Placeholder

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Φοιτητές: Πως θα διεξαχθεί η εξεταστική Σεπτεμβρίου

Η γραπτή ή προφορική εξέταση μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης, δύναται να παρέχεται ως εναλλακτικός τρόπος εξέτασης από τα Α.Ε.Ι.
Δημοσίευση: 16/08/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Για τη διεξαγωγή των επαναληπτικής εξεταστικής των φοιτητών του Σεπτεμβρίου για τα προγράμματα σπουδών α ́ και β ́ κύκλου των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), τα Α.Ε.Ι. δύνανται :

Α. Είτε να χρησιμοποιήσουν τους ίδιους τρόπους και μέσα διεξαγωγής των εξετάσεων που ορίστηκαν για τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου 2019-2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της Συγκλήτου κάθε Α.Ε.Ι.

Β. Είτε να καθορίσουν εκ νέου με σχετική απόφαση Συγκλήτου τους τρόπους και τα μέσα διεξαγωγής των εξετάσεων για την επαναληπτική εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, εφαρμόζοντας αναλογικά τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 της υπ’ αρ. 59181/Ζ1/19.5.2020 απόφασης του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β ́1935), που προβλέπουν τα εξής:

Άρθρο 6

1. Οι εξετάσεις, οι οποίες καθορίζουν τη βαθμολογία κάθε μαθήματος του προγράμματος σπουδών, δύναται να πραγματοποιούνται με έναν ή με συνδυασμό των ακόλουθων τρόπων και μέσων αξιολόγησης των φοιτητών:

α) γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,

β) εργαστηριακές ασκήσεις,

γ) γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών,

δ) προφορική εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών,

ε) γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.

2. Για τις περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ της παρ. 1, όπου απαιτείται η φυσική παρουσία φοιτητών και διδακτικού προσωπικού θα πρέπει να τηρούνται απαραιτήτως οι οδη- γίες του Υπουργείου Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού SARS-CoV-2 σχετικά με τα μέτρα προστασίας και τους κανόνες ασφαλείας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

3. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ορίζεται εάν θα παρασχεθεί η δυνατότητα για την εφαρμογή του συνόλου ή μέρους των περιπτώσεων της παρ. 1, κατά τη διενέργεια των εξετάσεων των μαθημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου του Α.Ε.Ι. κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε προγράμματος σπουδών. Ειδικά, για την εφαρμογή της περ. ε’ της παρ. 1, η απόφαση της Συγκλήτου πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.

4. Μετά την έκδοση της απόφασης της Συγκλήτου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3, ο διδάσκων του κάθε μαθήματος ή σεμιναρίου ή εργαστηρίου, στον οποίον έχει ανατεθεί το διδακτικό έργο επιλέγει τον τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. και ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τους φοιτητές.

Άρθρο 7
Εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους

1. Η γραπτή ή προφορική εξέταση μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης, δύναται να παρέχεται ως εναλλακτικός τρόπος εξέτασης από τα Α.Ε.Ι., εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της προφορικής ή γραπτής εξέτασης με τη χρήση των εν λόγω μέσων, και

β) διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

2. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθορίζονται λεπτομερώς:

α) ο τρόπος και τα μέσα της εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών για τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, για τα οποία θα επιλεγεί ο εν λόγω τρόπος εξέτασης,

β) η πολιτική που θα ακολουθηθεί για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια των εξετάσεων με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων του οικείου Α.Ε.Ι. κατά το άρθρο 8 του ν. 4624/2019 (Α’ 137),

γ) οι ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης με μέσα εξ αποστάσεως αξιολόγησης,

δ) ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εν λόγω μεθόδων αξιολόγησης των εξεταζόμενων φοιτητών. Ως υπεύθυνος δύναται να ορισθεί ο Πρύτανης του οικείου Α.Ε.Ι. ή ένας από τους Αντιπρυτάνεις του οικείου Α.Ε.Ι. για όλα τα προγράμματα σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι. ή ο Κοσμήτορας της κάθε Σχολής, εφόσον ορισθεί ένας υπεύθυνος ανά Σχολή του Α.Ε.Ι.

3. Η απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. με τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της.

