Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Η ανέφικτη ταυτόχρονη ζωντανή εξ αποστάσεως διαδικτυακή αναμετάδοση της διδασκαλίας

Για την επίτευξη του όλου εγχειρήματος απαραίτητη και βασική προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη κατάλληλων και αξιόπιστων τεχνικών υποδομών και ηλεκτρονικών μέσων
Δημοσίευση: 30/05/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εάγγελος Ντέμκας Καθηγητής Β/θμιας Εκπ/σης ΠΕ87.08

Εκφράζοντας την ανησυχία και την αγωνία μας, ως εκπαιδευτικοί, δηλώνουμε πως επιθυμούμε να παρέχουμε υπηρεσίες εκπαίδευσης, για τους μαθητές/τριες, που δεν δύναται να συμμετέχουν με φυσική παρουσία στο σχολείο. Ταυτόχρονα δε, δηλώνουμε πως δεν δύναται η εφαρμογή της σύγχρονης ταυτόχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με το 57521/ΓΔ4 /17-05-220 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διότι δεν μπορούν να τηρηθούν οι προϋποθέσεις και οι οδηγίες του αναφερόμενου εγγράφου καθώς και δεν διασφαλίζεται η νομιμότητα της όλης διαδικασίας. Αφήνουμε σκόπιμα εκτός την παιδαγωγική διάσταση του θέματος, όχι γιατί είναι ασήμαντη, το αντίθετο μάλιστα, αλλά για να τονιστούν οι υπόλοιπες αδυναμίες και ελλείψεις.

Η προτεινόμενη από το υπουργείο ψηφιακή πλατφόρμα Webex Meeting αποτελεί ένα ικανοποιητικό εργαλείο, προσωρινής όμως κάλυψης και ορισμένων μόνο μαθησιακών αναγκών, μέσω της τηλεκπαίδευσης. Ως εκπαιδευτικοί τη χρησιμοποιήσαμε για όσο διάστημα οι σχολικές μονάδες τελούσαν σε καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. Υποστηρίξαμε την επαφή των μαθητών/τριών με τη εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να υπάρχει συνέχεια της μάθησης και ψυχολογική στήριξη των παιδιών μας.

Διαπιστώσαμε ταυτόχρονα και τα όρια των δυνατοτήτων της. Ενώ τη θεωρούμε επαρκή για την παροδική κάλυψη των αναγκών, που προέκυψαν κατά την περίοδο των κλειστών σχολείων, έχει όμως περιορισμένες δυνατότητες. Υποστηρίζει κυρίως, τη μέθοδο διδασκαλίας τύπου διάλεξης – παρουσίασης και επιπλέον απαιτεί ειδικές συνθήκες(παράθεμα), που μπορούσαν τότε να εξασφαλιστούν από τον/την κάθε εκπαιδευτικό στον χώρο του σπιτιού.

Παράθεμα : «Τέλος ο/η κάθε εκπαιδευτικός.......και λαμβάνει τα παρακάτω απαραίτητα μέτρα: α) Για τη μετάδοση του ήχου.... και β) Στην περίπτωση που επιλεγεί η μετάδοση εικόνας.....» .

Έχοντας πλέον διαμορφωμένη και προσωπική αντίληψη των λειτουργικών δυνατοτήτων της συγκεκριμένης ψηφιακής πλατφόρμας, τη θεωρούμε τεχνικά ακατάλληλη και ανεπαρκή, για να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες ζωντανής αναμετάδοσης της διδασκαλίας των μαθημάτων.

Συνυπολογίζοντας από τη μια, το πλήθος των διαφορετικών διδακτικών αντικειμένων , μαζί με τη χρήση νέων και σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και τη πληθώρα των εφαρμοζόμενων μαθησιακών τεχνικών, και από την άλλη, τις ειδικές απαιτήσεις λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη διδασκαλία και την παράλληλη ζωντανή διαδικτυακή αναμετάδοση αυτής, η όλη διαδικασία καθίσταται ακατόρθωτη. Είναι λοιπόν ανέφικτη και φυσικώς αδύνατο να πραγματοποιηθεί η ταυτόχρονη σύγχρονη εξ αποστάσεως ζωντανή αναμετάδοση της διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό.

