ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Επιμόρφωση για όλους τους εκπαιδευτικούς (μόνιμους και αναπληρωτές) όλων των ειδικοτήτων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας

Διάρκειας 20 ωρών με αντικείμενο την καλλιέργεια των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε διδακτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογικά εργαλεία
Δημοσίευση: 08/09/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τη “δρομολόγηση” ολοκληρωμένου προγράμματος  ταχύρρυθμης επιμόρφωσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σύνολο των εκπαιδευτικών  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες εντάσσονται στο στρατηγικό πλαίσιο των επιμορφώσεων (160.000 εκπαιδευτικοί, με προϋπολογισμό 2 εκατ. € μέσω ΕΣΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.

Πρόκειται για  πρόγραμμα  εξ αποστάσεως επιμόρφωσης διάρκειας 20 ωρών με αντικείμενο την καλλιέργεια των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών (μόνιμοι εκπαιδευτικοί και αναπληρωτές όλων των ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένου και της ειδικής αγωγής) σε διδακτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογικά εργαλεία.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στον διδακτικό σχεδιασμό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε σχολικό περιβάλλον, αξιοποιώντας εκπαιδευτικές τεχνολογίες, καθώς και στην εφαρμογή της στη σχολική τάξη μέσα από την υλοποίηση κατάλληλων και παιδαγωγικά τεκμηριωμένων διδακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή.

Στόχοι του προγράμματος επιμόρφωσης

Οι στόχοι του προγράμματος επιμόρφωσης εστιάζουν στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών με:

Α. Τη διαδικασία της διδακτικής οργάνωσης των μαθησιακών δραστηριοτήτων για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ανάλογα με τη βαθμίδα της σχολικής εκπαίδευσης ή το γνωστικό αντικείμενο ή τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών.

Β. Τη μεθοδολογία αξιοποίησης και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για τη διδασκαλία και τη μάθηση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο σχολείο μέσα από παραδείγματα καλών πρακτικών ανά γνωστικό αντικείμενο.

Γ. Τα εργαλεία και τις τεχνικές διαχείρισης σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας εκπαιδευτικού-μαθητή/ών (ή και μαθητών μεταξύ τους) στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις διάφορες βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης.

Δ. Την παροχή ανατροφοδότησης στο πλαίσιο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσα από παραδείγματα καλών πρακτικών σε ημερήσια ή και εβδομαδιαία βάση.

Ε. Την υποστήριξη ειδικών ομάδων μαθητών από απόσταση (μαθητές ειδικής αγωγής, μειονεκτούσες ομάδες κλπ).

Ζ. Την ενημέρωση των γονέων για την υποστήριξη των μαθητών στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις διάφορες βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης.

Η. επιμορφωτική διαδικασία θα διοργανώνεται σε διακριτά τμήματα όπου θα συμμετάσχουν:

Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

  •         Νηπιαγωγοί και Δάσκαλοι
  •         Ξένων γλωσσών και Πληροφορικής, καθώς και λοιπές ειδικότητες που διδάσκουν στα δημοτικά (θεατρικής αγωγής, κλπ) · Ειδικής αγωγής και εκπαιδευτικοί ειδικών σχολείων

Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

  •         Θεωρητικής κατεύθυνσης (φιλόλογοι, θεολόγοι κλπ)
  •         Θετικών κατευθύνσεων (μαθηματικοί, φυσικοί κλπ)
  •         Εκπαιδευτικοί Ειδικών Σχολείων, εκπαιδευτικοί ΑμεΑ και λοιπές ειδικότητες

Ενδεικτική μεθοδολογία:

Η μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος θα υλοποιηθεί μέσα από δραστηριότητες, οι οποίες θα αξιοποιούν τεχνολογίες σύγχρονης (τηλεδιάσκεψη) και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Για τη διεξαγωγή της επιμόρφωσης θα συγκροτούνται τμήματα έως 60 επιμορφούμενων  ανάλογα με τη βαθμίδα και την ειδικότητα των επιμορφούμενων.

Για κάθε τμήμα θα δημιουργείται αντίστοιχη τάξη στο e class ή στο e-me.

