ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Πανεπιστήμια με μαθήματα δύο “ταχυτήτων”: Δια ζώσης για ακροατήριο κάτω των 50 φοιτητών και εξ αποστάσεως για μεγάλα ακροατήρια

Τι θα ισχύσει για την εξεταστική Σεπτεμβρίου
Δημοσίευση: 20/08/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Μαθήματα δύο ταχυτήτων για τους φοιτητές των Πανεπιστημίων αποφασίστηκε στη σημερινή διαδικτυακή συνεδρίαση   της  πολιτικής  ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας με την Εθνική  Επιτροπή  Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID19.

Ειδικότερα κατά το χειμερινό εξάμηνο που θα ξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου, σύμφωνα με την απόφαση,

Α. Δια ζώσης μαθήματα θα γίνονται τα κλινικά και εργαστηριακά μαθήματα καθώς και όποιος άλλο μάθημα έχει  μικρό ακροατήριο μέχρι 50 φοιτητές.

Β. Εξ αποστάσεως θα γίνονται τα μαθήματα με μεγάλος ακροατήριο, άνω των 50 φοιτητών.

Όσον αφορά  την εξεταστική Σεπτεμβρίου  θα ισχύσουν τα εξής:.

Κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η φυσική παρουσία φοιτητών και διδακτικού προσωπικού, εφαρμόζονται ανά είδος εξέτασης τα εξής:

α) Γραπτές εξετάσεις:

  •   Οι εξετάσεις συστήνεται να έχουν μειωμένη χρονική διάρκεια.
  •  Ο ανώτατος αριθμός των εξεταζόμενων φοιτητών ανά χώρο εξέτασης (αίθουσα, αμφιθέατρο κλπ) καθορίζεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Α.Ε.Ι. ή την Κοσμητεία της οικείας Σχολής λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις των διαθέσιμων χώρων εξέτασης, καθώς και το γεγονός ότι υποχρεωτικά θα πρέπει να εξασφαλίζεται η διατήρηση απόστασης ενός και μισού (1,5) μέτρου προς κάθε κατεύθυνση μεταξύ των εξεταζόμενων φοιτητών. Για την εξέταση ενός μαθήματος συστήνεται να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότεροι χώροι διεξαγωγής εξετάσεων.
  •  Απαιτείται η ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος στον χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων, αλλά συστήνεται τόσο στο διδακτικό προσωπικό, όσο και στους φοιτητές να έχουν στην κατοχή τους και το δικό τους αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
  •   Από το πέρας της εξέτασης ενός μαθήματος έως την έναρξη της επόμενης, οι χώροι θα πρέπει να παραμένουν κενοί τουλάχιστον για μία (1) ώρα.

β) Προφορικές εξετάσεις:

  •   Η εξέταση των φοιτητών πραγματοποιείται αποκλειστικά σε μικρές ομάδες φοιτητών, όπου εξασφαλζεται η διατήρηση απόστασης ενός και μισού (1,5) μέτρου προς κάθε κατεύθυνση μεταξύ των εξεταζόμενων φοιτητών και του διδάσκοντος. Προς τούτο συστήνεται μείωση της χρονικής διάρκειας της εξέτασης.
  • Η ορθή εφαρμογή και τήρηση των προτεινόμενων μέτρων και κανόνων ασφαλείας κατά τη διενέργεια των εξετάσεων, παρακολουθείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, καθώς και το διδακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. στο οποίο έχει ανατεθεί ανά περίπτωση το διδακτικό έργο του κάθε μαθήματος σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών.
  •   Κατά την εξεταστική περίοδο , δύνανται να προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης, οι οποίοι δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού του οικείου Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους φοιτητές, όσο και το διδακτικό και λοιπό προσωπικό καθ ́ όλη τη διάρκεια της εξέτασης και για όλες τις μορφές των διά ζώσης εξετάσεων (γραπτές και προφορικές). Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική και στους ανοικτούς και κλειστούς κοινόχρηστους χώρους των Α.Ε.Ι. λόγω του υψηλού συγχρωτισμού των φοιτητών, καθώς και στους κοινόχρηστους χώρους των εστιών.

Κατά τη διενέργεια των διά ζώσης γραπτών και προφορικών εξετάσεων συστήνεται η χρήση αιθουσών, αμφιθεάτρων ή γραφείων με φυσικό αερισμό. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται επαρκής διαθεσιμότητα χώρων με φυσικό αερισμό, συστήνεται η χρήση αιθουσών, αμφιθεάτρων και γραφείων που έχουν εξαερισμό ή/και κλιματιστικές μονάδες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ1/ΓΠ οικ.49524 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ ΨΥ5Ε465ΦΥΟ-ΦΤΟ).

Συστήνεται τα Α.Ε.Ι. να λαμβάνουν ειδική μέριμνα για τους φοιτητές που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου (ευπαθείς ομάδες) προκειμένου να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός τους με άλλους φοιτητές κατά τη διάρκεια των δια ζώσης εξετάσεων. Αντίστοιχα, η Συνέ- λευση κάθε Τμήματος συστήνεται να λαμβάνει ειδική μέριμνα για το διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου (ευπαθείς ομάδες).

