Placeholder

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΕΙ

Τα αντικειμενικά Κριτήρια για την Κατανομή της Ετήσιας Χρηματοδότησης στα ΑΕΙ

Διαδικασία και επιλογή κριτηρίων ποιοτικής αξιολόγησης των ΑΕΙ
Δημοσίευση: 30/07/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το esos δημοσιεύει , κατ αποκλειστικότητα, τα αντικειμενικά Κριτήρια για την Κατανομή της Ετήσιας Χρηματοδότησης στα ΑΕΙ, καθώς και την Πορεία Διαδικασιών Πιστοποίησης τμημάτων  και Εξέτασης σχετικών Αιτημάτων, τα οποία παρουσίασε στη Σύνοδο Πρυτάνεων ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (πρώην ΑΔΙΠ) Περικλής Μήτκας.

Ειδικότερα η επιχορήγηση των Α.Ε.Ι. εντός των ορίων του προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ κατανέμεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και δεικτών.

α) Το 80% κατανέμεται σύμφωνα με τα κατωτέρω, ιδίως, κριτήρια:

 • τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ΠΣ
 •  το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος σπουδών ανά φοιτητή για ΠΣ
 • τη διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών
 • το μέγεθος και τη γεωγραφική διασπορά του ιδρύματος

Πρόταση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘΑΑΕ για το 2021

Τα αντικειμενικά κριτήρια συνοπτικά

Κ1 Αριθμός Τμημάτων του ΑΕΙ

Κ2 Αριθμός ενεργών προπτυχιακών φοιτητών (ν+2)

Κ3 Αριθμός εξαμήνων προπτυχιακής φοίτησης

Κ4 Εργαστηριακότητα Τμημάτων του ΑΕΙ

Κ5 Γεωγραφική διασπορά του ΑΕΙ

Κ6 Μόνιμο Προσωπικό (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικοί)

Κ7 Έκτακτο προσωπικό υποστήριξης
(συνεργεία φύλαξης, καθαριότητας, συντήρησης, κλπ)

Κ8 Συντελεστής εξομάλυνσης

Κ9 Ερευνητική δραστηριότητα του ΑΕΙ

Κριτήριο 1: Αριθμός Τμημάτων

 • Υπολογίζεται ως το μερίδιο του αριθμού των Τμημάτων του ΑΕΙ προς το σύνολο των Τμημάτων των ΑΕΙ.
 • Τμήματα με εισαγωγικές κατευθύνσεις προσμετρώνται μια φορά.
 • Τα Γενικά Τμήματα που λειτουργούν σε κάποια ΑΕΙ δεν προσμετρώνται.

Κριτήριο 2: Αριθμός Φοιτητών (ν+2)

 • Υπολογίζεται ως το μερίδιο των ενεργών φοιτητών του ΑΕΙ προς το σύνολο των ενεργών φοιτητών όλων των ΑΕΙ.
 • Τα δεδομένα λαμβάνονται από το ΟΠΕΣΠ και αφορούν στην προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Ο δείκτης, εμμέσως, λαμβάνει υπόψη και τις επιπτώσεις των μετεγγραφών.
 • Ο αριθμός των ΜΦ δεν λαμβάνεται υπόψη, γιατί τα ΠΜΣ υποστηρίζονται είτε από δίδακτρα είτε από ειδική επιχορήγηση από το ΥΠΑΙΘ.
 • Ο αριθμός των ΥΔ δεν λαμβάνεται υπόψη αφενός γιατί τα Τμήματα που προέρχονται από ΤΕΙ δεν είχαν μέχρι τώρα τη δυνατότητα να έχουν ΥΔ και αφετέρου γιατί οι ΥΔ υποστηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από ερευνητικά προγράμματα.

