ΦΕΚ: Εφαρμογή της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Αναθέσεις εκπαιδευτικών

25/06/2020

Ενημερώθηκε: 25/06/2020, 10:40

Άκουσε το άρθρο

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση της υφυπουργού Παιδείας Σ. Ζαχαράκη  που ορίζει τις διαδικασίες εφαρμογής της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Σύμφωνα με την απόφαση

1. Φιλοσοφία και Υλοποίηση της πιλοτικής δράσης

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν καινοτόμο διδακτική και εκπαιδευτική δράση, η οποία συνίσταται στην πιλοτική προσθήκη νέων θεματικών κύκλων στο Νηπιαγωγείο και στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού και του Γυμνασίου, αξιοποιώντας μεθόδους διερευνητικής - ανακαλυπτικής μάθησης.

Στόχος είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές και στις μαθήτριες, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου προγράμματος με δομή Ανοικτών, Ζωντανών Προγραμμάτων Σπουδών και Διαδικασιών.

2. Κύκλοι δεξιοτήτων

Κατά την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης καλλιεργούνται οι παρακάτω κύκλοι δεξιοτήτων:

Α) Κύκλος των δεξιοτήτων μάθησης - Κριτική σκέψη

- Επικοινωνία
- Συνεργασία
- Δημιουργικότητα

Β) Κύκλος των δεξιοτήτων ζωής

- Αυτομέριμνα
- Κοινωνικές Δεξιότητες
- Πολιτειότητα
- Ενσυναίσθηση και ευαισθησία
- Προσαρμοστικότητα
- Ανθεκτικότητα
- Υπευθυνότητα
- Πρωτοβουλία
- Οργανωτική ικανότητα
- Προγραμματισμός
- Παραγωγικότητα

Γ) Κύκλος των δεξιοτήτων της τεχνολογίας και της επιστήμης

- Δεξιότητες Μοντελισμού και προσομοίωσης - Πληροφορικός γραμματισμός
- Ψηφιακός γραμματισμός
- Τεχνολογικός γραμματισμός
- Γραμματισμός στα Μέσα

- Ευχέρεια στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
- Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες
- Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο
- Προστασία από εξαρτητικές συμπεριφορές στις τεχνολογίες
- Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων
- Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας
- Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα - Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών

Δ) Κύκλος των δεξιοτήτων του νου

- Στρατηγική σκέψη
- Επίλυση προβλημάτων
- Μελέτη περιπτώσεων (case studies) - Κατασκευές
- Πλάγια σκέψη

3. Εκπαιδευτικό/ενημερωτικό υλικό και Θεματικοί Κύκλοι

Για την υλοποίηση του εργαστηρίου δεξιοτήτων, σε συνέχεια της από 26-02-2020 πρόσκλησης του ΥΠΑΙΘ/ΙΕΠ, με θέμα: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: Πρόσκληση Υποβολής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ή/και Εκπαιδευτικού Υλικού», έχει συγκεντρωθεί και σχεδιαστεί από ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΙΕΠ πλαίσιο προγράμματος για την πιλοτική εφαρμογή.

Το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό θα αντλείται από την ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα του ΙΕΠ, με τίτλο «Πλατ- φόρμα 21+», που θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό ή/και οδηγό εκπαιδευτικού, οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό ή/και φύλλα εργασίας, προτεινόμενες σχολικές δράσεις για την εργαστηριακή και βιωματική προσέγγιση του θέματος, φύλλα αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενημερωτικό υλικό προς τους γονείς, κατάλληλα διαβαθμισμένο ανά τάξη.

Για μαθητές και μαθήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αναπηρία, γλωσσικές ή πολιτισμικές διαφορές ή άλλες δυσκολίες, προβλέπονται οι κατάλληλες προσαρμογές στο εκπαιδευτικό υλικό και τις προτεινόμενες δράσεις των εργαστηρίων. Σε πλείστα εργαστήρια περιγράφονται οι προσαρμογές, αναφέρονται παραδείγματα προσαρμογών ή οδηγίες για τη διαφοροποίηση της δραστηριότητας, ενώ, όπου είναι εφικτό, παρέχεται υλικό σε πολύγλωσση μορφή, προβλέπονται κατάλληλες προσαρμογές ή κατάλληλα προσαρμοσμένες δράσεις.

