Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διατάξεις για τα Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών των ΑΕΙ

Δημοσίευση: 28/05/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με τις διατάξεις των άρθρων από 82 έως 95 του  πολυνομοσχεδίου του υπ. Παιδείας που κατατέθηκε σήμερα , προς ψήφιση, στη Βουλή,παρέχεται η δυνατότητα διοργάνωσης προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου σε άλλες γλώσσες (Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών – Ξ.Π.Σ.) πλην της ελληνικής, χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη ενός Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) με το Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), όπως ίσχυε περιοριστικά μέχρι σήμερα. Βασικός στόχος του νέων αυτών ρυθμίσεων είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που κρίνεται ότι θα συμβάλλει και στην ποιοτική αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.

Ειδικότερα, οι σχετικές ρυθμίσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση του διεθνούς χαρακτήρα των Α.Ε.Ι., της αυτονομίας και της εξωστρέφειάς τους και την ανάδειξη της χώρας μας σε διεθνή πόλο έλξης για αλλοδαπούς πολίτες, οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν στην Ελλάδα.

Η πρόβλεψη απλοποιημένων προς τούτο διαδικασιών, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενισχύει το αυτοδιοίκητο των Ιδρυμάτων, τηρουμένων βεβαίως των ασφαλιστικών δικλείδων διασφάλισης της ποιότητας κατά τις κείμενες διατάξεις.

Τα εν λόγω προγράμματα απευθύνονται σε αλλοδαπούς πολίτες χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι κατ’ ελάχιστον απόφοιτοι λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων που εδρεύουν στην αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δυο τάξεις του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής.

Επί του άρθρου 82

Με το προτεινόμενο άρθρο θεσπίζεται η διαδικασία ίδρυσης ενός Ξ.Π.Σ. με την έκδοση σχετικής απόφασης της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., κατόπιν σχετικής εισήγησης του επισπεύδοντος Τμήματός του.

Η απόφαση της Συγκλήτου περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ίδρυση του Ξ.Π.Σ., όπως τον σκοπό, το περιεχόμενο, το πρόγραμμα σπουδών, τα κριτήρια εισαγωγής ανά κατηγορία φοιτητών, το ύψος των τελών φοίτησης, εφόσον υπάρχουν, τους λοιπούς πόρους του προγράμματος, τον συνολικό αριθμό των εισακτέων φοιτητών και άλλα σχετικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ίδρυση ενός προγράμματος σπουδών.

Επίσης, με το ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι δύναται να υπάρξει συνεργασία μεταξύ περισσότερων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων Α.Ε.Ι. για την ίδρυση ενός Ξ.Π.Σ., κατόπιν σύνταξης σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Τμημάτων και έγκρισης της Συγκλήτου, το οποίο θα ορίζει τα βασικά στοιχεία σχετικά με την ίδρυση του Ξ.Π.Σ. και τη συμμετοχή στα όργανα διοίκησής του. Με την απόφαση ίδρυσης Ξ.Π.Σ. παρέχεται παράλληλα η δυνατότητα διοργάνωσης προγραμμάτων διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας επιπλέον του προγράμματος σπουδών, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να μάθουν την ελληνική γλώσσα και να έρθουν σε επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό.

Επιπλέον με το παρόν άρθρο απλοποιείται σημαντικά η διαδικασία ίδρυσης των εν λόγω προγραμμάτων σπουδών, καθώς δεν προβλέπεται πλέον η έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αλλά απαιτείται μόνο η λήψη αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα του οικείου Α.Ε.Ι.

Επισημαίνεται ότι, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης ενός Ξ.Π.Σ. απαιτείται η προηγούμενη πιστοποίησή του από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, κατά τις κείμενες διατάξεις, ενώ ακολούθως απαιτείται με επιμέλεια του οικείου Α.Ε.Ι. η κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επί του άρθρου 83

Με το παρόν άρθρο ορίζονται τα όργανα διοίκησης των Ξ.Π.Σ. και οι αρμοδιότητές τους. Ως όργανα διοίκησης ενός Ξ.Π.Σ. ορίζονται: α) η Σύγκλητος του οικείου Ιδρύματος, β) η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών και γ) ο Διευθυντής του Προγράμματος.