Κριτήριο 3: Αριθμός Εξαμήνων ΠΠΣ

 • Υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός εξαμήνων προπτυχιακής διδασκαλίας που προσφέρει το Ίδρυμα, θεωρώντας 8, 10, ή 12 εξάμηνα για κάθε 4‐ετές, 5‐ετές ή 6‐ετές ΠΠΣ, αντίστοιχα.
 • Στη συνέχεια υπολογίζεται το ποσοστό του κάθε ΑΕΙ επί του συνόλου των εξαμήνων προπτυχιακής διδασκαλίας για όλη τη χώρα.
 • Ο δείκτης αυτός αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη της κατανομής του διδακτικού φορτίου και των απαιτήσεων σε αίθουσες και διδακτικό προσωπικό ανά Πανεπιστήμιο.

Κριτήριο 4: Εργαστηριακότητα

 • Διαφορετικά προγράμματα σπουδών έχουν διαφορετικές απαιτήσεις εργαστηριακού εξοπλισμού.
 • Το κάθε Τμήμα (ΠΠΣ) εντάσσεται σε μια από τις κατηγορίες με τους αντίστοιχους συντελεστές

(πίνακας )

Κριτήριο 5: Γεωγραφική Διασπορά

 • Υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την διασπορά των Τμημάτων του ΑΕΙ σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας και ανάγοντάς την σε ποσοστό επί του συνόλου των ΑΕΙ.
 • Υπάρχουν 70 ‘εγκαταστάσεις’ Πανεπιστημίων σε όλη την Ελλάδα

Κριτήριο 6: Μόνιμο Προσωπικό

 • Οι διάφορες κατηγορίες προσωπικού επιβαρύνουν το Ίδρυμα με λειτουργικές δαπάνες που έχουν αναλογικό χαρακτήρα.
 • Θεωρούμε τρεις συντελεστές βαρύτητας:

α. τα μέλη ΔΕΠ με συντελεστή 1
β. τα μέλη ΕΔΙΠ/ΕΕΠ με συντελεστή 0,50
γ. τα μέλη ΕΤΕΠ και διοικητικού προσωπικού με συντελεστή 0,25.

Τα δεδομένα λαμβάνονται από το ΟΠΕΣΠ και αφορούν στο μόνιμο προσωπικό που υπηρετούσε στο Ίδρυμα κατά την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

Υπολογίζεται το νούμερο για κάθε ΑΕΙ και ανάγεται στο ποσοστό επί του συνόλου του προσωπικού σε όλα τα ΑΕΙ

Κριτήριο 7: Έκτακτο Προσωπικό

 • Υπολογίζονται οι δαπάνες του ΤΠ για την κάλυψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης.
 • Καθώς αυτές οι συμβάσεις α) είναι πολυετείς, β) καλύπτουν βασικές και πάγιες λειτουργικές ανάγκες του ΑΕΙ και γ) συχνά υποκρύπτουν έλλειψη προσωπικού, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην κατανομή.
 • Υπολογίζονται με τη βοήθεια του Υπουργείου, από το ποσό που έχει εγγραφεί (κυρίως) στους κωδικούς 845, 892 και 863 του κάθε ΑΕΙ προς το σύνολο των ΑΕΙ.

Κριτήριο 8: Συντελεστής Εξομάλυνσης

 • Το ποσοστό κατανομής στο ΑΕΙ ως προς το σύνολο της χρηματοδότησης του ΥΠΑΙΘ την περασμένη χρονιά.
 • Το κριτήριο χρησιμοποιείται ως συντελεστής εξομάλυνσης για να μην υπάρξει απότομα μεγάλη διαφορά από την προηγούμενη χρηματοδότηση του ΑΕΙ.
 • Η βαρύτητα αυτού του κριτηρίου πρέπει να βαίνει μειούμενη στα επόμενα έτη και να μηδενιστεί σε βάθος τετραετίας.

Κριτήριο 9: Ερευνητική Δραστηριότητα

Στο σύνολο των αντικειμενικών κριτηρίων, προτείνουμε να προσμετρήσουμε την ερευνητική δραστηριότητα του Ιδρύματος, όπως αποτυπώνεται από την καταγραφή στο SCOPUS των δημοσιεύσεων για κάθε Ίδρυμα κατά την προηγούμενη πενταετία (στην πρώτη εφαρμογή για τα έτη 2015 έως και 2019).

