ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Μετεγγραφές: Τι θα ισχύσει από το νέο ακ. έτος- 15 ερωτήσεις-απαντήσεις

Τα 92 τμήμα που είναι αποκλεισμένα από τις μετεγγραφές, λόγω μη αντιστοιχίας με τμήματα άλλων Πανεπιστημίων
Δημοσίευση: 28/08/2020
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το esos προκειμένου να διευκολύνει τους φοιτητές ετοίμασε 15 ερωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με τις μετεγγραφές-μετακινήσεις φοιτητών που θα ισχύσουν από το νέο ακαδημαϊκό έτος, και θα αφορά και τους νεοεισακτέους στα ΑΕΙ.

Η σχετική εγκύκλιος αναμένεται να εκδοθεί από το υπουργείο Παιδείας  στα μέσα του Σεπτέμβρη.

Ειδικότερα:

1.Τι σημαίνει μετεγγραφή στο νέο νόμο;

Ως «μετεγγραφή» νοείται η δεύτερη εγγραφή ενός φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι. ή Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (Α.Ε.Α.) με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί είτε μέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.

2. Τι σημαίνει μετακίνηση;

Ως «μετακίνηση» νοείται η μετακίνηση ενός φοιτητή σε άλλο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. του ίδιου επιστημονικού πεδίου, με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί μέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.

3. Ποια είναι η βάση μετεγγραφής;

Ως «βάση μετεγγραφής» θεωρείται ο αριθμός των μορίων, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των μορίων της βάσης εισαγωγής κάθε Τμήματος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α.,   αφαιρουμένου του αριθμού των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.750) μορίων.

Ένας φοιτητής ο οποίος συγκέντρωσε 13.000 μόρια και επιθυμεί να σπουδάσει Φυσικός, σύμφωνα με τις βάσεις του 2020 θα μπορούσε να εισαχθεί στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών (βάση εισαγωγής του εν λόγω Τμήματος 12.836 μόρια). Εάν ο φοιτητής θέλει να μετεγγραφεί στο Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ, τότε καθώς η απόσταση των μορίων που έχει συγκεντρώσει από τη βάση εισαγωγής του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ (βάση εισαγωγής 15.417) είναι μικρότερη από 2750 μόρια, έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί μετεγγραφής σύμφωνα με τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Εάν ένας άλλος φοιτητής ο οποίος επιθυμεί να σπουδάσει Φυσικός, συγκεντρώνει 12.500 μόρια τότε εισάγεται στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή του Πανεπιστημίου Κρήτης με βάση τις περσινές βάσεις, και μπορεί να αιτηθεί μετεγγραφής για τα Τμήματα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και του ΑΠΘ για τα οποία ικανοποιείται η βάση μετεγγραφής ενώ δεν μπορεί να αιτηθεί μετεγγραφής στο Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ καθώς η απόσταση των μορίων που συγκέντρωσε από τη βάση εισαγωγής του εν λόγω Τμήματος είναι 2917 μόρια δηλαδή πάνω από το όριο/προϋπόθεση (βάση εισαγωγής) των 2.750 μορίων.

4. Ποιο είναι το «ατομικό εισόδημα»;

Ως «ατομικό εισόδημα» νοείται ο μέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών του φορολογη- τέου εισοδήματος του αιτούντος μετεγγραφή ή μετακίνηση από οποιαδήποτε πηγή εισοδήματος κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167).

5. Ποιο είναι το «κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα»;

Ως «κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα» νοείται ο μέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν αθροίσματος του φορολογητέου εισοδήματος των μελών της οικογένειας του αιτούντος μετεγγραφή ή μετακίνηση, ήτοι των γονέων, ανεξαρτήτως εάν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών κάτω των 25 ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα, κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013. Σε περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος μετεγγραφή είναι διαζευγμένοι,
υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων.

Ως «κατά κεφαλήν εισόδημα» νοείται το υψηλότερο μεταξύ του ατομικού εισοδήματος και του κατά κεφαλήν οικογενειακού εισοδήματος. Εφόσον ο αιτών τη μετεγγραφή ή μετακίνηση είναι άνω των 25 ετών, άγαμος και διαθέτει ατομικό εισόδημα, λαμβάνεται υπόψη μόνο το
ατομικό του εισόδημα.

6. Ποιες κατηγορίες φοιτητών δικαιούνται μετεγγραφή;

Δικαιούχοι μετεγγραφής – Προϋποθέσεις

1. Οι φοιτητές των A.E.I. και των Α.Ε.Α. οι οποίοι ενεγράφησαν σε Τμήματα των Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται ανά κατηγορία δικαιούχων μετεγγραφής.

