Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Διακήρυξη για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Εκπαίδευση, ενεργός πολίτης και δημοκρατικές αξίες

Η αίθουσα και η σχολική τάξη δεν θα πρέπει να αντικατασταθούν από την ψηφιακή τηλεδιάσκεψη. Η οθόνη του υπολογιστή δεν μπορεί και δεν πρέπει να ανατρέψει την ανθρώπινη φυσική παρουσία ούτε την ουσιαστική επικοινωνία.
Δημοσίευση: 06/06/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Στη σύγχρονη Ελλάδα η διαπολιτισμική συνεργασία όλων των ανθρώπων αποτελεί το κλειδί για μια χώρα με σεβασμό, συμμετοχή και συνοχή σε όλες τις δομές της.  Όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από φύλο, χρώμα, θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις, συνιστούν την Κοινωνία των Πολιτών, είναι εν δυνάμει ενεργοί πολίτες και έχουν δικαίωμα στη γνώση και στη διαμόρφωση της συμμετοχής, της δημοκρατίας και του ενεργού πολίτη. Η εκπαίδευση θα πρέπει να ενδυναμώσει τη δημοκρατική συνείδηση, την ανοχή και τον σεβασμό σε όλα τα επίπεδα.

Η εκπαίδευση και όλες οι εναλλακτικές της μορφές (εξ αποστάσεως, συμβατική και σχολική, ενηλίκων, δια βίου, κατάρτιση και συνεχιζόμενη, τυπική και μη τυπική κ.α.) θα πρέπει να συμβάλει στις ανθρώπινες αξίες και σε αυτές της δημοκρατικής συμμετοχής. Η πολιτική και κοινωνική οργάνωση της χώρας έχει ανάγκη μια υγιή  Κοινωνία των Πολιτών που συνεισφέρει στις αξίες αυτές, ενεργοποιεί τον πολίτη και αναπτύσσεται μέσα από τυπικές και μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης.   

Δεξιότητες απαραίτητες σε μια κοινωνία που αλλάζει

Η εκπαίδευση (τυπική και μη τυπική) προσφέρει δεξιότητες, οφέλη και δυνατότητες συμμετοχής σε διαδικασίες βασικών δεξιοτήτων, κατάρτισης και γνώσεων σε μια κοινωνία που βρίσκεται σε συνεχή αλλαγή. Βοηθάει τους πολίτες στην εργασία τους αλλά και στη ζωή τους. Η τυπική και μη τυπική εκπαίδευση μπορεί να διαμορφώσει τις ζωές των πολιτών και να προσφέρει νέες δυνατότητες εργασίας, να ανοίξει τις πόρτες στη συμβατική εκπαίδευση, να βοηθήσει στην ανάκαμψη της διαρροής και εγκατάλειψης του σχολείου, να ενεργοποιήσει την ανθρώπινη επιθυμία για καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες και να υποστηρίξει μια ζωή με περισσότερη υγεία και ευαισθησία για το περιβάλλον.  

