ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Απόφαση Συγκλήτου Παν. Αιγαίου για τις εξετάσεις φοιτητών

Δημοσίευση: 27/05/2020
Πανεπιστήμιο αιγαίου
Alt Text: 
Πανεπιστήμιο αιγαίου
Title Text: 
Πανεπιστήμιο αιγαίου
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σχετικά με τις εξετάσεις φοιτητών, αποφάσισε , ομόφωνα, τα εξής:

1. Οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα πραγματοποιηθούν με έναν ή με συνδυασμό των ακόλουθων τρόπων και μέσων αξιολόγησης των φοιτητών/τριών:

α) γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, και

β) γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέταση.
 
2. Η γραπτή ή προφορική εξέταση μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου του Ιδρύματος με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

α) η γραπτή ή προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω των συστημάτων που διαθέτει η Κεντρική Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ιδρύματος, MOODLE, Open eClass, BigBlueButton (BBB) και Zoom.

Για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στις εξετάσεις, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Να διαθέτουν κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο λειτουργικά και έτοιμα για χρήση

• Να είναι συνδεδεμένοι/ες στο Διαδίκτυο (κατά προτίμηση με ενσύρματο τρόπο) από
χώρο δική τους επιλογής

• Να διαθέτουν κόλλες, κατά προτίμηση με γραμμές για τη διευκόλυνση των γραπτών
απαντήσεων – όπου χρειάζονται

Οι εναλλακτικοί τρόποι και τα αντίστοιχα μέσα για την εξ αποστάσεως αξιολόγηση των φοιτητών/τριών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

β) για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια των εξετάσεων με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης θα ακολουθηθεί πολιτική που θα διασφαλίζει αφενός το αδιάβλητο και την αξιοπιστία διενέργειας της προφορικής ή γραπτής εξέτασης με τη χρήση μέσων εξ αποστάσεως και αφετέρου την ορθή εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θα συμβιβαστούν οι δύο προαναφερόμενες προϋποθέσεις με τρόπο που η εκπλήρωση της μίας να μην αναιρεί την δυνατότητα εκπλήρωσης της άλλης.

Η πολιτική αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην ανωτέρω εισήγηση του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Παράρτημα ΙΙ της παρούσας), η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

γ) το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης με τα ανωτέρω μέσα εξ αποστάσεως αξιολόγησης διασφαλίζεται ως εξής:

1. Οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν τη διαδικασία όντας συνδεδεμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης

2. Ελέγχεται η ταυτότητα των εξεταζόμενων

3. Οι μέθοδοι εξέτασης διασφαλίζουν το αδιάβλητο αυτής

4. Η ασφάλεια του συστήματος και των πληροφοριών που συλλέγονται διασφαλίζεται με βάση τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνει η Κεντρικής Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Οι σχετικές ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέτρα που θα εφαρμοστούν ενιαία για το αδιάβλητο και την αξιοπιστία περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

δ) υπεύθυνος/νη για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εν λόγω μεθόδων αξιολόγησης των εξεταζόμενων φοιτητών/τριών ορίζεται ο Κοσμήτορας ή η Κοσμητόρισσα της κάθε Σχολής.

 

Σχόλια (39)

 
Ακαδημαϊκή οργάνωση
03 Ιουν 2020 12:09

Υπάρχουν εκθέσεις που εξηγούν αναλυτικά γιατί τα πανεπιστήμια πρέπει να αναπτύσσονται σε μια έδρα (ακαδημαϊκά και οικονομικά κριτήρια).

Στην Ανώτατη Εκπαίδευση μέχρι το 2013 λειτουργούσαν 520 Τμήματα εκτός των 13 Τμημάτων στις Στρατιωτικές Σχολές. Από αυτά τα 307 σε Πανεπιστήμια και τα 213 σε ΤΕΙ. Από το 1999 έως το 2010 ιδρύθηκαν περισσότερα από 100 τμήματα, τα οποία λειτούργησαν έως το 2006 με χρήματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Είκοσι τέσσερα Πανεπιστήμια έχουν διασπαρθεί σε 36 διαφορετικές πόλεις και δεκαέξι ΤΕΙ σε περισσότερες από 40 πόλεις.

Δεν μπορεί η Ελλάδα να συντηρεί σχολές και τμήματα που δεν έχουν καμία ακαδημαϊκή οργάνωση.

Εκπαιδευτικά δεν υπάρχει η δυνατότητα οργάνωσης κοινών μαθημάτων στα πρώτα έτη σπουδών σε περισσότερα του ενός Τμήματα. Έτσι, πολλαπλασιάζονται οι προσλαμβανόμενοι διδάσκοντες ενώ επίσης αυξάνεται το κόστος λειτουργίας σε διοικητικό και υλικοτεχνικό επίπεδο. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να στελεχώσει 10.000 μόνιμες θέσεις καθηγητών όλων των βαθμίδων. Κατά συνέπεια, πολλές θέσεις, ιδιαίτερα σε μικρά πανεπιστημιακά τμήματα και σε τμήματα των ΤΕΙ της περιφέρειας, έχουν στελεχωθεί με συμβασιούχους χωρίς να υπάρχει μέριμνα για ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου.