2. Ως κατηγορίες μετεγγραφής νοούνται οι εξής:

α) μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων ,
β) μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών ,
γ) μετεγγραφή ειδικών κατηγοριών ,
δ) κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή .

3. Γενική προϋπόθεση για μετεγγραφή σε όλες τις περιπτώσεις  είναι η ύπαρξη αντιστοιχίας των Τμημάτων σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων , καθώς και η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος μετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών με το Τμήμα προέλευσης. Προϋπόθεση για τη μετεγγραφή φοιτητή στις περιπτώσεις βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και αδελφών προπτυχιακών φοιτητών είναι η συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής του Τμήματος στο οποίο αιτείται τη μετεγγραφή.

4. Η αίτηση μετεγγραφής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α ́ 75). Η μετεγγραφή πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του υπουργείου Παιδείας .

5. Με απόφαση του υπουργού Παιδείας , η οποία εκδίδεται το αργότερο έως την 30η Μαΐου κάθε έτους και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αντιστοιχία των Τμημάτων, των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α.. Η απόφαση ισχύει για τις μετεγγραφές του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), η οποία περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία περιέλευσης σε αυτήν του σχετικού ερωτήματος του Υπουργού.

Για την έκδοση της απόφασης λαμβάνονται υπόψη ιδίως οι τίτλοι των αντίστοιχων Τμημάτων, των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Προγραμμάτων Σπουδών και τα παρεχόμενα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά υφίστανται.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

7. Υπάρχουν τμήματα που είναι αποκλεισμένα από το σύστημα μετεγγραφών, λόγω μη αντιστοιχίας

Ναι υπάρχουν και τα τμήματα αυτά είναι τα ακόλουθα 92:

8. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν αναγνώριση μαθημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση;

1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που εισάγονται σε Τμήμα των Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες εκκλησιαστικές Ακαδημίες, να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσης τους.

2. Η αναγνώριση των μαθημάτων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Τμήματος, κατά περίπτωση και οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων ή των ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν στο Τμήμα προέλευσης και δύνανται να ενταχθούν σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της εγγραφής τους.

9. Ποιοι είναι οι λόγοι αποκλεισμού μετεγγραφής ή μετακίνησης;

1. Από τη διαδικασία μετεγγραφής ή μετακίνησης σε άλλο Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου αποκλείονται οι ακόλουθες κατηγορίες φοιτητών:

α) όσοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, όπου φοιτούν,
β) όσοι έχουν λάβει μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου,
γ) όσοι, με αίτησή τους, έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας,
δ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. με τις κάτωθι κατηγορίες:
δα) τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού,
δβ) αλλοδαποί αλλογενείς,
δγ) υπότροφοι αλλοδαποί αλλογενείς οι οποίοι έχουν
δικαίωμα πρόσβασης στα Τμήματα Θεολογίας των Α.Ε.Ι. και στα προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Α. σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόΛοιπες Σχολές,
δδ) υπότροφοι ομογενείς,
δε) αθλητές οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (Α ́ 121),
δστ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. σε θέσεις ελεύθερης πρόσβασης, δηλαδή χωρίς συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις,
δζ) όσοι έχουν εγγραφεί σε Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

2. Αποκλείεται η μετεγγραφή μεταξύ Τμημάτων Α.Ε.Ι. με έδρα την ίδια Περιφερειακή Ενότητα. Για τις ανάγκες του παρόντος, η Περιφέρεια Αττικής νοείται ως μία Περιφερειακή Ενότητα, εξαιρουμένης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

10. Τι ισχύει για την μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων;

1. Ο αριθμός των μετεγγραφομένων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων είναι ίσος με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. όπως αυτό ορίζεται ανά ακαδημαϊκό έτος. Έως την 30η Απριλίου εκάστου έτους τα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. αποστέλλουν σχετική εισήγηση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ως προς τις λειτουργικές τους δυνατότητες σχετικά με τον αριθμό των φοιτητών τον οποίο δύνανται να μετεγγράψουν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης Τμήματος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. ο αριθμός των μετεγγραφομένων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων δύναται να υπερβεί το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων του οικείου Τμήματος. Σε περίπτωση δεκαδικού υπολοίπου, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων μετεγγραφής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα.

2. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφή βάσει του παρόντος άρθρου, δύναται να υποβάλει σχετική αίτηση για αντίστοιχα Τμήματα έως δύο (2) διαφορετικών Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α..

