Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Διατάξεις: Οι αλλαγές στις Πρυτανικές εκλογές

Δημοσίευση: 28/05/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Αλλαγές, στη διαδικασία διεξαγωγής των Πρυτανικών εκλογών  που θα ισχύσουν  που θα ισχύσουν στην επικείμενη ανάδειξη Πρυτανικών αρχών των Πανεπιστημίων, προβλέπονται στις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου του υπ. Παιδείας που κατατέθηκε σήμερα, προς ψήφιση, στη Βουλή.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ορίζεται εκ νέου η διαδικασία εκλογής, οι προϋποθέσεις και τα κωλύματα συμμετοχής των υποψηφίων για την ανάδειξη στα αξιώματα του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., καθώς η ισχύουσα διαδικασία εκλογής των Πρυτανικών αρχών των Α.Ε.Ι. σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, απεδείχθη ιδιαίτερα δυσχερής στην εφαρμογή της, ιδίως λόγω των δύο διακριτών ψηφοδελτίων για το αξίωμα του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων αντίστοιχα. Επιπλέον, για την υλοποίηση του τετραετούς αναπτυξιακού προγράμματος και των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4653/2020, κρίνεται απαραίτητη η επαναφορά της θητείας των πρυτανικών αρχών από τα τρία στα τέσσερα έτη.

Επανέρχεται αφενός η εκλογή των πρυτανικών αρχών μέσω ενός ενιαίου ψηφοδελτίου και αφετέρου η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, μέσω της οποίας διασφαλίζεται με τον μέγιστο δυνατό τρόπο το αδιάβλητο της διαδικασίας εκλογής, ενώ παράλληλα διευκολύνεται η συμμετοχή εκλεκτόρων οι οποίοι αδυνατούν να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, λόγω απουσίας ή άλλου κωλύματος.

Επίσης, ρυθμίζεται εκ νέου η σύνθεση του εκλεκτορικού σώματος, το οποίο αποτελείται από καθηγητές πρώτης βαθμίδας, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουρους καθηγητές (επί θητεία και μόνιμους) και τους υπηρετούντες λέκτορες του οικείου Α.Ε.Ι..

Με την παρ. 1 του άρθρου 65  του πολυνομοσχεδίου ορίζεται ότι σε κάθε Α.Ε.Ι. εκλέγεται Πρύτανης και τέσσερις Αντιπρυτάνεις με θητεία τεσσάρων ακαδημαϊκών ετών. Η επαναφορά της θητείας των ανώτατων μονομελών οργάνων του Α.Ε.Ι. στα τέσσερα ακαδημαϊκά έτη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να παρασχεθεί ο απαραίτητος χρόνος στα εν λόγω όργανα για την προετοιμασία, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εφαρμοζόμενης πολιτικής ανάπτυξης και στρατηγικού σχεδιασμού του οικείου Α.Ε.Ι.

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι με απόφαση του Πρύτανη κατόπιν έγκρισης της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. ορίζονται οι τομείς ευθύνης και οι επί μέρους αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων σε θέματα του οικείου Α.Ε.Ι., τα οποία αφορούν κατ’ ελάχιστον ζητήματα ακαδημαϊκά, οικονομικά, διοικητικά, φοιτητικής μέριμνας, έρευνας, δια βίου εκπαίδευσης, προγραμματισμού, ανάπτυξης, διεθνών σχέσεων και εξωστρέφειας.

Κάθε Αντιπρύτανης έχει τουλάχιστον μια εκ των ως άνω αρμοδιοτήτων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε Α.Ε.Ι.. Συναφώς, παρέχεται η δυνατότητα, οι τομείς ευθύνης και οι αρμοδιότητες κάθε Αντιπρύτανη να διαμορφωθούν βάσει των ιδιαίτερων αναγκών κάθε Α.Ε.Ι. (μέγεθος του Α.Ε.Ι., γεωγραφική διασπορά των Τμημάτων του Α.Ε.Ι. κ.λπ.).

Με το προτεινόμενο άρθρο 66 ορίζονται οι προϋποθέσεις και τα κωλύματα εκλογιμότητας των υποψηφίων για τα αξιώματα του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων.

