Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Με μικροαλλαγές ψηφίστηκε η τροπολογία για την αντικατάσταση των νυν Διευθυντών Εκπαίδευσης με προσωρινούς Διευθυντές (μονοετή θητεία)

Τοποθετούνται, με υπουργική απόφαση, έως τις 31-8-2021 κατ ανώτατο όριο , προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης
Δημοσίευση: 29/07/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με νομοτεχνικές βελτιώσεις ψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία στη Βουλή,  η τροπολογία  με την οποία προβλέπεται η αντικατάσταση των Διευθυντών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με προσωρινούς Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Οι νομοτεχνικές βελτιώσεις αφορούν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια και συγκεκριμένα είναι οι εξής δύο:

Μετά τις νομοτεχνικές βελτιώσεις η τροπολογία διαμορφώνεται ως εξής σε δύο άρθρα:

Άρθρο 30
Προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος λήγει αυτοδικαίως η θητεία των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχει παραταθεί καθοιονδήποτε τρόπον. Όσοι υπηρετούν στις θέσεις αυτές εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και να λαμβάνουν τα επιδόματα θέσης ή απασχόλησης που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις έως την τοποθέτηση και ανάληψη καθηκόντων των προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι ο- ποίοι επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

2. Έως την επιλογή και τοποθέτηση νέων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε κάθε περίπτωση έως την 31η.8.2021 τοποθετούνται προσωρινοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου Επιλογής της παρ. 9.

3. Για την επιλογή των προσωρινών Διευθυντών Εκ- παίδευσης εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετική προκήρυξη - πρόσκληση, η οποία δημοσιεύεται με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και κοινοποιείται σε όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Με αυτήν καθορίζονται οι θέσεις που θα πληρωθούν, τα έγγραφα και δικαιολογητικά απόδειξης των τυπικών προσόντων των υποψηφίων που θα περιλαμβάνει ο φάκελος υποψηφιότητας, η προθεσμία, ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής, ακόμη και ηλεκτρονικώς, των αιτήσεων, η διαδικασία επιλογής και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με το θέμα αυτό. Οι αιτήσεις – δηλώσεις υποψηφιότητας με όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας πρέπει να έχουν περιέλθει και πρωτοκολληθεί στη Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το αργότερο έως και την επομένη εργάσιμη ημέρα εκείνης που θα λήξει η προθεσμία υποβολής τους, ανεξαρτήτως του τρόπου που ο υποψήφιος επιλέξει να τα αποστείλει (ιδίως, ταχυδρομικά με συνημμένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς), άλλως δεν γίνονται δεκτές.

4. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης βαθμίδας που έχουν βαθμό Α ́, δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στη δημόσια Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για δέκα (10) τουλάχιστον έτη. Πρόσθετη προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας για τις θέσεις των προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης αποτελεί η άσκηση καθηκόντων, για δύο (2) τουλάχιστον έτη, σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102), Οργανωτικού Συντονιστή Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού, Σχολικού Συμβούλου, Προϊστάμενου Γραφείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένου οργανικής μονάδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ως Προσωρινοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας.

5. Εκπαιδευτικός στον οποίο, μετά από την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α ́ 26), δεν επιλέγεται ως προσωρινός Διευθυντής Εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικός του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτήν αναληθείς δηλώσεις, καθώς και εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την περ. β ́ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4547/2018 ή έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος, δεν επιλέγεται ως προσωρινός Διευθυντής Εκπαίδευσης.
Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία, λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση προσωρινού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

6. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παρ. 5 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνον λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά τον χρόνον τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

7. Οι υποψήφιοι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για την τοποθέτησή τους σε θέσεις προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η σειρά προτίμησης των προς πλήρωση θέσεων δηλώνεται κατά την υποβολή της αίτησης.