 
Αρθούρος
02 Ιουν 2020 13:10

Η εμμονή με την Πάτρα είναι ανακριβής και μόνο σε συναισθηματικούς λόγους μπορεί να αποδοθεί.Κι εγώ Πατρινός είμαι,αλλά οι αριθμοί είναι ψυχροί κι απεικονίζουν την πραγματικότητα.Σήμερα λειτουργούν στην Πάτρα 3 τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και 25 τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών.Σύνολο 28 τμήματα γιά έναν πληθυσμό με το ζόρι 190000 κι όχι 200000 κατοίκων. Η Θεσσαλονίκη έχει πληθυσμό 1000000 κατοίκους και λειτουργούν σ'αυτήν 70 πανεπιστημιακά τμήματα.Στην Πάτρα αντιστοιχούν 6785 κάτοικοι ανά πανεπιστημιακό τμήμα και στη Θεσσαλονίκη πάνω από τους διπλάσιους. Είναι προφανές ότι η Πάτρα όχι μόνο ζει από τα πολλά πανεπιστημιακά τμήματα που λειτουργούν σ'αυτή,αλλά και "πνίγει" οικονομικά πολλές γειτονικές της πόλεις όπως την Τρίπολη,το Αγρίνιο,τον Πύργο,το Αίγιο και την Καλαμάτα.Ολόκληρη η οικονομία της είναι προσανατολισμένη στα πολλά της πανεπιστημιακά τμήματα,τον τουρισμό και το καρναβάλι.Μόνο το λιμάνι αναπτύσσεται τελευταία,αλλά με αργό ρυθμό. Είναι επομένως κορεσμένη από τις πολλές σχολές και πρέπει να βρεί κι άλλους τομείς οικονομικής ανάπτυξης. Άρα,στην περιοχή χρειάζεται και δεύτερος πόλος οικονομικής ανάπτυξης γιά να μην κατευθύνονται όλοι στην Αθήνα κι αυτός πρέπει να είναι το δίπολο Καλαμάτας-Τρίπολης.
Έπειτα,πρέπει το Πανεπιστήμιο Πατρών ν'ακολουθήσει το κοπιώδες και με πολλούς αγώνες κι αμφισβητήσεις παράδειγμα και μοντέλο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που αναπτύσσεται σε 5 πόλεις.Να μη βλέπει το Αγρίνιο μ'αυτό τον υποτιμητικό τρόπο και να μη θεωρεί το Αίγιο και το Μεσολόγγι μόνο ως ιστορικές πόλεις Χρειάζεται δίκτυο πόλεων κι όχι ανταγωνιστικές μεταξύ τους πόλεις που τελικά νικά ο τρίτος που στην προκείμενη περίπτωση είναι η Πρωτεύουσα.Και σ'αυτά το Πανεπιστήμιο θα έπρεπε να παίζει τον πρώτο ρόλο.

 
Προς Αρθούρος
02 Ιουν 2020 09:28

Έπρεπε εξαρχής ο χωροταξικός σχεδιασμός να γίνει σε επίπεδο περιφέρειας, ώστε να αναπτυχθούν με ισορροπία τα ΑΕΙ. Τώρα δεν έχει καμία λογική η λειτουργία τμημάτων πχ. στην Καλαμάτα, την Κόρινθο ή την Σπάρτη εφόσον ήδη έχει δημιουργηθεί πανεπιστημιούπολη σε Πάτρα και η Αθήνα απέχει 2-3 ώρες οδικώς. Ομοίως, η Λαμία και η Χαλκίδα είναι πολύ κοντά στην Αττική και έτσι δεν μπορούν να συντηρηθούν σε αυτές σχολές που θα είναι ανταγωνιστικές (οι υποψήφιοι και οι καθηγητές θα προτιμούν πάντα τα τμήματα στην Αθήνα εφόσον υπάρχουν θέσεις σε αυτά)

Πρέπει να επιλεγούν δύο ή τρεις το πολύ πόλεις σε κάθε περιοχή και να συγκεντρωθούν σε αυτές τα τμήματα των περιφερειακών ΑΕΙ:

Το Πανεπιστήμιο Πατρών εξυπηρετεί όλη την ΝΔ Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Το Παν. Ιωαννίνων καλύπτει τη ΒΔ Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά. Για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη υπάρχει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, για τη Θεσσαλία και κεντρική Ελλάδα το Παν. Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο Κρήτης για την Κρήτη (που είναι το μεγαλύτερο νησί της χώρας).

 
Πανεπιστήμιο Πατρών
02 Ιουν 2020 09:19

Πρόσφατα έγινε εξαγορά ελληνικής εταιρείας ανάπτυξης επεξεργαστών γραφικών (GPUs) υψηλών επιδόσεων από αμερικανική πολυεθνική ενώ η διοίκηση και το στελεχιακό δυναμικό της Think Silicon παραμένουν στην Πάτρα και την Αθήνα. Η Πάτρα είναι η τρίτη πόλη της Ελλάδας και μεγάλο εμπορικό λιμάνι, δεν βασίζεται αποκλειστικά στη λειτουργία του πανεπιστημίου.