Για τη διεξαγωγή των επαναληπτικής εξεταστικής των φοιτητών του Σεπτεμβρίου για τα προγράμματα σπουδών α ́ και β ́ κύκλου των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), τα Α.Ε.Ι. δύνανται :

Α. Είτε να χρησιμοποιήσουν τους ίδιους τρόπους και μέσα διεξαγωγής των εξετάσεων που ορίστηκαν για τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου 2019-2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της Συγκλήτου κάθε Α.Ε.Ι.

Β. Είτε να καθορίσουν εκ νέου με σχετική απόφαση Συγκλήτου τους τρόπους και τα μέσα διεξαγωγής των εξετάσεων για την επαναληπτική εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, εφαρμόζοντας αναλογικά τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 της υπ’ αρ. 59181/Ζ1/19.5.2020 απόφασης του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β ́1935), που προβλέπουν τα εξής:

Άρθρο 6

1. Οι εξετάσεις, οι οποίες καθορίζουν τη βαθμολογία κάθε μαθήματος του προγράμματος σπουδών, δύναται να πραγματοποιούνται με έναν ή με συνδυασμό των ακόλουθων τρόπων και μέσων αξιολόγησης των φοιτητών:

α) γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,

β) εργαστηριακές ασκήσεις,

γ) γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών,

δ) προφορική εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών,

ε) γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.

2. Για τις περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ της παρ. 1, όπου απαιτείται η φυσική παρουσία φοιτητών και διδακτικού προσωπικού θα πρέπει να τηρούνται απαραιτήτως οι οδη- γίες του Υπουργείου Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού SARS-CoV-2 σχετικά με τα μέτρα προστασίας και τους κανόνες ασφαλείας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

3. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ορίζεται εάν θα παρασχεθεί η δυνατότητα για την εφαρμογή του συνόλου ή μέρους των περιπτώσεων της παρ. 1, κατά τη διενέργεια των εξετάσεων των μαθημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου του Α.Ε.Ι. κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε προγράμματος σπουδών. Ειδικά, για την εφαρμογή της περ. ε’ της παρ. 1, η απόφαση της Συγκλήτου πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.

4. Μετά την έκδοση της απόφασης της Συγκλήτου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3, ο διδάσκων του κάθε μαθήματος ή σεμιναρίου ή εργαστηρίου, στον οποίον έχει ανατεθεί το διδακτικό έργο επιλέγει τον τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. και ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τους φοιτητές.

Άρθρο 7
Εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους

1. Η γραπτή ή προφορική εξέταση μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης, δύναται να παρέχεται ως εναλλακτικός τρόπος εξέτασης από τα Α.Ε.Ι., εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της προφορικής ή γραπτής εξέτασης με τη χρήση των εν λόγω μέσων, και

β) διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

2. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθορίζονται λεπτομερώς:

α) ο τρόπος και τα μέσα της εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών για τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, για τα οποία θα επιλεγεί ο εν λόγω τρόπος εξέτασης,

β) η πολιτική που θα ακολουθηθεί για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια των εξετάσεων με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων του οικείου Α.Ε.Ι. κατά το άρθρο 8 του ν. 4624/2019 (Α’ 137),

γ) οι ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης με μέσα εξ αποστάσεως αξιολόγησης,

δ) ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εν λόγω μεθόδων αξιολόγησης των εξεταζόμενων φοιτητών. Ως υπεύθυνος δύναται να ορισθεί ο Πρύτανης του οικείου Α.Ε.Ι. ή ένας από τους Αντιπρυτάνεις του οικείου Α.Ε.Ι. για όλα τα προγράμματα σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι. ή ο Κοσμήτορας της κάθε Σχολής, εφόσον ορισθεί ένας υπεύθυνος ανά Σχολή του Α.Ε.Ι.

3. Η απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. με τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της.

Σχόλια (61)

 
Δρ. ΕΔΙΠ
26 Αυγ 2020 00:37

@ @Δρ ΕΔΙΠ: Μετάταξη θα είναι αν γίνει με κλειστές διαδικασίες. Στο "χωριό σας" γνωρίζετε μόνο τις κλειστές διαδικασίες;
Σχετικά με το "αληθεια, στην προκηρυξη της θεσης, που αιτηθηκατε, δεν ηταν γνωστα αυτα που λετε"... ΌΧΙ αγαπητέ/αγαπητή, δεν ήταν γνωστά. Τα καθήκοντα των ΕΔΙΠ ήταν καθαρά για εργαστηριακή υποστήριξη. Αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα μπορούσε να ανοίξει θέση ΔΕΠ στο αντικείμενό μου. Με το να μου δώσουν καθήκοντα ΔΕΠ, γιατί να ανοίξουν και θέση ΔΕΠ; Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ότι μας έκαναν "μετάταξη" στα καθήκοντα χωρίς να έχουμε το δικαίωμα της εξέλιξης και φυσικά των αντίστοιχων απολαβών. Δίκαιο, ε;