Ετικέτες: 
Φοιτητές

Σχόλια (39)

 
Λογική
19 Αυγ 2020 18:29

Επιτέλους ας πρυτανεύσει η λογική και η ψυχραιμία και ας επιστρέψουν οι φοιτητές εκει που ανήκουν δηλαδή στα αμφιθέατρα με όλα τα μέσα προστασίας! Είναι γελοίο να πιστεύουν πως οι φοιτητές ολο αυτο το διάστημα δεν πηγαινοέρχονται στην φοιτητική τους εστία. Είναι γελοίο να επικρατεί ακόμη lockdown στα πανεπιστήμια τη στιγμή που συρρέουν αλλα και συγχρωτιζονται εκατοντάδες τουρίστες στα πλοία και τα οποια νησιά. Γελοίο να ζητάτε από δευτεροετεις να ξενοικιασουν για ένα εξάμηνο και μετά να ξανανοικιασουν δίχως να συμβαίνει τίποτα δίχως να σέβεται κάνεις το εισόδημα μιας οικογένειας,καθώς ενοικίαση εκ νέου σημαίνει ενοίκια και εγγυήσεις από την αρχή εξ αποστάσεως σημαίνει 6 μήνες ενοίκιο τσάμπα.

 
Αυτονόητο
19 Αυγ 2020 16:13

... είναι ότι το γεγονός της αύξησης των κρουσμάτων συνδέεται με την κινητικότητα των νέων ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις. Ας το επιδεινώσουμε λοιπόν ακόμα περισσότερο το κλίμα στέλνοντας τα παιδιά μας στις πόλεις φοίτησης. Αυτό θα γίνει τελικά, καθώς αν τα παιδιά έμεναν στο πατρικό τους, υπό τις παρούσες συνθήκες, θα άκουγαν και μια συμβουλή, θα κάθονταν και λίγο μέσα (αποφυγή συγχρωτισμού). Ως φοιτητές δεν θα υπάρχει αυτό το φρένο. Πάντως προτιμώ να βλέπω το παιδί μου υγιές και χαρούμενο και ας μάθει εξ αποστάσεως για μια χρονιά λιγότερα γράμματα. Άλλοι μπορεί να νομίζουν ότι μεγαλώνουν Αϊνστάιν και φοβούνται μη χάσουν τα γράμματα. Εγώ όχι. Προτεραιότητα αυτή την ώρα έχει η προστασία όλων νέων, γονιών, ηλικιωμένων.

 
Λογική
19 Αυγ 2020 14:11

Οι περισσότεροι φοιτητές μένουν ήδη στις μεγάλες πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Βόλος, Ηράκλειο, Ιώαννινα, Ξάνθη), και όσοι έχουν μετακινηθεί σε αυτές και είναι στην αρχή των σπουδών τους (Α' ή Β' έτος) δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τα σπίτια που επέλεξαν να μείνουν.

Ποια είναι η λογική τα ΠΑΝΤΑ, ακόμα και τα σχολεία, να είναι ανοικτά εκτός από τα πανεπιστήμια υπό αυτές τις συνθήκες; Έγινε μόνο μια εξαίρεση το μισό εαρινό εξάμηνο, και δόθηκαν οδηγίες για τις εξετάσεις. Από την επόμενη χρονιά όμως πλέον τίθεται θέμα ποιότητας εκπαίδευσης των νέων, μαθητών και φοιτητών, αυτό πρέπει να σκεφτούν όλοι.

Είναι αστείο μάλιστα όταν έχουν ιδρυθεί δεκάδες τμήματα ακριβώς για την ανάπτυξη της ιδιότυπης οικονομίας των ενοικιαζόμενων ξαφνικά λόγω της υγειονομικής κρίσης να θυμόμαστε τον παραλογισμό να λειτουργούν σχολές σε κάθε απομονωμένο χωριό και νησί. Φτάνει πια με την υποκρισία, αυτές οι δυσλειτουργίες θα έπρεπε ήδη να έχουν αντιμετωπιστεί ανεξάρτητα από τον ιό.