Οι Θεματικοί Κύκλοι προκύπτουν από τους Παγκόσμιους Δείκτες Αειφόρου Ανάπτυξης (περιβάλλον, ευ ζην, ασφά- λεια, κοινωνία των πολιτών, σύγχρονη τεχνολογία και επιχειρηματικότητα) και αφορούν στην εξής θεματολογία:


4. Σχέδιο δράσης της σχολικής μονάδας και του τμήματος

Κατά την έναρξη του διδακτικού έτους και το αργότερο έως 30 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της σχολικής μονάδας, πραγματοποιείται ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για τον καθορισμό του ετήσιου σχεδίου δράσης της σχολικής μονάδας αναφορικά με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν τα αντίστοιχα σχέδια δράσης. Η εκπόνηση του σχεδίου δράσης του τμήματος περιλαμβάνει υποχρεωτικά την υλοποίηση των τεσσάρων (4) Θεματικών Κύκλων με περιεχόμενο σταθμισμένο κατάλληλα ως προς την ηλικία των μαθητών/τριών και δύναται να περιλαμβάνει από 20 ως 28 εργαστήρια συνολικά, δηλαδή 5 έως 7 εβδομάδες ανά Θεματικό Κύκλο.

Ενδεικτικές δραστηριότητες αποτελούν: οι κατασκευές, παρουσιάσεις, παιχνίδια, δημιουργία παιχνιδιών, θεατρικό παιχνίδι, οργάνωση έρευνας ή συνέντευξης, συμμετοχή στο εκπαιδευτικό ραδιόφωνο ή στην εκπαιδευτική τηλεόραση, εργαστηριακή δημιουργία εικονικής επιχείρησης, γνωριμία και συνέντευξη κάποιου επαγγελματία ή προσωπικότητας και διοργάνωση εκδηλώσεων.

Τέλος, συντάσσεται σχετικό πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων αντίγραφο του οποίου κοινοποιείται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

5. Σχολικές μονάδες πιλοτικής εφαρμογής

Κατά την πιλοτική εφαρμογή και για το σχολικό έτος 2020-21, θα ερευνηθεί η ένταξη των νέων θεματικών κύκλων, θα εξεταστούν το ωρολόγιο πρόγραμμα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών στους οποίους δύναται να ανατίθεται η διδασκαλία των νέων θεματικών κύκλων και ενοτήτων, ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών/-τριών και κάθε άλλο θέμα σχετικό.

Η πιλοτική εφαρμογή συνοδεύεται από επιμορφωτικές δράσεις.

Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής δράσης και την αποτίμησή της, το ΙΕΠ συντάσσει έκθεση αποτελεσμάτων και γνωμοδοτεί ως προς την εισαγωγή ή μη των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σε όλες τις σχολικές μονάδες Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου, ή άλλως τη διενέργεια ή μη νέας πιλοτικής δράσης.

Το δείγμα των σχολικών μονάδων που αποτελεί το πεδίο της πιλοτικής εφαρμογής ορίζεται από το ΥΠΑΙΘ, έπειτα από σχετική εισήγηση από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και πληροί τα κάτωθι κριτήρια:

- γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων, ώστε να αντιπροσωπεύεται όλη η επικράτεια και όλοι οι τύποι περιοχών, αστικών, ημιαστικών και αγροτικών,

- αντιπροσώπευση σχολείων με διαφορετική δυναμικότητα ως προς τον αριθμό των μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών,

- το σύνολο των προτύπων και πειραματικών σχολικών μονάδων.

6. Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (ΕΩΠ) των Πιλοτικών Σχολικών Μονάδων Στα πιλοτικά σχολεία αναμορφώνεται το ΕΩΠ ως εξής:

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου 2020-21

Στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του νηπιαγωγείου τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων προτείνεται να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης και να υλοποιούνται κατά την πρωινή λειτουργία στο χρονικό διάστημα (διδακτικές ώρες) που ορίζεται για τις «Οργανωμένες Δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ», τρεις (3) διδακτικές ώρες κατανεμημένες σε δύο (2) με τρεις (3) φορές την εβδομάδα. Ο/Η νηπιαγωγός έχει την ευελιξία να επιλέγει ανάλογα με το πλαίσιο και τη δυναμική της ομάδας, τα ενδιαφέροντα των νηπίων και τη θεματική που διαπραγματεύονται στην τάξη.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Δημοτικού 2020-21

5/ Θ Δημοτικό Σχολείο 2020-21


Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ημερήσιου Γυμνασίου 2020-21

7. Αναθέσεις πιλοτικής υλοποίησης

Ως προς την υλοποίηση των Ε.Δ., ισχύουν τα κάτωθι ανά βαθμίδα:

α) Στο Νηπιαγωγείο οργανώνουν, συντονίζουν, διδάσκουν οι Νηπιαγωγοί (ΠΕ60).

β) Στο Δημοτικό οργανώνουν, συντονίζουν, διδάσκουν με προτεραιότητα οι Δάσκαλοι (ΠΕ70) και ακολούθως όλες οι ειδικότητες που υπηρετούν στη σχολική μονάδα.

γ) Στο Γυμνάσιο οργανώνουν, συντονίζουν, διδάσκουν οι ειδικότητες ως εξής:

Α’ Ανάθεση:

ΠΕ08 (ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ)
ΠΕ11 (ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)
ΠΕ78 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ)
ΠΕ79 (ΜΟΥΣΙΚΗΣ)
ΠΕ80 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)
ΠΕ81 (ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ),
ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ),
ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ),
ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ),
ΠΕ85 (ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ),
ΠΕ88 (ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
ΠΕ89 (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ)
ΠΕ91 (ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ)

Β’ Ανάθεση:

Όλες οι άλλες ειδικότητες

8. Αξιολόγηση μαθητών/τριών

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, κατά την πιλοτική φάση, εισάγουν καινοτομίες στο κοινωνικό πλαίσιο μάθησης και επιδιώκουν την καλλιέργεια της συνεργασίας και της αυτοβελτίωσης. Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, δεν αξιολογούνται με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά δίνεται έμφαση στην περιγραφική αξιολόγηση. Οι αξιολογήσεις διεξάγονται ανά τρίμηνο/τετράμηνο και Θεματικό Κύκλο, και έχουν διττό στόχο: την αξιολόγηση του προγράμμα-τος και την αξιολόγηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων των μαθητών/τριών.

Ι) Ως προς την επίτευξη των στόχων των Θεματικών Κύκλων:

Εργαλεία αξιολόγησης:

(α) φύλλα αξιολόγησης/αυτό-αξιολόγησης του προ- γράμματος ανά τρίμηνο/τετράμηνο

(β) περιγραφική έκθεση συμπερασμάτων σχετικά με τον Θεματικό Κύκλο, τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και ό,τι άλλο συμπληρωματικό υλικό σχετικό με την όλη εργασία τους κρίνουν οι μαθητές/ - τριες στο τέλος του διδακτικού έτους

Τα εργαλεία αξιολόγησης του Θεματικού Κύκλου συμπληρώνονται συνεργατικά ή ατομικά από τους ίδιους τους/τις μαθητές/τριες και τους εκπαιδευτικούς. Ανώνυμα φύλλα αξιολόγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο παρακολούθησης για τους ερευνητικούς σκοπούς του ΙΕΠ.

Σκοπός της αξιολόγησης του Θεματικού Κύκλου είναι η αποτίμηση από πλευράς των μαθητών/τριων και των εκπαιδευτικών των δραστηριοτήτων που ανέπτυξαν ως προς τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τις γνώσεις.

ΙΙ) Ως προς την επίτευξη των στόχων των Κύκλων Δεξιοτήτων:

Εργαλεία αξιολόγησης:

φύλλα προόδου στους τέσσερις κύκλους δεξιοτήτων, τετράβαθμης κλίμακας ικανότητας (αρχόμενη, αναπτυσσόμενη, ικανοποιητική, εξαιρετική) τα οποία συμπληρώνονται από τον/την εκπαιδευτικό ανά τρίμηνο/τετράμηνο.