Ειδικότερα, με την παρ. 1 ορίζεται ότι υποψήφιοι για το αξίωμα του Πρύτανη δύνανται να είναι οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας του οικείου Α.Ε.Ι., οι οποίοι τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, ενώ στο αξίωμα του Αντιπρύτανη δύνανται να εκλεγούν οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας και οι αναπληρωτές καθηγητές, οι οποίοι επίσης τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι κώλυμα εκλογιμότητας στα δύο αξιώματα έχουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία συμπληρώνουν το ανώτατο όριο ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Και τούτο, για λόγους οργανωτικούς και διοικητικής αποτελεσματικότητας, σταθμίζοντας πρωτίστως την ανάγκη αποφυγής συνθηκών ανασφάλειας που ενδέχεται να είχαν δυσμενείς συνέπειες σε θέματα υλοποίησης του προγραμματισμού και σχεδιασμού κάθε Ιδρύματος.

Με την παρ. 3 ορίζεται ότι για το μεν αξίωμα του Πρύτανη κώλυμα εκλογιμότητας έχει όποιος έχει επανεκλεγεί στο ίδιο αξίωμα ή έχει εκλεγεί για δύο θητείες ως Αντιπρύτανης στο οικείο Α.Ε.Ι. ενώ ια το αξίωμα του Αντιπρύτανη κώλυμα εκλογιμότητας έχει όποιος έχει εκλεγεί στο ίδιο αξίωμα για δύο θητείες, με την επιφύλαξη αυτών που ορίζονται στις μεταβατικές διατάξεις. 

Με το προτεινόμενο άρθρο 67 ορίζονται τα ασυμβίβαστα του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων με αξιώματα άλλων μονομελών οργάνων του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι.. Από τον εν λόγω περιορισμό εξαιρούνται τα μονομελή όργανα διοίκησης του Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου του Α.Ε.Ι..

Επίσης, στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι οι ιδιότητες του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη είναι ασυμβίβαστες με κάθε άλλη επαγγελματική ενασχόληση εκτός του οικείου Α.Ε.Ι..

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ως επαγγελματική ενασχόληση νοείται η κατοχή κάθε είδους έμμισθης σχέσης στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, ή άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος κατά την έννοια της περ. θ ́ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και του άρθρου 99 του ν. 4310/2014, αλλά και η παροχή διδακτικού έργου προς άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι ο έλεγχος περί ύπαρξης ασυμβίβαστου πραγματοποιείται τόσο κατά την ανάληψη των καθηκόντων από τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις του οικείου Α.Ε.Ι., όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οιοδήποτε από τα περιγραφόμενα ασυμβίβαστα της παρ. 1, ο Πρύτανης ή ο Αντιπρύτανης αντίστοιχα, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμα.

Η αυτοδίκαιη έκπτωση διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Με το προτεινόμενο άρθρο 68 ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με το εκλεκτορικό σώμα που αναδεικνύει τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις του οικείου Α.Ε.Ι..

Δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών έχουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π., ήτοι καθηγητές πρώτης βαθμίδας, αναπληρωτές καθηγητές, επί θητεία και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές, καθώς και υπηρετούντες λέκτορες.

Δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ακόμη και αν τελούν σε επιστημονική άδεια ή απέχουν νομίμως από την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία όσοι τελούν σε καθεστώς αναστολής των καθηκόντων τους σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 και σε όσοι έχουν στερηθεί του δικαιώματος άσκησης των καθηκόντων τους λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής κατά το άρθρο 24 του π.δ. 160/2008.

Η συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος δεν περιλαμβάνει τις κατηγορίες Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων του Α.Ε.Ι., όπως προβλεπόταν με διαβάθμιση ισχύος ψήφου στο προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεδομένου ιδίως (α) ότι αυτοί δεν έχουν, είτε άμεσα είτε δυνητικά στο μέλλον, το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στην εν λόγω διαδικασία, και (β) η συμμετοχή ενός εκλέκτορα με διαφορετική ισχύ ψήφου έναντι άλλων εκλεκτόρων όπως προβλεπόταν στο προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεν κρίνεται ορθή. Επισημαίνεται σχετικώς ότι όλες οι κατηγορίες προσωπικού, όπως και οι φοιτητές του Α.Ε.Ι. εκπροσωπούνται στα συλλογικά διοικητικά όργανα του Α.Ε.Ι..

