ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Καταγγελία ΠΟΣΕΕΠΕΑ ως προς τη μη απόσυρση του άρθρου 38

Δημοσίευση: 01/06/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Στο άρθρο 38 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις”, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή για συζήτηση, από τη Δευτέρα 01.06.2020 και ψήφιση στη Βουλή, υπάρχει διάταξη η οποία προβλέπει το θεσμό του Συμβούλου Σχολικής Ζωής, ο οποίος αντικαθιστά τον “Εκπαιδευτικό Εμπιστοσύνης” του σχεδίου νόμου της Διαβούλευση.

Παρ. 4: «Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής παρεμβαίνει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά, η διαχείριση κρίσεων και πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, μαθησιακές δυσκολίες, συμπερίληψη και ενσωμάτωση, μαθητές με ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα, μετάβαση σε άλλες βαθμίδες, σχολική κινητικότητα, συμβουλευτική και ομάδες γονέων, και παράλληλα συμβάλλει στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ασκεί τα καθήκοντά του και λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς τους υφιστάμενους θεσμούς υποστήριξης των σχολικών μονάδων, χωρίς να υποκαθιστά τις αρμοδιότητες του συλλόγου διδασκόντων, του Διευθυντή και του Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας ή τις αρμοδιότητες υπερκείμενων σχολικών δομών υποστήριξης».

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 διαφαίνεται ότι ο σύμβουλος σχολικής ζωής υποκαθιστά πλήρως καθήκοντα και αρμοδιότητες που ορίζονται στα καθηκοντολόγια των Ψυχολόγων και Κοινωνικών λειτουργών που υπηρετούν στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς αναφέρονται όροι και εργαλεία τα οποία δεν μπορούν να ασκηθούν από εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν έχουν τα πτυχία και την άδεια άσκησης για να τα εφαρμόσουν. Θεωρούμε ότι η εξειδίκευση και η επιμόρφωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από τα βασικά πτυχία και τα όσα προβλέπονται από την άδεια άσκησης των επαγγελμάτων.

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ υπέβαλε υπόμνημα κατά τη διαβούλευση εξηγώντας τις ενστάσεις  για το συγκεκριμένο άρθρο, όπου εκπαιδευτικός εμπιστοσύνης αναφέρεται στο υπό κατάθεση άρθρο σύμβουλος σχολικής ζωής:

«Άρθρο 38, θεσμοθέτηση του ”εκπαιδευτικού εμπιστοσύνης”, έτσι όπως περιγράφεται ο προτεινόμενος θεσμός, ένας οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ανταποκριθεί στον ρόλο που θα του ανατεθεί διότι δεν είναι επιστημονικά καταρτισμένος και η όποια επιμόρφωση σε περιοδική βάση δεν μπορεί να καλύψει αυτό το κενό.

Είναι απαραίτητο (παράγραφ. 1 του άρθρου) η επιλογή του προσωπικού να γίνεται βάσει των σπουδών, των προσόντων και της εμπειρίας στη διαχείριση τέτοιων θεμάτων. Ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να ασχολείται με όλα τα θέματα ή να επιμορφώνεται περιοδικά (παράγραφο 2 και 4) σε ένα τέτοιο εύρος θεμάτων.

Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στον εκπαιδευτικό στην παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου μόνο σύγχυση ρόλων και δυσλειτουργίες στο σχολικό πλαίσιο μπορεί να προκαλέσουν, αφού αυτές προβλέπονται στα καθηκοντολόγια του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Προτείνεται να υπάρχουν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα έχουν την αρμοδιότητα της διαμεσολάβησης των αιτημάτων των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας μέσα από το σύλλογο διδασκόντων προς το ειδικά καταρτισμένο προσωπικό που θα έχει την βάση του στην σχολική μονάδα ή θα έχει συνεχή και σταθερή συνεργασία με τα μέλη της ΕΔΕΑΥ, το λοιπό ΕΕΠ που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες και του ΚΕΣΥ έως ότου δημιουργηθούν οι απαραίτητες θέσεις ΕΕΠ στη γενική εκπαίδευση.

Όσον αφορά την παράγραφο 1, η επιμόρφωση δεν πρέπει να γίνεται αποσπασματικά αλλά να περιλαμβάνει όλο το εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό και σημαντικό ρόλο σε αυτή πρέπει να παίζουν οι ειδικά καταρτισμένες επιτροπές.