3. Ο αιτών μετεγγραφή μοριοδοτείται ανά κατηγορία κριτηρίων ως εξής:

α) Οικονομικά κριτήρια:
αα) Έξι (6) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ,
αβ) τέσσερα (4) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ και ε-νός λεπτού (3.000,01) έως το ποσό των έξι χιλιάδων ευ- ρώ (6.000),
αγ) τρία (3) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυ-μαίνεται από το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ και ενός λε-πτού (6.000,01) έως το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000),
αδ) δύο (2) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυ-μαίνεται από το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (9.000,01) έως το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευ- ρώ (12.000) ευρώ.Η μοριοδότηση των υποπεριπτώσεων αα ́ έως και αδ ́ γίνεται πάντα διαζευκτικώς.
β) Κοινωνικά κριτήρια:
βα) ενάμισι (1,5) μόριο, εάν ο αιτών είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας, προσαυξανόμενο κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος,
ββ) δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας προσαυξανόμενα κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος,
βγ) δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι ορφανός από τον ένα γονέα και πέντε (5) μόρια εάν είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,
βδ) δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι τέκνο άγαμου γονέα,
βε) ένα (1) μόριο για κάθε μέλος της οικογένειας του αιτούντος (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο) το οποίο έχει αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων μετεγγραφής με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου υπερβαίνει το ποσοστό της παρ. 1, η επιλογή αυτών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης του συνόλου των μορίων τα οποία συγκέντρωσαν επί των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων αιτούντων, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, ώστε ο συνολικός αριθμός μετεγγραφομένων να μην υπερβαίνει το ποσοστό της παρ. 1.

11. Τι ισχύει για την μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών;

1. Φοιτητής, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, δύναται να αιτηθεί μετεγγραφή αποκλειστικά κατά το πρώτο έτος, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) τα αδέλφια σπουδάζουν σε Τμήματα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. τα οποία εδρεύουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία διαμένουν μόνιμα οι γονείς ή οι ίδιοι ή οι γονείς τους έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,
β) τα αδέλφι  ́ συμπεριλαμβανομένου του αιτούντος, δεν είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών και δεν έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται για την απονομή του τίτλου σπουδών,
γ) το κατά κεφαλήν εισόδημα του αιτούντος δεν υπερ- βαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) ευρώ.

2. Οι μετεγγραφές του παρόντος πραγματοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ποσοστού 15%.

3. Εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α) ο φοιτητής δύναται να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού,
β) εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού, ο φοιτητής δύναται να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των γονέων του ή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,
γ) εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, τα αδέλφια δύνανται να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχα Τμήματα τα οποία εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης.

4. Κατ’ εξαίρεση  σε περίπτωση που το κατά κεφαλήν εισόδημα του αιτούντος δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, τα αδέλφια φοιτητές δύνανται να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχο Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία οι ίδιοι ή οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας.

12 . Τι ισχύει για την μετεγγραφή για τη μετακίνηση σε Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου;

1. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφής κατά το πρώτο έτος φοίτησής του σε αντίστοιχο Τμήμα με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί, δύναται να υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εάν έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, πλην όμως δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής, ή
β) έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, αλλά η αίτηση αυτή δεν γίνεται δεκτή λόγω πλήρωσης του ποσοστού 15% από συνυποψηφίους, οι οποίοι συγκέντρωσαν υψηλότερο σύνολο μορίων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ή
γ) εάν έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής βάσει της κατηγορίας αδελφών προπτυχιακών φοιτητών, πλην όμως δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής.

2. Οι αιτήσεις μετακίνησης των φοιτητών  :

α) δύνανται να περιλαμβάνουν έως πέντε (5) Τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου με σειρά προτίμησης, και εντός δύο (2) το πολύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων. Τα Τμήματα, τα οποία δύναται να δηλώσει ο φοιτητής είναι αυτά τα οποία είχε δηλώσει κατά την υποβολή του μηχανογραφικού του δελτίου και για τα οποία συγκεντρώνει τα μόρια της βάσης εισαγωγής,
β) ικανοποιούνται μετά την ολοκλήρωση των μετεγγραφών βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στα Τμήματα τα οποία έχουν δηλωθεί από τον αιτούντα και αποκλειστικά έως την πλήρωση του ποσοστού 15%,
γ) πραγματοποιούνται με αναλογική εφαρμογή .

3. Οι αιτήσεις μετακίνησης των φοιτητών που  έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής  , αλλά η αίτηση αυτή δεν γίνεται δεκτή λόγω  πλήρωσης του ποσοστού   από συνυποψηφίους, οι οποίοι συγκέντρωσαν υψηλότερο σύνολο μορίων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων:

α) ικανοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ποσοστού 15%,
β) πραγματοποιούνται με αναλογική εφαρμογή  .