Παρόμοιες περιπτώσεις μπορούν να γίνουν πραγματικότητα σε Κρήτη (Ηράκλειο και Χανιά), Θράκη (Ξάνθη), Ήπειρο (Ιωάννινα), Θεσσαλία (Λάρισα και Βόλος) εφόσον τα πανεπιστήμια συγκεντρωθούν στις 8-10 μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα και σταματήσουν να λειτουργούν απομονωμένα τμήματα σε κάθε κωμόπολη, χωριό ή νησί.

 
Δομή των ΑΕΙ
02 Ιουν 2020 09:12

Η απλή ένταξη των τμημάτων ΤΕΙ στα περιφερειακά ή κεντρικά πανεπιστήμια, χωρίς τις αναγκαίες συνενώσεις σχολών δεν είναι θετική για τα ΑΕΙ και τους φοιτητές. Το Παν. Θεσσαλίας, το Παν. Πατρών, το Παν. Ιωαννίνων, το Παν. Κρήτης, το Παν. Θράκης πρέπει να ενισχυθούν αλλά όχι με ανάπτυξη σε 5 ή 6 πόλεις.

Τα υπόλοιπα ΤΕΙ και πανεπιστήμια πρέπει να απορροφηθούν με σοβαρό σχεδιασμό, διατηρώντας σχολές σε δύο ή τρεις το πολύ πόλεις:

Εναντίον των περιφερειακών πανεπιστημίων είναι όσοι υποστηρίζουν την εξάπλωση των σχολών τους σε 5 ή 6 πόλεις ή νησιά. Αυτά τα τμήματα ποτέ δε θα γίνουν ελκυστικά για καθηγητές, ερευνητές και φοιτητές άρα θα δημιουργηθεί πάλι μια δεύτερη κατηγορία εκπαίδευσης εντός της Ανώτατης Τριτοβάθμιας.

Στόχος δεν είναι να εξαπλώνεται ένα ΑΕΙ σε όλη την περιφέρεια, γιατί έτσι η διαχείριση πόρων δεν είναι βέλτιστη και δεν υπάρχει φυσική επικοινωνία μεταξύ σχολών.

@ Αρθούρος

Δομή των ΑΕΙ:Μα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τα 35 σημερινά του τμήματα αναπτύσσεται σε 5 πόλεις(Βόλος,Λάρισα,Λαμία,Τρίκαλα,Καρδίτσα).Εσείς λέτε ότι είναι πετυχημένο και θα πρέπει να ενισχυθεί.Εγώ λέω ότι πραγματικά είναι πρωτοπόρο και πετυχημένο και θα πρέπει να λειτουργήσει ως πρότυπο και γιά τα υπόλοιπα.

Γιά παράδειγμα το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου που κι αυτό αναπτύσσεται σε 6 πόλεις και διαθέτει σήμερα 22 τμήματα.Γιατί να μην ακολουθήσει την τύχη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 
Τοπικιστική λογική
02 Ιουν 2020 01:44

Πόλεις όπως το Ηράκλειο, η Πάτρα, τα Ιωάννινα, η Λάρισα ή η Κομοτηνή είναι λογικό να έχουν πανεπιστήμιο, το πρόβλημα είναι τα τμήματα ΤΕΙ ή πανεπιστημίων ξεφύτρωσαν κυριολεκτικά σε δεκάδες σημεία του ελληνικού χάρτη, χωρίς κανένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη μεγάλωσαν σαν αστικά κέντρα μετά το 1950 λόγω εσωτερικής μετανάστευσης. Η Ελλάδα πριν το 1980 δεν είχε μαζική εισροή φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, άρα αυτά τα δύο φαινόμενα δε συνδέονται.

Καμία πόλη στην περιφέρεια της Ελλάδας μετά το 1975 δεν αναπτύχθηκε βιομηχανικά ή οικονομικά εξαιτίας ίδρυσης νέων πανεπιστημιακών σχολών, άρα μόνο προβλήματα κληροδοτήθηκαν στην εκπαίδευση μετά από τέσσερις δεκαετίες πειραματισμών με τη γιγάντωση των ΑΕΙ, με τμήματα που δεν παράγουν αποφοίτους.

 
Αρθούρος
02 Ιουν 2020 00:23

Δομή των ΑΕΙ:Μα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τα 35 σημερινά του τμήματα αναπτύσσεται σε 5 πόλεις(Βόλος,Λάρισα,Λαμία,Τρίκαλα,Καρδίτσα).Εσείς λέτε ότι είναι πετυχημένο και θα πρέπει να ενισχυθεί.Εγώ λέω ότι πραγματικά είναι πρωτοπόρο και πετυχημένο και θα πρέπει να λειτουργήσει ως πρότυπο και γιά τα υπόλοιπα.
Γιά παράδειγμα το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου που κι αυτό αναπτύσσεται σε 6 πόλεις και διαθέτει σήμερα 22 τμήματα.Γιατί να μην ακολουθήσει την τύχη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πρέπει οπωσδήποτε να τραβηχτεί ολόκληρο από το Πανεπιστήμιο Πατρών;Κι επιμένουν κάποιοι εδώ μέσα ότι η Πάτρα είναι η φυσική του κατάληξη.Οι Σχολές στην Καλαμάτα και στη Σπάρτη πώς θα υπαχθούν στην Πάτρα που απέχει 3 και 4 ώρες απ'αυτές τις πόλεις; Κι έπειτα,η Πάτρα έχει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση τμημάτων απ'όλες τις επαρχιακές πόλεις,ίσως μεγαλύτερη κι από τη Θεσσαλονίκη.Δε χρειάζεται κι άλλα τμήματα.Εξάλλου η οικονομία της στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό απ'αυτά τα τμήματα.