Οι 20 ώρες διάρκειας του επιμορφωτικού προγράμματος θα να κατανέμονται ως εξής:

· 10 ώρες εξ αποστάσεως επιμόρφωση μέσω εργαλείων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (ενδεικτικά, webex, zoom, Big Blue Button, ms teams κλπ) και

· 10 ώρες ασύγχρονης επιμόρφωσης

Για τη σύγχρονη εκπαίδευση (10 ώρες), οι τηλεδιασκέψεις  καλύπτουν:

α. παιδαγωγικές αρχές αξιοποίησης της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις διάφορες βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης και τους ρόλους του εκπαιδευτικού, μαθητή και γονέων, καθώς και παραδείγματα καλών πρακτικών αξιοποίησης εργαλείων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για τη διαχείριση της επικοινωνίας εκπαιδευτικού – μαθητή (ενδεικτικά, webex, zoom, Big Blue Button, ms teams κλπ),

β. ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο eclass π.χ. quiz, πληροφοριακό υλικό, εκπαιδευτικό υλικό τα οποία θα αναρτηθούν στο eclass σε διδακτικά αντικείμενα αντίστοιχα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης των επιμορφούμενων, και

γ. ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο e-me π.χ. quiz, πληροφοριακό υλικό, εκπαιδευτικό υλικό τα οποία θα αναρτηθούν στο e-me σε διδακτικά αντικείμενα αντίστοιχα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης των επιμορφούμενων.

Για την ασύγχρονη εκπαίδευση ( 10 ώρες), όπου οι εκπαιδευόμενοι:

α. θα μελετούν αυτόνομα το εκπαιδευτικό υλικό που θα έχει αναπτυχθεί από το/τους δικαιούχο/χους για τις ανάγκες της δράσης (έως 6 ώρες) και

β. θα αναλάβουν, ατομικά, την εκπόνηση μιας εργασίας με θέμα το σχεδιασμό ενός διδακτικού σχεδίου για τη διδασκαλία μιας (ωριαίας) διδακτικής ενότητας σε περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η εργασία δομείται στη βάση της μεθοδολογίας ανάπτυξης υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ενδεικτικά: σκοπός, προσδοκώμενα αποτελέσματα, βασικές και συμπληρωματικές πληροφορίες, δραστηριότητες ή και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, πρακτικές παροχής ανατροφοδότηση, κλπ) και υποβάλλεται από τον επιμορφούμενο στο eclass ή στο e-me (4 ώρες).

Η εργασία αξιολογείται από τον επιμορφωτή και παρέχεται ανατροφοδότηση στον επιμορφούμενο.

Σχόλια (19)

 
Μυρτώ
13 Σεπ 2020 17:35

K. "Ποτάμι ο ιδρώτας", δεν μπορώ να γνωρίζω το ποσοστό αποτελεσματικότητας στην κάθε σχολική μονάδα. Ακριβώς, γιατί δεν ακολουθήθηκε κοινή γραμμή. Σε μια έκτακτη κατάσταση, απροετοίμαστοι, με οδηγό τις διευθύνσεις (και την βοήθεια απο τους συναδέλφους Πληροφορικής) κινηθήκαμε, όπως μπορέσαμε, μιας κ οι εντολές στις εγκυκλίους, ήταν απλή θεωρία. Προσωπικά (αν κ αντίθετη με τον τρόπο που τελικά υλοποιήθηκε όλο αυτό, μιας κ τίποτα δεν μπορεί ν' αντικαταστήσει την διά ζώσης διδασκαλία), κρίνω ότι για να "επιτύχει" σε κάποιο βαθμό η εξ αποστάσεως, επιβάλλεται σωστή οργάνωση κ συγκεκριμένη μεθοδολογία. Επιπλέον, οι περισσότεροι έχουμε ανάγκη απο επιμόρφωση, κυρίως πρακτική (κ οι γονείς, οι οποίοι συμμετείχαν. Κάποιοι δεν ήξεραν καν να δημιουργήσουν mail στο sch). Όμως κ πάλι, έχω την γνώμη πως ο ρόλος της, θα συνεχίσει να είναι απλά Συμπληρωματικός. Τέλος, η χρήση καμερών (σύγχρονης), εμένα με βρίσκει παντελώς αντίθετη κ δεν αποτελεί λύση. Καλή σας συνέχεια.