13. Υπάρχουν ειδικές κατηγορίες μετεγγραφών;  

Δικαίωμα μετεγγραφής καθ’ υπέρβαση του ποσοστού 15%, έχουν οι φοιτητές, οι οποίοι εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α ́ 120), τα οποία έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια διαμένει μόνιμα ή έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

β) τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, τα οποία έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια διαμένει μόνιμα ή έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

γ) άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, πιστοποιούμενη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή πάσχοντες από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ' αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη την οποία ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη στην οποία τους παρέχεται ιατρική μέριμνα, σύμφωνα με βεβαίωση της επιτροπής της προαναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης,

δ) κρατούμενοι σε Κατάστημα Κράτησης της χώρας. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχο ή συναφές με το Τμήμα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι. τμήμα το οποίο εδρεύει σε Περιφερειακή Ενότητα όπου λειτουργεί το Κατάστημα Κράτησης στο οποίο κρατούνται κατά την ημερομηνία της αίτησης μετεγγραφής τους. Σε περίπτωση κατά την οποία στην Περιφερειακή Ενότητα όπου λειτουργεί το Κατάστημα Κράτησης δεν υπάρχει Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συναφές Τμήμα με το Τμήμα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι., τότε οι εν λόγω φοιτητές έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχο ή συναφές με το Τμήμα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι. Τμήμα, το οποίο εδρεύει σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα εκείνης όπου λειτουργεί το Κατάστημα Κράτησής τους,

ε) πολίτες κυπριακής καταγωγής, οι οποίοι εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (Β ́ 272) απόφαση της Υπουρ- γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων, της ανωτέρω κατηγορίας,
στ) Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, οι οποίοι εισήχθησαν σε ποσοστό θέσε- ων καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (Β ́ 272) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων, της ανωτέρω κατηγορίας,

ζ) κληρικοί, οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση εφημερίου και φοιτούν σε Ιερατικό Τμήμα των Α.Ε.Α.. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στο Ιερατικό Τμήμα της Α.Ε.Α. που βρίσκεται στην πλησιέστερη Περιφερειακή ενότητα του τόπου της οργανικής τους θέσης.

14. Ποιοι είναι οι λόγοι που οι φοιτητές μπορούν να πάρουν  κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή/μετακίνηση;

Ο νέος νόμος για τις μετεγγραφές των φοιτητών που ψηφίστηκε στη Βουλή ξεκαθαρίζει το “θολό” τοπίο που υπήρχε σήμερα ως προς τις κατ εξαίρεση μετεγγραφές, καθώς ορίζει τις περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικές   ή επιγενόμενες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για μετεγγραφή σε αντίστοιχο τμήμα ή να κάνουν αίτηση για μετακίνηση  σε άλλο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. του ίδιου επιστημονικού πεδίου, με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί μέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλα- δικού επιπέδου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.

Ειδικότερα  αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής δύναται να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αποκλειστικά για σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις ή επιγενόμενες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης φοιτητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται ιδίως οι εξής:

α) σοβαρές παθήσεις φοιτητών ή μελών της οικογένειας του φοιτητή, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα της υπ' αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και οι οποίες διαπιστώνονται από τα όργανα και μέσω διαδικασίας η οποία αναφέρεται στην ως άνω κοινή υπουργική απόφαση,

β) θάνατος συγγενούς α ́ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β ́ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή, ο οποίος επήλθε εντός ενός έτους πριν την υποβολή της αίτησης για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής,

γ) κυοφορούσες φοιτήτριες μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος, και εφόσον αυτές ήδη φοιτούν για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, και

δ) φοιτητές οι οποίοι έχουν υποστεί σωματική ή ψυχική βλάβη προκληθείσα από εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας ή της γενετήσιας ελευθερίας ή της προσωπικής ελευθερίας, η οποία τεκμηριώνεται με βάση τα πορίσματα της ιατρικής επιστήμης.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει αντίστοχο Τμήμα Α.Ε.Ι. στην Περιφερειακή Ενότητα, με εκείνο του Τμήματος εισαγωγής ή φοίτησής τους, τότε οι φοιτητές αυτοί, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση κατ’ εξαίρεση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου για το οποίο συγκεντρώνουν τα μόρια της βάσης εισαγωγής κατά το έτος έγγραφής τους στο Τμήμα προέλευσης.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών την κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή ή μετακίνηση εμπίπτει σε λόγους αποκλεισμού,τότε η Επιτροπή δύναται να εισηγηθεί ομόφωνα στον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος και κρίνει για την έκδοση απόφασης κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής ή μετακίνησης.

