Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο από το επόμενο σχολικό έτος

Διδασκόμενα μαθήματα και αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Δημοσίευση: 29/05/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Αλλαγές που θα ισχύσουν από το επόμενο σχολικό έτος στο Γυμνάσιο, προβλέπονται στις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου του υπ. Παιδείας που κατατέθηκε σήμερα, προς ψήφιση, στη Βουλή.

Ειδικότερα , πρόκειται για τις εξής αλλαγές:

Άρθρο 4

Διδασκόμενα μαθήματα και αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 126/2016 (Α′ 211) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις (3) ομάδες ως εξής:

α) Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α′) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:

Ομάδα Α′

αα) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία.

αβ) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση.

αγ) Ιστορία.

αδ) Μαθηματικά.

αε) Φυσική.

αστ) Βιολογία.

αζ) Αγγλικά.

β) Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β′) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:

Ομάδα Β′

βα) Γεωλογία-Γεωγραφία.

ββ) Χημεία.

βγ) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή.

βδ) Θρησκευτικά.

βε) Δεύτερη ξένη γλώσσα.

βστ) Τεχνολογία – Πληροφορική.

βζ) Οικιακή Οικονομία.

γ) Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ′) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:

γα) Μουσική-Καλλιτεχνικά.

γβ) Φυσική Αγωγή.».

2. Η περ. Γ′ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 126/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Γ. Στα μαθήματα της Ομάδας Α′ και της Ομάδας Β′ της των εδαφίων α και β, αντίστοιχα, της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία (1) κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου. Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο διδάσκων μάθημα της ομάδας Β′ μπορεί να επιλέξει, αντί της διεξαγωγής ωριαίας γραπτής δοκιμασίας σε κάποιο τμήμα ή κάποια τμήματα, την ανάθεση μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης στους μαθητές του τμήματος ή των τμημάτων. Ειδικά για το μάθημα της Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία και κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου δεν διενεργείται ωριαία γραπτή δοκιμασία, αλλά ανατίθεται σε κάθε μαθητή η εκπόνηση συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης. Στα μαθήματα της Ομάδας Γ′ του εδαφίου γ′ της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία.

3. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 126/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α' της παρ. 1 του άρθρου 2 διεξάγονται σε εξεταστική περίοδο που διαρκεί από την 1η έως την 15η Ιουνίου».

4. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 126/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων είναι δίωρη για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, εκτός από τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, των οποίων οι δύο αντίστοιχοι κλάδοι, Γλωσσική Διδασκαλία-Νεοελληνική Λογοτεχνία και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση, συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής και το περιεχόμενο της τρίωρης εξέτασης του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, ο τρόπος διατύπωσης των θεμάτων και ο τρόπος βαθμολόγησης των δοκιμίων καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εξέταση αυτή θέμα.».

5. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 126/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Κατ` εξαίρεση των διατάξεων της παρ. 1:

α) Μαθητής που απουσιάζει δικαιολογημένα από γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση λόγω ασθενείας που βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή λόγω άλλου σοβαρού κωλύματος που κρίνεται από τον Σύλλογο των Διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία, έπειτα από αίτηση του κηδεμόνα ή του ιδίου, εφόσον είναι ενήλικος, που υποβάλλεται στον Διευθυντή του Γυμνασίου, εξετάζεται άλλη ημέρα μέχρι την 30η Ιουνίου, την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος Διδασκόντων. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για τους μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων των εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

β) Μαθητές της περ. α’ που δεν προσέρχονται σε εξέταση την ημέρα που ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων υγείας που βεβαιώνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή σοβαρού κωλύματος που κρίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν σε επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο, στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, και να εξετασθούν γραπτά σε όσα μαθήματα της Ομάδας Α' δεν εξετάσθηκαν. Για τους μαθητές αυτούς ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος στο τέλος Ιουνίου. Στην περίπτωση αυτή, οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι οι μαθητές, αν είναι ενήλικοι, καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση, στον Διευθυντή του οικείου Γυμνασίου εντός δύο (2) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ότι οι μαθητές αυτοί θα εξετασθούν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.».

6. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του π.δ. 126/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,

αα) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή

αβ) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).

β) Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4). Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη.

γ) Για τα μαθήματα της Ομάδας Α′ της παρ. 1 του άρθρου 2, οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής.

Για τα μαθήματα της Ομάδας Β′ και της Ομάδας Γ′ της παρ. 1 του άρθρου 2 οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις εξετάσεις.

δ) Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α′ και Β′ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής ή μαθητής της Γ′ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, σύμφωνα με την περ. α′ της παρ. 4 , επαναλαμβάνει την τάξη.».

7. Η παρ. 6 του άρθρου 14 του π.δ. 126/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Οι κατ ́ιδίαν διδαχθέντες και στρατεύσιμοι μαθητές προάγονται ή απολύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12. Όσοι δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης στις εξετάσεις του Ιουνίου παραπέμπονται κατ’ εξαίρεση στις επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10).

Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου οι ανωτέρω μαθητές δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 12 του παρόντος, τότε επαναλαμβάνουν την τάξη».

8. Οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 15 του π.δ. 126/2016 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Οι μαθητές που φοίτησαν επί δύο τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε ξένα σχολεία που λειτουργούν στο εξωτερικό κατά το πρώτο έτος φοίτησης τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο:

α) δεν βαθμολογούνται στα μαθήματα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» και «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία»,

β) εξετάζονται προφορικά στα μαθήματα «Μαθηματικά», «Φυσική», «Ιστορία», «Βιολογία» και «Αγγλικά» τόσο κατά τη διάρκεια των τετραμήνων όσο και κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις και

γ) εξετάζονται προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα κατά τη διάρκεια των τετραμήνων. «Οι μαθητές της παρούσας προάγονται ή απολύονται:

i) όταν έχουν σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον οκτώ (8) ή

ii) όταν έχουν γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον έντεκα (11).

Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, οι μαθητές της παρούσας παραπέμπονται και εξετάζονται, όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, στη δεύτερη εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από οκτώ (8).».

2. Οι μαθητές που φοίτησαν επί δύο τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε ξένα σχολεία που λειτουργούν στο εξωτερικό κατά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο εξετάζονται:

α) προφορικά στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» κατά τη διάρκεια των τετραμήνων με βαθμολογική βάση το οχτώ (8),

β) προφορικά στο μάθημα «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» τόσο κατά τη διάρκεια των τετραμήνων όσο και κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις με βαθμολογική βάση το οχτώ (8),

γ) γραπτά στα μαθήματα «Μαθηματικά», «Φυσική», «Ιστορία», «Βιολογία» και «Αγγλικά» τόσο κατά τη διάρκεια των τετραμήνων όσο και κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις με βαθμολογική βάση το δέκα (10),

δ) προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα κατά τη διάρκεια των τετραμήνων με βαθμολογική βάση το δέκα (10).

Οι μαθητές της παρούσας προάγονται ή απολύονται:

i) όταν έχουν επιτύχει στα μαθήματα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» και «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον οκτώ (8) και σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή
ii) όταν έχουν γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δώδεκα (12).

Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, οι μαθητές της παρούσας παραπέμπονται και εξετάζονται, όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, στη δεύτερη εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από τα αριθμητικά όρια του στοιχείου i.

Οι μαθητές της παρούσας μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο βαθμολογούνται και προάγονται ή απολύονται, όπως προβλέπεται για τους μαθητές της ημεδαπής.».

3. Οι μαθητές που φοίτησαν για ένα τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένα σχολεία που λειτουργούν στο εξωτερικό κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο εξετάζονται:

α) προφορικά στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» κατά τη διάρκεια των τετραμήνων με βαθμολογική βάση το οχτώ (8),

β) προφορικά στο μάθημα «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» τόσο κατά τη διάρκεια των τετραμήνων όσο και κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις με βαθμολογική βάση το οχτώ (8),

γ) γραπτά στα μαθήματα «Μαθηματικά», «Φυσική», «Ιστορία», «Βιολογία» και «Αγγλικά» τόσο κατά τη διάρκεια των τετραμήνων όσο και κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις με βαθμολογική βάση το δέκα (10).