 
Αρθούρος
01 Ιουν 2020 21:24

Το σχέδιο του ζωντανέματος της επαρχίας μέσα από την ανάπτυξη αρκετών πανεπιστημιακών τμημάτων πέτυχε απόλυτα,άσχετα αν κάποιες πόλεις που ήταν ήδη βιομηχανικά ανεπτυγμένες όπως ο Βόλος και η Πάτρα, αντικατέστησαν το μοντέλο ανάπτυξής τους με το νέο αντιπαραγωγικό μοντέλο της συγκέντρωσης νέων τμημάτων.Πόλεις όπως το Ρέθυμνο,τα Ιωάννινα,το Ηράκλειο,η Αλεξανδρούπολη,η Κομοτηνή στήριξαν από την αρχή την ανάπτυξή τους στη συγκέντρωση πανεπιστημιακών τμημάτων και αργότερα,τη συνδύασαν με την τουριστική,αγροτική,πολιτιστική και οικιστική τους ανάπτυξη και κυριολεκτικά μεγεθύνθηκαν.Αυτό εξάλλου έκανε και η Αθήνα ολόκληρο το 19ο αιώνα και τις αρχές του 20ού.

 
Δομή των ΑΕΙ
01 Ιουν 2020 18:09

Εναντίον των περιφερειακών πανεπιστημίων είναι όσοι υποστηρίζουν την εξάπλωση των σχολών τους σε 5 ή 6 πόλεις ή νησιά.

Πανεπιστήμια όπως το Παν. Πατρών, Κρήτης, Θεσσαλίας, Ιωαννίνων και Θράκης μπορούν να ενισχυθούν και να λειτουργήσουν με ακαδημαϊκά κριτήρια.

 
Δεκαετία '80
01 Ιουν 2020 17:22

Ο κάτοικος της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης δε ζει από τους φοιτητές ή τους φαντάρους. Η Αττική και η Θεσσαλονίκη συνεισφέρουν πάνω από το 60% του ΑΕΠ της Ελλάδας.

 
Ψαχνά Ζάκυνθος Λήμνος
01 Ιουν 2020 16:49

Το τμήμα Διατροφής στη Λήμνο ή το τμήμα Περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο ή το τμημα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στα Ψαχνά Ευβοίας θα λειτουργήσουν ως σημείο ακαδημαϊκής ανάπτυξης; Χρειάζεται σοβαρότητα, δεν μπορούν να πιεστούν οι φοιτητές και το προσωπικό να συντηρούν 500 τμήματα σε όλη την Ελλάδα.

Ανεξάρτητα από την κατάσταση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εδώ και χρόνια επαναλαμβάνονται τα ίδια λάθη από όλες τις κυβερνήσεις στον ακαδημαϊκό χάρτη.

 
Προς Αρθούρος
01 Ιουν 2020 16:45

Η Αθήνα των 3 εκατομμυρίων κατοίκων δε "ζει" από τους 80 χιλ. φοιτητές που φιλοξενεί, σε αντίθεση με μικρές επαρχιακές κοινότητες όπου δημιουργήθηκαν σχολές χωρίς καμία προοπτική ανάπτυξης.

Επίσης, τα στοιχεία για την εντοπιότητα αποδεικνύουν ότι ένας στους δύο επιλέγει να σπουδάσει σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ενώ σίγουρα δε θα επέλεγε απομακρυσμένες σχολές ΤΕΙ ή πανεπιστημίων.

Άρα, με 10.000 και πλέον αιτήσεις μετεγγραφών κάθε χρόνο, τα μη βιώσιμα περιφερειακά τμήματα επιβαρύνουν τη δημόσια εκπαίδευση, καθώς το κράτος είναι αναγκασμένο να συντηρεί πλασματικές θέσεις εισακτέων (πχ. σε ένα τμήμα ΤΕΙ ή πανεπιστημίου, εισάγονται 200, φεύγουν με μετεγγραφές οι 100 και τελικά θα αποφοιτήσουν οι 50 ενώ οι υπόλοιποι θα εγκαταλείψουν μετά από κάποια χρόνια).

Το ορθολογικό είναι εκτός απο τις συνενώσεις σε Αττική και Θεσσαλονίκη να προωθηθούν δομικές αλλαγές και στα περιφερειακά ΑΕΙ, που έχουν γιγαντωθεί χωρίς λόγο (παράδειγμα: τρία ξεχωριστά ΑΕΙ στην Κρήτη, δύο ΑΕΙ με τμήματα διασκορπισμένα σε νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου, διασπορά τμημάτων σε διαφορετικές πόλεις Ήπειρο, Μακεδονία, Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Θράκη κτλ.)

