Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Επιστολή ΕΤUCE στο ΥΠΑΙΘ για τη ζωντανή αναμετάδοση μαθημάτων

Δημοσίευση: 27/05/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Αγαπητή Υπουργέ,

Η Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Επιτροπή για την Εκπαίδευση (ΕΤUCE) αντιπροσωπεύει 132 συνδικάτα στην εκπαίδευση, δηλαδή 11 εκατομμύρια εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη. Ως αναγνωρισμένος κοινωνικός εταίρος στην εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ETUCE έχει τακτικές συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργοδοτών Εκπαίδευσης (EFEE) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου ανά τομέα προκειμένου να διαπραγματεύεται και να συζητά θέματα εκπαίδευσης και απασχόλησης που έχουν σχέση με εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς και γενικά το προσωπικό που απασχολείται στην εκπαίδευση. Η ETUCE είναι μια Ευρωπαϊκή  Συνδικαλιστική Ομοσπονδία μέσα στην ETUC, την Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία. Η ETUCE είναι επίσης ο Ευρωπαϊκός Κλάδος  της Εκπαιδευτικής Διεθνούς (EI), της παγκόσμιας ομοσπονδίας συνδικάτων εκπαίδευσης.

‘Υστερα από την επιστολή που σας έστειλε η ETUCE στις 30 Απριλίου 2020 υπενθυμίζοντας στην Ελληνική Κυβέρνηση να συνεργάζεται δημιουργικά με τα εκπαιδευτικά συνδικάτα  ιδιαίτερα σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες , με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι η παροχή/ρύθμιση για την απευθείας μετάδοση μαθημάτων από τη σχολική τάξη υιοθετήθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 8 Μαίου του 2020  με μία τροποποίηση/προσθήκη σε άλλο νόμο χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, διαβούλευση  ή διάλογο με τα εκπαιδευτικά συνδικάτα.

Κατανοώντας ότι αυτό το βήμα ήταν ένα μέτρο έκτακτης ανάγκης κάτω από εξαιρετικές συνθήκες και η διάρκειά του είναι περιορισμένη, ως το τέλος του σχολικού έτους 2019-2020, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ο αποκλεισμός των εκπαιδευτικών συνδικάτων από όλα τα στάδια διαβουλεύσεων αψηφά το άρθρο 21 β του Eυρωπαϊκου Κοινωνικού Χάρτη που κυρώθηκε από την Ελλάδα στις 18 Μαρτίου 2016 καθώς και τη διάταξη για το δικαίωμα στην πληροφορία και την διαβούλευση η οποία επισημαίνει ότι (...) «οι εργαζόμενοι ή εκπρόσωποί τους, σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία και πρακτική: β) να καλούνται σε διαβούλευση έγκαιρα πάνω στις προτεινόμενες αποφάσεις  οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τα συμφέροντα των εργαζόμενων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αποφάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις εργασιακές συνθήκες με την εφαρμογή τους» (...)

Επιπρόσθετα, η ψήφιση της ρύθμισης και της τροποποίησης/προσθήκης ξεκάθαρα δείχνει ότι έχει αγνοηθεί η διάταξη  8 «Κοινωνικός Διάλογος και συμμετοχή εργαζόμενων» του  Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων  που δηλώνει ότι (...)  «Οι εργαζόμενοι ή εκπρόσωποί τους έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται και να προσέρχονται σε διάλογο έγκαιρα  σε θέματα που τους αφορούν και συγκεκριμένα προκειμένου για μεταβίβαση, αναδιάρθρωση ή συγχώνευση επιχειρήσεων/εργασιών και για ομαδικές απολύσεις» (...)όπως και η διάταξη  10 «Υγιές, Ασφαλές και Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον και προστασία δεδομένων».

Η Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση  συμπεριλαμβανομένης  της καταγραφής/ καταχώρισης δεδομένων εγείρει σημαντικές δυσκολίες για το εκπαιδευτικό προσωπικό αναφορικά με την απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας αφ’ ενός και πολλά επαγγελματικά ζητήματα αφ’ ετέρου· συνεπώς, η συμμετοχή των εκπαιδευτικών συνδικάτων και η διαβούλευση με αυτά είναι κεντρικής σημασίας για τη διενέργεια του μέτρου της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  σεσχέση με την:

•    Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας του υλικού: Η διαδικτυακή μετάδοση μαθημάτων συνεπάγεται την κυκλοφορία on line υλικού/περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς επ’ ωφελεία αποκλειστικά των μαθητών τους και εγείρει το θέμα της ιδιοκτησίας του περιεχομένου καθώς και του προορισμού του.