@ Ακίνητα και εκπαίδευση
19 Αυγ 2020 13:24

Δεν θα ήταν σωστό η εκπαιδευτική και η υγειονομική πολιτική να υπαγορεύονται από τις ανάγκες ενοικίασης διαμερισμάτων και γκαρσονιερών

 
Ακίνητα και εκπαίδευση
19 Αυγ 2020 13:24

Δεν θα ήταν σωστό η εκπαιδευτική και η υγειονομική πολιτική να υπαγορεύονται από τις ανάγκες ενοικίασης διαμερισμάτων και γκαρσονιερών

 
Αβεβαιότητα
19 Αυγ 2020 11:59

Έγινε μια υπερπροσπάθεια από όλους την άνοιξη, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πού την είδατε την θετική ανταπόκριση των φοιτητών, που εμφανίζουν σημάδια κόπωσης από τόσους μήνες αβεβαιότητας;

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση χρειάζεται σοβαρότητα στην προετοιμασία και είναι μια λύση ανάγκης - για την Ελλάδα, που όλα θα είναι ανοικτά και δεν έχει πληθυσμό ξένων εισερχόμενων φοιτητών δεν είναι λογικό να κυκλοφορούν οι φοιτητές ελεύθερα παντού εκτός από τις σχολές τους!

 
όχι ημίμετρα
19 Αυγ 2020 11:52

Δεν είναι σωστό να γίνει μόνο το χειμερινό εξάμηνο εξ αποστάσεως. Πρέπει να βγει απόφαση από τώρα και για το εαρινό εξ αποστάσεως. Δεν θα υπάρχει καμιά διαφορά στα δεδομένα και δεν πρέπει να υπάρχουν ημίμετρα. όλο το έτος να γίνει εξ αποστάσεως, οι φοιτητές έχουν αγκαλιάσει το μέτρο και ανταποκρίνονται θετικότατα.

 
CV19
19 Αυγ 2020 10:47

Είναι μεγάλο ερωτηματικό το πως θα ξεκινήσουν και πως θα τελειώσουν την φετινή χρονιά τα Πανεπιστήμια. Νομίζω ότι η υπουργός σε συνεργασία με τους Πρυτανεις θα έπρεπε να βγάλουν μια σχετική απόφαση ώστε να γνωρίζουν οι φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τις εστίες και συνεπώς οι γονείς πως θα διαχειριστούν το κόστος από την μίσθωση των κατοικιών τους. Αυτό που συμβαίνει από τον Μάρτιο με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου είναι γονείς και φοιτητές να ρισκάρουν από μόνοι τους για το αν θα κρατήσουν τα μισθώματα.

 
Μέχρι Δεκέμβριο εξ αποστάσεως μαθήματα
18 Αυγ 2020 23:20

Ακούγεται ότι μια πρόταση είναι μέχρι τέλους Δεκεμβρίου να γίνονται διαδικτυακά τα μαθήματα και μετά "βλέποντας και κάνοντας", γι'αυτό και εμφανίζονται σχετικά δημοσιεύματα

https://www.esos.gr/arthra/68966/ekpaideysi-anazitontas-trohia-pros-tin-...

Αυτό μάλλον θα προκαλέσει περισσότερο αναταραχή παρά όφελος, ειδικά για τους πρωτοετείς. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να διατηρηθεί αυτό το μοντέλο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα πανεπιστήμια εμφανώς αδυνατούν να ανταποκριθούν στις εξελίξεις και να προτείνουν στοχευμένες παρεμβάσεις για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

 
Ποιότητα διδασκαλίας
18 Αυγ 2020 23:11

Δεν είναι ίδια η εξ αποστάσεως διδασκαλία με τη φυσική παρακολούθηση, άλλο αν ορισμένοι βολεύονται έτσι. Πάντως, μπορούν να βιντεοσκοπούνται οι διαλέξεις στα αμφιθέατρα ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτές και όσοι φοιτητές δεν μπορούν να μετακινηθούν για λόγους υγείας.

Οι περισσότεροι φοιτητές σπουδάζουν σε Αττική και Θεσσαλονίκη (ποσοστό πάνω από 60%), άρα δεν αποτελούν κίνδυνο για διάδοση τα αμφιθέατρα περισσότερο από άλλες δραστηριότητες.

Σε κάθε περίπτωση σε ένα εξάμηνο, με την πρόοδο στην φαρμακευτική έρευνα, θα έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση.