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του άρθρου 69  ορίζουν τη διαδικασία και τις προθεσμίες δημοσίευσης της προκήρυξης για την ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών, αλλά και τα στοιχεία που υποχρεωτικά πρέπει να εμπεριέχονται σε αυτή. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της προκήρυξης είναι η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι.

Στην περίπτωση που αυτή αδρανεί ή για οιονδήποτε λόγο δεν έχει εκδώσει τη σχετική προκήρυξη τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της θητείας των υπηρετούντων Πρυτανικών Αρχών, η αρμοδιότητα έκδοσής περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Με το  άρθρο 70 ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη συγκρότηση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής από τη Σύγκλητο, τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, τον έλεγχο των υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66, την κατάρτιση ενιαίων ψηφοδελτίων για κάθε έναν συνδυασμό, την ανακήρυξη των υποψήφιων συνδυασμών, καθώς και τη διαδικασία επανάληψης της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών του οικείου Α.Ε.Ι. από την πρώτη φορά. Η ρύθμιση για το ενιαίο ψηφοδέλτιο διασφαλίζει ελάχιστους όρους συναντίληψης, συνεργασίας και συνεκτικής άσκησης διοίκησης στις Πρυτανικές Αρχές, προάγοντας παράλληλα την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού κάθε Ιδρύματος. Εξάλλου, η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας εκλογής, ενώ παράλληλα διευκολύνει τη συμμετοχή εκλεκτόρων στη διαδικασία.

Με την παράγραφο 1  του άρθρου 71 ορίζεται ότι σε περίπτωση παραίτησης ή έκλειψης του Πρύτανη κατά τα τρία πρώτα έτη της θητείας του πραγματοποιείται διαδικασία εκ νέου εκλογής για το αξίωμα του Πρύτανη έως τη λήξη της θητείας, ενώ σε περίπτωση που υπάρξει παραίτηση ή έκλειψη από το ίδιο αξίωμα κατά το τελευταίο έτος της θητείας, με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. τα καθήκοντα του Πρύτανη ανατίθενται σε έναν από τους Αντιπρυτάνεις έως τη λήξη της θητείας τους.

Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι σε περίπτωση παραίτησης ή έκλειψης ενός ή περισσοτέρων εκ των τεσσάρων Αντιπρυτάνεων, η Σύγκλητος ορίζει αντικαταστάτη αυτού ή αυτών έως τη λήξη της θητείας τους, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι. Ο προτεινόμενος ως αντικαταστάτης για το αξίωμα Αντιπρύτανη θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις εκλογής και να μην έχει οιονδήποτε κώλυμα εκλογής στο εν λόγω αξίωμα.

Προβλέπεται ότι το κώλυμα εκλογιμότητας της παρ. 3 του άρθρου 66, δεν ισχύει για όσους εξελέγησαν στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, προκειμένου η διάταξη να δύναται να εφαρμοστεί ορθά και ενιαία σε όλα τα Α.Ε.Ι..

Σχόλια (19)

 
ΚΑΠΟΙΟΣ
29 Μάιος 2020 02:00

Η συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος δεν περιλαμβάνει τις κατηγορίες Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων του Α.Ε.Ι., όπως προβλεπόταν με διαβάθμιση ισχύος ψήφου στο προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεδομένου ιδίως (α) ότι αυτοί δεν έχουν, είτε άμεσα είτε δυνητικά στο μέλλον, το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στην εν λόγω διαδικασία, και (β) η συμμετοχή ενός εκλέκτορα με διαφορετική ισχύ ψήφου έναντι άλλων εκλεκτόρων όπως προβλεπόταν στο προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεν κρίνεται ορθή. Επισημαίνεται σχετικώς ότι όλες οι κατηγορίες προσωπικού, όπως και οι φοιτητές του Α.Ε.Ι. εκπροσωπούνται στα συλλογικά διοικητικά όργανα του Α.Ε.Ι.
Δηλαδή δεν θα ψηφίζουν καν, ούτε στον Τομέα, γιατί δεν μπορούν να γίνουν τομεάρχες; Θα μπορούν όμως να ψηφίζουν για πρωθυπουργό γιατί κάποτε μπορεί και αυτοί να γίνουν; Ε ρε πράγματα;

 
ΠΩΣ???
29 Μάιος 2020 10:34

Απαράδεκτη αιτιολογία από τον απαράδεκτο υφυπουργό. Οι λέκτορες και οι επίκουροι έχουν δικαίωμα ψήφου επειδή ΙΣΩΣ γίνουν αναπληρωτές και αργότερα καθηγητές. Πιο άθλια και αντιδημοκρατική δικαιολογία δεν έχει ξαναυπάρξει!!!