Τα δεδομένα εξάγονται από το SCOPUS για όλα ΑΕΙ την ίδια μέρα από την ΕΘΑΑΕ. Ο τελικός δείκτης είναι το ποσοστό των δημοσιεύσεων ανά ΑΕΙ ως προς το σύνολο των δημοσιεύσεων για όλα τα ΑΕΙ της χώρας.

Γενικές Παρατηρήσεις

 • Το ΕΑΠ δεν συμμετέχει στον αλγόριθμο κατανομής λόγω της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του.
 • Περιλαμβάνεται η ΑΣΠΑΙΤΕ μετά από αίτημα του Υπουργείου
 • Όλες οι τιμές για τα ΑΕΙ που προέκυψαν από συγχωνεύσεις με
 • ΑΤΕΙ, θα υπολογίζονται σύμφωνα με τις κατανομές πόρων που ορίζει ο ιδρυτικός τους Νόμος.
 • Ο κατάλογος με την ένταξη των Τμημάτων σε κατηγορίες εργαστηριακότητας θα δοθεί στο Προεδρείο της Συνόδου για τυχόν παρατηρήσεις.

Διαδικασία και επιλογή κριτηρίων ποιοτικής αξιολόγησης των ΑΕΙ

Προβλέψεις του ν.4653 – Δείκτες Ποιότητας & Επιτευγμάτων

Το 20% της τακτικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. κατανέμεται με βάση
ενδεικτικούς δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων, στους οποίους επιλέγει να αξιολογηθεί κάθε Α.Ε.Ι.

Οι δείκτες αυτοί είναι, ιδίως, οι εξής:

αα) η ποιότητα και αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας

ββ) η ερευνητική δραστηριότητα

γγ) η διεθνοποίηση

Προβλέψεις του ν.4653 – Δείκτες Ποιότητας & Επιτευγμάτων

αα) Η ποιότητα και αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας

 • Ρυθμός αποφοίτησης
 • Φοιτητικές αξιολογήσεις
 • Επαγγελματική απορρόφηση των αποφοίτων

ββ) Η ερευνητική δραστηριότητα

 • Μέλη ΔΕΠ με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας
 • Κέντρα Αριστείας στην έρευνα
 • Μέλη ΔΕΠ σε κεντρικά όργανα διοίκησης διεθνών ακαδημαϊκών ή ερευνητικών οργανισμών  Αριθμός δημοσιεύσεων/ετεροαναφορών ανά ΔΕΠ
 • Αριθμός συμμετοχών/συντονισμού σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας, κλπ

γγ) Η διεθνοποίηση

 • Ποσοστό αλλοδαπών φοιτητών
 • Αριθμός φοιτητών σε προγράμματα ανταλλαγής (εισερχόμενοι/εξερόμενοι)
 • Αριθμός συμφωνιών συνεργασίας με άλλα ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού.


Επιλογές των ΑΕΙ

Το Ίδρυμα επιλέγει:

Τουςδείκτεςπουεπιθυμείναπαρακολουθεί. Συστήνεται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη των δεικτών της ΕΘΑΑΕ. Το Ίδρυμα μπορεί να προσθέτει και δικούς του δείκτες.
Μιαομάδα6‐10Πανεπιστημίωντουεξωτερικούταοποία έχουν συγκρίσιμα χαρακτηριστικά (μεγέθους, ποιότητας, ηλικίας, κλπ) για να παρακολουθεί την πορεία του σε σχέση με αυτά – Peer group

Πορεία Διαδικασιών Πιστοποίησης και Εξέτασης Αιτημάτων

 

Σχόλια (22)

 
Κριτήρια για σύγχρονα Πανεπιστήμια
08 Αυγ 2020 04:23

Η αρχή του 21ου αιώνα θα θεωρείται ένα ορόσημο στην παγκοσμιοποίηση και εμπορευματοποίηση του Διαδικτύου, ακριβώς όπως συνέβη με τον εξηλεκτρισμό στα τέλη του 19ου αιώνα που τώρα θεωρούμε ως κάτι δεδομένο σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες και οικονομίες.