Σκοπός της αξιολόγησης του Κύκλου Δεξιοτήτων είναι η εκτίμηση από τον/την εκπαιδευτικό του βαθμού προόδου κάθε μαθητή και μαθήτριας μεμονωμένα στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων.

Τα φύλλα προόδου των μαθητών/τριών παραδίδονται στον φάκελο μαθητή/-τριας και ενημερώνονται σε τα- κτά χρονικά διαστήματα όσον αφορά το Νηπιαγωγείο, στο τέλος κάθε τριμήνου όσον αφορά το Δημοτικό και τετραμήνου όσον αφορά το Γυμνάσιο, χωρίς να προσμετρώνται στον γενικό μέσο όρο.

9. Επιμορφωτικές δράσεις

Για την επίτευξη των στόχων της πιλοτικής εφαρμογής προβλέπεται σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των ως άνω ειδικοτήτων στους οποίους/ες θα ανατεθεί η υλοποίηση της πιλοτικής δράσης.

Η επιμόρφωση θα υλοποιηθεί σε δύο τουλάχιστον φάσεις από μέλη ΔΕΠ ή/και ΣΕΕ ή/και εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων ή/και στελέχη του ΙΕΠ.

Σχόλια (22)

Πε86
|

Γιατί δεν ενισχύθηκαν τα περιβαλλοντικα-πολιτιστικα-αγωγης υγειας προγραμματα, δινοντας τη δυνατοτητα να συμπληρωνει ο συναδελφος ωραριο και να συμμετεχουν οσα παιδια θέλουν; Το να κανεις μαθημα με το ετσι θέλω σε όλα τα παιδια, και μαλιστα χωρίς να επιλέγεις ποιο μπορεις να υποστηριξεις νομιζω κανει τη διαδικασία πιο δύσκολη.
Ποιος θα απαντήσει δεν ξέρω, μια ανησυχια καταθέτω. Επίσης συμφωνώ οτι κάποια πράγματα μπορούσαν να γίνουν στο πλαίσιο μαθημάτων, στα οποία είναι εκπαιδευμένοι οι καθηγητές να τα διδάξουν.

Άρτεμις Εκπαιδευτικός
|

Καλησπέρα κάνω προγράμματα εδώ και 20 χρόνια για να δουλέψει η ομάδα πρέπει να είναι μικρή. Με τμήματα 25-28 παιδιών δεν γίνατε δουλειά. Αν πραγματικά θέλετε να δουλέψει το εγχείρημα οι ομάδες των μαθητών πρέπει να είναι μικρές.

ΗΛΙΑΣ
|

ΕΓΩ ΧΑΝΩ ΟΡΓΑΝΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ,

kallis konstantinos
|

Το γραμμικό σχέδιο είναι εξειδίκευση δεν είναι γενική εκπαίδευση, το γραμμικό σχέδιο στο σχολείο που ήμουν δε γινόταν καν τμήμα!

Συνάδελφος
|

Προς KALLIS KONSTANTINOS

Γι αυτό εξοβέλισαν το Γραμμικό Σχέδιο; Επειδή μετράνε οι δεξιότητες; Σας παρακαλώ.....!

@Ελενη
|

Εργαστηριακή υλοποίηση με μικρότερο αριθμό μαθητών ανά τμήμα απαιτείται στα μαθήματα φυσικών επιστημών.

kallis konstantinos
|

Στο λύκειο αυτός που λέει οτι χάνει οργανική θέση ας πει την ειδικότητα

Άλλαν Ντάλον
|

Διδάσκω 30 χρόνια και τέτοιο "κακό χαμό" στην εκπαίδευση, δεν έχω ξαναδεί. Εντάξει, στο θέμα με τους Τρεις Ιεράρχες και με τη σημαία στην παρέλαση, όντως έκαναν σκληρή δουλειά Ζαχαράκη και Κεραμέως. Άριστες θα έλεγα.