 
Ποτάμι ο ιδρώτας
12 Σεπ 2020 19:54

@Μυρτώ
Αγαπητή Μυρτώ, ενώ καταθέτετε την προσωπική σας εμπειρία (απόλυτα σεβαστή), γενικεύετε σε τέτοιο βαθμό, σαν να μιλάτε εξ ονόματος όλων των συναδέλφων σας και για όλους τους μαθητές της χώρας (και όλων των ηλικιών).
Γι' αυτό σας ρώτησα, εάν υπάρχουν στοιχεία. Δηλαδή, επίσημα καταγεγραμμένα δεδομένα για την εξ αποστάσεως στη Φ.Α. (όπως και για κάθε γνωστικό αντικείμενο), ώστε να πεισθώ κι εγώ που δεν έχω την εμπειρία, ότι είχε πράγματι επιτυχία όπως λέτε.
Λέτε επίσης τώρα, "αυτή ήταν η εντολή", "εκείνους που μας το επέβαλαν", ενώ εγώ νόμιζα ότι ήταν προαιρετική.
Για τα προβλήματα, τις δυσκολίες, τα "όρια" της εξ αποστάσεως, θα συμφωνήσω μαζί σας. Έχουν αναφερθεί πολλές φορές εδώ μέσα από τους σχολιαστές του esos.
Για την απώλεια κιλών τέλος (σωματικό βάρος), νομίζω ότι συνδέεται με την υγεία- ποιότητα ζωής και συνεπώς είναι (ή πρέπει να είναι), ένας από τους στόχους της Φ.Α. για τους μαθητές.

 
Μυρτώ
12 Σεπ 2020 03:05

Δεν καταλαβαίνω ειλικρινά τι ρωτάτε Κ. "Ποτάμι κ ιδρώτας". Δουλέψαμε και απασχολήσαμε οι γυμναστές τους μαθητές μας (προσωπικά σε 2 Δημοτικά), ακριβώς όπως οι περισσότεροι . Απασχόληση μέσω της eclass κ όχι να προχωρήσουμε την ύλη. Αυτή ήταν η εντολή, ούτε φοβερή διδασκαλία, μια επαφή με τα παιδιά. Χωρίς καμιά ουσιαστική καθοδήγηση απο εκείνους που μας το επέβαλαν, χωρίς καν να το σχεδιάσουν σωστά. Όσοι έκαναν ασύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως (κ πίστεψε με ξενυχτήσαμε μόνοι να τα μάθουμε, κανείς δεν μας επιμόρφωσε, μόνο μπλα μπλα κ κούφια λόγια ήταν), ξέρουν τι εννοώ. Κ ναι, είχαμε καθημερινά μηνύματα στις πλατφόρμες απ' τα παιδιά και ανατροφοδότηση. Όσοι χρησιμοποίησαν την Webex, είχαν επιπλέον Απευθείας επικοινωνία. Μήπως μιλάτε για κάτι που δεν έχετε εμπειρία; Συνεργάστηκαν και οι γονείς αρκετών παιδιών κ έτσι προχωρήσαμε με κλειστά σχολεία. Όταν γυρίσαμε τον Ιούνιο πίσω στα σχολεία, συνεχίσαμε κανονικά, γιατί δεν χάσαμε επαφή. Δεν κάναμε το μάθημα που γίνεται στην πράξη στην αυλή (πως θα μπορούσε άλλωστε), όμως τους προσφέραμε στήριξη, συμβουλές κ κάποιοι συνάδελφοι σε διπλανά σχολεία, χρησιμοποιούσαν ακόμη και τα βιβλία Φ.Α. Ελπίζω η σύζυγος να έχασε τα κιλά που επιθυμούσε, στους μαθητές μας όμως η Φ.Α. έχει άλλους στόχους, που δεν αφορούν την απώλεια κιλών. Καληνύχτα σας.

 
Α.Κ.
11 Σεπ 2020 21:56

Από πέρσι το Πάσχα τα ίδια ακούμε και επιμόρφωση δεν βλέπουμε. Τα ίδια λέτε και στις ειδήσεις, η παραπληροφόρηση στο μεγαλείο της. Αν τυχόν και όταν γίνει, εδώ θα είμαστε να δούμε τι επιμόρφωση θα είναι κι αυτή (ελπίζω όχι σαν τις τελευταίες του ΙΕΠ για τα "νέα" προγράμματα σπουδών).

 
Ποτάμι ο ιδρώτας
11 Σεπ 2020 16:14

@Μυρτώ
"Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή απ' τα παιδιά όλων των ηλικιών". Πού υπάρχουν τα στοιχεία, με τη συμμετοχή των παιδιών στο μάθημα?
Ο γυμναστής, άντε κι έστειλε βίντεο με ασκήσεις και χορούς... πώς ξέρει αν ο μαθητής τα έκανε στο σπίτι ή έτρωγε πίτσα μπροστά στο laptop?
Γυμναστική μέσω βίντεο πάντως, εγώ έχω κάτι βιντεοκασέτες(vhs του 80' με τη Τζέιν Φόντα), που τις αγόρασε η κυρά μου για να χάσει κιλά. Δεν μπορώ να σας πω όμως περισσότερα.... γιατί έχει βαρύ χέρι....