δ) προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα κατά τη διάρκεια των τετραμήνων με βαθμολογική βάση το δέκα (10).

Οι μαθητές της παρούσας προάγονται ή απολύονται:

i) όταν έχουν επιτύχει στα μαθήματα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» και «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον οκτώ (8) και σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή

ii) όταν έχουν γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δώδεκα (12).

Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, οι μαθητές της παρούσας παραπέμπονται και εξετάζονται, όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, στη δεύτερη εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από τα αριθμητικά όρια του στοιχείου i.

Οι μαθητές της παρούσας μετά το πρώτο έτος φοίτησής τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο εξετάζονται, βαθμολογούνται και προάγονται ή απολύονται, όπως προβλέπεται για τους μαθητές της ημεδαπής.»

Ετικέτες: 
Βουλή Παιδεία

Σχόλια (23)

 
Σχολείo
29 Μάιος 2020 02:56

Η δεύτερη ξένη γλώσσα είναι περιττή. Δώστε περισσότερη έμφαση στην Αγγλική γλώσσα. Εδώ καλά καλά οι μαθητές δεν μαθαίνουν Αγγλικά στο σχολείο, θα μάθουν και την δεύτερη γλώσσα; Οι περισσότεροι μαθητές κάνουν φροντιστήρια. Γι΄αυτό, καλύτερα να μάθουν τα Αγγλικά στο σχολείο.

 
Έωλος
29 Μάιος 2020 11:47

Στην πράξη 9 τα εξεταζόμενα μαθήματα. Άντε πάλι γυμνάσιο-εξεταστικό κέντρο. Δεν βαριέσαι... Άλλαξε ο Μανωλιός και φόρεσε τη σκούφια του αλλιώς

 
Νσνδξδνσ
29 Μάιος 2020 12:53

Εδώ καλά καλά στα δημόσια δεν ξερουνε να μιλάνε ελληνικά, αγγλικά γαλλικά και γερμανικά θα μάθουνε;

 
@Σχολείο
29 Μάιος 2020 14:26

Πόσα Αγγλικά ακόμα; Για μετρήστε τις εβδομαδιαίες ώρες από το Νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο! Αν γίνεται σωστή δουλειά και υπάρχει συνέχεια τα παιδιά μαθαίνουν άνετα Αγγλικά. Ας έχουν λοιπόν επαφή και με μια δεύτερη ξένη γλώσσα...

 
Γονιος
29 Μάιος 2020 15:41

Υπαρχουν και ακουστικα που μεταφραζουν,γιατι να παιδευομαστε;

 
Dina
29 Μάιος 2020 16:52

Πόσο περισσότερη έμφαση να δώσουν στα αγγλικά, τη στιγμή που τα βάζουν από το νηπιαγωγείο! Έλεος! Μάλλον από την κοιλιά της μάνας μας πρέπει να τα μαθαίνουν τα παιδιά μας, σύμφωνα με τον προλαλησαντα...
Ας μάθουν τα παιδιά πρώτα τη μητρική τους γλώσσα και μετά έπονται τα αγγλικά και φυσικά και η 2η ξένη γλώσσα! Οι γλώσσες ανοίγουν ορίζοντες και χρειάζονται στην ενωμένη Ευρώπη που ζούμε!