 
Δομή των ΑΕΙ
01 Ιουν 2020 16:36

Η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, η Λάρισα και το Ηράκλειο δεν εξαρτώνται από τους φοιτητές σε κανένα κλάδο της οικονομίας (πχ. εστίαση, ενοικίαση) σε αντίθεση με άλλες περιοχές με ελάχιστους κατοίκους όπου τοποθετήθηκαν τμήματα ή κωμοπόλεις ακριβώς δίπλα σε περιοχές που ήδη υπήρχε πανεπιστήμιο.

Οι πόλεις στην Ελλάδα αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία έγινε προσιτή για περισσότερους μαθητές μετά το 1975, όταν ήδη είχαν δημιουργηθεί τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Τα περισσότερα τμήματα ΤΕΙ και πανεπιστημίων ιδρύθηκαν την περίοδο 1980-2010, χωρίς σχεδιασμό και χωρίς μέριμνα για να ενισχύσουν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Δεν είναι προς όφελος της εκπαίδευσης και της έρευνας η κατανομή φοιτητών και καθηγητών σε μικρές επαρχιακές περιοχές, γιατί δεν είναι ελκυστικά και επιπλέον δημιουργούν στρεβλώσεις σε όλο το σύστημα (συνεχείς μετακινήσεις μελών ΔΕΠ προς κεντρικά ΑΕΙ, εγκατάλειψη σπουδών και εκατοντάδες μετεγγραφές από διάσπαρτα τμήματα, σπατάλη πόρων).

Τα πανεπιστήμια είναι εθνικά και οφείλουν να εξυπηρετούν όλη την κοινωνία, όχι τοπικιστικά συμφέροντα: πχ. Στο παν.Πατρών θα σπουδάσει και ο κάτοικος της υπόλοιπης Πελοποννήσου ή των νησιών του Ιονίου, επομένως είναι προς το συμφέρον όλων η διατήρηση 4-5 ισχυρών και βιώσιμων περιφερειακών ΑΕΙ.

@ Αρθούρος

Οι τοπικές κοινωνίες ζουν από τα τμήματα των επαρχιακών ΑΕΙ.Και γιατί είναι λάθος αυτό;Μήπως τα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης δεν απομυζούν τον παραγωγικό πλούτο της επαρχίας: πρώιμες τομάτες και γενικά κηπευτικά Κρήτης,σπαράγγια Σερρών,μπανάνες Κρήτης, χοιρινά και γαλοπούλες από Ήπειρο και Θεσσαλία κλπ.Όπως θέλει να ζήσει ο κάτοικος της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης,θέλει να ζήσει και ο κάτοικος της επαρχίας.

 
Αρθούρος
01 Ιουν 2020 08:16

Δομή των ΑΕΙ:Οι τοπικές κοινωνίες ζουν από τα τμήματα των επαρχιακών ΑΕΙ.Και γιατί είναι λάθος αυτό;Μήπως τα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης δεν απομυζούν τον παραγωγικό πλούτο της επαρχίας: πρώιμες τομάτες και γενικά κηπευτικά Κρήτης,σπαράγγια Σερρών,μπανάνες Κρήτης, χοιρινά και γαλοπούλες από Ήπειρο και Θεσσαλία κλπ.Όπως θέλει να ζήσει ο κάτοικος της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης,θέλει να ζήσει και ο κάτοικος της επαρχίας.
Και γιά να τελειώνουμε επιτέλους με τη ρατσιστική άποψη γιά τα επαρχιακά Πανεπιστήμια.Στην Αττική υπάρχουν ένα σωρό σχολές εις τριπλούν και εις τετραπλούν: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,Τμήμα Νοσηλευτικής,Τμήμα Πληροφορικής,Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η|Υ,Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών,Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και ακόμα περισσότερες εις διπλούν(Κοινωνιολογίας,Ψυχολογίας,ΜΜΕ και Δημοσιογραφίας,Στατιστικής,Διαιτολογίας και Διατροφής,Τοπογράφψν Μηχανικών,Πολιτικής Επιστήμης κλπ.).Τα ίδια επικρατούν και στη Θεσσαλονίκη:3 Τμήματα Οικονομικών Επιστημών σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες,3 Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες,2 Τμήματα Πληροφορικής κλπ.
Μήπως έχετε την εντύπωση ότι υπάρχει κάποια ηθική στην οικονομία;Οι κάτοικοι της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης δεν ενοικιάζουν σπίτια σ'αυτούς τους φοιτητές των διπλών,τριπλών,ή τετραπλών τμημάτων που φυσικά δε χρειάζεται ούτε η Αθήνα ούτε η Θεσσαλονίκη;Τα τριπλά και τα τετραπλά τμήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι αθώα από οικονομική άποψη;Δε συνεχίζουν να δίνουν-και άδικα σήμερα,ειδικά στην Αθήνα-οικονομική ανάπτυξη στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας;

 
Δομή των ΑΕΙ
31 Μάιος 2020 13:07

Είναι το ίδιο με τα ΤΕΙ, πολλά από τα οποία έχουν εγκαταστάσεις αλλά κανένας δεν τα προτιμά για σπουδές. Οι τοπικές κοινωνίες απλώς ζουν από τους φοιτητές (ενοικιαζόμενα, εστίαση) και δεν έχει νόημα να συνεχίσουν να δίνονται θέσεις προσωπικού ή χρηματοδότηση για τμήματα που δεν έχουν λόγο ύπαρξης σε κάθε νομό της Ελλάδας. Ένα πανεπιστήμιο στην Κρήτη είναι αρκετό για τη νησιωτική Ελλάδα.

