Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Η απόφαση (ΦΕΚ) για τη λειτουργία των ΑΕΙ και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους

Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες εντός των Α.Ε.Ι.
Δημοσίευση: 05/09/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κονή Υπουργική Απόφαση    για τη λειτουργία των ΑΕΙ και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Ειδικότερα, η απόφαση προβλέπει τα εξής:

Άρθρο πρώτο

Λειτουργία των Α.Ε.Ι.

Tα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) τίθενται σε πλήρη λειτουργία, μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους, η οποία είχε επιβληθεί ως έκτακτο μέτρο προστασίας κατά του κινδύνου διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 έως την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους 2019- 2020, και εφαρμόζουν τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο δεύτερο

Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας

1. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες εντός των Α.Ε.Ι. στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) στις αίθουσες, αμφιθέατρα, εργαστήρια και κάθε είδους κλειστούς χώρους όπου παρέχεται κάθε είδους εκπαιδευτικό έργο,
β) στα αναγνωστήρια, στις αίθουσες χρήσης πολυμέσων και στις βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι.,
γ) στους εσωτερικούς κλειστούς κοινόχρηστους χώρους των Α.Ε.Ι.,
δ) στους κοινόχρηστους χώρους των φοιτητικών εστιών, εστιατορίων και κυλικείων των Α.Ε.Ι.,
ε) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. όπου παρατηρείται ταυτόχρονη παρουσία υψηλού αριθμού ατόμων.

2. Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας, εξαιρούνται οι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή τους με τη χρήση μη ιατρικής μάσκας (π.χ. αθλήματα, χρήση πνευστών μουσικών οργάνων) καθώς και τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους, οι οποίοι αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα (π.χ. λόγω αναπνευστικών προβλημάτων). Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δεν διεξάγονται με τη χρήση μάσκας, απαιτείται η τήρηση απόστασης τριών (3) μέτρων των φοιτητών μεταξύ τους και μεταξύ αυτών και του διδακτικού προσωπικού.

3. Οι φοιτητές που παραβιάζουν την υποχρέωση του άρθρου δεύτερου ως προς την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθημάτων που διενεργούνται με φυσική παρουσία, των εργαστηρίων και των κλινικών ασκήσεων, ενώ σε περίπτωση άρνησης αποχώρησής τους παραπέμπονται αρμοδίως για την εκτέλεση πειθαρχικού παραπτώματος σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.

4. Στους χώρους των διοικητικών υπηρεσιών των Α.Ε.Ι. εφαρμόζονται τα μέτρα που ισχύουν για τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτά εξειδικεύονται κάθε φορά με αποφάσεις, εγκυκλίους και οδηγίες των Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών.

Άρθρο τρίτο

Εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι.

1. Η εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά στη διδασκαλία μαθημάτων (υποχρεωτικών, υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης επιλογής) και σεμιναρίων στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό του κάθε προγράμματος σπουδών και με φυσική παρουσία των φοιτητών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράμματος ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο έως τον αριθμό πενήντα (50) ανά τμήμα. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας εφαρμόζεται η τήρηση αποστάσεων μεταξύ των συμμετεχόντων φοιτητών και μεταξύ αυτών και του διδακτικού προσωπικού για την αποφυγή συγχρωτισμού. Είναι δυνατή η οργάνωση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του ίδιου μαθήματος, σεμιναρίου ή εργαστηρίου σε πολλαπλά τμήματα με τον ίδιο ως άνω μέγιστο αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών ανά τμήμα. Έως τον καθορισμό του αριθμού των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά μάθημα, όπως αυτός θα προκύψει από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων, η οποία θα πρέπει να έχει περατωθεί το αργότερο έως τις 26 Οκτωβρίου 2020, λαμβάνεται υπόψη ο μέγιστος αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών ανά μάθημα κατά την προηγούμενη τριετία. Σε περίπτωση που για ένα ή περισσότερα μαθήματα, ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να υπολογιστεί με ασφάλεια μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, τα εν λόγω μαθήματα προσφέρονται με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως.

2. Σε περίπτωση που ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά εκπαιδευτική δραστηριότητα (μάθημα ή σεμινάριο) υπερβαίνει τον αριθμό των πενήντα (50), η εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου πραγματοποιείται με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, των οποίων η διδασκαλία οργανώνεται με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 (Α ́ 114), δεν επηρεάζονται από το περιεχόμενο του παρόντος.

3. Για τη διοργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος ή του ανά περίπτωση αρμόδιου οργάνου σε περίπτωση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (Συνέλευση Τμήματος ή Ειδική Διατμηματική Επιτροπή ή Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή), στην οποία αναφέρεται ρητώς το σύνολο των μαθημάτων που θα παρασχεθούν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ανά πρόγραμμα σπουδών. Η απόφαση κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου όπου η εκπαιδευτική διαδικασία θα προσφέρεται με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως, συστήνεται η σύσταση ολιγομελών ομάδων με μέγιστο αριθμό τριάντα (30) φοιτητών για τη διενέργεια δια ζώσης φροντιστηριακών μαθημάτων με τη συμμετοχή επικουρικού διδακτικού προσωπικού, υποψήφιων διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών για την υποστήριξη της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας.