Η δύναμη της μάθησης, Ανοικτή εκπαίδευση, συμμετοχή και πρόσβαση στη γνώση

Η εκπαίδευση και οι εναλλακτικές της μορφές συνεισφέρουν στις δημοκρατικές αξίες και τη συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα του κοινωνικού ιστού. Ενθαρρύνουν τη διαφάνεια και την ανάπτυξη της Κοινωνίας των Πολιτών καθώς βοηθούν την ενδυνάμωση της γνώσης και την κριτική σκέψη των πολιτών. Η ίδια η γνώση και οι διαδικασίες της μάθησης αποτελούν μια ξεχωριστή δύναμη. Δύναμη κοινωνική και προσωπική του κάθε ανθρώπου να διαμορφώσει και να αναδείξει τη συμμετοχή του στην κοινωνία της γνώσης. Η εκπαίδευση όλων των βαθμίδων πρέπει να είναι ανοικτή σε όλους του ανθρώπους. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα. Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, όλες οι εκπαιδευτικές δομές θα πρέπει να ανοίξουν και να είναι προσβάσιμες στον κάθε πολίτη. Επίσης, η θεώρηση της ανοικτής εκπαίδευσης μας οδηγεί σε ένα δημοκρατικό εκπαιδευτικό σύστημα, σε ένα σύστημα που σέβεται τον μαθητή και τον δάσκαλο, σε ένα σύστημα που πλάθεται καθημερινά από τις ανάγκες της κοινωνίας, διαμορφώνεται, αλλάζει, προσαρμόζεται, αγκαλιάζει νέες ιδέες και σύγχρονες εφαρμογές. Είναι ο πυρήνας του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος που δίνει ζωή και ανάσα σε κάθε συμβατικό παρελθόν και ανοίγει νέους ορίζοντες για την εκπαίδευση, την παιδεία και την καλλιέργεια των ανθρώπων.   Η προσβασιμότητα αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα, καθώς είναι σημαντικό να προσφέρει κάθε δυνατή ευκαιρία συμμετοχής σε όλους. Οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες σε εξοπλισμό και βασικές ψηφιακές δεξιότητες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και τη συνολική οργάνωση της εκπαιδευτικής ζωής της χώρας μας.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία εκπαίδευσης, η οποία, για να είναι ποιοτική και αποτελεσματική, απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό από το πρώτο ως το τελευταίο βήμα. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης πραγματοποιείται με ολοκληρωμένα συστήματα εκπαίδευσης, με σύγχρονες διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης, άρτια οργανωμένα με διοικητικές, υποστηρικτικές και εκπαιδευτικές δομές, οι οποίες  σχεδιάζουν όλο το πλαίσιο και ορίζουν τις ποιοτικές προδιαγραφές με λεπτομέρειες. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προσδιορίζεται από τη θεώρηση «τους μαθαίνουμε πώς να μαθαίνουν».

Το υλικό που διδάσκει

Το κατάλληλα διαμορφωμένο για εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητά της. Η δημιουργία νέου ψηφιακού ή/και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού ακολουθεί συγκεκριμένες παιδαγωγικές προδιαγραφές που απαιτούν μεγάλη προετοιμασία, γνώσεις, εμπειρία και προσήλωση στο αποτέλεσμα. Το εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σαφές και επεξηγηματικό, να προσελκύει το ενδιαφέρον, να υποστηρίζει αποτελεσματικά τους εκπαιδευόμενους στη μαθησιακή διαδικασία, ακόμη και όταν μελετούν μόνοι τους, να δίνει ευκαιρίες για ενεργό συμμετοχή και δράση, να ανατροφοδοτεί, να συμβάλει στην αλληλεπίδραση και την αυτοαξιολόγηση. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει έναν δάσκαλο σε ετοιμότητα που διδάσκει τους μαθητές και τους βοηθά να αναπτύξουν δεξιότητες και να αποκτήσουν γνώσεις. Με άλλα λόγια, να απαντά με ελκυστικούς και ενδιαφέροντες τρόπους το «τι», το «πώς», το «γιατί».

Οι τεχνολογίες

Οι τεχνολογίες αποτελούν απαραίτητα μέσα και εργαλεία που αξιοποιούνται για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η έμφαση θα πρέπει πάντα να δίνεται στο περιεχόμενο, την εκπαιδευτική διαδικασία και την παιδαγωγική αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων με όρους ποιότητας και αποτελεσματικότητας. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητος ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός που αφορά σε σαφείς διδακτικούς και μαθησιακούς στόχους, τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, δραστηριότητες αλληλεπίδρασης, δυναμική εμπλοκή των μαθητών, κριτική σκέψη, ελευθερία έκφρασής τους κ.ά..  Στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού δίνεται έμφαση στην αλληλεπίδραση, τη συνεργασία και τη συμπληρωματικότητα των σύγχρονων και ασύγχρονων μορφών εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι οι σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης (τηλεκπαίδευση, τηλεδιάσκεψεις κτλ.) δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρούνται ως η μεταφορά ενός μαθήματος από την αίθουσα διδασκαλίας στην ψηφιακή αίθουσα. Ο ρόλος των τηλεδιασκέψεων αφορά στην επικοινωνία, την αλληλεπίδραση, την υποστήριξη, τη συμμετοχή και όχι στη διδασκαλία, όπως υλοποιείται στη συμβατική εκπαίδευση.