Χρειάζεται μια ημέρα ταξίδι με το πλοίο για να φτάσεις στα νησιά του Αιγαίου και το χειμώνα είναι απομονωμένα. Προφανώς όταν ζεις σε ένα χωριό πηγαίνεις με τα πόδια στο μάθημα, αλλά το πανεπιστήμιο δεν είναι δημοτικό σχολείο.

οι αποστάσεις είναι μικρότερες και σε κάποιες περιπτώσεις μπορείς να πηγαίνεις με τα πόδια για μάθημα.

 
Ελληνικά πανεπιστήμια
31 Μάιος 2020 13:00

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε (2) διαφορετικές πόλεις (Ηράκλειο και Ρέθυμνο) στο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας. Μαζί με το Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά) θα μπορούσαν να συγκροτήσουν ένα ενιαίο ίδρυμα στην Κρήτη, όπως το Πανεπιστήμιο Θεσσσαλίας (Λάρισα, Βόλος) ή το ΔΠΘ.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει σχολές σε (6) διαφορετικά νησιά με μικρό συγκριτικά γενικό πληθυσμό. Δεν έχει κανένα νόημα να αναπτύσσονται υποδομές που δεν πρόκειται ποτέ να είναι ελκυστικές για φοιτητές ή ερευνητές, οι οποίοι πρέπει να μεταβαίνουν με πλοίο ή αεροπλάνο σε περιοχές που δεν παρουσιάζουν καμία επιχειρηματική ανάπτυξη εκτός από τον τουρισμό.

Σε διεθνή αξιολόγηση, το Παν. Κρήτης είναι περίπου στη θέση 400 ενώ το Παν. Αιγαίου περίπου στη θέση 800. Στην αξιολόγηση της ΑΔΙΠ επισημάνθηκαν οι ελλείψεις σε φοιτητική μέριμνα, σε υποδομές, σε προσέλκυση και διατήρηση προσωπικού.

@ Observator
30 Μάιος 2020 00:40

H διαφορά Πανεπιστημίου Κρήτης και Πανεπιστημίου Αιγαίου ήταν μικρή.
Όμως και τα δυο είναι σε νησιά και τα δυο αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της
διασποράς σε διαφορετικές πόλεις. Στα νησιά οι αποστάσεις είναι μικρότερες και σε κάποιες περιπτώσεις μπορείς να πηγαίνεις με τα πόδια για μάθημα. Η ανάπτυξη των υποδομών είναι θέμα χρόνου και χρηματοδότησης.

 
Observator
30 Μάιος 2020 00:40

@Ελληνικά πανεπιστήμια
H διαφορά Πανεπιστημίου Κρήτης και Πανεπιστημίου Αιγαίου ήταν μικρή.
Όμως και τα δυο είναι σε νησιά και τα δυο αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της
διασποράς σε διαφορετικές πόλεις. Στα νησιά οι αποστάσεις είναι μικρότερες και σε κάποιες περιπτώσεις μπορείς να πηγαίνεις με τα πόδια για μάθημα. Η ανάπτυξη των υποδομών είναι θέμα χρόνου και χρηματοδότησης. Αυτό που δεν κατάλαβα ποτέ ήταν ο λόγος ανάπτυξης του Παν. Πελοποννήσου με τόση επικάλυψη με το Πανεπιστήμιο Πατρών και με παράρτημα στο Αγρίνιο. Σιγουρα δεν εχουν ληφθεί οι βέλτιστες αποφάσεις. Είναι αλήθεια οτι στην Ελλάδα οι τοπικές κοινωνίες αισθάνονται οτι αυτοεπιβεβαιώνονται οταν έχουν κάτι σημαντικό στον τόπο τους και ενα απο αυτά ειναι ένα ΑΕΙ. Αν υπήρχαν αλλά σημαντικά π.χ. επιχειρησεις και εργαστάσια παραγωγικά. πιστέψτε με κανείς δεν θα ενδιαφερόταν για ένα ΑΕΙ αλλά για την δημιουργία ανάλογων clusters.

 
Τμήμα Γεωγραφίας
29 Μάιος 2020 23:27

Βάση 5.450 μόρια, Τμήμα Περιβάλλοντος βάση 7.353, Τμήμα Μηχ. Οικονομίας βάση 5738, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων βάση 5.305, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας βάση 8.898, Τμήμα Περιβάλλοντος, Ζάκυνθος βάση 6738. Αυτά θα αλλάξουν με εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

 
Υπουργείο Παιδείας 2020
29 Μάιος 2020 22:43

Όποιος θέλει ας δηλώσει την ΑΣΠΑΙΤΕ, όποιος δε θέλει ας μην τη δηλώσει. Το υπουργείο χρηματοδοτεί τα ΑΕΙ χωρίς στοιχειώδη σχεδιασμό εδώ και χρόνια και έτσι θα συνεχίσει. Πού είναι το πρόβλημα;

Observator
29 Μάιος 2020 00:15
@ Ελληνικά πανεπιστήμια
Ποιές είναι οι συγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες της χώρας? Οποιος δεν θέλει να σπουδάσει στα νησιά απλά να μην τα δηλώνει στο μηχανογραφικό.