4. Η δυνατότητα οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με μεθόδους εξ αποστάσεως της παρούσας δεν ισχύει για τα εργαστήρια και τις κλινικές ασκήσεις, για τη διεξαγωγή των οποίων εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα τέταρτο και πέμπτο.

5. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών στο πλαίσιο προ- γραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου διεξάγεται κανονικά σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και του Υπουργείου Υγείας, που εφαρμόζονται στους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα όπου διεξάγεται η πρακτική άσκηση.

Άρθρο τέταρτο

Διδακτικό έργο σε Σχολές Επιστημών Υγείας

1. Για τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι., των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στην επιστημονική περιοχή των Επιστημών Υγείας και η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει κλινική άσκηση σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, εφαρμόζονται τα εξής:

α) Με επιμέλεια της Συνέλευσης του Τμήματος κάθε Α.Ε.Ι, πριν την έναρξη της συμμετοχής των φοιτητών σε κλινικές ασκήσεις, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ενημερώσεις από το διδακτικό προσωπικό προς τους φοιτητές προκειμένου να παρασχεθεί πλήρης πληροφόρηση για τη νόσο και τα μέτρα πρόληψης.

β) Οι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., κατά τη διενέργεια των κλινικών ασκήσεων εφαρμόζουν υποχρεωτικά όλα τα αναγκαία μέτρα ατομικής προστασίας, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν για το πάσης φύσεως προσωπικό, το οποίο απασχολείται σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι φοιτητές πριν την έναρξη της συμμετοχής τους στις κλινικές ασκήσεις υποβάλλονται σε υποχρεωτικό προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που διενεργείται με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος. Ο έλεγχος πραγματοποιείται δωρεάν σε μία από τις δημόσιες δομές υγείας της ημεδαπής, κατά προτίμηση αυτής όπου θα πραγματοποιηθεί το διδακτικό έργο των φοιτητών, και τα αποτελέσματα του ελέγχου γνωστοποιούνται με επιμέλεια του κάθε φοιτητή στο διδακτικό προσωπικό, το οποίο θα έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή του διδακτικού έργου των κλινικών ασκήσεων.

γ) Ο ανώτατος αριθμός των εκπαιδευόμενων φοιτητών δύναται να ανέλθει κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) ανά ομάδα διεξαγωγής κλινικών ασκήσεων. Σε περίπτωση υπέρβασης του εν λόγω αριθμού, πραγματοποιούνται περισσότερες ομάδες, με δυνατότητα μείωσης του χρόνου διεξαγωγής της κλινικής άσκησης των φοιτητών, όπου αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο.

δ) Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των φοιτητών των Α.Ε.Ι. σε κλινικές ασκήσεις που αφορούν στην εξέταση και παρακολούθηση ασθενών που νοσούν από COVID-19, καθώς και στη διαχείριση εργαστηριακών δειγμάτων ασθενών με νόσο COVID-19.

2. Η ορθή εφαρμογή και τήρηση των προτεινόμενων μέτρων και κανόνων ασφαλείας της παρ. 1 παρακολουθείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και το διδακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. στο οποίο έχει ανατεθεί ανά περίπτωση το διδακτικό έργο των κλινικών ασκήσεων σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών.

Άρθρο πέμπτο

Διδακτικό έργο σε εργαστήρια

1. Για τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι., των οποίων η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις εκτός χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας, εφαρμόζονται τα εξής:

α) Οι ομάδες των φοιτητών για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτικά ολιγομελείς, με μέγιστο αριθμό τους τριάντα (30) εγγεγραμμένους φοιτητές. Ο ακριβής αριθμός καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη ότι στον χώρο διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων θα πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση απο- στάσεων μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, ήτοι φοιτητών, διδακτικού και λοιπού προσωπικού προς αποφυγή συγχρωτισμού, για τον λόγο αυτό συστήνεται η δημιουργία περισσοτέρων ομάδων φοιτητών.

β) Ο σχετικός εξοπλισμός του εργαστηρίου (πάγκοι, εργαλεία κ.λπ.), καθώς και οι χώροι που χρησιμοποιούνται ανά περίπτωση, θα πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά μετά την ολοκλήρωση της εργαστηριακής άσκησης κάθε ομάδας φοιτητών και πριν την είσοδο της επόμενης.

γ) Από το πέρας της εργαστηριακής άσκησης κάθε ομάδας φοιτητών έως την έναρξη της επόμενης, οι χώροι θα πρέπει να παραμένουν κενοί τουλάχιστον για ένα τέταρτο (1/4) της ώρας, προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος αερισμός και η κατάλληλη προετοιμασία για τη χρήση αυτών από την επόμενη ομάδα.

2. Η ορθή εφαρμογή και τήρηση των προτεινόμενων μέτρων και κανόνων ασφαλείας της παρ. 1 παρακολουθείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και το διδακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι., στο οποίο έχει ανατεθεί ανά περίπτωση το διδακτικό έργο των εργαστηριακών ασκήσεων σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών.

Άρθρο έκτο

Λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των Α.Ε.Ι.