Ειδικότερα, η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι. είναι αρμόδια για την ίδρυση και την κατάργηση του Ξ.Π.Σ. καθώς και για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οικονομικού και οργανωτικού χαρακτήρα των Ξ.Π.Σ. Αντίστοιχα, η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, η σύνθεση της οποίας ορίζεται με απόφαση Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν την καθημερινή λειτουργία και οργάνωση του Ξ.Π.Σ. όπως τον ορισμό του Διευθυντή του Ξ.Π.Σ, και τον αναπληρωτή του, την κατανομή του διδακτικού έργου, την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού του Ξ.Π.Σ., την έγκριση των πάσης φύσεως δαπανών για τη λειτουργία του Ξ.Π.Σ. και λοιπά ζητήματα σχετικά με την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του προγράμματος. Τέλος, ο Διευθυντής του Ξ.Π.Σ. είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών και Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος, ενώ ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, η οποία ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του Ξ.Π.Σ. ή νομίμως εξουσιοδοτείται από την Επιτροπή να ασκεί.

Επί του άρθρου 84

Με την παρ. 1 ορίζονται οι κατηγορίες του διδακτικού προσωπικού του Ξ.Π.Σ., στις οποίες δύναται να ανατεθεί διδασκαλία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του. Το διδακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι., μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., δύναται να απασχοληθεί για τις διδακτικές ανάγκες του προγράμματος σπουδών ενός ή περισσοτέρων Ξ.Π.Σ. μόνο πέραν των νόμιμων υποχρεώσεων του, όπως αυτές εκάστοτε ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και του ανατίθενται ανά ακαδημαϊκό έτος με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος από το οποίο προέρχονται. Με την παρ. 2 ορίζεται η διαδικασία ανάθεσης του διδακτικού έργου του Ξ.Π.Σ. και προβλέπεται ότι η αμοιβή όλων των κατηγοριών διδασκόντων του Ξ.Π.Σ. βαρύνει αποκλειστικά πόρους του Ξ.Π.Σ. και σε καμία περίπτωση τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Επίσης ορίζεται ότι η αμοιβή όλων των κατηγοριών του διδακτικού προσωπικού είναι ανάλογη με αυτή των διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980, βάσει των υποχρεώσεων που τους ανατίθενται ανά περίπτωση.

Επί του άρθρου 85

Με την παρ. 1 ορίζονται οι κατηγορίες του λοιπού προσωπικού του Ξ.Π.Σ. για θέματα που σχετίζονται με τη διοικητική και τεχνική υποστήριξή του. Ειδικότερα, σε ένα Ξ.Π.Σ. δύναται να απασχοληθεί είτε τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι., και ειδικότερα δημόσιοι υπάλληλοι του Α.Ε.Ι. με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), για την εκτέλεση πρόσθετου έργου επ’ αμοιβή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017, είτε πρόσθετο προσωπικό με σύμβαση έργου ή σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), το οποίο επιλέγεται μέσω δημόσιας πρόσκλησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017.

Για την περίπτωση του τακτικού προσωπικού του Α.Ε.Ι. πρέπει να ελέγχεται ανά περίπτωση ότι το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου ασκείται πέραν των νόμιμων υποχρεώσεων κάθε υπαλλήλου και ότι η εκτέλεση αυτού δεν παρακωλύει την εκτέλεση των νόμιμων υποχρεώσεων του κάθε υπαλλήλου.

Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή Ερευνών, ως αρμόδιο όργανο για την έγκριση της εκτέλεσης του πρόσθετου έργου επ’ αμοιβή, δύναται είτε να ζητά σχετική βεβαίωση του Προϊσταμένου του υπαλλήλου, είτε να αναζητά οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, από το οποίο να προκύπτουν τα καθήκοντα της οργανικής του θέσης, το ωράριο εργασίας του, καθώς και στοιχεία ότι η τυχόν απασχόλησή του στο Ξ.Π.Σ. είναι συμβατή με το αντικείμενο της κύριας απασχόλησής του και δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να παρακωλύει την ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων του.

