 - Νόμος 4635/2019 - Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78)) δημιουργεί το ΑΤΕΕΝ, πρώην ΣΑΕΠ και όλοι οι τίτλοι αυτών των μεταπτυχιακών αναγνωρίζονται από την Υπηρεσία αυτή του ΥΠΑΙΘ. Δηλαδή μέσα σε δύο χρόνια, που διήρκησαν οι σπουδές μας, άλλαξαν τρεις υπηρεσίες αναγνώρισης αυτών των μεταπτυχιακών τίτλων. Είναι αδικία να μην συμπεριληφθούν στις επερχόμενες κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης.

 
ΚΣ
26 Μάιος 2021 20:26

άρθρο 28 του π.δ. 50/2001(Α΄ 39) για την πιστοποίηση ξένων γλωσσών.
Από το 2001 και εντεύθεν παρέχονται και άλλα πτυχία ξένων γλωσσών που αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ. Μεταξύ αυτών και το ΚΠΓ που παρέχει το ίδιο το υπουργείο. Πρέπει οι συντάκτες του νομοσχεδίου να προσαρμοστούν με την τρέχουσα περίοδο.

 
ΧΜ
26 Μάιος 2021 20:06

Με ποια λογική η υπουργός διατηρεί την διάταξη που προέβλεπε η προηγούμενη κυβέρνηση ότι ένας Διευθυντής Σχολικής Μονάδας δεν μπορεί να είναι πάνω υποψήφιος πάνω από 2 θητείες όταν η ΝΔ έλεγε τότε ότι θα το καταργήσει; Δεν το βλέπει ότι στρέφεται ενάντια στο πρόγραμμα της ΝΔ;
Επίσης: σε όλα τα κράτη της Δυτικής Ευρώπης ένας επιτυχημένος Διευθυντής δεν αλλάζει, γιατί άλλωστε να γίνει αυτό; Αν δεν είναι επιτυχημένος ας μην τον κάνουν καθόλου Διευθυντή. Ας το πάρει σοβαρά υπόψιν αυτό η υπουργός. Θα ξανάρθουν εκλογές και δεν θα μπορεί να λέει ότι εφάρμοσε το πρόγραμμα της ΝΔ.

 
ερώτημα
26 Μάιος 2021 13:42

Αν το δεύτερο πτυχία εκπαιδευτικού, στην ουσία είναι το δεύτερο μετά από κατατακτήριες, αποτέλεσε τη βάση για να δώσει στο παιδαγωγικό ή ακαδημία προσμετράται ως δεύτερο; Αν κάποιος ήταν πτυχιούχος πρώην ΤΕΙ και έδωσε και πέρασε στο παιδαγωγικό θα μοριοδοτηθεί με 3 μόρια;

 
D_Lampro
09 Μάιος 2021 08:52

Οι περισσότεροι γράφουν με βάση τι τους συμφέρει. Άλλος να μη μετρήσει η Μετεκπαίδευση (γιατί προφανώς δεν έχει), άλλος να μη μετρήσει η Ξένη Γλώσσα (γιατί δεν έχει) άλλος να μη μετρήσει η προϋπηρεσία (γιατί έχει λίγα χρόνια). Πώς να το κάνουμε; Η γνώση ξένης γλώσσας διευκολύνει την επικοινωνία με σχολεία του κόσμου, δίνει πρόσβαση σε διεθνή επιστημονικά άρθρα, γενικά αυξάνει το κύρος του διευθυντή. Όσο για τη Μετεκπαίδευση, για να περάσεις σε Διδασκαλείο έδινες σκληρές και απαιτητικές εξετάσεις. Και κατά τη φοίτηση περνούσες καμιά 30αριά μαθήματα συν τις εργασίες. Και λένε κάποιοι να μη μετράει! Έτσι τους βολεύει προφανώς. Για την προϋπηρεσία, άλλο να είσαι 10 χρόνια εκπαιδευτικός και άλλο 20. Πώς να το κάνουμε δηλαδή! Θα κάνουμε το άσπρο μαύρο, γιατί έτσι βολεύει κάποιους; Κάποιους που θα μείνουν στην εκπαίδευση για σαράντα χρόνια και σώνει και καλά από τα πρώτα δέκα να έχουν τον ρόλο του διευθυντή της σχολ μονάδας. Έλα, σοβαρευτείτε!