•    Προστασία προσωπικών δεδομένων, ιδιωτικότητα και ασφάλεια on line: Στη σύγχρον εξ αποστάσεως εκπαίδευση εννοείται ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό μοιράζετια προσωπικά του στοιχεία στις μαγνητοσκοπήσεις και άρα εκθέτουν τους εαυτούς τους σε οποιαδήποτε τυχόν on line εξέταση/έλεγχο. Αυτό με τη σειρά του εγείρει ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία και την πρόληψη της παρενόχλησης on line και άσκησης βίας από τρίτο πρόσωπο με σοβαρές συνέπειες για την on line ασφάλειά τους, την ιδιωτικότητα και την ψυχο-κοινωνική τους υγεία.

•    Εκπαιδευτική αυτονομία/αυτενέργεια: Όλες τις εποχές και ειδικότερα τώρα εν μέσω της πανδημίας του COVID-19 και των έκτακτων διδακτικών μέτρων, οι εκπαιδευτικοί ως επαγγελματίες πρέπει να μπορούν να καθορίσουν τις αρμόζουσες διδακτικές μεθόδους και παιδαγωγικές προσεγγίσεις τις οποίες θεωρούν καλύτερες και κατάλληλες για να βοηθήσουν και να στηρίξουν τους μαθητές με στόχο να ανταποκριθούν όσο καλύτερα γίνεται στις ατομικές ανάγκες των μαθητών και να διασφαλίσουν τα καλύτερα κατά το δυνατό μαθησιακά αποτελέσματα.    

Kάνοντας  σας έκκληση να εναρμονιστείτε (να συμμορφωθείτε) με το άρθρο 35 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 αναφορικά με την υποχρέωση διεξαγωγής μελέτης εκτίμησης αντικτύπου για την προστασία δεδομένων, για άλλη μια φορά η ETUCE σας καλεί να προσαρμοστείτε στις οδηγίες / πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας ((ILO) οι οποίες αναφέρουν ότι ένα κλίμα εμπιστοσύνης, δομημένο πάνω στον κοινωνικό διάλογο και τον τριμερισμό, είναι θεμελιώδες για την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης του COVID-19 και των συνεπειών του.

Όταν ένα είδος επεξεργασίας συγκεκριμένα με τη χρήση νέων τεχνολογιών αποτελεί υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει ουσιαστική συμμετοχή/ εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων της χώρας με σκοπό η έκθεση αντικτύπου να συμπεριλάβει και τις θέσεις των εκπαιδευτικών.

Μετά τιμής,
Susan Flocken
European Director

Dear Minister,

The European Trade Union Committee for Education (ETUCE) represents 132 education trade unions i.e. 11 million teachers in Europe. As a recognised Social Partner in education at EU level, ETUCE meets at regular intervals with the European Federation of Education Employers (EFEE) in the frame of the European Sectoral Social Dialogue Committee for Education to negotiate and discuss education and employment topics relevant to teachers, academics and other education personnel in education. ETUCE is a European Trade Union Federation within ETUC, the European Trade Union Confederation. ETUCE is also the European Region of Education International (EI), the global federation of education trade unions.

Further to the letter ETUCE sent to you on 30 April 2020 reminding the Greek Government to constructively work together with education trade unions especially in these unprecedented times, we were astonished to learn that the provision/regulation on the live streaming delivery of lessons was adopted by the Greek Parliament with an amendment/addition attached to another Bill without prior warning and without any consultation nor dialogue with the education trade unions on 8 May 2020.

Understanding that the step was taken as an emergency measure to the exceptional circumstances and is limited to last until the end of the academic year 2019-2020, we would like to highlight that the exclusion of education trade unions from all stages of the discussions on this regulation defies the Article 21 b) of the European Social Charter that was ratified by Greece on 18 March 2016 and the provision on the right to information and consultation where it is stressed that [...] “workers or their representatives, in accordance with national legislation and practice: b) to be consulted in good time on proposed decisions which could substantially affect the interests of workers, particularly on those decisions which could have an important impact on the employment situation in the undertaking”[...]