 
Dina
29 Μάιος 2020 16:54

Πόσο περισσότερη έμφαση να δώσουν στα αγγλικά, τη στιγμή που τα βάζουν από το νηπιαγωγείο! Έλεος! Μάλλον από την κοιλιά της μάνας μας πρέπει να τα μαθαίνουν τα παιδιά μας, σύμφωνα με τον προλαλησαντα...
Ας μάθουν τα παιδιά πρώτα τη μητρική τους γλώσσα και μετά έπονται τα αγγλικά και φυσικά και η 2η ξένη γλώσσα! Οι γλώσσες ανοίγουν ορίζοντες και χρειάζονται στην ενωμένη Ευρώπη που ζούμε!

 
o tempora, o mores
29 Μάιος 2020 18:22

Ίσως, πιθανόν, μπορεί και κατά πάσα πιθανότητα οι ΠΕ 06 να είναι η νέα αγαπημένη ειδικότητα του Υπουργείου...Γιατί άραγε;;; Δεν πάει πουθενά το μυαλό μου... Ε, μα δεν θα έχουμε ποτέ Υπουργό και Υφυπουργό ΠΕ 02;;; Να δείτε τότε... Αρχαία και Λατινικά παντού, παντού, ακόμη και από το μαιευτήριο...

 
Τραγέλαφος
29 Μάιος 2020 18:38

Τα βιβλία του γυμνασίου που εξετάζονται στις πανελλαδικές, ακριβώς με την ύλη που περιέχουν είναι:
1) η γραμματική & το συντακτικό νέας ελληνικής γλώσσας (σε όλες τις κατευθύνσεις)
2) η γραμματική & το συντακτικό αρχαίας ελληνικής γλώσσας (θεωρητική κατευθύνση)
3) τα βιβλία μουσικής γυμνασίου & Α' λυκείου (ειδικό μάθημα Μουσική Αντίληψη & Γνώση).
Το μάθημα της Μουσικής δεν εξετάζεται με ωριαία γραπτή εξέταση στο Γυμνάσιο & Λύκειο, ούτε με ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές ή απολυτήριες, είναι όμως εξεταζόμενο μάθημα (ακριβώς όπως διδάσκεται στο Γυμνάσιο & Λύκειο) στις πανελλαδικές.
Τι δεν καταλαβαίνετε;

 
ΚΠΓ εξετάσεις στο σχολείο
29 Μάιος 2020 23:22

ΚΠΓ στην Γ' γυμνασίου πότε θα γίνει πραγματικότητα; Οι ξένες γλώσσες πρέπει να έχουν συνέχεια στα σχολικά χρόνια και να μη διδάσκονται αποσπασματικά.

 
Ελεύθερος
30 Μάιος 2020 04:16

Κακώς, κάκιστα γίνεται διαχωρισμός σε Ομάδα Α΄ και Β΄. Σε όλα τα μαθήματα πρέπει να γίνονται γραπτές εξετάσεις. Συνηθίζουν οι μαθητές στην μητέρα πάσης μαθήσεως επανάληψη, στην ανακεφαλαίωση, στην μεθοδική αφομοίωση και αποτύπωση των γνώσεών τους γραπτώς.

@Dina
@@Σχολείο
Τα Αγγλικά στις μικρές τάξεις στην Α΄/βάθμια είναι χάσιμο χρόνου και σπατάλη ανθρωπίνων πόρων. Το ίδιο και όταν υποχρεώνονται όλοι οι μαθητές να κάνουν πολλές ώρες αγγλικών στην Β΄/βάθμια.

Τα αγγλικα πρέπει ανυπερθέτως να διδάσκονται στην Δευτεροβάθμια, που έχουν τα παιδιά την ωριμότητα και την δυνατότητα να αφομοιώσουν μία ξένη γλώσσα. 2 ώρες υποχρεωτικά σε κάθε τάξη γυμνασίου - λυκείου και επί πλέον 2-3 ώρες προαιρετικώς ως επιλεγόμενο μάθημα, για προετοιμασία για εξετάσεις. Τα αποτελέσματα θα είναι θεαματικά. Οι μαθητές που τραβάνε (επειδή θέλουν, μπορούν και τους αρέσουν) πρέπει να έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν επί πλέον αγγλικά, όχι όλοι. Την ίδια ώρα οι μαθητές που δεν θα επιλέγουν αγγλικά θα πρέπει να έχουν ευρύτητα επιλογών, π.χ. επί πλέον ώρες Μουσικής/Εικαστικών ή Φυσικής Αγωγής. Έτσι προοδεύουν οι μαθητές. Δεν είναι όλοι για όλα τα γνωστικά αντικείμενα/μαθήματα.