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι η αμοιβή του λοιπού προσωπικού βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Ξ.Π.Σ. και σε καμία περίπτωση δε δύναται να βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

Επί του άρθρου 86

Με την παρ. 1 ορίζονται οι πηγές χρηματοδότησης και οι πόροι που δύναται να έχει ένα Ξ.Π.Σ., ενώ με την παρ. 2 ορίζεται ότι η διαχείριση των πόρων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του οικείου Α.Ε.Ι.

Επίσης προβλέπεται ότι η Σύγκλητος κάθε Α.Ε.Ι. μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του οικείου Α.Ε.Ι. καθορίζει το ποσοστό παρακράτησης επί των εσόδων των Ξ.Π.Σ. κάθε Α.Ε.Ι., το οποίο είναι ενιαίο για όλα τα Ξ.Π.Σ. του οικείου Α.Ε.Ι. Με την παρ. 3 ορίζεται ότι με τους πόρους του Ξ.Π.Σ. καλύπτονται κατά προτεραιότητα οι ανάγκες του Ξ.Π.Σ, όπως οι δαπάνες για την αμοιβή του διδακτικού και λοιπού προσωπικού, δαπάνες μετακινήσεων και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, ενώ εάν προκύπτουν ταμειακά διαθέσιμα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μετά την κάλυψη των αναγκών του Ξ.Π.Σ., δύνανται οι πόροι να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη άλλων εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών του Τμήματος ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων του Ξ.Π.Σ.

Επί του άρθρου 87

Με το παρόν άρθρο ορίζεται ότι οι μετακινήσεις του διδακτικού προσωπικού του Ξ.Π.Σ. πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ ́ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 και αρμόδιο όργανο για την έγκριση κάθε μετακίνησης είναι η Επιτροπή Σπουδών του Ξ.Π.Σ.. Οι δαπάνες μετακινήσεων βαρύνουν αποκλειστικά τους πόρους του Ξ.Π.Σ.

Επί του άρθρου 88

Με το παρόν άρθρο παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών διπλής ειδίκευσης (joint degrees) μέσω της συνεργασίας δύο ή περισσοτέρων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, τα οποία οδηγούν στην απονομή ενός ενιαίου τίτλου σπουδών α ́ κύκλου με ειδίκευση σε δύο διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.

Επί του άρθρου 89

Με το παρόν άρθρο παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης διπλών ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών (dual degrees) μέσω της συνεργασίας δύο ή περισσότερων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, τα οποία οδηγούν στην απονομή δύο ισότιμων τίτλων σπουδών α ́ κύκλου του ιδίου ή διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου. Η χρονική διάρκεια των εν λόγω προγραμμάτων είναι προσαυξημένη κατ’ ελάχιστον κατά δύο (2) έτη από τη χρονική διάρκεια των λοιπών προγραμμάτων σπουδών α ́ κύκλου, καθώς οδηγούν στην απονομή δύο τίτλων σπουδών, ενώ το πρόγραμμα σπουδών είναι διαρθρωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να αντιπροσωπεύει τα προγράμματα σπουδών τα οποία αντιστοιχούν στην απονομή κάθε τίτλου σπουδών χωριστά.

Επί του άρθρου 90

Με το παρόν άρθρο παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης θερινών προγραμμάτων σπουδών σύντομης διάρκειας (summer schools) κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., τα οποία απευθύνονται σε φοιτητές Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή/και Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα εν λόγω προγράμματα σπουδών δύναται να έχουν τέλη φοίτησης. Στην απόφαση ίδρυσης του θερινού προγράμματος σπουδών ορίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία του θερινού προγράμματος σπουδών, τη διαδικασία εγγραφής των φοιτητών, το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, τις πιστωτικές μονάδες τις οποίες δύνανται να χορηγούνται, τη γλώσσα διοργάνωσης, η οποία δύναται να είναι άλλη πλην της ελληνικής, το ύψος των τελών φοίτησης, καθώς και άλλες λεπτομέρειες. Τέλος, προβλέπεται ότι τη διαχείριση των πόρων των εν λόγω προγραμμάτων, εφόσον υφίστανται, αναλαμβάνει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του οικείου Α.Ε.Ι.