 
Πρωτοετείς
25 Αυγ 2020 13:05

Σαφές πλαίσιο και όχι η αβεβαιότητα. Ή δεν υπάρχει πρόβλημα και λειτουργούν κανονικά τα πανεπιστήμια όπως και τα σχολεία ή υπάρχει πρόβλημα και λειτουργούν εξ αποστάσεως. Σωστή η επισήμανση στη σύγκριση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια σίγουρα θα έχουν επενδύσει σε αυτή τη μορφή εκπαίδευσης (κατάλληλο διδακτικό υλικό, επιμόρφωση καθηγητών, πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης κλπ.). Τα πανεπιστήμια τα ίδια θα πρέπει να προασπιστούν την ποιότητα της παρεχόμενη εκπαίδευσης. Να τοποθετηθούν με σαφήνεια από την αρχή για τη μορφή της παρεχόμενης εκπαίδευσης και να μην υπάρχει η αβεβαιότητα. Η πολιτική του ανοίγματος των πανεπιστημίων αλλά με προϋποθέσεις(αριθμός φοιτητών ανά μάθημα) δεν είναι σαφές πλαίσιο. Τα εργαστήρια όπως διεξήχθησαν τον Ιούνιο θα γίνουν και τώρα. Το πρόβλημα που υπάρχει στους φοιτητές πτυχίου να αντιμετωπιστεί με προσοχή. Η εξυπηρέτηση τοπικών οικονομικών συμφερόντων δεν είναι κριτήριο λήψης τόσο σοβαρών αποφάσεων. Οι οικογένειες που θα ωφεληθούν και θα αιμορραγήσουν θα είναι ίσες, όμως η επίπτωση στην οικονομική τάξη που θα πληγεί θα είναι σαφώς εις βάρος των οικογενειών που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις του ιού στην οικονομία. Οι φοιτητές που πλήρωναν επί μήνες για ένα κενό σπίτι έχουν δίκιο. Το ίδιο και οι νέοι φοιτητές που θα "θυσιαστούν" στο βωμό των οικονομιών συμφερόντων συγκεκριμένης ομάδας. Η ύπαρξη δημοκρατίας προϋποθέτει σαφήνεια.

 
Φοιτητής Θετικών Επιστημών
25 Αυγ 2020 12:05

Άραγε όσοι διαμαρτύρονται και επιζητούν καθολικές λύσεις (όλα εξ αποστάσεως ή όλα δια ζώσης) γνωρίζουν πόσοι φοιτητές υπάρχουν στις σχολές; Σε μια μέση σχολή των θετικών επιστημών, ο αριθμός των φοιτητών κάθε έτους είναι πάνω από 200. Στην Νομική και κάποιες πολυτεχνικές σχολές φτάνουν και τους 400. Αν λοιπόν ως κριτήριο υπολογιστεί ο αριθμός των εγγεγραμμένων σε κάθε μάθημα, η συντριπτική πλειοψηφία των μαθημάτων θα γίνει εξ αποστάσεως. Ακόμα και αν ένα μάθημα το παρακολουθούν τακτικά 50 άτομα στο αμφιθέατρο, οι εγγεγραμμένοι θα ξεπερνούν τους 150, μαζί με φοιτητές παλαιότερων ετών που χρωστούν το μάθημα, γεγονός που φαίνεται άλλωστε κάθε χρόνο στις εξετάσεις.
Επομένως δεν υπάρχει λόγος να διαφωνείτε. Όλα εξ αποστάσεως θα γίνουν, με εξαίρεση τα εργαστήρια, τα οποία ΔΕΝ μπορούν να γίνουν χωρίς φυσική παρουσία, και ορισμένα μόνο μαθήματα επιλογής των τελευταίων εξαμήνων, όπου ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων είναι περιορισμένος.

 
@Δρ ΕΔΙΠ
25 Αυγ 2020 10:12

Συγγνωμη, αυτο στο χωριο μου λεγεται μεταταξη, οχι εξελιξη. Θελετε να πατε σε αλλο κλαδο, καταλαβα. Τωρα αν θελετε με καποιο τροπο δικαιωση στο οτι δουλευετε πολυ η πληρωνεστε λιγο αυτο ειναι που πρεπει θαρρω να ζητατε απο τους εργοδοτες σας, οχι να γινετε κατι αλλο απο αυτο που ζηταγε η προκηρυξη της θεσης σας (αληθεια, στην προκηρυξη της θεσης, που αιτηθηκατε, δεν ηταν γνωστα αυτα που λετε;)