 
Μυρτώ
11 Σεπ 2020 02:50

Απάντηση σε "Κώστας" . Οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής δούλεψαν με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στέλνοντας άρθρα για διατροφή, σωστή αθλητική συμπεριφορά, παιχνίδια αθλητικά, κανόνες στα σπορ, στοιχεία ολυμπιακών αγώνων κτλ. Αναρτούσαν υλικό μέσω βίντεο με χορούς, ασκήσεις με ασφάλεια για μέσα στο σπίτι κ συμβουλές υγείας και ευεξίας. Λόγω της πανδημίας, η αποστολή τους, ήταν πολύ σημαντική. Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή απ' τα παιδιά όλων των ηλικιών. Στο επιβεβαιώνω. Σε κάλυψα;

 
WWW
10 Σεπ 2020 10:37

Κανένα λάπτοπ θα δώσει στους εκπαιδευτικούς ή θα πρέπει να αγοράζουν οι ίδιοι για να κάνουν τη δουλειά του σχολείου; Το ξέρει πως πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν ίσα ίσα ένα παλιό λάπτοπ για να κάνουν καμιά αίτηση και κάποιοι ούτε κι αυτό;

 
Κώστας
10 Σεπ 2020 10:17

Αλήθεια, πως κάνουν οι γυμναστές εξ αποστάσεως μάθημα;
Δούλεψε αυτό πέρισυ; Έδιναν παραγγέλματα από το μικρόφωνο και απο τις κάμερες έβλεπαν τους μαθητές να κάνοπυν επιτόπου τροχάδην;

αν ξέρει κάποιος ας απαντήσει

 
nansy
09 Σεπ 2020 16:34

Ουσιαστικά πρόκειται για υπερωρίες αν γίνουν απογευματινές ώρες, οπότε καλό θα είναι να υπάρχει μια μικρή έστω αμοιβή.

 
Νικόδημος
09 Σεπ 2020 14:42

Ας σταματήσει πια αυτός ο κατατρεγμός των εκπαιδευτικών! Είναι οι πιο αδικημένοι όλων των εργαζομένων. Δάσκαλος δημοτικού τελειώνει το πανεπιστήμιο στην ώρα του, με πτυχίο 8.5, με 2 γλώσσες, υπολογιστές, 2 ετήσιες επιμόρφωσεις, στρατιωτική θητεία, μεταπτυχιακό σε εξέλιξη.Παραμένει αδιόριστος 4 κ 5 χρόνια, Αμάν πια.. Με συνείδηση δεν κάνεις οικογένεια, χωρίς μια σταθερή εργασία, με αβέβαιο μέλλον. Κατά ταλλα η Ελλάδα έχει υπογεννητικοτητα, ναι φυσικά....
Το ότι παίρνετε ακόμη αναπληρωτές και γιατί όχι μόνιμους, γιατί?Αν τον παρετε, γιατί εντός ολίγων ημερών πρέπει να ξεριζωθει κάποιος για να τον στείλετε σε άκρα αντίθετα μέρη. Με ότι επακόλουθο σημαίνει αυτό, υπέρογκα έξοδα μεταφορικά, οικοσκευής, ενοίκια, κ. α
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! Σκύψτε με λίγο ανθρωπιά και επανεξετάστε
1. Διορισμούς άμεσα μετά τις σπουδές στους εκπαιδευτικούς (άλλωστε τα κενά είναι τεράστια) όχι 7 η 8 χρόνια από την αποφοίτηση από πανεπιστήμιο, αυτά τα παιδιά για να ζήσουν, δουλεύουν, όπου να ναι, σερβιτόροι, νυχούδες, καμαριέρες. Κ. Α.
2 .Διορισμοι στον τόπο τους.! Γιατί δηλ όχι? Μήπως εξαγοραστουν? Γιατί να αναγκάζονται να ξεσπιτωνονται κάθε τόσο? Κι αν έχουν οικογένεια? Δεν σας καίγεται καρφάκι?
Επιτέλους δώστε στο Λειτούργημα του εκπαιδευτικού την αξία που του αρμόζει.

 
too little too late
09 Σεπ 2020 10:51

20 ώρες δεν αποτελεί παρά έναν βασικό οδηγό. Καλύτερο να δαπανηθεί για να φτιαχτεί συγκεκριμένος οδηγός ώστε να τον συμβουλεύονται οι καθηγητές και να επικαιροποιείται όταν χρειάζεται.
Τα υπόλοιπα υπάρχουν ήδη δωρεάν από ΕΑΠ και Παν. Αιγαίου και δεν χρειάζεται να τα πληρώσει το υπουργείο.