1. Τα φοιτητικά εστιατόρια των Α.Ε.Ι. λειτουργούν κανονικά για τη σίτιση των φοιτητών, η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά με παραλαβή φαγητού σε πακέτο και τήρηση διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας από αυτό που είθισται να ισχύει, με στόχο την αποφυγή συγχρωτισμού των φοιτητών και δημιουργία ουρών αναμονής.

2. Τα κυλικεία των Α.Ε.Ι. λειτουργούν κανονικά και εξυπηρετούν τους φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό των Α.Ε.Ι. αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων και ροφημάτων είτε με διανομή των προϊόντων (delivery) είτε με παροχή των προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away). Απαγορεύεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, stands, καρεκλών κ.λπ. και η παραμονή ατόμων στους χώρους των κυλικείων μετά την ολοκλήρωση της αγοράς τους προς αποφυγή συγχρωτισμού.

3. Κατά τη διάρκεια αναμονής των φοιτητών, διδακτικού και λοιπού προσωπικού στα φοιτητικά εστιατόρια και τα κυλικεία των Α.Ε.Ι. για την εξυπηρέτησή τους συστήνεται η τήρηση ελάχιστης απόστασης μεταξύ αυτών ενός και μισού (1,5) μέτρου, όπου αυτό είναι δυνατό

4. Για τη λειτουργία των φοιτητικών εστιατορίων και των κυλικείων εντός των Α.Ε.Ι. εφαρμόζονται τα ειδικότερα μέτρα που καθορίζονται στο παράρτημα Α ́ της παρούσας.

Άρθρο έβδομο

Συμμετοχή αλλογενών/αλλοδαπών στην εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι.

Οι αλλογενείς/αλλοδαποί φοιτητές εκτός Ε.Ε. και οι αλλογενείς/αλλοδαποί φοιτητές εντός Ε.Ε. συμμετέχουν κανονικά στην εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι., υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί τα μέτρα που εκάστοτε ισχύουν κατά την είσοδό τους στη χώρα, σύμφωνα με τις εκάστοτε παρεχόμενες οδηγίες της αρμόδιας Επιτροπής και του Υπουργείου Υγείας.

Άρθρο όγδοο

Λειτουργία πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών - αναγνωστηρίων - φοιτητικών γυμναστηρίων - αθλητικές εγκαταστάσεις

1. Οι βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους λειτουργίας τους τόσο για τη μελέτη των φοιτητών εντός των χώρων αυτών, όσο και για τον δανεισμό βιβλίων, εφόσον αυτός επιτρέπεται. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα μέτρα και οι οδηγίες που ισχύουν για τη λειτουργία των βιβλιοθηκών, με την επιφύλαξη της παρ. 2. του παρόντος.

2. Σε χώρους αναγνωστηρίων και βιβλιοθηκών όπου παρέχεται η δυνατότητα μελέτης απαιτείται η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων φοιτητών, ενώ συστήνεται ο ενδελεχής καθαρισμός και τοπική εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφάνειες των χώρων μελέτης των φοιτητών.

3. Στα φοιτητικά γυμναστήρια, στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους άθλησης, καθώς και σε κάθε είδους αθλητικές εγκαταστάσεις εφαρμόζονται οι ειδικότεροι όροι και τα υγειονομικά μέτρα που καθορίζονται από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τα Υπουργεία Υγείας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο ένατο

Ορκωμοσίες - Συνέδρια - Ημερίδες

1. Η διεξαγωγή τελετών αποφοίτησης με φυσική παρουσία φοιτητών και διδακτικού προσωπικού δεν επιτρέπεται για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται νομοθετική πρόβλεψη περί περιορισμού της συνάθροισης φυσικών προσώπων έως έναν μέγιστο αριθμό σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους στην έδρα του ΑΕΙ ή στο σύνολο της επικράτειας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα οι τελετές αποφοίτησης δύνανται να διενεργούνται με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως.

2. Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να διεξάγουν συνέδρια και ημε- ρίδες σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και του Υπουργείου Υγείας. Σε κάθε περίπτωση όμως συστήνεται η διεξαγωγή αυτών εξ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Άρθρο δέκατο

Λειτουργία οργάνων διοίκησης

Οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., καθώς και των λοιπών συλλογικών οργάνων των Α.Ε.Ι. και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. διενεργούνται μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τις συνεδριάσεις των συλλογικών διοικητικών οργάνων του Δημοσίου Τομέα.

Άρθρο ενδέκατο

Ευπαθείς ομάδες

Σε περίπτωση κατά την οποία ο διδάσκων, στον οποί- ον έχει ανατεθεί διδακτικό έργο σχετικά με τη διεξαγωγή κλινικών ή/ και εργαστηριακών ασκήσεων, ανήκει αποδεδειγμένα σε ομάδα αυξημένου κινδύνου (ευπαθή ομάδα), με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να ανατίθεται το εν λόγω διδακτικό έργο σε άλλον διδάσκοντα.