Το WWW προτάθηκε ως ιδέα το 1990, ο ICANN δημιουργήθηκε το 1998, παγκόσμιες πλατφόρμες σε διάφορα πεδία της πληροφορικής εδραιώθηκαν μόλις πριν από λίγα χρόνια.

Είναι σημαντικό να έχουμε αίσθηση πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα από τις μεταπολεμικές γενιές, αναπόφευκτα αυτό επηρεάζει και τη λειτουργία των ΑΕΙ. Πρέπει να προετοιμαστούν για το 2040 και αυτό δεν μπορεί να γίνει με νοοτροπίες μιας άλλης εποχής.

 
ΑΕΙ στο εξωτερικό
07 Αυγ 2020 21:37

Στην Ελλάδα είναι ελάχιστα τα μέλη ΔΕΠ με διδακτορικό από ΑΕΙ του εξωτερικού, συνολικά λιγότερα από 10% (στοιχεία ΕΚΤ). Αυτό για μια χώρα που ακαδημαϊκά δεν είναι στις κορυφαίες είναι στοιχείο εσωστρέφειας και δεν ευνοεί την ανάπτυξη έρευνας και εκπαίδευσης. Στην ουσία πρόκειται για ένα κλειστό σύστημα.

Στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχουν σοβαρά τμήματα σε μεγάλα ΑΕΙ που το 50% των καθηγητών ή παραπάνω να έχει διδακτορικό από το ίδιο ΑΕΙ και να παραμένουν εκεί σε όλη την καριέρα τους.

 
Οbservator
07 Αυγ 2020 15:55

Τα ΑΕΙ ειναι ΝΠΔΔ. Ειναι λογικό να υπάρχει τυπικός έλεγχος στα διδακτορικά απο τον ΔΟΑΤΑΠ. Σε όλα τα τμηματα υπάρχουν μέλη ΔΕΠ με διδακτορικο από το εξωτερικό. Αντίθετα στο εξωτερικό δε συμβαίνει αυτό.

 
Έρευνα στα ΑΕΙ
03 Αυγ 2020 14:20

Δημοσιεύσεις μπορεί να βγαινουν, από προσωπικές ή συλλογικές προσπάθειες, μέλλον όμως δεν υπάρχει.

Οι δείκτες έχουν και ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμός μελών ΔΕΠ με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας.

Το θέμα είναι ότι όλα αυτά εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να αποτυπώσουν την πραγματικότητα στα ελληνικά ΑΕΙ: το να είναι διορισμένος ένας ερευνητής σε μια θέση καθηγητή, χωρίς να μπορεί να συγκροτήσει αυτόνομη ερευνητική ομάδα και χωρίς να συνδέεται με κανένα άλλο ερευνητή στη σχολή ή το τμήμα του, δεν μπορεί να αποτελεί ορθή στρατηγική ανάπτυξης.

Μετά από 10-15 χρόνια δε θα υπάρχει καμία συνέχεια και θα βρισκόμαστε πάλι στο σημείο μηδέν. Πρώτα πρέπει να ανασχεδιαστεί ο ακαδημαϊκός χάρτης και μετά από μια πενταετία να κριθεί η απόδοση των ΑΕΙ σε έρευνα και διδασκαλία. Αλλιώς απλώς μεταθέτουμε τα προβλήματα.