KALLIS KONSTANTINOS
|

Στη σύγχρονη μεταβιομηχανική εποχή που ζούμε οι δεξιότητες είναι παραπάνω από απαραίτητες. Το σχολείο είναι εκείνο που θα δώσει τις πρακτικές χρήσεις. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι το μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο που έχει τόσα θεωρητικά μαθήματα. Ατό θα αλλάξει είτε το θέλουμε, οι βολεμένοι, είτε αντιδρούμε. Κάθε φορά το καινούργιο φοβίζει γιατί είναι άγνωστο!

Alekos Salonikios
|

Δηλ., sorry, είναι πιό επιδέξιος να διδάξει εθελοντισμό, ο ΠΕ80 λογιστικής από τον ΠΕ01 Θεολόγο ή ΠΕ 02 Φιλόλογο; Μα, για τ' όνομα.....

Ελένη
|

Τα θέματα αυτά μπορούν να καλυφθούν στο Γυμνάσιο τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό από την Οικιακή Οικονομία, την Τεχνολογία, την Πληροφορική, και σε μικρότερο βαθμό τη Βιολογία και ακόμα και τη Γλώσσα, στις διάφορες θεματικές ενότητες. Αντί να ενισχυθεί η διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων που ήδη υπάρχουν, να δοθεί ελεύθερία για σχεδιασμό διαθεματικών σεναρίων, για εργασίες, για βιωματικές δράσεις, γιατί όχι και για εργαστηριακή υλοποίηση με μικρότερο αριθμό ανά τμήμα, όσο επιτρέπεται η ταυτόχρονη παράλληλη διδασκαλία αντικειμένων σε σπαστά τμήματα, μπαίνει ένα νέο, ίσα ίσα για μια ώρα, όπου θα γίνει έτσι τρέχοντας ένα πασάλειμμα σε όλα, και κατά τ' άλλα τα υπάρχοντα μαθήματα θα διδάσκονται και θα αξιολογούνται με τον παραδοσιακό τρόπο. από το ίδιο προσωπικό. Μα αν οι συνάδελφοι μπορούν ούτως ή άλλως να κάνουν όλα αυτά τα εργαστήρια, γιατί να μην τα κάνουν στο υπάρχον πρόγραμμα στο μάθημά τους; Και στο δημοτικό αντίστοιχα να αφιερώνεται σε κάποια μαθήματα συγκεκριμένη ώρα την εβδομάδα για κάτι πιο βιωματικό, μέσα στο υπάρχον πρόγραμμα, σε συνάρτηση με την ύλη της κάθε τάξης και τις ανάγκες και ικανότητες της κάθε ηλικίας. Κάνουμε τα εύκολα δύσκολα για να φαινόμαστε καινοτόμοι, και απλώς τα βαφτίζουμε. ευέλικτη ζώνη, προτζεκτ, ερευνητική εργασία, θεματική εβδομάδα.... Η διδασκαλία θέλει εκσυγχρονισμό στο υπάρχον πρόγραμμα, δεν σωζόμαστε φυτεύοντας μια ώρα εδώ και μια ώρα εκεί, όταν όλα τα υπόλοιπα γίνονται με τον ίδιο τρόπο.

Γιώργος Καραν.
|

@kallis konstantinos. Διδάσκω είκοσι χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που δεν ξέρω αν θα έχω δουλειά απο Σεπτέμβρη αφου στο λύκειο που έχω οργανική οι ώρες που μου απομένουν μετά τις αιφνιδιαστικές αλλαγές είναι δύο. Συγχαρητήρια στην κα Ζαχαράκη για τη δουλειά που κάνει.

elena
|

Το project επανέρχεται με άλλο όνομα και καλούνται οι μουσικοί, οι καθηγητές εικαστικών και οι κοινωνιολόγοι να ασχοληθούν με την κλιματική αλλαγή και την ρομποτική, ενώ οι μηχανολόγοι κλπ με τη διατροφή και την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση!!! Υπάρχει κάποια λογική σε όλο αυτό που μου διαφεύγει;