Σε σχέση με τον στόχο αυτό, ο οποίος περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση, πρέπει να τονιστεί ότι ο πρόσθετος και διαρκής μηχανισμός σε επίπεδο σχολικής μονάδας που θα συμβάλλει στην καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας και στην εμπέδωση των αρχών της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, πρέπει να απαρτίζεται από διεπιστημονική ομάδα που να τηρεί συγκεκριμένα και μετρήσιμα επιστημονικά κριτήρια.

Σε αυτή πρέπει απαραιτήτως να συμπεριλαμβάνονται μέλη των ΕΔΕΑΥ και όλο το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες.

Η πρόληψη, η ανίχνευση και η παρέμβαση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένους επιστήμονες. Θέματα ψυχοκοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών, πρόληψης παραβατικών συμπεριφορών και φαινομένων σχολικής βίας, διαμεσολάβηση μεταξύ οικογενειών και κοινότητας, σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης δυσκολιών που ξεπερνούν την παιδαγωγική σχέση και εμπλέκουν γονείς και κοινότητα, η διαχείριση κρίσεων και όλα όσα συμπεριλαμβάνονται στα καθήκοντα του ”εκπαιδευτικού εμπιστοσύνης” είναι αποκλειστικό αντικείμενο των Σχολικών κοινωνικών λειτουργών και των Σχολικών ψυχολόγων, για αυτό και πρέπει να υπάρχουν σε κάθε σχολείο. Συντασσόμαστε με τις θέσεις ΔΟΕ/ΟΛΜΕ ότι δεν λαμβάνεται κανένα ουσιαστικό μέτρο για την ενίσχυση των απαραίτητων υποστηρικτικών δομών του σχολείου για τη στελέχωσή τους με το αντίστοιχο προσωπικό, όπως κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους κ.α.».

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας, ΝΠΔΔ,  στην υπ. Αριθμ. Πρωτ 135/5-5-2020 επιστολή του προς το ΥΠΑΙΘ (δείτε εδώ) με θέμα: «Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων» στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «Η θεσμοθέτηση του Εκπαιδευτικού Εμπιστοσύνης, ως αντίβαρο, δεν μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό μέτρο για την ενίσχυση των προαναφερθέντων υποστηρικτικών δομών του σχολείου, προσθέτει αρμοδιότητες και καθήκοντα πέραν του εκπαιδευτικού τους έργου, για τα οποία υπάρχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες. Επιπλέον, υπάρχει ο κίνδυνος η ανάθεση ανάλογων καθηκόντων σε εκπαιδευτικούς, τα οποία περιγράφονται με προεδρικά διατάγματα ως αρμοδιότητες άλλων κλάδων και ειδικοτήτων, να οδηγήσει σε αντιποίηση επαγγέλματος».

Ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων στην υπ. Αριθμ. Πρωτ.: 134917/4-5-2020  επιστολή του προς την υπουργό Παιδείας με θέμα: «Θέσεις ΣΕΨ για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις», αναφέρει μεταξύ άλλων ότι διαμαρτύρεται έντονα ότι το ΥΠΑΙΘ συνεχίζει να μη λαμβάνει υπόψιν τα μακροχρόνια αιτήματα του κλάδου των Ψυχολόγων στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο  και ζητάει δείτε εδώ:

Διαφαίνεται ότι η αλλαγή από εκπαιδευτικό εμπιστοσύνης σε σύμβουλο σχολικής ζωής δεν αλλάζει στην ουσία τίποτα από τα προαναφερθέντα, αντιθέτως ενισχύει την επιχειρηματολογία μας, καθώς διατηρεί και ενισχύει τις αρμοδιότητες που εμπίπτουν στους κλάδους των Κ.Λ. και Ψυχολόγων.

Παρά τις εκκλήσεις για διάλογο  και την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων για το εν λόγω  άρθρο, το Υπουργείο Παιδείας δεν τις έλαβε υπόψιν του και δεν επιδίωξε συνάντηση με την Ομοσπονδία.

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ, σε συνεργασία με τα κλαδικά σωματεία θα μεριμνήσει και θα διαφυλάξει  τις αρμοδιότητες που ανήκουν στο ΕΕΠ και θα  ασκήσει κάθε μέσο και σε διεθνές επίπεδο. Για το λόγο αυτό επιφυλασσόμαστε κάθε νόμιμου δικαιώματός μας.

Δε θα επιτρέψουμε ο σύμβουλος σχολικής ζωής να υποκαθιστά τα καθήκοντα των ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών που υπηρετούν στην εκπαίδευση και κατέχουν επαγγελματικά δικαιώματα μέσα από την άδεια άσκησης των επαγγελμάτων τους.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος Γεωργία  Μπουλμέτη

Η Γ. Γραμματέας Δέσποινα  Χατζηδρόσου

Ετικέτες: 
ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