 
στελιος
30 Απρ 2021 14:25

Δηλαδή αυτός που θα έχει επάρκεια στα Βουλγαρικά θα μπορεί να είναι υποψήφιος, έστω και αν δεν έχει μεταπτυχιακό και αυτός που έχει διδακτορικό δεν θα μπορεί. Τρελό. Αυτά έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το διδακτορικό έπρεπε να είναι κόφτης, αν έπρεπε να υπάρχει ένας. Όχι τέτοια ευτελή κριτήρια.

 
Ερτ
27 Απρ 2021 11:50

Προφανώς τα 3 έτη είναι 36 μήνες. Μάθετε επιτέλους να διαβάζετε νομοθεσία.

 
ιωάννα
27 Απρ 2021 00:44

Από τα ανωτέρω έξι έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα, τα τρία (3) τουλάχιστον έτη πρέπει να έχουν διανυθεί σε σχολικές μονάδες της οικείας βαθμίδας εκπαίδευσης έχοντας συμπληρώσει σε αυτές το 50% του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Πώς γίνεται δηλαδή; πρέπει να είναι ολόκληρο έτος δλδ 12 μήνες; Καλύπτει και κάποιον που κάνει το μισό του ωράριο; Αν έχει κάποιος εργαστεί τρία διδακτικά έτη, όχι όμως πλήρη, αλλά το 50% το κάλυπτε στο ωράριό του, τι γίνεται;

 
Αριστοτέλης
25 Απρ 2021 09:13

Το ΠΔ 50/1999 αλλά και το παρόν Σχέδιο Νόμου, δεν προβλέπει τι γίνεται στην περίπτωση που δεν εκδηλωθεί κανένα ενδιαφέρον από συναδέλφους, για τη θέση του Υπεύθυνου Τομέα Ε.Κ. Όμως, από τη στιγμή που το Σεπτέμβριο οι υπεράριθμοι συνάδελφοι έχουν κανονικά ωράριο με μαθήματα Α΄και Β΄ανάθεσης στο σχολείο, γιατί να μη τους δύνεται η δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να θέσουν υποψηφιότητα;
Υ/Γ Ενδέχεται τον Ιούλιο αύξηση των εγγραφών των μαθητών (στο συγκεκριμένο τομέα), με αποτέλεσμα το Σεπτέμβριο θα υπάρξει αύξηση των ωρών διδασκαλίας. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να υπάρχει ακόμη και πρόσληψη αναπληρωτή! Φέτος σχ.ετ.: 2020-21, ενώ υπήρχαν 2 υπεράριθμοι (με απόφαση του ΠΥΣΔΕ το Μάιο του 2020)... κλήθηκε και αναπληρωτής. Είναι όντως ακραίο σενάριο, αλλά όχι απίθανο να συμβεί!

 
Akis
23 Αυγ 2020 13:27

Φίλε Αύγουστος. Αυτό που ρωτάς παραπάνω για το αν το δίπλωμα των πολυτεχνικών σχολών αν είναι Μάστερ ή όχι ΔΕΝ ισχύει. Όλα τα πτυχία και διπλώματα των ΑΕΙ - ΤΕΙ - Πολυτεχνικών σχολών όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως είναι στο επίπεδο 6 και όχι στο επίπεδο 7 (που είναι το Μάστερ).

 
@Διδάσκαλος
23 Αυγ 2020 11:11

Γιατί τέτοια υπερμοριοδότηση στην προϋπηρεσία;!!!!!! Μερικοί θέλουν με το που διορίζονται να γίνονται και διευθυντές. Μήπως να βγαίνανε και στη σύνταξη απ΄ ευθείας???