Οι ώρες αγγλικών στην Α΄ /βάθμια πρέπει να μειωθούν.
Καμμία ώρα πρίν την Γ΄ τάξη, (όχι που αυξάνουν από 1 σε 2 τις ώρες στις Α΄ και Β' και εισάγουν «πιλοτικά» τα αγγλικά στον Νηπιαγωγείο!)

2 ώρες στην Γ΄ και Δ΄, (αντί για 3 ώρες που είναι σήμερα),
3 ώρες στην Ε΄ και στην ΣΤ΄ (ως έχει).

 
Χαρα
30 Μάιος 2020 09:46

Επιστροφή στην δεκαετία του 70 και πριν ντροπη

 
lalomulber
30 Μάιος 2020 14:19

Συμφωνώ με τον @Ελεύθερος.
Ιδιαίτερα στη θέση του για τις ώρες διδασκαλίας ξένης γλώσσας στο δημοτικό. Και συμπληρώνω: Από την Δ τάξη, έστω, ας αρχίζουν αλλά με την προϋπόθεση ότι το παιδί έχει επίγνωση και ολοκληρωμένη απόδοση της μητρικής του γλώσσας σε αυτό το σημείο της εκπαιδευτικής του ζωής. Ειδάλλως ένα μάθημα ακόμη θα μειώσει την ικανότητά του στην αφομοίωση της ύλης των άλλων θεματικών αντικειμένων στη μητρική γλώσσα. Η πίεση που δέχεται η ασυγκρότητη προσωπικότητα του παιδιού αφομοιώνεται και στη συνέχεια εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους, όπως τις μαθησιακές δυσκολίες, τη μειωμένη επίδοση, άρνηση για το σχολείο και τη μάθηση, την επιθετικότητα, την αδυναμία προσαρμογής.
Δυστυχώς η στρεσογόνος τεχνική επαναλαμβάνεται με την υποχρέωση του ασχημάτιστου έφηβου να επιλέξει τον επαγγελματικό προσανατολισμό του στα 15/15.5 χρόνια του, στην αρχή της β λυκείου, οπότε να αποφασίσει σε μια στιγμή, συμπληρώνοντας μιαν αίτηση, για την υπόλοιπη ζωή του. Αν αυτό γινόταν εύκολα τη δεκαετία του 50 σήμερα γίνεται δύσκολα και με δραματικό τρόπο. Κι όμως γίνεται εσκεμμένα από την εκάστοτε πολιτεία από την δεκαετία του 70 με μικρές παραλλαγές.
Δεν είναι λοιπόν μόνο η Αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο. Αυτή είναι μια από τις πολλές ψηφίδες που συντελούν στη σχεδιασμένη δημιουργία στην ενηλίκων που «τελούν εν συγχίσει και εν συγχύσει»

 
Σχολικοί Σύμβουλοι του μέλλοντος
30 Μάιος 2020 14:25

Τα Αγγλικά τα βάζει στο νηπιαγωγείο, για να είναι έτοιμα τα παιδιά στο προσόν Β2, όταν θα γίνουν οι κρίσεις για επιλογή στελεχών... Σε 30 χρόνια δηλαδή... Ξέρει το ΥΠΑΙΘ...

 
Σίβυλλα
30 Μάιος 2020 17:59

Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω . Οι γονείς στα αστικά κέντρα , κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη , επιλέγουν ιδιωτικά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά στα οποία διδάσκονται Αγγλικά. Αυτά τα παιδιά είναι προνομιούχα γιατί οι γονείς τους έχουν τα χρήματα να πληρώσουν το ιδιωτικό. Τώρα η πολιτεία επίσημα προσφέρει αυτό το προνόμιο στα παιδιά όλων μας. Γιατί τέτοιες αντιδράσεις;

 
Q...akis
30 Μάιος 2020 18:01

Χαρούμενος ο σύμβουλος του μέλλοντος ανοίγει τη θύρα του Γραφείου Αξιολόγησης και στέκεται ενώπιον της επιτροπής.
- Τον φάκελό σας παρακαλώ!
- Εδώ τον έχω. Ορίστε!
- Β3 έχετε;
- Μα...
- Πηγαίνετε κύριε!