Η αίτηση για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή ή μετακίνηση δεν μπορεί να αφορά σε πραγματικά περιστατικά τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για την απόρριψη της αίτησης μετεγγραφής ή μετακίνησης  .

Με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται για κάθε ακαδημαϊκό έτος πενταμελής Επιτροπή με αντικείμενο την εξέταση των κατ’ εξαίρεση αιτήσεων μετεγγραφής ή μετακίνησης. Η Επιτροπή αποτελείται από ένα (1) μέλος, το οποίο υποδεικνύεται από τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και εκτελεί χρέη Προέδρου, δύο (2) μέλη, τα οποία υποδεικνύονται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Α.Ε.Ι., έναν (1) εκπρόσωπο από τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και έναν (1) εκπρόσωπο κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Ιατρών, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Υγείας. Η Επιτροπή είναι άμισθη και τα μέλη της δεν λαμβάνουν κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτή.
Η απόφαση ορισμού της Επιτροπής δεν δημοσιοποιείται πριν από την ολοκλήρωση του έργου της για το οικείο ακαδημαϊκό έτος.

15. Μπορούν να γίνουν ενστάσεις από τους φοιτητές που θεωρούν ότι αδικήθηκαν;

Κατά των αποτελεσμάτων των αιτήσεων μετεγγραφής δύναται να υποβληθεί αίτηση θεραπείας εντός τριάντα (30) ημερών ενώπιον τριμελούς Επιτροπής, η οποία συγκροτείται για κάθε ακαδημαϊκό έτος, ειδικά για αυτόν τον σκοπό με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η υποβολή αίτησης θεραπείας επιτρέπεται αποκλειστικά για περιπτώσεις προφανούς σφάλματος, το οποίο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αιτούντος κατά την υποβολή της αίτησης μετεγγραφής.

Ετικέτες: 
Μετεγγραφές

Σχόλια (186)

 
Δήμητρα
28 Ιαν 2023 13:38

Γεια σας. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση.Η κόρη μου είναι φοιτήτρια Νομικής στο α εξάμηνο στην Κομοτηνή. Μπορεί να κάνει μεταγραφή σε άλλη πόλη μιας και πληρεί τις προϋποθέσεις μεταγραφης λόγω οικονομικών κριτηρίων? Έχει 7 μόρια και φυσικά καλύπτει την διαφορά των 2750 μορίων. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 
Βάσω
04 Οκτ 2022 16:29

Γειά σας.Ο γιος μου σπουδάζει στην ΑΕΝ Μηχανιώνας (2ο έτος και νοικιάζει στην Θεσσαλονίκη ) και η κόρη μου πέρασε παιδαγωγικό Ρέθυμνο. Μπορει να πάρει μεταγραφή για Θεσσαλονίκη λόγω του αδερφού της;
Καλύπτει τα μόρια εισαγωγής και τα οικονομικά κριτήρια .

 
Μαργαρίτα
27 Σεπ 2022 13:51

Πέρασα στο Ναύπλιο, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών το 2018. Το 2021 έκανα παύση σπουδών και τώρα Σεπτέμβριο του 2022 κάνω πάλι έναρξη σπουδών. Τυπικά τώρα μπαίνω στο 4ο έτος. Θέλω να κάνω αίτηση μετεγγραφής ή μετακίνησης βάση οικονομικών κριτηρίων και θεμάτων υγείας. Έχω αυτή τη δυνατότητα;

 
Μαρία Δ.
13 Σεπ 2021 17:40

Καλησπέρα και ευχαριστούμε για την βοήθεια.
Ο μεγάλος μου γιος ξεκινάει το 3ο έτος στο Δ.Π.Θ. όπου έχουμε μόνιμη κατοικία.
Ο μικρός μου πέρασε φέτος Χημικών Μηχανικών στην Πάτρα.
Ο ΜΟ της τελευταίας τριετίας είναι<6000€.
Θα θέλαμε να πάρει μετεγγραφή ο μικρός από Πάτρα στην Θεσσαλονίκη, όπου έχω ακίνητο. Για 150 μόρια δεν έπιασε την βάση της Θεσσαλονίκης.
Δικαιούται μετεγγραφής?
Εχει πιθανότητες ή είναι αμφίβολο?

 
Παππα Ρ.
28 Αυγ 2021 11:32

Καλημερα. Η κορη περσι οδοντιατρικη Θεσσαλονικης και ο γιος φετος φυσικο Πατρας. Ειναι και οι 2 μεσα στο οριο των 2750. Ποιος δικαιουται μετσκινηση ή μετεγγραφη απο τους δυο? Δικαιουται η κορη να δηλωσει ιατρικη πατρας?