 
μελος δεπ
29 Μάιος 2020 10:55

Πολυ σωστή διάταξη.
Δεν ειναι μέλη Δεπ.
Ο καθε κλάδος ας ψηφίζει για τα δικά του όργανα.
Πχ ο Ιατρικός κλάδος δέχεται τις ψήφους νοσηλευτών και κηπουρών στα νοσοκομεία /κέντρα υγείας;;;
Μπράβο κυρία Υπουργέ.Επιτέλους Δικαιοσύνη

 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ!!!!!!
29 Μάιος 2020 12:01

Αποκλείονται όλοι οι ΕΔΙΠ από εκλογές Πρύτανη, Κοσμήτορα, και Διευθυντή Τομέα; Επειδή στο μέλλον δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι; Μα ο Πρύτανης, Κοσμήτορας, και Διευθυντής Τομέα είναι προϊστάμενοι όλων των κατηγοριών προσωπικού του Πανεπιστημίου, όχι μόνο των ΔΕΠ!!! Τα ΑΕΙ δεν είναι μόνο οι ΔΕΠ!!! Γιατί αυτή η διάκριση; Κατά πόσο τεκμαίρεται νομικά αυτή η αιτιολογία; Ποιους εξυπηρετεί; Λυπάμαι που σας είχα πιστέψει...

 
Χειρούργος
29 Μάιος 2020 12:23

Το δικαίωμα ψήφου σε κάποιον που δύναται να αποκτήσει μια ιδιότητα στο μέλλον στέκει νομικά ως ισχυρισμός; Δηλαδή ένας φοιτητής ιατρικής που δύναται στο μέλλον να γίνει νευροχειρούργος μπορεί να κάνει εγχειρήσεις από τώρα;

 
Μαριος
29 Μάιος 2020 13:14

Γιατί δεν προβλέπεται και παύση δικαιώματος ψήφου και στις βουλευτικές εκλογές; Πρέπει να διορθωθεί και αυτό για να μην υπαρχει δυσαρμονια...

 
ΠΩΣ???
29 Μάιος 2020 14:21

@μελος δεπ
Ο ιατρικός κλάδος δε δέχεται τις ψήφους νοσηλευτών αλλά το πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο μέλη ΔΕΠ. Επίσης ο πρύτανης ή ο κοσμήτορας δεν προΐστανται μόνο των μελών ΔΕΠ αλλά όλου του προσωπικού που αντιστοιχεί στον τομέα ευθύνης τους. Είναι τραγικά και λυπηρά τα όσα γράφετε.

 
Ασχετος!!!
29 Μάιος 2020 14:40

@ μελος δεπ
Δηλαδή ο διοικητής του κάθε νοσοκομείου είναι γιατρός που εκλέγεται από τους γιατρούς που υπηρετούν στο νοσοκομείο; Ρε τι διαβάζουμε εδώ μέσα!!!!!

 
ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ
29 Μάιος 2020 15:26

Αγαπητό μέλος δεπ δεν ψηφίζουμε για τα συλλογικά μας όργανα άλλα για ποιος θα μας Διοικήσει. Σε ποια βαθμίδα είσαι

 
τζ. θωμας
29 Μάιος 2020 15:28

Αναξιο λογου να απαντηθει το ερωτημα του ονομαζομενου χειρου'ργου Ως εκπαιδευτικος δεν θα επρεπε να κανει τετοιο λαθος ορθογραφιας Δεν λεμε ποτε χειρου'ργος αλλα χειρουργο'ς οπως και νευροχειρουργο'ς Λεμε ομως την λεξη κακου'ργος Στην ερωτηση του απανταμε ΟΧΙ και κανεις δεν θα τον βαλει να κανει τετοια εγχειρηση αλλα ουτε και ο ιδιο θα θελει Ειναι αφελεστατη η ερωτηση ΕΝΑΣ ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ'Σ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