 
Δρ. ΕΔΙΠ
25 Αυγ 2020 09:12

@ @Δρ ΕΔΙΠ: Όταν στα μέλη ΕΔΙΠ έχουν δοθεί καθήκοντα ΔΕΠ (και μάλιστα με μισθό κατώτερο του δημοσίου υπαλλήλου σε σχέση με το ενιαίο μισθολόγιο)! τότε έχουν δικαίωμα να ζητάνε εξέλιξη σε μέλος ΔΕΠ, εφόσον κριθούν με ανοικτές διαδικασίες. Για περισσότερες λεπτομέρειες ρωτήστε την κυρία υπουργό τι εννοούσε όταν έλεγε ότι το έχει στην ατζέντα της... Αν διαφωνεί με την εξέλιξη των Δρ. ΕΔΙΠ σε ΔΕΠ, ας τους αφαιρέσει και τα καθήκοντα ΔΕΠ. Αν συμφωνεί, ας ανακοινώσει τώρα τη νομοθετική ρύθμιση. Η πρότασή μου είναι: Το κάθε μέλος ΕΔΙΠ με διδακτορικό να μπορεί να προκηρύξει τη θέση του με ανοικτές διαδικασίες σε θέση επίκουρου, χωρίς να χρειάζεται πρώτα να "λεκτοροποιηθεί" και να επανέλθει μία καταργημένη βαθμίδα. Υπάρχει και η πρόταση της ΠΟΣΕΕΔΙΠ (πρώτα "λεκτοροποίηση" και μετά άνοιγμα θέσης για επίκουρο). Η κυρία υπουργός οφείλει να δει τις προτάσεις μας και είτε να υιοθετήσει κάποια, είτε να αντιπροτείνει άλλη, είτε να τις απορρίψει εντελώς. Αλλά σίγουρα οφείλει να πάρει ξεκάθαρη θέση και όχι πολιτικάντικη δήλωση του τύπου "είναι στην ατζέντα μας".

 
@Δρ ΕΔΙΠ
25 Αυγ 2020 00:51

Εξέλιξη λέγοντας για έναν ΕΔΙΠ; Έχει βαθμίδες; Και γιατί δεν εξελίσσεται κάποιος στον κλάδο του και δη ο ΕΔΙΠ;

 
Δρ. ΕΔΙΠ
24 Αυγ 2020 22:39

Μήπως ήρθε η ώρα η ΠΟΣΕΕΔΙΠ να προκηρύξει απεργία; Το θέμα της εξέλιξης των Δρ. ΕΔΙΠ είναι στην ατζέντα της κυρίας υπουργού εδώ και ένα χρόνο...

 
Ανοικτά ΑΕΙ
24 Αυγ 2020 16:44

Το πιο πιθανό είναι ότι το επόμενο εαρινό εξάμηνο θα γίνονται κανονικά μαθήματα, μόλις υποχωρήσει το κύμα που προκλήθηκε σε όλη την Ευρώπη λόγω των θερινών μετακινήσεων.

Τον Οκτώβριο, εκτός απροόπτου, τα Πανεπιστήμια θα κάνουν τα εργαστήρια και τα μαθήματα επιλογής με δια ζώσης διδασκαλία, ενώ στα υποχρεωτικά μαθήματα η διδασκαλία θα γίνεται εξ αποστάσεως, καθώς οι περισσότερες σχολές έχουν πάνω από 50 εισακτέους κάθε χρόνο και άρα τυπικά οι εγγεγραμμένοι φοιτητές ξεπερνούν το όριο που έχει τεθεί.

Αυτά βέβαια αποφασίζονται χωρίς να μετράται συστηματικά η προσέλευση των φοιτητών στα αμφιθέατρα, που σπανίως ξεπερνάει τους 50-60 φοιτητές ανα αίθουσα μετά τον πρώτο μήνα μαθημάτων.

 
#Τερη - Πείτε μας επιτέλους...
24 Αυγ 2020 16:39

Φαίνεται πεντακάθαρα ότι κάποιοι / κάποιες δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει πανδημία - δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει έξαρση πανδημίας... Ας διαβάσουν. Ας διαβάσουν τι έγινε με το πρώτο και δεύτερο κύμα της παγκόσμιας πανδημίας της ισπανικής γρίπης στην Ελλάδα... Τον Αύγουστο τότε ξεκίνησε το δεύτερο κύμα ... και ... (ας ψάξουν να διαβάσουν τι έγινε, αν δεν καταλαβαίνουν ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ πανδημία και τι σημαίνει αυτό που λέει η επιτροπή των επιδημιολόγων: Εξ αποστάσεως ό,τι μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως.)

 
Τερη
24 Αυγ 2020 13:57

Έχετε υπόψη πως για να στείλουμε το παιδί μας σε μια άλλη πόλη χρειάζονται 1000 ευρώ! Νοικιάζουμε ή όχι? Τι σκοπό έχετε? Θα ανοίξουν ποτέ τα Πανεπιστήμια ??? Πείτε μας επιτέλους!!!