 
Λύσεις υπάρχουν
18 Αυγ 2020 22:35

Είναι οξύμωρο να είναι όλα ανοικτά και τα πανεπιστήμια να είναι σε lockdown. Αυτό που επισημαίνεται είναι ότι λύσεις μπορούν εύκολα να βρεθούν:

Εξάλλου δόθηκε στα ΑΕΙ επιπλέον χρηματοδότηση για αντισηπτικό, χαρτί χειρός, υλικά απολύμανσης χώρων και εξοπλισμού άρα ο σχεδιασμός είναι όλες οι σχολές να λειτουργήσουν κανονικά τον Οκτώβριο όταν θα έχουν μειωθεί και τα κρούσματα της θερινής περιόδου, με τις τουριστικές μετακινήσεις.

https://www.esos.gr/arthra/68826/kondyli-25-ek-eyro-sta-aei-gia-na-agora...

Για τη βιβλιοθήκη μπορεί να υπάρχει ανώτατος επιτρεπτός αριθμός χρηστών σε κάθε ώρα και με ηλεκτρονικό τρόπο οι φοιτητές να δηλώνουν σε ποιο ωράριο επιθυμούν να κάνουν χρήση (πχ. 08:00-12:00, 12:00-16:00, 16:00-20:00).

Να υπάρχουν κανόνες για τη χρήση κλειστών χώρων, πχ. να αποφεύγεται ο συνωστισμός σε διαδρόμους. Για το κυλικείο και το εστιατόριο, το ίδιο που ισχύει για όλη την εστίαση.

Κανείς δεν αναγκάζει τους φοιτητές, η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική.

 
Σχόλιο για ΑΕΙ
18 Αυγ 2020 22:25

Οι φοιτητές αποτελούν μια σταθερή τάξη, αφού συνήθως τα πρώτα έτη ακολουθούν το ίδιο βασικό πρόγραμμα. Ούτε είναι συνηθισμένο φοιτητές μιας σχολής να παρακολουθούν μαθήματα κτήρια άλλων σχολών - είναι ελάχιστες εξαιρέσεις, κυρίως σε μαθήματα επιλογής τα οποία παρακολουθούν λιγότεροι (30-50 άτομα).

Στα υποχρεωτικά μαθήματα κάθε έτος χωρίζεται σε κλιμάκια, ανάλογα με το ονοματεπώνυμο, και συγκροτούν τμήματα των 70-80 ατόμων. Σίγουρα δεν συγκεντρώνονται 300 άτομα, κάθε εβδομάδα, σε κάθε αμφιθέατρο, όλο τον χρόνο.

Προφανώς σε κοινόχρηστους χώρους όπως το κυλικείο, η λέσχη και η βιβλιοθήκη θα ισχύουν άλλοι κανόνες (π.χ. όριο ατόμων, αυξημένοι έλεγχοι υγιεινής).

Μην ξεχνάμε: στα ελληνικά ΑΕΙ η παρακολούθηση δεν είναι υποχρεωτική και συνήθως μετά τον πρώτο μήνα περιορίζεται αισθητά η προσέλευση στις μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας.

Για όσους δεν μπορούν να προσέλθουν (πχ. λόγοι υγείας) θα ήταν χρήσιμο να συνεχιστεί η προσπάθεια ψηφιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού (σημειώσεις, βιντεοσκοπήσης διδασκαλίας) κάτι που άλλωστε έπρεπε να γίνει προ κρίσης και κακώς έχει καθυστερήσει τόσο καιρό.

Είναι σημαντικό όμως τα αμφιθέατρα να είναι ανοιχτά, οι φοιτητές και οι διδάσκοντες να ακολουθούν κανονικό πρόγραμμα και οι διαλέξεις να γίνονται δια ζώσης ώστε να είναι ποιοτικός ο χρόνος που αφιερώνεται σε αυτά - κάτι που επίσης δεν αμφισβητείται.