8. Για την αξιολόγηση των υποψήφιων προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης συνεκτιμώνται ιδίως, η υπηρεσιακή κατάσταση, η επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση, η διδακτική σε συνδυασμό με τη διοικητική εμπειρία, για την οποία συνεκτιμάται και η ενεργός συμμετοχή του υποψήφιου, ως τακτικού μέλους υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ- παίδευσης και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό για τουλάχιστον μία (1) πλήρη θητεία, η ικανότητα ανάληψης διοικητικών ευθυνών και συνεργασίας με τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και η εν γένει συγκρότηση και προσωπικότητα των υποψηφίων, όπως αυτή συνάγεται από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα υποβάλει καθένας από τους υποψήφιους.

9. Για την επιλογή των προσωρινών Διευθυντών Εκ- παίδευσης συστήνεται πενταμελές Συμβούλιο Επιλογής, με έδρα στο κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εξής:

α) Δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. που εδρεύουν στην Αττική, τα οποία προτείνονται με τους αναπληρωτές τους, από τον Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι., στο οποίο απευθύνεται εγγράφως ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ή ομότιμους καθηγητές Α.Ε.Ι., προερχόμενους κατά προ- τίμηση από συναφείς με την εκπαίδευση κλάδους,

β) έναν (1) Σύμβουλο Α ́ του Αυτοτελούς Επιστημονικού Γραφείου Συμβούλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με την απόφαση συγκρότησης,

γ) έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου και

δ) έναν (1) Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο ο- ποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου.

10. Με την υπουργική απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου της παρ. 9 ορίζονται ο Πρόεδρος και ο γραμματέας του, με τους αναπληρωτές τους. Ως Πρόεδρος ορίζεται ένα (1) από τα μέλη της περ. α ́ της παρ. 9. Γραμματέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός που υπηρετεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση δύναται να ανατίθεται η γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Επιλογής μέχρι σε τρεις (3) διοικητικούς υπαλλήλους ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. Στις συνεδριάσεις του εν λόγω Συμβουλίου, αν ο Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει ο αναπληρωτής του και αν και αυτός έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει μέλος του Συμβουλίου που έχει την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή ομότιμου καθηγητή Α.Ε.Ι.. Κατά τα λοιπά, ως προς τη λειτουργία του Συμβουλίου Επιλογής, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Δευτέρου Κεφαλαίου του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/ 1999, Α ́ 45).

11. Κάθε μέλος του Συμβουλίου Επιλογής της παρ. 9, με εξαίρεση τον Πρόεδρο, μπορεί να αναλαμβάνει τη μελέτη συγκεκριμένου αριθμού αιτήσεων, που του ανατίθενται από τον Πρόεδρο. Η κατανομή των αιτήσεων των υποψηφίων στα μέλη του Συμβουλίου γίνεται κατά τυχαίο τρόπο.

12. Στα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής της παρ. 9 δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυ- τό. Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου γίνονται με φυσική παρουσία των μελών του.

13. Οι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους, λαμβάνουν το σύνολο των επιδομάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης.

14. Οι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται στα καθήκοντά τους κατά τα οριζόμενα στην περ. β) του άρθρου 33 του ν. 4547/2018.

15. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται Διευθυντής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, νοείται ο προσωρινός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

16. Οι υπ’ αρ. Φ.353.1/3/41552/Ε3/18.3.2019 (ΑΔΑ: ΩΖ- ΖΙ4653ΠΣ-ΖΓ0) και Φ.353.1/8/51919/Ε3/3.4.2019 (ΑΔΑ: 99624653ΠΣ-2ΔΤ) προκηρύξεις για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι υπ’ αρ. Φ.353.1/2/41541/Ε3/18.3.2019 (ΑΔΑ: 6ΔΝΜ4653ΠΣ- ΧΩ9) και Φ.353.1/9/51927/Ε3/3.4.2019 (ΑΔΑ: Ψ83Δ4653ΠΣ-8ΒΜ) προκηρύξεις για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καταργούνται.

17. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, δύναται να ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 31
Ανασύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων των εκπαιδευτικών

1. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 42 του ν. 4342/2015 (Α ́ 143) αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:

α) Τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του, σύμφωνα με την περ. β ́ του άρθρου 33 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102). Στην περίπτωση αυτήν προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος. Αν η θέση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι κενή, ως τακτικό μέλος και Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, ο οποίος αναπληρώνεται από Διευθυντή σχολικής μονάδας της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που ο- ρίζεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

β) Δύο (2) εν ενεργεία Διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με ισάριθμους Διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανικές θέσεις στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και ορίζονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Με την απόφαση συγκρότησης το ένα από τα δύο ανωτέρω τακτικά μέλη, ορίζεται ως Αντιπρόεδρος.

γ) Δύο (2) τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκ- παιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από δύο (2) αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.

3. Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτερο-βάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:

α) Τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του, σύμφωνα με την περ. β) του άρθρου 33 του ν. 4547/2018. Στην περίπτωση αυτή προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος. Αν η θέση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι κενή, ως τακτικό μέλος και Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, ο οποίος αναπληρώνεται από Διευθυντή σχολικής μονάδας της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ορίζεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

β) Δύο (2) εν ενεργεία Διευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ισάριθμους Διευθυντές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανικές θέσεις στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε., έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και ορίζονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Με την απόφαση συγκρότησης το ένα από τα δύο ανωτέρω τακτικά μέλη, ορίζεται ως Αντιπρόεδρος.

γ) Δύο (2) τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκ- παιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από δύο (2) αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.»

2. Μετά την τοποθέτηση των προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του προηγούμενου άρθρου λήγει η θητεία των μη αιρετών μελών των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), καθώς και των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε., τα οποία αντικαθίστανται από τους τοποθετηθέντες προσωρινούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και από τους δύο (2) εν ενεργεία Διεθυντές σχολικών μονάδων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1, για το υπόλοιπο της θητείας των μελών που θα αντικατασταθούν. Στα λοιπά υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία συμμετέχουν Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάρθμιας Εκπαίδευσης, αυτοί αντικαθίστανται από τους προσωρινούς Διευθυντές Πρωτοβάθιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το υπόλοιπο της θητείας τους.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή των προηγουμένων παραγράφων.

 

Την τροπολογία ψήφισαν:

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνημα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI

Με την τροπολογία :

α. Προβλέπεται η αυτοδίκαιη λήξη της θητείας των Διευθυντών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία έχει καθ΄οιονδήποτε τρόπο παραταθεί.

β. Για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους , έως την αντικατάστασή  τους με προσωρινούς Διευθυντές οι ανωτέρω Διευθυντές λαμβάνουν τα προβλεπόμενα επιδόματα θέσης ή απασχόλησης.

γ. Στις ανωτέρω θέσεις, έως την επιλογή και τοποθέτηση μ νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης τοποθετούνται, με υπουργική απόφαση, έως τις 31-8-2021 κατ ανώτατο όριο , προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

δ. Για την επιλογή των προσωρινών Διευθυντών συνιστάται πενταμελές μη αμειβόμενο Συμβούλιο Επιλογής.

ε. Η επιλογή θα γίνει βάσει γενικών και αντικειμενικών προϋποθέσεων και κριτηρίων επιλογής από το Συμβούλιο Επιλογής .

Οπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας η αντικατάσταση των νυν Διευθυντών Εκπαίδευσης  κατέστη αναγκαίο καθώς, μεταξύ άλλων:

o               η θητεία των τωρινών Δ.Ε. έχει λήξει από 31 Ιουλίου 2018

o               οι Δ.Ε. έχουν αναδειχθεί και τοποθετηθεί κατ’ εφαρμογή αντισυνταγματικών διατάξεων του ν. 3848/2010, όπως ίσχυαν μετά την τροποποίησή τους από τον ν. 4327/2015 και τον ν. 4351/2015

o               κάποιοι από αυτούς εξακολουθούν να ασκούν καθήκοντα Διευθυντή Εκπαίδευσης, παρότι η ανάδειξη και τοποθέτησή τους έχει ήδη ακυρωθεί από τα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια

o               δεκάδες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης λειτουργούν με αναπληρωτές των Διευθυντών Εκπαίδευσης, τους Προϊσταμένους των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

Επανακαθορίζονται θέματα ανασύστασης υπηρεσιακών Συμβουλίων των εκπαιδευτικών , ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ.