 
Άννα Ν
27 Αυγ 2021 12:49

Καλησπέρα σήμερα βγήκαν οι βάσεις εγώ πέρασα στο Δ .Π.Ε των Σερρών οικονομικες επιστημες και θέλω να κάνω μεταγραφή στην Θεσσαλονίκη μπορώ να κάνω ή επειδή είναι καινούργιο τμήμα δεν υπάρχει αντίστοιχη στην Θεσσαλονίκη

 
Κατερίνα
27 Ιουλ 2021 19:29

Ζητω μεταγραφη από πολιτικές επιστήμες Ρεθυμνο υ στο ΕΚΠΑ. Μένω Πάτρα...έχω 6.5 μόρια και τη βάση των 2.750 μονάδων... υπάρχει περίπτωση μεταγραφής ? Μιας και στον τόπο μου δεν υπάρχει σχολή και στο ΕκΠΑ είναι κοντινότερη απόσταση.....σας ευχαριστώ πολύ

 
Κική
10 Ιουλ 2021 14:25

Καλησπέρα μεταγγραφή μπορει να παρει ενας φοιτητης μονο κοντα στον τοπο που ειναι η μονιμη κατοικια του ή και πιο μακρια;

 
Γιωργος
08 Ιουλ 2021 18:49

Ε παιδιά σκέφτομαι να πάρω μετακίνηση σε άλλη σχολή λόγω θανάτου οικογενειακού προσώπου και από ότι έψαξα ένα άρθρο αναφέρεται σε εκ πλαγίου συγγενή β βαθμού. Εκτός από τα αδέρφια, οι παππούδες θεωρούνται εκ πλαγίου συγγενής? Όποιος μπορεί να απαντήσει παιδιά, ας απαντήσει. Θα ήταν πολύ χρήσιμο και θα το εκτιμούσα.

 
Αθ.
24 Μάιος 2021 13:31

Καλησπέρα, φοιτω στη λογιστική στο Ηράκλειο Κρήτης (2ο έτος) , έμεινα έγκυος και θέλω να πάρω κατεξαιρεση μεταγραφή, σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα χωρίς βέβαια να λέει τα κρητηρια που χρειάζεται, μήπως γνωρίζει κάποιος και επίσης παίρνω παντού τηλέφωνο αλλά τίποτα, γνωρίζει κανείς αν τωρα με την μεταγραφή θα ξανά ξεκινήσω από την αρχή την φοίτηση?

 
βαγγελης
29 Ιαν 2021 12:15

ειμαι 2ο ετος στο πανεπιστημιο ιωαννινων στο τμημα γεωπονιας μπορω να παρω μεταγραφη στο αντιστοιχο τμημα στο πανεπιστημιο ηρακλειου ? αν ναι θα χασω ολα τα μαθηματα που εχω δωσει ?

 
ρρρρρρρρρρρ
25 Νοε 2020 16:41

να ρωτησω αν παρω μεταγραφη μπορω να την αρνηθω

 
ΑΑ
14 Νοε 2020 10:16

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ,
ΠΑΙΖΕΙ ΡΟΛΟ Η ΣΕΙΡΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ?

 
Κατερίνα Χ
27 Οκτ 2020 16:19

Καλησπέρα,
Είμαι μητέρα, διαζευγμένη και έχω την επιμέλεια 2 τέκνων με δικαστική απόφαση.
Ο τόπος μόνιμης κατοικίας είναι η Αθήνα και πληρούνται τα λοιπά κριτήρια μετεγγραφής.
Η μεγάλη μου κόρη σπουδάζει Ιατρική στα Γιάννενα στο 3ο έτος.
Η μικρή κόρη πέρασε φέτος Κτηνιατρική Θεσσαλονίκης.
Ιατρική και Κτηνιατρική ταυτόχρονα υπάρχει μόνον στη Θεσσαλονίκη.

Φέτος που αιτούνται μόνον οι πρωτοετείς:
1. Η μικρή δεν μπορεί να αιτηθεί να πάει είτε στα Γιάννενα, είτε στον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων (δεν υπάρχει Κτηνιατρική)
2. Και οι δύο δεν μπορούν να αιτηθούν να πάνε σε τρίτη πόλη μαζί καθώς Ιατρική και Κτηνιατρική υπάρχει ΜΟΝΟΝ στη Θεσσαλονίκη.
3.Πώς μπορεί η μικρή να "τραβήξει" την μεγάλη στη Θεσσαλονίκη?
Τι θα γράψει στην αίτηση, ώστε αυτή να μην απορριφθεί ως "απαράδεκτη" και έστω να πάμε σε Ένσταση?