o tempora, o mores
|

Δεν αρκεί να ενημερώνει το υπουργείο νωρίς. Πρέπει και να έχεις κάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες εγκαίρως. Υπάρχει προετοιμασία, καμιά επιμόρφωση, κάποια βοήθεια ή στήριξη για όλα αυτά; Προφανώς όχι. Για μια ακόμη φορά οι ενημερωμένοι αλλά μη επιμορφωμένοι και πανταχόθεν παρατημένοι στη μοίρα τους εκπαιδευτικοί θα κληθούν να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους εντελώς, όπως την περίοδο του κορονοϊού και όπως πάντα. Σε κάθε "καινοτομία" κάθε υπουργού της κάθε κυβέρνησης δημοσιεύονται αποφάσεις χωρίς το "πώς" (συχνότατα και χωρίς το "γιατί") πρέπει να υλοποιηθούν και τι προαπαιτείται. Βλέπετε εσείς εκτός από την έγκαιρη ανακοίνωση να έχει γίνει κάτι άλλο ουσιαστικό για τη στήριξη των εκπαιδευτικών που θα βγάλουν ξανά το φίδι από την τρύπα;; Αν βλέπετε να μας το πείτε, γιατί εμείς δεν έχουμε αντιληφθεί τίποτε. Σκεφτείτε τι απογοήτευση και στραπάτσο έχουμε "φάει" ως κλάδος τόσα χρόνια, που και μια έγκαιρη ενημέρωση μας φαίνεται σωτηρία...

Εκπαιδευτικος
|

Πάλι ανοησίες.Που στο τέρμα καταντανε κοινότυπιες στα παιδια.Εκδρομες,βόλτες και θεαθηναι.Τα ίδια εχουν ως θέματα όλα τα μαθήματα,γιατί να τα ξαναλέμε;Για φωτογραφίες,φιέστες και δε συμμαζευεται.Και κάποιες ώρες σε όσους δε συπληρωνουν ωράριο.Κατα τα άλλα καιγόμαστε για την κάλυψη της ύλης.Το υποκρισία.Οσο για τον προγραμματισμό,άφησε το για τον Σεπτέμβριο και βλέπουμε.Εχω 30 χρόνια και έχω δει πολλά
Ευελπιστώ να φύγω σύντομα ,πριν δω τη διάλυση του δημόσιου σχολείου.Επειδη τα ιδιωτικά τα περισσότερα παιδιά δεν μπαίνουν στη βάσανο των εξετάσεων και πηγαίνουν έξω,ας μη συγκρινομαστε .

Φώτης Δαν.
|

Δυστυχώς θα έπρεπε να έχει φροντίσει το ΙΕΠ να συζητήσει και να συνδιαμορφωσει αυτό το Εργαστήριο με εκπαιδευτικούς μάχιμους και όχι του γραφείου. Αλήθεια με ποιες/ους έγινε η σχετική διαβούλευση δεν θα έπρεπε στη Νέα Ελλάδα της διαφάνειας να το γνωρίζουμε; Θα γίνει Σύλλογος διδασκοντων για να αιτηθουμε την ένταξη μας στο Πιλοτικό Πρόγραμμα; αλλά δεν θα έχει επιμορφωθει σχετικά κάποια/ος για να το στηρίξει στην ολομέλεια;;;
Αλήθεια πως πιστεύει η κα Υπουργός ότι θα γίνει αποδεκτό, από πολλές σχολικές μονάδες ως πρόταση, για να γίνει επιλογή όταν έχεις ένα ΦΕΚ με γενικότητες και αναθέσεις,;; Μόνο αυτοί γνωρίζουν και όλες οι σχετικές επιμορφώσεις-δράσεις-προγράμματα πάνε στον κάλαθο των αχρήστων;
Δεν θέλω να πιστέψω ότι ήδη τα σχολεία έχουν επιλεγεί, (Πρότυπα Πειραματικά και ημέτερα) και οι λοιποί στο σωρό.
Έτσι δεν παίρνεις τους μάχιμους και διαθέσιμους για δράση εκπαιδευτικούς με το μέρος σου αλλά τους καταδικάζεις να σε απορριψουν αβλεπεί και μάλιστα αν τους έχεις φαρμακωσει ως παράταξη με ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ.
Θα κριθείτε κα Υπουργέ εκ του αποτελέσματος.