 
Τρόποι διεξαγωγής εξ αποστάσεως αξιολόγησης
29 Μάιος 2020 22:09

Απαράδεκτο να καταγράφονται ως "σημεία προσοχής" οι αδυναμίες στην αντικειμενική εξέταση. Από τη στιγμή που τα μαθήματα δεν είχαν σχεδιαστεί με αυτή τη λογική δεν μπορούν να αλλάζουν στη μέση του εξαμήνου χωρίς επιπτώσεις. Κι ακόμα κι αν γίνει εξαίρεση για μια εξεταστική, λόγω έκτακτων συνθηκών, το υπουργείο πρέπει να ζητήσει τα πανεπιστήμια να είναι ανοιχτά τον Σεπτέμβριο.

Η ευθύνη δεν είναι αποκλειστικά στους φοιτητές ή τους καθηγητές για το επόμενο έτος. Η χώρα δεν μπορεί να έχει ανοιχτά ξενοδοχεία για τους τουρίστες ενώ τα αμφιθέατρα θα είναι κλειστά για τους φοιτητές, εκτός αν αυτό θέλουμε για "παραγωγικό μοντέλο" στον 21ο αιώνα.

https://www.esos.gr/arthra/67868/sygklitos-apth-tropoi-kai-mesa-diexagog...

 
ΤΕΙ 1983 2018
29 Μάιος 2020 21:59

Όποιος δεν θέλει να σπουδάσει στα ΤΕΙ απλά να μην τα δηλώνει στο μηχανογραφικό. Δεν ξέρουμε ποιες είναι οι εκπαιδευτικές ανάγκες της χώρας αλλά θα ιδρύσουμε 500 τμήματα σε όλη την Ελλάδα. Με αυτή τη νοοτροπία, να μεταθέτουμε τις αναγκαίες αποφάσεις για τον εξορθολογισμό των Πανεπιστημίων και των σχολείων, φτάσαμε να συσσωρεύουμε προβλήματα στην εκπαίδευση εδώ και 50 και πλέον χρόνια.

 
Τοπικιστική λογική
29 Μάιος 2020 19:50

Η τοπικιστική λογική της εξάπλωσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οδηγεί σε προβλήματα, με τα τμήματα να εξαρτώνται από συμβασιούχους και ΕΔΙΠ, με χιλιάδες αιτήσεις μετεγγραφών κάθε χρόνο και με περιορισμένους πόρους για ανάπτυξη. Οι φοιτητές πρέπει να σπουδάζουν στα Πανεπιστήμια όχι να στηρίζουν τα ενοικιαζόμενα δωμάτια.

@Ενοικιαζόμενα δωμάτια

Αν δεν υπάρχουν χρήματα, δε θα βρεθούν την επόμενη χρονιά. Το υπουργείο πρέπει να προωθήσει αλλαγές για να στηρίξει την εκπαίδευση.

 
Κανονικότητα στην Ελλάδα
29 Μάιος 2020 19:36

Στην Ελλάδα μπορούν να λειτουργούν πανεπιστήμια όπως το Παν. Πατρών, το ΔΠΘ, το Παν. Ιωαννίνων, το Παν. Θεσσαλίας, το Παν. Κρήτης. Δε χρειάζονται περισσότερα, αντιθέτως δημιουργείται πρόβλημα (πχ. Παν. Πελοποννήσου με τμήματα στην Πάτρα, πρώην Παν. Στερεάς Ελλάδας με τμήματα στη Λαμία).

Οι περιφερειακές σχολές σε αυτά πρέπει να ενισχυθούν με εργαστήρια και προσωπικό ώστε να μην αποτελούν σκαλοπάτι για μετακίνηση.

 
Εξετάσεις Σεπτεμβρίου
29 Μάιος 2020 19:32

Υπάρχει θέμα με τα πτυχία αν συνεχιστούν αυτές οι ρυθμίσεις και τον Σεπτέμβριο. Δεν μπορεί όλη η χώρα να είναι ανοιχτή και μόνο τα Πανεπιστήμια να κάνουν εξετάσεις εξ αποστάσεως.

 
Ακαδημαϊκός χάρτης ΑΕΙ
29 Μάιος 2020 19:28

Μετά από τόσες δεκαετίες, πρέπει επιτέλους να αλλάξει ο ακαδημαϊκός χάρτης, ώστε όλα τα τμήματα να έχουν 140 έως 180 εισακτέους και τους απαραίτητους πόρους για την εκπαίδευση και έρευνα.

Οι μετεγγραφές κάθε χρόνο αποδεικνύουν ότι οι ροές είναι από την περιφέρεια προς το κέντρο, ποτέ το ανάποδο. Συγκεκριμένα, πάνω από 10.000 πρωτοετείς κατευθύνονται κατά κύριο λόγο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτό επιβαρύνει δυσανάλογα τα κεντρικά τμήματα με επιπλέον εισακτέους κάθε χρόνο, ενώ ούτε τα περιφερειακά διαθέτουν επαρκείς υποδομές και προσωπικό.