Η σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση

Στον παιδαγωγικό σχεδιασμό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πρέπει να συμπεριλαμβάνεται τόσο η ασύγχρονη όσο και σύγχρονη εκπαίδευση. Η ασύγχρονη συνδέεται άμεσα με το εκπαιδευτικό υλικό ενώ η σύγχρονη εκπαίδευση υποστηρίζει το υλικό και την επικοινωνία και αξιοποιείται από αυτή. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός είναι απαραίτητος με παιδαγωγικούς όρους και ιδιαίτερα το ειδικά διαμορφωμένο υλικό που θα αφορά δραστηριότητες εμπλοκής των μαθητών που θα υλοποιηθούν από όλη την ομάδα. Με αυτούς τους τρόπους αναδεικνύεται η διαφορά της επικοινωνίας από τη διδασκαλία και μάθηση και η διαφορά του περιεχομένου από το μέσον. Πάνω απ’ όλα όμως αναδεικνύεται η διαφορά της πληροφορίας από τη γνώση. Δηλαδή, το ζητούμενο σε όλες τις δομές εκπαίδευσης είναι οι μαθητές να μετουσιώσουν την πληροφορία σε γνώση. Έτσι μόνο θα έχουμε μια αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία.

Η επικοινωνία

Η αίθουσα και η σχολική τάξη δεν θα πρέπει να αντικατασταθούν από την ψηφιακή τηλεδιάσκεψη. Η οθόνη του υπολογιστή δεν μπορεί και δεν πρέπει να ανατρέψει την ανθρώπινη φυσική παρουσία ούτε την ουσιαστική επικοινωνία.  Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν αντικαθιστά τη φυσική παρουσία δασκάλου και μαθητών σε μια αίθουσα. Αξιοποιείται όταν υπάρχουν υποκειμενικές ή/και αντικειμενικές δυσκολίες στη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αξιοποιείται όταν δίνει λύσεις σε προβλήματα προσβασιμότητας και φυσικών αποστάσεων. Σε φυσιολογικές συνθήκες οι μαθητές / φοιτητές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επιλογών στη μορφή της εκπαίδευσης που θα ακολουθήσουν. Η καθολική προσφυγή στα ψηφιακά μέσα μειώνει σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες της σύγχρονης παιδαγωγικής και την απαραίτητη αλληλεπίδραση που υπάρχει μεταξύ του διδάσκοντα και των μαθητών / φοιτητών. Στην περίπτωση αυτή τα ψηφιακά μέσα προσφέρουν οφέλη στον φορέα παροχής εκπαίδευσης  μόνο με όρους οικονομικούς.

Όλοι εμείς με σημαντική ακαδημαϊκή, εκπαιδευτική και διοικητική εμπειρία σε συστήματα Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης συμβολικά υπογράφουμε το κείμενο με σκοπό να ορίσουμε το  πλαίσιο αρχών για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.