 
Αύγουστος
23 Αυγ 2020 08:06

Το ...δίπλωμα των πολυτεχνικών σχολών δεν είναι....μάστερ;

 
Πάνος Κ
03 Ιουλ 2020 21:11

Παράταση στην παράταση. Πού πήγε η προετοιμασία;

 
Εκπαιδευτικός
24 Ιουν 2020 16:18

Κατηγοριοποίηση μεταπτυχιακών... Δηλαδή πρώτης , δεύτερης και τρίτης κατηγορίας... Πώς μπορεί να αλλάξει κάποιος ας πούμε το μονοετές μεταπτυχιακό του σε διετές; Να ξαναπάει , δε γίνεται... Να ξεκινήσει άλλο ;; Στεγνωσαμε σε κόπο και έξοδα... Τόσοι άνθρωποι που κόπιασαν στα σκουπίδια;; Δε μπορεί να μοριοδοτονται τα σεμινάρια ωρών και τα πετάνε ως άχρηστα τόσα αξιόλογα μονοετή μεταπτυχιακά... Είναι άδικο , φαντάζομαι παγκόσμια πρωτοτυπία και μάλλον αντισυνταγματικό....Τα κριτήρια του νόμου Γαβρογλου για την επιλογή Δ/ντων σχολείων νομίζω ότι ήταν τα δικαιότερα που υπήρξαν ποτέ..( χωρίς να είμαι οπαδός του ΣΎΡΙΖΑ προς αποφυγήν λανθασμένων συμπερασμάτων...και όχι μόνο..)
Ευχαριστώ για την φιλοξενία των απόψεων μου.

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
22 Ιουν 2020 14:45

απούσα για άλλη μία φορά στο νέο νομοσχέδιο. Σε όλες τις θέσεις διοίκησης - ανέλιξης υπαλλήλων άλλων υπουργείων τα ΜΒΑ και η πιστοποίηση του ΕΚΔΔΑ υπερμοριοδοτούνται έναντι άλλων μεταπτυχιακών, διδακτορικών τίτλων. Οι θέσεις διοίκησης στην εκπαίδευση δεν απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες; Για άλλη μία φορά τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά στην εκπαιδευτική διοίκηση πετιούνται εκτός από τη διαδικασία, λαμβάνοντας ίδια μοριοδότηση με αυτά της ψυχολογίας, των παιδαγωγικών, κοινωνιολογίας και πολλών άλλων για μία θέση ευθύνης με καθαρά διοικητικό και οργανωτικό έργο. Κατά τ άλλα συζητάμε την αυτονόμηση των σχολείων. Με ποιους όρους και με ποια πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης;

 
Ένας παππούς
16 Ιουν 2020 20:24

Κοιτάξτε πίσω στο παρελθόν. Μάθετε την ιστορία στην εκπαίδευση την τελευταία 30ετια,ίσως κάτι να θυμηθείτε.

 
STAV
08 Ιουν 2020 11:56

Το να αποκτήσει κάποιος ένα πτυχίο Ξένης Γλώσσας και μάλιστα στο Επίπεδο Γ2 , είναι σαφώς πιο δύσκολο από την απόκτηση ενός Μεταπτυχιακού τριών ή τεσσάρων εξαμήνων. Σωστά μοριοδοτείται πολύ η γνώση ξένων γλωσσών , όπως στο υπόλοιπο Δημόσιο. Η εκπαίδευση ήταν ο μόνος τομέας του Δημοσίου που μοριοδοτούνταν ελάχιστα οι ξένες γλώσσες για τα υποψήφια στελέχη. Όταν για να προσληφθεί κάποιος ως φύλακας μουσείου / αρχαιολογικού χώρου ή ως οδηγός λεωφορείου απαιτείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ η γνώση Ξένης Γλώσσας σε επίπεδο Β2 , δεν νοείται υποψήφιος διευθυντής σχολείου να μην έχει Β2 Ξένης Γλώσσας. Πώς θα οργανώσει ως Διευθυντής στο σχολείο του ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα με άλλα σχολεία της Ε.Ε., πώς θα επικοινωνήσει με γονείς μαθητών του που δεν μιλούν καλά ελληνικά ? Η γνώση Ξένης γλώσσας έπρεπε να είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και για τους υποψηφίους Διευθυντές, όπως είναι η γνώση Η/Υ.