@Ενοικιαζόμενα δωμάτια
29 Μάιος 2020 15:38

Δεν συγκρίνεται η διαβίωση στα περιφερειακά Πανεπιστήμια με τα κεντρικά...ότι και να προσπαθείτε να πείτε...σε θέματα ασφάλειας, σε θέματα προσέγγισης καθηγητών, ακόμα και σε θέματα διαδικασιών και καθημερινότητας.

 
Ελληνικά πανεπιστήμια
29 Μάιος 2020 19:23

Η Ελλάδα δεν μπορεί να χρηματοδοτεί μη βιώσιμες σχολές, με διάσπαρτα τμήματα διάσπαρτα σε διαφορετικές πόλεις, χωριά και νησιά. Το υπουργείο και οι ακαδημαϊκοί αποφασίζουν πού κατανέμονται οι θέσεις εισακτέων. Το αποτέλεσμα είναι ο αριθμός των αποφοίτων να είναι υποπολλαπλάσιος των προσφερόμενων θέσεων και να επιβαρύνεται όλη η κοινωνία.

Αυτή η λανθασμένη στρατηγική κρατάει πίσω όλα τα ιδρύματα. Την καλύτερη βαθμολογία έχει το Πανεπιστήμιο Κρήτης αλλά στην Κρήτη λειτουργούν τρία ΑΕΙ: Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο και πρώην ΤΕΙ Κρήτης.

@ Observator
29 Μάιος 2020 00:15

Ποιές είναι οι συγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες της χώρας? Οποιος δεν θέλει να σπουδάσει στα νησιά απλά να μην τα δηλώνει στο μηχανογραφικό. To Πανεπιστημιο Αιγαίου ειχε ισως την καλυτερη βαθμολογια στην ιδρυματική αξιολογηση. Ελλάδα δεν ειναι μονο το ΑΠΘ, το ΕΚΠΑ και το ΕΜΠ.

 
@Ενοικιαζόμενα δωμάτια
29 Μάιος 2020 15:38

δεν συγκρίνεται η διαβίωση στα περιφερειακά Πανεπιστήμια με τα κεντρικά...ότι και να προσπαθείτε να πείτε...σε θέματα ασφάλειας, σε θέματα προσέγγισης καθηγητών, ακόμα και σε θέματα διαδικασιών και καθημερινότητας.

αναφορικά με τα ενοικιαζόμενα...δεν υπάρχουν ετήσιες όταν δεν υπάρχουν χρήματα...και δεν αναφέρομαι στην διάθεση των φοιτητών για διακοπές...

 
barbanikos
29 Μάιος 2020 00:20

@Φοιτητής
Tι σε απασχολεί αν θα εξετάζονται κατά ομάδες? Εσυ πάς να εξεταστείς για να περάσεις το μάθημα.

 
Observator
29 Μάιος 2020 00:15

@ Ελληνικά πανεπιστήμια
Ποιές είναι οι συγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες της χώρας? Οποιος δεν θέλει να σπουδάσει στα νησιά απλά να μην τα δηλώνει στο μηχανογραφικό. To Πανεπιστημιο Αιγαίου ειχε ισως την καλυτερη βαθμολογια στην ιδρυματική αξιολογηση. Ελλάδα δεν ειναι μονο το ΑΠΘ, το ΕΚΠΑ και το ΕΜΠ.

@Ελληνικά πανεπιστήμια
Πολλά πανεπιστημια θα κάνουν εξετάσεις με φυσική παρουσία. Αρα ποια είναι η έκτακτη κατάσταση?

Τα πανεπιστημια ανοιγουν σταδιακά. Οι φοιτητές ας αποφασίσουν.

 
Ενοικιαζόμενα δωμάτια
28 Μάιος 2020 12:30

Τα συμβόλαια ενοικίασης είναι ετήσια όχι ανά μήνα. Για ποιο λόγο να σταματήσουν να μετακινούνται στην πόλη που σπουδάζουν για τέσσερα χρόνια; Οι φοιτητές στα κεντρικά ΑΕΙ δεν έφυγαν από την Αθήνα.

Όλες οι σχολές εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης ή Πάτρας θα είναι ακόμα λιγότερο ελκυστικές για φοίτηση, λόγω ανησυχίας για την οικονομική κατάσταση. Το θέμα είναι ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να αναδιαρθρωούν ώστε ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες της χώρας και αυτό δε γίνεται με σχολές που λειτουργούν σε νησιά και δεν είναι βιώσιμες.

@Μετακινήσεις
28 Μάιος 2020 09:03

πρέπει κανείς να σκεφτεί ότι οι περισσότεροι φοιτητές έχουν ξενοικιάσει, οπότε το να τους φέρουμε πίσω, να πληρώσουν την μετακίνηση τους (ιδιαίτερα υψηλό κόστος για νησιά) και την προσωρινή διαμονή τους για ένα μήνα εξέτασης δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτικό.
Έχοντας μάθει πολλά από Σεπτέμβρη μπορούμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.