1.    Αντώνης Λιοναράκης, Καθηγητής ΕΑΠ, Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών  2.    Αθανάσιος Μιχιώτης, Καθηγητής ΕΑΠ, Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
3.    Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
4.    Νίκος Σηφάκης, Καθηγητής ΕΚΠΑ
5.    Γιώργος Τσιμουρής, Αν. Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, πρώην Αντιπρόεδρος ΕΑΠ  
6.    Στυλιανός Ζερεφός, Καθηγητής ΕΑΠ
7.    Λίλα Λεοντίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΑΠ
8.    Μαρία Κουτσούμπα, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
9.    Ιωάννης Γκιόσος Αναπληρωτής Καθηγητής, ΕΚΠΑ
10.    Σπύρος Σιάκας, Επίκ. Καθηγητής ΠΑΔΑ
11.    Νεκταρία Γκιζάνη,  Επίκ. Καθηγήτρια ΕΑΠ
12.    Δημήτρης Φιλιππής, Επίκ. Καθηγητής ΕΑΠ
13.    Ιωσήφ Φραγκούλης, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ
14.    Πολυξένη Παγγέ, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τ. Κοσμήτωρ Σχολής Επιστημών Αγωγής
15.    Σουζάνα Παπαδοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
16.    Δρ. Γκέλη Μανούσου
17.    Δρ. Σύλβη Ιωακειμίδου
18.    Δρ. Σοφία Παπαδημητρίου
19.    Δρ. Αντωνία Μαρία Χαρτοφύλακα
20.    Δρ. Αλεξάνδρα Γασπαρινάτου
21.    Δρ. Αδαμαντία Σπανακά
22.    Δρ. Σπύρος Παπαδάκης
23.    Δρ. Ευφροσύνη-Άλκηστη Παρασκευοπούλου - Κόλλια
24.    Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης
25.    Δρ. Ανθούλα Ντόλκερα
26.    Δρ. Στέφανος Αρμακόλας
27.    Δρ. Παναγιώτα Ξανθοπούλου
28.    Δρ. Ξένη Σκαρτσή
29.    Άνθη Μακρή
30.    Βαρβάρα Γαλανού
31.    Κάτια Ντάκουλα
32.    Βασιλική Ψυρρούκα
33.    Μαντώ Αγγελοπούλου
34.    Φωτεινή Δημακοπούλου
35.    Κορίνα Σφακιωτάκη
36.    Βάσω Κουτζεκλίδου
37.    Θάνια Αγγέλη
38.    Θεοδοσία Κουνατίδου
39.    Γεωργία Κωνσταντία Καραγιάννη
40.    Θανάσης Κανελλόπουλος
41.    Σοφία Κυριζοπούλου
42.    Ανδριάνα Γιάνναρη
43.    Γιωργία Τζήλου
44.    Μαριάννα Αποστόλου
45.    Μαίρη Χατζηχαραλάμπους
46.    Νικολέτα Μπουντούρη
47.    Κωνσταντίνα Μπρέντα

Σχόλια (10)

 
προβληματισμός
06 Ιουν 2020 11:15

1. έχει θετικές επισημάνσεις το κείμενο, ωστόσο είναι απαράδεκτα απλοϊκό και αντιφατικό σε πολλά σημεία. πολύ θολό και χαοτικό . η κατακλείδα μιλά για την ανάγκη πλαισίου (σαφές) , οι άλλες γραμμές τι λένε, καταλήγει κανείς αβίαστα στην κατακλείδα, υπάρχει ειρμός ;
2. οι ιδιότητες του 1/3 περίπου των υπογραφόντων φαίνονται , οι άλλοι;
3. όλα ανοιχτά και προσβασιμότητα : σε βασικές δεξιότητες ναι, ανοιχτά πανεπιστήμια πχ; Το ΕΑΠ είναι υπόδειγμα/παράδειγμα; Δεν θα επεκταθώ... (για ποιότητα, αντικείμενα χωρίς απορρόφηση/επαγγελματικά δικαιώματα και απίστευτα παράλογα απαιτήσεις αποφοίτων , στρεβλώσεις μεταπτυχιακών πασπαρτού με μία ενότητα σχετική και ΑΣΧΕΤΗ πτυχιακή)
4. διαφάνεια; τι εννοούν ; εδώ δεν υπάρχει διαφάνεια στις υπηρεσιακές μεταβολές στο υπουργείο !
5. διαπολιτισμική συνεργασία ;;;; τι είναι τούτο; τι θέλουν να πουν; υπάρχουν αποκλεισμοί; αστειότητες . εδώ εγγράφεται ο ΚΑΘΕΝΑΣ χωρίς να μπορεί καν να παρακολουθήσει στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (χωρίς ουσιαστική βοήθεια να μπορεί να παρακολουθεί) και παίρνει τσάμπα χαρτί ! δεν τα γνωρίζουν όλα αυτά ; είναι γνωστά τα πραγματικά δεδομένα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ή εμφιλοχωρούν ιδεοληψίες;

 
Βασίλης
06 Ιουν 2020 12:57

@ προβληματισμός
Εκείνοι υπογράφουν με το όνομα τους! Εσύ με τίποτε! Αν αυτό που έγραψες είναι κείμενο, ειλικρινά λυπάμαι!
Βάλε τις σκέψεις σου σε μια σειρά. Γράψε ένα τεκμηριωμένο άρθρο και στείλ' το αλλιώς κανένας δε θα σε πάρει στα σοβαρά.