Επίσης τονίζουμε πως δεν υφίσταται, παρά σε ελάχιστα διδακτικά αντικείμενα και όχι πάντα, ο διαχωρισμός θεωρητικής διδασκαλίας και εξέτασης/αξιολόγησης που περιγράφεται στις οδηγίες του υπουργείου.

Παράθεμα: «Επιπλέον, η ζωντανή μετάδοση θα λαμβάνει χώρα μόνο για το μέρος της σχολικής ώρας που αφιερώνεται στη διδασκαλία-παράδοση και όχι σε αυτό που σχετίζεται με την ενδεχόμενη εξέταση μαθητών/τριών.»

Επίσης δεν έχει ληφθεί υπόψη, η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι αίθουσες διδασκαλίας των Εργαστηριακών Κέντρων(Ε.Κ.) δεν προσομοιάζουν και μάλιστα διαφέρουν παντελώς από την εικόνα και τη διάταξη μιας τυπικής τάξης.(πίνακας ,έδρα καθηγητή, θρανία μαθητών). Στα Ε.Κ. πραγματοποιούνται μαθήματα αμιγώς εργαστηριακά ή το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων. Οι μαθητές /τριες εκπαιδεύονται στην εφαρμογή δεξιοτήτων με ενεργή φυσική και πρακτική συμμετοχή στο χώρο του εργαστηρίου. Είναι λοιπόν, μη εφαρμόσιμη η ζωντανή αναμετάδοση της διδασκαλίας με τους όρους που θέτει το υπουργείο.

Πρόσθετα επιφυλασσόμαστε και εκφράζουμε την ανησυχία μας, για την συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων, καθώς και του παραγόμενου υλικού. Παρότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων:

α) αποκλείει τη χρήση των προσωπικών δεδομένων για άλλους σκοπούς, πλην όσων είναι απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη της περιγραφόμενης διαδικασίας
και

β) απαγορεύει, τη καταγραφή, την αποθήκευση και τη χρήση του οπτικοακουστικού υλικού από την εταιρία και το ίδιο. «Τα μεταδεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνητικούς ή στατιστικούς.»

Όμως δεν αποκλείει αντίστοιχα το ίδιο να συμβεί από τους μαθητές, τους γονείς - κηδεμόνες ή και άλλους που μπορεί να έχουν πρόσβαση στο μεταδιδόμενο υλικό.

Παράθεμα «Απαγορεύεται η καταγραφή και αποθήκευση ήχου ή/και εικόνας του ηλεκτρονικώς μεταδιδόμενου μαθήματος καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου που μεταδίδεται ηλεκτρονικώς, πέραν της ζωντανής μετάδοσης ήχου ή/και εικόνας σε πραγματικό χρόνο με αποκλειστικούς αποδέκτες τους μαθητές/τριες»...

Κλείνοντας θέλουμε ν’ αναφέρουμε, πως για την επίτευξη του όλου εγχειρήματος απαραίτητη και βασική προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη κατάλληλων και αξιόπιστων τεχνικών υποδομών και ηλεκτρονικών μέσων. Τόσο στο σχολείο και στις αίθουσές του, όσο και στην εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα.

Επισήμανση: Το κείμενο αποτελεί τμήμα προσωπικής εισήγησης, του γράφοντα, στη συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων.

Σχόλια (1)

 
Πληροφορικός
01 Ιουν 2020 16:12

Πιστεύω ότι σε περίπτωση πανδημίας, η σύγχρονη ζωντανή εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι εφικτή με τη παραδοχή ότι συμμετέχει μόνο η αίσθηση της όρασης και της ακοής. Οπότε με αυτές τις παραδοχές είναι εφικτή η παρακολούθηση τόσο θεωρητικών όσο και εργαστηριακών μαθημάτων.
Αν εξελιχθεί από το φθινόπωρο η πανδημία θα είναι ο μοναδικός τρόπος να λειτουργήσουμε.
Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού ...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