 
Biohacker
30 Μάιος 2020 19:26

@esos

Ξεχάσατε ότι το μάθημα της πληροφορικής στην Α' Γυμνασίου αυξάνεται κατά μία ώρα, δηλαδή γίνεται δίωρο, με βάση την απάντηση του υπουργείου στα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης (για το άρθρο 4).

 
TIRANTAKIAS THE UNEDUCATED
30 Μάιος 2020 20:12

@Σχολικοί Σύμβουλοι του μέλλοντος

Θα αρχίσω να αισθάνομαι κομπλεξικός γιατί έχω διδακτορικό + 2 μεταπτυχιακά + 2 πτυχία + 6 βιβλία + 14 δημοσιεύσεις + 20 συνέδρια + h-index = 5 + έρευνες + σχεδίαση αυτόνομου λογισμικού +..+.. αλλά δεν έχω το Β2. Μάλλον Β2 με 57 αντί τουλάχιστον 60.
Οι σπουδές μου οι μισές χρηματοδοτήθηκαν από το δημόσιο (επι ΝΔ και ΠΑΣΟΚ) και οι άλλες μισες από προσωπική εργασία. Την κλωτσιά την έφαγα από τον "αριστερό" και όλο "ευαισθησίες" ΣΥΡΙΖΑ. Και ο μακαρίτης (απεβίωσε επι χούντας) πατέρας μου έκανε "καριέρα" στη Μακρόνησο και στις φυλακές Αβέρωφ. Θού κύριε...

 
Εκπαιδευτικος
30 Μάιος 2020 20:27

Ελεος με τα αγγλικα.Ελεος και με ολους που θελουν τα μαθηματα να εξεταζονταιολα στο τελος.Ρωτατε τα παιδια;Καντε 10 τα μαθηματα στο γυμνασιο και το λυκειο κσι μετα τα λεμε.Οχι η καθε πικραμενη ειδικοτητα στου παιδιου το κεφαλι.Βαλτε5 βασικα μαθηματα και 5 επιλογης,αναλογα με τις κλισεις και τα θελω των μαθητων και μετα συζηταμε Οποιος δουλευει στιςταξεις και εχει παιδια καταλαβαινει.

 
Σχολικοί Σύμβουλοι του μέλλοντος
30 Μάιος 2020 23:06

@TIRANTAKIAS THE UNEDUCATED
Είστε μάλλον η εξαίρεση του κανόνα αγαπητέ μου. Κάτι σαν πιλότος της F1, που δεν έχει όμως δίπλωμα αυτοκινήτου και άρα απαγορεύεται να οδηγεί στο δρόμο... Πράγματι, "φαεινός" εγκέφαλος του ΣΥΡΙΖΑ συνέλαβε τους κόφτες αλλά δεν βλέπω και την Κεραμέως να τους αφαιρεί.

@Q...akis
Χαχαχα! Καλό! Έχω κι εγώ... Τί το θες το Β2, χωρίς μπάρμπα στο Υπουργείο.

 
Ελεύθερος
31 Μάιος 2020 11:37

@Σίβυλλα
Οι γονείς που πληρώνουν για αγγλικά στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία/δημοτικά και στα φροντιστήρια από τα νήπια και την Α΄ ή την Β΄ Δημοτικού πληρώνουν, ως μέρος ενός «πακέτου» συνήθως, για κάτι αχρείαστο, παιδαγωγικώς αντενδεικνυόμενο και επιβαρυντικό για τα παιδιά τους, επειδή πέφτουν θύματα του marketing των επιχειρήσεων. Κάποιοι από αυτούς καμαρώνουν σαν γύφτικα σκεπάρνια επειδή το καμάρι τους τραγουδάει στα εγγλέζικα τα τραγούδια της Ντόρας, της μικρής εξερευνήτριας! Αγνοούν όμως ότι αυτό δεν έχει κανένα όφελος για το παιδί ή για την μελλοντική του πρόοδο στα αγγλικά. Στο ωρολόγιο πρόγραμμα του αποσπά χρόνο από το παιχνίδι και από άλλα, χρήσιμα αντικείμενα. Τί δεν καταλαβαίνετε;