Άρθρο δωδέκατο

Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19

Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Ε.Ι. καταρτίζεται γραπτό σχέδιο/πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19, σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ), του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την κείμενη νομοθεσία. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, κατά προτίμηση ειδικότητας που ανήκει στις επιστήμες υγείας, ανά Σχολή ή Τμήμα του Α.Ε.Ι. ή φοιτητική εστία του Α.Ε.Ι., ως υπεύθυνος για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του σχεδίου του παρόντος, με τα στοιχεία επαφής και επικοινωνίας τους. Με επιμέλεια του Πρύτανη, η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι, γνωστοποιείται με κάθε δυνατό μέσο προς όλους τους φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό του Α.Ε.Ι. και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και στην Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Κάθε κρούσμα (φοιτητής, μέλος ΔΕΠ, μέλος του διοικητικού προσωπικού) ανακοινώνεται υποχρεωτικά στον υπεύθυνο εφαρμογής του σχεδίου/ πρωτόκολλου διαχείρισης πιθανού η επιβεβαιωμένου κρούσματος, ο οποίος προβαίνει στις προβλεπόμενες ενέργειες σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ανακοινώνοντάς το στον Ε.Ο.Δ.Υ. ως αρμόδιο φορέα ιχνηλάτησης, και στην Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Σε κάθε περίπτωση ύποπτου περιστατικού, γίνεται υποχρεωτικά εκτίμηση του κινδύνου για πιθανές επαφές κρούσματος σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και τον Ε.Ο.Δ.Υ., υποδεικνύονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ανά περίπτωση, ενώ σε κάθε περίπτωση επιβεβαίωσης του κρούσματος πραγματοποιείται άμεσα απολύμανση των χώρων και του εργαστηριακού ή λοιπού εξοπλισμού, που ήρθε σε επαφή το κρούσμα, λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα θέσης υπό περιορισμό/καραντίνα του κρούσμα- τος (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.) προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία της ακαδημαϊκής μονάδας.

Άρθρο δέκατο τρίτο

Γενικά μέτρα προστασίας

1. Οι φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ατομικής υγιεινής και συστήνεται να φέρουν μαζί τους αλκοολούχο διάλυμα για την απολύμανση των χεριών τους.

2. Εάν κάποιος φοιτητής εμφανίσει συμπτώματα υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τους διδάσκοντες των μαθημάτων, στα οποία συμμετείχε, και τον υπεύθυνο εφαρμογής του πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανού κρούσματος προκειμένου να αξιολογείται το περιστατικό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχέδιο του προηγούμενου άρθρου. Αντίστοιχα, εάν κάποιος φοιτητής, αλλοδαπός επισκέπτης ή αλλοδαπός διδάσκων, που διαμένει σε φοιτητική εστία εμφανίσει συμπτώματα, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον υπεύθυνο εφαρμογής του πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανού κρούσματος της φοιτητικής εστίας, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να αναρτώνται σε εμφανές σημείο σε κοινόχρηστο χώρο της εστίας, προκειμένου να ληφθούν τα αντίστοιχα μέτρα σύμφωνα το σχέδιο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 του Α.Ε.Ι.

3. Η ασφαλής λειτουργία των Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19, όπως αυτές εξειδικεύονται και κοινοποιούνται με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Το αρμόδιο όργανο του οικείου Α.Ε.Ι. μεριμνά για την προμήθεια των αναγκαίων ειδών και την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, καθώς και τη διάθεσή τους σε όλους τους χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία και τους λοιπούς χώρους του Α.Ε.Ι.

5. Κατά τη διάρκεια της χρήσης χώρων των Α.Ε.Ι. (αίθουσες, αμφιθέατρα, εργαστήρια κ.λπ.) για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία συ- στήνεται η χρήση χώρων με φυσικό αερισμό, και όπου δεν είναι αυτό εφικτό επιτρέπεται η χρήση κλιματιστικών μονάδων σύμφωνα τις εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας.

6. Το διδακτικό και λοιπό προσωπικό του οικείου Α.Ε.Ι. οφείλει να συστήνει να αποφεύγεται ο τυχόν συνωστισμός και συγχρωτισμός των φοιτητών στους κοινόχρηστους χώρους των Α.Ε.Ι. με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.

Άρθρο δέκατο τέταρτο

Εφαρμογή και παρακολούθηση τήρησης των μέτρων

1. Οι φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό των Α.Ε.Ι. είναι υπεύθυνοι για την πιστή και ορθή εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στην παρούσα και η τήρηση αυτών εναπόκειται αποκλειστικά σε δική τους ευθύνη, και ιδίως η χρήση μη ιατρικής μάσκας.

2. Η ορθή και ενιαία εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων προστασίας και των κανόνων ασφαλείας κατά την εκπαιδευτική λειτουργία των Α.Ε.Ι., καθώς και η παρακολούθηση εφαρμογής τους, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα απόφαση, πραγματοποιείται κεντρικά από το Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Α.Ε.Ι.

3. Ο Πρόεδρος κάθε Τμήματος είναι υπεύθυνος για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στην παρούσα κατά το μέρος που αφορά στα μέτρα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος.

4. Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του κάθε Α.Ε.Ι. δύναται να λαμβάνεται απόφαση για τους τρόπους παρακολούθησης και εφαρμογής των μέτρων ανά ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος.