 
Quixotakis
06 Ιουν 2020 15:23

Υπάρχει στο YouTube ένα μικρό βίντεο όπου ένα τυφλός έχει καθίσει στην άκρη ενός δρόμου που περνά μπροστά από την κεντρική είσοδο ενός πανεπιστημίου. Δίπλα του μία πινακίδα από χαρτόνι, γράφει: «I 'M BLIND PLEASE HELP» και οι περαστικοί αφήνουν αραιά και πού κάποιο νόμισμα... Μία μέρα περνά μία φοιτήτρια, αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει και σκύβει, παίρνει την πινακίδα, τη γυρίζει από την άλλη μεριά και γράφει: «IT'S A BEAUTIFUL DAY AND I CAN'T SEE IT»
Μετά από λίγο όλοι οι περαστικοί αρχίζουν και αφήνουν συνεχώς κέρματα...

Με εκπλήσσει το κείμενο των πανεπιστημιακών δασκάλων, θα ήταν υπέροχο εάν ο συγγραφέας έγραφε ή έστω υπονοούσε κάπου, ότι αυτή η πορεία όλων στα σχολεία αλλά και η πορεία προς τα πανεπιστήμια, δεν είναι ανεξέλεγκτη, προϋ-ποθέτει και ένα σύστημα αξιολόγησης για όλους και για όλα, αυτή η προτεινό-μενη εικόνα, θυμίζει κάτι που δεν θέλω να το γράψω, προτιμώ να σκέφτομαι ότι μία παράγραφος φαγώθηκε από τον δαίμονα που κρύβεται στον εκτυπωτή.

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
06 Ιουν 2020 16:11

Θέτουν εν συντομία, για όσους δεν γνωρίζουν, το ιδανικό πλαίσιο αρχών της Ανοιχτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης η οποία διδάσκεται ως ξεχωριστή Θεματική Ενότητα στο ΕΑΠ, πρωτοπόρο σε αυτόν τον χώρο στην Ελλάδα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια!!!

 
ΕΑΠ
06 Ιουν 2020 20:25

Σίγουρα υπάρχει θέμα με τα πολλά εξ αποστάσεως πτυχία και μεταπτυχιακά, όπως και τις επιμορφώσεις παντός είδους. Υπάρχει επίσης μεγάλο ποσοστό εγκατάλειψης.

Πρώτα το ΕΑΠ πρέπει να αναμορφωθεί, να αποκτήσει μόνιμο προσωπικό και εκλεγμένη διοίκηση. Μετά να περάσουμε σε υβριδικές μορφές διδασκαλίας.

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
06 Ιουν 2020 20:52

Το ΕΑΠ δεν έχει να κάνει με την διαπαιδαγώγηση

 
Biohacker
06 Ιουν 2020 20:55

Το ΕΑΠ είναι το κορυφαίο ελληνικό πανεπιστήμιο το οποίο καθιέρωσε την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση και προφανώς κανείς δεν γνωρίζει καλύτερα την τελευταία από τους καθηγητές του. Ωστόσο, για τις μικρότερες ηλικίες η εξοικείωση με την απαραίτητη τεχνολογία δεν είναι εύκολη λόγω της υποβάθμισης του μαθήματος της πληροφορικής στην εκπαίδευση. Μπορεί οι περισσότεροι μαθητές να έχουν smartphone, αλλά πολλοί δεν αντιλαμβάνονται την έννοια ενός ψηφιακού λογαριασμού (account) και δυσκολεύονται να στείλουν ακόμα και ένα email .
Χρειάζεται μια πραγματική ενίσχυση του μαθήματος της πληροφορικής στην εκπαίδευση, ανάλογη των αναγκών και των προκλήσεων της εποχής. Η πληροφορική είναι το πλέον βασικό μάθημα σήμερα, αλλά στο ελληνικό σχολείο αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον: η κ. Κεραμέως, πρόσφατα, στο σχέδιο νόμου για την παιδεία κατέταξε το μάθημα της πληροφορικής στο Γυμνάσιο στην Β' (!) ομάδα μαθημάτων . Οι αναχρονιστικές επιλογές έχουν υψηλό κόστος σε όλα τα επίπεδα, ειδικά σε περιόδους κρίσης, υγειονομικής, οικονομικής ή άλλης. Στα σχολεία των Η.Π.Α οι μαθητές πλέον μπορούν να επιλέγουν μαθήματα πληροφορικής αντί για άλγεβρα προκειμένου να πάρουν τα αναγκαία credits αποφοίτησης και σε πολλές πολιτείες η πληροφορική είναι ήδη κριτήριο για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Εδώ, για να περάσει κανείς σε σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών εξετάζεται πανελλαδικά στο άσχετο μάθημα της χημείας και όχι στο θεμελιώδες της πληροφορικής.