Με το άρθρο 2 της τροπολογίας:

•                Προβλέπεται αλλαγή στη σύσταση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), λόγω της ρύθμισης του πρώτου άρθρου, όσον αφορά στη συμμετοχή σε αυτά των νέων προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και την αντικατάσταση των δύο εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από δύο εν ενεργεία διευθυντές σχολικών μονάδων.

•                Στόχος , σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, είναι η αναβάθμιση αυτών των συλλογικών οργάνων σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων του σημαντικού έργου που επιτελούν στο χώρο της δημόσιας υπηρεσίας της εκπαίδευσης.

Με το άρθρο 3 της τροπολογίας  θεραπεύεται το κενό νόμου για τη λειτουργία των σχολικών εφορειών των ιεροσπουδαστηρίων Θράκης και των οικοτροφείων τους με στόχο τον εξορθολογισμό της λειτουργίας τους, τη διαφάνεια και την κοινωνική λογοδοσία.

Στις προθέσεις της υπουργού Παιδείας ήταν ο νόμος για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης να είχε ψηφιστεί πριν το Πάσχα , αλλά λόγω Κορωνοιού δόθηκε αναβολή από την Κυβέρνηση.

Το Σχέδιο Νόμου για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, θα κατατεθεί, προς ψήφιση, στη Βουλή Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο με στόχο το  Μάρτιο του 2021 να έχουν ολοκληρωθεί η επιλογή των Διευθυντών Σχολείων και Διευθυντών Εκπαίδευσης, ενώ θα γίνει και η επαναφορά του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων.

Σχόλια (14)

 
steven
29 Ιουλ 2020 12:05

Ελπίζω και εύχομαι να επικρατήσει δικαιοσύνη και να επιλεγούν οι καλύτεροι με αντικειμενικά κριτήρια και όχι να γυρίσει η εκπ/ση στην δεκαετία του 50 και σε εποχές Μαυρογιαλούρου 1 !

 
Ζητείται ελπίς
29 Ιουλ 2020 14:53

Τα ρουσφέτια σε συντεχνίες είναι διαχρονική πρακτική. Τελικά αυτοί δε βάζουν μυαλό με τίποτα...όλα για τα ψηφαλάκια...αιδώς!

 
Στέλιος
29 Ιουλ 2020 14:53

Μπράβο στην υπουργό που έστω και με καθυστέρηση έλαβε τη σωστή απόφαση. Δεν είναι δυνατόν σήμερα να έχουμε σε τέτοιες θέσεις ανθρώπους με το βασικό πτυχίο μόνο και τίποτε περισσότερο. Καιρός να αναλάβουν άνθρωποι με προσόντα, δυνατότητες, έμπνευση για να γίνουν βήματα μπροστά και να εκλείψει η στασιμότητα και η απλή διαχείσιση.

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29 Ιουλ 2020 20:28

Τι εννοεί η τροπολογία "Πρόσθετη προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας για τις θέσεις των προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης αποτελεί η άσκηση καθηκόντων, για δύο (2) τουλάχιστον έτη, σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102), Οργανωτικού Συντονιστή Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού, Σχολικού Συμβούλου, Προϊστάμενου Γραφείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - ή Προϊσταμένου οργανικής μονάδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων", η τελευταία φράση ή Προϊσταμένου οργανικής μονάδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων", επιτρέπεται οι δ/ντές σχολείων να αιτηθούν ή όχι, γιατί αν όχι τότε αυτό είναι παραβίαση κάθε έννοιας ισοτιμίας και δικαίου.

 
Alekos Salonikios
30 Ιουλ 2020 11:07

@ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Στη παρ. 2 του αρθ. 21 του ν. 4547/2018, αναφέρει τα λογιζόμενα ως "στελέχη της εκπ/σης" που μπορούν να κάνουν αίτηση για θέση προσωρινού Δ/ντη Εκπ/σης (περιλαμβάνοντας και τους Δ/ντες Σχολ. Μονάδων, άρα: ΝΑΙ).