 
Επομένως...αν κάποια μέλη ΔΕΠ/ Καθηγητές μπορούν
24 Αυγ 2020 12:11

Επομένως...
αν κάποια μέλη ΔΕΠ/ Καθηγητές μπορούν και θέλουν και κάνουν κάθε προσπάθεια να διδάξουν εξ αποστάσεως (ανεξάρτητα από αριθμούς εγγεγραμμένων??? συμμετεχόντων πραγματικά??? τη μία μέρα??? την άλλη μέρα???) ή με φυσική παρουσία (ανεξάρτητα από αριθμούς εγγεγραμμένων??? συμμετεχόντων πραγματικά??? τη μία μέρα??? την άλλη μέρα???), τότε δεν μπορεί να τους εμποδίσει ένας κανονισμός που πραγματικά δεν βοηθάει σε τίποτα - αλλά αντίκειται της ακαδημαϊκής ελευθερίας.

 
Επιτροπή Επιδημιολόγων:Εξ αποστάσεως εργασία όπουείναιεφικτό
24 Αυγ 2020 08:03

Η εξ αποστάσεως πανεπιστημιακή διδασκαλία όπου και για όσους είναι εφικτό-αν ο Καθηγητής μπορεί να την υπηρετήσει- θα πρέπει να στηριχτεί και να υποστηριχτεί. Το λένε συνέχεια οι επιδημιολόγοι και οι λοιμοξιολόγοι: αν γίνεται, να υπάρξει εξ αποστάσεως εργασία ώστε να δώσουμε τα μέσα μεταφοράς και τους χώρους σε όσους δεν μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως.
Δεν μπορεί, πάντως, να εξαρτάται από αριθμούς φοιτητών... αλήθεια οι εγγεγραμμένοι είναι όσοι παρακολουθούν...; σε συνθήκες πανδημίας...; Και οι φοιτητές που αποδεδειγμένα ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου...; Θα τους πούμε: συγγνώμη χάσατε, θα εκτεθείτε στον ιό επειδή στο μάθημά σας έρχονται 51 φοιτητές;;;
Αν στην αρχή έρχονται στο μάθημα 40 φοιτητές και μετά 60; Ή το αντίστροφο; Δεν είναι τρόπος αντιμετώπισης πανδημίας αυτός.

 
Ακαδημαϊκή ελευθερία διδασκαλίας
24 Αυγ 2020 07:56

Συγγνώμη αλλά μιλάμε για Πανεπιστήμια και ακαδημαϊκή ελευθερία διδασκαλίας και έρευνας. Τι σημαίνει 50 άτομα και όριο ατόμων;
Ο Καθηγητής θα πρέπει να επιλέξει τον τρόπο διδασκαλίας ανάλογα με το μάθημά του, τις συνθήκες, τα μέσα που διαθέτει: αίθουσες, παράθυρα, εξαερισμός, συνθήκες προστασίας δημόσιας υγείας.
Ο Καθηγητής είναι υπεύθυνος για το μάθημά του και τους φοιτητές του.
Μπορεί να υπάρξουν Καθηγητές που μπορούν να έχουν μάθημα με φυσική παρουσία και περισσότερους από 50 φοιτητές (έγινε σε εξετάσεις).
Και μπορεί να υπάρξουν Καθηγητές που μπορούν να έχουν μάθημα εξ αποστάσεως με λιγότερους από 50 φοιτητές.
Εξαρτάται από τη φύση του μαθήματος, τον Καθηγητή, τις συνθήκες, την προστασία της δημόσιας υγείας.
Αυτό είναι η ακαδημαϊκή ελευθερία.

 
Όχι στις αυθαίρετες γενικεύσεις
23 Αυγ 2020 17:58

Το δικό μου παιδί που δεν πηγαίνει ούτε σε
cafe ούτε οπουδήποτε υπάρχει συνωστισμός, επειδή ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, ποιος θα το προστατεύσει αν γίνουν δια ζώσης τα μαθήματα;

 
αναπληρωτής
23 Αυγ 2020 13:06

Κανονικά έπρεπε να μη γίνουν προσλήψεις αναπληρωτών γιατί η εξ αποστάσεως γίνεται και σε μεγάλο αριθμό μαθητών. Αφού προσλήφθηκαν οι αναπληρωτές θυμήθηκαν ότι είναι επικίνδυνο να μετακινηθούν (μόνο για την εργασία ισχύει φαντάζομαι αυτό) για μπάνια , καφέ...όχι

 
Άλογος
23 Αυγ 2020 12:11

Αυτή η λογική του ή όλα κλειστά ή όλα ανοιχτά, του ή 0 ή 100, είναι ίσως το πιο ηλίθιο από τον ορυμαγδό χαζών επιχειρημάτων που αναλύονται κάθε φορά εδώ.

 
Περίπτωσης ασθένειας
23 Αυγ 2020 12:08

Θα ισχύουν ειδικές συνθήκες σε περίπτωση ασθένειας, όπως συμβαίνει και σήμερα αν κάποιος εισαχθεί στο νοσοκομείο. Σε περίπτωση που ένας φοιτητής πρέπει να περιοριστεί για ένα μήνα λόγω του ιού και χάσει εργαστήρια θα γίνονταιπαραχωρήσεις. Δεν θα χάνει το μάθημα προφανώς.