@ Αθανάσιος Α.
18 Αυγ 2020 20:03

 
Φοιτητής
18 Αυγ 2020 22:23

Πρέπει να το καταλάβουν όλοι ότι δεν πρέπει να γίνεται διά ζώσης διδασκαλία. κανείς δεν θέλει να βάλει σε κίνδυνο τους καθηγητές, τους συμφοιτητές αλλά και τις οικογένειές μας. Ο συγχρωτισμός που επικρατεί στα αμφιθέατρα και στις βιβλιοθήκες δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Και αίθουσες ήδη δεν υπήρχαν αρκετές. Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι τα αμφιθέατρα αποτελούν εστίες υπερ-μολύνσεως και βραδυφλεγείς βόμβες κορωναϊού, αφού στα τόσα άτομα που παρεβρίσκονται θα υπάρξουν και κρούσματα. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν υστερει σε τίποτα. Το μόνο ίσως που πλήττεται είναι οι εισπράξεις των φοιτητικών ενοικίων

 
Αθανάσιος Α.
18 Αυγ 2020 20:03

Η συγκέντρωση ατόμων στα Πανεπιστήμια δεν έχει σχέση με οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε με τα σχολεία, ούτε τα λεωφορεία, ούτε καταστήματα, κοκ.
Στα περισσότερα υποχρεωτικά μαθήματα, σε αμφιθέατρα των 100-200 τ.μ., παρακολουθούν 200-300 φοιτητές, που σε ορισμένες φορές κάθονται ακόμη και στα σκαλοπάτια ή στέκονται όρθιοι στους διαδρόμους.
Ακόμη χειρότερο, οι φοιτητές αυτοί δεν αποτελούν μία σταθερή τάξη. Την επόμενη ώρα θα μεταβούν σε άλλο αμφιθέατρο, στο οποίο διδάσκεται μάθημα άλλους εξαμήνου και να συγχρωτιστούν με άλλους (δηλ. διαφορετικούς) 200-300 φοιτητές.
Τέλος, στους γενικούς χώρους, όπως το κυλικείο, το εστιατόριο, η βιβλιοθήκη, κλπ. θα συγκεντρώνονται και συναντιούνται φοιτητές όλου του Ιδρύματος, δηλαδή μερικές χιλιάδες άτομα.
Ο καθένας και ο κάθε νέος μπορεί να λειτπουργεί όπως θέλει στην καθημερινή ζωή του, αλλά αν το Πανεπιστήμιο αποφασίσει να λειτουργήσει εντός της αίθουσας διδασκαλίας, τότε αναγκάζει όλους τους φοιτητές να προσέλθουν στις αίθουσες, με τους όρους και τις συνθήκες που περιέγραψα παραπάνω – και νομίζω ότι δεν αμφισβητούνται.

 
Παραλογισμός
18 Αυγ 2020 18:48

Εξ αποστάσεως διδασκαλία είναι υποβαθμισμένη σαν εκπαιδευτική διαδικασία, αυτό το παραδέχονται όλοι. Οι φοιτητές δεν είναι πιο ασφαλείς με κλειστά πανεπιστήμια ούτε υπάρχει οργάνωση για να μπορούν φοιτητές σε πρώτο και δεύτερο έτος να συμμετέχουν στα υποχρεωτικά μαθήματα, που δεν είναι μαθήματα επιλογής.

 
Λειτουργική κανονικότητα ΑΕΙ
18 Αυγ 2020 18:46

Η ποιότητα της εκπαίδευσης είναι που πρέπει να βαρύνει περισσότερο, καθώς κανονική διδασκαλία με εξ αποστάσεως μαθήματα δεν υφίσταται. Την άνοιξη υπήρχε περιορισμός μετακινήσεων σε όλη τη χώρα, τώρα δεν υπάρχει κανένα μέτρο και μάλιστα τα σχολεία θα ανοίξουν με πλήρεις τάξεις.

https://www.esos.gr/arthra/68971/apofasi-anoigma-sholeion-me-oloys-toys-...

Οι φοιτητές και οι οικογένειές τους είναι όντως ευχαριστημένοι με το να μην παρακολουθούν μαθήματα σε αίθουσες ή μήπως οι καθηγητές προτιμούν την άνεση τους;

 
Η χρονιά να αρχίσει κανονικά και με ασφάλεια
18 Αυγ 2020 17:41

Τα πανεπιστήμια να ανοίξουν κανονικά και στην ώρα τους με την ασφάλεια που προσφέρει για όλους η εξ αποστάσεως διδασκαλία. Οι φοιτητές είναι ευχαριστημένοι όπως και οι οικογένειές τους και τα πράγματα τώρα θα είναι ακόμη πιο οργανωμένα. Μπορεί κάποιοι ενοικιαστές να μην είναι ευχαριστημένοι με την εξέλιξη αυτή αλλά αποτελούν εξωεκπαιδευτικούς παράγοντες και η γνώμη τους όσο σεβαστή κι αν είναι δεν πρέπει να βαρύνει στην λήψη των αποφάσεων