Επί του άρθρου 91

Με τις διατάξεις αυτές θεσμοθετείται η δυνατότητα από κοινού διοργάνωσης όλων των προαναφερόμενων τύπων Ξ.Π.Σ. σε συνεργασία με αναγνωρισμένα Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών Α.Ε.Ι. και την ουσιαστική μεταξύ τους συνεργασία. Η διαφορετική οργάνωση και λειτουργία των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ χωρών, ακόμη και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλει τον μέγιστο βαθμό ευελιξίας επί οργανωτικών και διοικητικών θεμάτων, ανάγκη που εξυπηρετείται με την πρόβλεψη της δυνατότητας των Α.Ε.Ι να συνάπτουν μνημόνια συνεργασίας (MoU) με τα Ιδρύματα της αλλοδαπής, προκειμένου για την εξειδίκευση των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων και λοιπών κανόνων της μεταξύ τους συνεργασίας – τηρουμένων βεβαίως των ελάχιστων διατυπώσεων και εγγυήσεων διασφάλισης ποιότητας κατά τις κείμενες γενικές διατάξεις.

Επί του άρθρου 92

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης σύμβασης με αντικείμενο την ομαδική ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών των Ξ.Π.Σ., οι οποίοι δεν έχουν ίδια ασφαλιστική κάλυψη (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νοσοκομειακή κάλυψη και ασφάλεια κινδύνου), δαπάνη η οποία βαρύνει τους φοιτητές των Ξ.Π.Σ. επιπλέον των τελών φοίτησης.

Επί του άρθρου 93

Με τις παρ. 1 και 2 προβλέπεται η ίδρυση υπηρεσίας εντός του Α.Ε.Ι. με τίτλο «Μονάδα υποστήριξης αλλοδαπών φοιτητών», της οποίας το επίπεδο, η δομή και η οργανωτική διάρθρωση ορίζονται στον Οργανισμό του οικείου Α.Ε.Ι. Αντικείμενο της Μονάδας είναι η υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτητών που εγγράφονται σε προγράμματα σπουδών κάθε κύκλου του οικείου Α.Ε.Ι. σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος και κυρίως η διευκόλυνση της επικοινωνίας και εξυπηρέτησης αυτών σε ζητήματα που σχετίζονται με άλλους φορείς του Δημοσίου, ιδίως σε ζητήματα που αφορούν τη διαμονή και την εγκατάστασή τους στην ημεδαπή.

Με την παρ. 3 ορίζεται ότι η στελέχωση της Μονάδας δύναται να πραγματοποιηθεί είτε από τακτικό προσωπικό του οικείου Α.Ε.Ι., είτε από πρόσθετο προσωπικό, το οποίο επιλέγεται μέσω δημόσιας πρόσκλησης σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017. Ενώ με την παρ. 4 ορίζεται ότι με απόφαση Συγκλήτου μπορεί να δημιουργείται έργο από τους ίδιους πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι. κατά την περ. β ́ της παρ. 6 του ν. 4485/2017για την υποστήριξη των λειτουργικών αναγκών της Μονάδας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δαπανών για την απασχόληση του πρόσθετου προσωπικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.

Επί του άρθρου 94

Με την προτεινόμενη διάταξη αντικαθίσταται το άρθρο 37 του ν. 4251/2014 και ρυθμίζεται εκ νέου η διαδικασία ταχείας χορήγησης αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι γίνονται δεκτοί σε προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και εισέρχονται στη χώρα μας έχοντας εθνική θεώρηση εισόδου για λόγους σπουδών. Ειδικότερα, τα Α.Ε.Ι. μπορούν να συνάπτουν τριμερείς συμβάσεις με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας εδρεύει το A.E.I., για τη θέσπιση διαδικασίας ταχείας χορήγησης αδειών διαμονής προς τους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι εγγράφονται σε προγράμματα πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών του Α.Ε.Ι. Ως απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων ορίζονται οι εξής: α) η υποχρεωτική διάρκεια σπουδών είναι κατ’ ελάχιστον αα) τριετής για προγράμματα πρώτου κύκλου, αβ) ετήσια για προγράμματα δεύτερου κύκλου και αγ) τριετής για προγράμματα τρίτου κύκλου, και β) πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών διανομής των άρθρων 32 και 33 του ν. 4251/2014.