Φυσικά υπάρχει ένα θέμα με τις κλινικές στην Ιατρική, αλλά δυστυχώς έτσι είναι παντού στον κόσμο.

 
ΔΕΠ
23 Αυγ 2020 11:23

Το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ έπαψε να ισχύει; Τα 50 άτομα σε αίθουσες που δεν αερίζονται επαρκώς και δεν θα έχουν και θέρμανση λόγω ακατάλληλου συστήματος κλιματισμού δεν είναι ιδανικός χώρος διασποράς του κορωνοϊού; Σχολές με πολλούς φοιτητές αλλοδαπούς δεν θα είναι ακόμα μεγαλύτερη υγειονομική βόμβα όταν δεν γίνονται ΟΛΑ τα μαθήματα εξ αποστάσεως; Αμέτρητα τα εύλογα ερωτήματα και η απάντηση μία και δυσάρεστη: Σκοπιμότητες! Η υγεία καθηγητών και φοιτητών πλέον είναι δεύτερο μέλημα παρότι υπάρχει η δυνατότητα της εξ αποστάσεωε εκπαίδευσης. Αν η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν είναι επαρκής για τα 50 άτομα, δεν είναι και για τα 200 άτομα! Ας σταματήσουμε να λειτουργούμε με τη λογική του παραλόγου πριν θρηνήσουμε θύματα σαν την Ιταλία!

 
μια σκέψη
23 Αυγ 2020 07:40

Έστω φοιτητής ο οποίος είναι συνεπής και παρακολουθεί τα μαθήματά του και έχει ταυτόχρονα και εργαστήρια. Βρίσκεται θετικός στον κορονοιο, θα μπει σε καραντίνα θα χάσει εργαστήρια δύο εβδομάδων και παρακολουθήσεις στα άλλα τα μαθήματα. Πείτε μου πως θα προχωρήσεις αυτός ο φοιτητής και ποιός θα τον βοηθήσει για να συνεχίσει το εξάμηνο.

 
Πορτοκάλια με λάχανα
22 Αυγ 2020 23:35

Άλλες δυνατότητες έχουν πανεπιστήμια όπως το Cambridge, και άλλες οι συνθήκες στην Ελλάδα.Τα εγκωμιαστικά σχόλια δεν αναιρούν την πραγματικότητα, ότι τα ελληνικά ΑΕΙ δεν μπορούν να μετατρέψουν μέσα σε λίγους μήνες όλα τα προγράμματά τους σε εξ αποστάσεως.

Έγινε γενικό κλείσιμο σε όλη την Ευρώπη και έτσι ακολούθησε και η Ελλάδα, τώρα όλες οι χώρες είναι ανοικτές, με τα σχολεία ανοικτά παντού. Μην φέρνουμε την καταστροφή, η κοινωνία πρέπει να προχωρήσει.

 
Προφήτης
22 Αυγ 2020 22:48

Αν ακολουθήσουμε τη λογική του παραλόγου και αξιοποιήσουμε εν μέρει και όχι αποκλειστικά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθληματα που δενναπαιτολυν εργαστήρια θα απαρνηθούμε ένα μεγάλο όπλο στη μάχη κατά της πανδημίας που αποκτήθηκε με πολύ κόπο και των καθηγητών και των φοιτητών!! Διερωτώμαι όταν ξεσπάσουν οι πρώτες επιδημίες εντός των Σχολών ποιος θα επωμιστεί τις ποινικές ευθύνες και ίσως και τις αστικές απαιτήσεις από ανθρώπους που θα αναγκαστούν να εκτεθούν σε κίνδυνο ζωής ενώ υπάρχει ασφαλής και δοκιμασμένη εναλλακτική!! Προς τι τα εγκώμια της κυρίας υπουργού στα πανεπιστήμια για την επιτυχία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αφού τώρα την αναιρεί σε πολύ μεγάλο βαθμό; Το είπαν κάποιοι και παραπάνω. Τεράστιου κύρους πανεπιστήμια όπως το Cambridge θα κάνουν μόνο εξ αποστάσεως μαθήματα για όλο το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Αλλά η Αγγλία δεν έχει σοφούς υπουργούς παιδείας και φωτισμένες επιτροπές λοιμωξιολόγων όπως η Ελλάδα.....

 
Εκπαιδευτικος
22 Αυγ 2020 22:37

Χιλιαδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα μετακινηθούν ,για να αναλάβουν θέση στα σχολεία.Αυτοι είναι άτρωτοι;Χιλιάδες εκπαιδευτικοί και μαθητές θα επιστρέψουν στα σχολεία αυτοί είναι άτρωτοι;Οι καθηγητές ΑΕΙ και οι φοιτητές μόνο ειναι τρωτοί;Ή όλοι επιστρέφουν κανονικά με μέτρα ή όλοι κλειστοί

Στο εξωτερικό τα πανεπιστήμια άνοιξαν με μέτρα.Μη λέτε ότι θέλετε.Ο ανιψιός μου παρακολουθεί με μέτρα τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο στη Νέα Υορκη.Επισης και οι εκπαιδευτικοι σχολειων είναι μεγαλοι ηλικιακά.Ακομα οι μαθητές είναι ανήλικοι και όχι ενήλικες.Οχι άλλες ανοησίες.
.