Άρθρο δέκατο πέμπτο

Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας εντός των Α.Ε.Ι. - Κυρώσεις

1. Η παράβαση των μέτρων του άρθρου έκτου και των οδηγιών του Παραρτήματος Α ́ του παρόντος, επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις:

Άρθρο δέκατο έκτο

Επιβολή κυρώσεων - Αρμόδια όργανα

Τα άρθρα 24 έως 29 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.53080 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β ́ 3611) εφαρμόζονται αναλογικά για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου δέκατου πέμπτου ως προς τις Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τη διαδικασία ελέγχων και πιστοποίησης παραβάσεων, την επιβολή, βεβαίωση, είσπραξη προστίμων και την γνωστοποίηση των κυρώσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́

Οδηγίες για τη λειτουργία των φοιτητικών εστιατορίων και των κυλικείων εντός των Α.Ε.Ι.

1. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γευμάτων και ποτών εντός των Α.Ε.Ι (φοιτητικά εστιατόρια και κυλικεία) υποχρεούνται κατά τη λειτουργία τους να εφαρμόζουν τα ακόλουθα μέτρα:

α) Η χρήση προστατευτικής μάσκας από το προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας του είναι υποχρεωτική, κατά την προετοιμασία των γευμάτων, τροφίμων και ροφημάτων, τη διανομή των προϊόντων και την εξυπηρέτηση των πελατών (φοιτητών, του διδακτικού και λοιπού προσωπικού).

β) Το προσωπικό εφαρμόζει σχολαστικά τους γενικούς κανόνες καθαριότητας, απολύμανσης χώρων και ατομικής υγιεινής (π.χ. καλό και συχνό πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών, ιδιαίτερα πριν και μετά τον χειρισμό τροφίμων, την προετοιμασία ροφημάτων, συχνή και σχολαστική απολύμανση επιφανειών κ.λπ.).

γ) Το προσωπικό εφαρμόζει τα γενικά μέτρα προφύλαξης για πρόληψη της μετάδοσης του ιού SARS-CoV- 2, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη νόσο COVID-19 (π.χ. αποχή από την εργασία σε περίπτωση εμφάνισης πυρετού ή άλλων συμπτωμάτων συμβατών με COVID-19, χρήση προστατευτικής μάσκας εκτός του ωραρίου εργασίας τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε εσωτερικούς χώρους και σε εξωτερικούς χώρους όταν υπάρχει συνωστισμός κ.λπ.).

δ) Τα γεύματα και τρόφιμα που διαθέτουν είναι συσκευασμένα ή έχουν ετοιμαστεί κατάλληλα με όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα πριν την ώρα διάθεσής τους σε ατομικές συσκευασίες που προστατεύονται από κατάλληλο υλικό.

ε) Οι φοιτητές, οι επισκέπτες, το διδακτικό προσωπικό και λοιπό προσωπικό πρέπει να τηρούν αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μέτρου κατά την αναμονή για την εξυπηρέτησή τους, όπου αυτό είναι δυνατό, για τον λόγο αυτό
προτείνεται να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση στο έδαφος με τις προβλεπόμενες αποστάσεις.

στ) Εάν ο χώρος που εδρεύουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι κλειστός ή είναι ανοικτός και δεν είναι εφικτό να τηρηθεί η απόσταση της προηγούμενης περίπτωσης, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική από όλους τους παρευρισκόμενους στον χώρο.

ζ) Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, stands, καρεκλών κ.λπ. και η παραμονή ατόμων στους χώρους των φοιτητικών εστιατορίων και κυλικείων μετά την εξυπηρέτηση των πελατών προς αποφυγή συγχρωτισμού.

2. Οι φοιτητές, οι επισκέπτες, το διδακτικό προσωπικό και λοιπό προσωπικό συνίσταται να πλένουν σχολαστικά τα χέρια τους ή να χρησιμοποιούν αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα χεριών μετά τη συναλλαγή τους για την αγορά γευμάτων, τροφίμων και ποτών.

Σχόλια (24)

 
Απορία
07 Σεπ 2020 21:20

Το άρθρο έντεκα αναφέρεται στις ευπαθείς ομάδες. Όμως εντάσσει σε αυτές ΜΟΝΟ το διδακτικό προσωπικό... Τους φοιτητές τους ξέχασαν?????????

 
Θανάσης
07 Σεπ 2020 14:07

Τα εστιατόρια θα δίνουν το φαγητό σε πακέτο.
Ο φοιτητής που θα παίρνει το φαγητό ανάμεσα σε 2 μαθήματα που έχει παρακολουθήσει, που θα τρώει; Στο δρόμο θα βγαίνει; Η στα σκαλάκια;
Επίσης, έχω μάθημα 10-12 εξ' αποστάσεως και 12-2 στην αίθουσα (και μετά πάλι εξ' αποστάσεως, κλπ). Πως θα γίνεται αυτό; Θα διακτινιζόμαστε; Ή θα καθόμαστε μέσα στην αίθουσα να συνδεθούμε με το laptop για την εξ' αποστάσεως διδασκαλία;
Τραγελαφικά πράγματα!