Further to this, the adoption of the regulation and its amendments/addition explicitly shows the neglect of the principle 8 on “Social dialogue and involvement of workers” of the European Pillar of Social Rights which states that [...] “Workers or their representatives have the right to be informed and consulted in good time on matters relevant to them, in

Brussels, 25 May 2020

Ref.: SF/vd/10159

particular on the transfer, restructuring and merger of undertakings and on collective redundancies”[...] along with the principle 10 on “Healthy, safe and well-adapted work environment and data protection”.

Synchronous distance learning, including its recording, raises important difficulties for teaching personnel, regarding employment and working conditions on the one hand, and professional issues on the other and, thus, involvement, and consultation of education trade unions is central to the elaboration of the synchronous distance learning measure as regards:

▪ Protection of copyrighted content: The online dissemination of lessons entails the circulation, online, of content prepared by individual teaching professionals, for the sole benefit of their students, and raises the question of the ownership of this content, as well as its destination.

▪ Personal data protection, and online privacy and safety: Synchronous distance learning implies that teaching staff are to share video records of their person, thus exposing themselves to potential online scrutiny. This in turn raises questions regarding the protection and prevention from online harassment and third-party violence with grave consequences for their online privacy, safety, and psycho- social well-being.

▪ Professional agency: At all times, and in particular in the midst of the COVID-19 crisis and emergency teaching measures, teaching professionals must be allowed to determine the appropriate teaching methods and pedagogy, as they consider them best and appropriate to reach and support the students with a view to best respond to the students’ individual needs, and to ensure the best educational outcomes.

Whilst urging you to comply with the art. 35 of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 concerning the obligation to carry out a data protection impact assessment, once again, ETUCE calls on you to comply with the ILO standards stating that a climate of trust, built through social dialogue and tripartism, will be essential in the effective implementation of measures to address the COVID-19 outbreak and its consequences.

When a type of processing in particular using new technologies poses a high risk to the rights and freedoms of natural persons, it is essential to meaningfully involve national social partners in view to ensure this impact assessment includes the views of education practitioners.

Yours Sincerely,

Susan Flocken European Director

Ετικέτες: 
ΟΛΜΕ

Σχόλια (2)

 
μελος δεπ
27 Μάιος 2020 14:25

Μα όλα αυτά θα τα εφαρμόσει η κ. Υπουργός.
Παρακαλώ να σοβαρευτούμε. Αφήστε τους εκπαιδευτικούς να κάνουν τη δουλειά τους και να σας ενημερώσω πως το homeschooling εφαρμόζεται από την δεκαετία του 70. Αν μη τι αλλο σεβαστείτε τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Και ναι εχω παιδαγωγική κατάρτιση και γνωρίζω το θέμα σε βάθος από πολλούς εδώ μέσα.

 
o tempora, o mores
27 Μάιος 2020 19:26

@μέλος δεπ: Αν η παιδαγωγική σας κατάρτιση δεν επαρκεί, η νομική κατάρτιση είναι η επόμενη που θα πρέπει να επιδιώξετε. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε μετάδοση από την τάξη με ή χωρίς κάμερα. Επιπλέον, τα παιδιά με ειδικές (εκπαιδευτικές) ανάγκες είναι ιδιαίτερη περίπτωση και θα έπρεπε να έχουν εκπαίδευση στο σπίτι λόγω των συνθηκών. Αυτό πρέπει να εξασφαλίζει ένα κράτος. Εκπλήσσομαι που θυμόμαστε τα παιδιά με ειδικές (εκπαιδευτικές) ανάγκες, αλλά κανείς δεν λέει το παραμικρό για την απόλυτη έλλειψη κατάλληλων δομών, για την απουσία του κράτους από ... αρχής του κόσμου από την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών των παιδιών και των οικογενειών τους, για τις μεσοβέζικες λύσεις, για τους ευφημισμούς και την ωραιοποίηση των συνθηκών της ζωής και της εκπαίδευσής τους χωρίς ουσιαστικές λύσεις, πίσω από την οποία ωραιοποίηση κρύβεται με περισσή υποκρισία η απόλυτη αδράνεια για οτιδήποτε μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην εκπαίδευση και τη βελτίωση των όρων ζωής αυτών των παιδιών... Αλίμονο αν πιστεύουμε ότι αυτά τα λύνει η χρήση των τεχνολογικών μέσων...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.