Οι επιμορφώσεις είναι απαραίτητες στον επαγγελματία, αλλά όταν μπαίνει η μοριοδότηση, τότε η επιλογή περιορίζεται σε αυτές που δίνουν μόρια, άσχετα αν προσφέρουν κάτι. Όσοι αγοράζουν επιμορφωτικά ας φροντίζουν για την ουσία και όχι για τα μόρια, ακόμα και για μεταπτυχιακά.

 
ΤΙΡΑΝΤΑΚΙΑΣ Ο ΑΜΟΡΦΩΤΟΣ
09 Σεπ 2020 10:50

Στη Φινλανδία αν δεν έχεις μάστερ στα παιδαγωγικά δεν επιτρέπεται να διδάξεις και εδώ καλυπτόμαστε με 20 ώρες που δεν εξυπηρετούν την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Υπάρχουν όμως, τρόποι αποκλεισμού κάποιου προσοντούχου εκπαιδευτικού γιατί δεν έμαθε μια ξένη γλώσσα. Απαράδεκτοοοοοοο!

 
Β.Α.
09 Σεπ 2020 09:06

Ξεχασε ο αρθρογράφος να αναφέρει και τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής που φέτος σε Δημοτικό και Γυμνασιο/Λύκειο θα έχουν πολύ σημαντικό ρόλο αφού έχουν να κάνουν με την σωματική εκγύμναση και υγεία των μαθητών σε εποχές covid.

 
Α.Α.
09 Σεπ 2020 07:45

Αν μοριοδοτήται, δεκτόν! Αλλιώς από επιμορφώσεις για το θεαθήναι Άσε χορτάσαμε! Έχω δύο κούτες που δεν δίνουν ούτε 0,5 μόρια έτσι για τον τύπο!
Για τις γνώσεις δε?! Έχουμε αποκτήσει με το τσουβάλι από 2005 και μετά από μόνοι μας αλλά δεν τις μετρούν πουθενά!
Ακόμη και το Msc δεν μετράται σαν ξεχωριστό επιστημονικό πεδίο αλλά φιλτράρεται από το βασικό πτυχίο! Όσοι τα έχουν ζήσει τα καταλαβαίνουν!
Άσε......

 
Εκπαιδευτικός
09 Σεπ 2020 01:11

Αν είναι σαν αυτές που δαμε το καλοκαίρι, είναι αστείο.
Εκτός των πσδ κ e twinning, τα άλλα ήταν εισαγωγική θεωρία

 
Τ.Γ.Κ.
08 Σεπ 2020 23:29

Το έχουν ανακοινώσει ήδη δυο-τρεις φορές. Κι άλλες πεντέξι ώσπου να γίνει...

 
Ανωνυμος Εκπαιδευτικούς
08 Σεπ 2020 23:16

Αντί το Υπουργείο να ασχολείται με θέματα σημαντικά όπως ο χωρισμός τμημάτων σε 12- 15 παιδιά η εκ περιτροπής χωρισμός
των παιδιών, μας αναφέρει για εξ αποστάσεως σεμινάρια 20 ωρών, ενώ μας πάει στο σχολείο δια ζώσης εκπαίδευση! Η αντίφαση δίνει και παίρνει! Το μόνο που δεν τους νοιάζει είναι το ύψιστο αγαθό της υγείας!

 
Ιάσων
08 Σεπ 2020 22:26

Αυτά τα ακούμε από τον Απρίλη. Στο μεταξύ μας πρότειναν να παρακολουθήσουμε το καλοκαίρι το πρόγραμμα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διάρκειας 20 ωρών του ΕΑΠ, το οποίο ήταν χάσιμο χρόνου, απέραντη θεωρία, εμμονή με τους ορισμούς και στην πράξη τίποτε.

 
Observator
08 Σεπ 2020 21:14

Πέρα από την επιμόρφωση πρέπει να υπάρχει κάπου ενημερωτικό υλικό.
Οταν το υπουργείο παιδείας δεν έχει σταθερές διαδικτυακές υποδομές,
στις οποίες πρέπει να επενδύσει σε βάθος χρόνου, ειναι άσκοπο να επιμορφώνεις
π.χ. στο webex όταν καποια στιγμή αργότερα αυτό δεν θα είναι διαθέσιμο.
Χρειάζεται η διαμορφωση πολιτικής πέρα από το τώρα της σημερινης πανδημιας.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