 
Med Stud
07 Σεπ 2020 12:58

Οι κλινικές ασκήσεις στα Τμήματα Ιατρικής έχουν ήδη ξεκινήσει από αρχές Αυγούστου! Οι φοιτητές Ιατρικής το 6ου έτους π.χ. (που συνήθως συμμετέχουν στην κλινική άσκηση) είναι από 110-150 σε κάθε Σχολή! Τώρα θυμήθηκαν τα μέτρα? Και με τις δηλώσεις των μαθημάτων, οι οποίες συνήθως λήγουν μέσα Οκτώβρη (για να μην πω ότι το σύστημα δηλώσεων σε πολλά Τμήματα "ανοίγει" Δεκέμβριο) πως θα ξέρουν πόσα άτομα θα είναι σε κάθε μάθημα με δεδομένο ότι τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την 1η εβδομάδα Οκτωβρίου? Ίσως σε αυτή την περίπτωση οι κάρτες ταρώ να φανούν χρήσιμες!

 
@φιλελεύθερος
07 Σεπ 2020 11:33

Δυστυχώς αγαπητέ, η εμπειρία μου για τη διδασκαλία από απόσταση μου έδειξε πως είναι κατά 50% λιγότερο αποδοτική σε σχέση με την δια ζώσης διδασκαλία, τόσο λόγω της απουσίας άμεσης επαφής διδάσκοντα-φοιτητών και φοιτητών μεταξύ τους, όσο και λόγω της ίδιας της φύσης της διαδικασίας.
Ακόμα και εμείς, οι διδάσκοντες, όταν παρακολουθούμε μια παρουσίαση online η οποία διαρκεί συνεχόμενα >2-3ώρες, κάπου αρχίζουμε να κουραζόμαστε και να αποσπάται η προσοχή μας ακόμη και σε θέματα που μας ενδιαφέρουν προσωπικά. Σκεφτείτε τώρα τους φοιτητές που πρέπει να το κάνουν αυτό επί 5-6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα, και τις υπόλοιπες ώρες να μελετήσουν και να ετοιμάσουν τις εργασίες τους (όταν μάλιστα σε αυτές τις ηλικίες τα ενδιαφέροντά τους είναι εξ ορισμού πολύ διαφορετικά :)). Δεν θα έλεγα ότι είναι ρεαλιστικό και νομίζω ότι οι περισσότεροι, διδάσκοντες και φοιτητές, το διαπιστώσαμε το προηγούμενο εξάμηνο..
Για να αποδώσει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα πρέπει να εφαρμοστούν προχωρημένα μοντέλα διδασκαλίας (π.χ. "ανεστραμμένη τάξη" με παράλληλη συνεχή ανάθεση projects) τα οποία πέραν του ότι απαιτουν κατάλληλη κατάρτιση των διδασκόντων και σημαντική προεργασία (πολύς χρόνος που δεν υπάρχει για τους περισσότερους διδάσκοντες), κατά τη γνώμη μου μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σε ολιγομελή τμήματα (<20-30 φοιτητών) ώστε να επιτευχθεί και ένας καλός βαθμός αλληλεπίδρασης. Άρα και πάλι δώρον άδωρον..
Ενδεχομένως η άποψή μου να σχετίζεται με τη μη επαρκή ενασχόληση/κατάρτιση μου σε θέματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κάτι για το οποίο απολογούμαι.

 
Φοιτήτρια
07 Σεπ 2020 11:07

Το ανώτατο όριο των πενήντα μου φαίνεται γελοίο. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει με ακρίβεια πόσοι φοιτητές θα παρακολουθήσουν ή θα προσέρχονται στο μάθημα εβδομαδιαίως, ανεξάρτητα με τις δηλώσεις των μαθημάτων, οι οποίες παρεπιπτόντως γίνονται τουλάχιστον ένα μήνα αφού έχουν ήδη ξεκινήσει τα μαθήματα. Επίσης, με τον συνωστισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς τι θα γίνει; Στην Πάτρα, τα λεωφορεία που πάνε πανεπιστήμιο γεμίζουν εντελώς με αποτέλεσμα να είμαστε ο ένας κυριολεκτικά στη μούρη του άλλου. Θα φροντίσετε και για αυτό; Είναι για γέλια το όλο ζήτημα.

 
φιλελεύθερος
07 Σεπ 2020 07:17

Η διδασκαλία από απόσταση είναι το ίδιο αποτελεσματική με τη διά ζώσης διδασκαλίας όταν γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Όλα τα στάδια του πραγματικού πειραματισμού δεν μπορούν να γίνουν από απόσταση για το λόγο αυτό τα εργαστηριακά μαθήματα πρέπει να προσφέρονται διά ζώσης. Καλό είναι η πολιτεία να επεμβαίνει λιγότερο στη τριτοβάθμια. Καλό είναι επίσης τα πανεπιστήμια να μη προσφέρουν εργαστηριακά μαθήματα από απόσταση.

Φανατικός της εκπαίδευσης από απόσταση και της διδακτικής αξιοποίησης του πειράματος

 
Γιώργος
06 Σεπ 2020 22:29

Ευτυχώς υπάρχουν άπειροι υποψήφιοι διδάκτορες και επικουρικό διδακτικό προσωπικό για να διδάξουν στα άπειρα τμήματα πού θα δημιουργηθούν στο κάθε μάθημα. Πάντως εκεί που λέει ότι αν ένα μάθημα διδαχθεί εξ αποστάσεως συστήνεται μετά η δημιουργία ολιγομελων ομάδων των 30 ατόμων για φροντιστήριο διά ζώσης, είναι όλα τα λεφτά.