 
Τήρηση αποστάσεων
22 Αυγ 2020 21:37

Σε ανθρώπους ηλικίας κάτω των 40 εδώ και 8 μήνες με δεκάδες χιλιάδες κρούσματα έχουν σημειωθεί μόνο τρεις θάνατοι. Δεν είναι οι φοιτητές (90% κάτω των 30 ετών) ευπαθής ομάδα, συνεπώς δεν έχει νόημα να συγκεντρώνονται σε αίθουσες εργαστηρίων αλλά όχι σε αίθουσες διδασκαλίας.

Ποια προστασία; Ποιο είναι το ποσοστό των φοιτητών σε πόλεις όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή Πάτρα; Λιγότερο από 10% του γενικού πληθυσμού. Δεν βελτιώνεται τίποτα με το να μην πηγαίνουν στις σχολές τους.

Όσοι μιλούν για εξ αποστάσεως εκπαίδευση δε συνυπολογίζουν την επίπτωση στις σπουδές με το να παραμείνουν κλειστά τα πανεπιστήμια σχεδόν ένα χρόνο. Τα ελληνικά ΑΕΙ δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν πραγματικά σπουδές εξ αποστάσεως ουτε σεμιναριακού τύπου επιμόρφωση, άρα κάθε σύγκριση με το εξωτερικό είναι άκυρη.

 
KL
22 Αυγ 2020 16:45

Συμφωνώ απολύτως με τον "Φοιτητή Συνεπή".
Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας (μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα δεν κατάλαβε το πρώτο κύμα της ισπανικής γρίπης και αποδεκατίστηκε από το δεύτερο κύμα).
Το θέμα είναι τι μπορούν να κάνουν τα πανεπιστήμια. Σε όλο τον κόσμο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τα πανεπιστήμια λειτουργούν με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Είναι εφικτό - έχει φανεί. Είναι πολύ δύσκολο για όλους: για τους διδάσκοντες που ετοιμάζουν νέο, ειδικό υλικό - για τους φοιτητές που πρέπει πολύ γρήγορα να συνηθίσουν σε έναν άλλο τρόπο εκπαίδευσης. Αλλά είναι μία έκτακτη κατάσταση. Οι συνθήκες τώρα είναι χειρότερες από ό,τι τον Απρίλιο. Δυστυχώς. Κανείς δεν το θέλει αυτό αλλά πρέπει να κάνουμε υπομονή και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπάρξει εξ αποστάσεως εκπαίδευση υψηλού επιπέδου. Συνέδρια έγιναν και γίνονται εξ αποστάσεως. Θερινά σχολεία εξ αποστάσεως. Εξάμηνα και εξετάσεις εξ αποστάσεως. Σε όλον τον κόσμο. Είναι έκτακτες οι συνθήκες. Δεν χωρούν λάθη και πειραματισμοί. Και κυρίως προσοχή: τα πανεπιστήμια δεν έχουν ρόλο να δίνουν φοιτητές για ενοικίαση διαμερισμάτων. Οι ιδιοκτήτες θα βρουν ενοικιαστές - και ας μην είναι φοιτητές. Για ένα εξάμηνο. Το σημαντικό είναι να είναι υγιείς οι μελλοντικοί ενοικιαστές και οι ιδιοκτήτες και όλη η κοινωνία. Τα πανεπιστήμια έχουν άλλο ρόλο και αυτόν πρέπει να υπηρετήσουν με όποιον τρόπο γίνεται δεδομένων των συνθηκών. Δεν μπορούμε, επομένως, να υπολογίζουμε τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων ως παράγοντα σε μία εκπαιδευτική διαδικασία και σε μία διαδικασία έκτακτης κατάστασης για τη δημόσια υγεία. Ποιος θα φέρει την ευθύνη αν εγκαταλείψουμε έστω και εν μέρει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση εν μέσω έξαρσης της πανδημίας για να ικανοποιηθούν βραχυπρόθεσμα κάποιοι ιδιοκτήτες; Πολύ εύκολα θα βρεθεί αν αρρωστήσει (και ενδεχομένως βαριά) καθηγητής ή φοιτητής ή συγγενής τους επειδή υπήρξαν κρούσματα σε πανεπιστήμια, αν και ήταν εύκολο τελικά να συνεχιστεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα πανεπιστήμια όπως σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

 
Πολλαπλασιάζουν τα προβλήμαατα
22 Αυγ 2020 16:27

Το να ξεχαρβαλωθεί η ανώτατη εκπαίδευση δε θα βοηθήσει ούτε στην αντιμετώπιση της πανδημίας ούτε στην επάνοδο της κοινωνίας, που πρέπει να γίνει μέσα στον επόμενο χρόνο.