 
Αθηνά
08 Ιουν 2020 01:39

Το Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ΔΕΝ ήταν επιμόρφωση, ήταν Μετεκπαίδευση, που για όποιον δεν γνωρίζει σημαίνει τίτλο μετά το πτυχίο. Η εισαγωγή στα Διδασκαλεία έγινε με αξιοκρατικές εισαγωγικές εξετάσεις, με πάρα πολλά μαθήματα τα δύο χρόνια, που επίσης τα περάσαμε με εξετάσεις και εργασίες, και με κατεύθυνση σχετική και με τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης, σε κάποια από αυτά. Ανώτερος τίτλος, και τυπικά και ουσιαστικά από τα περισσότερα μεταπτυχιακά που πωλούνται τελευταία από Πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού, συμβατικά και εξ Αποστάσεως - όχι του ΕΑΠ. Θα έπρεπε κανονικά να αναγνωρίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. Δύο χρόνια σπουδών σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, μετά τις βασικές σπουδές, με μαθήματα δυσκολότερα από αυτά του βασικού πτυχίου, τι άλλο είναι εκτός από μεταπτυχιακό; Τόσες κυβερνήσεις είχαν υποσχεθεί ότι θα αναγνωριστεί ως μεταπτυχιακό και θα αποκατασταθεί μια μεγάλη αδικία, Πώς είναι δυνατόν να προσμετρώνται η ΣΕΛΔΕ και όχι το Διδασκαλείο; Πώς είναι δυνατόν να θεωρείται προσόν για τους
Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και όχι για τους διευθυντές Δημοτικών Σχολείων; Για τις σχολές που έχουν διάρκεια 5 έτη αναγνωρίζεται το πέμπτο έτος ως Master, με ανάλογες αποδοχές- εισαγωγή σε ανώτερα μισθολογικά κλιμάκια. Δύο χρόνια της Μετεκπαίδευσης θα έπρεπε να αναγνωριστεί ως Master 120 πιστωτικών μονάδων!
Επίσης, το μεταπτυχιακό μοριοδοτείται με 4 ή 3 μόρια αν είναι δύο ή λιγότερα χρόνια, και το διδακτορικό 8, χωρίς να αναφέρονται τα χρόνια που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Από όσο ξέρω 3 χρόνια διαρκεί το διδακτορικό, γιατί διπλασιάζεται η αξία του;
Όσο για τη μοριοδότηση των δωρεάν ταξιδιών με 3 μόρια, δεν έχω τι να πω παρά καλό ταξίδι λογική! Παρόλο που γνωρίζω ξένη γλώσσα σε
Γ1 επίπεδο, δεν έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί τη γνώση ξένης γλώσσας που απαιτείται ώστε να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα, ατομικά ή ομαδικά, γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα δεν τους έδωσε ποτέ αυτές τις γνώσεις. Γιατί δεν μοριοδοτείται ανάλογα η υλοποίηση προαιρετικών προγραμμάτων που εκπονεί πλήθος εκπαιδευτικών; Υπάρχουν αποτελέσματα αξιολόγησης για την προστιθέμενη αξία των δύο κατηγοριών προγραμμάτων που στην ουσία τους είναι στην ίδια ομάδα;
Τελικά όλα είναι μάταια και πάντα κάποιοι θα αδικούνται.
Εξετάσεις λοιπόν για όλους, σχετικές με τη διοίκηση και την παιδαγωγική, αφού ο ρόλος το διευθυντή έχει και παιδαγωγικό χαρακτήρα. Αναφέρθηκε και από άλλους αυτή η πρακτική που είχε ήδη ακολουθηθεί από κυβερνήσεις της ΝΔ στο παρελθόν και υποστήριζε το επιχείρημα της αξιοκρατίας.