 
@Ελεύθερος
03 Ιουν 2020 20:50

Λυπάμαι αλλά κάνετε λάθος. Ο συζυγός μου είναι ένα τέτοιο παιδί. Άρχισε μια ξένη γλώσσα στο νηπιαγωγείο με αποτέλεσμα σήμερα να είναι δίγλωσσος και να κατέχει την ξένη γλώσσα σαν "μητρική". Το ίδιο και οι τότε συμμαθητές του. Πήγαινε στο δίγλωσσο σχολείο τη δεκαετία του 70, τότε που ούτε κατά διάνοια σκεφτόταν τέτοια σχέδια η ελληνική πολιτεία. Σήμερα στον εργασιακό του χώρο έχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους συνομιλήκους του που έμαθαν την ξένη γλώσσα σε φροντιστήρια αρχίζοντας στο τέλος του Δημοτικού. Και φυσικά δεν έχει ξένους γονείς.

 
Ελεύθερος
06 Ιουν 2020 15:09

@Σίβυλλα
Λυπάμαι, αλλά κάνετε λάθος και μάλιστα μερικώς το αποκαλύπτετε.

1) Πιθανώς ο σύζυγός σας ξεκίνησε τα αγγλικά από τα γεννοφάσκια του και πάντως προ του ηλικιακού ορίου των 6 ετών, μετά την παρέλευση του οποίου είναι ΑΔΥΝΑΤΗ η πρόσκτηση (acquisition) της ξένης γλώσσας και η κατάκτηση της διγλωσσίας (bilingualism) αβιάστως. Μετά τα 6 χρόνια μιλάμε μόνο για (ανωφελή στην ηλικία των 6-8 ετών) εκμάθηση (learning) και όχι πρόσκτηση (acquisition).

2) Το μείζον, που αποκαλύπτετε, είναι ότι ο σύζυγός σας και οι συμμαθητές του φοίτησαν σε δίγλωσσο σχολείο, όπου προφανώς όχι μόνον έκαναν πολλές ώρες αμιγή μαθήματα αγγλικής αλλά διδάχθηκαν αγγλιστί και π.χ. Μαθηματικά, Γεωγραφία, Μελέτη Περιβάλλοντος, έκαναν ίσως και γυμναστική αγγλιστί, οπότε σε αυτούς και μόνον σε αυτούς τους λόγους οφείλεται η υπεροχή τους στην αγγλική γλώσσα, και όχι φυσικά στήν ώρα του παιδιού αγγλιστί στο Νηπιαγωγείο και στην Α΄, Β΄ Δημοτικού. Παρεμπιπτόντως, να προσθέσω ότι δεν είναι ευκταίο ούτε εφικτό να γίνουν όλα τα σχολεία δίγλωσσα, δεν είμαστε αποικία, είμαστε εθνικό κράτος με δική μας πλουσιότατη γλώσσα. Ούτε η ελληνική κοινωνία χρειάζεται μόνο δίγλωσσους, για να έχει ως πρότυπο τα δίγλωσσα σχολεία. Είναι τεχνητή, επίπλαστη ανάγκη, για να μην πω και αφελληνισμός και ανυπολόγιστη ζημία.

Επαναλαμβάνω: Άσκοπη, αντιπαιδαγωγική σπατάλη χρόνου και ανθρωπίνων πόρων είναι η διδασκαλία της αγγλικής σε αυτές τις ηλικίες (Νηπιαγωγείο, Α΄, Β΄ Δημοτικού). Μπορεί να βολεύει τους καθηγητές αγγλικής γιατί προκύπτουν επί πλέον ώρες και θέσεις εργασίας για τον κλάδο τους, αλλά θα είναι τραγικό λάθος.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.