 
Γονιος
18 Αυγ 2020 17:11

Επιμένω οι φοιτητές πίσω στον φυσικό τους χώρο,τα πανεπιστήμια.Και τώρα έξω με άλλους ειναισε όλα τα μαγαζιά.Και διακοπές πήγαν με λεωφορεία,πλοία ,αεροπλάνα.Τα κρούσματα αυξήθηκαν λόγω τουρισμού και επειδή επέτρεψαν στους ξένους εργάτες να πάνε στις πατρίδες τους και να γυρίσουν γεμάτοι με τον ιό.Αν κλείσουν την κίνηση το συζητάμε.Ομωςανολοι κυκλοφορούν ποιο το νόημα να μην είναι στις σχολές τους;Ενήλικες είναι.Τι περισσότερο θα γίνει στα πατρικά τους;Δεν έχω ,σημειωτέον,κανένα συμφέρον από τους φοιτητές.Ουτε τρέχουν τα χρήματα,αλλά το παιδί πρέπει να επιστρέψει στη σχολή του.Το εξ αποστάσεως δεν είναι μαθημα αλλά μια απλή διάλεξη.Τα εργαστήρια είναι μόνο δια ζώσης όχι με βίντεο.Τα πανεπιστήμια έχουν κτήρια ας τα χρησιμοποιήσουν .

 
Φοίτηση στα ΑΕΙ με ψυχραιμία
18 Αυγ 2020 15:42

Οι φοιτητές θα μετακινηθούν μία φορά και θα παραμείνουν στη πόλη όπου είναι η σχολή τους, είναι ενήλικες. Δεν υπάρχει περισσότερος κίνδυνος σε σχέση με την παραμονή τους στην οικογενειακή κατοικία, όταν όλα τα καταστήματα είναι ανοιχτά. Ούτε υπάρχει λόγος για μετεγγραφές όταν σε 6-12 μήνες όλα θα έχουν επανέλθει σε φυσιολογικούς ρυθμούς, με τα πρωτόκολλα θεραπείας και τις έρευνες για εμβόλιο κατά του συγκεκριμένου ιού.

Προτεραιότητα είναι οι νέοι άνθρωποι να επανέλθουν στο σχολείο και το πανεπιστήμιο, εκεί είναι η θέση τους.

 
Αλεξάνδρα Τσίντζου
18 Αυγ 2020 14:44

Να ανοίξουν τα πανεπιστήμια ΤΩΡΑ απαράδεκτο να ανοίγουν τα σχολεία και τα Πανεπιστήμια κλειστά . ΕΛΕΟΣ πρόκειται για ενήλικες για να μην αναφέρω τα έξοδα των γονιών τέτοιες εποχές. ΤΩΡΑ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

 
Ψύχραιμη γνώμη
18 Αυγ 2020 13:25

Δεν υπάρχει γονιός που να θέλει να βάλει σε κίνδυνο το παιδί του. Δεν υπάρχει λόγος να μην συνεχιστεί η εξ αποστάσεως. Αυτό το μέτρο βοήθησε πολλές χιλιάδες οικογένειες με οικονομικά προβλήματα εν μεσω κρίσης να ξενοικιάσουν και να μπορέσουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν από τη ζεστασία και την ασφάλεια του σπιτιού τους. Νομίζω πως τίποτα δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω από τη δυνατότητα για παιδεία και την υγεία.

 
Εφη
18 Αυγ 2020 11:11

Μήπως θα ηταν καλυτερο-ιδίως σε υψηλοβαθμες σχολες που οι βασεις απο πολη σε πολη δεν εχουν μεγαλες διαφορες -να γινουν καποιες μετεγγραφές φοιτητων ετσι ωστε να διευκολυνθουν οικονομικα οι γονεις αλλα πρωτιστως να μην μετακινουνται οι φοιτητες απο Θεσσαλονικη στην Κρητη ας πουμε.Νομιζω οτι μ αυτο το τροπο θα μειωθει καπως η εξαπλωση της επιδημιας διοτι οι φοιτητες θα μενουν σπιτι τους και δεν θα χρειαζεται να μετακινουνται με οποιοδηποτε μεσο ανα την Ελλαδα , και οι τοπικες κοινωνιες θα εχουν καλυτερο ελεγχο της διασπορας..Λεω ισως.