 
ΕΔΙΠ
29 Μάιος 2020 18:01

Από πότε το δικαίωμα του εκλέγειν πρέπει να προϋποθέτει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι; Έγινε και πολιτειολόγος τώρα ο κ. Διγκαλάκης;
κ. μέλος ΔΕΠ, τι είναι αυτά που λέτε; Είπε κανείς να συμμετέχουν μέλη ΕΔΙΠ στις εκλογές τις ΠΟΣΕΕΔΙΠ; Ο Διευθυντής του Τομέα διοικεί τον Τομέα, μέλη του οποίου είναι ΚΑΙ μέλη ΕΔΙΠ. Ο Πρύτανης διοικεί το πανεπιστήμιο, μέλη του οποίου είναι ΚΑΙ οι διοικητικοί υπάλληλοι (και προφανώς και οι ΕΔΙΠ). Το δικαίωμα του εκλέγειν δεν έχει καμμία σχέση με το δικαίωμα του εκλέγεσθαι...

 
ΕΔΙΠ
29 Μάιος 2020 18:09

Μεγάλη απογοήτευση από την ΝΔ στα θέματα παιδείας, πολύ κρίμα συλλυπητήρια

τώρα δεν ψηφίζουμε αλλά και αύριο δεν θα σας ξανψηφίσουμε συγνώμη δηλαδή...

 
Εκλογές
29 Μάιος 2020 19:38

Οι νοσηλευτές και οι διοικητικοί υπάλληλοι σε ένα νοσοκομείο ψηφίζουν τον διευθυντή της κλινικής; Κανονικά, ούτε τα μέλη ΔΕΠ θα έπρεπε να αποφασίζουν αλλά να υπάρχει ανεξάρτητο όργανο.

 
μέλος ξεπετ
29 Μάιος 2020 20:15

@Μαριος
Σύμφωνα με το αιτιολογικό του Υφυπουργού(και άρα της ΝΔ), συμφωνώ απόλυτα με τον @Μάριο, για την παύση δικαιώματος ψήφου και στις βουλευτικές εκλογές. Με 2 εξαιρέσεις. Να έχουν δικαίωμα ψήφου μόνο όσοι:
1. μπορεί να γίνουν βουλευτές-υπουργοί-πρωθυπουργοί και
2. θα ψηφίσουν ΝΔ.
Έλα, γιατί και πολύ το ανεχθήκαμε αυτό.... το να ψηφίζει ο καθένας. Έλα λίγο "κανονικότητα" επιτέλους σε αυτή τη χώρα....

 
μελος δεπ
29 Μάιος 2020 22:56

Να βγάλουν τους δικούς τους αντιπρόσωπους.
Τα μέλη Δεπ ψηφίζουν για μέλη Δεπ.
Τα εδιπ ας μπουν με ανοικτές διαδικασίες οχι κλειστές και τότε να ψηφίζουν και αυτά.
Και τα άλλα είναι αντιδημοκρατικά και καταπατούν την ψήφο μας.

 
Ευλόγως απορών
30 Μάιος 2020 00:18

Αφού στις εκλογές Κοσμητόρων και Προέδρων Τμημάτων μόνο Καθηγητές και Αναπληρωτές έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, γιατί να ψηφίζουν και οι επίκουροι και οι υπηρετούντες λέκτορες? Γιατί να μην ισχύσει με την ίδια λογική ότι και με τα μέλη ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ κλπ?
Προσοχή το σύστημα του "σαλαμιού" το έχει περιγράψει πολύ πετυχημένα ο Bertold Brecht για την Ναζιστική Γερμανία!
Ν.Α.
Επίκουρος Καθηγητής

 
Observator
30 Μάιος 2020 00:23

Οι Διευθυντές Τομέων μπορούν να προέρχονται από όλες τις βαθμίδες ΔΕΠ (δεν ξέρω αν το αλλάζει τώρα).

 
Dr Edip
30 Μάιος 2020 10:02

Στις βουλευτικές εκλογές θα σας εξαφανίσουμε οπως μας εξαφανίσατε....

 
aparadektos nomos
31 Μάιος 2020 22:59

Απορώ πως είναι δυνατόν να αλλάζουν το αυτονόητο και να μην υπολογίζουν το πολιτικό κόστος που θα προκύψει από τους χιλιάδες ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ και Διοικητικούς που τους απαξιώνουν...
Θα πρέπει οι Ομοσπονδίες όλων των κλάδων να βγαίνουν καθημερινά στα κανάλια και να γνωστοποιούν το πρόβλημα στην κοινωνία.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