Πρέπει επίσης να υπάρχει όριο στον αριθμό των μελών ΔΕΠ με πτυχίο ή διδακτορικό που παραμένουν στο ίδιο ΑΕΙ (να είναι μικρότερο του 30%), καθώς και ποσόστωση στα εκλεκτορικά υπερ όσων έχουν διδακτορικό από πανεπιστήμια του εξωτερικού, φυσικά σε συνδυασμό με άλλα κριτήρια (ποιότητα δημοσιεύσεων, συμμετοχή σε ερευνητικά έργα κ.α.) Να σταματήσει να αποτελεί προϋπόθεση διορισμού η απόκτηση διδακτορικού από Ελλάδα - πάνω από το 90% των μελών ΔΕΠ έχει διδακτορικό από ελληνικό ίδρυμα, δεν υπάρχει καμία εξωστρέφεια στην πράξη.

 
Ερευνητική δραστηριότητα
03 Αυγ 2020 08:15

Σοβαρά θα μετράνε απλώς το σύνολο των δημοσιεύσεων; Άλλο να δημοσιεύει κανείς στο FOCS, CVPR, ASPLOS (μιλάω για κορυφαία παραδείγματα στην πληροφορική), και άλλο να δημοσιεύει στο Hellenic Conference of .... Μια δημοσιεύση σε κορυφαίο περιοδικό/συνέδριο μετράει πολύ περισσότερο από (δεκάδες) δημοσιεύσεις σε μέτρια, ή και άγνωστα περιοδικά/συνέδρια.

 
Αξιολόγηση και πιστοποίηση
03 Αυγ 2020 00:04

Η διαδικασία της «αξιολόγησης» ως είδος δράσης που εντάσσεται στη διασφάλιση ποιότητας, εφαρμόστηκε από το 2008 έως το 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3374/05 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από την πιστοποίηση όπως αυτή ορίστηκε από τον ν.4009/11.

Η “αξιολόγηση”, όρος, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε από τον ν.3374/05 για να περιγράψει μια διαδικασία της διασφάλισης ποιότητας, συνίσταται στη συστηματική, τεκμηριωμένη και λεπτομερή αποτίμηση, ανάδειξη και καταγραφή του έργου των ΑΕΙ, με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων.

Η πιστοποίηση είναι διαδικασία διασφάλισης ποιότητας που πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).

 
Observator
02 Αυγ 2020 19:00

Η πιστοποίηση προβλέπεται από τον νόμο 4009/2011

 
Επιστημονικά κέντρα και Τεχνολογικά Πάρκα
02 Αυγ 2020 13:38

Τμήματα πρέπει να συνενωθούν σε κέντρο και περιφέρεια, ώστε όσα παραμείνουν να διατηρούν υψηλό επίπεδο ποιότητας σε έρευνα και διδασκαλία.

Πρέπει να παραμείνουν σε λειτουργία περίπου 9 ή 10 ΑΕΙ και σε κάθε ένα πρέπει να ιδρυθεί και να είναι συνδεδεμένο με τις σπουδές Επιστημονικό Ινστιτούτο (όπως το ΙΤΕ) και Τεχνολογικό Πάρκο (όπως "Λεύκιππος"), ώστε να δοθεί ώθηση και στην παραγωγή και την έρευνα.

Αυτά δεν είναι απαραίτητο να είναι στην ίδια πόλη, στο Παν. Πατρών (συνένωση με παν. Πελοποννήσου) που λειτουργεί ήδη επιστημονικό πάρκο πχ. οι σχολές μπορούν να είναι στην Πάτρα και ένα νέο Τεχνολογικό πάρκο να ιδρυθεί στην Τρίπολη ή την Καλαμάτα.

 
Διαδικασία πιστοποίησης
02 Αυγ 2020 13:30

Οι πιστοποιήσεις των προπτυχιακών προγραμμάτων από την ΕΘΑΑΕ έχουν αντικαταστήσει την παλιά διαδικασία αξιολόγησης. Καμία όμως διαδικασία αξιολόγηση δεν έχει νόημα σε αυτό το στρεβλό πλαίσιο: είναι σαν έχουν στατικό πρόβλημα οι κολώνες ενός κτηρίου και να αξιολογείται αν είναι 'λειτουργική' η επίπλωση.