Με την παρ. 3 ορίζεται ότι το περιεχόμενο των συμβάσεων ταχείας διαδικασίας χορήγησης της παρ. 1. Ειδικότερα κάθε σύμβαση περιλαμβάνει: α) τον αριθμό των προγραμμάτων σπουδών, τα οποία προσφέρονται από το οικείο Α.Ε.Ι. και στα οποία δύναται να εισαχθούν πολίτες τρίτων χωρών, β) τον τίτλο και την απόφαση ίδρυσης κάθε προγράμματος σπουδών, γ) τον ανώτατο αριθμό εισακτέων ανά πρόγραμμα σπουδών και ακαδημαϊκό έτος, δ) την οργανική μονάδα του Α.Ε.Ι., η οποία έχει ως αρμοδιότητα την προετοιμασία πλήρους φακέλου για τη χορήγηση άδειας διαμονής στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί σε προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Ι. και ε) τους ειδικούς λόγους που συντρέχουν για τη σύναψη της σύμβασης, τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, τη δυνατότητα ανανέωσης της, καθώς επίσης και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών.

Με την παρ. 5 ορίζεται ότι η άδεια διαμονής χορηγείται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του πλήρους φακέλου και τη λήψη βιομετρικών από τον πολίτη τρίτης χώρας.

Με την παρ. 6 προβλέπεται ότι η άδεια διαμονής έχει διάρκεια ίση με τα έτη του προγράμματος σπουδών, στο οποίο έχει γίνει δεκτός ο πολίτης τρίτης χώρας, προκειμένου να αποφεύγεται η επιβάρυνση των αρμοδίων φορέων με την κατ’ έτος ανανέωση της άδειας διαμονής αυτού. Αντίστοιχα, η άδεια διαμονής δύναται να παραταθεί έως την αποφοίτηση του πολίτη τρίτης χώρας από το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών, ενώ το Α.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της φοίτησης του πολίτη τρίτης χώρας οφείλει να αποστέλλει προς την αρμόδια υπηρεσία αλλοδαπών όλα τα δικαιολογητικά της περ. γ ́ της παρ. 3 του άρθρου 34 (βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις, πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών κ.λπ.), προκειμένου να αποδεικνύεται ότι ο φοιτητής συνεχίζει τις σπουδές του και η άδεια διαμονής να διατηρείται σε ισχύ.

Με την παρ. 7 ορίζεται ότι μετά τη σύναψη της σύμβασης για την ταχεία χορήγησης άδειας διαμονής, το Α.Ε.Ι. οφείλει να ενημερώσει με κάθε πρόσφορο μέσο, τις ελληνικές προξενικές αρχές τρίτων χωρών από τις οποίες επιθυμούν να εισέλθουν πολίτες για να εγγραφούν σε προγράμματα σπουδών του Α.Ε.Ι. σχετικά με την ισχύουσα σύμβαση και τους όρους που προβλέπονται σε αυτή για την ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονής προς τους πολίτες των τρίτων χωρών.

Με την παρ. 8 παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Μετανάστευσης και Ασύλου, με την οποία ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη
διαδικασία ταχείας χορήγησης αδειών διαμονής, το περιεχόμενο της σύμβασης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ορθή εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Επί του άρθρου 95

Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζεται ότι όλοι οι φοιτητές των Ξ.Π.Σ. δικαιούνται να εκδώσουν ακαδημαϊκή ταυτότητα για τη χρονική διάρκεια ισχύος του προγράμματος όπου φοιτούν.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