 
γιαννης
18 Αυγ 2020 10:19

το να μην γινουν τα μαθηματα με φυσικη παρουσια εχει νοημα μονο αν υπαρχει περιορισμος κινησης ,αλλιως ποιο το νοημα να μην πηγαινουν για μαθημα και να κανουν βολτες σε καφετεριες και μπαρ συνατώντας τους ιδιους συμφοιτητες

Αφηστε που οι πλειοψηφια των καθηγητων στα ελληνικα πανεπιστημια αγνοουν το τροπο εξετασης εξ αποστασεως που εφαρμοζονται παγκοσμιως και εχουμε τραγελαφικες καταστασεις

 
Άκριτη κριτική
18 Αυγ 2020 00:15

... για όλα. Η κυρία Μαρία που θέλει να νοικιάσει τη γκαρσονιέρα της στον φοιτητή θα πει τα δικά της, ο καταστηματάρχης που θέλει να πουλήσει στους φοιτητές την πραμάτεια του θα πει τα δικά του, ο ψύχραιμος; γονιός απαιτεί όλα τα παιδιά να πράττουν όπως τα δικά του κ.ο.κ. Ο καθένας έχει την άποψή του για το τι πρέπει να γίνει. Εγώ σαν γονιός πρωτοετή φοιτητή θέλω το παιδί μου να αντιμετωπίσει την πανδημία με όσο το δυνατόν καλύτερα μέτρα προφύλαξης γίνεται. Δεν θέλω ούτε να μεταφέρει σε άλλους τον ιό ούτε να κολλήσει το ίδιο. Όποιος νομίζει ότι στις πόλεις όπως η Πάτρα όπου σπούδασα και τώρα θα σπουδάσει και το παιδί μου με χιλιάδες φοιτητές προερχόμενοι από όλη τη χώρα να κινούνται συνεχώς σε σχολές, καταστήματα,μπαράκια,καφετέριες, συνωστιζόμενοι στα λεωφορεία, ερχόμενοι σε επαφή με τους ντόπιους μεσήλικες και ηλικιωμένους δεν θα γίνει χαμός από κρούσματα μάλλον στρουθοκαμηλίζει ή απλά δεν τον νοιάζει. Εμένα όμως με νοιάζει. Δεν είναι θέμα υπερπροστασίας αλλά οικογενειακού δεσίματος που χαρακτηρίζει τις περισσότερες ελληνικές οικογένειες. Αυτό μας έβγαλε αλώβητους από την πρώτη φάση. Το αν θα κάνει ένα έτος εξ αποστάσεως, αν θα μείνει ξενοίκιαστη η γκαρσονιέρα αν, αν ... είναι το λιγότερο. Αυτό που έχει σημασία είναι η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ. Αξία ανεκτίμητη για όλους.

 
Αλέκος
17 Αυγ 2020 23:44

@ Γονιός

έχουμε μια αίθουσα των 80-120 ατόμων για το κάθε έτος και μπαίνουν 250 + όσοι το χρωστάνε από παλιά πυ είναι > 100. Τι ΔΕΝ καταλαβαίνετε στο οτι δεν υπάρχουν οι υποδομές και δεν μπορεί να αποφευχθεί ο συνωστισμός?

έχετε μπει σε λεωφορείο που πάει στο ΑΠΘ ή στο Πανεπιστήμιο Πατρών για να πάρετε έτσι εύκολα την απόφαση να στείλετε το παιδί σας εκεί μέσα για να "μην μαραζώσει" στον υπολογιστή?