Ελένη Λ
|

Παραπάνω από τα μισά από αυτά εμπίπτουν στο μάθημα της ΟΙκιακής Οικονομίας, της τεχνολογίας και της πληροφορικής, και πολλά άλλα και σε άλλα μαθήματα πχ σεξουαλική αγωγή στη βιολογία, πολλές θεματικές της γλώσσας κλπ. (δεν είμαι της οικιακής, είμαι φιλολογος, διευκρινίζω). Έχει λογική να υπάρχει το αντικείμενο και να διδάσκεται παραδοσιακά ως μάθημα και μετά να μπαίνει κάτι άλλο ως εργαστήριο; Το οποίο όπως φαίνεται, θα διδάσκεται πάλι ως μάθημα, αφού δεν αναφέρει για παράλληλα προγράμματα με λίγους μαθητές. Δηλαδή αντί να αναβαθμίσουμε τον ρόλο υπαρχόντων μαθημάτων, να δώσουμε χρόνο για βιωματικές δράσεις ή εργασίες, ακόμα και να κάνουμε περισσότερα μαθήματα εργαστηριακά με σπάσιμο τμημάτων (πχ οικιακή, πληροφορική, φυσική, βιολογία, τεχνολογία, ένα τμήμα σπασμένο στα 4 ή 5 με παράλληλη διδασκαλία), βάζουμε κάτι που τη μία το βαφτίζουμε προτζεκτ, την άλλη θεματική εβδομάδα, την άλλη εργαστήριο δεξιοτήτων.

ΝΙΚΟΣ
|

Καλή η προσπάθεια όσο αναφορά την θεματολογία, πρωτότυπα θέματα αλλά είναι μονόωρο μάθημα και οι ειδικότητες ανάθεσης στο γυμνάσιο θυμίζουν μπάλωμα για τους υπεράριθμους

kallis konstantinos
|

Διδάσκω 25 χρόνια και είναι η πρώτη φορά που γνωρίζουμε προγράμματα, αναθέσεις, δράσεις, σεμινάρια πριν το τέλος του σχολικού έτους. Μπράβο στην κυρία Ζαχαράκη για τη δουλειά που κάνει!

Θοδωρής
|

Πρώτα ήλθαν και σε μια διετία έφυγαν τα προτζεκτ, μετά η θεματική εβδομάδα, τώρα αυτό ... Άντε να δούμε!
Απορία: Όλοι αυτοί που τους το δίνει πρώτοι ανάθεση τους περισσεύουν;

άντε πάλι τα ίδια !
|

καλή σκέψη , είναι σαν τους ομίλους των πειραματικών και τα σχέδια δράσης των ΣΔΕ. αλλά όπως , έστω πιλοτικά, οργανώνεται είναι λάθος : λιγότερο χαοτική οργάνωση, δηλαδή πιο απλή, πιο συγκεκριμένη ανά έτος και βαθμίδα-τάξη θεαμτική , ώστε ΟΛΟΙ να περάσουν μέχρι και το τέλος της υποχρεωτικής εκπαιδευσης από όλες τις ενότητες και ΦΥΣΙΚΑ ΟΧΙ ΠΑΛΙ αποκλεισμοί ειδικοτήτων (με β' ανάθεση για να τα μπαλώσουν).

ΠΕ 78 Κοινωνιολόγος
|

Αφού μας θεωρεί καθηγητές Β κατηγορίας μας βάζει να κάνουμε δεξιότητες και όχι μάθημα. Είναι τυχαίο ότι Α ανάθεση το έχουν όλες οι ειδικότητες που πλήττονται από τα νέα ωρολογια προγράμματα; Ένα νέο project με άλλο όνομα. Η σύγχρονη Ελλάδα έχει ανάγκη από μόρφωση και προβληματισμό αλλά η Κεραμεως θέλει να εφαρμόσει τις καινοτομίες των ιδιωτικών σχολείων και πανεπιστημίων που σπούδασε. Αλλά πόσο θα κάτσει κι αυτή; Κάποιος άλλος πάλι θα το αλλάξει σε λίγα χρόνια. Τα ίδια πάντα. Όσο κι αν αλλάζει ο μανωλιος.......

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