 
Πολύ σωστά άλλα λέγαμε στις προκηρύξεις άλλα τώρα;
05 Ιουν 2020 12:32

Παλαιός ΠΛΗΝΕΤ - αδικία στο νομοσχέδιο
23 Μάιος 2020 08:46

Υπάρχει μια μεγάλη αδικία για τους υπηρετούντες στα παλιά κέντρα ΠΛΗνετ στο διάστημα 2003-2017. Πρέπει να διαχωριστεί η προϋπηρεσία στα κέντρα ΠΛΗΝΕΤ αυτά και τους υπεύθυνους ΠΛΗΝΕτ που παρουσιάστηκαν το 2017

Η προϋπηρεσία των πριν το 2017 σε ΠΛΗΝΕΤ πρέπει να προσμετρηθεί ως διδακτική σε σχολικές αίθουσες αφού:
Α) Υπήρχε μια έννοια της διδακτικής σε όλα τα νομοσχέδια χωρίς διαχωρισμό πρίν το 2017, δίνονταν σαν κίνητρο κάλυψης της θέσης και πουθενά δεν έγραφε η εγκύκλιος προκήρυξης ότι εκ των υστέρων θα σας μετράμε την διδακτική αλλιώς από ότι οι άλλοι εκπαιδευτικοί (δεν προειδοποιήθηκαν από την εγκύκλιο)
Β) Δεν υπήρχε σύμβουλος Πληροφορικής πριν το 2008 και οι άνθρωποι αυτοί ασκούσαν το ρόλο του και επιπλέον από την εγκύκλιο ορισμού τους ενημέρωναν τους νεοδιόριστους συναδέλφους πάνω στο μάθημα και τη χρήση του εργαστηρίου, έκαναν επιμορφωτικά σεμινάρια σε καινοτόμες δράσεις και τεχνολογίες. Δίδασκαν 2 ώρες μάθημα κατ επιλογήν ή αναπλήρωση συναδέλφου που αρρώστησε και έλειψε με μακροχρόνια άδεια και καθημερινά ενημέρωναν με παρουσία στο σχολικό εργαστήριο, με τηλέφωνο, με εργαλεία απομακρυσμένης εκπαίδευσης και διαχείρισης σαν αυτά που ανακάλυψαν όλοι το 2020 συναδέλφους στις σχολικές τάξεις. Όλα αυτά γίνονταν σε σχολικά εργαστήρια = σχολικές τάξεις, σχολικά αμφιθέατρα και με απομακρυσμένη εκπαίδευση
Γ) Είχαν από το 2007-2017 και όλη την πρωτοβάθμια πάνω τους με τεράστιες ανάγκες επιμόρφωσης και τεχνικής στήριξης την οποία εξυπηρέτησαν δουλεύοντας τρομερές απλήρωτες υπερωρίες και ήταν τα μόνα στελέχη της εκπαίδευσής που είχαν στην ευθύνη τους δύο βαθμίδες! (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια). Και τους ευχαριστούμε με περικοπή της προϋπηρεσία τους και αποκλεισμό τους από τις κρίσεις;

Άρα πρέπει να γίνει διαχωρισμός στην προϋπηρεσία των υπηρετούντων το ΚΕΠΛΗΝΕΤ πριν το 2017 και να προσμετράται η προϋπηρεσία τους σαν διδακτική στη σχολική τάξη (ισοδύναμη) και μετά το 2017 να υπάρχει ο διαχωρισμός που εμφανίστηκε στα νομοσχέδια, Δεν μπορεί αναδρομικά ένα νομοσχέδιο να αλλάζει τους όρους με τους οποίους έχει ήδη διανυθεί θητεία με άλλους όρους στην προκήρυξη και πράξη.

 
TEACHER
01 Ιουν 2020 20:40

Έτοιμο τον έχει τον νόμο δηλαδή τον 4547/18 , γιατί δεν προχωράει στις επιλογές;
Δεν καταλαβαίνω τον λόγο ;

 
Φωτογραφίσεων συνέχεια
01 Ιουν 2020 08:06

Μερικές ακόμα φωτογραφικές διατάξεις του σχεδίου:

αα) συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του Ι.Ε.Π. ή του Π.Ι., επιτροπής ερευνών Α.Ε.Ι., εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ερευνητικών κέντρων-ινστιτούτων βάσει βεβαίωσης: 1 μονάδα ανά πρόγραμμα και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,
ΑΠΟΥΣΙAΖΟΥΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, POSTDOC ΚΛΠ.