 
Γονιος
17 Αυγ 2020 23:07

Κανένας δεν ξενοικιασε Μη λέτε ότι θέλετε.Οι φοιτητές πρέπει να γυρίσουν στα πανεπιστήμια.Ουτε χρήματα θα δώσω για εξοπλισμό.Δεν είναι φυσιολογικό. Τότε να στείλουν το πτυχίο να τελειώνουμε.Οι φοιτητές είναι ενήλικες και ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και οι καθηγητές να οργανώσουν τις σχολές.Οι εκπαιδευτικοί σχολείων και οι μαθητές θα πάνε σχολείο,εσείς δεν μπορείτε;Εμένα τα δύο παιδιά μου παίρνουν το λεωφορείο της γραμμής για να πάνε λύκειο εσείς δεν μπορείτε;Δεν θέλω το παιδιμου να μαραζώσει πάνω από ένα ν υπολογιστή.Δεν είναι φυσιολογικό.Δυο εξάμηνα τώρα ιατρική από απόσταση;Που ακούστηκε;Όσο για το αν μαζευτούν από όλη την Ελλάδα,στις διακοπές που τους παρακαλούσαν όλους;Τι υποκρισία.

 
Κανένας δεν νοίκιασε
17 Αυγ 2020 19:18

Όλοι ξενοίκιασαμε ή είμαστε στη διαδικασία. Ποιος θα πάει να νοικιάσει, εφόσον τα μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως; Αυτό είναι καλό για τις φτωχές οικογένειες.

 
Observator
17 Αυγ 2020 12:51

@Δημητρης
Ασφαλής πόλη=Ασφαλής φοίτηση

 
Εκπαίδευση φοιτητών
17 Αυγ 2020 12:39

Είναι παράλογο να εκτροχιάζονται οι σπουδές των φοιτητών επειδή οι ακαδημαϊκοί επι χρόνια επωφελούνται από αυτό το μοντέλο οργάνωσης [sic] των Πανεπιστημίων, δημιουργώντας θέσεις εργασίας σε διάφορα τμήματα. Για άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μπορούν να ληφθούν μέτρα, αλλά δεν είναι όλοι οι 20χρονοι σε κίνδυνο. Από όλους τους οργανισμούς στην Ελλάδα μόνο τα πανεπιστήμια θα μείνουν κλειστά; Ποιο το νόημα όταν οι φοιτητές μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα και συνωστίζονται σε χώρους ιδιωτικών επιχειρήσεων;

Υβριδικό σύστημα σπουδών δεν υλοποιείται σε 6 μήνες, χωρίς καμία προετοιμασία - πάλι, τραγικές οι παραλείψεις των ΑΕΙ και των μελών ΔΕΠ.

Δεν είναι πρόβλημα των φοιτητών η διασπορά των ΑΕΙ σε μέρη όπου δεν υπάρχει κανένας αντικειμενικός λόγος λειτουργίας σχολής. Εδώ και χρόνια συζητείται το θέμα, ότι χρειάζονται να γίνουν αλλαγές και συνενώσεις τμημάτων.

Observator
17 Αυγ 2020 00:52

Πολύ δύσκολο να γίνουν κανονικά μαθήματα στο αμφιθέατρο. Οπότε είναι πιθανό το υβριδικό σύστημα. Για όσους θέλουν ανοικτά αεί χωρίς όρους ας το ξεχάσουν. Πρώτα οι τοπικές κοινωνίες να φροντίσουν οι πόλεις τους να είναι ασφαλείς και μετά να ζητούν την παρουσία φοιτητών

 
Δημήτρης
17 Αυγ 2020 07:55

Πανεπιστήμιο Πατρών: Η λεωφορειακή γραμμή είναι Νοσοκομείο - Πανεπιστήμιο με μειωμένα δρομολόγια. Καθόλου επικίνδυνο και αν συνυπολογιστούν σχολές, όπως Φυσικό Πατρών, όπου η μεγάλη πλειοψηφία των μαθημάτων δόθηκε δια ζώσης, να παρακαλούν μην πάθει κάποιος φοιτητής κάτι. Φτάνει πια!

 
Observator
17 Αυγ 2020 00:52

Πολύ δύσκολο να γίνουν κανονικά μαθήματα στο αμφιθέατρο. Οπότε είναι πιθανό το υβριδικό σύστημα. Για όσους θέλουν ανοικτά αεί χωρίς όρους ας το ξεχάσουν. Πρώτα οι τοπικές κοινωνίες να φροντίσουν οι πόλεις τους να είναι ασφαλείς και μετά να ζητούν την παρουσία φοιτητών.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.