 
φιλελεύθερος
07 Ιουν 2020 11:03

Το άρθρο σχετίζεται χαλαρά με αυτά που συμβαίνουν σήμερα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στο σχολείο μου σχεδόν το σύνολο των μαθητών έιναι στο σπίτι του. Μάθημα δεν γίνεται ούτε διαζώσης ούτε από απόσταση. Η κάμερα στην τάξη δεν χρειάζεται. Το μάθημα θα μπορούσε να γίνει διαζώσης και συχρόνως από απόσταση. Αυτά που χρειάζονται είναι η ιστοσελίδα webex, υπολογιστής, pen tablet, προβολέας και φυσικά εκπαιδευτικοί που έχουν επιμορφωθεί στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης. Κάνω μάθημα διαζώσης και εξ' αποστάσεως όταν βρίσκω μαθητές. Το σχολείο μου είναι ένα υποβαθμισένο εσπερινό Γενικό Λύκειο. Οι μαθητές δεν γράφουν στον πίνακα αλλά στο pen tablet. Η σύγχρονη διδασκαλία συνοδεύεται από ασύγχρονη. Για ασύγχρονη διδασκαλία χρησιμοποιώ το email μου. Τα συνημμένα μου είναι σε microsoft office 365. Δίδω στους μαθητές δικαίωμα επεξεργασίας και έτσι μπορούμε να συνεργαστούμε σύγχρονα ή ασύγχρονα. Αισθάνομαι τύψεις όταν εισπράτω το μισθό μου χωρίς να εργάζομαι. Δεν ξεχνώ ότι αυτοί που με πληρώνουν είναι κατά μέσο όρο φτωχότεροι από μένα. Ο φορολογούμενος πληρώνει το μισθό μου. Ο φορολογούμενος πλήρωσε τη μετεκπαίδευση μου στις νέες τεχνολογίες. Έχω την υποχρέωση να είμαι χρήσιμος. Η πλατφόρμα Cisco Webex αποδείχτηκε απολύτως αξιόπιστη. Ελπίζω το υπουργείο παιδείας να συνεχίσει να προσφέρει το εργαλείο αυτό στο μαχόμενο εκπαιδευτικό.

μάστερ στην τεχνολογία της εκπαίδευσης, πανεπιστήμιο Λιέγης 2003, με εκπαιδευτική άδεια

 
μπίλης πλακατζής
07 Ιουν 2020 20:46

ευτυχώς που σχολιάζεις εσύ επωνύμως, Βασίλη. η ομάδα εκθέτει τις απόψεις της και ζητάς από άλλους μη ανωνυμία; στην κατανόηση ερωτήσεων και γραπτού κειμένου έχεις κάτω από τη βάση μάλλον, οπότε σκορδοκαΐλα ποιον παίρνεις στα σοβαρά... οι κωδικοποιημένες -αναγκαστικά σύντομες για πυροδότηση της όποιας συζήτησης- ερωτήσεις έχουν άμεση σχέση με αυτή την έκθεση ιδεών που δεν δίνει και κανένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την εξ αποστάσεως. η κοσμογονία που έγινε από τους εκπαιδευτικούς (όχι όλους) έχει ξεπεράσει το κείμενο αυτό, για όποιον παρακολουθεί ή ασχολήθηκε με υλικό (όπως όπως). γλαυκα ες αθήνας δηλαδή, αλλά καλό και αυτό για αρχή κουβέντας όμως πολύ πίσω από τα γεγονότα ! τα λοιπά σχόλια (πλην όσων λιβανίζουν το ΕΑΠ ) είναι εντός πραγματικότητας.

 
ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ
08 Ιουν 2020 18:31

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ...ΚΑΠΟΙΟΙ ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΝ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ...ΜΈΧΡΙ ΧΘΕΣ..."ΜΕΘΟΔΟ ΠΑΣΚΑΛ"...
ΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΟΥΝ...ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.