Τι νόημα έχει μια 'πιστοποίηση' σε ένα τμήμα που δεν έχει επαρκές μόνιμο προσωπικό για να προσφέρει προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές; Σχολές χωρίς εργαστήρια, βιβλιοθήκη, κέντρο Η/Υ και υποστηρικτικό προσωπικό, που δεν είναι ελκυστικές ούτε για σπουδαστές ούτε για ερευνητές είναι αδιανόητο να συνεχίζουν να λειτουργούν.

Τα ΑΕΙ μονίμως αποφεύγουν να καταθέσουν προτάσεις για συνενώσεις μεταξύ τους και για συνέργειες μεταξύ σχολών. Αναλώνονται σε ανούσιες διαμάχες (πχ. ΤΕΙ και πανεπιστήμια) ενώ αυτά τα θέματα θα έπρεπε να έχουν λυθεί πριν από δεκαετίες.

 
Observator
02 Αυγ 2020 02:45

Xωρις οικονομική δραστηριότητα όλα τα πτυχία μαραζώνουν.

 
Παραλογισμός αντί λογικής
01 Αυγ 2020 19:30

Ακολουθώντας το μοντέλο της διασποράς των ΑΕΙ αντί να συγκροτήσουν ενιαία ακαδημαϊκά κέντρα ουσιαστικά αποδυναμώνονται ακόμα περισσότερο τα περιφερειακά ΑΕΙ. Κανείς δεν ασχολείται, όσο φοιτητές και καθηγητές αναζητούν τρόπους να μετακινηθούν προς κεντρικά ιδρύματα.

Ενδεικτικά:

Θεωρείται φυσιολογικό ένα νησί 500 χιλιάδων κατοίκων (Κρήτη) να έχει τρία ξεχωριστά ΑΕΙ, με ομοειδή τμήματα ακόμα και στην ίδια πόλη (πχ. τμήματα Πληροφορικής, Μηχ. Πληροφορικής, ΗΜΜΥ σε Ηράκλειο και Χανιά).

Θεωρείται φυσιολογικό τμήματα και σχολές να λειτουργούν σε 4 ή 5 διαφορετικά νησιά, σε Ιόνιο και Αιγαίο, ή το Παν. Πελοποννήσου να διατηρεί ξεχωριστή Σχολή Μηχανικών δίπλα στην Πολυτεχνική Σχολή του Παν. Πατρών.

Σε Παν. Θεσσαλίας, Παν. Πελοποννήσου, Παν. Πατρών, Παν. Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο ξαφνικά έχουν σχολές σε 4 ή παραπάνω πόλεις.

Ρωτούν σε κάθε θέμα για την ΑΣΠΑΙΤΕ, όταν είναι προφανές ότι έπρεπε τα τμήματα ΟΛΩΝ των ΤΕΙ της χώρας να ενσωματωθούν στις αντίστοιχες σχολές στα Πανεπιστήμια.

Αντιθέτως, σε Κρήτη, Αττική και Θεσσαλονίκη δημιουργήθηκαν τρία νέα Πανεπιστήμια από τα πρώην ΤΕΙ, και στις υπόλοιπες περιφέρειες με γραφειοκρατικό τρόπο έγιναν τα Πανεπιστήμια "πολυεδρικά", για να μην αλλάξει τίποτα.

 
ΑΕΙ το 2030
01 Αυγ 2020 19:26

Τώρα πληρώνουμε τα συσσωρευμένα λάθη, και μερικοί νομίζουν ότι θα περάσει η κρίση και θα επιστρέψουμε στις παλιές καλές εποχές. Πλέον η κατάσταση και η χώρα έχουν φτάσει στο μη περαιτέρω και κινδυνεύει να χαθεί και η επόμενη δεκαετία σε μια παρατεταμένη αναιμική ανάπτυξη που θα μοιάζει με συνέχεια της ύφεσης (2010-2020).