Καμία επιπλέον ασφάλεια δεν προσφέρουν τα κλειστά πανεπιστήμια, το ποσοστό των φοιτητών στο γενικό πληθυσμό των πόλεων είναι ελάχιστο. Για σύγκριση, η Ελλάδα υποδέχτηκε πάνω από 3 εκατομμύρια τουρίστες σε τρεις μήνες (Ιούνιος-Αύγουστος).

 
Ερώτηση
22 Αυγ 2020 14:21

Εμείς έχουμε υπόγειο αμφιθέατρο χωρίς παράθυρα και μικρές και ανεπαρκείς αίθουσες. Θα ισχύσει και για μας το διά ζώσης?

 
επιλογή ή λογική
22 Αυγ 2020 13:50

αν το αφήσουμε σαν επιλογή τότε έχουμε πολιτική επιλογή, ιδεολογική επιλογή, θρησκευτική επιλογή και γενικά οπαδική επιλογή.
εδώ είναι θέμα αυστηρά λογικής, ας αφήσουμε στην άκρη τους ακροβατισμούς και ας θέσουμε για όλη την χρονιά συγκεκριμένο πλάνο, ώστε να γνωρίζουμε και να πράξουμε ανάλογα.

Προσωπικά θεωρώ ότι τα Πανεπιστήμια πρέπει να λειτουργήσουν εξ αποστάσεως, με παρουσίες όπου πραγματικά δεν γίνεται αλλιώς. Στα σχολεία, μάσκες παντού και πάντα με αποστάσεις και όσο γίνεται κλειστές ομάδες (πχ. τμήματα τάξης).

Αλλά πρωτίστως χρήση αυτοπεριορισμού/καραντίνας ακόμα και στην οικογένεια, μετά από ταξίδια, όταν είμαστε αδιάθετοι κτλ ώστε να αποφευχθεί η όποια διασπορά.

 
Πανεπιστήμια με φυσική παρουσία φοιτητών
22 Αυγ 2020 12:34

Οι περισσότεροι φοιτητές ούτε έχουν δικά τους παιδιά, ούτε ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Είναι θέμα συγκέντρωσης και δημιουργίας εκπαιδευτικού περιβάλλοντος: Δεν είναι το ίδιο η φυσική παρουσία σε μια τάξη, με τους καθηγητές και τους φοιτητές να κάνουν διάλογο, σε σχέση με την απομονωμένη παρακολούθηση μπροστά από μια οθόνη.

Αν ήταν τόσο εύκολο να υποκατασταθεί η δια ζώσης διδασκαλία θα είχε γίνει εδώ και καιρό, οι τεχνολογικές δυνατότητες υπάρχουν όμως δεν είναι το ίδιο το επίπεδο ποιότητας - κάτι που αναγνωρίζουν και στο εξωτερικό γι'αυτό και σχεδιάζουν να προσφέρουν σεμινάρια και μικρές ομάδες μελέτης.

Οι ελλείψεις προσωπικού και ο κακή δομή των τμημάτων δεν αποτελούν άλλοθι για υποβάθμισης των σπουδών. Αυτά είναι λάθη σχεδιασμού των ΑΕΙ (π.χ. διασπορά τμημάτων, χωρίς αναγκαίες προϋποθέσεις λειτουργίας) που έπρεπε να έχουν διορθωθεί πολύ πριν το 2020.

 
Φοιτητής συνεπής
22 Αυγ 2020 09:00

Αποκλειστικά εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα πανεπιστήμια τουλάχιστον για το χειμερινό εξάμηνο. Σε όλα τα πανεπιστήμια οι αίθουσες και τα αμφιθέατρα έχουν εσωτερικό κλιματισμό και ανεπαρκή ή ανύπαρκτο φυσικό εξαερισμό. Επιπλέον μόλις κρυώσει ο καιρός θα αρρωσταίνουμε ούτως ή άλλως αφού δεν θα λειτουργεί η θέρμανση. Η εξ αποστάσεως λειτούργησε μια χαρά και ήμασταν ασφαλείς! . Αφήστε μας να συνεχίσουμε τις σπουδές μας εξ αποστάσεως αυτό το εξάμηνο παραμένοντας ασφαλείς. Αφήστε τις ανοησίες με τη διάκριση αριθμών. Στις περισσότερες σχολές δεν έχει κανένα νόημα η διδασκαλία με φυσική παρουσία όταν διακυβεύεται η υγεία μας!

 
@Yolo
22 Αυγ 2020 04:26

Είμαι μέλος ΕΔΙΠ και λόγω έλλειψης διδακτικού προσωπικού έχω 5 μαθήματα στο ερχόμενο εξάμηνο και μιλάτε για διπλά μαθήματα; Μάλλον δεν έχετε εικόνα του τι συμβαίνει στα ΑΕΙ... Εκτός και αν καταργήσουμε τα θέματα και τις εργασίες και κάνουμε μάθημα τύπου 2βάθμιας...

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