 
Εξ αποστάσεως διδασκαλία
06 Σεπ 2020 18:48

H εξ αποστάσεως παράδοση και παρακολούθηση μαθημάτων δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο η φυσική παρουσία. Είναι παράλογο οι φοιτητές να κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλες τις πόλεις αλλά να μην πηγαίνουν στις σχολές τους.

 
xyz
06 Σεπ 2020 18:36

(1) Λάθος στο ΦΕΚ για την χρονική διάρκεια "έως την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους 2019- 2020" που προφανώς έπρεπε να είναι 2020-2021

(2) Οι διατυπώσεις του ΦΕΚ τυπικά είναι δεσμευτικές για παράλογα πράγματα, π.χ. εάν μόνο 1 μάθημα επιλογής έχει <50 εγγεγραμ,ένους πρέπει να γίνεται δια-ζώσης?

(3) Οι θέσεις έκτακτων διδασκόντων, αν πρέπει να προκηρυχθούν κανονικά, έπρεπε να έχουν δοθεί πριν τον Ιούνιο.

(4) Η έλλειψη διδασκόντων είναι χαοτική εκτός των παλιών ΑΕΙ Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Απαιτείται 100% αναπλήρωση συνταξιούχων όπως προέβλεπε ο ΣΥΡΙΖΑ.

(5) Αμοιβή για επικουρικό διδακτικό έργο μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων, προβλέπεται?

(6) Γενικά το υπόλοιπο βάζει ένα λογικό πλαίσιο για λειτουργία.

 
ακόμα να βάλουμε μυαλό
06 Σεπ 2020 14:58

το υπουργείο συνεχίζει να κάνει μικρό-πολιτκή στην εκπαίδευση.
Αντί να απελευθερώσει πλήρως τα Πανεπιστήμια, με την τωρινή ευκαιρία, ώστε να αποφασίζουν μόνα τους πως θέλουν να προσφέρουν την υπηρεσία της ανώτατης εκπαίδευσης, συνεχίζει να προσθέτει κανόνες, τι πρέπει να κάνουν, τι δεν πρέπει, ποιος φταίει κτλ κτλ.
Προφανώς πρόκειται για στελέχη υπουργείων που χρειάζονται την σχέση εξάρτησης με τον καθηγητή, τον φοιτητή, τον τοπικό παράγοντα και ταυτόχρονα δεν μπορούν να αντιληφθούν τις δυνατότητες των Ελληνικών Ιδρυμάτων.
Αποτέλεσμα όλων αυτών θα είναι να υποβαθμιστεί περαιτέρω η ανώτατη παιδεία καθότι διοικούν τα Πανεπιστήμια αντίστοιχων προσόντων διοικήσεις. Δείτε τα αποτελέσματα κάνοντας μια βόλτα σε αυτά και θα καταλάβετε.

 
Εκπαίδευση φοιτητών
06 Σεπ 2020 13:24

Το εκπαιδευτικά σωστό είναι να γίνονται οι διαλέξεις και τα εργαστήρια κανονικά. Δεν είναι το ίδιο να κάθονται οι φοιτητές μονοι τους με τον υπολογιστή τους, ακόμα και σε εργαστήρια προγραμματισμού.

Η πανδημια σε 2-3 εξάμηνα θα έχει ξεπεραστεί στην Ευρώπη. Το θέμα με τα ενοικιαζόμενα και τα καταστήματα εστίασης πρέπει να λυθεί με κατάργηση τμημάτων.

 
φιλελεύθερος
06 Σεπ 2020 12:51

Τα εργαστήρια τα οποία εμπλέκονται με πραγματικό πειραματισμό δεν μπορούν να γίνουν εξ' ολοκλήρου από απόσταση. Μερικά στάδια του πραγματικού πειραματισμού, για παράδειγμα, επεξεργασία μετρήσεων, εξαγωγή συμπερασμάτων, μπορούν να γίνουν από απόσταση. Οι εργαστηριακές ασκήσεις που κάνουν συνήθως τα εργαστήρια στην τριτοβάθμια, για παράδειγμα, οι εργαστηριακές ασκήσεις του βιολογικού Κρήτης, δεν μπορούν να γίνουν από απόσταση. Για επιστημονικά θέματα αποφασίζουν τα αρμόδια πανεπιστημιακά όργανα και όχι η υπουργός.

 
Σοβαρότητα
06 Σεπ 2020 12:00

Δεν είναι λύση αυτή αγαπητέ. Δεν γίνεται διεξαγωγή εργαστηρίων εξ αποστάσεως. Σταματήστε αυτή την καραμέλα. Υπάρχουν λύσεις αλλά απαιτείται οργάνωση, σοβαρότητα και χρήματα. Αυτή η ηγεσία δε διαθέτει τίποτα από αυτά. Το μόνο που μπορεί να δώσει είναι μερικά παγουρίνα και στους φοιτητές. Ο Θεός βοηθός!!!