ββ) συμμετοχή σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα ή δράσεις χρηματοδοτούμενα εν όλω ή εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως Lingua, Σωκράτης, Comenius, Erasmus/Erasmus+, Leonardo da Vinci και eTwinning ή σε προαιρετικές δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας σύμφωνα με το άρθρο …: 0,50 μονάδες ανά πρόγραμμα ή δράση και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΛΙΓΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΣΥΧΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΥΝΟΗΘΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ.

α) Διδακτική υπηρεσία: 1 μονάδα ανά έτος διδακτικής υπηρεσίας και έως 6 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
Ή Άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα:
(αα) άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα, Ε.Κ., Σ.Δ.Ε. ή δημόσια Ι.Ε.Κ.,: 1 μονάδα ανά διδακτικό έτος και έως 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
ββ) άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.) εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί: 0,50 μονάδες ανά διδακτικό έτος, το οποίο έχει αξιολογηθεί και έως 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Η μοριοδότηση της παρούσας υποπερίπτωσης προσαυξάνει την μοριοδότηση της υποπερίπτωσης αα).
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΑΞΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΡΟΚΑΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΑ Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ. ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΠΠΣ ΑΓΝΟΟΥΝΤΑΙ.
ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ!!!

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ.
30 Μάιος 2020 17:15

Δε λέμε να μην μοριοδοτείται η προσφορά των αιρετών εκπροσώπων του κάθε κλάδου. Όχι όμως σε βάρος των συναδέλφων που βρισκόμαστε στα υπηρεσιακά συμβούλια. Για τη συμμετοχή στα συμβούλια επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης ούτε λόγος.

 
τρολάσμα
29 Μάιος 2020 12:37

Αθεράπευτο τρολάρισμα , από την μία «Το Σχέδιο Νόμου για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων, Διευθυντών Εκπαίδευσης, Περιφερειακών Διευθυντών, Σχολικών Συμβούλων κλπ» και από την άλλη «Παρατείνεται η θητεία των Διευθυντών Σχολείων και Διευθυντών Εκπαίδευσης»!!!

 
pacifist anarchist
27 Μάιος 2020 15:16

@Quixotakis. ... θα κοπείς στη συνέντευξη.
Για να το λες εσύ κάτι ξέρεις. Αν σου μπεί η ρετσινιά.. δε γλυτώνεις με τίποτα. Τότε τα πάντα αποδεικνύονται με την εις άτοπο απαγωγή (reductio ad absurdum). Υπάρχουν και οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές Σχολείων. Εκεί θα δούμε πως καταπίνεται το μούσμουλο των 48,5 μορίων. Όπερ έδει δείξαι. Θα έχει πολύ γλέντι με την αίγα.

 
Νίκος
27 Μάιος 2020 14:49

επιτέλους κάτι αρχίζει να διαφαίνεται στον ορίζοντα.
ελπίζω τα πράγματα να παραμείνουν έτσι και να μην επέλθει κοπτοραπτική λόγω πιέσεων και μικροσυμφερόντων.

 
Ερτ
27 Μάιος 2020 13:26

Να μην το πολυζαλίζουμε το θέμα, ΕΠΙΛΟΓΕΣ τώρα αλλιώς τα λέμε όταν ξαναζητησετε ψήφο. Τέρμα τα ψέματα.

 
Διοικητική εμπειρία ΣΕΕ και ΣΣ
27 Μάιος 2020 10:15

Στη διοικητική εμπειρία βλέπουμε να αναγνωρίζεται η θητεία σε διάφορες θέσεις πλην του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και του Σχολικού Συμβούλου. Είναι άξιο απορίας.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.