 
Να τους χαιρόμαστε...
30 Ιουλ 2020 12:27

και περαστικά μας!

Όποιος πει ότι θεωρούσε τέτοιες κινήσεις απίθανες από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση της ΝΔ απλά λέει ψέματα...

 
Σαφως
30 Ιουλ 2020 12:34

Και οι διευθυντες σχολείων επιτρέπεται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας....η παραπομπή στην παράγραφο αυτό δεν αποσαφηνίζει? Τόσο απλή είναι η διατύπωση...αλλά γιατί δεν δίνεται το δικαίωμα σε όλους και το περιορίζει μόνο σε όσους υπηρέτησαν σε θέση ευθύνης? Πρώτη φορά μπαίνει τέτοιος κόφτης!

 
S.P.
30 Ιουλ 2020 13:48

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι πέραν των υπόλοιπων προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος έχουν τουλάχιστον 2ετη θητεία στις παρακάτω θέσεις:

α) Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

β) Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

γ) Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

δ) Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.

ε) Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ.

στ) Διευθυντών νηπιαγωγείων.

ζ) Διευθυντών δημοτικών σχολείων. η) Διευθυντών γυμνασίων.

θ) Διευθυντών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.).

ι) Διευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

ια) Διευθυντών Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.).

ιβ) Διευθυντών Ειδικών Νηπιαγωγείων. ιγ) Διευθυντών Ειδικών Δημοτικών Σχολείων.

ιδ) Διευθυντών γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.).

ιε) Διευθυντών λυκείων Ε.Α.Ε.

ιστ) Διευθυντών Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων ή Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων ή Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων.

ιζ) Διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων. ιη) Διευθυντών πειραματικών και πρότυπων γυμνασίων.

ιθ) Διευθυντών πειραματικών και πρότυπων γενικών λυκείων.

κ) Διευθυντών μουσικών σχολείων.

κα) Διευθυντών καλλιτεχνικών σχολείων.

κβ) Διευθυντών Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.).

καθώς και σε θέσεις:

Οργανωτικού Συντονιστή Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,

Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού,

Σχολικού Συμβούλου,

Προϊστάμενου Γραφείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - ή Προϊσταμένου οργανικής μονάδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

 
----------------
30 Ιουλ 2020 17:41

Επρεπε να είχε γίνει ήδη η αλλαγη !!!
Τελειωσε η θητεία τους !!!!!

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
30 Ιουλ 2020 22:41

@---------------
Αυτό όμως ΔΕΝ είναι αλλαγή, αλλά αυθαίρετη απαλλαγή!
Απορώ πώς όλοι εσείς που ξεσηκώνατε τον κόσμο καταγγέλλοντας τον Σύριζα για αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις, ξαφνικά αποδέχεστε τις πιο εξόφθαλμα αντισυνταγματικές και αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις της σημερινής ηγεσίας του υπουργείου! Ούτε καν τα προσχήματα τελικά!

 
Ενσταση
31 Ιουλ 2020 07:16

Κατά της απόφασης.
Δεν είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Δε στέκει λογικά κ νομικά να δίνεις ετήσια παράταση και να την αναιρείς.
Αρκετοί διευθυντές έχουν πτυχίο μεταπτυχιακό στη Διοίκηση.

Καιρός να ψηφίζονται διευθυντές με συναίσθηση κ ακεραιότητα.

 
ΣΕΕ
02 Αυγ 2020 11:44

Οι ΣΕΕ εχουν δικαιωμα καθως δεν εχουν συμπληρωσει δυο πληρη ετη?

 
Το κελεπούρι
02 Αυγ 2020 21:43

@ΣΕΕ
Έχουν δεν έχουν δικαίωμα, εγώ λέω να κάνουν καλού κακού αίτηση, μην χάσουν την προθεσμία.... Ποτέ δεν ξέρεις....

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