 
ΓΙΑΝΝΗΣ Ζ.
25 Οκτ 2020 00:42

Το ένα το παιδί μου πέρασε οικονομικών επιστημών Καστοριά το άλλο πέρασε ιστορικό αρχαιολογικό Βόλο είναι δίδυμα μπορεί από την Καστοριά να πάει Βόλο οι γονείς και το τρίτο παιδί που σπουδάζει μένουμε Αθήνα

 
Σοφία
17 Οκτ 2020 06:59

Γειά σας είμαι φοιτήτρια στο 2 έτος πολιτικων μηχανικων στο πανεπιστημιο πελοποννησου που εδρεύει στην Πάτρα. Η δίδυμη αδερφή σου σπουδάζει στο πανεπιστήμιο δυτικής Αττικής τοπογραφων. Πέρυσι δεν μπορούσα να πάρω μεταγραφή επειδή δεν υπήρχε αντιστοιχία σε κανένα πανεπιστημιο. Φέτος το πρόγραμμα σπουδών έγινε 5ετες και πλέων υπάρχουν αντιστοιχίες με το παδα. Εγω δικαιούμαι μεταγραφή που είμαι 2 έτος ή μόνο οι πρωτοετείς δικαιούνται;;

 
Δημήτρης
16 Οκτ 2020 23:31

Θα ισχύει κανονικά το δικαίωμα μεταγραφής για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων;

 
Αθανασία
16 Οκτ 2020 21:01

Καλησπέρα. Ο γιος μου πέρασε ψηφιακων συστηματων Λάρισας. Εμείς μένουμε Αθήνα. Η αδερφή του σπουδάζει Μεσογειακών Ρόδου. Δεν υπάρχει αντιστοιχία με την ψηφιακων συστηματων Πειραιά η σχολή επιτυχίας του. Μπορεί να αιτηθεί μετεγγραφή δεδομένου του ότι δεν υπάρχει αντιστοιχία και έπειτα μετακίνηση σε άλλη σχολή στο πεδίο του; πληρεί ολες τις άλλες προϋποθέσεις την βάση εισαγωγής και τα οικονομικά κριτήρια και αδερφή πρωπτυχιακή φοιτήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.

 
μαμά Φωτεινή
12 Οκτ 2020 20:52

Καλησπέρα, παρακαλώ θα ήθελα να μου λύσετε την εξής απορία: o γιος μου είναι τριτοετής φοιτητής στο ΕΚΠΑ στην Αθήνα και η μόνιμη κατοικία μας είναι στην Χαλκίδα. Φέτος έδωσε εξετάσεις η κόρη μου και πέρασε στο Τμήμα Γεωγραφίας Μυτιλήνης. Υπάρχει αντίστοιχο τμήμα στη Αθήνα που δυστυχώς δεν μπορεί να μεταγραφεί αφού δεν κατάφερε να πιάσει τη βάση μεταγραφής. Βάση του νέου νόμου της δίνεται το δικαίωμα της μετακίνησης. Η απορία μας είναι αν μπορεί να μετακινηθεί σε τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ την οποία έχει δηλώσει και πιάνει τη βάση εισαγωγής της. Ξέρω ότι η συγκεκριμένη σχολή δεν έχει αντιστοίχηση. Υστερα από επικοινωνία που είχα με τη γραμματεία της σχολής μου είπαν ότι η ΑΣΠΑΙΤΕ είναι το μοναδικό ΤΕΙ στη χώρα. Ξέρετε κάτι σχετικό για τη σχολή; Θα μπορέσει να γίνει η μετακίνηση; Σας ευχαριστώ έκ των προτέρων για το χρόνο σας.

 
βασιλης
12 Οκτ 2020 00:05

η κορη μου περασε χημεια καβαλας. η μεγαλη μου κορη βρισκεται στο 3ο ετος σε πανεπιστημιο της αθηνας, μπορει να γινει μετακινηση σε αλλο τμημα του ιδιου πεδιου? 14250 μορια 2ο πεδιο .