Την αμέσως προηγούμενη περίοδο, 1975-2010, πανεπιστημιακοί και πολιτικοί απλώς μοίραζαν υποσχέσεις και κανείς, ούτε στην τότε αντιπολίτευση, δεν αντέδρασε.

 
Απίστευτο
01 Αυγ 2020 18:02

Η χώρα ψηφίζει τόσα χρόνια -{ 2015/19 } ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Ωστόσο, ακόμα βλέπεις άτομα να παραπονιούνται για τον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας. Ρωτώ λοιπόν, πως περιμένεις να αλλάξει η εικόνα των ΑΕΙ αν συνεχίζεις να ψηφίζεις τους ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει 400 τμήματα και συνεχίζουν ακάθεκτοι χωρίς να παίρνουν δραστικά μέτρα (συγχωνεύσεις); Γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε (ελπίζω) τα δρασικα μέτρα έχουν πολιτικό κόστος, ακόμα και ορθά να είναι όλο λίγα ψιφαλακια θα χάσουν...

 
Observator
01 Αυγ 2020 13:52

Η ασπαιτε είναι ΑΕΙ αλλά δεν είναι πανεπιστήμιο βλ. Ν4485/2017. Άλλο αξιολόγηση και άλλο πιστοποίηση.

 
θαμώνας
01 Αυγ 2020 08:50

Αυτό με την ΑΣΠΑΙΤΕ είναι χαριστικό; Δεν είναι ΑΕΙ; Σοβαρά; Τι μας λέτε.....

 
ΑΔΙΠ νυν ΕΘΑΑΕ
01 Αυγ 2020 03:29

Έπρεπε η ΑΔΙΠ / ΕΘΑΑΕ να είχε ιδρυθεί το 1980, ώστε να γίνει εξαρχής ο σχεδιασμός των ΑΕΙ με σαφή προσανατολισμό, τόσο στην εκπαίδευση και την έρευνα όσο και τη διασύνδεση με την παραγωγή.

Με αξιολόγηση που ξεκίνησε μετά το 2010, αποσπασματικά και εν μέσω πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, τι συμπεράσματα μπορούν να προκύψουν; Σε όλες τις εκθέσεις γίνεται αναφορά σε αρνητικές επιπτώσεις του "περιβάλλοντος" - μα, αυτό προέκυψε από την ίδια την εξέλιξη των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ), τις τελευταίες δεκαετίες, μέσα από ιδρυματικές και κρατικές παρεμβάσεις.

Όσο οι υπεύθυνοι επιμένουν στη διατήρηση εγγενών στρεβλώσεων και αρνούνται τις μεταρρυθμιστικές τομές τα ΑΕΙ θα φυτοζωούν, εγκλωβισμένα σε μια σταθερή πορεία υποβάθμισης.

 
Observator
01 Αυγ 2020 01:30

Tα ΑΕΙ χρειάζονται χρήματα. Χρειάζεται αναδιάρθρωση στα γνωστικά αντικείμενα. Υπάρχει πολύ μεγάλη εξειδίκευση στα πτυχία που δεν είναι συμβατή με την αγορά εργασίας. Πρέπει οι φοιτητές να έχουν επιλογές στη
διαμόρφωση των πτυχίων τους.

 
Κριτήρια χρηματοδότησης
31 Ιουλ 2020 23:34

Αντί για ένα σαφές σχέδιο, με ανάληψη πρωτοβουλίας για την επόμενη δεκαετία, παρουσιάστηκαν περίπλοκα κριτήρια και δήθεν αντικειμενικοί δείκτες, που στην ουσία βολεύουν λίγο όλους και περισσότερο το υπουργείο, το οποίο θα κάνει περικοπές της τάξης του 10%-20% στην χρηματοδότηση...