@Οbservator05 Σεπ 2020 15:50
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στο επόμενο εξάμηνο.

 
foros1
06 Σεπ 2020 10:31

Για έναν χρόνο θα έπρεπε να γίνουν μαθήματα εξ αποστάσεως, όλα τα άλλα είναι περιττά πειράματα και ρίσκα.
Σε ορισμένα εργαστήρια που είναι αναγκαία η παρουσία φοιτητών, θα μπορούσε να ρυθμιστεί με πολύ μικρές ομάδες.

 
Υπάρχουν Εργαστήρια που μπορούν να γίνουν εξ αποστάσεως
06 Σεπ 2020 08:58

Αυτά που χρησιμοποιούν αποκλειστικά πακέτα λογισμικών για τα οποία υπάρχουν άδειες ταυτόχρονων χρηστών. Π.χ. SPSS, R. EXCEL, MATLAB και πολλά άλλα. Γιατί αυτά θα πρέπει να γίνουν διαζώσης; Γιατί να μην επιτραπεί η εξ αποστάσεως μετά από τεκμηρίωση με απόφαση Τμήματος ή/και Συγκλήτου;
Μήπως το όλο θέμα έχει να κάνει με τη στήριξη της επαρχιακής κοινωνίας με ενοίκια, σουβλάκια, καφέδες πάλι;

 
εκπ/κός
05 Σεπ 2020 23:18

Μηπωσ να λεγατε τιποτε και για τα σχολεια, στις 14 μαθημα ή αγιασμος μονο;
με τα διαλειμματα τι θα γινει; την ιδια ωρα παντου ή καθε σχολειο το δικο του ωρολογιο;
με τα ολοημερα τι θα γινει ; εκει δεν χαλαει η ιχνιλατηση; εκει δεν αναμειγνυονται ολοι; τοτε τι νοημα εχει να μην ενωνονται στα διαλειμματα;

 
Θύμιος
05 Σεπ 2020 22:04

Τον πίνακα με τις ποινές τον είδατε; Αν ένας υπάλληλος στην εστία δεν φοράει μάσκα, μπαίνει πρόστιμο 2000 ευρώ και κλείνει η επιχείρηση για δύο εβδομάδες. Και τότε που θα τρώνε οι φοιτητές;

 
Βέρα
05 Σεπ 2020 21:16

Υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση για την μη χρήση ιατρικής μάσκας;

 
Γονιός
05 Σεπ 2020 18:23

Πείραμα κάνουν, τι δεν καταλαβαίνετε; Αλλίμονο στα παιδιά που σπουδάζουν μακριά από τα σπίτια τους! Σε περίπτωση που αρρωστήσουν ποιος θα νοιαστεί γι' αυτά; Όλος ο δήθεν σχεδιασμός αφορά στο πρωτόκολλο ενημέρωσης των αρμοδίων. ΚΑΜΙΑ πρόβλεψη για την υποστήριξη των ίδιων των παιδιών που θα ασθενούν. Όλα στην τύχη...!!!
Σαν δεν ντρέπονται!!!!!!!!

 
Οbservator
05 Σεπ 2020 15:50

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στο επόμενο εξάμηνο.

 
Θεσσαλός
05 Σεπ 2020 15:26

@άρθρο 11 Πόντιος ΠΙλάτος

Επίσης νομίζει ότι υπάρχει άπειρος αριθμός αιθουσών για μαθήματα και κυρίως για εργαστήρια. Ειδικά όταν μέχρι τώρα υπήρχαν εργαστήρια 10 θέσεων στα οποία έμπαιναν 30 φοιτητές ταυτόχρονα για να βγει το ωρολόγιο πρόγραμμα. Θα ζήσουμε στιγμές απείρου κάλλους.

 
Νίκος
05 Σεπ 2020 13:14

Είμαι ΔΕΠ

Για να διεξαχθεί το εργαστήριο στο μάθημα μου με τις αποστάσεις που πρέπει εκτιμώ πως είναι ανάγκη να δημιουργηθούν επιπλέον >10 τμήματα

Ποιος θα τα κάνει δεδομένου οτι διδάσκω ήδη3 ώες παραπάνω από το ωράριο και ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ ΔΕΝ υπάρχουν?

Στο τι θα θέλαμε να γίνει με ευχολόγια όλοι καλοί είμαστε στο ΠΩΣ κανείς δεν λέει.

 
Ασχετοι
05 Σεπ 2020 11:12

Ως συνήθως ανενημέρωτοι. Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται τουλάχιστον 1 μήνα μετά την έναρξη των μαθημάτων. Έως τότε πως θα γίνονται τα μαθήματα;
Επίσης, στο 90% των μαθημάτων ο αριθμός των εγγεγραμμένων δεν έχει καμία σχέση με αυτούς που πραγματικά παρακολουθούν. Πραγματικά πιο θλιβερή ηγεσία δεν υπήρξε ποτέ!

 
άρθρο 11 Πόντιος ΠΙλάτος
05 Σεπ 2020 10:26

προφανώς η υπουργός νομίζει ότι υπάρχει άπειρος αριθμός διδασκόντων σε κάθε αντικείμενο και έτσι απλά μπορεί να αναλάβει να διδάξει τα μαθήματα άλλου καθηγητή.
και τα τα υπόλοιπα θυμίζουν Πόντιο Πιλάτο, νίπτο τα χείρας μου, αλλά πολύ σχολαστικά.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.