 
αγνη
11 Οκτ 2020 09:56

η κόρη μου πέρασε Ξανθη ΜΠΔ και ο γιος μου είναι τρίτο ετος στα Χανια ΜΠΔ κατοικία μας είναι Χανια δεν πέρασε Χανια για 100 μόρια μπορεί να γίνει μεταγραφή;

 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
06 Οκτ 2020 00:16

Η ΚΟΡΗ ΜΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΠΑΤΡΑ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΠΟΣΑ ΜΟΡΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ....ΕΙΔΑ ΠΕΡΣΥ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ.

 
eleni
04 Οκτ 2020 15:23

Εκτός από την αίτηση μετεγγραφής για οικονομικούς λόγους είναι δυνατόν να κάνω αίτηση για κατ'εξαίρεση μετεγγραφή;

 
Νίκος Δ
04 Οκτ 2020 14:19

Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει δυνατότητα μετεγγραφής 2ετους αδελφού φοιτητή στην πόλη που πέρασε ο πρωτοετής αδερφός του, ευχαριστώ εκ των προτέρων

 
konpit
26 Σεπ 2020 16:20

Ειμαστε μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου και δεν δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος. Πότε;

 
Κ
25 Σεπ 2020 12:30

Μήπως γνωρίζετε αν στο κατακεφαλην Εισόδημα μετραει και το επίδομα αδελφού/ης με αναπηρία άνω του 80% που δε φορολογείται;

 
Niki fot.
18 Σεπ 2020 16:45

Τι προβλέπετε για τις πυρόπληκτες περιοχές
Σαν μόνιμος κάτοικος δήμου νέας Μάκρης δικαιούμαι μεταγραφή;;
Εάν υπάρχει κάποιος που έχει πάρει ας μου απαντησει

 
Παύλος
06 Σεπ 2020 08:30

Η ερώτησή μου είναι η εξής: Έδρα γονέων η Θεσσαλονίκη, σπουδές του ενός τέκνου, επίσης Θεσσαλονίκη, το άλλο τέκνο πέρασε στη Νομική ΔΠΘ. Πληρούνται οι προϋποθέσεις χαμηλού εισοδήματος (<5000) και 2750 μορίων. Δικαιούται μεταγραφή για Θεσσαλονίκη με τον νόμο αδελφών φοιτητών; Επίσης κάπου αναφέρατε τη δυνατότητα μεταγραφής με αποποίηση του άλλου αδελφού. Δεν καταργήθηκε αυτό; Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

 
Ευα
05 Σεπ 2020 20:33

Η κορη μ περασε Ροδο κ η αλλη κορη μ Θεσσαλονικη (διδυμη) .Μπορει αυτη απο τη Ροδο να ερθει Φλωρινα εφοσον δεν εχει προβλημα με το πλαφον των μοριων;

 
ΝΕΦΕΛΗ
05 Σεπ 2020 19:50

Γιαννη τα φωτα σου
Εχω αντιγραψει αυτολεξι την υπ αρ 12 ερωτηση-απαντηση απο το ΕΣΟΣ.
Η απορια μου ειναι : Αυτα που εχουν γραφει στην απαντηση της ερωτηση αυτης συμφωνουν με το αρθρο 77 περι μετακινησης του σχετικου νομου??

12 . Τι ισχύει για την μετεγγραφή για τη μετακίνηση σε Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου;
1. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφής κατά το πρώτο έτος φοίτησής του σε αντίστοιχο Τμήμα με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί, δύναται να υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εάν έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, πλην όμως δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής, ή
β) έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, αλλά η αίτηση αυτή δεν γίνεται δεκτή λόγω πλήρωσης του ποσοστού 15% από συνυποψηφίους, οι οποίοι συγκέντρωσαν υψηλότερο σύνολο μορίων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ή
γ) εάν έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής βάσει της κατηγορίας αδελφών προπτυχιακών φοιτητών, πλην όμως δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής.
2. Οι αιτήσεις μετακίνησης των φοιτητών :
α) δύνανται να περιλαμβάνουν έως πέντε (5) Τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου με σειρά προτίμησης, και εντός δύο (2) το πολύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων. Τα Τμήματα, τα οποία δύναται να δηλώσει ο φοιτητής είναι αυτά τα οποία είχε δηλώσει κατά την υποβολή του μηχανογραφικού του δελτίου και για τα οποία συγκεντρώνει τα μόρια της βάσης εισαγωγής,
β) ικανοποιούνται μετά την ολοκλήρωση των μετεγγραφών βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στα Τμήματα τα οποία έχουν δηλωθεί από τον αιτούντα και αποκλειστικά έως την πλήρωση του ποσοστού 15%,
γ) πραγματοποιούνται με αναλογική εφαρμογή .
3. Οι αιτήσεις μετακίνησης των φοιτητών που έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής , αλλά η αίτηση αυτή δεν γίνεται δεκτή λόγω πλήρωσης του ποσοστού από συνυποψηφίους, οι οποίοι συγκέντρωσαν υψηλότερο σύνολο μορίων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων:
α) ικανοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ποσοστού 15%,
β) πραγματοποιούνται με αναλογική εφαρμογή .

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.