Τι στρατηγικό σχέδιο θα καταθέσουν ιδρύματα όταν έχουν ελλείψεις σε όλους τους τομείς; Πώς θα προσφέρουν ξενόγλωσσα προγράμματα όταν ακόμα και για υποχρεωτικά μαθήματα των προπτυχιακών προσλαμβάνουν συμβασιούχους διδάσκοντες; Με πιστοποιήσεις στα χαρτιά δε λύνονται τα προβλήματα.

 
Τμήματα στα ΑΕΙ
31 Ιουλ 2020 16:07

Να λειτουργούν δεκάδες τμήματα με 15-20 ή λιγότερα μέλη ΔΕΠ δεν είναι αποδοτικό ούτε για την εκπαίδευση ούτε για την έρευνα. Πρέπει το υπουργείο να ισχυροποιήσει τα ΑΕΙ ώστε να αξιολογηθούν με τα ίδια κριτήρια ποιότητας, χωρίς αδικίες.

Επιτέλους, να αναλάβουν και οι πανεπιστημιακοί τις ευθύνες τους.

 
Ακαδημαϊκή οργάνωση
31 Ιουλ 2020 15:06

Yπάρχουν 70 ‘εγκαταστάσεις’ Πανεπιστημίων σε όλη την Ελλάδα, αυτό και μόνο ως στοιχείο τεκμηριώνει την προβληματική κατάσταση. Άλλο σημείο, οι χιλιάδες μετεγγραφές κάθε χρόνο, όπου τμήματα και σχολές συστηματικά χάνουν πάνω από το 1/3 των πρωτοετών φοιτητών τους, οι οποίοι μετακινούνται προς Αττική και Θεσσαλονίκη.

Επιτακτική πλέον η ανάγκη αναδιοργάνωσης ΟΛΩΝ των ΑΕΙ, ώστε να δημιουργηθούν 5 ή 6 ισχυρά Πανεπιστημιακά κέντρα εκτός των δύο μεγάλων αστικών κέντρων.

Σε Αττική και Θεσσαλονίκη πρέπει να προχωρήσουν συνενώσεις μεταξύ Πανεπιστημίων (πχ. ΠΑΠΕΙ και ΟΠΑ, Χαροκόπειος, Πάντειος σε ένα ενιαίο Παν. Οικονομικών και Κοινωνικών Σπουδών Αττικής) και απορροφήσεις σχολών (πχ. σχολές των πρώην ΤΕΙ από Πανεπιστημιακές ίδιου επιστημονικού αντικειμένου).

 
Observator
31 Ιουλ 2020 15:06

Eιναι οι προτάσεις της ΕΘΑΑΕ. Από εκει και πέρα τα ΑΕΙ πρέπει να τοποθετηθούν.

 
κομμένο και ραμμένο για τα μεγάλα Πανεπιστήμια
31 Ιουλ 2020 12:18

η χρηματοδότηση είναι κομμένη και ραμμένη για τα μεγάλα κεντρικά Πανεπιστήμια, με τα τμήματα των 100άδων ΔΕΠ.
Αν η στόχευση της πολιτείας είναι να κλείσουν όλα τα υπόλοιπα, να μας το πουν.

Ένα πράγμα έδειξε πάντως η περσινή υγειονομική κρίση, ότι τα μικρότερα Πανεπιστήμια χειρίστηκαν πολύ καλύτερα την όλη κατάσταση, τόσο στο επίπεδο της διδασκαλίας, όσο και των εξετάσεων.
Αποδείχθηκε περίτρανα ότι υπάρχει ικανότατο ακαδημαϊκό στα μικρότερα ιδρύματα, νέο, δημιουργικό που αποδίδει
Αν η όποια κυβέρνηση δεν βάλει άλλη μια τρικλοποδιά, μέσω της ΕΘΑΑΕ (καθόλου ανεξάρτητη αποδεικνύεται) τότε η Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας θα κερδίσει συνολικά, αλλιώς πολύ φοβάμαι ότι η εικόνα θα χειροτερέψει, καθότι θα έχει χαθεί οποιαδήποτε προσπάθεια ανάπτυξης πέραν των λίγων κέντρων.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